ESAB | TA33 | Instruction manual | ESAB TA33 Lietotāja rokasgrāmata

ESAB TA33 Lietotāja rokasgrāmata
Caddy®
TA33, TA34
Lietošanas pamācība
0460 447 190 LV 20131022
Valid from program version 1.35P
SATURA RĀDĪTĀJS
1
2
3
IEVADS ................................................................................................................. 3
1.1
Pārskats ................................................................................................................ 3
1.2
Kontroles panelis TA33 ....................................................................................... 3
1.3
Kontroles panelis TA34 ....................................................................................... 4
TIG METINĀŠANA ............................................................................................... 6
2.1
Iestatījumi ............................................................................................................. 6
2.2
Simbolu un funkciju skaidrojumi........................................................................7
2.3
Slēptās TIG funkcijas......................................................................................... 11
MMA METINĀŠANA ........................................................................................... 13
3.1
Iestatījumi ........................................................................................................... 13
3.2
Simbolu un funkciju skaidrojumi......................................................................13
3.3
Slēptās MMA funkcijas ...................................................................................... 14
4
METINĀŠANAS DATU ATMIŅA......................................................................... 16
5
KĻŪMJU KODI ................................................................................................... 17
6
5.1
Vispārīga informācija ......................................................................................... 17
5.2
Kļūdu kodu saraksts.......................................................................................... 17
5.3
Kļūdu kodu apraksti........................................................................................... 17
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA ...................................................................... 19
PASŪTĪŠANAS NUMURI...........................................................................................20
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0460 447 190
© ESAB AB 2013
1 IEVADS
1
IEVADS
1.1
Pārskats
Rokasgrāmatā aprakstīta TA33 un TA34 kontroles paneļu izmantošana.
Vispārīgu informāciju par ekspluatāciju skatiet barošanas avota lietošanas instrukcijā.
Kad pieslēdz barošanu, ierīce veic gaismas diožu un displeja pašdiagnostiku;
tiek rādīta programmas versija, un šajā piemērā programmas versija ir 0.18.
PIEZĪME.
Paneļa funkcijas var atšķirties atkarībā no tā, uz kura produkta panelis ir
uzstādīts.
1.2
Kontroles panelis TA33
1.
Grozāmslēdzis datu iestatīšanai; strāva (A), laiks (s) vai materiāla biezums
(mm/collas)
2.
Displejs
3.
Metināšanas metodes izvēle; TIG
vai MMA
4.
Startēšanas izvēle; HF startēšana
vai LiftArc startēšana ™
5.
Taktu izvēle; 2 taktis
6.
VRD funkcijas (pazemināts atvērtas ķēdes spriegums) ekrāns; aktīvs vai neaktīvs
vai 4 taktis
PIEZĪME.
Šī funkcija darbojas tiem barošanas avotiem, kuri ir ar to aprīkoti.
7.
Kāda parametra indikāciju rāda ekrānā; strāvas (A), laika (s) vai materiāla biezuma
(mm/collas)
0460 447 190
-3-
© ESAB AB 2013
1 IEVADS
8.
Iestatījuma parametra izvēle;
materiāla biezums
, līkne uz leju
vai gāzes pēcplūsma
PIEZĪME.
Spiedpogu lieto arī slēptajām funkcijām, skatiet sadaļu "Slēptās TIG
funkcijas".
Ekrānā redzamā metināšanas strāvas A izmērītā vērtība ir aritmētiskā vidējā vērtība =
koriģētā vidējā vērtība.
1.3
Kontroles panelis TA34
1.
Grozāmslēdzis strāvas (A) vai laika (s) iestatīšanai
2.
Displejs
3.
Metināšanas metodes izvēle; TIG
4.
TIG/MMA metināšanas izvēle ar līdzstrāvu
vai MMA
vai TIG metināšanas izvēle ar impulsu strāvu
5.
Startēšanas izvēle; HF startēšana
6.
Taktu izvēle; 2 taktis
7.
Iestatīšana no paneļa
vai LiftArc startēšana™
vai 4 taktis
, metināšanas datu maiņa ar degļa palaidēja slēdzi
vai tālvadības ierīces pievienošana
8.
VRD funkcijas (pazemināts atvērtas ķēdes spriegums) ekrāns; aktīvs vai neaktīvs
PIEZĪME.
Šī funkcija darbojas tiem barošanas avotiem, kuri ir ar to aprīkoti.
0460 447 190
-4-
© ESAB AB 2013
1 IEVADS
9.
Kāda parametra indikāciju rāda ekrānā; strāvu (A), spriegumu (V) vai laiku (s)
10.
Mērījumu vērtības parādīšana metināšanas laikā strāvai (A) vai spriegumam (V).
11.
Izvēlētā iestatījuma parametra rādījums, skatiet sadaļu "Simbolu un funkciju
skaidrojumi".
Labās puses pogu lieto arī slēptajām funkcijām, skatiet sadaļu "Slēptās TIG funkcijas"
un "Slēptās MMA funkcijas".
12.
Pogas metināšanas datu atmiņas iestatījumiem, skatiet sadaļu "Metināšanas datu
atmiņa".
Ekrānā redzamā loka sprieguma (V) un metināšanas strāvas (A) izmērītā vērtība ir
aritmētiskā vidējā vērtība = koriģētā vidējā vērtība.
0460 447 190
-5-
© ESAB AB 2013
2 TIG METINĀŠANA
2
TIG METINĀŠANA
2.1
Iestatījumi
Funkcija
Iestatījumu diapazons
HF/LiftArc™2)
HF vai LiftArc™
x
x
LiftArc™
2/4 taktu2)
Divtaktu vai četrtaktu
x
x
Divtaktu
Gāzes priekšplūsmas laiks1)
0–5s
x
x
0,5 s
Augšupejošās līknes laiks1)
0 – 10 s
x
x
0,0 s
Lejupejošās līknes laiks
0 – 10 s
x
x
1,0 s
Gāzes pēcplūsmas laiks
0 – 25 s
x
x
10,0 s
Strāvas stiprums
4 – maks.3)
x
x
60 A
Aktīvais panelis
IZSL. vai IESL.
-
x
IESL.
Palaidēja datu maiņa
IZSL. vai IESL.
-
x
IZSL.
Tālvadības ierīce
IZSL. vai IESL.
-
x
IZSL.
Minimālais strāvas stiprums1)
0-99%
-
x
0%
Impulsu strāva
4 – maks.3)
x
x
60 A
Impulsa laiks
Mikroimpulsi1)
0,01 – 2,5 s
0,001 – 0,250 s
-
x
1,0 s
Fona strāva
4 – maks.3)
-
x
20 A
Fona laiks
Mikroimpulsi1)
0,01 – 2,5 s
0,001 – 0,250 s
-
x
1,0 s
Materiāla biezums3)
30 A/mm ar 0,1 mm soli
x
-
-
-
0 = collas, 1 = mm
x
-
1
0 = IZSLĒGTS, 1 = IESLĒGTS
x
-
IZSL.
Karstās stieples TIG, loka
izslēgšanas spriegums1)
2 – 30 V
x
-
Karstās stieples TIG,
automātiska startēšana1)
0 = automātiskā startēšana
izslēgta,
1 = automātiskā startēšana
ieslēgta
x
-
VRD
Mērvienība
Karstās stieples TIG,
iesl./izsl.1)
TA TA
33 34
Noklusējuma
vērtība
IZSL.
1)
Šīs funkcijas ir slēptās TIG funkcijas, skatiet aprakstu sadaļā "Slēptās TIG funkcijas".
2)
Šīs funkcijas nevar mainīt metināšanas laikā.
3)
Iestatījumu diapazons ir atkarīgs no barošanas avota.
0460 447 190
-6-
© ESAB AB 2013
2 TIG METINĀŠANA
2.2
Simbolu un funkciju skaidrojumi
Sprieguma samazināšanas ierīce (Voltage Reducing Device — VRD)
VRD funkcija nodrošina, ka atvērtas ķēdes spriegums nepārsniedz 35 V, ja
metināšana nav veikta. To norāda degoša VRD gaismas diode.
Kad sistēma konstatē metināšanas sākšanos, VRD funkcija tiek bloķēta.
Ja VRD funkcija ir aktivēta un atvērtas ķēdes spriegums pārsniedz 35 V robežu,
uz to norāda kļūdas ziņojums (16), kas tiek parādīts displejā, un, kamēr kļūdas
ziņojums ir redzams ekrānā, metināšana netiek sākta.
Sazinieties ar pilnvarotu ESAB mehāniķi, lai funkciju aktivizētu.
TIG metināšana
TIG metināšanas laikā, izmantojot volframa elektrodu, kas pats nekūst, tā
veidotā lokizlāde kausē sagataves metālu. Metināšanas laukumu un elektrodu
aizsargā ekranējošā gāze.
DC, līdzstrāva
Lielāka strāva rada plašāku metināšanas laukumu ar labāku sagataves
sakusumu.
Impulsu strāva
Impulsi tiek izmantoti labākai metināšanas laukuma un sacietēšanas procesa
kontrolei. Impulsu biežums iestatīts tik zemu, lai metināšana laukumam būtu
pietiekami daudz laika vismaz daļējai sacietēšanai impulsu starplaikos. Lai
iestatītu impulsus, nepieciešami četri parametri: impulsa strāva, impulsa laiks,
fona strāva un fona laiks.
Parametru iestatījumi
1.
Līkne uz augšu
2.
Metināšanas strāva
3.
Impulsa laiks
4.
Fona strāva
5.
Fona laiks
6.
Līkne uz leju
7.
Gāzes pēcplūsmas laiks
Līkne uz augšu
Līkne uz augšu nozīmē, ka TIG lokizlādes laikā strāva lēnām paaugstinās līdz
iestatītajai vērtībai. Tas nodrošina mierīgāku elektroda sakarsēšanu un dod
metinātājam iespēju novietot elektrodu pareizi, pirms tiek sasniegta iestatītā
metināšanas strāva.
0460 447 190
-7-
© ESAB AB 2013
2 TIG METINĀŠANA
Impulsu strāva
Lielākā no divām strāvas vērtībām impulsu strāvas gadījumā.
Impulsa laiks
Laiks, kad impulsu strāva ir ieslēgta impulsa perioda laikā.
Fona strāva
Mazākā no divām strāvas vērtībām impulsu strāvas gadījumā.
Fona laiks
Fona strāvas laiks, kas kopā ar impulsu strāvas laiku veido impulsa periodu.
Līkne uz leju
TIG metināšanā izmanto „līkni uz leju”, ar kuru strāva kontrolētā laikā „lēnām”
samazinās; tas novērš iedobumu un/vai plaisu veidošanos pēc metināšanas
beigšanas.
Gāzes pēcplūsma
Šādi tiek kontrolēts, cik ilgi ekranējošā gāze plūst pēc loka nodzišanas.
HF starts
HF starta funkcija aizdedzina loku ar dzirksteli virzienā no elektroda uz sagatavi,
tiklīdz elektrods tiek tuvināts sagatavei.
0460 447 190
-8-
© ESAB AB 2013
2 TIG METINĀŠANA
LiftArc™
LiftArc™ funkcija aizdedzina lokizlādi, kad elektrods pieskaras sagatavei un tiek
atrauts no tās.
Lokizlādes aizdedzināšana ar LiftArc™ funkciju:
1. elektrods pieskaras sagatavei.
2. Tiek nospiests palaidēja slēdzis, un sāk plūst vāja strāva.
3. Metinātājs paceļ elektrodu virs sagataves: loks izlādējas, un strāva automātiski
paaugstinās līdz iestatītajai vērtībai.
2 taktu režīms
2 taktu režīmā gāzes priekšplūsma (ja to izmanto) ieslēdzas, tiklīdz ir nospiests
metināšanas degļa palaidēja slēdzis. Šajā brīdī sākas metināšanas process.
Atlaižot palaidēja slēdzi, beidzas metināšanas process un ieslēdzas gāzes
pēcplūsma (ja tā ir izvēlēta).
Divtaktu kontroles režīmā, nospiežot TIG degļa palaidēja slēdzi (1), sākas gāzes
priekšplūsma (ja tiek izmantota), un loks iedegas. Strāva palielinās līdz iestatītajai vērtībai
(kā to kontrolē augšupejošās līknes funkcija, ja tā tiek izmantota). Atlaižot palaidēja slēdzi
(2), strāva pazeminās (vai sākas lejupejošās līknes funkcija, ja tā darbojas) un loks nodziest.
Gāzes pēcplūsma turpinās, ja tā ir darbībā.
0460 447 190
-9-
© ESAB AB 2013
2 TIG METINĀŠANA
4 taktu režīms
4 taktu režīmā gāzes priekšplūsma sākas brīdī, kad tiek nospiests metināšanas
degļa palaidēja slēdzis, bet stieples padeve sākas brīdī, kad tas tiek atlaists.
Atkārtoti nospiežot palaidēja slēdzi, tiek pārtraukta stieples padeve, bet, to
atlaižot, sākas gāzes pēcplūsma (ja tā ir izvēlēta).
Četrtaktu kontroles režīmā, nospiežot palaidēja slēdzi (1), sākas gāzes priekšplūsma (ja tiek
izmantota). Gāzes priekšplūsmas laika beigās strāva palielinās līdz iestatītajai pilotstrāvai
(daži ampēri) un loks iedegas. Atlaižot palaidēja slēdzi (2), strāva paaugstinās līdz
iestatītajam lielumam (ar augšupejošās līknes funkciju, ja tiek izmantota). Kad palaidēja
slēdzis tiek nospiests (3), strāva samazinās līdz iestatītajai kontrolstrāvai (ar lejupejošās
līknes funkciju, ja tā tiek izmantota). Kad palaidēja slēdzis atkal tiek atlaists (4), loks nodziest
un rodas gāzes pēcplūsma.
Materiāla biezums
Strāva ir automātiski iestatīta atbilstoši materiāla biezumam (mm/collas).
Lai palielinātu vai samazinātu strāvas stiprumu, spiediet
līdz materiāla biezuma,
lejupejošās līknes un gāzes pēcplūsmas simboli vairs nav aktīvi, un iestatiet strāvas
stiprumu.
Gāzes pēcplūsma
Šādi tiek kontrolēts, cik ilgi ekranējošā gāze plūst pēc loka nodzišanas.
Aktīvais panelis
Iestatījumus veic no vadības paneļa.
Palaidēja datu maiņa
Šī funkcija ļauj nomainīt metināšanas datu atmiņu, divreiz nospiežot
metināšanas pistoles palaidēja pogu. Attiecas tikai uz TIG metināšanu.
Tālvadības ierīce
Iestatījumus veic ar tālvadības ierīci.
Pirms aktivizācijas tālvadības ierīce jāpievieno iekārtas tālvadības
kontaktligzdai. Kad tālvadības ierīce ir aktivēta, vadības panelis ir neaktīvs.
0460 447 190
- 10 -
© ESAB AB 2013
2 TIG METINĀŠANA
2.3
Slēptās TIG funkcijas
Kontroles panelim ir slēptās funkcijas.
Lai piekļūtu slēptajām funkcijām, nospiediet
uz 5 sekundēm. Displejā parādās burts un
vērtība. Izvēlieties vajadzīgo funkciju, nospiežot attiecīgo pogu. Grozāmslēdzis tiek
izmantots, lai mainītu izvēlētās funkcijas vērtību.
Lai aizvērtu slēptās funkcijas, nospiediet
uz 5 sekundēm.
Kontroles panelis TA33
Funkcija
Iestatījumi
A = gāzes priekšplūsma
0–5s
b = uz augšu ejošā līkne
0 – 9,9 s
C = mērvienība
0 = collas, 1 = mm
h = karstās stieples TIG, iesl./izsl.
0 = IZSLĒGTS, 1 = IESLĒGTS
U = karstās stieples TIG, loka izslēgšanas
spriegums
2 – 30 V
S = karstās stieples TIG, automātiska
startēšana
0 = automātiskā startēšana izslēgta, 1 =
automātiskā startēšana ieslēgta
Kontroles panelis TA34
Funkcija
Iestatījumi
A = gāzes priekšplūsma
0–5s
b = mikroimpulsi
0 = IZSLĒGTS, 1 = IESLĒGTS
l = minimālā strāva
0 - 99%
Gāzes priekšplūsma
Kontrolē, cik ilgi pirms loka aizdegšanas plūst ekranējošā gāze.
Līkne uz augšu
Līkne uz augšu nozīmē, ka TIG lokizlādes laikā strāva lēnām paaugstinās līdz
iestatītajai vērtībai. Tas nodrošina mierīgāku elektroda sakarsēšanu un dod
metinātājam iespēju novietot elektrodu pareizi, pirms tiek sasniegta iestatītā
metināšanas strāva.
Mērvienība
0 = collas/min, 1 = mm/min, noklusējuma vērtība = 1
0460 447 190
- 11 -
© ESAB AB 2013
2 TIG METINĀŠANA
Karstās stieples TIG
Šajā funkcijā barošanas avots tiek izmantots, lai iepriekšēji uzkarsētu stiepli, ko padod uz
esošo TIG kusni. Tādējādi tiek panākts lielāks darba ātrums, kā arī labāks metināšanas
rezultāts nekā gadījumos, kad uz kusni tiek padota auksta stieple.
Ieslēdzot karstās stieples TIG funkciju ar "h" parametru, funkcionalitāte ir šāda. Ja tiek
ģenerēts palaidēja signāls vai "S" parametrs (skatiet zemāk) ir iestatīts uz "1", sāksies
pirmssildīšana, un uz karstās stieples TIG norādīs mirgojošs TIG indikators.
Kad spriegums sasniedz noteiktu robežvērtību, tiek uzskatīts, ka loks ir izveidojies, un
barošanas avots mēģinās to nodzēst. Tas notiek tādēļ, ka karstās stieples TIG mērķis nav
uzturēt loka degšanu, bet gan uzturēt pastāvīgu strāvu stieples sakarsēšanas nolūkā.
Sprieguma robežvērtību var iestatīt ar "U" parametru (skatiet iepriekš).
Sistēmā bez palaidēja signāla "S" parametru var lietot, lai automātiski startētu
pirmssildīšanu.
BRĪDINĀJUMS!
Kad "S" parametrs ir pozīcijā "1", metināšanas izvadē ir pastāvīgs spriegums. Uz
to norāda mirgojošs VRD indikators.
Mikroimpulsi
Lai izvēlētos mikroimpulsus, ierīcē jābūt iestatītai impulsu strāvas funkcijai.
Impulsa laika un fona strāvas laiks parasti ir 0,02 – 2,50 sekundes. Izmantojot
mikroimpulsus, laiks var samazināties līdz 0,001 sekundei. Kad mikroimpulsu
funkcija ir aktīva, laiks, kas ir mazāks par 0,25 sekundēm, ekrānā tiek rādīts bez
decimālpunkta.
Minimālais strāvas stiprums
Tiek izmantota, lai iestatītu minimālo strāvas stiprumu tālvadības ierīcei.
Ja maksimālā strāva ir 100 A un minimālā strāva ir 50 A, iestatiet slēptās funkcijas minimālo
strāvu 50%.
Ja maksimālais strāvas stiprums ir 100 A un minimālais strāvas stiprums ir 90 A, iestatiet
minimālo strāvas stiprumu uz 90%.
Šī funkcija attiecas, iestatot fona strāvu ar TIG impulsiem.
0460 447 190
- 12 -
© ESAB AB 2013
3 MMA METINĀŠANA
3
MMA METINĀŠANA
3.1
Iestatījumi
Funkcija
Iestatījumu diapazons
TA33
TA34
Noklusējuma
vērtība
Strāvas stiprums
16 – maks. A2)
x
x
100 A
Karstais starts1)
0 - 99
x
x
0
Loka stiprums1)
0 - 99
x
x
5
Punktmetināšana1)
0 = IZSLĒGTS vai 1 =
IESLĒGTS
x
x
IZSL.
Metināšanas regulators
ArcPlus™1)
1 = IZSLĒGTS vai 0 =
IESLĒGTS
x
x
IESL.
Aktīvais panelis
IZSL. vai IESL.
x
x
IESL.
Tālvadības ierīce
IZSL. vai IESL.
x
x
IZSL.
Minimālais strāvas
stiprums1)
0 - 99%
-
x
0%
VRD
-
1)Šīs
-
funkcijas ir slēptās funkcijas, skatiet sadaļu „Slēptās MMA funkcijas”
2)Iestatījumu
3.2
diapazons ir atkarīgs no izmantotā barošanas avota.
Simbolu un funkciju skaidrojumi
Sprieguma samazināšanas ierīce (Voltage Reducing Device — VRD)
VRD funkcija nodrošina, ka atvērtas ķēdes spriegums nepārsniedz 35 V, ja
metināšana nav veikta. To norāda degoša VRD gaismas diode.
Kad sistēma konstatē metināšanas sākšanos, VRD funkcija tiek bloķēta.
Ja VRD funkcija ir aktivēta un atvērtas ķēdes spriegums pārsniedz 35 V robežu,
uz to norāda kļūdas ziņojums (16), kas tiek parādīts displejā, un, kamēr kļūdas
ziņojums ir redzams ekrānā, metināšana netiek sākta.
Sazinieties ar pilnvarotu ESAB apkopes mehāniķi, lai funkciju aktivizētu.
MMA metināšana
MMA metināšana var būt dēvēta arī par metināšanu ar pārklātiem elektrodiem.
Lokam degot, elektrods kūst, un tā pārklājums veido aizsargājošus izdedžus.
Aktīvais panelis
Iestatījumus veic no vadības paneļa.
Tālvadības ierīce
Iestatījumus veic ar tālvadības ierīci.
Pirms aktivizācijas tālvadības ierīce jāpievieno iekārtas tālvadības
kontaktligzdai. Kad tālvadības ierīce ir aktivēta, vadības panelis ir neaktīvs.
0460 447 190
- 13 -
© ESAB AB 2013
3 MMA METINĀŠANA
3.3
Slēptās MMA funkcijas
Kontroles panelim ir slēptās funkcijas.
Lai piekļūtu funkcijām, nospiediet
un turiet nospiestu 5 sekundes. Displejā parādās
burts un vērtība. Funkciju izvēlas, nospiežot bultiņu pa labi. Grozāmslēdzis tiek izmantots, lai
mainītu izvēlētās funkcijas vērtību.
Lai izietu no slēptajām funkcijām, nospiediet
uz turiet nospiestu 5 sekundes.
Kontroles panelisTA33
Funkcija
Iestatījumi
C = Loka spēks
0 - 99%
d = punktmetināšana
F = metināšanas regulatora tips
0 = IZSLĒGTS; 1 = IESLĒGTS
ArcPlus™
H = karstais starts
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
0 - 99%
Kontroles panelis TA34
Funkcija
Iestatījumi
C = Loka spēks
0 - 99%
d = punktmetināšana
0 = IZSLĒGTS; 1 = IESLĒGTS
F = metināšanas regulatora tips ArcPlus™
0 = ArcPlus™, 1 = ArcPlus™II
H = karstais starts
0 - 99%
I = minimālā strāva
0 - 99%
Loka spēks
Loka spēks ir svarīgs, lai noteiktu, kā strāva mainās atkarībā no loka garuma
maiņas. Zemāka vērtība rada mierīgāku loku ar mazāku šļakatu daudzumu.
Punktmetināšana
Punktmetināšanu var izmantot, metinot ar nerūsējošiem elektrodiem. Funkcija ir saistīta ar
pārmaiņus loka aizdegšanu un nodzēšanu, lai iegūtu labāku kontroli pār karstuma padevi.
Lai nodzēstu loku, elektrods tikai nedaudz jāpaceļ.
Metināšanas regulators
Metināšanas regulators ir kontroles veids, kas rada intensīvāku, koncentrētāku un stabilāku
loku. Pēc punktveida īssavienojuma tas atjaunojas daudz ātrāk, tādējādi samazinot elektroda
iesprūšanas risku.
•
Arc Plus™ (0) ieteicams pamata tipa elektrodiem
•
Arc Plus™ II (1) ieteicams rutila tipa elektrodiem
Karstais starts
Karstais starts palielina metināšanas strāvu uz regulējamu laiku metināšanas
sākumā, samazinot sliktas kušanas risku salaiduma sākumā.
0460 447 190
- 14 -
© ESAB AB 2013
3 MMA METINĀŠANA
Minimālais strāvas stiprums
Tiek izmantota, lai iestatītu minimālo strāvas stiprumu tālvadības ierīcei.
Ja maksimālā strāva ir 100 A un minimālā strāva ir 50 A, iestatiet slēptās funkcijas minimālo
strāvu 50%.
Ja maksimālais strāvas stiprums ir 100 A un minimālais strāvas stiprums ir 90 A, iestatiet
minimālo strāvas stiprumu uz 90%.
0460 447 190
- 15 -
© ESAB AB 2013
4 METINĀŠANAS DATU ATMIŅA
4
METINĀŠANAS DATU ATMIŅA
Kontroles paneļa atmiņā var saglabāt divus dažādus metināšanas datu iestatījumus.
Nospiediet pogu
vai
uz 5 sekundēm, lai saglabātu metināšanas datus atmiņā.
Metināšanas dati ir saglabāti, kad sāk mirgot zaļais gaismas indikators.
Lai pārslēgtos starp dažādām metināšanas datu atmiņām, nospiediet pogu
vai
.
Metināšanas datu atmiņai ir dublējoša baterija, tādējādi iestatījumi saglabājas arī tad, ja
iekārta tiek izslēgta.
0460 447 190
- 16 -
© ESAB AB 2013
5 KĻŪMJU KODI
5
KĻŪMJU KODI
5.1
Vispārīga informācija
Kļūdu kodus izmanto, lai norādītu uz kļūdu aprīkojumā. Tas parādās displejā kā burts E, kam
seko kļūdas koda numurs. Tiek parādīts ierīces numurs, lai noteiktu, kura ierīce radījusi
kļūdu. Kļūdas koda numuri un ierīces numurs tiek rādīti pārmaiņus.
Ja tiek noteiktas vairākas kļūdas, tiek parādīts tikai pēdējās kļūdas kods. Lai displejā
nerādītu kļūdas kodu, nospiediet jebkuras funkcijas pogu vai pagrieziet grozāmslēdzi.
PIEZĪME.
Ja tālvadības ierīce ir aktīva, deaktivējiet to, nospiežot
rādījumu.
5.2
Kļūdu kodu saraksts
U 0 = metināšanas datu ierīce
U 2 = barošanas avots
U 1 = dzesēšanas ierīce
U 4 = tālvadības ierīce
5.3
lai noņemtu kļūdas
Kļūdu kodu apraksti
To kļūmju kodi, kuru novēršanai lietotājs pats var veikt nepieciešamās darbības, parādīti šeit.
Ja parādās kāds cits kods, vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
Kļūdas kods
Apraksts
E6
E7
Augsta temperatūra
Noticis termiskās pārslodzes ķēdes pārrāvums.
Pašreizējais metināšanas process ir apturēts, un to nevar atsākt, kamēr
nav samazinājusies temperatūra.
Darbība: pārbaudiet, vai dzesēšanas gaisa ieplūde vai izplūde nav
bloķēta vai aizsērējusi. Pārbaudiet izmantoto noslodzes ciklu, lai
pārliecinātos, vai aprīkojums nav pārslogots.
E 14
Sakaru kļūda (kopne izslēgta)
Nopietni traucējumi CAN kopnē.
Darbība: pārbaudiet, vai CAN kopnei nav pieslēgtas bojātas ierīces.
Pārbaudiet kabeļus.
Ja kļūda netiek novērsta, vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
E 16
0460 447 190
Augsts atvērtās ķēdes spriegums VRD
Atvērtās ķēdes spriegums ir bijis pārāk augsts.
Darbība: izslēdziet tīkla strāvas padevi, lai atiestatītu ierīci. Ja kļūda
netiek novērsta, vērsieties pie apkalpojošā mehāniķa.
- 17 -
© ESAB AB 2013
5 KĻŪMJU KODI
Kļūdas kods
Apraksts
E 29
Neplūst dzesēšanas ūdens
Nostrādājis plūsmas uzraudzības slēdzis.
Pašreizējais metināšanas process tiek apturēts, un startēšana nav
iespējama.
Darbība: pārbaudiet dzesēšanas ūdens kontūru un sūkni.
E 41
0460 447 190
Pazudis kontakts ar dzesēšanas ierīci
Metināšanas datu ierīce ir zaudējusi kontaktu ar dzesēšanas ierīci.
Metināšanas process ir apturēts.
Darbība: pārbaudiet vadus. Ja kļūda netiek novērsta, vērsieties pie
apkopes tehniķa.
- 18 -
© ESAB AB 2013
6 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
6
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet šī dokumenta
aizmugures vāku. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru, paredzēto
lietojumu un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas atvieglos piegādi
un nodrošinās pareizu piegādi.
0460 447 190
- 19 -
© ESAB AB 2013
PASŪTĪŠANAS NUMURI
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Ordering no.
Denomination
0460 250 882
Control Panel Caddy™ TA34
0460 250 886
Control Panel Caddy™ TA33
0460 447 170
Instruction manual SE
0460 447 171
Instruction manual DK
0460 447 172
Instruction manual NO
0460 447 173
Instruction manual FI
0460 447 174
Instruction manual GB
0460 447 175
Instruction manual DE
0460 447 176
Instruction manual FR
0460 447 177
Instruction manual NL
0460 447 178
Instruction manual ES
0460 447 179
Instruction manual IT
0460 447 180
Instruction manual PT
0460 447 181
Instruction manual GR
0460 447 182
Instruction manual PL
0460 447 183
Instruction manual HU
0460 447 184
Instruction manual CZ
0460 447 185
Instruction manual SK
0460 447 186
Instruction manual RU
0460 447 187
Instruction manual US
0460 447 189
Instruction manual EE
0460 447 190
Instruction manual LV
0460 447 191
Instruction manual SI
0460 447 192
Instruction manual LT
0460 447 193
Instruction manual CN
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0460 447 190
- 20 -
© ESAB AB 2013
PASŪTĪŠANAS NUMURI
0460 447 190
- 21 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising