ESAB | TA33 | Instruction manual | ESAB TA33 Kasutusjuhend

ESAB TA33 Kasutusjuhend
Caddy®
TA33, TA34
Kasutusjuhend
0460 447 189 EE 20131022
Valid from program version 1.35P
SISUKORD
1
2
3
SISSEJUHATUS ................................................................................................... 3
1.1
Ülevaade ............................................................................................................... 3
1.2
Juhtpaneel TA33................................................................................................... 3
1.3
Juhtpaneel TA34................................................................................................... 4
TIG-KEEVITUS ..................................................................................................... 6
2.1
Seadistused .......................................................................................................... 6
2.2
Sümboli ja funktsiooni selgitused ......................................................................7
2.3
Varjatud TIG-funktsioonid ................................................................................. 11
MMA-KEEVITUS................................................................................................. 13
3.1
Seadistused ........................................................................................................ 13
3.2
Sümboli ja funktsiooni selgitused ....................................................................13
3.3
Peidetud MMA funktsioonid .............................................................................. 14
4
KEEVITAMISE ANDMEMÄLU............................................................................ 16
5
VEAKOODID....................................................................................................... 17
6
5.1
Üldist ................................................................................................................... 17
5.2
Veakoodide loetelu............................................................................................. 17
5.3
Veakoodide kirjeldus ......................................................................................... 17
VARUOSADE TELLIMINE.................................................................................. 19
TELLIMISNUMBRID ..................................................................................................20
Jätame endale õiguse teha muudatusi ilma ette teatamata.
0460 447 189
© ESAB AB 2013
1 SISSEJUHATUS
1
SISSEJUHATUS
1.1
Ülevaade
Kasutusjuhend kirjeldab TA33 ja TA34 juhtpaneeli kasutamist.
Üldise informatsiooni saamiseks töötamise kohta vaadake vooluallika kasutusjuhendit.
Kui võrgutoide on ühendatud, teeb moodul läbi valgusdioodide ja ekraani
enesetestimise, programmi versioon kuvatakse ekraanile ning antud näites
on programmi versioon 0.18.
TÄHELEPANU!
Sõltuvalt paigaldatud tootest võib paneeli funktsioonides esineda erinevusi.
1.2
Juhtpaneel TA33
1.
Andmete seadistamise nupp: vool (A), aeg (s) või materjali paksus (mm/toll)
2.
Ekraan
3.
Keevitusmeetodi valik: TIG
või MMA
4.
Käivituse valik: HF-käivitus
või LiftArc-käivitus ™
5.
Taktide valik: 2-taktiline
6.
VRD funktsiooni ekraan (vähendatud tühijooksupinge): aktiivne või mitteaktiivne
või 4-taktiline
TÄHELEPANU!
See funktsioon töötab vooluallikates, kuhu funktsioon on kaasatud.
7.
Valitud parameeter kuvatakse ekraanile: vool (A), aeg (s) või materjali paksus
(mm/toll)
8.
Seadistusparameetri valik:
0460 447 189
-3-
© ESAB AB 2013
1 SISSEJUHATUS
materjali paksus
, langev kalle
või gaasi järelvool
TÄHELEPANU!
Nuppu kasutatakse ka varjatud funktsioonide jaoks, vt punkti "Varjatud
TIG-funktsioonid".
Mõõdetud väärtus ekraanil keevitusvoolu A jaoks on aritmeetiline keskmine väärtus =
korrigeeritud keskmine väärtus.
1.3
Juhtpaneel TA34
1.
Voolu (A) või aja (s) seadistusnupp
2.
Ekraan
3.
Keevitusmeetodi valik: TIG
4.
Valik TIG/MMA-keevitus alalisvooluga
või MMA
või TIG-keevitus impulssvooluga
5.
Käivituse valik: HF-käivitus
6.
Taktide valik: 2-taktiline
7.
Paneelilt seadistamine
või LiftArc™
või 4-taktiline
, keevitusandmete muutmine põleti käivituslülitist
või kaugjuhtimisseadme ühendamine
8.
VRD funktsiooni ekraan (vähendatud tühijooksupinge): aktiivne või mitteaktiivne
TÄHELEPANU!
See funktsioon töötab vooluallikates, kuhu funktsioon on kaasatud.
9.
Valitud parameeter kuvatakse ekraanile: (vool (A), pinge (V) või aeg (s)
10.
Voolu (A) või pinge (V) mõõteväärtuse ekraan keevitamise ajal.
0460 447 189
-4-
© ESAB AB 2013
1 SISSEJUHATUS
11.
Valitud seadistusparameetri näit, vt punkti "Sümboli ja funktsiooni selgitused".
Parempoolset nuppu kasutatakse ka varjatud funktsioonide jaoks, vt punkti "Varjatud
TIG-funktsioonid" ja "Varjatud MMA-funktsioonid".
12.
Keevituse andmemälu nupud, vt punkti "Keevitamise andmemälu".
Mõõdetud väärtus ekraanil, keevituskaare pinge (V) ja keevitusvool (A) jaoks, on
aritmeetiline keskmine väärtus = korrigeeritud keskmine väärtus.
0460 447 189
-5-
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
2
TIG-KEEVITUS
2.1
Seadistused
Funktsioon
Seadistusvahemik
HF/LiftArc™2)
HF või LiftArc™
x
x
LiftArc™
2/4-taktiline2)
2-taktiline või 4-taktiline
x
x
2-taktiline
Gaasi eelvoolu aeg1)
0-5 s
x
x
0,5 s
Tõusva kalde aeg1)
0-10 s
x
x
0,0 s
Langeva kalde aeg
0-10 s
x
x
1,0 s
Gaasi järelvoolu aeg
0-25 s
x
x
10,0 s
Elektrivool
4 - max3)
x
x
60 A
Aktiivpaneel
OFF või ON
-
x
ON
Käivitusandmete muutmine
OFF või ON
-
x
OFF
Kaugjuhtimisseade
OFF või ON
-
x
OFF
Min vool1)
0-99%
-
x
0%
Impulssvool
4 - max3)
x
x
60 A
Impulssaeg
Mikroimpulss1)
0,01–2,5 s
0,001–0,250 s
-
x
1,0 s
Alusvool
4 - max3)
-
x
20 A
Alusaeg
Mikroimpulss1)
0,01–2,5 s
0,001–0,250 s
-
x
1,0 s
Materjali paksus3)
30 A/mm 0,1 mm sammu
puhul
x
-
-
-
0 = toll, 1 = mm
x
-
1
0 = OFF, 1 = ON
x
-
OFF
Hot Wire TIG, keevituskaare
väljalülitamispinge1)
2–30 V
x
-
Hot Wire TIG, automaatne
käivitus1)
0 = Automaatne käivitus
väljas,
1 = Automaatne käivitus sees
x
-
VRD
Mõõtühik
Hot Wire TIG,
sees/väljas1)
TA TA
33 34
Vaikeväärtus
OFF
1)
Need funktsioonid on varjatud TIG-funktsioonid, vt kirjelduse punkti "Varjatud
TIG-funktsioonid".
2)
Neid funktsioone ei saa muuta, kui keevitusprotsess on pooleli.
3)
Seadistusvahemik sõltub kasutatavast vooluallikast.
0460 447 189
-6-
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
2.2
Sümboli ja funktsiooni selgitused
Pinge vähendamise seade (VRD)
VRD funktsioon kindlustab, et keevituse mitteteostamise ajal ei ületa
tühijooksupinge 35 V. Seda näitab põlev VRD valgusdiood.
VRD funktsioon inaktiveeritakse, kui süsteem tunnetab keevituse alustamist.
Kui VRD funktsioon on aktiveeritud ja tühijooksupinge ületab 35 V, kuvatakse
see veateatena (16) ekraanile ja sel ajal ei ole keevitust võimalik alustada.
Funktsiooni aktiveerimiseks võtke ühendust ESAB’i volitatud teenindustehnikuga.
TIG-keevitus
TIG-keevitus sulatab töödetaili metalli, kasutades kaare käivitamist
volframelektroodist, mis ise ei sula. Keevisvann ja elektroodid on kaitstud
kaitsegaasiga.
DC, alalisvool
Kõrgem vool tekitab laiema keevitusvanni ning parema läbivuse töödetailis.
Impulssvool
Impulssi kasutatakse keevisvanni ja tahenemisprotsessi paremaks
kontrollimiseks. Impulsi sagedus on seatud nii aeglaseks, et keevisvannil oleks
aega iga impulssi vahel vähemalt osaliselt tahkuda. Impulsi seadmiseks on
vajalikud neli parameetrit: impulssvool, impulssaeg, alusvool ja alusaeg.
Parameetrite seadistused
1.
Tõusev kalle
2.
Keevitusvool
3.
Impulssaeg
4.
Alusvool
5.
Alusaeg
6.
Langev kalle
7.
Gaasi järelvoolu aeg
Tõusev kalle
Tõusva kalde funktsioon tähendab, et kui TIGi keevituskaar tekib, tõuseb vool
aeglaselt seadistatud väärtuseni. See tagab elektroodide “leebema”
kuumutamise ja annab keevitajale võimaluse enne seatud keevitusvoolu
saavutamist elektroodi korralikult paigutada.
0460 447 189
-7-
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
Impulssvool
Impulssvoolu korral kahest voolu väärtusest kõrgem.
Impulssaeg
Aeg, mil impulssvool on impulssperioodil sisse lülitatud.
Alusvool
Impulssvoolu korral kahest voolu väärtusest madalam.
Alusaeg
Alusvoolu aeg, mis koos impulssvoolu ajaga annab impulssperioodi.
Langev kalle
TIG-keevitus kasutab “langevat kallet”, mille ajal vool langeb “aeglaselt”
kontrollitud aja jooksul, vältimaks kraatreid ja/või pragusid, kui keevitamine on
lõpetatud.
Gaasi järelvool
Kontrollib aega, mil kaitsegaas voolab pärast keevituskaare lõppemist.
HF käivitus
Kui elektrood on toodud töödetailile lähemale, tekitab HF (kõrgsageduslik)
käivitusfunktsioon sädemega keevituskaare elektroodist töödetailini.
0460 447 189
-8-
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
LiftArc™
LiftArc™ funktsioon tekitab keevituskaare, kui elektrood on töödetailiga kokku
puutunud ja siis sellest eemale tõstetud.
LiftArc™ funktsiooniga keevituskaare tekitamine:
1. Töödetaili puudutatakse elektroodiga.
2. Vajutatakse käivituslülitit ja käivitub madal vool.
3. Keevitaja tõstab elektroodi töödetaililt ära: tekib keevituskaar ja vool tõuseb automaatselt
seadistatud väärtuseni.
2-taktiline režiim
2-taktilise režiimi puhul käivitub gaasi eelvool (kasutuse korral) keevituspõleti
käivituslüliti vajutamisel. Seejärel käivitub keevitusprotsess. Päästiklüliti
vabastamisel lakkab keevitamine ja käivitub gaasi järelvool (valiku korral).
2-taktilises juhtimisrežiimis käivitab TIG-põleti käivituslüliti (1) vajutamine gaasi eelvoolu (kui
seda kasutatakse) ja tekib keevituskaar. Vool tõuseb seadistatud väärtuseni (vastavalt
tõusva kalde funktsiooni kontrollimisele, kui see töötab). Käivituslüliti (2) vabastamisel vool
väheneb (või algab langeva kalde funktsioon, kui see töötab) ja keevituskaar kustub. Järgneb
gaasi järelvool, kui see töötab.
0460 447 189
-9-
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
4-taktiline režiim
4-taktilise režiimi puhul käivitub gaasi eelvool keevituspõleti käivituslüliti
vajutamisel ja traadi etteanne käivitub selle vabastamisel. Keevitusprotsess
jätkub nii kaua, kuni lüliti uuesti sisse vajutatakse, mille järel traadi etteanne
peatub. Lüliti vabastamisel käivitub gaasi järelvool (valiku korral).
4-taktilises juhtimisrežiimis käivitab käivituslüliti (1) vajutamine gaasi eelvoolu (kui
kasutatakse). Gaasi eelvoolu aja lõpus tõuseb vool seadistatud juhtvooluni (paar amprit) ja
tekib keevituskaar. Vabastades käivituslüliti (2), tõuseb vool seadistatud väärtuseni (koos
tõusva kaldega, kui seda kasutatakse). Kui käivituslülitit vajutatakse sisse (3) naaseb vool
juhtvooluni (koos langeva kaldega, kui seda kasutatakse). Kui käivituslüliti taas vabastatakse
(4), kustub keevituskaar ja ilmub gaasi järelvool.
Materjali paksus
Vool seadistatakse automaatselt vastavalt materjali paksusele (mm/toll).
Voolu suurendamiseks või vähendamiseks vajutage
, kuni materjali paksuse, langeva
kalde ja gaasi järelvoolu sümbolid pole enam aktiivsed ja seadistage vool.
Gaasi järelvool
Kontrollib aega, mil kaitsegaas voolab pärast keevituskaare kustumist.
Aktiivpaneel
Seadistused tehakse juhtpaneelilt.
Käivitusandmete muutmine
See funktsioon lubab vahelduvalt kasutada erinevate keevituste andmemälusid
kahekordse vajutusega keevituspüstoli päästikul. See kehtib ainult
TIG-keevitusel.
Kaugjuhtimispult
Seadistused tehakse kaugjuhtimispuldilt.
Enne aktiveerimist peab kaugjuhtimispult olema ühendatud seadme
kaugjuhtimispuldi pistikupesaga. Kui kaugjuhtimispult on aktiveeritud, siis on
juhtpaneel passiivne.
0460 447 189
- 10 -
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
2.3
Varjatud TIG-funktsioonid
Juhtpaneelil on varjatud funktsioonid.
Varjatud funktsioonidele juurdepääsuks vajutage
5 sekundit. Ekraan näitab tähte ja
väärtust. Valige eelistatav funktsioon vastava nupu vajutamisel. Nuppu kasutatakse valitud
funktsioonide väärtuste muutmiseks.
Varjatud funktsioonidest lahkumiseks vajutage
5 sekundit.
Juhtpaneel TA33
Funktsioon
Seadistused
A = gaasi eelvool
0–5 s
b = tõusev kalle
0–9,9 s
C = mõõteühik
0 = toll, 1 = mm
h = Hot Wire TIG, sees/väljas
0 = OFF, 1 = ON
U = Hot Wire TIG, keevituskaare
väljalülitamispinge
2–30 V
S = Hot Wire TIG, automaatne käivitus
0 = Automaatne käivitus väljas, 1 =
Automaatne käivitus sees
Juhtpaneel TA34
Funktsioon
Seadistused
A = gaasi eelvool
0–5 s
b = mikroimpulss
0 = OFF, 1 = ON
l = min vool
0 - 99%
Gaasi eelvool
Kontrollib aega, mil kaitsegaas enne keevituskaare tekkimist voolab.
Tõusev kalle
Tõusva kalde funktsioon tähendab, et kui TIGi keevituskaar tekib, tõuseb vool
aeglaselt seadistatud väärtuseni. See tagab elektroodide “leebema”
kuumutamise ja annab keevitajale võimaluse enne seatud keevitusvoolu
saavutamist elektroodi korralikult paigutada.
Mõõtühik
0 = toll/min, 1 = mm/min, vaikeväärtus = 1
0460 447 189
- 11 -
© ESAB AB 2013
2 TIG-KEEVITUS
Hot Wire TIG
See funktsioon kasutab vooluallikat, et eelsoojendada olemasolevale TIG sulatisele
etteantavat traati. Selle tulemuseks on kõrgem tootmismäär ja samuti parem
keevitustulemus kui külma traadi etteandmisel sulatisele.
Pärast Hot Wire TIG funktsiooni sisselülitamist, kasutades "h" parameetrit, on
funktsionaalsus järgmine. Käivitussignaali genereerimisel või kui "S" parameeter (vt allpool)
on seadistatud "1" peale, käivitub eelsoojendus ja Hot Wire TIG funktsiooni tähistab vilkuv
TIG indikaator.
Kui pinge tõuseb teatud piirini, loetakse keevituskaar tekkinuks ja vooluallikas üritab seda
kustutada. Seda seetõttu, kuna Hot Wire TIG eesmärk ei ole hoida keevituskaart põlevana,
vaid säilitada püsiv vool traadi soojendamiseks. Pinge piirangu saate seadistada, kasutades
"U" parameetrit (vt eespool).
Käivitussignaalita süsteemis saab "S" parameetrit kasutada eelsoojenduse automaatseks
käivitamiseks.
HOIATUS!
Kui "S" parameeter on asendis "1", on keevituse väljundis pidev pinge. Seda
näitab vilkuv VRD signaallamp.
Mikroimpulss
Mikroimpulssi valimiseks peab seade olema impulssvoolu funktsioonil.
Impulssaja ja alusvoolu väärtus on tavaliselt 0,02–2,50 sekundit. Mikroimpulssi
kasutades võib aeg langeda 0,001 sekundit. Kui mikroimpulssi funktsioon on
aktiivne, siis 0,25 sekundist lühemad ajad on ekraanil näidatud
kümnendikkohtadeta.
Min vool
Kasutatakse kaugjuhtimisseadme minimaalse voolu seadistamiseks.
Juhul kui maksimaalne vool on 100 A ja minimaalne vool 50 A, seadistage varjatud
funktsiooni minimaalne vool 50%-le.
Juhul kui maksimaalne vool on 100 A ja minimaalne vool 90 A, seadistage minimaalne vool
90%-le.
See funktsioon kehtib ka alusvoolu seadistamisel koos impulsiga TIG-iga.
0460 447 189
- 12 -
© ESAB AB 2013
3 MMA-KEEVITUS
3
MMA-KEEVITUS
3.1
Seadistused
Funktsioon
Seadistusvahemik
TA33
TA34
Vaikeväärtus
Elektrivool
16 – max A2)
x
x
100 A
Kuumkäivitus1)
0 - 99
x
x
0
Keevituskaare surve1)
0 - 99
x
x
5
Keevituse langus1)
0 = OFF või 1 = ON
x
x
OFF
Keevituse stabilisaator
ArcPlus™1)
1 = OFF või 0 = ON
x
x
ON
Aktiivpaneel
OFF või ON
x
x
ON
Kaugjuhtimisseade
OFF või ON
x
x
OFF
Min vool1)
0 - 99%
-
x
0%
VRD
-
1)Need
-
funktsioonid on varjatud funktsioonid, vt jaotist „Varjatud MMA funktsioonid”
2)Seadistusvahemik
3.2
sõltub kasutatavast vooluallikast.
Sümboli ja funktsiooni selgitused
Pinge vähendamise seade (VRD)
VRD funktsioon kindlustab, et keevituse mitteteostamise ajal ei ületa
tühijooksupinge 35 V. Seda näitab põlev VRD valgusdiood.
VRD funktsioon inaktiveeritakse, kui süsteem tunnetab keevituse alustamist.
Kui VRD funktsioon on aktiveeritud ja tühijooksupinge ületab 35 V, kuvatakse
see veateatena (16) ekraanile ja sel ajal ei ole keevitust võimalik alustada.
Funktsiooni aktiveerimiseks võtke ühendust ESAB’i volitatud teenindustehnikuga.
MMA-keevitus
MMA-keevitust võib nimetada ka kaetud elektroodide keevituseks.
Keevituskaare tekkimine sulatab elektroodid ja selle kate moodustab kaitseräbu.
Aktiivpaneel
Seadistused tehakse juhtpaneelilt.
Kaugjuhtimispult
Seadistused tehakse kaugjuhtimispuldilt.
Enne aktiveerimist peab kaugjuhtimispult olema ühendatud seadme
kaugjuhtimispuldi pistikupesaga. Kui kaugjuhtimispult on aktiveeritud, siis on
juhtpaneel passiivne.
0460 447 189
- 13 -
© ESAB AB 2013
3 MMA-KEEVITUS
3.3
Peidetud MMA funktsioonid
Juhtpaneelil on varjatud funktsioonid.
Funktsioonidele juurdepääsuks vajutage
5 sekundit. Ekraan näitab tähte ja väärtust.
Paremat noolt vajutades valige funktsioon. Nuppu kasutatakse valitud funktsioonide
väärtuste muutmiseks.
Varjatud funktsioonidest lahkumiseks vajutage
5 sekundit.
Juhtpaneel TA33
Funktsioon
Seadistused
C = keevituskaare surve
0 - 99%
d = keevituse langus
F = keevituse stabilisaatori tüüp
0 = OFF, 1 = ON
ArcPlus™
H = kuumsüüde
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
0 - 99%
Juhtpaneel TA34
Funktsioon
Seadistused
C = keevituskaare surve
0 - 99%
d = keevituse langus
0 = OFF, 1 = ON
F = keevituse stabilisaatori tüüp ArcPlus™
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = kuumsüüde
0 - 99%
I = min vool
0 - 99%
Keevituskaare surve
Keevituskaare surve on oluline, et kindaks teha, kuidas muutub vool
keevituskaare pikkuse muutumisel. Väiksem väärtus annab vaiksema
keevituskaare koos vähemate pritsmetega.
Keevituse langus
Keevituse langust saab kasutada keevitamisel roostevabade elektroodidega. Funktsioon
hõlmab vaheldumisi keevituskaare tekitamist ja kustutamist, saavutamaks paremat kontrolli
kuumuse saamiseks. Elektroodi on vaja ainult veidi tõsta, et keevituskaart kustutada.
Keevituse stabilisaator
Keevituse stabilisaator on kontrollitüüp, mis tekitab intensiivsemaid, rohkem koondatud ja
vaiksemaid keevituskaari. See taastub pärast silmapilkset lühist kiiremini, mis vähendab
elektroodi kinnijäämise riski.
•
Arc Plus™ (0) soovitatakse kasutada koos aluseliste elektroodidega
•
Arc Plus™ II (1) soovitatakse kasutada koos rutiilkattega elektroodidega
Kuumkäivitus
Kuumkäivitus suurendab keevitusvoolu reguleeritaval ajal keevituse algul, nõnda
kahaneb kehva sulatamise risk ühenduse algul.
0460 447 189
- 14 -
© ESAB AB 2013
3 MMA-KEEVITUS
Min vool
Kasutatakse kaugjuhtimisseadme minimaalse voolu seadistamiseks.
Juhul kui maksimaalne vool on 100 A ja minimaalne vool 50 A, seadistage varjatud
funktsiooni minimaalne vool 50%-le.
Juhul kui maksimaalne vool on 100 A ja minimaalne vool 90 A, seadistage minimaalne vool
90%-le.
0460 447 189
- 15 -
© ESAB AB 2013
4 KEEVITAMISE ANDMEMÄLU
4
KEEVITAMISE ANDMEMÄLU
Kahte erinevat keevitusandmete seadistust võib salvestada juhtpaneeli mälus.
Vajutage nuppu
või
5 sekundit, et salvestada keevituse andmed mälus.
Keevituse andmed on salvestatud, kui roheline signaallamp hakkab vilkuma.
Vahetamaks ühte keevituse andmemälu teise vastu vajutage nuppu
või
.
Keevituse andmemälul on varuaku, seega jäävad seadistused alles isegi kui seade on välja
lülitatud.
0460 447 189
- 16 -
© ESAB AB 2013
5 VEAKOODID
5
VEAKOODID
5.1
Üldist
Veakoodidega näidatakse, et seadmetesse on tekkinud viga. See kuvatakse ekraanile
E-tähega, millele järgneb veakoodi number. Seadme number kuvatakse selleks, et näidata,
millises seadmeosas on viga tekkinud. Veakoodi numbrit ja seadmeosa numbrit näidatakse
vaheldumisi.
Kui on kindlaks tehtud mitu viga korraga, kuvatakse ainult viimati tekkinud vea kood.
Veateate eemaldamiseks ekraanilt vajutage või keerake mis tahes funktsiooni nuppu.
TÄHELEPANU!
Juhul kui kaugjuhtimisseade on aktiveeritud, deaktiveerige see vajutades
veateate eemaldamiseks.
5.2
Veakoodide loetelu
U 0 = keevituse andmemälu seade
U 2 = vooluallikas
U 1 = jahutusseade
U 4 = kaugjuhtimisseade
5.3
Veakoodide kirjeldus
Allpool on toodud veakoodid, mida kasutaja saab ise parandusmeetmetega korrigeerida.
Juhul kui kuvatakse mõni muu kood, kutsuge teenindustehnik.
Veakood
Kirjeldus
E6
E7
Kõrge temperatuur
Termilise ülekoormuse lõpetamine on välja lülitunud.
Keevitusprotsess on seiskunud ja seda ei ole võimalik taaskäivitada
kuni temperatuur on langenud.
Tegevus: kontrollige, et jahutusõhu sisse- ja väljalaskeavad ei oleks
takistatud ega tolmust ummistunud. Selleks, et veenduda, ega seadet ei
ole üle koormatud, kontrollige kas koormatavust kasutatakse.
E 14
Teabeedastuse häire (elektrivõrgu sõlm väljalülitatud)
Tõsine häire CAN elektrivõrgu sõlmes.
Tegevus: kontrollige, et CAN elektrivõrgu sõlmega ei oleks ühendatud
vigaseid seadmeid. Kontrollige kaableid.
Vea püsimisel kutsuge teenindustehnik.
E 16
0460 447 189
Kõrge tühijooksupinge VRD
Tühijooksupinge on olnud liiga kõrge.
Tegevus: seadme lähtestamiseks lülitage võrgutoide välja. Vea
püsimisel kutsuge teenindustehnik.
- 17 -
© ESAB AB 2013
5 VEAKOODID
Veakood
Kirjeldus
E 29
Jahutusvedelik ei voola
Voolu kuvarilüliti on välja lülitatud.
Keevitusprotsess on peatunud ja taaskäivitus on takistatud.
Tegevus: kontrollige jahutusvedeliku ringlust ja pumpa.
E 41
0460 447 189
Side jahutusseadmega kadunud
Keevituse andmemälu seade on kaotanud sideme jahutusseadmega.
Keevitusprotsess peatub.
Tegevus: kontrollige juhtmestikku. Vea püsimisel kutsuge
teenindustehnik.
- 18 -
© ESAB AB 2013
6 VARUOSADE TELLIMINE
6
VARUOSADE TELLIMINE
Varuosi saate tellida lähima ESAB'i toodete edasimüüja juurest, vaadake käesoleva
dokumendi tagumist kaant. Tellimisel märkige palun toote tüüp, seerianumber,
kasutamisotstarve ja varuosa number nii, nagu see on esitatud varuosade loetelus. See
hõlbustab tarnet ja tagab korrektse kättetoimetamise.
0460 447 189
- 19 -
© ESAB AB 2013
TELLIMISNUMBRID
TELLIMISNUMBRID
Ordering no.
Denomination
0460 250 882
Control Panel Caddy™ TA34
0460 250 886
Control Panel Caddy™ TA33
0460 447 170
Instruction manual SE
0460 447 171
Instruction manual DK
0460 447 172
Instruction manual NO
0460 447 173
Instruction manual FI
0460 447 174
Instruction manual GB
0460 447 175
Instruction manual DE
0460 447 176
Instruction manual FR
0460 447 177
Instruction manual NL
0460 447 178
Instruction manual ES
0460 447 179
Instruction manual IT
0460 447 180
Instruction manual PT
0460 447 181
Instruction manual GR
0460 447 182
Instruction manual PL
0460 447 183
Instruction manual HU
0460 447 184
Instruction manual CZ
0460 447 185
Instruction manual SK
0460 447 186
Instruction manual RU
0460 447 187
Instruction manual US
0460 447 189
Instruction manual EE
0460 447 190
Instruction manual LV
0460 447 191
Instruction manual SI
0460 447 192
Instruction manual LT
0460 447 193
Instruction manual CN
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0460 447 189
- 20 -
© ESAB AB 2013
TELLIMISNUMBRID
0460 447 189
- 21 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising