ESAB | TA34 AC/DC | Instruction manual | ESAB TA34 AC/DC Kasutusjuhend

ESAB TA34 AC/DC Kasutusjuhend
Caddy®
TA34 AC/DC
Kasutusjuhend
0460 227 189 EE 20131022
Valid from program version 1.20
SISUKORD
1
2
3
SISSEJUHATUS ................................................................................................... 3
1.1
Kasulik teave keevitusseadme kohta.................................................................3
1.2
Juhtpaneel ............................................................................................................ 3
TIG-KEEVITUS ..................................................................................................... 5
2.1
Seadistused .......................................................................................................... 5
2.2
Sümboli ja funktsiooni selgitused ......................................................................6
2.3
Varjatud TIG funktsioonid ................................................................................. 12
MMA-KEEVITUS................................................................................................. 14
3.1
Seadistused ........................................................................................................ 14
3.2
Sümboli ja funktsiooni selgitused ....................................................................14
3.3
Peidetud MMA funktsioonid .............................................................................. 15
4
KEEVITAMISE ANDMEMÄLU............................................................................ 17
5
VEAKOODID....................................................................................................... 18
6
5.1
Veakoodide loetelu............................................................................................. 18
5.2
Veakoodide kirjeldus ......................................................................................... 18
VARUOSADE TELLIMINE.................................................................................. 21
TELLIMISNUMBRID ..................................................................................................22
Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
0460 227 189
© ESAB AB 2013
1 SISSEJUHATUS
1
SISSEJUHATUS
Kasutusjuhend kirjeldab TA34 AC/DC juhtpaneeli kasutamist.
Üldise informatsiooni saamiseks töötamise kohta vaadake energiaallika kasutusjuhendit.
Kui võrgutoide on ühendatud, teeb moodul läbi valgusdioodide ja
ekraani enesetestimise, programmi versioon kuvatakse ekraanile
ning antud näites on programmi versioon 0.18.
TÄHELEPANU!
Sõltuvalt paigaldatud tootest võib paneeli funktsioonides esineda erinevusi.
Teistes keeltes kasutusjuhendeid saab alla laadida Internetist: www.esab.com
1.1
Kasulik teave keevitusseadme kohta
Vooluallikal on funktsioon True AC rating (TIG).
„True AC rating” võimaldab säilitada keskmist voolu ka siis, kui keevituse vooluahelas
induktsioon ja takistus muutuvad. See on keevitusprotsessi aktiivse juhtimise tulemus, mille
käigus kompenseeritakse keevituse vooluahela induktsiooni.
Protsess on optimeeritud, et keevituskaares olev energia vastaks keevitusvoolule, mis on
vahelduvvoolu (AC) jaoks seatud. Protsessi optimeerimine võimaldab tavaliselt keevitada ka
madalama vooluväärtusega (võrreldes eelmiste vooluallikatega), sest keevituse vooluahela
kaod on väiksemad.
Parimaks võimalikuks oksiidi lagunemisvõimeks ja AC TIG-i volframelektroodi pika eluea
tagamiseks soovitame kasutada negatiivset AC tasakaalu (-70%), mis on ka vaikesäte
tarnimisel. AC TIG-i keevisvanni läbivust on võimalik vähendada soojusvahetust
vähendades, kui vähendate AC tasakaalu. Minimaalne AC tasakaalu väärtus on –50%, vt
tabeleid 1–3 lk 8, et saada lisateavet soovitatud vooluvahemike kohta. See võimaldab
peamiselt õrnemate/õhemate materjalide keevitamist.
1.2
0460 227 189
Juhtpaneel
-3-
© ESAB AB 2013
1 SISSEJUHATUS
1.
Andmete seadistamise nupp (vool, pinge, protsent, sekundid või sagedus)
2.
Ekraan
Võimalus valida keevitusmeetod TIG (kaarkeevitus inertgaasis) või
3.
(elektroodkeevitus)
4.
Nupp TIG-keevituse valimiseks koos:
•
•
•
MMA
vahelduvvooluga (AC)
negatiivse alalisvooluga (DC -)
impulsiga negatiivse alalisvooluga (DC -)
Nupp MMA-keevituse valimiseks koos:
•
•
•
vahelduvvooluga (AC)
negatiivse alalisvooluga (DC -)
positiivse alalisvooluga (DC +)
5.
Võimalus valida HF (kõrgsageduslik) käivitus
6.
Võimalus valida 2-taktiline
7.
Paneelilt seadistamine
või LiftArc™
või 4-taktiline
, programmi muudetakse põleti käivituslülitist
või kaugjuhtimispuldi ühendamisega
8.
VRD funktsiooni ekraan (vähendatud tühijooksupinge) on aktiivne või mitteaktiivne.
TÄHELEPANU!
See funktsioon töötab vooluallikates, kuhu funktsioon on kaasatud.
9.
Valitud parameeter kuvatakse ekraanile (vool, pinge, protsent, sekundid või sagedus).
10.
Voolu (A) või pinge (V) mõõteväärtuse ekraan keevitamise ajal.
11.
Valitud seadistusparameetri näit, vt jaotist „Sümboli ja funktsiooni selgitused”.
Parempoolset nuppu kasutatakse ka varjatud funktsioonide jaoks.
12.
Keevituse andmemälu nupud, vt jaotist „Keevituse andmemälu”.
Mõõdetud väärtus ekraanil, keevituskaare pinge V ja keevitusvoolu A jaoks, on aritmeetiline
keskmine väärtus = korrigeeritud keskmine väärtus.
0460 227 189
-4-
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
2
TIG-KEEVITUS
2.1
Seadistused
Ilma impulsita TIG, AC/DC ja impulsiga alalisvooluga TIG
Funktsioon
Seadistusvahemik
Sammud
Vaikeväärtu
s
HF/Liftarc™1)
HF või Liftarc™
-
LiftArc™
2/4-taktiline1)
2-taktiline või 4-taktiline
-
2-taktiline
Gaasi eelvoolu aeg2)
0–5 s
0,1 s
0,5 s
Tõusva kalde aeg
0–10 s
0,1 s
0,0 s
Langeva kalde aeg
0–10 s
0,1 s
1,0 s
Gaasi järelvoolu aeg
0–25 s
0,1 s
10,0 s
Elektrivool
4–max3)
1A
60 A
Aktiivpaneel
OFF või ON
-
ON
Käivitusandmete muutmine OFF või ON
-
OFF
Kaugjuhtimisseade
OFF või ON
-
OFF
0–99%
-
0%
-
-
-
Min
vool2)
VRD
1)
Neid funktsioone ei saa muuta, kui keevitusprotsess on pooleli.
2)
Need funktsioonid on varjatud TIG funktsioonid, vt jaotist „Varjatud TIG funktsioonid”.
3)
Seadistusvahemik sõltub kasutatavast vooluallikast.
Vahelduvvooluga TIG
Funktsioon
Seadistusvahemik
Sammud
Vaikeväärtu
s
Tasakaalu seadistamine
50–98%*
1%
50 %
Sageduse seadistamine
10 - 152 Hz
1 - 3 Hz
65 Hz
80–120 ms
1
-
15–100 ms
1
-
Elektroodi
eelsoojendamine
automaatne 1)
manuaalne
*)Sõltub
1)Need
sageduse seadistusest.
funktsioonid on varjatud TIG funktsioonid, vt jaotist „Varjatud TIG funktsioonid”.
Impulsiga alalisvooluga TIG
Funktsioon
Seadistusvahemik
Sammud
Vaikeväärtu
s
Impulssvool
4–max2)
1A
60 A
Impulssaeg
Mikroimpulss1)
0,01 - 2,5 s
0,001 - 0,250 s
0,01 s
0,001 s
1,0 s
0460 227 189
-5-
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
Funktsioon
Seadistusvahemik
Sammud
Vaikeväärtu
s
Alusvool
4–max2)
1A
20 A
Alusaeg
Mikroimpulss1)
0,01 - 2,5 s
0,001 - 0,250 s
0,01 s
0,001 s
1,0 s
1)Need
funktsioonid on varjatud TIG funktsioonid, vt jaotist „Varjatud TIG funktsioonid”.
2)Seadistusvahemik
2.2
sõltub kasutatavast vooluallikast.
Sümboli ja funktsiooni selgitused
TIG-keevitus
TIG-keevitus sulatab töödetaili metalli, kasutades kaare käivitamist
volframelektroodist, mis ise ei sula. Keevitusvanni ja elektroodi kaitstakse
kaitsegaasiga.
AC, vahelduvvool
Vahelduvvoolu eeliseks on hea oksiidi lagunemisvõime kergmetallide
(alumiinium, magneesium ja nende sulamite) keevitamisel.
Alalisvool
Kõrgem vool tekitab laiema keevisvanni ning parema läbivuse töödetailis
Impulssvool (ainult alalisvool)
Impulssi kasutatakse keevisvanni ja tahenemisprotsessi paremaks
kontrollimiseks. Impulsi sagedus on seatud nii aeglaseks, et keevisvannil oleks
aega iga impulssi vahel vähemalt osaliselt tahkuda. Impulsi seadmiseks on
vajalikud neli parameetrit: impulssvool, impulssaeg, alusvool ja alusaeg.
Parameetrite seadistused
1.
2.
3.
4.
5.
Tõusev kalle
Keevitusvool
Impulssaeg
Alusvool
Alusaeg
6. Langev kalle
7. Gaasi järelvoolu aeg
8. Tasakaal
9. Sagedus
10. Elektroodi eelsoojendamine
Tõusev kalle
Tõusva kalde funktsioon tähendab, et kui TIGi keevituskaar tekib, tõuseb vool
aeglaselt seadistatud väärtuseni. See tagab elektroodide “leebema”
kuumutamise ja annab keevitajale võimaluse enne seatud keevitusvoolu
saavutamist elektroodi korralikult paigutada.
Impulssvool
0460 227 189
-6-
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
Impulssvoolu korral kahest voolu väärtusest kõrgem.
A. Elektrivool
B. Aeg
C. Alusaeg
D. Alusvool
E. Impulssaeg
F. Impulssvool
Impulsiga TIG keevitus.
Impulssaeg
Aeg, mil impulssvool on impulssperioodil sisse lülitatud.
Alusvool
Impulssvoolu korral kahest voolu väärtusest madalam.
Alusaeg
Alusvoolu aeg, mis koos impulssvoolu ajaga annab impulssperioodi.
Langev kalle
TIG-keevitus kasutab “langevat kallet”, mille ajal vool langeb “aeglaselt”
kontrollitud aja jooksul, vältimaks kraatreid ja/või pragusid, kui keevitamine on
lõpetatud.
Gaasi järelvool
Kontrollib aega, mil kaitsegaas voolab pärast keevituskaare lõppemist.
Tasakaal
Positiivse (+) ja negatiivse (-) elektroodi vahelise tasakaalu seadistamiseks
vahelduvvooluga (AC) keevitamise poolperioodil.
Madalam tasakaalu väärtus tekitab elektroodil rohkem kuumust ja oksiidi
parema lagunemise töödetailil.
Kõrgem tasakaalu väärtus tekitab töödetailil rohkem kuumust ja parema
läbivuse.
Sagedus
Madalam sagedus (vahelduvvool) edastab töödetailile rohkem kuumust ja
tekitab laiema keevisvanni.
Kõrgem sagedus tekitab kitsama kaare koos kõrgema keevituskaare survega
(kitsam keevisvann).
0460 227 189
-7-
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
HF käivitus
Kui elektrood on toodud töödetailile lähemale, tekitab HF (kõrgsageduslik)
käivitusfunktsioon sädemega keevituskaare elektroodist töödetailini.
Automaatne elektroodi eelsoojendamine vahelduvvooluga
Eelsoojendamise funktsioon on disainitud tagama stabiilset keevituskaart ja
ohutut tasakaalustatud käivitamist. Elektroodi eelsoojendamise aega juhitakse
eelprogrammeeritud ajaga, mis oleneb seatud keevitusvoolust. Automaatset
eelsoojendamist on võimalik seadistada (täppishäälestada), kui kasutate
elektroodi vooluvahemiku välist ala, vt soovitatud vooluvahemikku allpool.
Eelsoojendamise seadistusvahemik on 80 - 120 ms, kus 100 ms on
vaikeväärtus (väärtus tarnimisel).
Vooluvahemikud elektroodi WP (puhas volframelektrood) jaoks
Max A AC – 50% tasakaal
A. Keevitusvool A
Max A AC - 70% tasakaal
B. Elektroodi läbimõõt (mm)
Tabel 1 – soovituslikud vooluvahemikud elektroodi WP = roheline jaoks, värvikoodid ja
klassifikatsioonide nimed vastavalt standardile ISO 6848:2004
0460 227 189
-8-
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
Vooluvahemikud elektroodi WC20 (WCe2) jaoks
Max A AC – 50% tasakaal
A. Keevitusvool A
Max A AC - 70% tasakaal
B. Elektroodi läbimõõt (mm)
Tabel 2 – soovituslikud vooluvahemikud elektroodi WC20 = hall jaoks, värvikoodid ja
klassifikatsioonide nimed vastavalt standardile ISO 6848:2004
Vooluvahemikud elektroodi WLa 15 / Gold Plus jaoks (70% AC tasakaal)
I max A AC
A. Keevitusvool A
B. Elektroodi läbimõõt (mm)
Tabel 3 – soovituslikud vooluvahemikud elektroodi WLa15 = kuldne jaoks, värvikoodid ja
klassifikatsioonide nimed vastavalt standardile ISO 6848:2004
0460 227 189
-9-
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
Elektroodi automaatse eelsoojendamise deaktiveerimine
Varjatud TIG funktsioonides saab automaatse eelsoojendamise inaktiveerida, et seada see
vajadusel käsitsi vahemikus 15–100 ms. Kui lülitate automaatsest režiimist käsirežiimi,
kasutatakse eelmist automaatselt genereeritud eelsoojendamise väärtust, mida saate muuta
nupu abil.
LiftArc™
LiftArc™ funktsioon tekitab keevituskaare, kui elektrood on töödetailiga kokku
puutunud ja siis sellest eemale tõstetud.
LiftArc™ funktsiooniga keevituskaare tekitamine:
1. Töödetaili puudutatakse elektroodiga.
2. Vajutatakse käivituslülitit ja käivitub madal vool.
3. Keevitaja tõstab elektroodi töödetaililt ära: tekib keevituskaar ja vool tõuseb automaatselt
seadistatud väärtuseni.
2-taktiline
A. Gaasi eelvool
B. Tõusev kalle
C. Langev kalle
D. Gaasi järelvool
Funktsioonid keevituspõleti 2-taktilise juhtimise kasutamisel.
2-taktilises juhtimisrežiimis käivitab TIG põleti käivituslüliti (1) vajutamine gaasi eelvoolu (kui
seda kasutatakse) ja tekib keevituskaar. Vool tõuseb seadistatud väärtuseni (vastavalt
tõusva kalde funktsiooni kontrollimisele, kui seda kasutatakse). Käivituslüliti (2) vabastamisel
vool väheneb (või algab langeva kalde (slope down) funktsioon, kui see töötab) ja
keevituskaar kustub. Järgneb gaasi järelvool, kui see töötab.
0460 227 189
- 10 -
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
4-taktiline
A. Gaasi eelvool
B. Tõusev kalle
C. Langev kalle
D. Gaasi järelvool
Funktsioonid keevituspõleti 4-taktilise juhtimise kasutamisel.
4-taktilises juhtimisrežiimis käivitab käivituslüliti (1) vajutamine gaasi eelvoolu (kui
kasutatakse). Gaasi eelvoolu aja lõpus tõuseb vool seadistatud juhtvooluni (paar amprit) ja
tekib keevituskaar. Vabastades käivituslüliti (2), tõuseb vool seadistatud väärtuseni (koos
tõusva kaldega (slope up), kui seda kasutatakse). Kui käivituslülitit vajutatakse sisse (3)
naaseb vool juhtvooluni (koos langeva kaldega, kui seda kasutatakse).
Kui käivituslüliti taas vabastatakse (4), kustub keevituskaar ja ilmub gaasi järelvool.
Aktiivpaneel
Seadistused tehakse juhtpaneelilt.
Käivitusandmete muutmine
See funktsioon lubab vahelduvalt kasutada erinevate keevituste andmemälusid
kahekordse vajutusega keevituspüstoli päästikul. See kehtib ainult TIG
keevitusel.
Kaugjuhtimispult
Seadistused tehakse kaugjuhtimispuldilt.
Enne aktiveerimist peab kaugjuhtimispult olema ühendatud seadme
kaugjuhtimispuldi pistikupesaga. Kui kaugjuhtimispult on aktiveeritud, siis on
juhtpaneel passiivne.
Pinge vähendamise seade (VRD)
VRD funktsioon kindlustab, et keevituse mitteteostamise ajal ei ületa
tühijooksupinge 35 V. Seda näitab põlev VRD valgusdiood.
VRD funktsioon inaktiveeritakse, kui süsteem tunnetab keevituse alustamist.
Kui VRD funktsioon on aktiveeritud ja tühijooksupinge ületab 35 V, kuvatakse
see veateatena (16) ekraanile ja sel ajal ei ole keevitust võimalik alustada.
Funktsiooni aktiveerimiseks võtke ühendust ESAB’i volitatud teenindustehnikuga.
0460 227 189
- 11 -
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
2.3
Varjatud TIG funktsioonid
Juhtpaneelil on varjatud funktsioonid.
Funktsioonidele juurdepääsuks vajutage
5 sekundit. Ekraan näitab tähte ja väärtust.
Paremat noolt vajutades valige funktsioon. Nuppu kasutatakse valitud funktsioonide
väärtuste muutmiseks.
Varjatud funktsioonidest lahkumiseks vajutage
5 sekundit.
Funktsioon
Seadistused
A = gaasi eelvool
0-5s
I = min vool
0 - 99 %
L = automaatne käivitusimpulss / elektroodi
eelsoojendamine
0 = OFF; 1 = ON
P = käivitusimpulss
Väärtus tarnimisel 70 A sättepunkti 60 A
juures
b = mikroimpulss (ainult alalisvooluga)
0 = OFF; 1 = ON
Gaasi eelvool
Kontrollib aega, mil kaitsegaas enne keevituskaare tekkimist voolab.
Min vool
Kasutatakse kaugjuhtimisseadme minimaalse voolu seadistamiseks.
Juhul kui maksimaalne vool on 100 A ja minimaalne vool 50 A, seadistage varjatud
funktsiooni minimaalne vool 50%-le.
Juhul kui maksimaalne vool on 100 A ja minimaalne vool 90 A, seadistage minimaalne vool
90%-le.
See funktsioon kehtib ka alusvoolu seadistamisel koos impulsiga TIG-iga.
Elektroodi eelsoojendamine
Automaatse käivitusimpulsi / elektroodi eelsoojendamise funktsiooni (L) puhul aktiveeritakse
elektroodi eelsoojendamine ainult vahelduvvoolu (AC) korral. Seda funktsiooni kasutatakse
stabiilse keevituskaare kiireks saavutamiseks ning lisaks pikendab eelsoojendamine
elektroodi tööiga.
Käivitusimpulss
TÄHELEPANU!
Käsijuhitava käivitusimpulsi (P) aktiveerimiseks tuleb esmalt funktsioon (L)
inaktiveerida varjatud funktsioonide all. Selleks valige (0 = OFF).
Käivitusimpulss tagab ohutu, ohjatud käivitamise ning on tasakaalustatud ja kohandatud
vastavalt elektroodi diameetrile ja seatud keevitusvoolule.
0460 227 189
- 12 -
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
Mikroimpulss
Mikroimpulsi valimiseks peab masin olema impulssvoolu funktsioonil
. Impulssaja ja
alusvoolu väärtus on tavaliselt 0,01–2,50 sekundit. Mikroimpulssi kasutades võib aeg
langeda 0,001 sekundit. Kui mikroimpulssi funktsioon on aktiivne, siis 0,25 sekundist
lühemad ajad on ekraanil näidatud kümnendikkohtadeta.
0460 227 189
- 13 -
© ESAB AB 2013
3 MMA-KEEVITUS
3
MMA-KEEVITUS
3.1
Seadistused
Funktsioon
Seadistusvahemik
Sammud
Vaikeväärtu
s
Elektrivool
16 – max A 2
1A
100 A
Kuumkäivitus1)
0 - 99
1
0
Keevituskaare surve1)
0 - 99
1
5
Keevituse langus1)
0=OFF või 1=ON
-
OFF
Keevituse stabilisaator
1=OFF või 0=ON
-
ON
Aktiivpaneel
OFF või ON
-
ON
Kaugjuhtimisseade
OFF või ON
-
OFF
Min vool1)
0 - 99 %
-
0%
VRD
-
-
-
1)Need
funktsioonid on varjatud funktsioonid, vt jaotist „Varjatud MMA funktsioonid”.
2)Seadistusvahemik
3.2
sõltub kasutatavast vooluallikast.
Sümboli ja funktsiooni selgitused
MMA-keevitus
MMA-keevitust võib nimetada ka kaetud elektroodide keevituseks.
Keevituskaare tekkimine sulatab elektroodid ja selle kate moodustab kaitseräbu.
MMA keevituse ajal on võimalik keevitada muudetud polaarsusega ilma keevituskaableid
vooluallika küljest lahti ühendamata.
Valige MMA keevitus
•
•
•
ja vajutage
AC, vahelduvvoolu jaoks
DC (-) alalisvoolu jaoks koos elektroodi negatiivse polaarsusega
Kui LED ei põle, siis alalisvoolu jaoks koos elektroodi positiivse polaarsusega.
Aktiivpaneel
Seadistused tehakse juhtpaneelilt.
Kaugjuhtimispult
Seadistused tehakse kaugjuhtimispuldilt.
Enne aktiveerimist peab kaugjuhtimispult olema ühendatud seadme
kaugjuhtimispuldi pistikupesaga. Kui kaugjuhtimispult on aktiveeritud, siis on
juhtpaneel passiivne.
0460 227 189
- 14 -
© ESAB AB 2013
3 MMA-KEEVITUS
Pinge vähendamise seade (VRD)
VRD funktsioon kindlustab, et keevituse mitteteostamise ajal ei ületa
tühijooksupinge 35 V. Seda näitab põlev VRD valgusdiood.
VRD funktsioon inaktiveeritakse, kui süsteem tunnetab keevituse alustamist.
Kui VRD funktsioon on aktiveeritud ja tühijooksupinge ületab 35 V, kuvatakse
see veateatena (16) ekraanile ja sel ajal ei ole keevitust võimalik alustada.
Funktsiooni aktiveerimiseks võtke ühendust ESAB’i volitatud teenindustehnikuga.
3.3
Peidetud MMA funktsioonid
Juhtpaneelil on varjatud funktsioonid.
Funktsioonidele juurdepääsuks vajutage
5 sekundit. Ekraan näitab tähte ja väärtust.
Paremat noolt vajutades valige funktsioon. Nuppu kasutatakse valitud funktsioonide
väärtuste muutmiseks.
Varjatud funktsioonidest lahkumiseks vajutage
5 sekundit.
Funktsioon
Seadistused
C = keevituskaare surve
0 - 99 %
d = keevituse langus
0 = OFF; 1 = ON
F = keevituse stabilisaatori tüüp ArcPlus™
0 = OFF; 1 = ON
H = kuumsüüde
0 - 99 %
I = min vool
0 - 99 %
Keevituskaare surve
Keevituskaare surve on oluline, et kindaks teha, kuidas muutub vool
keevituskaare pikkuse muutumisel. Väiksem väärtus annab vaiksema
keevituskaare koos vähemate pritsmetega.
Keevituse langus
Keevituse langust saab kasutada keevitamisel roostevabade elektroodidega. Funktsioon
hõlmab vaheldumisi keevituskaare tekitamist ja kustutamist, saavutamaks paremat kontrolli
kuumuse saamiseks. Elektroodi on vaja ainult veidi tõsta, et keevituskaart kustutada.
Keevituse stabilisaator ArcPlus™
Keevituse stabilisaator ArcPlus™ on uut tüüpi kontroll, mis tekitab intensiivsemaid, rohkem
koondatud ja vaiksemaid keevituskaari. See taastub pärast silmapilkset lühist kiiremini, mis
vähendab elektroodi kinnijäämise riski.
•
•
ArcPlus™ (0) on soovituslik aluselise elektroodi puhul
ArcPlus™ (1) on soovituslik rutiilkattega elektroodi puhul
Kuumkäivitus
Kuumkäivitus suurendab keevitusvoolu reguleeritaval ajal keevituse algul, nõnda
kahaneb kehva sulatamise risk ühenduse algul.
0460 227 189
- 15 -
© ESAB AB 2013
3 MMA-KEEVITUS
Min vool
Kasutatakse kaugjuhtimisseadme minimaalse voolu seadistamiseks.
Juhul kui maksimaalne vool on 100 A ja minimaalne vool 50 A, seadistage varjatud
funktsiooni minimaalne vool 50%-le.
Juhul kui maksimaalne vool on 100 A ja minimaalne vool 90 A, seadistage minimaalne vool
90%-le.
0460 227 189
- 16 -
© ESAB AB 2013
4 KEEVITAMISE ANDMEMÄLU
4
KEEVITAMISE ANDMEMÄLU
Kahte erinevat keevitamise andmemälu võib salvestada juhtpaneeli mälus.
Vajutage nuppu
või
5 sekundit, et salvestada keevituse andmed mälus.
Keevituse andmed on salvestatud, kui roheline signaallamp hakkab vilkuma.
Vahetamaks ühte keevituse andmemälu teise vastu vajutage nuppu
või
Keevituse andmemälul on varuaku, seega jäävad seadistused alles isegi kui masin on välja
lülitatud.
0460 227 189
- 17 -
© ESAB AB 2013
5 VEAKOODID
5
VEAKOODID
Veakoodidega näidatakse, et seadmetesse on tekkinud viga. See kuvatakse ekraanile
E-tähega, millele järgneb veakoodi number.
Seadme number kuvatakse selleks, et näidata, millises seadmeosas on viga tekkinud.
Veakoodi numbrit ja seadmeosa numbrit näidatakse vaheldumisi.
Kui on kindlaks tehtud mitu viga korraga, kuvatakse ainult viimati tekkinud veakood. Veateate
eemaldamiseks ekraanilt vajutage või keerake mis tahes funktsiooni nuppu.
TÄHELEPANU!
Juhul kui kaugjuhtimispult on aktiveeritud, inaktiveerige see vajutades veateate
eemaldamiseks
5.1
nuppu.
Veakoodide loetelu
U 0 = keevituse andmemälu
seade
U 2 = vooluallikas
U 1 = jahutusseade
U 4 = kaugjuhtimisseade
5.2
U 5 = vahelduvvooluseade
Veakoodide kirjeldus
Kood Kirjeldus
E 4 5 V toiteallikas madal
U 0 Toiteallikapinge on liiga madal.
U 5 Keevitusprotsess on peatunud ja taaskäivitus on takistatud.
Tegevus: Seadme lähtestamiseks lülitage võrgutoide välja. Vea püsimisel kutsuge
teenindustehnik.
E 6 Kõrge temperatuur
U 1 Termilise ülekoormuse lõpetamine on välja lülitunud.
U 2 Keevitusprotsess on seiskunud ja seda ei ole võimalik taaskäivitada kuni
temperatuur on langenud.
U5
Tegevus: kontrollige, et jahutavate õhuvoolude sisse- ja väljalaskeavad ei oleks
tõkestatud ega tolmust ummistunud. Selleks, et veenduda, ega seadet ei ole üle
koormatud, kontrollige kas koormatavust kasutatakse.
E 7 Kõrge temperatuur
U 5 Termilise ülekoormuse lõpetamine on välja lülitunud.
Keevitusprotsess on seiskunud ja seda ei ole võimalik taaskäivitada kuni
temperatuur on langenud.
Tegevus: kontrollige, et jahutavate õhuvoolude sisse- ja väljalaskeavad ei oleks
tõkestatud ega tolmust ummistunud. Selleks, et veenduda, ega seadet ei ole üle
koormatud, kontrollige kas koormatavust kasutatakse.
0460 227 189
- 18 -
© ESAB AB 2013
5 VEAKOODID
Kood Kirjeldus
E 8 Vigane 24 V/15V toitepinge
U 1 Toitepinge on liiga kõrge või liiga madal.
U 5 Keevitusprotsess on peatunud ja taaskäivitus on takistatud.
Tegevus: Seadme lähtestamiseks lülitage võrgutoide välja. Vea püsimisel kutsuge
teenindustehnik.
E 9 Vigane 24 V/15V toitepinge
U 1 Toitepinge on liiga kõrge või liiga madal.
U 5 Keevitusprotsess on peatunud ja taaskäivitus on takistatud.
Tegevus: Seadme lähtestamiseks lülitage võrgutoide välja. Vea püsimisel kutsuge
teenindustehnik.
E 12 Teabeedastuse häire (hoiatus)
U 0 Vähem tõsine häire CAN elektrivõrgu sõlmes.
U 1 Tegevus: kontrollige, et CAN elektrivõrgu sõlmega ei oleks ühendatud vigaseid
seadmeid. Kontrollige kaableid. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
U4
U5
E 14 Teabeedastuse häire (elektrivõrgu sõlm väljalülitatud)
U 0 Tõsine häire CAN elektrivõrgu sõlmes.
Tegevus: kontrollige, et CAN elektrivõrgu sõlmega ei oleks ühendatud vigaseid
seadmeid. Kontrollige kaableid. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
E 15 Teabeedastuse probleemid (kadunud sõnum)
U 0 Süsteemi CAN elektrivõrgu sõlm on ülekoormatud.
Tegevus: Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
E 16 Kõrge tühijooksupinge VRD
U 2 Tühijooksupinge on olnud liiga kõrge.
Tegevus: Seadme lähtestamiseks lülitage võrgutoide välja. Vea püsimisel kutsuge
teenindustehnik.
E 19 Mälu viga
U 0 Olemasoleva mälu sisu on ebaõige. Kasutatakse lähteandmeid.
Tegevus: Seadme lähtestamiseks lülitage võrgutoide välja. Vea püsimisel kutsuge
teenindustehnik.
E 20 Keevituse vooluahela kõrge induktiivsus
U 2 Vooluallikas ei saa soovitud voolu toota, kuna keevituse vooluahelas mõõdetud
induktiivsus on liiga kõrge. Veateade lähtestatakse siis, kui induktiivsuse näit on
keevituse alustamisel piisavalt madal. Lähtestada saab ka voolu väljalülitamise teel.
Tegevus: kasutage lühemaid keevituskaableid ja tehke kindlaks, et kaablid pole
keerdunud. Asetage keevituskaabel ja ühenduskaabel üksteisega kõrvuti. Võimaluse
korral saab induktiivsust vähendada, keevitades lühema keevituskaarega.
Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
0460 227 189
- 19 -
© ESAB AB 2013
5 VEAKOODID
Kood Kirjeldus
E 25 Side AC seadmega kadunud
U 0 Juhtpaneel on kaotanud sideme AC seadmega.
Keevitusprotsess peatub.
Tegevus: Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
E 26 Viga programmi töös
U 0 Midagi takistab protsessoril täitmast oma tavapäraseid ülesandeid programmis.
Programm taaskäivitub automaatselt. Keevitusprotsess peatub. Viga ei lülita ühtegi
funktsiooni välja.
Tegevus: Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
E 29 Jahutusvedelik ei voola
U 0 Voolu kuvarilüliti on välja lülitatud.
U 1 Keevitusprotsess on peatunud ja taaskäivitus on takistatud.
Tegevus: kontrollige jahutusvedeliku ringlust ja pumpa.
E 41 Side jahutusseadmega kadunud
U 0 Keevituse andmemälu seade on kaotanud ühenduse jahutusseadmega.
Keevitusprotsess peatub.
Tegevus: kontrollige juhtmestikku. Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
0460 227 189
- 20 -
© ESAB AB 2013
6 VARUOSADE TELLIMINE
6
VARUOSADE TELLIMINE
Varuosi saate tellida lähima ESAB'i toodete edasimüüja juurest, vaadake käesoleva
dokumendi tagumist kaant. Tellimisel märkige palun toote tüüp, seerianumber,
kasutamisotstarve ja varuosa number nii, nagu see on esitatud varuosade loetelus. See
hõlbustab tarnet ja tagab korrektse kättetoimetamise.
0460 227 189
- 21 -
© ESAB AB 2013
TELLIMISNUMBRID
TELLIMISNUMBRID
Ordering no. Denomination
0460 250 880 Control panel Caddy™ TA34 AC/DC
0460 227 170 Instruction manual SE
0460 227 171 Instruction manual DK
0460 227 172 Instruction manual NO
0460 227 173 Instruction manual FI
0460 227 174 Instruction manual GB
0460 227 175 Instruction manual DE
0460 227 176 Instruction manual FR
0460 227 177 Instruction manual NL
0460 227 178 Instruction manual ES
0460 227 179 Instruction manual IT
0460 227 180 Instruction manual PT
0460 227 181 Instruction manual GR
0460 227 182 Instruction manual PL
0460 227 183 Instruction manual HU
0460 227 184 Instruction manual CZ
0460 227 185 Instruction manual SK
0460 227 186 Instruction manual RU
0460 227 187 Instruction manual US
0460 227 189 Instruction manual EE
0460 227 190 Instruction manual LV
0460 227 191 Instruction manual SI
0460 227 192 Instruction manual LT
0460 227 193 Instruction manual CN
Kasutusjuhendid ja varuosade loetelud on saadaval internetis aadressil: www.esab.com
0460 227 189
- 22 -
© ESAB AB 2013
TELLIMISNUMBRID
0460 227 189
- 23 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising