ESAB | TA34 AC/DC | Instruction manual | ESAB TA34 AC/DC Vartotojo vadovas

ESAB TA34 AC/DC Vartotojo vadovas
Caddy®
TA34 AC/DC
Naudojimo instrukcija
0460 227 192 LT 20131022
Valid from program version 1.20
TURINYS
1
2
3
ĮVADAS ................................................................................................................. 3
1.1
Naudinga informacija apie suvirinimo gaminį...................................................3
1.2
Valdymo skydas ................................................................................................... 3
TIG SUVIRINIMAS ................................................................................................ 5
2.1
Nustatymai............................................................................................................ 5
2.2
Simbolių ir funkcijų paaiškinimai .......................................................................6
2.3
Paslėptos TIG funkcijos .................................................................................... 12
„MMA“ SUVIRINIMAS........................................................................................ 14
3.1
Nustatymai.......................................................................................................... 14
3.2
Simbolių ir funkcijų paaiškinimai .....................................................................14
3.3
Paslėptos MMA funkcijos.................................................................................. 15
4
SUVIRINIMO DUOMENŲ ATMINTIS.................................................................. 17
5
DEFEKTŲ KODAI ............................................................................................... 18
6
5.1
Defektų kodų sąrašas ........................................................................................ 18
5.2
Defektų kodų apibūdinimai ............................................................................... 18
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS................................................................... 21
UŽSAKYMO NUMERIAI ............................................................................................22
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0460 227 192
© ESAB AB 2013
1 ĮVADAS
1
ĮVADAS
Naudojimo instrukcijoje aprašoma, kaip naudotis TA34 KS / NS valdymo skydu.
Bendro pobūdžio informacijos apie veikimą rasite maitinimo šaltinio naudojimo instrukcijoje.
Kai paduodama maitinimo srovė, įrenginys pats automatiškai
patikrina šviesos diodus, ekraną, rodomą programinės įrangos
versiją. Šiame pavyzdyje programinės įrangos versija yra 0.18.
PASTABA!
Skydelio funkcijos gali skirtis priklausomai nuo to, kuriame produkte jis įtaisytas.
Naudojimo instrukcijas kitomis kalbomis galima parsisiųsti internetu adresu www.esab.com
1.1
Naudinga informacija apie suvirinimo gaminį
Maitinimo šaltinyje yra funkcija „True AC rating“ (TIG).
„True AC rating“ reiškia, kad vidutinė srovė gali būti palaikoma suvirinimo grandinės
induktyvumo ir varžos kitimo atvejais. Tai yra aktyvaus proceso kontrolės rezultatas, kuris
kompensuoja suvirinimo grandinės induktyvumą.
Procesas yra optimizuotas taip, kad energija lanke atitiks nustatytąją suvirinimo srovę,
pasirinktą AC (kintamajai srovei). Dėl proceso optimizavimo paprastai tampa įmanomas
suvirinimas esant žemesnei srovės reikšmei (nei ankstesnių maitinimo šaltinių) dėl
sumažintų nuostolių suvirinimo grandinėje.
Siekiant užtikrinti geriausią oksido skaidymą ir ilgą volframo elektrodo tinkamumo naudoti AC
TIG būdu laiką, rekomenduojame neigiamą AC balansą (–70 %) (bazinis nustatymas
pristatymo metu). Galima sumažinti suvirinimo vietos įsiskverbimą virinant AC TIG būdu,
sumažinus šilumos pasikeitimą nuleidžiant AC balansą. Minimali KS balanso reikšmė yra -50
%; rekomenduojamus srovės intervalus žr. 1–3 lentelėse, esančiose 8 psl. Tai visų pirma
palengvina silpnesnių / plonesnių matmenų medžiagos suvirinimą.
1.2
0460 227 192
Valdymo skydas
-3-
© ESAB AB 2013
1 ĮVADAS
1.
Parametrų nustatymo rankenėlė (srovė, įtampa, procentai, sekundės arba dažnis)
2.
Ekranas
3.
Suvirinimo metodo TIG
4.
Mygtukas, skirtas pasirinkti TIG suvirinimui su:
•
•
•
arba MMA
pasirinkimas
Kintamąja srove, AC
Nuolatine srove, NS –
Nuolatine srove, NS – su impulsu
Mygtukas, skirtas pasirinkti MMA suvirinimui su:
•
•
•
Kintamąja srove, AC
Nuolatine srove, DC –
Nuolatine srove, DC +
5.
HF paleidimo
6.
2 smūgio
arba „LiftArc“ pasirinkimas™
arba 4 smūgio
Nustatymas iš skydo
7.
jungikliu
pasirinkimas
, programuojamas pakeitimas su litavimo lempos strektės
,
arba nuotolinio valdymo įrenginio prijungimas
8.
VRD funkcijos indikatorius (sumažintos atvirosios grandinės įtampa) yra aktyvus ar ne.
PASTABA!
Ši funkcija veikia su maitinimo šaltiniais, kur jie yra naudojami.
9.
Nurodo, kuris parametras yra matomas ekrane (srovė, įtampa, procentai, sekundės ar
dažnis)
10.
Srovės (A) arba įtampos (V) matavimo reikšmės virinant ekranas.
11.
Pasirinkto nuostatų parametro indikacija, žr. skyrių „Simbolių ir funkcijų paaiškinimai“.
Dešinės pusės mygtukas taip pat naudojamas nerodomoms funkcijoms.
12.
Apie mygtukus, skirtus suvirinimo duomenų atminties nuostatoms, žr. skyriuje
„Suvirinimo duomenų atmintis“.
Išmatuota lanko įtampos V reikšmė ekrane ir suvirinimo srovė A yra aritmetinė vidurkio
reikšmė = ištaisyta vidutinė reikšmė.
0460 227 192
-4-
© ESAB AB 2013
2 TIG SUVIRINIMAS
2
TIG SUVIRINIMAS
2.1
Nustatymai
TIG be impulsinės kintamosios / nuolatinės srovės ir TIG su impulsine nuolatine srove
Funkcija
Nustatymų skalė
Žingsniuose:
HF / „LiftArc“™1)
HF arba „LiftArc“™
-
„LiftArc“™
2 / 4 smūgiai1)
2 smūgiai arba 4 smūgiai
-
2 smūgiai
Išankstinės dujų tėkmės
laikas2)
0–5 s
0,1 s
0,5 s
Didėjimo laikas
0–10 s
0,1 s
0,0 s
Mažėjimo laikas
0–10 s
0,1 s
1,0 s
Vėlesnės dujų tėkmės
laikas
0–25 s
0,1 s
10,0 s
Srovė
4 – maks.3)
1A
60 A
Veikiantis skydas
IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
-
ĮJUNGTA
Jungiklio duomenų
keitimas
IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Nuotolinio valdymo
įrenginys
IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Min. srovė2)
0–99 %
-
0%
VRD
-
-
-
1)
Kol vyksta suvirinimas, šių funkcijų keisti negalima.
2)
Tai yra paslėptos TIG funkcijos, žr. aprašą skyriuje „Paslėptos TIG funkcijos“.
3)
Nustatymų skalė priklauso nuo naudojamo maitinimo šaltinio.
Numatytoji
vertė
TIG su kintamąja srove
Funkcija
Nustatymų skalė
Žingsniuose:
Numatytoji
vertė
Pusiausvyros nustatymas
50–98 %
1%
50 %
Dažnio nustatymas
10–152 Hz
1–3 Hz
65 Hz
automatinis 1)
80–120 ms
1
-
rankinis
15–100 ms
1
-
Elektrodo įkaitinimas
*)Atsižvelgiant
1)Tai
į dažnio nuostatą.
yra paslėptos TIG funkcijos, žr. aprašą skyriuje „Paslėptos TIG funkcijos“.
TIG su impulsine nuolatine srove
0460 227 192
-5-
© ESAB AB 2013
2 TIG SUVIRINIMAS
Funkcija
Nustatymų skalė
Žingsniuose:
Impulso srovė
4 – maks.2)
1A
60 A
Impulso laikas
Mikroimpulsas1)
0,01–2,5 s
0,001–0,250 s
0,01 s
0,001 s
1,0 s
Foninė srovė
4 – maks.2)
1A
20 A
Foninis laikas
Mikroimpulsas1)
0,01–2,5 s
0,001–0,250 s
0,01 s
0,001 s
1,0 s
1)Tai
Numatytoji
vertė
yra paslėptos TIG funkcijos, žr. aprašą skyriuje „Paslėptos TIG funkcijos“.
2)Nustatymų
2.2
skalė priklauso nuo naudojamo maitinimo šaltinio.
Simbolių ir funkcijų paaiškinimai
TIG suvirinimas
TIG suvirinimo būdu apdorojama metalinė detalė sulydoma, naudojant elektrinio
lanko kirtį, išgaunamą nesilydančiu volframo elektrodu. Suvirinimo vieta ir
elektrodas apsaugomi apsauginėmis dujomis.
AC, kintamoji srovė
Kintamosios srovės privalumas yra geros oksido skaidymo savybės virinant
lengvus metalus (aliuminį, magnį ir jų lydinius).
Nuolatinė srovė
Didesnė srovė sukuria didesnės apimties suvirinimo vietą, be to, geriau
įsiskverbiama į apdirbamą detalę
Impulso srovė (tik NS)
Impulsai naudojami norint geriau kontroliuoti suvirinimo vietą ir kietėjimo
procesą. Nustatomas pakankamai lėtas impulso dažnis, kad suvirinimo vietoje
medžiagos tarp atskirų impulsų galėtų bent iš dalies sukietėti. Impulsams
nustatyti reikalingi keturi parametrai: impulso srovės, impulso laikas, foninė
srovė ir foninis laikas.
Parametrų nustatymas
1.
2.
3.
4.
5.
Didėjimas
Suvirinimo srovė
Impulso laikas
Foninė srovė
Foninis laikas
0460 227 192
6. Mažėjimas
7. Vėlesnės dujų tėkmės laikas
8. Pusiausvyra
9. Dažnis
10. Elektrodo įkaitinimas
-6-
© ESAB AB 2013
2 TIG SUVIRINIMAS
Didėjimas
Didėjimo funkcija reiškia, kad smūgiuojant TIG elektros lanku, srovė pamažu
didinama iki nustatytos vertės. Tai leidžia švelniau pakaitinti elektrodą ir
suvirintojas gali tinkamai orientuoti elektrodą prieš priimant suvirinimo nustatytą
srovę.
Impulso srovė
Didesnioji iš dviejų srovės verčių srovės impulso padavimo metu.
A. Srovė
B. Laikas
C. Foninis laikas
D. Foninė srovė
E. Impulso laikas
F. Impulso srovė
TIG suvirinimas su impulsu
Impulso laikas
Laikas, kurį srovės impulsas yra įjungtas impulso periodo metu.
Foninė srovė
Mažesnioji iš dviejų srovės verčių srovės impulso padavimo metu.
Foninis laikas
Foninės srovės laikas, kuris kartu su srovės impulso laiku sudaro impulso periodą.
Mažėjimas
TIG suvirinimo metu naudojama mažėjimo funkcija, kurią naudojant srovė
palaipsniui mažinama tam tikrą laiką, kad baigus suvirinimo darbus nesusidarytų
duobelės ir (arba) įtrūkiai.
Vėlesnė dujų tėkmė
Ši funkcija kontroliuoja laiką, kurį apsauginė srovė dar teka panaikinus elektros
lanką.
Pusiausvyra
Pusiausvyros tarp teigiamo (+) ir neigiamo (–) elektrodo pusperiodžio
nustatymas suvirinant kintamąja srove (KS).
Esant mažesnei pusiausvyros vertei, elektrodas labiau įkaista ir geriau skaido
oksidą ant apdirbamos detalės.
Esant didesnei pusiausvyros vertei, labiau įkaista apdirbama detalė ir pagerėja
skvarba.
0460 227 192
-7-
© ESAB AB 2013
2 TIG SUVIRINIMAS
Dažnis
Žemesnis dažnis (kintamosios srovės) perduoda daugiau šilumos į apdirbamą
detalę ir sukuria platesnę suvirinimo zoną.
Aukštesnis dažnis sukuria siauresnį lanką, pasižymintį didesne lanko jėga
(siauresne suvirinimo zona).
HF (didelio dažnio) paleidimas
Naudojant HF paleidimo funkciją suduodamas smūgis elektros lankui, elektrodu
išskiriant kibirkštį ant apdirbamos detalės, kai tik elektrodas yra privedamas
arčiau jos.
Automatinis elektrodo įkaitinimas, naudojant KS
Įkaitinimo funkcija yra skirta užtikrinti stabilų lanką ir saugų subalansuotą
paleidimą. Elektrodo įkaitinimo trukmė kontroliuojama iš anksto suprogramuotu
laiku santykyje su nustatyta suvirinimo srove. Galima nustatyti (tiksliai)
automatinį įkaitinimą išorinėje elektrodo srovės intervalo srityje, žr. toliau
nurodytą rekomenduojamą srovės intervalą.
Įkaitinimo nustatymo intervalas yra 80–120 ms, kai 100 ms yra lygios bazinei
reikšmei (nustatytai pristatant).
Srovės intervalai WP (grynas volframas) elektrodui
Maks. A KS – 50 % balansas
A. Suvirinimo srovė A
Maks. A KS – 70% balansas
B. Elektrodo skersmuo (mm)
1 lentelė. Rekomenduojami srovės intervalai elektrodams pasirinkti WP = žalios spalvos
kodas ir klasifikacijos pavadinimas pagal ISO 6848:2004
0460 227 192
-8-
© ESAB AB 2013
2 TIG SUVIRINIMAS
Srovės intervalai elektrodui WC20 (WCe2)
Maks. A KS – 50% balansas
A. Suvirinimo srovė A
Maks. A KS – 70% balansas
B. Elektrodo skersmuo (mm)
2 lentelė. Rekomenduojami srovės intervalai elektrodams pasirinkti WC20 = pilkos spalvos
kodas ir klasifikacijos pavadinimas pagal ISO 6848:2004
Srovės intervalai elektrodui „WLa 15“ / „Gold Plus“ (70 % KS balansas)
l maks. A KS
A. Suvirinimo srovė A
B. Elektrodo skersmuo (mm)
3 lentelė. Rekomenduojami srovės intervalai elektrodams pasirinkti „WLa15“ = auksinės
spalvos kodas ir klasifikacijos pavadinimas pagal ISO 6848:2004
0460 227 192
-9-
© ESAB AB 2013
2 TIG SUVIRINIMAS
Automatinio elektrodo įkaitinimo išaktyvinimas
Paslėptose TIG funkcijose tam tikrais atvejais tikslinimo sumetimais automatinį įkaitinimą
galima išaktyvinti rankiniam nustatymui iš 15–100 ms. Perjungiant iš automatinio nustatymo į
rankinį, naudojama ankstesnė automatiškai sugeneruota įkaitinimo reikšmė ir mygtuku
pasirenkama pageidaujama reikšmė.
„LiftArc“™
Naudojant funkciją „LiftArc“™ suduodamas smūgis elektros lankui, kai yra
kontaktas tarp elektrodo ir apdirbamos detalės, o vėliau elektrodas atitraukiamas
nuo jos.
Smūgis elektros lankui, naudojant funkciją „LiftArc“™.
1. Elektrodu priliečiama apdirbama detalė.
2. Nuspaudžiamas strektės jungiklis, ir pradeda tekėti silpna srovė.
3. Suvirintojas atitraukia elektrodą nuo apdorojamos detalės: elektros lanku suduodamas
smūgis ir srovė automatiškai didinama iki nustatytos vertės.
2 smūgiai
A. Išankstinė dujų tėkmė
B. Didėjimas
C. Mažėjimas
D. Vėlesnė dujų tėkmė
Funkcijos, naudojant 2 smūgių suvirinimo degiklio valdymą.
Veikiant 2 smūgių valdymo režimu, paspaudus TIG degiklio strektės jungiklį (1), įjungiama
išankstinės dujų tėkmės funkcija (jei naudojama) ir suduodamas smūgis lankui. Srovė didėja
iki nustatytos reikšmės (nustatyta didėjimo funkcijoje, jei ji įjungta). Atleidus strektės jungiklį
(2) srovė mažinama (arba pradeda mažėti, jeigu naudojama) ir panaikinamas elektros
lankas. Po to vyksta vėlesnė dujų tėkmė, jei ši funkcija įjungta.
0460 227 192
- 10 -
© ESAB AB 2013
2 TIG SUVIRINIMAS
4 smūgiai
A. Išankstinė dujų tėkmė
B. Didėjimas
C. Mažėjimas
D. Vėlesnė dujų tėkmė
Funkcijos, naudojant 4 smūgių suvirinimo degiklio valdymą.
Veikiant 4 smūgių valdymo režimu, paspaudus strektės jungiklį (1) įjungiama išankstinės dujų
tėkmės funkcija (jei naudojama). Baigus tekėti dujoms, srovė padidinama iki bandomosios
srovės (kelių amperų) ir suduodamas smūgis elektros lankui. Atleidus strektės jungiklį (2)
srovė didinama iki nustatytos vertės (su didėjimo funkcija, jei ji naudojama). Kai strektės
jungiklis įspaudžiamas (3), srovės stiprumas grąžinamas į bandomąjį lygį (su mažėjimo
funkcija, jei ji naudojama).
Kai strektės jungiklis vėl atleidžiamas (4), panaikinamas elektros lankas ir pradeda tekėti
dujos.
Veikiantis skydas
Parametrai nustatomi valdymo skyde.
Jungiklio duomenų keitimas
Naudojant šią funkciją du kartus nuspaudus suvirinimo įtaiso strektę, galima
kaitalioti skirtingų suvirinimo režimų duomenis, kurie yra saugojami atmintyje.
Taikoma tik TIG suvirinimui.
Nuotolinio valdymo įrenginys
Parametrai nustatomi nuotolinio valdymo įrenginyje.
Nuotolinio valdymo įrenginys prieš įjungiant įrenginį turi būti prijungtas prie jo per
nuotolinio valdymo lizdą. Įsijungus nuotolinio valdymo įrenginiui, valdymo skydas
išjungiamas.
Įtampos sumažinimo prietaisas (VRD)
VRD funkcija užtikrina, kad atviros grandinės įtampa neviršytų 35 V, kai
neatliekami suvirinimo darbai. Tai nurodo šviečiantis VRD indikatorius.
VRD funkcija blokuojama, kai sistema nustato, kad prasidėjo suvirinimas.
Jei VRD funkcija yra suaktyvinta, o atviros grandinės įtampa viršija 35 V limitą,
tai nurodo ekrane pateikiamas klaidos pranešimas (16); kol šis pranešimas
rodomas, suvirinimo pradėti negalima.
Kreipkitės į ESAB įgaliotą techninės priežiūros inžinierių, ir jis aktyvins funkciją.
0460 227 192
- 11 -
© ESAB AB 2013
2 TIG SUVIRINIMAS
2.3
Paslėptos TIG funkcijos
Valdymo skyde yra paslėptų funkcijų.
Norėdami pasinaudoti jomis, 5 sekundes laikykite nuspaudę
. Ekrane bus rodoma
raidė ir vertė. Pasirinkite norimą funkciją spausdami dešinę rodyklę. Rankenėle galima
pakeisti pasirinktos funkcijos parametro vertes.
Jei norite uždaryti paslėptas funkcijas, 5 sekundes laikykite paspaudę
.
Funkcija
Nustatymai
A = išankstinė dujų tėkmė
0–5 s
l = min. srovė
0 - 99 %
L = automatinis pulsinis paleidimas /
elektrodo įkaitinimas
0 = IŠJUNGTA; 1 = ĮJUNGTA
P = paleisti impulsą
reikšmė tiekiant 70 A, esant nuostatai 60 A
b = mikroimpulsas (tik esant NS)
0 = IŠJUNGTA; 1 = ĮJUNGTA
Išankstinė dujų tėkmė
Ši funkcija kontroliuoja laiką, kurį apsauginės dujos teka, prieš atliekant elektros
lanko taktą.
Min. srovė
Naudojama nustatyti mažiausiai nuotolinio valdymo įrenginio srovei.
Jei didžiausia srovė yra 100 A, o mažiausia turi būti 50 A, nustatykite paslėptą maž. srovės
funkciją ties 50 %.
Jei didžiausia srovė yra 100 A, o mažiausia turi būti 90 A, nustatykite 90% min. srovę.
Ši funkcija taip pat taikoma, kai nustatoma foninė srovė su impulsiniu TIG.
Elektrodo įkaitinimas
Automatinio paleidimo impulsas / elektrodo įkaitinimo (L) funkcijoje elektrodo įkaitinimas
suaktyvinamas tik KS. Ši funkcija naudojama kai reikia greitai išgauti stabilų lankų, o
įkaitinimas pailgina elektrodo tinkamumo naudoti laiką.
Paleidimo impulsas
PASTABA!
Norint suaktyvinti rankinį paleidimo impulsą (P), visų pirma paslėptoje funkcijoje
turi būti išjungta funkcija (L), pasirinkite (0 = IŠJUNGTA).
Paleidimo impulsas užtikrina saugų, kontroliuojamą paleidimą ir yra subalansuotas bei
pritaikytas elektrodo skersmeniui ir nustatytai suvirinimo srovei.
0460 227 192
- 12 -
© ESAB AB 2013
2 TIG SUVIRINIMAS
Mikroimpulsas
Jei norite pasirinkti mikroimpulsą, įrenginys turi dirbti mikroimpulsų režimu
. Impulso
laiko ir foninės srovės vertė paprastai yra 0,01–2,50 s. Naudojant mikroimpulsų funkciją,
trukmę galima mažinti iki 0,001 sekundės. Esant įjungtai mikroimpulsų funkcijai, visos
trumpesnės kaip 0,25 sekundės trukmės yra rodomos ekrane be dešimtąsias žyminčio
kablelio.
0460 227 192
- 13 -
© ESAB AB 2013
3 „MMA“ SUVIRINIMAS
3
„MMA“ SUVIRINIMAS
3.1
Nustatymai
Funkcija
Nustatymų skalė
Žingsniuose:
Srovė
16 – maks. A 2
1A
100 A
„Karštasis“ paleidimas1)
0 - 99
1
0
Elektros lankas1)
0 - 99
1
5
Suvirinimas lašais1)
0 = IŠJUNGTA arba 1 =
ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Suvirinimo reguliatorius
1 = IŠJUNGTA arba 0 =
ĮJUNGTA
-
ĮJUNGTA
Veikiantis skydas
IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
-
ĮJUNGTA
Nuotolinio valdymo
įrenginys
IŠJUNGTA arba ĮJUNGTA
-
IŠJUNGTA
Min. srovė1)
0 - 99 %
-
0%
VRD
-
-
-
1)Tai
Numatytoji
vertė
yra paslėptos funkcijos, žr. aprašą skyriuje „Paslėptos MMA funkcijos“.
2)Nustatymų
3.2
skalė priklauso nuo naudojamo maitinimo šaltinio.
Simbolių ir funkcijų paaiškinimai
MMA (rankinis suvirinimas metalu) suvirinimas
MMA suvirinimas dar gali būti vadinamas suvirinimu su padengtais elektrodais.
Smūgiuojant elektros lanku lydomas elektrodas, o jo danga suformuoja
apsauginį šlaką.
MMA suvirinant galima virinti atvirkštinio poliškumo srove, neprijungiant suvirinimo kabelių
prie maitinimo šaltinio.
Pasirinkite MMA suvirinimą
•
•
•
ir paspauskite
AC, kintamajai srovei
NS (-) nuolatinei srovei su neigiamu elektrodo poliškumu
Kai šviesos diodas nešviečia, nuolatinė srovė su teigiamu poliškumu tiekiama į elektrodą.
Veikiantis skydas
Parametrai nustatomi valdymo skyde.
Nuotolinio valdymo įrenginys
Parametrai nustatomi nuotolinio valdymo įrenginyje.
Nuotolinio valdymo įrenginys prieš įjungiant įrenginį turi būti prijungtas prie jo per
nuotolinio valdymo lizdą. Įsijungus nuotolinio valdymo įrenginiui, valdymo skydas
išjungiamas.
0460 227 192
- 14 -
© ESAB AB 2013
3 „MMA“ SUVIRINIMAS
Įtampos sumažinimo prietaisas (VRD)
VRD funkcija užtikrina, kad atviros grandinės įtampa neviršytų 35 V, kai
neatliekami suvirinimo darbai. Tai nurodo šviečiantis VRD indikatorius.
VRD funkcija blokuojama, kai sistema nustato, kad prasidėjo suvirinimas.
Jei VRD funkcija yra suaktyvinta, o atviros grandinės įtampa viršija 35 V limitą,
tai nurodo ekrane pateikiamas klaidos pranešimas (16); kol šis pranešimas
rodomas, suvirinimo pradėti negalima.
Kreipkitės į ESAB įgaliotą techninės priežiūros inžinierių, ir jis aktyvins funkciją.
3.3
Paslėptos MMA funkcijos
Valdymo skyde yra paslėptų funkcijų.
Norėdami pasinaudoti jomis, 5 sekundes laikykite nuspaudę
. Ekrane bus rodoma raidė
ir vertė. Pasirinkite norimą funkciją spausdami dešinę rodyklę. Rankenėle galima pakeisti
pasirinktos funkcijos parametro vertes.
Norėdami uždaryti paslėptas funkcijas, 5 sekundes laikykite nuspaudę
Funkcija
Nustatymai
C = elektros lanko jėga
0 - 99 %
d = suvirinimas lašais
0 = IŠJUNGTA; 1 = ĮJUNGTA
F = suvirinimo reguliatoriaus tipas
„ArcPlus“™
0 = IŠJUNGTA; 1 = ĮJUNGTA
H = karštasis paleidimas
0 - 99 %
I = min. srovė
0 - 99 %
.
Elektros lankas
Elektros lanko jėga yra svarbus parametras, nurodantis, kaip keičiasi srovės
jėga keičiant lanko ilgį. Žemesnė vertė reiškia ne tokį stiprų lanką, todėl mažiau
taškoma.
Suvirinimas lašais
Suvirinimas lašais gali būti naudojamas virinant atspariais korozijai elektrodais. Ši funkcija
pasižymi kitokiu elektros lanko smūgiu ir lanko panaikinimu, o tai leidžia geriau kontroliuoti
kaitros padavimą. Norint panaikinti elektros lanką pakanka kilstelėti elektrodą.
Suvirinimo reguliatorius „ArcPlus“™
Suvirinimo reguliatorius „ArcPlus“™ – tai naujo tipo valdymo įrenginys, kuriuo išgaunamas
intensyvesnis, koncentruotesnis ir subtilesnis elektros lankas. Jis greitai atsistato po vietinio
trumpo jungimo ir tokiu būdu neleidžia elektrodui prilipti.
•
•
„ArcPlus“™ (0) rekomenduojama naudoti su baziniais elektrodais.
„ArcPlus“™ (1) rekomenduojama naudoti su rutilo elektrodais.
0460 227 192
- 15 -
© ESAB AB 2013
3 „MMA“ SUVIRINIMAS
„Karštasis“ paleidimas
„Karštojo“ paleidimo metu tam tikram laikui suvirinimo pradžioje padidinama
suvirinimo srovė, o tai apsaugo nuo nepakankamo sujungimo sudūrimo vietoje.
Min. srovė
Naudojama nustatyti mažiausiai nuotolinio valdymo įrenginio srovei.
Jei didžiausia srovė yra 100 A, o mažiausia turi būti 50 A, nustatykite paslėptą min. srovės
funkciją ties 50 %.
Jei didžiausia srovė yra 100 A, o mažiausia turi būti 90 A, nustatykite 90% min. srovę.
0460 227 192
- 16 -
© ESAB AB 2013
4 SUVIRINIMO DUOMENŲ ATMINTIS
4
SUVIRINIMO DUOMENŲ ATMINTIS
Valdymo skydo atmintyje galima išsaugoti dvi skirtingas suvirinimo duomenų programas.
Jei norite išsaugoti suvirinimo duomenis atmintyje, 5 sekundes palaikykite paspaudę
mygtuką
arba
indikatoriaus lempa.
. Suvirinimo duomenys yra išsaugomi, kai pradeda žybsėti žalia
Jei norite pasirinkti kitus suvirinimo duomenis, paspauskite
arba
mygtuką.
Suvirinimo duomenų atmintis turi atsarginį akumuliatorių, todėl parametrai išsaugomi net ir
išjungus įrenginį.
0460 227 192
- 17 -
© ESAB AB 2013
5 DEFEKTŲ KODAI
5
DEFEKTŲ KODAI
Defekto kodas naudojamas atsiradusiems įrangos defektams identifikuoti. Ekrane jis
nurodytas simboliu E, po kurio rodomas defekto kodo numeris.
Taip pat rodomas įrenginio, kuriame aptiktas defektas, numeris.
Defektų kodų numeriai ir įrenginių numeriai rodomi pakaitomis.
Jei aptinkami keli defektai, rodomas tik paskutiniojo aptikto defekto kodas. Norėdami, kad
ekrane nebebūtų rodoma informacija apie defektus, paspauskite bet kurį funkcinį klavišą
arba pasukite rankenėlę.
PASTABA!
Jei nuotolinio valdymo įrenginys yra suaktyvintas, išaktyvinkite jį, paspausdami
, taip nebebus rodomas defektas.
5.1
Defektų kodų sąrašas
U 0 = suvirinimo duomenų
įrenginys
U 2 = maitinimo šaltinis
U 1 = aušinimo įrenginys
U 4 = nuotolinio valdymo
įrenginys
5.2
U 5 = KS įrenginys
Defektų kodų apibūdinimai
Koda Apibūdinimas
s
E 4 Per mažas 5 V maitinimas
U 0 Per maža maitinimo įtampa.
U 5 Vykusi suvirinimo procedūra sustabdyta ir sustabdomas kitų procedūrų paleidimas.
Veiksmas: Paleiskite įrenginį iš naujo išjungdami maitinimą. jei defekto pašalinti
nepavyko, iškvieskite tech. priežiūros inžinierių.
E 6 Aukšta temperatūra
U 1 Įsijungė apsauga nuo perkaitinimo.
U 2 Vykdoma suvirinimo procedūra sustabdoma ir nebus atnaujinama, kol temperatūra
nenukris.
U5
Veiksmas: patikrinkite, ar aušinimo oru įvadai ir išvadai neužsikimšę nešvarumais ar
kitaip neribojamas oro pritekėjimas. Patikrinkite, kiek laiko įranga veikia, ir įsitikinkite,
kad apkrova ne per didelė.
E 7 Aukšta temperatūra
U 5 Įsijungė apsauga nuo perkaitinimo.
Vykdoma suvirinimo procedūra sustabdoma ir nebus atnaujinama, kol temperatūra
nenukris.
Veiksmas: patikrinkite, ar aušinimo oru įvadai ir išvadai neužsikimšę nešvarumais ar
kitaip neribojamas oro pritekėjimas. Patikrinkite, kiek laiko įranga veikia, ir įsitikinkite,
kad apkrova ne per didelė.
0460 227 192
- 18 -
© ESAB AB 2013
5 DEFEKTŲ KODAI
Koda Apibūdinimas
s
E 8 24 V / 15 V maitinimo įtampa su sutrikimais
U 1 Maitinimo įtampa yra per didelė arba per maža.
U 5 Vykusi suvirinimo procedūra sustabdyta ir sustabdomas kitų procedūrų paleidimas.
Veiksmas: Paleiskite įrenginį iš naujo išjungdami maitinimą. jei defekto pašalinti
nepavyko, iškvieskite tech. priežiūros inžinierių.
E 9 24 V / 15 V maitinimo įtampa su sutrikimais
U 1 Maitinimo įtampa yra per didelė arba per maža.
U 5 Vykusi suvirinimo procedūra sustabdyta ir sustabdomas kitų procedūrų paleidimas.
Veiksmas: Paleiskite įrenginį iš naujo išjungdami maitinimą. jei defekto pašalinti
nepavyko, iškvieskite tech. priežiūros inžinierių.
E 12 Ryšio sutrikimas (įspėjimas)
U 0 Nedideli trukdžiai CAN (valdiklio aplinkos tinklas) duomenų magistralėje.
U 1 Veiksmas: patikrinkite, kad prie CAN magistralės nebūtų prijungti defektų turintys
įrenginiai. Patikrinkite kabelius. jei defekto pašalinti nepavyko, iškvieskite tech.
U4
priežiūros inžinierių.
U5
E 14 Ryšio sutrikimas (išjungta duomenų magistralė)
U 0 Rimti trukdžiai CAN (valdiklio aplinkos tinklas) duomenų magistralėje.
Veiksmas: patikrinkite, kad prie CAN magistralės nebūtų prijungti defektų turintys
įrenginiai. Patikrinkite kabelius. jei defekto pašalinti nepavyko, iškvieskite tech.
priežiūros inžinierių.
E 15 Ryšio sutrikimai (prarastas pranešimas)
U 0 Perkrauta sistemos CAN magistralė.
Veiksmas: jei defekto pašalinti nepavyko, iškvieskite tech. priežiūros inžinierių.
E 16 Aukšta atviros grandinės įtampa VRD
U 2 Atviros grandinės įtampa buvo per aukšta.
Veiksmas: Paleiskite įrenginį iš naujo išjungdami maitinimą. jei defekto pašalinti
nepavyko, iškvieskite tech. priežiūros inžinierių.
E 19 Atminties klaida
U 0 Esamos atminties turinys yra neteisingas. Bus naudojami tik pagrindiniai duomenys.
Veiksmas: Paleiskite įrenginį iš naujo išjungdami maitinimą. jei defekto pašalinti
nepavyko, iškvieskite tech. priežiūros inžinierių.
E 20 Aukštas induktyvumas suvirinimo grandinėje
U 2 Maitinimo šaltinis negali pagaminti pageidaujamos srovės dėl to, kad išmatuotas
suvirinimo grandinės induktyvumas yra per aukštas. Defekto nuoroda atstatoma, jei
pradedant virinti nuskaitomas pakankamai mažos reikšmės induktyvumas. Atstatyti
taip pat galima išjungiant maitinimą.
Veiksmas: naudokite trumpesnius suvirinimo kabelius ir įsitikinkite, kad kabeliai
nesusisuka. Sudėkite suvirinimo kabelį ir jungties kabelį vieną prie kito. Jei įmanoma,
induktyvumą galima sumažinti, virinant trumpesniu lanku.
jei defekto pašalinti nepavyko, iškvieskite tech. priežiūros inžinierių.
0460 227 192
- 19 -
© ESAB AB 2013
5 DEFEKTŲ KODAI
Koda Apibūdinimas
s
E 25 Nutrūkęs ryšys su kintamosios srovės įrenginiu
U 0 Nutrūko valdymo skydo ryšys su kintamosios srovės įrenginiu.
Atliekama suvirinimo procedūra sustabdoma.
Veiksmas: jei defekto pašalinti nepavyko, iškvieskite tech. priežiūros inžinierių.
E 26 Programos veikimo defektas
U 0 Dėl tam tikrų priežasčių procesorius negali vykdyti numatytų užduočių programoje.
Programa automatiškai paleidžiama iš naujo. Vykdoma suvirinimo procedūra bus
sustabdyta. Šis defektas kitų funkcijų neveikia.
Veiksmas: jei defekto pašalinti nepavyko, iškvieskite tech. priežiūros inžinierių.
E 29 Neteka aušinimo vanduo
U 0 Išsijungė tėkmės monitoriaus jungiklis.
U 1 Vykusi suvirinimo procedūra sustabdyta ir sustabdomas kitų procedūrų paleidimas.
Veiksmas: patikrinkite aušinimo vandens grandinę ir siurblį.
E 41 Nutrūkęs ryšys su aušinimo įrenginiu
U 0 Suvirinimo duomenų įrenginys prarado ryšį su aušinimo įrenginiu. Suvirinimo
procedūra sustabdoma.
Veiksmas: patikrinkite laidus. Jei defekto pašalinti nepavyko, iškvieskite techninės
priežiūros inžinierių.
0460 227 192
- 20 -
© ESAB AB 2013
6 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
6
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
Atsargines dalis galima užsakyti iš artimiausio ESAB platintojo, žr. galinį šio dokumento
viršelį. Užsakydami detales, nurodykite gaminio tipą, serijos numerį, pavadinimą ir atsarginės
detalės numerį pagal atsarginių detalių sąrašą. Turint šią informaciją, lengviau išsiųsti ir
tinkamai pristatyti reikalingą detalę.
0460 227 192
- 21 -
© ESAB AB 2013
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering no. Denomination
0460 250 880 Control panel Caddy™ TA34 AC/DC
0460 227 170 Instruction manual SE
0460 227 171 Instruction manual DK
0460 227 172 Instruction manual NO
0460 227 173 Instruction manual FI
0460 227 174 Instruction manual GB
0460 227 175 Instruction manual DE
0460 227 176 Instruction manual FR
0460 227 177 Instruction manual NL
0460 227 178 Instruction manual ES
0460 227 179 Instruction manual IT
0460 227 180 Instruction manual PT
0460 227 181 Instruction manual GR
0460 227 182 Instruction manual PL
0460 227 183 Instruction manual HU
0460 227 184 Instruction manual CZ
0460 227 185 Instruction manual SK
0460 227 186 Instruction manual RU
0460 227 187 Instruction manual US
0460 227 189 Instruction manual EE
0460 227 190 Instruction manual LV
0460 227 191 Instruction manual SI
0460 227 192 Instruction manual LT
0460 227 193 Instruction manual CN
Naudojimo instrukcijas ir atsarginių detalių sąrašus galite rasti interneto svetainėje:
www.esab.com
0460 227 192
- 22 -
© ESAB AB 2013
UŽSAKYMO NUMERIAI
0460 227 192
- 23 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising