ESAB | Tig 2200i | Instruction manual | ESAB Tig 2200i Lietotāja rokasgrāmata

ESAB Tig 2200i Lietotāja rokasgrāmata
Caddy®
Tig 1500i, Tig 2200i
Lietošanas pamācība
0460 443 201 LV 20131001
Valid for: serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx
SATURA RĀDĪTĀJS
1
DROŠĪBA .............................................................................................................. 4
2
IEVADS ................................................................................................................. 7
2.1
Aprīkojums ........................................................................................................... 7
2.2
Vadības paneļi ...................................................................................................... 7
3
TEHNISKIE DATI .................................................................................................. 8
4
UZSTĀDĪŠANA................................................................................................... 10
5
6
4.1
Novietošana........................................................................................................ 10
4.2
Elektrotīkla enerģijas padeve............................................................................ 10
EKSPLUATĀCIJA............................................................................................... 12
5.1
Savienojumi un vadības ierīces........................................................................12
5.2
Simbolu skaidrojums......................................................................................... 13
5.3
Ūdens savienojums ........................................................................................... 13
5.4
TIG metināšana .................................................................................................. 13
5.5
MMA metināšana ................................................................................................ 13
5.6
Aizsardzība pret pārkaršanu ............................................................................. 13
5.7
Pievienošana dzesēšanas ierīcei......................................................................13
5.8
Barošanas avota ieslēgšana ............................................................................. 14
APKOPE ............................................................................................................. 15
6.1
Pārbaude un tīrīšana.......................................................................................... 15
7
KĻŪMJU MEKLĒŠANA...................................................................................... 16
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA ...................................................................... 17
9
DEMONTĀŽA UN NODOŠANA LŪŽŅOS ......................................................... 18
DIAGRAMMA.............................................................................................................19
PASŪTĪJUMA NUMURS............................................................................................25
PIEDERUMI ............................................................................................................... 26
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0460 443 201
© ESAB AB 2013
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts tas, ka visi, kas strādā ar
iekārtu vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem
jāatbilst prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas
attiecas uz darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizas
iekārtas ekspluatācijas rezultātā var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators
var gūt ievainojumus un iekārta var tikt sabojāta.
1. Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
2. Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības zonā;
○ neviens nebūtu neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darba ar
iekārtu.
3. Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
4. Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles, ugunsdrošu
apģērbu, aizsargcimdus.
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes, gredzenus utt.,
kas var aizķerties vai radīt apdegumus.
5. Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
0460 443 201
-4-
© ESAB AB 2013
1 DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS!
Loka metināšana un griešana var radīt ievainojumus jums un citām personām.
Metināšanas un griešanas laikā ievērojiet drošības pasākumus. Lūdziet, lai darba
devējs veic darba drošības pasākumus, pamatojoties uz ražotāja sniegtajiem
bīstamības datiem.
ELEKTROŠOKS - bīstams dzīvībai
•
•
•
•
Uzstādiet un iezemējiet iekārtu atbilstoši piemērojamajiem standartiem.
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām vai elektrodiem ar kailu ādu,
slapjiem cimdiem vai slapju apģērbu
Esiet izolēts no zemes un sagataves
Strādājiet drošā pozā
DŪMI UN GĀZES - var būt kaitīgi veselībai
•
•
Neturiet galvu dūmos
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un darba zonas, ieslēdziet
ventilāciju, nosūcēju pie loka vai abus
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu
•
•
Sargiet acis un ķermeni. Lietojiet pareizu metināšanas masku un aizsarglēcas
un lietojiet aizsargājošu apģērbu
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai aizslietņiem
UGUNSBĪSTAMĪBA
•
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav viegli
uzliesmojošu materiālu
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi.
•
•
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus
Brīdiniet blakus esošos par iespējamo apdraudējumu
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI - rodoties darbības traucējumiem, meklējiet
profesionālu palīdzību.
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet lietošanas
pamācību.
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
ESAB var nodrošināt visus vajadzīgos piederumus aizsardzībai un metināšanai.
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet barošanas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
UZMANĪBU!
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet
lietošanas pamācību.
UZMANĪBU!
Šis produkts paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
0460 443 201
-5-
© ESAB AB 2013
1 DROŠĪBA
UZMANĪBU!
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
0460 443 201
-6-
© ESAB AB 2013
2 IEVADS
2
IEVADS
Tig 1500i/2200i ir TIG metināšanas (loka metināšana ar volframa elektrodu inertās gāzes
vidē) barošanas avots, ko var izmantot arī MMA (manuālā metāla loka) metināšanā. Tas
piegādā līdzstrāvu (DC).
ESAB piederumu saraksts atrodas šīs rokasgrāmatas nodaļā "PIEDERUMI".
2.1
Aprīkojums
Barošanas avota komplektācijā ir iekļauts 3 m garš metināšanas kabelis ar TIG degli, 3 m
atgriezeniskais kabelis, 3 m tīkla kabelis, lietošanas rokasgrāmata barošanas avotam un
vadības panelim; skatiet nodaļu INFORMĀCIJA PAR PASŪTĪŠANU.
Lietošanas rokasgrāmatas citās valodās var lejupielādēt no interneta: www.esab.com
2.2
TA33
Vadības paneļi
TA34
Plašāku aprakstu par vadības paneļiem skatiet atsevišķajā lietošanas rokasgrāmatā.
0460 443 201
-7-
© ESAB AB 2013
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
Elektrotīkla spriegums
Tig 1500i
Tig 2200i/2200iw
230 V, 10%, 1~ 50/60 Hz
230 V, 10%, 1~ 50/60 Hz
Elektrotīkla strāvas padeve Zmaks.0,35 omi
Zmaks.0,31 omi
Primārā tinuma strāva
Imaks. TIG
14 A
24 A
Imaks. MMA
22 A
25 A
Bezslodzes jaudas
pieprasījums enerģijas
taupīšanas režīmā, 6,5 min.
pēc metināšanas
30 W
30 W
TIG
3 A - 150 A
3 A - 220 A
MMA
4 A - 150 A
4 A - 170 A
Iestatījumu diapazons
Aizdedzes spriegums (Upk) 11,5 kV
11,5 kV
Pieļaujamā slodze pie TIG
20% slodzes cikla
-
220 A / 18,8 V
25% slodzes cikla
150 A / 16,0 V
-
60% slodzes cikla
120 A / 14,8 V
150 A / 16,0 V
100% slodzes cikla
110 A / 14,4 V
110 A / 14,4 V
25% slodzes cikla
150 A / 26,0 V
170 A / 26,8 V
60% slodzes cikla
100 A / 24,0 V
130 A / 25,2 V
100% slodzes cikla
90 A / 23,6 V
110 A / 24,4 V
Pieļaujamā slodze MMA
Jaudas koeficients , esot maksimālai strāvai
TIG
0,98
0,99
MMA
0,99
0,99
Efektivitāte , esot maksimālai strāvai
TIG
77 %
75 %
MMA
80 %
81 %
bez VRD
55 – 60 V
55 – 60 V
ar VRD
no sērijas numuriem
843 un 927
< 35 V
< 35 V
Atvērtas ķēdes spriegums
no sērijas numura 803
72 V
72 V
Darba temperatūra
no -10 līdz + 40 °C
no -10 līdz + 40 °C
Transportēšanas
temperatūra
no -20 līdz + 55°C
no -20 līdz + 55°C
Pastāvīgais skaņas
spiediens atvērtajā ķēdē
< 70 dB (A)
< 70 dB (A)
Atvērtas ķēdes spriegums
0460 443 201
-8-
© ESAB AB 2013
3 TEHNISKIE DATI
Tig 1500i
Tig 2200i/2200iw
bez dzesēšanas ierīces
-
418 × 188 × 208 mm
ieskaitot dzesēšanas ierīci
418 × 188 × 208 mm
418 × 188 × 345 mm
Svars
9,2 kg
9,4 kg
maks. spiediens
Visi veidi, kas paredzēti TIG
metināšanai
5 bar
Visi veidi, kas paredzēti TIG
metināšanai
5 bar
Transformatora izolācijas
kategorija
H
H
Drošības klase
IP 23
IP 23
Izmēri, g × p × a
Ekranējošā gāze
Lietojuma kategorija
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var
metināt vai griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40°C
temperatūrai.
Drošības klase
IP kods norāda drošības klasi, proti, aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu vai ūdens
iekļūšanu korpusā.
Ar IP23 marķēts aprīkojums ir paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.
Lietojuma kategorija
Simbols
norāda, ka barošanas avotu paredzēts izmantot vietās ar paaugstinātu elektrisko
bīstamību.
Elektrotīkls, Zmaks.
Maksimālā pieļaujamā tīkla līnijas pilnā pretestība saskaņā ar IEC 61000-3-11.
0460 443 201
-9-
© ESAB AB 2013
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
PIEZĪME.
Prasības elektrotīklam
Lielas jaudas iekārtas, saņemot no elektrotīkla primāro strāvu, var ietekmēt
strāvas kvalitāti tīklā. Tādēļ uz dažu tipu iekārtām (skat. tehniskos datus) var
attiekties pieslēgšanas ierobežojumi vai prasības par maksimālo pieļaujamo
elektrotīkla pretestību vai nepieciešamo minimālo strāvas piegādes jaudu
pieslēgvietā. Šādā gadījumā uzstādītāja vai iekārtas lietotāja pienākums ir
pārliecināties, ka iekārtu drīkst pieslēgt tīklam; ja nepieciešams, jākonsultējas ar
sadales tīkla operatoru.
4.1
Novietošana
Novietojiet metināšanas barošanas avotu tā, lai netiktu nosegtas dzesēšanas gaisa ieplūdes
un izplūdes atveres.
4.2
Elektrotīkla enerģijas padeve
Pārbaudiet, vai metināšanas barošanas avots ir pieslēgts atbilstošam elektrotīkla
spriegumam un vai tas ir aizsargāts ar atbilstošu drošinātāju. Aizsardzības zemējums
jāizveido atbilstoši noteikumiem.
Parametru plāksnīte ar padeves
savienojuma datiem
Tig 1500i
TIG
Tig 2200i/2200iw
MMA
TIG
MMA
Elektrotīkla
spriegums
230 V ± 10%, 1~ 230 V ± 10%, 1~ 230 V ± 10%, 1~ 230 V ± 10%, 1~
Tīkla frekvence
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
50 / 60 Hz
Elektrotīkla
kabeļa
šķērsgriezuma
laukums
3G2,5 mm2
3G2,5 mm2
3G2,5 mm2
3G2,5 mm2
I fāzes
strāva1lietd.
9A
11 A
11 A
14 A
Drošinātājs
0460 443 201
- 10 -
© ESAB AB 2013
4 UZSTĀDĪŠANA
pretviļņu
16 A
16 A
16 A
16 A
tips C MCB
13 A
13 A
16 A
16 A
PIEZĪME.
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi, kas minēti iepriekš, ir
saskaņā ar Zviedrijas noteikumiem. Izmantojiet barošanas avotu saskaņā ar
attiecīgiem vietējiem noteikumiem.
0460 443 201
- 11 -
© ESAB AB 2013
5 EKSPLUATĀCIJA
5
EKSPLUATĀCIJA
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami šīs rokasgrāmatas
nodaļā "DROŠĪBA". Izlasiet šo nodaļu, pirms sākt izmantot iekārtu!
5.1
Savienojumi un vadības ierīces
1. Savienojumi (+) atgriezeniskajam kabelim
TIG režīmā. MMA: atgriezeniskajam
kabelim vai metināšanas kabelim.
2. Savienojums tālvadības ierīcei, tikai TA34
3. Vadības panelis (skatiet atsevišķu
lietošanas rokasgrāmatu)
4. Savienojums TIG deglim
5. Savienojums TIG degļa gāzei
6. Savienojums (-) TIG deglim MMA:
atgriezeniskajam kabelim vai metināšanas
kabelim
7. Tīkla slēdzis
8. Elektrotīkla kabelis
9. Savienojums aizsardzības gāzei
10. ZILAIS savienojums ar ELP* dzesēšanas
ūdenim no dzesēšanas ierīces
11. SARKANAIS savienojums dzesēšanas
ūdenim uz dzesēšanas ierīci
12. Dzesēšanas ūdens uzpildīšana
* ESAB loģiskais sūknis, skatiet sadaļu „Ūdens savienojums”.
0460 443 201
- 12 -
© ESAB AB 2013
5 EKSPLUATĀCIJA
5.2
Simbolu skaidrojums
MMA
5.3
TIG
Ūdens savienojums
Dzesēšanas ierīce ir aprīkota ar noteikšanas sistēmu ELP (ESAB loģiskais sūknis), kas
pārbauda, vai ūdens šļūtenes ir pievienotas. Pievienojot TIG degli ar ūdens dzesēšanu, tiek
sākta dzesēšana.
5.4
TIG metināšana
Pirms Tig 1500i/2200i izmantot TIG metināšanai, tas ir jāaprīko ar:
•
•
•
•
•
TIG degli,
piemērotas metināšanas gāzes cilindru,
metināšanas gāzes regulatoru (piemērotu gāzes regulatoru);
volframa elektrodiem,
vajadzības gadījumā – piemērotu pildījuma metālu.
5.5
MMA metināšana
Metināšanas kabeļa un atgriezeniskā kabeļa pievienošana
Metināšanas barošanas avotam ir divas spailes, pozitīvais un negatīvais pols, kas
paredzētas metināšanas un atgriezeniskā kabeļa pievienošanai. Pievienojiet metināšanas
kabeli polam, kas norādīts uz izmantojamā elektroda iepakojuma.
Pievienojiet atgriezenisko kabeli otrai spailei. Piestipriniet atgriezeniskā kabeļa zemējuma
skavu metināmajam izstrādājumam un pārliecinieties, ka pastāv labs kontakts starp
metināmo izstrādājumu un atgriezeniskā kabeļa spaili uz metināšanas barošanas avota.
5.6
Aizsardzība pret pārkaršanu
Barošanas avotam ir divi termiskās pārslodzes slēdži, kas nostrādā, ja iekšējā temperatūra
kļūst pārāk augsta. Kļūmes kods tiek parādīts uz paneļa. Kad temperatūra samazinās, slēdži
automātiski tiek atiestatīti.
5.7
Pievienošana dzesēšanas ierīcei
(attiecas tikai uz Caddy Tig 2200i)
Tikai personas, kurām ir attiecīgas zināšanas
par elektrību, (pilnvarotais personāls) drīkst
noņemt drošības plāksnes, lai pievienotu
metināšanas iekārtu vai veiktu tās apkopi vai
remontu.
Skatiet uzstādīšanas norādījumus
dzesēšanas ierīces lietošanas rokasgrāmatā.
0460 443 201
- 13 -
© ESAB AB 2013
5 EKSPLUATĀCIJA
5.8
Barošanas avota ieslēgšana
Ieslēdziet elektrotīkla barošanu, pagriežot tīkla slēdzi pozīcijā „1”.
Izslēdziet ierīci, pagriežot slēdzi pozīcijā „0”.
Neatkarīgi no tā, vai rodas tīkla sprieguma padeves pārtraukums vai arī barošanas avotu
izslēdz parastā kārtībā, metināšanas dati tiek saglabāti un ir pieejami nākamajā reizē, kad
iedarbina iekārtu.
0460 443 201
- 14 -
© ESAB AB 2013
6 APKOPE
6
APKOPE
PIEZĪME.
Lai ekspluatācija būtu droša un stabila, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personas, kurām ir attiecīgas zināšanas par elektrību, (pilnvarotais personāls) drīkst
noņemt drošības plāksnes, lai pievienotu vai veiktu metināšanas iekārtas apkopi vai
remontu.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1
Pārbaude un tīrīšana
Barošanas avots
Regulāri pārbaudiet, vai metināšanas barošanas avots nav aizsērējis.
Tīrīšanas metožu izmantošanas biežums un izvēle ir atkarīga no metināšanas procesa, loka
laikiem, novietojuma un apkārtējās vides. Visbiežāk barošanas avotu pietiek reizi gadā iztīrīt
ar saspiesta gaisa strūklu (ar samazinātu spiedienu).
Aizsērējušas vai nosprostotas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres var izraisīt pārkaršanu.
metināšanas deglis
Metināšanas degļa dilstošās daļas regulāri jātīra un jāmaina, lai metināšanu varētu veikt bez
traucējumiem.
0460 443 201
- 15 -
© ESAB AB 2013
7 KĻŪMJU MEKLĒŠANA
7
KĻŪMJU MEKLĒŠANA
Pirms vērsties pie autorizētā servisa mehāniķa izmēģiniet šīs ieteiktās pārbaudes un
kontroles metodes.
Kļūmes veids
Kļūmes novēršana
Nav loka.
•
•
•
•
Metināšanas strāvas padeve tiek pārtraukta
metināšanas laikā.
•
•
Bieži nostrādā termiskās pārslodzes
drošinātājs.
•
•
Slikta metināšanas kvalitāte.
•
•
•
•
0460 443 201
- 16 -
Pārbaudiet, vai tīkla elektrības padeves
slēdzis ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas
padeves kabelis un atgriezeniskais
kabelis ir pievienots pareizi.
Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša
strāvas vērtība.
Pārbaudiet tīkla elektrības padevi.
Pārbaudiet, vai nav nostrādājuši slēdži
aizsardzībai pret termālo pārslodzi.
Pārbaudiet tīkla strāvas padeves
drošinātājus.
Pārbaudiet, vai netiek pārsniegti
metināšanas strāvas avota nominālie
parametri (piemēram, vai ierīce nav
pārslogota).
Pārliecinieties, ka barošanas avots ir tīrs.
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas
padeves kabelis un atgriezeniskais
kabelis ir pievienots pareizi.
Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša
strāvas vērtība.
Pārbaudiet, vai tiek izmantoti atbilstoši
elektrodi.
Pārbaudiet gāzes plūsmu.
© ESAB AB 2013
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
UZMANĪBU!
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots ESAB apkopes
darbinieks. Izmantojiet tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Tig 1500i, Tig 2200i ir izstrādāts un pārbaudīts saskaņā ar starptautiskajiem un Eiropas
standartiem IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3 un IEC/EN 60974-10. Servisa centram, kas
veicis apkopi vai remontu, ir jānodrošina, lai izstrādājums joprojām atbilstu minētajam
standartam.
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet šī dokumenta
aizmugures vāku. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru, paredzēto
lietojumu un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas atvieglos piegādi
un nodrošinās pareizu piegādi.
0460 443 201
- 17 -
© ESAB AB 2013
9 DEMONTĀŽA UN NODOŠANA LŪŽŅOS
9
DEMONTĀŽA UN NODOŠANA LŪŽŅOS
Metināšanas iekārta galvenokārt sastāv no tērauda, plastmasas un krāsainajiem metāliem,
un ar to jārīkojas atbilstoši vietējiem vides noteikumiem. Arī ar dzesēšanas šķidrumu
jārīkojas atbilstoši vietējiem vides noteikumiem.
PIEZĪME.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums
iegūt informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko
ESAB izplatītāju.
0460 443 201
- 18 -
© ESAB AB 2013
DIAGRAMMA
DIAGRAMMA
0460 443 201
- 19 -
© ESAB AB 2013
DIAGRAMMA
0460 443 201
- 20 -
© ESAB AB 2013
DIAGRAMMA
0460 443 201
- 21 -
© ESAB AB 2013
DIAGRAMMA
0460 443 201
- 22 -
© ESAB AB 2013
DIAGRAMMA
0460 443 201
- 23 -
© ESAB AB 2013
DIAGRAMMA
0460 443 201
- 24 -
© ESAB AB 2013
PASŪTĪJUMA NUMURS
PASŪTĪJUMA NUMURS
Ordering no.
Product
0460 450 880
Caddy® Tig 1500i, TA33 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 151 (4 m)
0460 450 881
Caddy® Tig 2200i, TA33 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 201 (4 m)
0460 450 882
Caddy® Tig 1500i, TA34 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 151 (4 m)
0460 450 883
Caddy® Tig 2200i, TA34 incl. MMA cable kit complete (3 m) and Tig torch
TXH 201 (4 m)
0460 450 884
Caddy® Tig 2200iw, TA33 incl. water cooler CoolMini, MMA cable kit
complete (3 m) and Tig torch TXH 250w (4 m)
0460 450 885
Caddy® Tig 2200iw, TA34 incl. water cooler CoolMini, MMA cable kit
complete (3 m) and Tig torch TXH 250w (4 m)
0460 450 890
Caddy® Tig 1500i, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 891
Caddy® Tig 2200i, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 892
Caddy® Tig 1500i, TA34 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 893
Caddy® Tig 2200i, TA34 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 894
Caddy® Tig 2200iw, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 895
Caddy® Tig 2200iw, TA34 incl. 3 return cable with clamp
Faila
nosaukums
Tips
0460 447 074
Instruction manual Control panel, Caddy® TA33, TA34
0459 839 025
Spare parts list
Welding power source, Tig 1500i
0459 839 026
Spare parts list
Welding power source, Tig 2200i, Tig 2200iw
Izstrādājums
Lietošanas rokasgrāmatas citās valodās var lejupielādēt no interneta: www.esab.com
0460 443 201
- 25 -
© ESAB AB 2013
PIEDERUMI
PIEDERUMI
0460 265 001
Strap
0460 265 002
Cable holder
0460 265 003
Shoulder strap
0459 366 885
Trolley for 5-10 litre gas bottle
0459 366 887
Trolley for 20-50 litre gas bottle
0460 330 880
Trolley for 20-50 litre gas bottle
0459 491 910
Remote control adapter RA12, 12 pole
For analogue remote controls to CAN
based equipment.
Only with panel TA34
0460 443 201
- 26 -
© ESAB AB 2013
PIEDERUMI
0459 491 880
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Only with panel TA34
0459 491 882
Remote control unit M1 10Prog CAN
10 program selections
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Only with panel TA34
0459 491 883
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
Only with panel TA34
0459 491 884
Remote control unit AT1 CF CAN
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Only with panel TA34
0460 315 880
Foot pedal TI Foot CAN
Only with panel TA34
Cooling unit
0460 144 880
Cooling unit CoolMini
0460 509 880
Assembly kit
Only for Tig 2200i
Cable kit
0700 006 884
Welding cable kit
0700 006 885
Return cable kit
0460 443 201
- 27 -
© ESAB AB 2013
PIEDERUMI
Tig torches
0700 300 538
TXH 151, 4 m
0700 300 544
TXH 151, 8 m
0700 300 552
TXH 201, 4 m
0700 300 555
TXH 201, 8 m
0700 300 561
TXH 251w, 4 m
0700 300 563
TXH 251w, 8 m
Tig torches
0700 300 624
TXH 151r, 4 m
0700 300 626
TXH 151r, 8 m
0700 300 628
TXH 201r, 4 m
0700 300 630
TXH 201r, 8 m
0700 300 632
TXH 251wr, 4 m
0700 300 634
TXH 251wr, 8 m
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
0459 544 880
5m
0459 554 881
10 m
0459 554 882
15 m
0459 554 883
25 m
0459 554 884
0.25 m
Only with panel TA34
0460 443 201
- 28 -
© ESAB AB 2013
PIEDERUMI
0460 443 201
- 29 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising