ESAB | TA33 | Instruction manual | ESAB TA33 Používateľská príručka

ESAB TA33 Používateľská príručka
Caddy®
TA33, TA34
Návod k používání
0460 447 184 CZ 20131022
Valid from program version 1.35P
OBSAH
1
2
3
ÚVOD .................................................................................................................... 3
1.1
Přehled .................................................................................................................. 3
1.2
Ovládací panel TA33 ............................................................................................ 3
1.3
Ovládací panel TA34 ............................................................................................ 4
SVAŘOVANÍ TIG................................................................................................... 6
2.1
Nastavení .............................................................................................................. 6
2.2
Vysvětlení symbolů a funkcí ............................................................................... 7
2.3
Skryté funkce TIG............................................................................................... 11
SVAŘOVÁNÍ MMA.............................................................................................. 13
3.1
Nastavení ............................................................................................................ 13
3.2
Vysvětlení symbolů a funkcí ............................................................................. 13
3.3
Skryté funkce MMA ............................................................................................ 14
4
PAMĚŤ DAT SVAŘOVÁNÍ .................................................................................. 16
5
CHYBOVÉ KÓDY ............................................................................................... 17
6
5.1
Základní............................................................................................................... 17
5.2
Seznam chybových kódů .................................................................................. 17
5.3
Popisy chybových kódů .................................................................................... 17
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ............................................................... 19
OBJEDNACÍ ČÍSLO ..................................................................................................20
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0460 447 184
© ESAB AB 2013
1 ÚVOD
1
ÚVOD
1.1
Přehled
Tato příručka popisuje používání ovládacích panelů TA33 a TA34.
Všeobecné informace o obsluze naleznete v návodu k použití napájecího zdroje.
Po přivedení síťového napájení spustí jednotka autodiagnostiku indikátorů
LED a displeje, zobrazí se verze programu, v tomto příkladu je verze
programu 0.18.
POZOR!
Mohou se objevit rozdíly ve funkcích panelu v závislosti na tom, v jakém výrobku
je nainstalován.
1.2
Ovládací panel TA33
1.
Otočný ovladač pro nastavování dat - proudu (A), času (s) nebo tloušťky materiálu
(mm/in)
2.
Displej
3.
Výběr metody svařování; TIG
4.
Volba zapalování - zapalování shora
5.
Volba zdvihů - 2 zdvihy
6.
Zobrazení aktivní nebo neaktivní funkce VRD (snížené napětí naprázdno).
nebo MMA
nebo zapalování LiftArc ™
nebo 4 zdvihy
POZOR!
Tato funkce funguje u těch napájecích zdrojů, ve kterých je
implementována.
7.
Indikace parametru, který je zobrazen na displeji: proud (A), čas (s) nebo tloušťka
materiálu (mm/in)
0460 447 184
-3-
© ESAB AB 2013
1 ÚVOD
8.
Volba parametru nastavení;
tloušťka materiálu
, sestup
nebo proud plynu po zhasnutí
POZOR!
Toto tlačítko se také používá pro skryté funkce - viz oddíl „Skryté funkce
TIG“.
Naměřená hodnota na displeji pro svařovací proud A je aritmetický průměr = korigovaná
průměrná hodnota.
1.3
Ovládací panel TA34
1.
Otočný ovladač pro nastavování proudu (A) nebo času (s)
2.
Displej
3.
Výběr metody svařování; TIG
4.
Volba svařování TIG/MMA se stejnosměrným proudem
nebo MMA
nebo svařování TIG s impulsním proudem
5.
Volba zapalování - zapalování shora
6.
Volba zdvihů - 2 zdvihy
Nastavování z panelu
7.
nebo LiftArc™
nebo 4 zdvihy
, změna dat svařování pomocí spouštěcího spínače
hořáku
nebo připojení dálkového ovladače
8.
Zobrazení aktivní nebo neaktivní funkce VRD (snížené napětí naprázdno).
0460 447 184
-4-
© ESAB AB 2013
1 ÚVOD
POZOR!
Tato funkce funguje u těch napájecích zdrojů, ve kterých je
implementována.
9.
Indikace parametru, který je zobrazen na displeji: proud (A), napětí (V), nebo čas (s)
10.
Zobrazení naměřené hodnoty proudu (A) nebo napětí (V) během svařování.
11.
Indikace zvoleného parametru nastavení, viz oddíl „Vysvětlení symbolů a funkcí“
Tlačítko doprava se také používá pro skryté funkce - viz oddíl „Skryté funkce TIG“ a
„Skryté funkce MMA“.
12.
Tlačítka pro nastavení paměti svařovacích dat, viz oddíl „Paměť svařovacích dat“.
Naměřená hodnota na displeji pro napětí oblouku (V) a svařovací proud A je aritmetický
průměr = korigovaná průměrná hodnota.
0460 447 184
-5-
© ESAB AB 2013
2 SVAŘOVANÍ TIG
2
SVAŘOVANÍ TIG
2.1
Nastavení
Funkce
Rozsah nastavení
Zapalování shora / LiftArc™2)
HF nebo LiftArc™
x
x
LiftArc™
2/4 zdvihy2)
2 nebo 4 zdvihy
x
x
2 zdvihy
Doba proudu plynu před
zapálením1)
0-5s
x
x
0,5 s
Doba náběhu1)
0 - 10 s
x
x
0,0 s
Doba sestupu
0 - 10 s
x
x
1,0 s
Doba proudu plynu po zhasnutí
0 - 25 s
x
x
10,0 s
Proud
4 - max. 3)
x
x
60 A
Aktivní panel
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
x
ZAPNUTO
Změna dat spouštění
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
x
VYPNUTO
Dálkový ovladač
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
-
x
VYPNUTO
Min. proud1)
0-99%
-
x
0%
Proud impulsu
4 - max. 3)
x
x
60 A
Délka impulsu
Mikroimpuls1)
0,01 - 2,5 s
0,001 - 0,250 s
-
x
1,0 s
Proud mezi dvěma impulsy
4 - max. 3)
-
x
20 A
Doba mezi dvěma impulsy
Mikroimpuls1)
0,01 - 2,5 s
0,001 - 0,250 s
-
x
1,0 s
Tloušťka materiálu3)
30 A/mm v krocích po 0,1 mm
x
-
-
-
VRD
TA TA
33 34
Výchozí
hodnota
Měrné jednotky
0 = palce, 1 = mm
x
-
1
Horký drát TIG, Zap/Vyp1)
0 = VYPNUTO, 1 = ZAPNUTO
x
-
VYPNUTO
Horký drát TIG, napětí vypnutí
oblouku1)
2 - 30 V
x
-
Horký drát TIG, Automatické
spuštění1)
0 = Automatické spuštění vyp.,
1 = Automatické spuštění zap.
x
-
VYPNUTO
1)
Tyto funkce patří mezi skryté funkce TIG, viz popis v oddílu „Skryté funkce TIG“.
2)
Tyto funkce nelze během svařování měnit.
3)
Rozsah nastavení je závislý na použitém napájecím zdroji.
0460 447 184
-6-
© ESAB AB 2013
2 SVAŘOVANÍ TIG
2.2
Vysvětlení symbolů a funkcí
VRD (zařízení ke snížení napětí)
Funkce VRD zaručuje, že když se nesvařuje, napětí naprázdno nepřekročí 35 V.
Je signalizována rozsvícením indikátoru LED VRD.
Když systém zjistí, že bylo zahájeno svařování, zablokuje funkci VRD.
Jestliže je aktivována funkce VRD a napětí naprázdno překročí mezní hodnotu
35 V, na displeji se zobrazí chybové hlášení (16) a dokud je zobrazeno, nelze
zahájit svařování.
Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaného technika ESAB.
Svařování TIG
Při svařování TIG se taví kov obrobku působením oblouku zapáleného
wolframovou elektrodou, která se sama netaví. Svarová lázeň a elektroda jsou
chráněné ochranným plynem.
DC, stejnosměrný proud
Vyšší proud vytváří širší svarovou lázeň s lepším pronikáním do obrobku.
Impulsní proud
Impulsy slouží ke zlepšení ovládání svarové lázně a procesu tuhnutí. Četnost
impulsů je nastavena tak, aby svarová lázeň měla mezi dvěma impulsy dostatek
času alespoň na částečné ztuhnutí. K nastavení impulsů jsou třeba čtyři
parametry: proud impulsu, délka impulsu, proud mezi dvěma impulsy a doba
mezi dvěma impulsy.
Nastavení parametrů
1.
Náběh
2.
Svařovací proud
3.
Délka impulsu
4.
Proud mezi dvěma impulsy
5.
Doba mezi dvěma impulsy
6.
Sestup
7.
Doba proudu plynu po
zhasnutí
Náběh
Náběhová funkce znamená, že po zapálení oblouku při svařování TIG se proud
pomalu zvyšuje na nastavenou hodnotu. Toto zajišťuje „jemnější“ ohřev
elektrody a umožňuje svářeči, aby před dosažením nastavené hodnoty proudu
správně umístil elektrodu.
0460 447 184
-7-
© ESAB AB 2013
2 SVAŘOVANÍ TIG
Proud impulsu
Vyšší ze dvou hodnot proudu při použití impulsního proudu.
Délka impulsu
Doba, po kterou je impuls aktivní během periody impulsu.
Proud mezi dvěma impulsy
Nižší ze dvou hodnot proudu při použití impulsního proudu.
Doba mezi dvěma impulsy
Doba proudu mezi dvěma impulsy, která společně s proudem impulsu tvoří periodu impulsu.
Sestup
Při svařování TIG se používá tzv. „sestup“, kdy proud klesá „pomalu“ po
regulovanou dobu, aby při dokončení svaru nedocházelo k vytváření kráterů
anebo trhlin.
Proud plynu po zhasnutí
Tímto se reguluje doba proudění ochranného plynu po zhasnutí oblouku.
Zapalování shora
Funkce zapalování shora zapaluje oblouk jiskrou, která přeskočí z elektrody na
obrobek, když se k němu elektroda více přiblíží.
0460 447 184
-8-
© ESAB AB 2013
2 SVAŘOVANÍ TIG
LiftArc™
Funkce LiftArc™ zapaluje oblouk kontaktem elektrody se svařovaným dílem a
následným odtrhem.
Zapalování oblouku pomocí funkce LiftArc™:
1. Elektroda se dotkne obrobku.
2. Stiskne se spoušť a začne protékat nízký proud.
3. Svářeč oddálí elektrodu od obrobku: zapálí se oblouk a proud automaticky vzroste na
nastavenou hodnotu.
Dva zdvihy
Se dvěma zdvihy začne proudit plyn před zapálením oblouku (pokud se
používá) stisknutím spouštěcího spínače svařovacího hořáku. Potom začne
svařování. Uvolněním spouštěcího spínače se svařování zcela zastaví a spustí
se proud plynu po zhasnutí (pokud je zvolen).
Ve dvouzdvihovém ovládacím režimu se stisknutím spouště hořáku TIG (1) zapne proud
plynu před zapálením (pokud je použit) a zapálí se oblouk. Proud stoupá na nastavenou
hodnotu (jako při ovládání funkcí náběhu, pokud je v provozu). Uvolněním spouště (2) se
proud snižuje (nebo začne klesat podle funkce sestupu, pokud je v provozu) a oblouk
zhasíná. Následuje proud plynu po zhasnutí, pokud je v provozu.
0460 447 184
-9-
© ESAB AB 2013
2 SVAŘOVANÍ TIG
Čtyři zdvihy
Se 4 zdvihy začne proudit plyn při stisknutí spouštěcího tlačítka svařovacího
hořáku a po jeho uvolnění začíná podávání drátu. Svařování pokračuje do
dalšího stisknutí spouštěcího spínače, pak se podávání zastaví a po uvolnění
spínače začne proudit plyn po zhasnutí (pokud je zvolen).
Ve čtyřzdvihovém ovládacím režimu se stisknutím spouště (1) zapne proud plynu před
zapálením (pokud je použit). Ke konci doby proudění plynu před zapálením se zvyšuje
hodnota proudu na zapalovací hodnotu (několika ampér) a zapálí se oblouk. Uvolněním
spouště (2) vzroste proud na nastavenou hodnotu (s náběhem, pokud je použit). Když je
spoušť stisknuta v bodu (3), proud se vrátí na nastavenou zapalovací hodnotu (se
„sestupem“, pokud je použit). Když je spoušť znovu uvolněna (4), oblouk zhasne a spustí se
proud plynu po zhasnutí.
Tloušťka materiálu
Proud se nastavuje automaticky podle tloušťky materiálu (mm/in).
Chcete-li zvýšit nebo snížit proud, tiskněte
, dokud nezmizí symboly pro tloušťku
materiálu, sestup a proud plynu po zhasnutí, a nastavte proud.
Proud plynu po zhasnutí
Tímto se reguluje doba proudění ochranného plynu po zhasnutí oblouku.
Aktivní panel
Nastavování se provádí na ovládacím panelu.
Změna dat spouštění
Tato funkce umožňuje přecházet mezi různými paměťmi svařovacích dat dvojím
stisknutím spouště svařovací pistole. Týká se pouze svařování TIG.
Dálkový ovladač
Nastavování se provádí na dálkovém ovladači.
Dálkový ovladač musí být před aktivací připojen k zásuvce pro dálkový ovladač
na zařízení. Když je aktivován dálkový ovladač, panel je neaktivní.
0460 447 184
- 10 -
© ESAB AB 2013
2 SVAŘOVANÍ TIG
2.3
Skryté funkce TIG
V ovládacím panelu jsou skryté funkce.
Pro přístup ke skrytým funkcím stiskněte
na 5 sekund. Na displeji se zobrazí písmeno
a hodnota. Požadovanou funkci vyberte stiskem odpovídajícího tlačítka. Ke změně hodnoty
zvolené funkce se používá otočný ovladač.
Chcete-li opustit skryté funkce, stiskněte
na 5 sekund.
Ovládací panel TA33
Funkce
Nastavení
A = proud plynu před zapálením
0-5s
b = náběh
0 - 9,9 s
C = měrná jednotka
0 = palce, 1 = mm
h = Horký drát TIG, Zap/Vyp
0 = VYPNUTO, 1 = ZAPNUTO
U = Horký drát TIG, napětí vypnutí oblouku
2 - 30 V
S = Horký drát TIG, Automatické spuštění
0 = Automatické spuštění vyp., 1 =
Automatické spuštění zap.
Ovládací panel TA34
Funkce
Nastavení
A = proud plynu před zapálením
0-5s
b = mikroimpuls
0 = VYPNUTO, 1 = ZAPNUTO
l = min. proud
0 - 99%
Proud plynu před zapálením
Tímto se reguluje doba, po kterou proudí ochranný plyn před zapálením
oblouku.
Náběh
Náběhová funkce znamená, že po zapálení oblouku při svařování TIG se proud
pomalu zvyšuje na nastavenou hodnotu. Toto zajišťuje „jemnější“ ohřev
elektrody a umožňuje svářeči, aby před dosažením nastavené hodnoty proudu
správně umístil elektrodu.
Měrné jednotky
0 = in/min, 1 = mm/min, výchozí hodnota = 1
0460 447 184
- 11 -
© ESAB AB 2013
2 SVAŘOVANÍ TIG
Horký drát TIG
Tato funkce využívá napájecí zdroj k předehřátí drátu podávaného do stávající taveniny TIG.
Výsledkem je vyšší rychlost sváření a jeho lepší kvalita než v případě podávání studeného
drátu do taveniny.
Při zapnutí funkce horkého drátu TIG pomocí parametru "h" bude funkčnost následující:
Jakmile je vygenerován signál spuštění nebo je parametr "S" (viz níže) nastaven na "1",
spustí se předehřívání a funkce Horký drát TIG bude indikována blikáním kontrolky TIG.
Jestliže napětí dosáhne určitého limitu, oblouk se považuje za vytvořený a napájecí zdroj
napětí sníží. Je to proto, že funkce Horký drát TIG není určena k udržování zapáleného
oblouku, ale k udržení konstantního proudu k zahřívání drátu. Pro napětí můžete nastavit
limitní hodnotu pomocí parametru "U" (viz výše).
U systému bez signálu spuštění může být parametr "S" použit k automatickému zahájení
předehřívání.
VÝSTRAHA!
Když má parametr "S" hodnotu "1", na výstupu pro sváření je konstantní napětí.
To je signalizováno blikáním kontrolky VRD.
Mikroimpuls
Abyste mohli vybrat mikroimpuls, jednotka musí být v režimu impulsního proudu.
Hodnota délky impulsu a proudu mezi dvěma impulsy je obvykle 0,02 - 2,50 s.
Při použití mikroimpulsu se může čas zkrátit až na 0,001 s. Když je funkce
mikroimpulsu aktivní, časy kratší než 0,25 sekundy se zobrazují na displeji bez
desetinné čárky.
Min. proud
Používá se k nastavení minimálního proudu pro dálkový ovládač.
Je-li max. proud 100 A a min. proud má být 50 A, nastavte skrytou funkci min. proudu na 50
%.
Je-li max. proud 100 A a min. proud má být 90 A, nastavte min. proud na 90 %.
Tato funkce platí také při nastavování proudu mezi dvěma impulsy s impulsním svařováním
TIG.
0460 447 184
- 12 -
© ESAB AB 2013
3 SVAŘOVÁNÍ MMA
3
SVAŘOVÁNÍ MMA
3.1
Nastavení
Funkce
Rozsah nastavení
TA33
TA34
Výchozí
hodnota
Proud
16 - max. A2)
x
x
100 A
Horký start1)
0 - 99
x
x
0
Síla oblouku1)
0 - 99
x
x
5
Nárazové svařování1)
0 = VYPNUTO nebo 1 =
ZAPNUTO
x
x
VYPNUTO
Regulátor svařování
ArcPlus™1)
1 = VYPNUTO nebo 0 =
ZAPNUTO
x
x
ZAPNUTO
Aktivní panel
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
x
x
ZAPNUTO
Dálkový ovladač
VYPNUTO nebo ZAPNUTO
x
x
VYPNUTO
Min. proud1)
0 - 99%
-
x
0%
VRD
-
1)Tyto
-
funkce jsou skryté, viz popis v kapitole „Skryté funkce MMA“.
2)Rozsah
nastavení je závislý na použitém napájecím zdroji.
3.2
Vysvětlení symbolů a funkcí
VRD (zařízení ke snížení napětí)
Funkce VRD zaručuje, že když se nesvařuje, napětí naprázdno nepřekročí 35 V.
Je signalizována rozsvícením indikátoru LED VRD.
Když systém zjistí, že bylo zahájeno svařování, zablokuje funkci VRD.
Jestliže je aktivována funkce VRD a napětí naprázdno překročí mezní hodnotu
35 V, na displeji se zobrazí chybové hlášení (16) a dokud je zobrazeno, nelze
zahájit svařování.
Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaného servisního technika ESAB.
Svařování MMA
Svařování MMA se může označovat také jako svařování s obalenými
elektrodami. Po zapálení oblouku se začne tavit elektroda a její obal začne tvořit
ochrannou strusku.
Aktivní panel
Nastavování se provádí na ovládacím panelu.
Dálkový ovladač
Nastavování se provádí na dálkovém ovladači.
Dálkový ovladač musí být před aktivací připojen k zásuvce pro dálkový ovladač
na zařízení. Když je aktivován dálkový ovladač, panel je neaktivní.
0460 447 184
- 13 -
© ESAB AB 2013
3 SVAŘOVÁNÍ MMA
3.3
Skryté funkce MMA
V ovládacím panelu jsou skryté funkce.
Pro přístup k těmto funkcím stiskněte na pět sekund
. Na displeji se zobrazí písmeno a
hodnota. Stisknutím šipky doprava vyberte funkci. Ke změně hodnoty zvolené funkce se
používá otočný ovladač.
Chcete-li opustit skryté funkce, stiskněte na pět sekund
.
Ovládací panel TA33
Funkce
Nastavení
C = síla oblouku
0 - 99%
d = nárazové svařování
F = typ regulátoru svařování
0 = VYPNUTO; 1 = ZAPNUTO
ArcPlus™
H = horký start
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
0 - 99%
Ovládací panel TA34
Funkce
Nastavení
C = síla oblouku
0 - 99%
d = nárazové svařování
0 = VYPNUTO; 1 = ZAPNUTO
F = typ regulátoru svařování ArcPlus™™
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = horký start
0 - 99%
I = min. proud
0 - 99%
Síla oblouku
Síla oblouku je důležitá ke stanovení, jak se bude proud měnit se změnou délky
oblouku. Nižší hodnota vytváří chladnější oblouk s menším rozstřikem.
Nárazové svařování
Nárazové svařování lze použít při svařování s nerezovými elektrodami. Tato funkce
umožňuje střídavě zapalovat a zhášet oblouk, a tím lépe ovládat přívod tepla. Ke zhasnutí
oblouku je třeba elektrody mírně zvednout.
Regulátor svařování
Regulátor svařování je typ ovládání, který vytváří intenzivnější, koncentrovanější a klidnější
oblouk. Po bodovém zkratu dojde k rychlejší obnově, což snižuje nebezpečí, že dojde k
přivaření elektrody.
•
Arc Plus™ (0) se doporučuje pro základní typy elektrod
•
Arc Plus™ II (1) se doporučuje pro rutilové typy elektrod
Horký start
Horkým startem se zvyšuje svařovací proud po nastavitelnou dobu na začátku
svařování; snižuje se tak riziko špatného tavení na začátku svařovaného spoje.
0460 447 184
- 14 -
© ESAB AB 2013
3 SVAŘOVÁNÍ MMA
Min. proud
Používá se k nastavení minimálního proudu pro dálkový ovladač.
Je-li max. proud 100 A a min. proud má být 50 A, nastavte skrytou funkci min. proudu na 50
%.
Je-li max. proud 100 A a min. proud má být 90 A, nastavte min. proud na 90 %.
0460 447 184
- 15 -
© ESAB AB 2013
4 PAMĚŤ DAT SVAŘOVÁNÍ
4
PAMĚŤ DAT SVAŘOVÁNÍ
Do paměti ovládacího panelu lze uložit dvě různá nastavení svařovacích dat.
Stiskem tlačítka
nebo
na dobu pěti sekund uložíte svařovací data do paměti.
Svařovací data jsou uložena, když začne blikat zelený indikátor.
Chcete-li přepínat mezi různými paměťmi svařovacích dat, stiskněte tlačítko
nebo
.
Paměť svařovacích dat má záložní baterii, takže nastavení zůstane zachováno i po vypnutí
zařízení.
0460 447 184
- 16 -
© ESAB AB 2013
5 CHYBOVÉ KÓDY
5
CHYBOVÉ KÓDY
5.1
Základní
Chybové kódy se používají k signalizaci vzniklých poruch v zařízení. Zobrazují se na displeji
s písmenem E, následovaným číslem chybového kódu. Zobrazuje se číslo jednotky, které
oznamuje, jaká jednotka generovala chybu. Střídavě se zobrazují čísla chybových kódů a
čísla jednotek.
Jestliže se zjistí několik poruch, zobrazí se pouze kód té poruchy, která se objevila jako
poslední. Stisknutím jakéhokoliv tlačítka nebo otočením ovladače zrušíte zobrazení poruchy
na displeji.
POZOR!
Je-li aktivován dálkový ovladač, deaktivujte ho stisknutím tlačítka
zrušili zobrazení poruchy.
5.2
Seznam chybových kódů
U 0 = jednotka svařovacích dat
U 2 = napájecí zdroj
U 1 = chladicí jednotka
U 4 = dálkový ovladač
5.3
, abyste
Popisy chybových kódů
V následujícím seznamu jsou zobrazeny kódy hlášení, při nichž může uživatel sám provést
nápravné opatření. U ostatních kódů si vyžádejte pomoc servisního technika.
Chybový kód
Popis
E6
E7
Vysoká teplota
Aktivovala se tepelná ochrana.
Probíhající svařování je zastaveno a nelze ho znovu spustit, dokud
teplota neklesne.
Zákrok: Zkontrolujte, zda není vstup nebo výstup chladicího vzduchu
zakrytý nebo ucpaný nečistotami. Zkontrolujte používaný pracovní
cyklus, aby bylo jisté, že se zařízení nepřetěžuje.
E 14
Chyba při komunikaci (odpojená sběrnice)
Závažné rušení na sběrnici CAN.
Zákrok: Zkontrolujte, zda nejsou ke sběrnici CAN připojeny vadné
jednotky. Zkontrolujte kabely.
Pokud chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
E 16
0460 447 184
Vysoké napětí naprázdno VRD
Napětí naprázdno je příliš vysoké.
Zákrok: Vypněte napájení ze sítě, abyste vynulovali jednotku. Pokud
chyba přetrvává, vyžádejte si pomoc servisního technika.
- 17 -
© ESAB AB 2013
5 CHYBOVÉ KÓDY
Chybový kód
Popis
E 29
Neproudí chladicí voda
Aktivoval se průtokový spínač.
Probíhající svařování je zastaveno a nelze ho spustit.
Zákrok: Zkontrolujte okruh a čerpadlo chladicí vody.
E 41
0460 447 184
Ztráta kontaktu s chladicí jednotkou
Jednotka svařovacích dat ztratila kontakt s chladicí jednotkou.
Probíhající svařování se zastaví.
Zákrok: Zkontrolujte zapojení. Pokud závada přetrvává, vyžádejte si
pomoc servisního technika.
- 18 -
© ESAB AB 2013
6 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
6
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB, viz zadní strana
obalu tohoto dokumentu. Při objednávání uveďte typ výrobku, sériové číslo, označení a číslo
náhradního dílu podle seznamu náhradních dílů. To usnadní expedici a zajistí správnost
dodávky.
0460 447 184
- 19 -
© ESAB AB 2013
OBJEDNACÍ ČÍSLO
OBJEDNACÍ ČÍSLO
Ordering no.
Denomination
0460 250 882
Control Panel Caddy™ TA34
0460 250 886
Control Panel Caddy™ TA33
0460 447 170
Instruction manual SE
0460 447 171
Instruction manual DK
0460 447 172
Instruction manual NO
0460 447 173
Instruction manual FI
0460 447 174
Instruction manual GB
0460 447 175
Instruction manual DE
0460 447 176
Instruction manual FR
0460 447 177
Instruction manual NL
0460 447 178
Instruction manual ES
0460 447 179
Instruction manual IT
0460 447 180
Instruction manual PT
0460 447 181
Instruction manual GR
0460 447 182
Instruction manual PL
0460 447 183
Instruction manual HU
0460 447 184
Instruction manual CZ
0460 447 185
Instruction manual SK
0460 447 186
Instruction manual RU
0460 447 187
Instruction manual US
0460 447 189
Instruction manual EE
0460 447 190
Instruction manual LV
0460 447 191
Instruction manual SI
0460 447 192
Instruction manual LT
0460 447 193
Instruction manual CN
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0460 447 184
- 20 -
© ESAB AB 2013
OBJEDNACÍ ČÍSLO
0460 447 184
- 21 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising