ESAB | U82 Aristo | Instruction manual | ESAB U82 Aristo Instrukcja obsługi

ESAB U82 Aristo Instrukcja obsługi
Aristo®
U82
Instrukcja obsługi
0460 896 282 PL 20130902
Valid from program version 1.15A
SPIS TREŚCI
1
BEZPIECZEŃSTWO ............................................................................................. 5
2
WPROWADZENIE ................................................................................................ 7
2.1
Panel sterowania Aristo U82............................................................................... 7
2.1.1
Klawisze i pokrętła ............................................................................................. 7
2.2
Lokalizacja ............................................................................................................ 8
2.3
Gniazdo USB ........................................................................................................ 9
2.3.1
Włóż pamięć USB .............................................................................................. 9
2.4
Pierwszy krok - wybór języka.............................................................................. 9
2.5
Wyświetlacz ........................................................................................................ 11
2.5.1
Symbole na wyświetlaczu ................................................................................ 12
2.6
Informacje ogólne na temat ustawień ..............................................................12
2.6.1
Ustawianie wartości numerycznych ................................................................. 12
2.6.2
Ustawienie o określonych opcjach ................................................................... 13
2.6.3
Ustawienia WŁ./WYŁ. ...................................................................................... 13
2.6.4
KONIEC (QUIT) i ENTER ................................................................................ 13
3
MENU .................................................................................................................. 14
3.1
Menu główne ...................................................................................................... 14
3.1.1
Menu Konfiguracja ........................................................................................... 15
3.1.2
Menu Narzędzia ............................................................................................... 15
3.1.3
Menu Ustawianie parametrów spawania ......................................................... 16
3.1.4
Pomiar.............................................................................................................. 17
3.1.5
Menu Pamięć danych spawania ...................................................................... 18
3.1.6
Menu Tryb szybki ............................................................................................. 18
4
SPAWANIE MIG/MAG......................................................................................... 19
4.1
Ustawienia w menu ustawiania danych spawania ..........................................19
4.1.1
Spawanie MIG/MAG łukiem zwarciowym/natryskowym .................................. 19
4.1.2
Spawanie MIG/MAG z pulsem ......................................................................... 20
4.1.3
Spawanie MIG/MAG w trybie SuperPulse, pierwotne/wtórne, łuk
zwarciowy/natryskowy/z pulsem .................................................................. 21
4.2
Objaśnienia funkcji dot. ustawień ....................................................................23
4.2.1
Funkcja QSet ................................................................................................... 29
4.2.2
Grupa synergii.................................................................................................. 29
4.3
SuperPulse ......................................................................................................... 30
4.3.1
Kombinacje drutu i gazu................................................................................... 31
4.3.2
Różne metody pulsacji ..................................................................................... 31
4.3.3
Podajnik drutu .................................................................................................. 31
5
SPAWANIE MMA ................................................................................................ 34
5.1
Spawanie MMA DC............................................................................................. 34
5.2
Spawanie MMA AC............................................................................................. 34
5.3
Objaśnienia funkcji dot. ustawień ....................................................................35
0460 896 282
© ESAB AB 2013
SPIS TREŚCI
6
SPAWANIE TIG................................................................................................... 36
6.1
Ustawienia w menu ustawiania danych spawania ..........................................36
6.1.1
Spawanie TIG DC bez pulsu............................................................................ 36
6.1.2
Spawanie TIG DC z pulsem............................................................................. 36
6.1.3
Spawanie TIG AC bez pulsu ............................................................................ 37
7
8
9
6.2
Objaśnienia funkcji dot. ustawień ....................................................................37
6.3
Objaśnienia pozostałych funkcji ......................................................................42
ŻŁOBIENIE ŁUKOWE ........................................................................................ 43
7.1
Ustawienia w menu ustawiania danych spawania ..........................................43
7.2
Objaśnienia funkcji ............................................................................................ 43
ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ................................................................................. 44
8.1
Metoda pracy panelu sterowania......................................................................44
8.2
Zapisz .................................................................................................................. 45
8.3
Pobierz ................................................................................................................ 46
8.4
Usuń .................................................................................................................... 47
8.5
Kopiuj .................................................................................................................. 48
8.6
Edytuj .................................................................................................................. 49
8.7
Nazwa .................................................................................................................. 50
MENU KONFIGURACJA .................................................................................... 51
9.1
Blokada ............................................................................................................... 51
9.1.1
Stan blokady .................................................................................................... 52
9.1.2
Ustal/zmień hasło blokady ............................................................................... 52
9.2
Zdalne sterowanie.............................................................................................. 52
9.2.1
Zastąp automatycznie ...................................................................................... 53
9.2.2
Konfiguracja cyfrowej przystawki zdalnego sterowania ................................... 53
9.2.3
Konfiguracja analogowej przystawki zdalnego sterowania .............................. 53
9.2.4
Skala na wejściach........................................................................................... 54
9.3
MIG/MAG - domyślne ......................................................................................... 54
9.3.1
Tryb spustu uchwytu (2/4-taktowe) .................................................................. 55
9.3.2
Konfiguracja sterowania 4-taktowego .............................................................. 56
9.3.3
Konfiguracja klawiszy funkcyjnych ................................................................... 57
9.3.4
Pomiar napięcia podczas pulsacji .................................................................... 58
9.3.5
Podajnik AVC ................................................................................................... 58
9.3.6
Release pulse .................................................................................................. 59
9.4
Ustawienia domyślne MMA ............................................................................... 59
9.5
Klawisze funkcyjne trybu szybkiego................................................................59
9.6
Dwa źródła sygnału startowego .......................................................................59
9.7
Panel i zdalne sterowanie WŁ. ..........................................................................60
9.8
Kontrola WF........................................................................................................ 60
9.9
Tryb auto. zapisu................................................................................................ 60
0460 896 282
© ESAB AB 2013
SPIS TREŚCI
9.10
Wybór danych spustem uchwytu .....................................................................60
9.11
Wiele podajników drutu ..................................................................................... 61
9.12
Funkcje dokumentacyjne .................................................................................. 62
9.13
Konserwacja ....................................................................................................... 63
9.14
Jednostka długości............................................................................................ 64
9.15
Częstotliwość wartości pomiarowej.................................................................64
9.16
Kod dostępu ....................................................................................................... 64
10 NARZĘDZIA........................................................................................................ 65
10.1 Dziennik błędów ................................................................................................. 65
10.1.1 Objaśnienia kodów błędów .............................................................................. 66
10.2
Eksport / Import.................................................................................................. 69
10.3 Menedżer plików ................................................................................................ 70
10.3.1 Usuwanie pliku/ folderu .................................................................................... 71
10.3.2 Zmiana nazwy pliku/ folderu............................................................................. 71
10.3.3 Tworzenie nowego folderu ............................................................................... 72
10.3.4 Kopiowanie i wklejanie plików .......................................................................... 72
10.4
Edycja limitów konfiguracji............................................................................... 72
10.5
Edycja limitów parametrów............................................................................... 73
10.6
Statystyka produkcji .......................................................................................... 74
10.7 Funkcje dokumentacyjne .................................................................................. 75
10.7.1 Zapis danych dokumentacyjnych ..................................................................... 76
10.8 Dane synergiczne użytkownika ........................................................................76
10.8.1 Określ współrzędne napięcia/ drutu ................................................................. 77
10.8.2 Określanie prawidłowej kombinacji drutu/ gazu ............................................... 77
10.8.3 Tworzenie własnej opcji drutu/ gazu ................................................................ 78
10.9
Kalendarz ............................................................................................................ 79
10.10 Konta użytkowników.......................................................................................... 79
10.11 Informacje o urządzeniu .................................................................................... 80
11 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH .............................................................. 81
STRUKTURA MENU .................................................................................................82
PARAMETRY DRUTU I GAZU ..................................................................................88
NUMERY ZAMÓWIENIOWE .....................................................................................95
AKCESORIA .............................................................................................................. 96
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0460 896 282
© ESAB AB 2013
1 BEZPIECZEŃSTWO
1
BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!
Urządzenie jest testowane przez firmę ESAB w ogólnej konfiguracji.
Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i działanie określonych konfiguracji
spoczywa na integratorze.
Użytkownicy urządzeń firmy ESAB ponoszą odpowiedzialność za stosowanie odpowiednich
środków ostrożności przez osoby używające lub znajdujące się w pobliżu tych urządzeń.
Środki ostrożności muszą spełniać wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom
spawalniczym. Poza standardowymi przepisami dotyczącymi miejsca pracy należy
przestrzegać następujących zaleceń.
Wszelkie prace powinny być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający
zasady działania urządzenia. Nieprawidłowa obsługa urządzenia może prowadzić do sytuacji
niebezpiecznych, a w rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1. Każdy, kto używa urządzenia, powinien znać:
○ zasady jego obsługi
○ lokalizację wyłączników awaryjnych
○ jego działanie
○ odpowiednie środki ostrożności
○ zasady spawania i cięcia lub innego typu eksploatacji urządzenia
2. Operator powinien dopilnować, aby:
○ w momencie uruchamiania urządzenia w jego pobliżu nie było żadnych osób
nieupoważnionych
○ w chwili zajarzania łuku lub rozpoczęcia prac przy użyciu urządzenia wszystkie osoby
były odpowiednio zabezpieczone
3. Miejsce pracy powinno być:
○ odpowiednie do określonego celu
○ wolne od przeciągów
4. Sprzęt ochrony osobistej:
○ Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary
ochronne, odzież ognioodporna, rękawice ochronne
○ Nie należy nosić żadnych luźnych elementów odzieży, takich jak szaliki, bransolety,
pierścionki itp., które mogłyby o coś zahaczyć lub spowodować poparzenie
5. Ogólne środki ostrożności:
○ Upewnić się, że przewód masowy jest podłączony prawidłowo
○ Prace na urządzeniach wysokiego napięcia mogą być wykonywane wyłącznie
przez wykwalifikowanego elektryka
○ Odpowiedni sprzęt gaśniczy musi być wyraźnie oznaczony i znajdować się w pobliżu.
○ W trakcie pracy urządzenia nie wolno przeprowadzać jego smarowania ani
konserwacji
0460 896 282
-5-
© ESAB AB 2013
1 BEZPIECZEŃSTWO
UWAGA!
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do
zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne
i/lub elektroniczne należy przekazywać do zakładu
utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, operator ma
obowiązek uzyskać informacje o odpowiednich punktach
zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy
ESAB.
0460 896 282
-6-
© ESAB AB 2013
2 WPROWADZENIE
2
WPROWADZENIE
Aby osiągnąć maksymalne korzyści z posiadanego sprzętu spawalniczego zalecamy
przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi.
Informacje ogólne na temat obsługi znajdują się w instrukcjach obsługi źródła prądu i
podajnika drutu.
Tekst wyświetlany na wyświetlaczu dostępny jest w następujących językach: Angielski,
szwedzki, fiński, norweski, duński, niemiecki, francuski, włoski, holenderski, hiszpański,
portugalski, węgierski, polski, amerykański angielski, czeski, chiński i turecki.
UWAGA!
Funkcjonalność panelu może się różnić w zależności od produktu, w którym
został zainstalowany.
2.1
Panel sterowania Aristo U82
Panel sterowania jest dostarczany z uchwytem montażowym i śrubami oraz instrukcją
obsługi w języku angielskim. Na panelu zamontowano kabel o długości 1,2 m. Jako
akcesoria dostępna jest pamięć USB oraz kabel przedłużający. Dodatkowe informacje
można znaleźć w rozdziale „AKCESORIA”.
Instrukcje obsługi w innych językach można pobrać z witryny internetowej: www.esab.com
1.
Miejsce na pamięć USB
2.
Pokrętło do przesuwania kursora
3.
Wyświetlacz
4.
Klawisze funkcyjne
5.
Klawisz Menu
6.
Klawisz Enter
7.
Pokrętło do zwiększania lub zmniejszania
wartości zadanych i ustawiania napięcia, #
8.
Pokrętło do zwiększania lub zmniejszania
wartości zadanych i ustawiania prędkości
podawania drutu, *
2.1.1
Klawisze i pokrętła
Klawisze funkcyjne (4)
Pięć klawiszy w rzędzie pod wyświetlaczem posiada zmienne
funkcje. Są to klawisze funkcyjne, które można przypisać do różnych
funkcji w zależności od aktualnie otwartego menu. Bieżąca funkcja
danego klawisza jest widoczna w dolnym wierszu wyświetlacza.
Kiedy dana funkcja jest aktywna, informuje o tym białe tło opisu
klawisza:
0460 896 282
-7-
© ESAB AB 2013
2 WPROWADZENIE
Klawisz Menu (5)
Naciśnięcie klawisza MENU
zawsze spowoduje powrót do głównego menu:
Klawisz Enter (6)
Naciśnięcie klawisza Enter
potwierdza wybór.
Pokrętło kursora (2)
Za pomocą lewego pokrętła można przesuwać kursor między różnymi wierszami na
wyświetlaczu.
Pokrętła plus/ minus (7, 8)
Prawe pokrętła służą do zwiększania lub zmniejszania wartości ustawienia. Obok pokręteł
znajduje się symbol: krzyżyk # lub gwiazdka *. Większość ustawień numerycznych można
regulować dowolnym pokrętłem, choć niektóre muszą być regulowane za pomocą
określonego pokrętła.
2.2
Lokalizacja
Na odwrocie panelu sterowania znajduje się
rozkładana podpórka, która umożliwia
opuszczenie panelu i dalszą obserwację
wyświetlacza w pozycji pionowej. Podpórka
jest również urządzeniem montażowym i
pozwala na zawieszenie panelu sterowania
na podajniku drutu.
0460 896 282
-8-
© ESAB AB 2013
2 WPROWADZENIE
2.3
Gniazdo USB
Do przenoszenia programów z i do panelu sterowania można używać zewnętrznych pamięci
USB. Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji „Eksport/Import”.
Pliki tworzone w panelu sterowania są zapisywane w formacie xml. Aby można było
korzystać z pamięci USB, należy ją sformatować jako FAT 32.
Podczas normalnego użytkowania nie ma zagrożenia zainfekowaniem urządzenia wirusami.
Aby całkowicie wyeliminować to ryzyko zalecamy, aby pamięci używanej z tym urządzeniem
nie wykorzystywać do innych celów.
Pewne pamięci USB mogą nie działać z tym urządzeniem. Zalecamy używanie pamięci
USB renomowanych producentów. Firma ESAB nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek szkody wynikłe z niewłaściwego używania pamięci USB.
2.3.1
Włóż pamięć USB
Postępuj następująco:
•
•
•
•
•
Wyłącz główny wyłącznik źródła prądu.
Otwórz pokrywę po lewej stronie panelu sterowania.
Włóż pamięć USB w gniazdo USB.
Zamknąć pokrywę.
Włącz główny wyłącznik źródła prądu.
2.4
Pierwszy krok - wybór języka
To menu jest wyświetlane przy pierwszym uruchomieniu urządzenia.
W panelu sterowania fabrycznie ustawiono język angielski. Aby wybrać własny język,
postępuj następująco:
Naciśnij MENU
, aby wyświetlić menu główne.
Za pomocą lewego pokrętła ustaw kursor w wierszu KONFIGURACJA.
0460 896 282
-9-
© ESAB AB 2013
2 WPROWADZENIE
Naciśnij ENTER
Ustaw kursor w wierszu JĘZYK. Naciśnij ENTER, aby wyświetlić listę języków dostępnych w
panelu sterowania.
Ustaw kursor w wierszu z żądanym językiem i naciśnij ENTER.
0460 896 282
- 10 -
© ESAB AB 2013
2 WPROWADZENIE
2.5
Wyświetlacz
Kursor
Kursor panelu sterowania jest przedstawiany jako zacienione pole wokół tekstu, który po
zaznaczeniu zmienia kolor na biały. Zaznaczenie jest przedstawiane w instrukcji obsługi
pogrubioną czcionką.
Strzałki i paski przewijania
Jeśli dany wiersz zawiera więcej informacji, informuje o tym czarna strzałka za tekstem.
Jeśli lista zawiera więcej wierszy, w prawej części wyświetlacza znajduje się pasek
przewijania.
Pola tekstowe
W dolnej części wyświetlacza znajduje się pięć pól zawierających tekst, który objaśnia
bieżące funkcje pięciu umieszczonych poniżej klawiszy.
Tryb oszczędzania energii
Aby zwiększyć trwałość podświetlenia wyświetlacza, po trzech minutach braku aktywności
następuje jego wyłączenie.
0460 896 282
- 11 -
© ESAB AB 2013
2 WPROWADZENIE
2.5.1
2.6
Symbole na wyświetlaczu
A
Wybrany zestaw danych spawania
B
S = Włączono limit ustawienia
M = Włączono limit parametru
C
Wybrany podajnik drutu
D
Wystąpiła awaria, patrz sekcja
„Dziennik błędów” w rozdziale
„NARZĘDZIA”.
E
Przywołany numer komórki pamięci
F
Użyj pokrętła plus/minus oznaczonego
znakiem #, aby zwiększyć lub
zmniejszyć wartość parametru.
G
Zmierzony prąd silnika
H
Użyj pokrętła plus/minus oznaczonego
znakiem *, aby zwiększyć lub
zmniejszyć wartość parametru.
I
Tryb edycji, edycja komórki pamięci
Informacje ogólne na temat ustawień
Występują trzy główne typy ustawień:
•
•
•
Ustawianie wartości numerycznych
Ustawienie o określonych opcjach
Ustawienie trybu WŁ./WYŁ.
2.6.1
Ustawianie wartości numerycznych
Do ustawiania wartości numerycznych służą dwa pokrętła plus/ minus, umożliwiające
odpowiednio zwiększenie i zmniejszenie danej wartości. Szereg wartości można również
zmienić za pomocą przystawki zdalnego sterowania.
0460 896 282
- 12 -
© ESAB AB 2013
2 WPROWADZENIE
2.6.2
Ustawienie o określonych opcjach
Niektórych ustawień dokonuje się, wybierając opcję z listy.
Taka lista może wyglądać następująco:
Tutaj kursor znajduje się w wierszu MIG/MAG. Naciśnięcie klawisza ENTER w tym
położeniu spowoduje wybór opcji MIG/MAG. Aby wybrać inną opcję, ustaw kursor w
odpowiednim wierszu, kręcąc w górę lub w dół lewym pokrętłem. Następnie naciśnij
ENTER. Aby opuścić listę, nie dokonując wyboru, naciśnij klawisz KONIEC.
2.6.3
Ustawienia WŁ./WYŁ.
W przypadku niektórych funkcji można ustawić wartości WŁ. lub WYŁ. Przykładem takiej
funkcji jest funkcja synergii podczas spawania MIG/MAG i MMA. Ustawienia WŁ. lub WYŁ.
można wybierać z listy opcji, jak opisano powyżej.
2.6.4
KONIEC (QUIT) i ENTER
Klawisz funkcyjny pierwszy od prawej spełnia głównie funkcję KONIEC, choć czasami ma
inne zadania.
•
Naciśnięcie klawisza KONIEC (QUIT) spowoduje powrót do poprzedniego menu lub
ekranu.
Klawisz
•
jest nazywany klawiszem ENTER w tej instrukcji.
Naciśnięcie klawisza ENTER spowoduje wykonanie opcji zaznaczonej w menu lub na
liście.
0460 896 282
- 13 -
© ESAB AB 2013
3 MENU
3
MENU
Panel sterowania zawiera szereg różnych menu. Są to następujące menu: Główne,
Konfiguracja, Narzędzia, Ustawianie danych spawania, Parametry, Pamięć danych spawania
i Tryb szybki. Strukturę menu przedstawiono w załączniku „STRUKTURA MENU”,
znajdującym się na końcu instrukcji. Podczas rozruchu na krótko wyświetlany jest ekran
startowy, który zawiera informacje o wersji używanego programu.
Ekran startowy
3.1
Menu główne
MENU GŁÓWNE umożliwia zmianę procesu spawania, metody spawania, typu drutu itp.
Można z niego przechodzić do wszystkich pozostałych podmenu.
0460 896 282
- 14 -
© ESAB AB 2013
3 MENU
3.1.1
Menu Konfiguracja
W menu KONFIGURACJA można zmienić język, inne ustawienia podstawowe, jednostkę
miary itp.
3.1.2
Menu Narzędzia
W menu NARZĘDZIA można przesyłać pliki, wyświetlać statystyki jakości i produkcji,
dzienniki błędów itp.
0460 896 282
- 15 -
© ESAB AB 2013
3 MENU
3.1.3
Menu Ustawianie parametrów spawania
W menu USTAWIANIE PARAMETRÓW SPAWANIA można zmieniać różne parametry
spawania. To menu zmienia wygląd w zależności od wybranego procesu spawania.
Przykład przedstawia spawanie MIG/MAG łukiem zwarciowym/ natryskowym.
0460 896 282
- 16 -
© ESAB AB 2013
3 MENU
3.1.4
Pomiar
W menu POMIAR można przeglądać zmierzone wartości różnych parametrów spawania w
jego trakcie.
W menu Parametry można zmieniać wartości pewnych parametrów. Które to parametry,
zależy od ustawionego procesu spawania. Wartości parametrów, które można zmieniać, są
zawsze oznaczone za pomocą # lub *.
Wartości pomiarów będą wyświetlane nawet po zakończeniu spawania. Można przechodzić
do innych menu bez utraty wartości pomiarów. Jeśli ustawiona wartość ulegnie zmianie
poza procesem spawania, wartość pomiaru zostanie zmieniona na zero, aby uniknąć
pomyłki.
WSKAZÓWKA:Przy spawaniu prądem pulsującym można wybrać, czy wartość napięcia ma
być wyświetlana jako wartość średnia czy wartość szczytowa. To ustawienie można zmienić
w wartościach domyślnych MIG/MAG, patrz sekcja „Wartości domyślne MIG/MAG”.
0460 896 282
- 17 -
© ESAB AB 2013
3 MENU
3.1.5
Menu Pamięć danych spawania
W menu PAMIĘĆ DANYCH SPAWANIA można zapisywać, pobierać, usuwać i kopiować
różne zestawy danych spawania. Zestawy danych spawania można zapisać w 255 różnych
komórkach pamięci.
Dodatkowe informacje zawiera punkt „ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ”.
3.1.6
Menu Tryb szybki
W menu TRYB SZYBKI można powiązać klawisze funkcyjne z komórkami pamięci danych
spawania. Ustawienia te przeprowadza się w menu Konfiguracja. Numer wybranej komórki
pamięci jest wyświetlany w prawym górnym rogu.
Dodatkowe informacje znajdują się w sekcji „Klawisze funkcyjne trybu szybkiego”.
0460 896 282
- 18 -
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
4
SPAWANIE MIG/MAG
Menu główne → Metoda spawania
Spawanie MIG/MAG polega na topieniu ciągle podawanego drutu spawalniczego, podczas
gdy jeziorko spawalnicze jest zabezpieczone gazem osłonowym.
Prąd pulsujący używany jest do regulacji przenoszenia kropel z drutu, aby zapewnić stabilny
i wolny od rozprysków łuk, nawet przy niskich parametrach spawania.
Informacje na temat średnic drutu, które można stosować przy spawaniu MIG/MAG z
metodą ŁUK ZWARCIOWY/NATRYSKOWY i Z PULSEM znajdują się w sekcji
„PARAMETRY DRUTU I GAZU”.
Po wybraniu procesu MIG/MAG, można wybrać jedną z czterech metod, zaznaczając ją
lewym pokrętłem i naciskając ENTER. Wybierz łuk zwarciowy/natryskowy, z pulsem lub
SuperPulse, po czym ponownie naciśnij ENTER.
4.1
Ustawienia w menu ustawiania danych spawania
4.1.1
Spawanie MIG/MAG łukiem zwarciowym/natryskowym
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Napięcie
8 - 60 V
0,25 V
(wyświetlane z
jedną dziesiątą)
Prędkość podawania
drutu**
0,8 - 30,0 m/min
0,1 m/min
Indukcyjność
0 - 100%
1%
x
x
Rodzaj sterowania
1 - 12
1
x
-
Synergia*
WYŁ. lub WŁ.
-
-
-
Wstępny nadmuch gazu
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Prędkość dojazdowa
WYŁ. lub WŁ.
-
x
„Start gorący”
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas „startu gorącego”
0 - 10 s
0,1 s
x
0460 896 282
- 19 -
Zależnie
od
synergii
x
Regulacja
w synergii
x
x
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Podawanie drutu przy
„starcie gorącym”
Pełny zakres
podawania drutu
0,1 m/min
x
„Touch sense”
10 - 16 A
Łagodny start
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Wypełnianie krateru
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas wypełniania krateru 0 - 10 s
0,1 s
x
Podawanie drutu przy
końcowym wypełnianiu
krateru
0,1 m/min
x
1,5 m/min. przy
bieżącej prędkości
podawania drutu
Napięcie przy końcowym 8 - 24,7 V
wypełnianiu krateru
Zależnie
od
synergii
Regulacja
w synergii
x
„Release pulse”***
WYŁ. lub WŁ.
Czas upalania elektrody
0-1s
0,01 s
x
Zakończenie
Puls końcowy lub
SCT
-
x
Końcowy nadmuch gazu
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Limity konfiguracji
1 - 50
-
-
-
Limity parametrów
1 - 50
-
-
-
Spawanie punktowe ****
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas spawania
punktowego
0 - 25 s
0,1 s
x
*) Linia synergiczna przy dostawie: drut lity (ER70S), gaz osłonowy CO2 z drutem 1,2 mm.
**) Zakres ustawień zależy od używanego podajnika drutu.
***) Ustawiany w ustawieniach domyślnych MIG/MAG w menu Konfiguracja.
****) Nie można wybrać spawania punktowego (WŁ.) w 4-taktowym trybie spustu uchwytu.
4.1.2
Spawanie MIG/MAG z pulsem
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Napięcie
10 - 50 V
0,25 V
(wyświetlane z
jedną dziesiątą)
Prędkość podawania
drutu*
0,8 - 30,0 m/min
0,1 m/min
Prąd pulsu**
100 - 650 A
4A
x
Czas trwania impulsu
1,7 - 25,5 ms
0,1 ms
x
Częstotliwość pulsu
16 - 312 Hz
2 Hz
x
Prąd bazowy
4-300 A
1A
x
Slope
1-9
1
x
Synergia***
WYŁ. lub WŁ.
-
-
0460 896 282
- 20 -
Zależnie
od
synergii
x
Regulacja
w synergii
x
x
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Ka
0 - 100%
1%
x
Ki
0 - 100%
1%
x
Wstępny nadmuch gazu
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Prędkość dojazdowa
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Łagodny start
WYŁ. lub WŁ.
-
x
„Start gorący”*
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas „startu gorącego”
0 - 10 s
0,1 s
x
Podawanie drutu przy
„starcie gorącym”
Pełny zakres
podawania drutu
0,1 m/min
x
„Touch sense”
10 - 16 A
Wypełnianie krateru (z
pulsem/bez pulsu)
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas wypełniania krateru 0 - 10 s
0,1 s
x
Podawanie drutu przy
końcowym wypełnianiu
krateru
0,1 m/min
x
1,5 m/min. przy
bieżącej prędkości
podawania drutu
Zależnie
od
synergii
Regulacja
w synergii
Napięcie przy końcowym 8 - 33,2 V
wypełnianiu krateru
x
Końcowy prąd pulsu
100 - maks. A
x
Końcowy prąd bazy
12 - 50 A
x
Końcowa częstotliwość
20 - 270 Hz
x
„Release pulse”****
WYŁ. lub WŁ.
Czas upalania elektrody
0-1s
0,01 s
x
Zakończenie
Puls końcowy lub
SCT
-
x
Końcowy nadmuch gazu
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Limity konfiguracji
1 - 50
-
-
-
Limity parametrów
1 - 50
-
-
-
Spawanie punktowe ***** WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas spawania
punktowego
0,1 s
x
0 - 25 s
*) Zakres ustawień zależy od używanego podajnika drutu.
**) Minimalny prąd bazy i prąd pulsu zależą od rodzaju używanego urządzenia.
***) Linia synergiczna przy dostawie: drut lity (ER70S), gaz osłonowy CO2 z drutem 1,2 mm.
****) Ustawiany w ustawieniach domyślnych MIG/MAG w menu Konfiguracja.
*****) Nie można wybrać spawania punktowego (WŁ.) w 4-taktowym trybie spustu uchwytu.
4.1.3
Spawanie MIG/MAG w trybie SuperPulse, pierwotne/wtórne, łuk
zwarciowy/natryskowy/z pulsem
Menu główne → Proces → Metoda → Faza → Metoda
0460 896 282
- 21 -
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Faza
Pierwotna lub
wtórna
-
x
Metoda
Łuk
zwarciowy/natrysko
wy lub z pulsem
x
Napięcie
10 - 50 V
0,25 V
(wyświetlane z
jedną dziesiątą)
Prędkość podawania
drutu*
0,8 - 30,0 m/min
0,1 m/min
Indukcyjność
0 - 100%
1%
x
Prąd pulsu**
100 - 650 A
4A
x
Czas trwania impulsu
1,7 - 25,5 ms
0,1 ms
x
Częstotliwość pulsu
16 - 312 Hz
2 Hz
x
Prąd bazowy
4-300 A
1A
x
Slope
1-9
1
x
Ka
0 - 100%
1%
x
Ki
0 - 100%
1%
x
Rodzaj sterowania
Synergia***
Zależnie
od
synergii
x
Regulacja
w synergii
x
x
x
1
WYŁ. lub WŁ.
-
-
-
Czas spawania fazowego 0 - 2,50 s
0,01 s
x
Wstępny nadmuch gazu
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Prędkość dojazdowa
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Łagodny start
WYŁ. lub WŁ.
-
x
„Start gorący”
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas „startu gorącego”
0 - 10 s
0,1 s
x
Podawanie drutu przy
„starcie gorącym”
Pełny zakres
podawania drutu
0,1 m/min
x
Napięcie „start gorący”
Od -14 do +27 V
-
„Touch sense”
10 - 16 A
x
Wypełnianie krateru (z
pulsem/bez pulsu)
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas wypełniania krateru 0 - 10 s
0,1 s
x
Podawanie drutu przy
końcowym wypełnianiu
krateru
0,1 m/min
x
1,5 m/min. przy
bieżącej prędkości
podawania drutu
Napięcie przy końcowym 8 - 33,2 V
wypełnianiu krateru
x
Końcowy prąd pulsu
100 - maks. A
x
Końcowy prąd bazy
12 - 50 A
x
Końcowa częstotliwość
20 - 270 Hz
x
0460 896 282
- 22 -
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Zależnie
od
synergii
Regulacja
w synergii
Puls oddzielania
%
Czas upalania elektrody
0-1s
0,01 s
x
Zakończenie
Puls końcowy lub
SCT
-
x
Końcowy nadmuch gazu
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Limity konfiguracji
1 - 50
-
-
-
Limity parametrów
1 - 50
-
-
-
Spawanie punktowe
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas spawania
punktowego
0 - 25 s
0,1 s
x
„Release pulse”****
WYŁ. lub WŁ.
x
*) Zakres ustawień zależy od używanego podajnika drutu.
**) Minimalny prąd bazy i prąd pulsu zależą od rodzaju używanego urządzenia.
***) Linia synergiczna przy dostawie: drut lity (ER70S), gaz osłonowy CO2 z drutem 1,2 mm.
****) Ustawiany w ustawieniach podstawowych MIG/MAG w menu Konfiguracja.
4.2
Objaśnienia funkcji dot. ustawień
Napięcie
Wyższe napięcie zwiększa długość łuku i wytwarza bardziej gorące, szersze jeziorko
spawalnicze.
Ustawienie napięcia różni się w trybie synergicznym i niesynergicznym. W trybie
synergicznym napięcie ustawiane jest jako dodatnie lub ujemne przesunięcie od linii
synergicznej napięcia. W trybie niesynergicznym wartość napięcia ustawiana jest jako
wartość bezwzględna.
Napięcie ustawia się w menu pomiaru, ustawiania parametrów spawania lub trybu
szybkiego. Ustawienie można regulować za pomocą przystawki zdalnego sterowania, kiedy
jest używana.
Szybkość podawania drutu
Służy do ustawiania wymaganej szybkości podawania drutu spawalniczego w
metrach na minutę.
Prędkość podawania drutu ustawia się w menu pomiaru, ustawiania parametrów spawania
lub trybu szybkiego. Ustawienie można regulować za pomocą przystawki zdalnego
sterowania, kiedy jest używana.
Indukcyjność
Wyższa indukcyjność powoduje szersze jeziorko spawalnicze i mniej
rozprysków. Natomiast niższa indukcyjność wytwarza bardziej chropowaty
dźwięk, a zarazem stabilny, skupiony łuk.
Indukcyjność ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG łukiem zwarciowym/ natryskowym.
0460 896 282
- 23 -
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
Rodzaj sterowania
Wpływa na proces zwarcia i ciepło w spoinie.
Ustawienia nie należy zmieniać.
Prąd pulsujący
Wyższa z wartości natężenia tych dwóch prądów w razie prądu pulsującego.
Prąd pulsu ustawia się w menu ustawiania danych spawania przy wyłączonej funkcji
synergii.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG z pulsem.
Czas trwania impulsu
Czas, w którym prąd pulsu jest włączony w okresie pulsu.
Prąd pulsu ustawia się w menu ustawiania danych spawania przy wyłączonej funkcji
synergii.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG z pulsem.
Częstotliwość pulsu
Okres pulsowania otrzymany z połączenia czasu prądu bazy z czasem prądu pulsu.
Częstotliwość pulsu ustawia się w menu ustawiania danych spawania przy wyłączonej
funkcji synergii.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG z pulsem.
Prąd bazowy
Niższa z wartości natężenia tych dwóch prądów w razie prądu pulsującego.
Prąd bazy ustawia się w menu ustawiania danych spawania przy wyłączonej funkcji synergii.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG z pulsem.
Prąd
Czas
Spawanie MIG/MAG z pulsem
A = prąd bazy
B = czas pulsu
C = czas okresu pulsu
D = prąd pulsu
0460 896 282
- 24 -
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
Nachylenie
Nachylenie oznacza, że prąd pulsu powoli rośnie/ maleje do wartości zadanej. Parametr
Nachylenie można ustawić w dziewięciu etapach, gdzie każdy etap odpowiada 100 µs.
Nachylenie jest ważne, jeśli chodzi o dźwięk. Strome nachylenie wytwarza głośniejszy i
ostrzejszy dźwięk. Zbyt łagodne nachylenie w najgorszym przypadku może zaburzyć
zdolność pulsu do oddzielania kropel.
Nachylenie ustawia się w menu ustawiania danych spawania przy wyłączonej funkcji
synergii.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG z pulsem.
Ka
Ka to element proporcjonalny i odpowiada wzmocnieniu sterowania. Niska wartość oznacza,
że napięcie nie jest tak dokładnie utrzymywane na stałym poziomie.
Ka ustawia się w menu ustawiania parametrów spawania → charakterystyka impulsu, przy
wyłączonej funkcji synergii.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG z pulsem.
Ki
Ki to element integrujący, który usiłuje długofalowo eliminować usterkę. Tutaj również niska
wartość wytworzy słabszy efekt sterowania.
Ki ustawia się w menu ustawiania parametrów spawania → charakterystyka impulsu, przy
wyłączonej funkcji synergii.
Dotyczy tylko spawania MIG/MAG z pulsem.
Synergia
Każda kombinacja rodzaju drutu, średnicy drutu i mieszaniny gazu wymaga określonego
połączenia prędkości podawania drutu i napięcia (długość łuku) w celu zapewnienia
stabilnej pracy łuku. Napięcie (długość łuku) automatycznie „dostosowuje się” do
zaprogramowanej uprzednio wybranej linii synergicznej, co znacznie ułatwia szybkie
wyszukanie prawidłowych parametrów spawania. Połączenie między prędkością podawania
drutu i innymi parametrami nazywamy linią synergiczną.
Informacje na temat kombinacji drutu i gazu znajdują się w załączniku „PARAMETRY
DRUTU I GAZU” na końcu instrukcji.
Można zamówić inne pakiety linii synergicznych, lecz ich instalację musi przeprowadzić
technik autoryzowanego serwisu firmy ESAB.
Informacje na temat tworzenia własnych linii synergicznych można znaleźć w sekcji „Dane
synergiczne użytkownika”.
Aktywacja synergii odbywa się w menu ustawiania danych spawania.
0460 896 282
- 25 -
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
Faza
W tej funkcji dokonuje się wyboru między fazą pierwotną i wtórną.
Wysoką wartość danych ustawia się w fazie pierwotnej, a niską wartość danych w fazie
wtórnej.
Ustawienia te są używane do ustalania, czy do edycji powinny być dostępne dane pierwotne
czy wtórne. Za ich pomocą ustala się również, które dane ulegają zmianie w trybie
pomiarowym i zdalnym. Prędkość podawania drutu wyświetlana na ekranie parametrów
oznacza prędkość w wybranej fazie. Jednak napięcie, natężenie prądu i moc spoiny bazują
na pomiarach przeprowadzonych w obu fazach.
Można wybrać różną synergię w fazie pierwotnej i wtórnej.
Fazę pierwotną i wtórną ustawia się w menu USTAW. spawania MIG/MAG, po wybraniu
trybu SuperPulse i wyłączeniu synergii.
Przedwypływ gazu
Kontrola czasu, w którym wypływa gaz osłonowy przed zajarzeniem łuku.
Przedwypływ gazu ustawia się w menu ustawiania parametrów spawania → parametry
startowe.
Prędkość dojazdowa
Prędkość dojazdowa podaje drut z 50% zadanej prędkości, aż nastąpi kontakt
elektryczny z przedmiotem obrabianym.
Przy funkcji „Hot start” jest to 50% jej czasu.
Start pełzający ustawia się w menu ustawiania parametrów spawania → parametry
startowe.
Łagodny start
Łagodny start oznacza, że w momencie zwarcia między drutem spawalniczym i
przedmiotem obrabianym podawanie drutu zostaje zatrzymane. Podajnik drutu zaczyna
cofać drut spawalniczy do czasu przerwania zwarcia z przedmiotem obrabianym i zajarzenia
łuku. Następnie podajnik drutu rozpoczyna podawanie drutu w prawidłowym kierunku i
rozpoczyna się spawanie.
Start łagodny ustawia się w menu ustawiania parametrów spawania → parametry startowe.
Ustawienie dotyczy spawania z podajnikami drutu, które obsługują cofanie drutu.
„Start gorący”*
Funkcja „start gorący” zwiększa prędkość podawania drutu i napięcie przez określony czas
przy starcie procesu spawania. Głównym celem tego działania jest dostarczenie dodatkowej
energii przy starcie spawania, co zmniejsza ryzyko słabego przetopu na początku spoiny.
Synergia - start gorący
Można zwiększyć prędkości podawania drutu w określonym czasie w porównaniu do
bieżącej prędkości podawania drutu, aby dostarczyć dodatkową energię podczas startu
spawania i zapewnić penetrację. Prędkość ustawia się względem standardowej prędkości
podawania drutu. Czas rozpoczyna się w momencie zajarzenia łuku, a jego długość to
ustawiony czas funkcji „Hot start”. Synergia zapewnia wzrost prędkości podawania drutu o 2
m/min.
0460 896 282
- 26 -
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
Brak synergii - start gorący
W przypadku wybrania braku synergii można ustawić napięcie.
W przypadku braku synergii i pulsowania można ustawić napięcie, prąd pulsu, prąd bazy i
częstotliwość.
UWAGA!
Można ustawić wartości ujemne dla prędkości podawania drutu i napięcia funkcji
„Hot start”. Można to wykorzystać przy dużych wartościach danych spawania,
aby uzyskać płynny start spawania poprzez początkowe „krokowe zwiększanie”
danych spawania.
Funkcję „start gorący” uruchamia się na ekranie pomiaru lub w menu ustawiania
parametrów spawania → parametry startowe.
„Touch sense”
System wykrywa, kiedy drut dotyka przedmiotu obrabianego.
Funkcję Touch sense ustawia się w menu ustawiania parametrów spawania → parametry
startowe.
Dotyczy tylko spawania zrobotyzowanego.
Wypełnianie krateru
Wypełnianie krateru umożliwia kontrolowaną redukcję ciepła i wielkości jeziorka
spawalniczego podczas kończenia spoiny. Ułatwia to uniknięcie porów, pęknięć cieplnych i
tworzenia się krateru w spoinie.
W trybie spawania z pulsem można wybrać między wypełnianiem krateru z pulsem i bez
pulsu. Wypełnianie krateru bez pulsu jest szybszym procesem. Wypełnianie krateru z
pulsem trwa nieco dłużej, ale zapewnia proces bez rozprysków, kiedy stosowane są
odpowiednie wartości.
Synergia - wypełnianie krateru
W trybie synergii, czas wypełniania krateru i końcowa prędkość podawania drutu są
ustawione w wypełnianiu krateru z pulsem i bez pulsu. Parametry napięcia i pulsu spadają
do wartości końcowych za pomocą synergii.
Brak synergii - wypełnianie krateru
W trybie bez synergii, ustawienia można zmieniać, aby uzyskać inną długość łuku na końcu
wypełniania krateru. Można ustawić także czas końcowy wartości końcowej wypełniania
krateru.
W przypadku wypełniania krateru bez pulsu, można ustawić napięcie końcowe. W
przypadku wypełniania krateru z pulsem, można ustawić napięcie końcowe, końcowy prąd
pulsu, końcowy prąd bazy i częstotliwość końcową.
W przypadku spawania ciągłego, końcowe wartości parametrów zawsze muszą być równe
lub niższe od wartości zadanych. Jeśli ustawienia spawania ciągłego spadną poniżej
końcowych wartości zadanych, spowodują również obniżenie wartości końcowych. Wartości
końcowe parametrów nie wzrosną ponownie, jeśli zostanie zwiększone ustawienie spawania
ciągłego.
0460 896 282
- 27 -
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
Przykład:
Końcowa prędkość podawania drutu wynosi 4 m/min. i zostaje obniżona prędkość
podawania drutu do 3,5 m/min. Końcowa prędkość podawania drutu również zostanie
obniżona do 3,5 m/min. Końcowa prędkość podawania drutu pozostaje na poziomie 3,5
m/min., nawet kiedy prędkość podawania drutu zostanie ponownie zwiększona.
Wypełnianie krateru uruchamia się na ekranie pomiaru lub w menu ustawiania parametrów
spawania → parametry końcowe.
Puls odcięcia
Puls odcięcia to puls stosowany do zapewnienia, że przy kończeniu spawania nie utworzy
się kulka na końcu drutu.
Dotyczy spawania MIG/MAG z łukiem zwarciowym/natryskowym i prądem pulsującym.
Podczas pulsowania zakończenie jest synchronizowane z pulsem, pulsem końcowym, który
można ustawić w zakresie 20-200%.
Puls odcięcia ustawia się w menu ustawiania parametrów spawania → parametry końcowe.
Czas upalania elektrody
Czas upalania elektrody to opóźnienie między rozpoczęciem hamowania drutu,
a wyłączeniem napięcia spawania przez źródło prądu. Zbyt krótki czas upalania
sprawi, że po zakończeniu spawania pozostanie długi odcinek drutu do
spawania, co grozi dostaniem się drutu do krzepnącego jeziorka
spawalniczego. Zbyt długi czas upalania sprawi, że końcówka drutu do
spawania będzie krótsza, co grozi ponownym zajarzeniem przez drut końcówki
kontaktowej.
Czas wygaszania łuku ustawia się w menu ustawiania parametrów spawania → parametry
końcowe.
Zakończenie
Wybrać opcję Końcowy puls lub SCT (Short Circuit Termination). SCT to funkcja, która
generuje niewielkie wielokrotne zwarcia na koniec spawania, dopóki podawanie drutu nie
zostanie całkowicie zatrzymane i kontakt z przedmiotem obrabianym nie zostanie
przerwany.
Zakończenie ustawia się w menu ustawiania parametrów spawania → parametry końcowe.
Ustawienie dotyczy spawania z podajnikami drutu, które obsługują cofanie drutu.
Release pulse
Jeśli drut utknie w przedmiocie obrabianym, system to wykryje. Zostaje wysłany impuls
prądu, który uwalnia drut z powierzchni.
Dotyczy spawania MIG/MAG z łukiem zwarciowym/natryskowym i prądem pulsującym.
Podczas pulsowania zakończenie jest synchronizowane z pulsem, pulsem końcowym, który
można ustawić w zakresie od 20 do 200%.
Ustawienie reguluje się w menu Konfiguracja → MIG/MAG - domyślne.
Powypływ gazu
Kontrola czasu, w którym wypływa gaz osłonowy po wygaszeniu łuku.
Powypływ gazu ustawia się w menu ustawiania parametrów spawania → parametry
końcowe.
0460 896 282
- 28 -
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
Limity konfiguracji i limity parametrów
W limitach wybiera się wartość limitu. Ustawienia zostały opisane w sekcjach „Edycja
limitów konfiguracji” i „Edycja limitów parametrów”.
Limity aktywuje się w menu ustawiania danych spawania.
Spawanie punktowe
Spawanie punktowe jest używane do łączenia punktowego cienkich blach.
UWAGA!
Nie można skrócić czasu spawania, zwalniając spust.
Spawanie punktowe uruchamia się, a czas spawania punktowego ustawia się w menu
ustawiania danych spawania.
4.2.1
Funkcja QSet
QSet służy do ułatwiania ustawiania parametrów spawania. Używając pokręteł plus/ minus,
można zwiększać lub zmniejszać długość łuku od -18 do + 18 stopni.
ŁUK ZWARCIOWY
Przy pierwszym spawaniu przy użyciu nowego typu drutu/ gazu, funkcja QSet automatycznie
ustawia wszystkie wymagane parametry spawania. Następnie funkcja QSet zapisuje
wszystkie dane, aby zagwarantować dobre spawanie. Napięcie zostaje automatycznie
dopasowane do zmian prędkości podawania drutu.
ŁUK NATRYSKOWY
Zbliżając się do obszaru łuku natryskowego, wartość funkcji QSet musi zostać zwiększona.
Funkcję QSet należy wyłączyć przy spawaniu czystym łukiem natryskowym. Wszystkie
ustawienia są pobierane z funkcji QSet oprócz napięcia, które należy ustawić.
Zalecenie: Wykonaj pierwsze spawanie (6 sekund) przy użyciu funkcji QSet na elemencie
próbnym, aby uzyskać wszystkie prawidłowe dane.
Wartość QSet ustawia się w menu ustawiania parametrów spawania dla procesu MIG/MAG i
metody ZWARCIOWY/NATRYSKOWY.
4.2.2
Grupa synergii
W przypadku spawania zmechanizowanego dostępne są trzy grupy synergii:
•
•
•
STANDARDOWY
ROBOT
SO
0460 896 282
- 29 -
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
Stosunek między szybkością spawania i grubością materiału dla poszczególnych
grup synergii:
Grubość materiału
Szybkość spawania
A = linia STANDARDOWY
B = linia ROBOT
C = linia SAT
Grupa synergii ROBOT służy do spawania zrobotyzowanego lub innego spawania
zmechanizowanego. Grupa przeznaczona do wyższych szybkości transferu, niż spawanie na
standardowych liniach.
Skrót SAT oznacza Swift Arc Transfer (z ang. szybki transfer łuku). Ta grupa synergii jest
przeznaczona do wysokich szybkości transferu, do ekstremalnych kątów i grubości
materiału 2-3 mm.
Informacje na temat kombinacji drutu i gazu dla SAT znajdują się w załączniku
„PARAMETRY DRUTU I GAZU” na końcu instrukcji.
Grupę synergii ustawia się w menu ustawiania danych spawania dla procesu MIG/MAG.
4.3
SuperPulse
Menu główne → Proces → Metoda
Metoda SuperPulse umożliwia lepszą kontrolę jeziorka spawalniczego i procesu krzepnięcia.
Jeziorko spawalnicze ma dość czasu na częściowe krzepnięcie między kolejnymi pulsami.
Korzyści ze stosowania SuperPulse:
•
•
•
•
Mniejsza wrażliwość na zmiany w odstępie rowka
Lepsza kontrola nad jeziorkiem spawalniczym w trakcie spawania pozycyjnego
Lepsza kontrola penetracji i profilu penetracji
Obniżona wrażliwość na nierówne przewodzenie ciepła
Metodę SuperPulse można traktować jako zaprogramowaną zmianę między dwoma
ustawieniami MIG/MAG. Przedziały czasu określane są przez ustawienia czasu fazy
pierwotnej i wtórnej.
Spawanie zawsze rozpoczyna się w fazie pierwotnej. Kiedy zostanie wybrana funkcja „Hot
start”, dane pierwotne będą użyte w czasie jej trwania w uzupełnieniu czasu fazy dla danych
pierwotnych. Wypełnianie krateru zawsze bazuje na danych wtórnych. Po wydaniu polecenia
0460 896 282
- 30 -
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
przerwania w czasie fazy pierwotnej, proces natychmiast przełącza się na dane wtórne.
Zakończenie spawania bazuje na danych wtórnych.
4.3.1
Kombinacje drutu i gazu
Informacje na temat kombinacji drutu i gazu znajdują się w załączniku „PARAMETRY
DRUTU I GAZU” na końcu instrukcji.
4.3.2
Różne metody pulsacji
Poniżej można sprawdzić, jakiej należy użyć metody pulsacji w zależności od grubości
spawanej blachy.
Heat
Grubość blachy
A = Pulsacja w fazie pierwotnej i łuk zwarciowy w fazie wtórnej
B = Pulsacja w fazie pierwotnej i pulsacja w fazie wtórnej
C = Łuk natryskowy w fazie pierwotnej i pulsacja w fazie wtórnej
4.3.3
Podajnik drutu
Do spawania metodą SuperPulse należy używać tylko podajnika drutu Feed 3004.
Środki ostrożności!
W trakcie używania metody SuperPulse występuje znaczne obciążenie podajnika drutu. Ze
względu na bezpieczeństwo pracy podajnika drutu należy przestrzegać limitów podanych na
poniższym wykresie.
0460 896 282
- 31 -
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
Różnica w prędkości podawania drutu
Wykresy dla 15 m/min. i 20 m/min. dotyczą pierwotnej prędkości podawania drutu. Czas
cyklu to suma czasu fazy pierwotnej i wtórnej.
Różnica między pierwotną i wtórną prędkością podawania drutu nie może przekraczać
prędkości, która jest wskazana przez wykresy pierwotnej prędkości drutu.
Przykład: Jeśli czas cyklu wynosi 0,25 s, a pierwotna prędkość podawania drutu wynosi
15 m/min, różnica między pierwotną i wtórną prędkością podawania drutu nie może
przekraczać 6 m/min.
Przykład spawania A
W tym przykładzie spawamy blachę o grubości 10 mm za pomocą drutu aluminiowego
1,2 mm w osłonie argonu.
Wprowadź następujące ustawienia za pomocą panelu sterowania:
Proces
SuperPulse
SuperPulse
Faza
Pierwotna
Wtórna
Metoda
Łuk zwarciowy/ natryskowy
Pulsacja
Typ drutu
ER5356
ER5356
Gaz osłonowy
Ar
Ar
Średnica drutu
1,2 mm
1,2 mm
Napięcie
(+1,0 V)
(+3,0 V)
Szybkość podawania drutu 15,0 m/min
11,0 m/min
Czas fazy
0,1 s
0,1 s
Czas fazy pierwotnej i wtórnej wynosi 0,1 s + 0,1 s = 0,2 s.
Różnica w prędkości podawania drutu wynosi 15,0 m/min. - 11,0 m/min. = 4 m/min.
0460 896 282
- 32 -
© ESAB AB 2013
4 SPAWANIE MIG/MAG
Przykład spawania B
W tym przykładzie spawamy blachę o grubości 6 mm za pomocą drutu aluminiowego
1,2 mm w osłonie argonu.
Wprowadź następujące ustawienia za pomocą panelu sterowania:
Proces
SuperPulse
SuperPulse
Faza
Pierwotna
Wtórna
Metoda
Pulsacja
Pulsacja
Typ drutu
ER5356
ER5356
Gaz osłonowy
Ar
Ar
Średnica drutu
1,2 mm
1,2 mm
Napięcie
(+1,0 V)
(+2,0 V)
Szybkość podawania drutu 12,5 m/min
9,0 m/min
Czas fazy
0,15 s
0,15 s
Czas fazy pierwotnej i wtórnej wynosi 0,15 s + 0,15 s = 0,3 s.
Różnica w prędkości podawania drutu wynosi 12,5 m/min. - 9,0 m/min. = 3,5 m/min.
0460 896 282
- 33 -
© ESAB AB 2013
5 SPAWANIE MMA
5
SPAWANIE MMA
Menu główne → Metoda spawania
Spawanie MMA określane jest również spawaniem z wykorzystaniem elektrod otulonych.
Podczas zajarzania łuku elektroda topi się, a jej otulina wytwarza żużel ochronny.
Informacje na temat średnic elektrod, które mogą być używane przy spawaniu MMA znajdują
się w załączniku „PARAMETRY DRUTU I GAZU” na końcu instrukcji.
5.1
Spawanie MMA DC
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Zależnie
od
synergii
Regulacja
w synergii
Natężenie prądu*
16 - 650 A
1A
Moc łuku
0 - 100%
1%
x
Min. współczynnik
prądowy
0 - 100%
1%
x
Rodzaj sterowania
0-1
Synergia
WYŁ. lub WŁ.
-
-
Gorący start
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas „startu gorącego”
1 - 30
1
x
Amplituda „startu
gorącego”
%
-
x
Limity konfiguracji
0 - 50
1
-
-
Limity parametrów
0 - 50
1
-
-
x
x
-
*) Maksymalne natężenie prądu zależy od typu używanego urządzenia.
5.2
Spawanie MMA AC
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Zależnie
od
synergii
Regulacja
w synergii
Natężenie prądu*
16 - 650 A
1A
Moc łuku
0 - 100%
1%
x
Min. współczynnik
prądowy
0 - 100%
1%
x
Rodzaj sterowania
0-1
Synergia
WYŁ. lub WŁ.
-
-
Gorący start
WYŁ. lub WŁ.
-
x
Czas „startu gorącego”
1 - 30
Amplituda „startu
gorącego”
%
-
x
Limity konfiguracji
0 - 50
1
-
-
Limity parametrów
0 - 50
1
-
-
x
x
-
x
*) Maksymalne natężenie prądu zależy od typu używanego urządzenia.
0460 896 282
- 34 -
© ESAB AB 2013
5 SPAWANIE MMA
5.3
Objaśnienia funkcji dot. ustawień
DC, prąd stały
Większe natężenie prądu wytwarza szersze jeziorko spawalnicze i zapewnia
lepszą penetrację w przedmiocie obrabianym.
Prąd ustawia się w menu pomiaru, ustawiania parametrów spawania lub trybu szybkiego.
Moc łuku
Moc łuku ma istotne znaczenie przy ustalaniu zmian prądu w stosunku do
zmian długości łuku. Niższa wartość oferuje łagodniejszy łuk z mniejszą ilością
rozprysków.
Moc łuku ustawia się w menu danych spawania po wyłączeniu funkcji synergii.
Min. współczynnik prądowy
Ustawienie min. współczynnika prądowego wykorzystuje się w przypadku określonych
elektrod.
Ustawienia nie należy zmieniać.
Rodzaj sterowania
Wpływa na proces zwarcia i ciepło w spoinie.
Ustawienia nie należy zmieniać.
Synergia
Synergia w przypadku spawania MMA oznacza, że źródło prądu automatycznie
optymalizuje właściwości wybranego typu i średnicy elektrody.
Synergię dla spawania MMA uruchamia się w menu ustawiania danych spawania.
Gorący start
Gorący start zwiększa natężenie prądu spawania przez regulowany czas na
początku spawania, redukując ryzyko wystąpienia braku przetopu na początku
spoiny.
Funkcję „Hot start” dla metody MMA uruchamia się w menu ustawiania danych spawania.
Limity konfiguracji i limity parametrów
W limitach wybiera się wartość limitu. Ustawienia zostały opisane w sekcjach „Edycja
limitów konfiguracji” i „Edycja limitów parametrów” w rozdziale „NARZĘDZIA”.
Limity aktywuje się w menu ustawiania danych spawania.
0460 896 282
- 35 -
© ESAB AB 2013
6 SPAWANIE TIG
6
SPAWANIE TIG
Menu główne → Metoda spawania
Spawanie TIG
Spawanie metodą TIG topi metal przedmiotu obrabianego, wykorzystując łuk
zajarzony od elektrody wolframowej, która się nie topi. Jeziorko spawalnicze i
elektroda są zabezpieczone gazem osłonowym.
Prąd pulsujący
Pulsowanie umożliwia lepszą kontrolę jeziorka spawalniczego i procesu
krzepnięcia. Częstotliwość impulsów jest tak ustawiana, aby jeziorko
spawalnicze zdążyło przynajmniej częściowo zakrzepnąć między każdym
impulsem. Do ustawienia pulsowania wymagane są cztery parametry: prąd
pulsujący, czas pulsowania, czas przerwy między impulsami i prąd bazowy.
6.1
Ustawienia w menu ustawiania danych spawania
6.1.1
Spawanie TIG DC bez pulsu
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
HF/LiftArc™
HF lub LiftArc™
-
Live TIG-start*
-
-
2-takt/4-takt
2-taktowe lub 4-taktowe
-
Natężenie prądu*
4 - 500 A
1A
Czas narastania prądu (Slope up)
0 - 25 s
0,1 s
Czas opadania prądu (Slope down) 0 - 25 s
0,1 s
Wstępny nadmuch gazu
0 - 25 s
0,1 s
Końcowy nadmuch gazu
0 - 25 s
0,1 s
Automatyczny impuls rozruchowy
HF
WYŁ. lub WŁ.
-
Impuls rozruchowy HF
4 - 500 A
1A
Limity konfiguracji
0 - 50
1
Limity parametrów
0 - 50
1
*) Zależnie od typu używanego urządzenia.
6.1.2
Spawanie TIG DC z pulsem
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
HF/LiftArc™
HF lub LiftArc™
-
2-takt/4-takt
2-taktowe lub 4-taktowe
-
Natężenie prądu impulsu*
4 - 500 A
1A
Prąd bazowy
4 - 500 A
1A
Czas trwania impulsu
0,001 - 5 s
0,001 s
Czas przerwy między impulsami
0,001 - 5 s
0,001 s
Czas narastania prądu (Slope up)
0 - 25 s
0,1 s
Czas opadania prądu (Slope down) 0 - 25 s
0,1 s
0460 896 282
- 36 -
© ESAB AB 2013
6 SPAWANIE TIG
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
Wstępny nadmuch gazu
0 - 25 s
0,1 s
Końcowy nadmuch gazu
0 - 25 s
0,1 s
Automatyczny impuls rozruchowy
HF
WYŁ. lub WŁ.
-
Impuls rozruchowy HF
4 - 500 A
1A
Limity konfiguracji
0 - 50
1
Limity parametrów
0 - 50
1
*) Maksymalne natężenie prądu zależy od typu używanego urządzenia.
6.1.3
Spawanie TIG AC bez pulsu
Ustawienia
Zakres ustawień
W stopniach
HF/LiftArc™
HF lub LiftArc™
-
2-takt/4-takt
2-taktowe lub 4-taktowe
-
Natężenie prądu*
4 - 500 A
1A
Czas narastania prądu (Slope up)
0 - 25 s
0,1 s
Czas opadania prądu (Slope down) 0 - 25 s
0,1 s
Wstępny nadmuch gazu
0 - 25 s
0,1 s
Końcowy nadmuch gazu
0 - 25 s
0,1 s
Podgrzewanie
0 - 100
1
Częstotliwość
Hz
?
Balans
%
1%
Przesunięcie
A
Limity konfiguracji
0 - 50
1
Limity parametrów
0 - 50
1
*) Maksymalne natężenie prądu zależy od typu używanego urządzenia.
6.2
Objaśnienia funkcji dot. ustawień
Start HF
Funkcja Start HF zajarza łuk za pomocą iskry powstałej w wyniku przybliżenia
elektrody do przedmiotu obrabianego.
0460 896 282
- 37 -
© ESAB AB 2013
6 SPAWANIE TIG
LiftArc™
Funkcja LiftArc™ zajarza łuk po przyłożeniu i wycofaniu elektrody od przedmiotu
obrabianego.
Zajarzanie łuku za pomocą funkcji LiftArc™:
1. Dotknąć elektrodą przedmiotu obrabianego.
2. Nacisnąć spust – nastąpi dopływ prądu o niskim natężeniu.
3. Odsunąć elektrodę od przedmiotu obrabianego: nastąpi zajarzenie łuku i prąd
automatycznie wzrośnie do wartości zadanej.
LiftArc™ uruchamia się w menu głównym → metoda startowa.
Live TIG-start
Funkcja „Live TIG-start” zajarza łuk po przyłożeniu i wycofaniu elektrody wolframowej do
przedmiotu obrabianego.
- Funkcję „Live TIG-start” uruchamia się w menu procesu.
0460 896 282
- 38 -
© ESAB AB 2013
6 SPAWANIE TIG
2-taktowe
A = Przedwypływ gazu
B = Narastanie
C = Opadanie
D = Powypływ gazu
Działa, kiedy używane jest 2-taktowe sterowanie palnikiem spawalniczym.
W sterowaniu 2-taktowym, naciśnięcie spustu (1) palnika spawalniczego TIG uruchamia
przedwypływ gazu (jeśli używany) i zajarza łuk. Następuje wzrost natężenia prądu do
wartości zadanej (sterowany przez funkcję Slope up, jeśli używana). Zwolnienie spustu (2)
zmniejsza natężenie prądu (lub uruchamia funkcję Slope down, jeśli używana) i wygasza
łuk. Następuje powypływ gazu, jeśli jest używany.
Sterowanie 2-taktowe uruchamia się w menu głównym → tryb spustu lub na ekranie
parametrów.
4-taktowe
A = Przedwypływ gazu
B = Narastanie
C = Opadanie
D = Powypływ gazu
Działa, kiedy używane jest 4-taktowe sterowanie palnikiem spawalniczym.
W sterowaniu 4-taktowym, naciśnięcie spustu (1) uruchamia przedwypływ gazu (jeśli
używany). Na koniec czasu przedwypływu gazu wzrasta natężenie prądu do poziomu pilota
(kilka amperów) i następuje zajarzenie łuku. Zwolnienie spustu (2) zwiększa natężenie
prądu do wartości zadanej (z funkcją Slope up, jeśli używana). Pod koniec spawania,
spawacz ponownie naciska spust (3), co znów zmniejsza natężenie prądu do poziomu
kontrolnego (z funkcją Slope down, jeśli używana). Ponowne zwolnienie spustu (4) wygasza
łuk i uruchamia powypływ gazu.
Sterowanie 4-taktowe uruchamia się w menu głównym → tryb spustu lub na ekranie
pomiaru.
Prąd
Większe natężenie prądu wytwarza szersze jeziorko spawalnicze i zapewnia lepszą
penetrację w przedmiocie obrabianym.
Prąd ustawia się w menu pomiaru, ustawiania parametrów spawania lub trybu szybkiego.
Dotyczy tylko spawania TIG prądem stałym.
Prąd pulsujący
Wyższa z wartości natężenia tych dwóch prądów w razie prądu pulsującego. Pulsacja
dotyczy również funkcji Slope up i Slope down.
Prąd pulsu ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG z pulsem.
0460 896 282
- 39 -
© ESAB AB 2013
6 SPAWANIE TIG
Prąd bazowy
Niższa z wartości natężenia tych dwóch prądów w razie prądu pulsującego.
Prąd bazy ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG z pulsem.
Czas trwania impulsu
Czas, w którym prąd pulsu jest włączony w okresie pulsu.
Czas pulsu ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG z pulsem.
Czas przerwy między impulsami
Okres pulsowania otrzymany z połączenia czasu prądu bazy z czasem prądu pulsu.
Czas trwania bazy ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG z pulsem.
Prąd
Czas
Spawanie TIG z pulsem.
A = prąd bazy
B = czas bazy
C = czas pulsu
D = prąd pulsu
Narastanie prądu
Funkcja narastania prądu oznacza, że podczas zajarzania łuku TIG prąd powoli
wzrasta do wartości zadanej. Zapewnia to „łagodniejsze” rozgrzewanie
elektrody, a także daje spawaczowi możliwość odpowiedniego ustawienia
elektrody, zanim zostanie osiągnięty zadany prąd spawania.
Funkcję Slope up ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Opadanie prądu
Spawanie TIG wykorzystuje „opadanie”, czyli powolny spadek natężenia prądu
w określonym czasie, co umożliwia uniknięcie kraterów i/lub pęknięć po
zakończeniu spawania.
Funkcję Slope down ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Przedwypływ gazu
Kontrola czasu, w którym wypływa gaz osłonowy przed zajarzeniem łuku.
Przedwypływ gazu ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
0460 896 282
- 40 -
© ESAB AB 2013
6 SPAWANIE TIG
Powypływ gazu
Kontrola czasu, w którym wypływa gaz osłonowy po wygaszeniu łuku.
Powypływ gazu ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Automatyczny impuls rozruchowy
Ta funkcja służy do szybkiego uzyskania stabilnego łuku.
Podgrzewanie
Elektroda wolframowa
Wartość ustawienia
Gaz osłonowy
Ø
Kolor
Type
Ar
Ar + 30% He
1,6
Zielony
WP
-
-
1,6
Zielony
WP
30
35
1,6
Złoty
WL15
20
20
1,6
Złoty
WL15
30
35
2,4
Zielony
WP
45
-
2,4
Zielony
WP
55
60
2,4
Złoty
WL15
40
40
2,4
Złoty
WL15
45
50
3,2
Zielony
WP
55
-
3,2
Zielony
WP
65
65
3,2
Złoty
WL15
60
60
3,2
Złoty
WL15
70
70
4,0
Zielony
WP
70
75
4,0
Zielony
WP
80
85
4,0
Złoty
WL15
65
65
4,0
Złoty
WL15
70
75
WP = czysta elektroda tungstenowa WL15 = elektroda tungstenowa lantanowa.
Podgrzewanie elektrody ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG prądem zmiennym.
Częstotliwość
Niższa częstotliwość (prąd przemienny) przesyła więcej ciepła do przedmiotu
obrabianego i wytwarza szersze jeziorko spawalnicze.
Wyższa częstotliwość generuje węższy łuk o wyższej mocy (węższe jeziorko
spawalnicze).
Częstotliwość ustawia się w menu ustawiania parametrów spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG prądem zmiennym.
0460 896 282
- 41 -
© ESAB AB 2013
6 SPAWANIE TIG
Balans
Ustawienie balansu między półokresem elektrody dodatniej (+) i ujemnej (-)
podczas spawania prądem przemiennym (AC).
Niższy balans dostarcza więcej ciepła elektrodzie i zapewnia lepsze rozbijanie
tlenków na przedmiocie obrabianym.
Wyższy balans dostarcza więcej ciepła przedmiotowi obrabianemu,
zapewniając lepszą penetrację.
Balans ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG prądem zmiennym.
Przesunięcie
Ta funkcja służy do podnoszenia lub obniżania poziomu zerowego.
Przy podniesionym poziomie zerowym, przedmiot obrabiany staje się bardziej gorący i
osiąga lepszą penetrację.
Przy obniżonym poziomie zerowym, elektroda staje się bardziej gorąca, a przedmiot
obrabiany osiąga gorszą penetrację.
Przesunięcie ustawia się w menu ustawiania danych spawania.
Dotyczy tylko spawania TIG prądem zmiennym.
6.3
Objaśnienia pozostałych funkcji
Płukanie gazem
Płukanie gazem jest używane przy pomiarze przepływu gazu lub wypłukiwaniu
powietrza lub wilgoci z przewodów gazowych przed rozpoczęciem spawania.
Płukanie gazem trwa tak długo, jak wciskany jest przycisk i odbywa się bez
napięcia i podawania drutu.
Test gazu aktywuje się na ekranie parametrów.
0460 896 282
- 42 -
© ESAB AB 2013
7 ŻŁOBIENIE ŁUKOWE
7
ŻŁOBIENIE ŁUKOWE
Menu główne → Metoda spawania
Do żłobienia elektropowietrznego używa się specjalnych elektrod wykonanych z węglowego
pręta w miedzianej otulinie.
Łuk powstaje między węglowym prętem i przedmiotem obrabianym, topiąc materiał.
Powietrze doprowadza się w celu zdmuchnięcia stopionego materiału.
Do żłobienia łukowego można używać elektrod o następujących średnicach: 4,0 / 5,0 / 6,0 /
8,0 / 10 i 13 mm.
Żłobienie łukowe nie jest zalecane w przypadku źródeł prądu poniżej 400 A.
7.1
Ustawienia w menu ustawiania danych spawania
Ustawienia
Zakres ustawień W stopniach
Zależnie od
synergii
Regulacja w
synergii
Napięcie
8 - 60 V
1V
x
x
Synergia*
WYŁ. lub WŁ.
-
-
-
Indukcyjność
0 - 100%
Rodzaj
sterowania
1 - 12
x
1
x
*) Domyślna linia synergiczna: elektroda 5,0 mm (rdzeń węglowy).
7.2
Objaśnienia funkcji
Napięcie
Wyższe napięcie wytwarza szersze jeziorko i zapewnia lepszą penetrację w przedmiocie
obrabianym.
Napięcie ustawia się w menu parametrów, ustawiania danych spawania lub trybu szybkiego.
Indukcyjność
UWAGA!
Ustawienia nie należy zmieniać.
Rodzaj sterowania
Wpływa na proces zwarcia i ciepło w spoinie.
Ustawienia nie należy zmieniać.
0460 896 282
- 43 -
© ESAB AB 2013
8 ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ
8
ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ
8.1
Metoda pracy panelu sterowania
Panel sterowania składa się z dwóch urządzeń: pamięci roboczej i pamięci danych
spawania.
Zapisz
Pamięć robocza
Pamięć danych spawania
Pobierz
W pamięci roboczej tworzony jest kompletny zestaw danych spawania, który można zapisać
w pamięci danych spawania.
Podczas spawania to zawsze zawartość pamięci roboczej steruje procesem. Dlatego też jest
również możliwe pobranie zestawu danych spawania z pamięci danych spawania do pamięci
roboczej.
Należy zwrócić uwagę, że pamięć robocza zawsze zawiera najbardziej aktualny zestaw
danych spawania. Można go pobrać z pamięci danych spawania lub z ustawień zmienionych
ręcznie. Innymi słowy, pamięć robocza nigdy nie jest pusta ani „wyzerowana”.
Menu główne → Pamięć → Pamięć danych spawania
W panelu sterowania można zapisać maksymalnie 255 zestawów danych spawania.
Każdy zestaw posiada numer od 1 do 255.
Można także usuwać i kopiować zestawy danych oraz pobrać dowolny zestaw danych
spawania do pamięci roboczej.
Poniższe przykłady pokazują, jak można zapisywać, pobierać, kopiować i usuwać.
0460 896 282
- 44 -
© ESAB AB 2013
8 ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ
8.2
Zapisz
Jeśli pamięć danych spawania jest pusta, na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran.
Zapiszemy teraz zestaw danych spawania. Umieścimy go w 5 komórce pamięci. Naciśnij
ZACHOWAJ. Zostanie wyświetlona komórka 1. Obracaj jednym z pokręteł ustawień, aż
osiągniesz komórkę 5. Naciśnij ZACHOWAJ.
Wybierz piąty wiersz za pomocą jednego z pokręteł. Naciśnij ZACHOWAJ.
Na wyświetlaczu pojawi się następujący ekran.
Części zawartości zestawu danych numer 5 są wyświetlane u dołu wyświetlacza.
0460 896 282
- 45 -
© ESAB AB 2013
8 ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ
8.3
Pobierz
Pobierzemy teraz zapisany zestaw danych:
Wybierz wiersz za pomocą jednego z pokręteł. Naciśnij POBIERZ.
Naciśnij TAK, aby potwierdzić, że chcesz pobrać zestaw danych numer 5.
Ikona w prawym górnym rogu ekranu parametrów wskazuje, która komórka pamięci została
pobrana.
0460 896 282
- 46 -
© ESAB AB 2013
8 ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ
8.4
Usuń
Można usunąć jeden lub więcej zestawów danych w menu pamięci.
Usuniemy teraz zestaw danych, zapisany w poprzednim przykładzie.
Wybierz zestaw danych. Naciśnij USUŃ.
Naciśnij TAK, aby potwierdzić usuwanie.
Wróć do menu pamięci, naciskając klawisz NIE.
0460 896 282
- 47 -
© ESAB AB 2013
8 ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ
8.5
Kopiuj
Aby skopiować zawartość zestawu danych spawania do nowej komórki pamięci, postępuj
następująco:
Wybierz komórkę pamięci, którą chcesz skopiować i naciśnij klawisz 2. FUNKCJA.
Naciśnij KOPIUJ.
Skopiujemy teraz zawartość 5 komórki pamięci do komórki 50.
Użyj jednego z pokręteł, aby przejść do wybranej komórki pamięci - w tym przypadku 50.
Naciśnij TAK.
Dane spawania numer 5 zostały skopiowane do 50 komórki pamięci.
Wróć do menu pamięci, naciskając klawisz KONIEC.
0460 896 282
- 48 -
© ESAB AB 2013
8 ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ
8.6
Edytuj
Aby edytować zawartość zestawu danych spawania, postępuj następująco:
Wybierz komórkę pamięci, którą chcesz edytować i naciśnij klawisz 2. FUNKCJA. Następnie
naciśnij EDYTUJ.
Wyświetlana jest część menu głównego, a w menu widoczny jest symbol
aktywację trybu edycji.
, co oznacza
Wybierz ustawienie, które chcesz edytować i naciśnij ENTER. Wybierz z listy i ponownie
naciśnij ENTER.
Naciśnij klawisz USTAW., aby przejść do menu USTAWIANIE PARAMETRÓW SPAWANIA.
Wybierz wartości, które chcesz edytować i dostosuj je za pomocą pokręteł plus/ minus.
Zakończ, naciskając klawisz KONIEC.
0460 896 282
- 49 -
© ESAB AB 2013
8 ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ
Ustawienie danych spawania numer 5 zostało edytowane i zapisane.
8.7
Nazwa
Aby nadać własną nazwę zapisanemu zestawowi danych spawania, postępuj następująco:
Wybierz komórkę pamięci, którą chcesz nazwać i naciśnij klawisz 2. FUNKCJA. Następnie
naciśnij EDYTUJ.
Naciśnij klawisz USTAW., aby przejść do menu USTAWIANIE PARAMETRÓW SPAWANIA.
Wybierz EDYTUJ OPIS. Naciśnij ENTER.
Tutaj masz dostęp do klawiatury, której używa się w następujący sposób:
•
•
Ustaw kursor na żądanym znaku za pomocą lewego pokrętła i klawiszy strzałek. Naciśnij
ENTER. Wpisz w ten sposób pełne wyrażenie, które może zawierać maksymalnie 40
znaków.
Naciśnij klawisz GOTOWE, aby zapisać. Nazwa opcji będzie widoczna na liście.
0460 896 282
- 50 -
© ESAB AB 2013
9 MENU KONFIGURACJA
9
MENU KONFIGURACJA
Menu główne → Menu Konfiguracja
To menu zawiera następujące podmenu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Język, patrz sekcja „Pierwszy krok - wybór języka” w rozdziale "WPROWADZENIE".
Blokada
Przystawka zdalnego sterowania
Podstawowe ustawienia domyślne MIG/MAG
Podstawowe ustawienia domyślne MMA
Przyciski funkcyjne trybu szybkiego
Przyciski funkcyjne trybu szybkiego
Panel i zdalne sterowanie WŁ.
Kontrola WF
Tryb auto. zapisu
Wybór danych spustem uchwytu
Wiele podajników drutu
Funkcje dokumentacyjne
Konserwacja
Jednostka długości
Częstotliwość wartości pomiarowej
Kod dostępu
9.1
Blokada
Menu główne → Menu Konfiguracja → Blokada
Włączenie funkcji blokady wymusza podanie hasła (kodu) przy opuszczaniu menu
parametrów, trybu zdalnego lub trybu szybkiego.
Blokadę włącza się w menu konfiguracji.
0460 896 282
- 51 -
© ESAB AB 2013
9 MENU KONFIGURACJA
9.1.1
Stan blokady
W stanie blokady można włączać/ wyłączać funkcję blokady, nie usuwając istniejącego
hasła w przypadku wyłączenia tej funkcji. Próba włączenia blokady, gdy nie zapisano hasła,
spowoduje wyświetlenie klawiatury w celu wpisania nowego hasła.
Opuszczanie stanu blokady.
Znajdując się w menu pomiaru lub trybu szybkiego, kiedy blokada jest wyłączona, można
bez problemu je opuścić, naciskając klawisz KONIEC lub MENU, aby przejść do menu
głównego.
Jeśli blokada jest włączona, przy próbie wyjścia, opuszczenia REM lub po naciśnięciu
przycisku programowego 2. FUNKCJA, pojawi się następujący komunikat, ostrzegający
użytkownika o blokadzie.
NACIŚNIJ ENTER, ABY WPISAĆ HASŁO…
Tutaj można wybrać KONIEC, aby wrócić do poprzedniego menu, lub kontynuować,
naciskając klawisz ENTER i wpisując hasło.
Zostanie wyświetlone menu z klawiaturą, gdzie można wpisać hasło. Naciskaj klawisz
ENTER po każdym znaku i potwierdź hasło, naciskając GOTOWE.
Pojawi się następujący komunikat:
MODUŁ ODBLOKOWANY!
Jeśli hasło jest nieprawidłowe, pojawi się komunikat o błędzie, oferujący użytkownikowi opcję
ponownego wpisania hasła lub powrotu do pierwotnego menu, tj. menu parametrów lub trybu
szybkiego.
Jeśli hasło jest prawidłowe, zostaną usunięte wszystkie blokady pozostałych menu, choć
blokada pozostanie włączona. Oznacza to, że możesz tymczasowo opuścić menu
parametrów i trybu szybkiego, zachowując stan blokady przy powrocie do tych menu.
9.1.2
Ustal/zmień hasło blokady
W menu Ustal/zmień hasło blokady można edytować istniejące lub wprowadzić nowe hasło.
Hasło może się składać maksymalnie z 16 liter lub cyfr.
9.2
Zdalne sterowanie
Menu główne → Menu Konfiguracja → Przystawka zdalnego sterowania
Przystawki zdalnego sterowania bez magistrali CAN należy podłączać przez adapter
sterowania zdalnego. Ta funkcja nie obsługuje metody SuperPulse.
Po podłączeniu należy aktywować przestawkę zdalnego sterowania w menu parametrów za
pomocą klawisza funkcyjnego ZDALNE.
0460 896 282
- 52 -
© ESAB AB 2013
9 MENU KONFIGURACJA
9.2.1
Zastąp automatycznie
Ustaw kursor w wierszu ZDALNE STEROWANIE. Naciśnij ENTER, aby wyświetlić listę
opcji.
Po ustawieniu opcji ZASTĄP AUTOMATYCZNIE w położeniu „WŁ.”, zostanie automatycznie
pobrana ostatnio pobierana pamięć przed rozpoczęciem nowego spawania. Ma to na celu
usunięcie wyników wszystkich ustawień danych spawania, powstałych podczas ostatniej
procedury spawania.
9.2.2
Konfiguracja cyfrowej przystawki zdalnego sterowania
Bez adaptera zdalnego sterowania
Podłączając przystawkę zdalnego sterowania z magistralą CAN, konfiguracja przebiega
automatycznie, OBSŁUGA CYFROWA.
Z adapterem zdalnego sterowania
Używając cyfrowej przystawki zdalnego sterowania należy określić, jaki typ przystawki
sterowania zdalnego jest używany.
Ustaw kursor w wierszu OBSŁUGA CYFROWA i naciśnij ENTER, aby wyświetlić listę opcji.
KODOWANIE BINARNE
•
Moduł 32-programowy
10-PROGR
•
Moduł 10-programowy *
* lub uchwyt spawalniczy z wyborem programów RS3
9.2.3
Konfiguracja analogowej przystawki zdalnego sterowania
Bez adaptera zdalnego sterowania
Podłączając przystawkę zdalnego sterowania z magistralą CAN, konfiguracja
potencjometrów ANALOG 1 i ANALOG 2 przebiega automatycznie. Konfiguracji nie można
zmienić.
Z adapterem zdalnego sterowania
Z adapterem zdalnego sterowania Używając analogowej przystawki zdalnego sterowania,
można określić na panelu sterowania, które potencjometry zostaną użyte (maksymalnie 2).
Potencjometry są nazywane ANALOG 1 i ANALOG 2 w panelu sterowania i odwołują się do
własnych ustawionych parametrów procesu spawania, np. parametru podawania drutu
(ANALOG 1) i parametru napięcia (ANALOG 2) metodą MIG/MAG.
0460 896 282
- 53 -
© ESAB AB 2013
9 MENU KONFIGURACJA
Jeśli ustawisz kursor w wierszu ANALOG 1 i
naciśniesz ENTER, pojawi się lista.
Możesz wybrać, czy potencjometr ANALOG 1 ma zostać użyty do obsługi opcji PRĘD.
PODAW. DRUTU, czy nie zostanie użyty - BRAK.
Zaznacz wiersz PRĘD. PODAW. DRUTU i naciśnij ENTER.
Jeśli ustawisz kursor w wierszu ANALOG 2 i
naciśniesz ENTER, pojawi się lista.
Możesz wybrać, czy potencjometr ANALOG 2 ma zostać użyty do obsługi opcji NAPIĘCIE,
czy nie zostanie użyty - BRAK.
Zaznacz wiersz NAPIĘCIE i naciśnij ENTER.
Cała konfiguracja przystawki zdalnego sterowania obejmuje wszystkie podłączone podajniki
drutu. Usunięcie potencjometru ANALOG 1 w konfiguracji będzie dotyczyć obu podajników
drutu, w przypadku używania dwóch urządzeń.
9.2.4
Skala na wejściach
Można ustawić zakres sterowania używanych potencjometrów. W tym celu należy określić
wartości minimalną i maksymalną w panelu sterowania za pomocą pokręteł plus/ minus.
Należy pamiętać, że można ustawić różne limity napięcia w trybie synergicznym i
niesynergicznym. Ustawienie napięcia w synergii stanowi odchylenie (plus lub minus)
wartości synergii. W trybie niesynergicznym, ustawienie napięcia jest wartością
bezwzględną. Zestaw wartości dotyczy synergii, kiedy użytkownik znajduje się w trybie
synergicznym. Poza trybem synergicznym będzie to wartość bezwzględna.
Istnieją także różne limity sterowania napięciem dla spawania łukiem zwarciowym/
natryskowym oraz z pulsacją w trybie niesynergicznym.
Wartość po wyzerowaniu
Synergia - łuk zwarciowy/natryskowy i
pulsacja
min. -10 V
maks. 10 V
Brak synergii - łuk zwarciowy/natryskowy
min. 8 V
maks. 60 V
Brak synergii - pulsacja
min. 8 V
maks. 50 V
9.3
MIG/MAG - domyślne
Menu główne → Menu Konfiguracja → MIG/MAG - domyślne
W tym menu można ustawić:
•
•
•
•
•
•
Tryb spustu palnika (2/4-taktowe)
Konfiguracja sterowania 4-taktowego
Konfiguracja klawiszy funkcyjnych
Pomiar napięcia podczas pulsacji
Podajnik AVC
„Release pulse”
0460 896 282
- 54 -
© ESAB AB 2013
9 MENU KONFIGURACJA
9.3.1
Tryb spustu uchwytu (2/4-taktowe)
2-taktowe
A = Przedwypływ gazu
B = Start gorący
C = Spawanie
D = Wypełnianie krateru
E = Powypływ gazu
Działa podczas sterowania 2-taktowego uchwytem spawalniczym.
Przedwypływ gazu (jeśli używany) rozpoczyna się w chwili naciśnięcia spustu uchwytu
spawalniczego (1). Następuje rozpoczęcie procesu spawania. Po zwolnieniu spustu (2),
rozpoczyna się wypełnianie krateru (jeśli wybrane) i prąd spawania zostaje zatrzymany.
Rozpoczyna się powypływ gazu (jeśli wybrany).
WSKAZÓWKA: Ponowne naciśnięcie spustu podczas wypełniania krateru spowoduje dalsze
wypełnianie krateru do momentu zwolnienia spustu (wykropkowana linia). Wypełnianie
krateru można również przerwać poprzez szybkie naciśnięcie i zwolnienie spustu w trakcie
procesu.
Sterowanie 2-taktowe uruchamia się w menu pomiaru, konfiguracji lub klawiszem funkcyjnym
w menu pomiaru.
0460 896 282
- 55 -
© ESAB AB 2013
9 MENU KONFIGURACJA
4-taktowe
Sterowanie 4-taktowe posiada 3 pozycje startowe i 2 końcowe. To jest 1 pozycja startowa i
końcowa. Przy zerowaniu zostanie wybrana pozycja 1. Patrz sekcja „Konfiguracja
sterowania 4-taktowego”.
A = Przedwypływ gazu
B = Start gorący
C = Spawanie
D = Wypełnianie krateru
E = Powypływ gazu
Działa podczas sterowania 4-taktowego uchwytem
spawalniczym.
Przedwypływ gazu rozpoczyna się w chwili naciśnięcia spustu uchwytu spawalniczego (1).
Zwolnienie spustu uruchamia proces spawania. Ponowne naciśnięcie spustu (3) rozpoczyna
wypełnianie krateru (jeśli wybrane) i redukuje dane spawania do niższej wartości.
Zwolnienie spustu (4) całkowicie zatrzymuje spawanie i rozpoczyna powypływ gazu (jeśli
wybrany).
WSKAZÓWKA: Wypełnianie krateru zostaje zatrzymane w momencie zwolnienia spustu.
Natomiast wciskanie spustu umożliwia dalsze wypełnianie krateru (kropkowana linia).
Sterowanie 4-taktowe uruchamia się w menu pomiaru, konfiguracji lub klawiszem
funkcyjnym w menu pomiaru. Nie można wybrać trybu spustu uchwytu (4-taktowego), jeśli
spawanie punktowe jest WŁ.
9.3.2
Konfiguracja sterowania 4-taktowego
W konfiguracji sterowania 4-taktowego mogą wystąpić jego różne funkcje startowe i
końcowe.
Ustawienie startowe sterowania 4-taktowego
•
•
Sterowany spustem przedwypływ gazu, patrz sekcja „Sterowanie 4-taktowe”.
Sterowany czasowo przedwypływ gazu.
A = Przepływ gazu
B = Podawanie drutu
C = Przedwypływ gazu
D = Spawanie
Wciśnij spust (1) – rozpocznie się przedwypływ gazu; po zadanym czasie przedwypływu
gazu rozpocznie się proces spawania. Zwolnij spust (2).
•
Sterowany spustem „Hot start”
0460 896 282
- 56 -
© ESAB AB 2013
9 MENU KONFIGURACJA
A = Przepływ gazu
B = Podawanie drutu
C = Przedwypływ gazu
D = Start gorący
E = Spawanie
Wciśnij spust (1) – rozpocznie się przedwypływ gazu i uruchomi się funkcja „Hot start”, która
będzie działać do momentu zwolnienia spustu (2).
Ustawienie końcowe sterowania 4-taktowego
•
•
Sterowane czasowo wypełnianie krateru z możliwym wydłużeniem, patrz sekcja
„Sterowanie 4-taktowe”.
Sterowany spustem czas wypełniania krateru
A = Przepływ gazu
B = Podawanie drutu
C = Spawanie
D = Wypełnianie krateru
Wciśnij spust (3) – rozpocznie się i zakończy wypełnianie krateru. Jeśli spust zostanie
zwolniony (4) w czasie wypełniania krateru (czas wypełniania krateru ulegnie skróceniu),
spawanie zostanie przerwane.
9.3.3
Konfiguracja klawiszy funkcyjnych
Klawisze funkcyjne zostały opisane wyżej. Podczas spawania MIG/MAG użytkownik ma
możliwość ustawienia funkcji tych klawiszy, wybierając je z listy opcji. Siedmiu klawiszom
funkcyjnym można przypisać różne funkcje.
Dostępne są następujące opcje:
•
•
•
•
•
•
•
•
Brak
Płukanie gazem
Wprowadzanie drutu
Sterowanie 2-taktowe/ 4-taktowe
Wypełnianie krateru WŁ./WYŁ.
Start pełzający WŁ./WYŁ.
Hot start WŁ./WYŁ.
Wybór danych spawania spustem palnika
0460 896 282
- 57 -
© ESAB AB 2013
9 MENU KONFIGURACJA
Na wyświetlaczu znajdują się dwie kolumny: jedna dla funkcji i jedna dla numeru klawisza.
Panel posiada pięć klawiszy funkcyjnych. Naciskając klawisz 2. FUNKCJA można uzyskać
kolejne pięć klawiszy funkcyjnych.
Podczas przypisywania klawiszom funkcji są one numerowane od lewej w następujący
sposób:
Aby przypisać nową funkcję danemu klawiszowi, postępuj następująco:
•
•
•
Ustaw kursor w wierszu funkcji podpisanej BRAK i naciśnij klawisz z funkcją, która ma
zmienić numer klawisza.
Powtórz tę procedurę z klawiszem o numerze, który chcesz użyć.
Ustaw kursor w wierszu funkcji, której chcesz przypisać nowy numer klawisza i naciśnij
klawisz funkcyjny, któremu chcesz przypisać tę funkcję.
Pozostałym klawiszom można przypisać nowe funkcje w ten sam sposób, łącząc w pary
jedną z funkcji z lewej kolumny z numerem klawisza z prawej kolumny.
9.3.4
Pomiar napięcia podczas pulsacji
Opcje metod napięcia podczas pulsacji są następujące:
•
•
Wartość szczytowa dla napięcia pulsu (PULS) Napięcie jest mierzone tylko podczas
pulsacji i filtrowane, zanim jego wartość zostanie wyświetlona na ekranie.
Średnia wartość napięcia (ŚREDNIE)
Napięcie jest mierzone ciągle i filtrowane, zanim zostanie wyświetlona jego wartość.
Wyświetlone wartości pomiarów są używane jako dane wejściowe dla wewnętrznych i
zewnętrznych funkcji dokumentacyjnych.
9.3.5
Podajnik AVC
Po podłączeniu podajnika drutu AVC (ARC VOLTAGE CONTROL), przejdź do menu
KONFIGURACJA w USTAWIENIA PODSTAWOWE MIG/MAG. Naciśnij ENTER przy wierszu
0460 896 282
- 58 -
© ESAB AB 2013
9 MENU KONFIGURACJA
podajnika drutu AVC i wybierz WŁ. Urządzenie zostaje automatycznie skonfigurowane do
współpracy z podajnikiem drutu AVC.
9.3.6
Release pulse
Jeśli drut utknie w przedmiocie obrabianym, system to wykryje. Zostaje wysłany impuls
prądu, który uwalnia drut z powierzchni.
Aby uzyskać tę funkcję, wybierz RELEASE PULSE na liście w USTAWIENIA
PODSTAWOWE MIG/MAG, po czym naciśnij ENTER i wybierz WŁ.
9.4
Ustawienia domyślne MMA
Menu główne → Menu Konfiguracja → Ustawienia domyślne MMA
Spawanie kropelkowe
Spawanie kropelkowe można stosować przy spawaniu za pomocą elektrod nierdzewnych.
Funkcja ta polega na naprzemiennym zajarzaniu i wygaszaniu łuku w celu uzyskania lepszej
kontroli nad dostarczanym ciepłem. Aby wygasić łuk, wystarczy tylko nieco unieść elektrodę.
Tutaj można wybrać opcję WŁ. lub WYŁ.
9.5
Klawisze funkcyjne trybu szybkiego
Klawisze funkcyjne DANE SPAWANIA 1 – DANE SPAWANIA 4 są wyświetlane w menu trybu
szybkiego. Konfiguruje się je w następujący sposób:
Ustaw kursor w wierszu NUMER KLAWISZA FUNKCYJNEGO.
Klawisze są ponumerowane od 1 do 4, od lewej do prawej. Wybierz żądany klawisz, podając
jego numer za pomocą pokręteł plus/ minus.
Następnie przewiń w dół lewym pokrętłem do kolejnego wiersza PRZYPISANE DANE
SPAWANIA. Tutaj możesz przejrzeć zestawy danych spawania, zapisane w pamięci danych
spawania. Wybierz żądany numer danych spawania za pomocą pokręteł plus/ minus.
Naciśnij ZAPISZ, aby zapisać. Aby usunąć zapisany zestaw, naciśnij USUŃ.
9.6
Dwa źródła sygnału startowego
Po włączeniu tej opcji (WŁ.) można rozpocząć spawanie MIG/MAG zarówno z wejścia
startowego podajnika drutu, jak i z wejścia startowego TIG źródła prądu. Po rozpoczęciu
spawania z wejścia sygnału startowego, należy je zatrzymać z tego samego wejścia.
0460 896 282
- 59 -
© ESAB AB 2013
9 MENU KONFIGURACJA
9.7
Panel i zdalne sterowanie WŁ.
Menu główne → Menu Konfiguracja → Panel i zdalne sterowanie WŁ.
Zazwyczaj nie można zmieniać ustawień za pomocą przycisków, kiedy panel jest w trybie
zdalnego sterowania. Po włączeniu trybu zdalnego sterowania PANEL I ZDALNE
STEROWANIE WŁ. można zmieniać ustawienia prądu/podawania drutu lub napięcia przy
pomocy panelu sterowania i pilota.
Kiedy opcja PANEL I ZDALNE STEROWANIE WŁ. jest używana w kombinacji z limitami,
pracę urządzenia można ograniczyć do określonego zakresu ustawień. Dotyczy to
następujących ustawień: prędkość podawania drutu i napięcie dla spawania MIG/MAG,
ustawienie natężenia prądu dla spawania MMA i TIG, prąd pulsu z TIG z pulsem.
9.8
Kontrola WF
Menu główne → Menu Konfiguracja → Kontrola WF
Funkcja KONTROLA WF zwykle będzie włączona (WŁ.). Funkcja ta służy do określonych
rozwiązań klienta.
9.9
Tryb auto. zapisu
Menu główne → Menu Konfiguracja → Tryb auto. zapisu
Po pobraniu zestawu danych spawania z komórki pamięci w pamięci danych spawania i
zmianie ustawień, zmiany zostaną automatycznie zapisane w komórce pamięci po pobraniu
nowego zestawu danych spawania z pamięci.
Ręczne zapisywanie danych spawania w komórce pamięci blokuje kolejny automatyczny
zapis.
Komórka pamięci, w której zapisano dane, wyświetlana jest w prawym górnym rogu na
ekranie parametrów.
9.10
Wybór danych spustem uchwytu
Menu główne → Menu Konfiguracja → Wybór danych spustem uchwytu
Ta funkcja umożliwia przechodzenie między różnymi ustawionymi opcjami danych spawania
poprzez dwukrotne naciśnięcie spustu uchwytu spawalniczego.
Można przechodzić między maksymalnie 5 wybranymi komórkami pamięci, patrz rozdział
„ZARZĄDZANIE PAMIĘCIĄ”.
WYŁ. - Brak przechodzenia między danymi spawania.
ŁUK WYŁ. - Użytkownik nie może przechodzić między komórkami pamięci podczas
spawania.
WŁ. - Użytkownik zawsze może przechodzić między komórkami pamięci.
0460 896 282
- 60 -
© ESAB AB 2013
9 MENU KONFIGURACJA
Włączanie funkcji wyboru danych spustem uchwytu
Ustaw kursor w wierszu WYBÓR DANYCH SPUSTEM UCHWYTU i naciśnij ENTER.
Wybierz WYŁ., ŁUK WYŁ. lub WŁ. Naciśnij ENTER.
Wybór danych spawania z pamięci
Ustaw kursor w wierszu DODAJ/USUŃ DANE SPAWANIA.
Używając pokręteł plus/ minus, wybierz numery komórek pamięci, w których zapisano
bieżące dane spawania, po czym naciśnij klawisz ZAPISZ.
Wiersz WYBRANE DANE SPAWANIA wskaże, które dane spawania zostały wybrane i w
jakiej kolejności, od lewej do prawej. Zestaw danych spawania ostatnio wybranej komórki
jest wyświetlany pod linią na wyświetlaczu.
Aby usunąć dane spawania, powtórz powyższą procedurę, naciskając klawisz USUŃ.
9.11
Wiele podajników drutu
Menu główne → Menu Konfiguracja → Wiele podajników drutu
Podłączając kilka podajników drutu (maks. 4), należy używać podajników bez modułu
danych spawania, tj. z pustym panelem.
Wszystkie podajniki drutu dostarczane klientom mają numer identyfikacyjny 1.
Pierwsza rzecz, jaką należy zrobić przy podłączaniu kilku podajników drutu, to zmiana
numeru ID (adres węzła) jednego z podajników.
0460 896 282
- 61 -
© ESAB AB 2013
9 MENU KONFIGURACJA
Aby zmienić numer ID, postępuj następująco:
•
•
•
Podłącz pierwszy podajnik drutu i przejdź do menu WIELE PODAJNIKÓW DRUTU.
Naciśnij i zwolnij spust, aby włączyć podajnik drutu.
Następnie odczytaj jego numer ID w pierwszym wierszu (za pierwszym razem powinien
to być numer 1). Wybierz nowy numer ID od 2 do 4.
Ustaw kursor w wierszu WYBIERZ NOWY NUMER ID. Ustaw żądany numer między 1 i 4 za
pomocą pokręteł plus/ minus. Naciśnij ENTER.
Cyfra numeru ID w górnym wierszu zmieni się żądaną cyfrę.
•
•
Podłącz kolejny podajnik drutu.
Naciśnij i zwolnij spust, aby włączyć ten podajnik drutu. Zobaczysz, że urządzenie ma
numer identyfikacyjny 1.
Konfiguracja jest zakończona i możesz zacząć używać urządzenia w zwykły sposób. Tak
samo można skonfigurować i uruchomić cztery podajniki drutu. W przypadku używania kilku
podajników drutu nie jest ważne, jakie otrzymały numery identyfikacyjne, tylko żeby miały
różne numery, które umożliwią ich rozróżnienie.
Uważaj, aby nie przydzielić tego samego numeru ID dwóm podajnikom drutu. Jeśli tak się
stanie, napraw to, odłączając jeden z nich i ponownie wykonaj powyższą procedurę od
początku. Zawsze możesz przejść do menu WIELE PODAJNIKÓW DRUTU i sprawdzić
numery ID podłączonych podajników, naciskając spust.
W wierszu ID PODŁĄCZONYCH PODAJNIKÓW DRUTU możesz sprawdzić numery ID
wszystkich podłączonych podajników drutu.
9.12
Funkcje dokumentacyjne
Menu główne → Menu Konfiguracja → Funkcje dokumentacyjne
Warunki rejestrowania zakończonych spawań ustawia się w menu Funkcje dokumentacyjne
w menu Konfiguracja.
0460 896 282
- 62 -
© ESAB AB 2013
9 MENU KONFIGURACJA
Zaznacz wiersz i naciśnij ENTER. Jeśli wybrano WŁ., każde spawanie zostanie zapisane
jako plik tekstowy z rozszerzeniem .aqd. Codziennie jest tworzony nowy plik. Rejestrowane
są następujące informacje:
•
•
•
•
•
Czas rozpoczęcia spawania
Czas trwania spawania
Maksymalne, minimalne i średnie natężenie prądu podczas spawania
Maksymalne, minimalne i średnie napięcie podczas spawania
Maksymalna, minimalna i średnia moc podczas spawania
Dodatkowe informacje na temat funkcji dokumentacyjnej można znaleźć w sekcji „Funkcje
dokumentacyjne”.
9.13
Konserwacja
Menu główne → Menu Konfiguracja → Serwis
W tym menu usatwia się częstotliwość wymiany końcówki kontaktowej. Określ liczbę startów
spawania, po której należy wymienić końcówkę, zaznaczając wiersz CZĘST. WYMIANY
KOŃCÓWKI KONT. i naciskając ENTER. Następnie ustaw żądaną wartość za pomocą
pokręteł plus/ minus. Kiedy minie termin, w dzienniku błędów zostanie wyświetlony kod
usterki 54. Skasuj go, naciskając klawisz funkcyjny KASOWANIE.
Kiedy zamiast liczby startów jest wybrany LIMIT ŁĄCZNEGO CZASU PRACY, zostanie
wezwany technik autoryzowanego serwisu firmy ESAB.
0460 896 282
- 63 -
© ESAB AB 2013
9 MENU KONFIGURACJA
9.14
Jednostka długości
Menu główne → Menu Konfiguracja → Jednostka długości
Tutaj wybiera się jednostkę miary, metryczną lub w calach:
9.15
Częstotliwość wartości pomiarowej
Menu główne → Menu Konfiguracja → Częst. wartości pomiarowej
Tutaj ustawia się częstotliwość wartości pomiarowej, regulując wartość w zakresie od 1 do
10 Hz za pomocą jednego z pokręteł plus/ minus. Częstotliwość pomiaru wartości wpływa
tylko na dane pomiarów w obliczeniach danych o jakości.
9.16
Kod dostępu
Menu Konfiguracja → Kod dostępu
Funkcja KOD DOSTĘPU umożliwia odblokowanie pewnych funkcji, które nie zostały zawarte
w podstawowej wersji panelu sterowania. Informacje dotyczące tych funkcji znajdują się w
sekcji „MIG/MAG” w rozdziale „STRUKTURA MENU”.
Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, należy skontaktować się z firmą ESAB. Po podaniu
seryjnego numeru urządzenia otrzymasz kod dostępu, który należy wpisać w menu KOD
DOSTĘPU.
Naciśnij WPROWADŹ KOD i wpisz kod dostępu za pomocą wyświetlanej klawiatury. Ustaw
kursor na żądanym znaku za pomocą lewego pokrętła i klawiszy strzałek. Naciśnij ENTER.
Po wpisaniu pełnego wyrażenia naciśnij GOTOWE.
Aby aktywować, naciśnij klawisz AKTYWUJ. Pojawi się komunikat: KEY ACTIVATED (KOD
AKTYWOWANY). W razie niepowodzenia rejestracji pojawi się komunikat: KOD
NIEPRAWIDŁOWY Sprawdź kod dostępu i spróbuj ponownie.
0460 896 282
- 64 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
10
NARZĘDZIA
Menu główne → Narzędzia
To menu zawiera następujące podmenu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dziennik błędów
Eksport / Import
Menedżer plików
Edycja limitów konfiguracji
Edycja limitów parametrów
Statystyka produkcji
Funkcje dokumentacyjne
Dane synergiczne użytkownika
Kalendarz
Konta użytkowników
Informacje o urządzeniu
10.1
Dziennik błędów
Menu główne → Narzędzia → Dziennik błędów
Kody do zarządzania usterkami służą do informowania o usterkach w procesie spawania. Na
wyświetlaczu pojawia się wtedy menu kontekstowe. W prawym górnym rogu wyświetlacza
pojawia się wykrzyknik
.
UWAGA!
znika z wyświetlacza zaraz po przejściu do menu dziennika błędów.
Wszystkie błędy, które wystąpiły podczas używania urządzeń spawalniczych, są
dokumentowane jako komunikaty o błędach w dzienniku błędów. Można zapisać
maksymalnie 99 komunikatów o błędach. Jeśli dziennik błędów zapełni się, tj. zostanie
zapisanych 99 komunikatów o błędach, kolejna usterka spowoduje automatyczne usunięcie
najstarszego komunikatu.
0460 896 282
- 65 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
Menu dziennika błędów zawiera następujące informacje:
•
•
•
•
•
Numer błędu
Data wystąpienia błędu
Godzina wystąpienia błędu
Urządzenie, w którym wystąpił błąd
Kod zarządzania błędem
Jednostki
1 = chłodnica
4 = przystawka zdalnego sterowania
2 = źródło prądu
5 = moduł AC
3 = podajnik drutu
8 = panel sterowania
10.1.1
Objaśnienia kodów błędów
Kod usterki
Opis
1
Błąd pamięci programu, (EPROM)
Wystąpił błąd w pamięci programu.
Ta usterka nie wyłącza żadnej funkcji.
Działanie: Uruchomić maszynę ponownie. Jeśli usterka występuje nadal,
wezwij technika serwisu.
2
Błąd mikroprocesora pamięci RAM
Mikroprocesor nie może odczytać z / zapisać w danej pozycji pamięci w
swojej pamięci wewnętrznej.
Ta usterka nie wyłącza żadnej funkcji.
Działanie: Uruchomić maszynę ponownie. Jeśli usterka występuje nadal,
wezwij technika serwisu.
3
Błąd pamięci zewnętrznej RAM
Mikroprocesor nie może odczytać z / zapisać w danej pozycji pamięci w
swojej pamięci zewnętrznej.
Ta usterka nie wyłącza żadnej funkcji.
Działanie: Uruchomić maszynę ponownie. Jeśli usterka występuje nadal,
wezwij technika serwisu.
0460 896 282
- 66 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
Kod usterki
Opis
4
Niskie zasilanie 5 V
Napięcie zasilania jest zbyt niskie.
Bieżący proces spawania został zatrzymany i nie może być uruchomiony
ponownie.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli
usterka występuje nadal, wezwij technika serwisu.
5
Przekroczenie limitu napięcia pośredniego DC
Napięcie jest zbyt niskie lub zbyt wysokie. Napięcie może być zbyt wysokie
w wyniku poważnych przebiegów przejściowych w zasilaniu sieciowym lub
słabego zasilania (wysoka indukcyjność zasilania lub utrata fazy).
Źródło prądu zostało zatrzymane i nie może być uruchomione ponownie.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli
usterka występuje nadal, wezwij technika serwisu.
6
Wysoka temperatura
Zadziałał termiczny, samoczynny wyłącznik przeciążeniowy.
Bieżący proces spawania został zatrzymany i nie może być uruchomiony
ponownie do chwili zresetowania wyłącznika.
Działanie: Sprawdź, czy wloty lub wyloty powietrza chłodzącego nie są
zablokowane lub zapchane brudem. Sprawdzić używany cykl pracy i
upewnić się, że sprzęt nie jest przeciążany.
7
Wysoki prąd pierwotny
Źródło prądu pobiera zbyt dużo prądu z napięcia DC, które go dostarcza.
Źródło prądu zostało zatrzymane i nie można go uruchomić.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli błąd
występuje nadal, wezwij technika serwisu.
12
Błąd komunikacji (ostrzeżenie)
Obciążenie magistrali systemowej CAN jest chwilowo zbyt wysokie.
Możliwe, że źródło prądu lub podajnik drutu utraciły kontakt z panelem
sterowania.
Działanie: Sprawdź sprzęt i upewnij się, że jest podłączony tylko jeden
podajnik drutu lub przystawka zdalnego sterowania. Jeśli usterka występuje
nadal, wezwij technika serwisu.
14
Błąd komunikacji
Magistrala systemowa CAN chwilowo nie działa z powodu nadmiernego
obciążenia.
Bieżący proces spawania został zatrzymany.
Działanie: Sprawdź sprzęt i upewnij się, że jest podłączony tylko jeden
podajnik drutu lub przystawka zdalnego sterowania. Wyłącz zasilanie
sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli usterka występuje nadal, wezwij
technika serwisu.
15
Komunikaty zostały utracone
Mikroprocesor nie jest w stanie przetwarzać informacji nadchodzących
wystarczająco szybko, co prowadzi do ich utraty.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli
usterka występuje nadal, wezwij technika serwisu.
0460 896 282
- 67 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
Kod usterki
Opis
16
Wysokie napięcie obwodu otwartego
Napięcie obwodu otwartego było zbyt wysokie.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli
usterka występuje nadal, wezwij technika serwisu.
17
Brak komunikacji z drugim modułem
Bieżące działania zostaną wstrzymane i nie jest możliwe rozpoczęcie
spawania.
Ten błąd może być spowodowany przerwaniem połączenia (np. kabla CAN)
pomiędzy modułem danych spawania i drugim modułem. Moduł, którego
dotyczy awaria, jest wyświetlany w dzienniku błędów.
Działanie: Sprawdź kable CAN. Jeśli błąd występuje nadal, wezwij technika
serwisu.
19
Błąd zasilanej baterią pamięci danych RAM
Spadek napięcia baterii
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Panel
sterowanie zostanie zresetowany. Ustawienia są wyświetlane w języku
angielskim, jako MIG/MAG, SHORT/SPRAY, Fe, CO2, 1,2 mm. Jeśli błąd
będzie się powtarzać, wezwij technika serwisu.
22
Przepełnienie bufora transmisji
Panel sterowania nie jest w stanie przekazywać informacji do innych
urządzeń wystarczająco szybko.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie.
23
Przepełnienie bufora odbiorczego
Panel sterowania nie jest w stanie przetwarzać informacji od innych
urządzeń wystarczająco szybko.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie.
25
Niezgodny format danych spawania
Próba zapisania danych spawania w pamięci USB. Pamięć USB posiada
inny format danych, niż pamięć danych spawania.
Działanie: Użyj innej pamięci USB.
26
Błąd programu
Coś przeszkodziło procesorowi w wykonywaniu jego normalnych zadań w
programie.
Nastąpi ponowne automatyczne uruchomienie programu. Bieżący proces
spawania zostanie zatrzymany. Ta usterka nie wyłącza żadnej funkcji.
Działanie: Przejrzeć ustawienia programów spawania podczas spawania.
Jeśli błąd występuje nadal, wezwij technika serwisu.
28
Utrata danych programu
Wykonywanie programu nie działa.
Działanie: Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli błąd
występuje nadal, wezwij technika serwisu.
40
Niezgodne urządzenia
Podłączono nieprawidłowy podajnik drutu. Start jest niemożliwy.
Działanie: Podłącz prawidłowy podajnik drutu.
0460 896 282
- 68 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
Kod usterki
Opis
54
Minął termin przeglądu
Minął termin przeglądu dotyczący wymiany końcówki kontaktowej.
Działanie: Wymienić końcówkę stykową.
60
Błąd komunikacji
Magistrala systemowa CAN chwilowo nie działa z powodu zbyt dużego
obciążenia. Bieżący proces spawania zostaje zatrzymany.
Działanie: Sprawdź, czy wszystkie urządzenia są prawidłowo połączone.
Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli błąd występuje
nadal, wezwij technika serwisu.
64
Przekroczony limit wartości pomiarów
Wartości pomiarów przekroczyły swoje limity.
Działanie: Sprawdź, czy limit został ustawiony prawidłowo. Sprawdź również
jakość spawania.
70
Przekroczony bieżący limit wartości pomiarów
Bieżące wartości pomiarów przekroczyły swoje limity.
Działanie: Sprawdź, czy bieżący limit został ustawiony prawidłowo. Sprawdź
również jakość spoiny.
71
Przekroczony limit wartości pomiarów napięcia
Wartości pomiarów napięcia przekroczyły swoje limity.
Działanie: Sprawdź, czy limit napięcia został ustawiony prawidłowo.
Sprawdź również jakość spoiny.
72
Przekroczony limit wartości pomiarów zasilania
Wartości pomiarów zasilania przekroczyły swoje limity.
Działanie: Sprawdź, czy limit zasilania został ustawiony prawidłowo.
Sprawdź również jakość spoiny.
73
Przekroczony bieżący limit wartości pomiarów WF
Bieżące wartości pomiarów WF przekroczyły swoje limity.
Działanie: Sprawdź, czy bieżący limit WF został ustawiony prawidłowo.
Sprawdź również jakość spoiny.
10.2
Eksport / Import
Menu główne → Narzędzia → Eksport/Import
W menu Eksport / Import można przesyłać informacje do i z panelu sterowania za pomocą
pamięci USB.
Można przesyłać następujące informacje:
•
Zestawy danych spawania Eksport / Import
•
Ustawienia systemowe
Eksport / Import
•
Limity konfiguracji
Eksport / Import
•
Limity parametrów
Eksport / Import
•
Dziennik błędów
Eksport
•
Dziennik funkcji
dokumentacyjnych
Eksport
•
Statystyka produkcji
Eksport
0460 896 282
- 69 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
•
Linie synergiczne
Eksport / Import
•
Ustawienia podstawowe
Eksport / Import
Włóż pamięć USB. Informacje na temat wkładania pamięci USB znajdują się w sekcji „Złącze
USB”. Wybierz wiersz zawierający informacje, które chcesz przesłać. Naciśnij EKSPORT lub
IMPORT, w zależności od tego, czy informacje mają być eksportowane czy importowane.
10.3
Menedżer plików
Menu główne → Narzędzia → Menedżer plików
W menedżerze plików można przetwarzać informacje w pamięci USB (C:\). Menedżer plików
umożliwia ręczne usuwanie i kopiowanie danych spawania i danych dokumentacyjnych.
Po włożeniu pamięci USB, na wyświetlaczu pojawi się podstawowy folder pamięci, jeśli nie
wybrano jeszcze innego folderu.
Panel sterowania zapamiętuje miejsce ostatniego używania menedżera plików, więc wraca
się w to samo miejsce w strukturze plików.
Funkcja INFO służy do sprawdzania dostępnej ilości miejsca w pamięci.
Informacje aktualizuje się, naciskając klawisz ODŚWIEŻ.
0460 896 282
- 70 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
Aby usunąć, zmienić nazwę, utworzyć nowy folder, skopiować lub wkleić, naciśnij klawisz
ZMIEŃ. Pojawi się lista dostępnych opcji. Jeśli zostanie wybrane (..) lub folder, można tylko
utworzyć nowy folder lub wkleić uprzednio skopiowany plik. Po zaznaczeniu pliku zostaną
dodane opcje ZMIEŃ NAZWĘ, KOPIUJ lub WKLEJ, jeśli wcześniej skopiowano plik.
Wybierz folder lub plik i naciśnij ZMIEŃ.
Ta lista pojawia się po naciśnięciu klawisza
ZMIEŃ.
10.3.1
Usuwanie pliku/ folderu
Zaznacz plik lub folder, który chcesz usunąć i naciśnij ZMIEŃ.
Zaznacz USUŃ i naciśnij ENTER.
Plik/ folder został usunięty. Przed usunięciem folderu należy go opróżnić, tzn. usunąć
zawarte w nim pliki.
10.3.2
Zmiana nazwy pliku/ folderu
Zaznacz plik lub folder, którego nazwę chcesz zmienić i naciśnij ZMIEŃ.
Zaznacz ZMIEŃ NAZWĘ i naciśnij ENTER.
Na wyświetlaczu pojawi się klawiatura. Użyj lewego pokrętła do zmiany wiersza i klawiszy
strzałek do poruszania się w lewo i w prawo. Zaznacz znak/ funkcję, których chcesz użyć i
naciśnij ENTER.
0460 896 282
- 71 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
10.3.3
Tworzenie nowego folderu
Zaznacz, gdzie chcesz utworzyć nowy folder i naciśnij ZMIEŃ.
Zaznacz NOWY FOLDER i naciśnij ENTER.
Na wyświetlaczu pojawi się klawiatura. Użyj lewego pokrętła do zmiany wiersza i klawiszy
strzałek do poruszania się w lewo i w prawo. Zaznacz znak/ funkcję, których chcesz użyć i
naciśnij ENTER.
10.3.4
Kopiowanie i wklejanie plików
Zaznacz plik, który chcesz skopiować i naciśnij ZMIEŃ.
Zaznacz KOPIUJ i naciśnij ENTER.
Ustaw kursor w folderze, do którego chcesz skopiować plik i naciśnij ZMIEŃ.
Zaznacz WKLEJ i naciśnij ENTER.
Kopia zostaje zapisana jako Copy of + oryginalna nazwa, np. Copy of WeldData.awd.
10.4
Edycja limitów konfiguracji
Menu główne → Narzędzia → Edycja limitów konfiguracji
W tym menu ustawia się własne maks. i min. wartości różnych metod spawania. Limity nie
mogą być wyższe ani niższe od wartości, dla których zwymiarowano źródło prądu. Istnieje 50
miejsc zapisu. Zaznacz wiersz pustego miejsca zapisu i naciśnij ENTER. Wybierz proces
(MIG/MAG, MMA, TIG) i naciśnij ENTER. W przypadku MIG/MAG, można wybrać maks. i
min. wartości napięcia i prędkości podawania drutu.
0460 896 282
- 72 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
W przypadku MMA i TIG można zmienić maks. i min. wartości natężenia prądu.
Kiedy wartości wymagają regulacji, naciśnij ZAPISZ. Kiedy pojawi się pytanie, czy wartość
limitu ma zostać zapisana w wybranym miejscu zapisu, naciśnij NIE lub TAK. Wartości
miejsca zapisu można zobaczyć pod linią u dołu ekranu. W tym przypadku miejsce zapisu 2
dla wartości limitów MMA to 20 - 394 A.
Funkcja AUTO umożliwia automatyczne ustawianie limitów zgodnie z limitami ustawionymi
dla każdej metody spawania.
Kiedy pojawi się pytanie, czy limity konfiguracji mają zostać ustawione automatycznie,
naciśnij NIE lub TAK, a następnie ZAPISZ, jeśli chcesz zachować ustawienie.
10.5
Edycja limitów parametrów
Menu główne → Narzędzia → Edycja limitów parametrów
W tym menu ustawia się własne wartości parametrów dla różnych metod spawania. Istnieje
50 miejsc zapisu. Zaznacz wiersz pustego miejsca zapisu i naciśnij ENTER. Zaznacz proces,
naciskając ENTER. Następnie wybierz z listy proces spawania i ponownie naciśnij ENTER.
Można wybrać następujące wartości:
Metoda MIG/MAG
•
•
•
•
napięcie: min., maks., min. średnie, maks. średnie
prąd: min., maks., min. średnie, maks. średnie
moc wyjściowa: min., maks., min. średnie, maks. średnie
prąd podajnika drutu: min., maks., min. średnie, maks. średnie
Wskazówka: Aby zapobiec problemom z podawaniem, szczególnie w przypadku spawania
zrobotyzowanego, zaleca się podanie wartości maks. prądu silnika podajnika drutu. Wysoki
prąd silnika wskazuje na problemy z podawaniem. Aby podać prawidłową wartość maks.,
należy przeanalizować prąd silnika z miesięcznego okresu spawania. Następnie można
uzyskać właściwą wartość maksymalną.
Metody MMA i TIG
•
•
•
napięcie: min., maks., min. średnie, maks. średnie
prąd: min., maks., min. średnie, maks. średnie
moc wyjściowa: min., maks., min. średnie, maks. średnie
Ustaw żądaną wartość za pomocą jednego z pokręteł z prawej strony i naciśnij ZAPISZ.
0460 896 282
- 73 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
W oknie dialogowym pojawi się pytanie, czy chcesz zapisać wybrane miejsce zapisu.
Naciśnij TAK, aby zapisać wartość. Wartości miejsca zapisu można zobaczyć pod linią u
dołu ekranu.
Funkcja AUTO umożliwia automatyczne ustawianie limitów zgodnie z ostatnio używanymi
wartościami parametrów.
Kiedy pojawi się pytanie, czy wartości parametrów mają zostać ustawione automatycznie,
naciśnij NIE lub TAK, a następnie ZAPISZ, jeśli chcesz zachować ustawienie.
10.6
Statystyka produkcji
Menu główne → Narzędzia → Statystyka produkcji
Statystyka produkcji służy do śledzenia całkowitego czasu jarzenia się łuku, całkowitej ilości
zużytych materiałów i liczby spawań od ostatniego zerowania. Śledzi ona również czas
jarzenia się łuku i ilość materiałów zużytych w ostatnim spawaniu. W celach informacyjnych
wyświetlana jest także obliczona długość stopionego drutu oraz godzina ostatniego
zerowania.
Liczba spawań nie ulega zwiększeniu, jeśli czas jarzenia się łuku był krótszy niż 1 sekunda.
Z tego powodu nie jest wyświetlana ilość zużytego materiału w krótkim spawaniu tego typu.
Jednak zużycie materiału i czas są uwzględnione w łącznym zużyciu materiału i czasie
jarzenia się łuku.
Naciśnięcie klawisza KASOWANIE spowoduje wyzerowanie wszystkich liczników. Data i
godzina podają ostatnie zerowanie.
0460 896 282
- 74 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
Jeśli nie wyzerujesz liczników, wszystkie zostaną wyzerowane automatycznie, kiedy jeden z
nich osiągnie wartość maksymalną.
Maksymalne wartości liczników
Czas
999 godzin, 59 minut, 59 sekund
Waga
13 350 000 gramów
Ilość
65535
Zużycie materiału nie jest liczone w przypadku używania indywidualnych linii synergicznych
klienta.
10.7
Funkcje dokumentacyjne
Menu główne → Narzędzia → Funkcje dokumentacyjne
Funkcje dokumentacyjne śledzą różne ciekawe dane spawania dla poszczególnych spawań.
Są to:
•
•
•
•
•
Czas rozpoczęcia spawania.
Czas trwania spawania.
Maksymalne, minimalne i średnie natężenie prądu podczas spawania.
Maksymalne, minimalne i średnie napięcie podczas spawania.
Maksymalna, minimalna i średnia moc podczas spawania.
Aby obliczyć doprowadzone ciepło, zostaje zaznaczone wybrane spawanie. Przejrzyj
spawania za pomocą prawego górnego pokrętła (#) i ustaw długość spoiny niższym
pokrętłem (*). Naciśnij klawisz ODŚWIEŻ, aby moduł spawania obliczył doprowadzone ciepło
dla wybranej spoiny.
W wierszu u dołu ekranu wyświetlana jest liczba spawań od ostatniego zerowania. Można
zapisać informacje dotyczące maksymalnie 100 spawań. W razie przekroczenia 100
spawań, pierwsze zostaje zastąpione. Spawanie musi trwać dłużej niż sekundę, aby zostało
zarejestrowane.
Ostatnie zarejestrowane spawanie jest wyświetlane na ekranie, choć można również
przeglądać inne zarejestrowane spawania. Wszystkie dzienniki zostają usunięte, kiedy
naciśniesz klawisz KASOWANIE.
Opis harmonogramu danych spawania
Każdy harmonogram danych spawania może mieć krótki opis. W menu USTAW. i EDYTUJ
OPIS, można wpisać 40-znakowy opis dopiero co wywołanego harmonogramu danych
spawania, używając zintegrowanej klawiatury. Bieżący opis można również zmienić lub
usunąć.
Jeśli zażądany harmonogram posiada opis, jest to zaznaczone w oknach PAMIĘĆ, POMIAR
i ZDALNE zamiast parametrów danych spawania.
0460 896 282
- 75 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
10.7.1
Zapis danych dokumentacyjnych
Menu główne → Narzędzia → Eksport/Import
Pliki tworzone w panelu sterowania są zapisywane w formacie xml. Aby można było
korzystać z pamięci USB, należy ją sformatować jako FAT. Panel sterowania może być
używany z oprogramowaniem WeldPoint firmy ESAB, które należy zamawiać oddzielnie.
Umieść pamięć USB w panelu sterowania, patrz sekcja „Menedżer plików”.
Zaznacz REJESTR FUNKCJI MONITORINGU i naciśnij EKSPORT.
Cały zestaw danych dokumentacyjnych (informacje o 100 ostatnich spawaniach), które są
zapisane w panelu sterowania, zostaną zapisane w pamięci USB.
Plik znajduje się w folderze QData. Folder QData tworzony jest automatycznie przy
podłączaniu pamięci USB.
Dodatkowe informacje na temat funkcji dokumentacyjnej można znaleźć w sekcji „Funkcja
dokumentacyjna”.
10.8
Dane synergiczne użytkownika
Menu główne → Narzędzia → Edycja linii synergicznych
Można tworzyć własne linie synergiczne powiązane z prędkością podawania drutu i
napięciem. Maksymalnie można zapisać dziesięć takich linii synergicznych.
Nową linię synergiczną tworzy się w dwóch krokach:
•
Zdefiniuj nową linię synergiczną, podając liczbę współrzędnych napięcia/ prędkości
podawania drutu – patrz punkty A-D na poniższym wykresie:
Napięcie
Podawanie drutu
0460 896 282
- 76 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
•
Określ kombinację drutu/ gazu, której ma dotyczyć linia synergiczna.
10.8.1
Określ współrzędne napięcia/ drutu
Do utworzenia linii synergicznej dla metody spawania łukiem zwarciowym/ natryskowym
wymagane są cztery współrzędne; dla metody pulsacji wymagane są dwie współrzędne.
Następnie zapisz te współrzędne pod oddzielnymi numerami danych spawania w pamięci
danych spawania.
Łuk zwarciowy/ natryskowy
•
•
•
•
Wyświetl menu główne i wybierz metodę ZWARCIOWY/ NATRYSKOWY dla MIG/MAG.
Wprowadź wymagane wartości napięcia i prędkości podawania drutu dla pierwszej
współrzędnej.
Wyświetl menu PAMIĘĆ (MEMORY) i zapisz pierwszą współrzędną pod dowolnym
numerem.
Cztery współrzędne dla linii metody zwarciowej/ natryskowej można zapisać jako
dowolne numery. Fabrycznie zostały one zapisane jako numery 96, 97, 98 i 99.
Wyższy numer danych spawania powinien zawierać wyższe wartości napięcia i prędkości
podawania drutu, niż poprzedzający go numer danych spawania.
Parametry spawania dotyczące indukcyjności i rodzaj sterowania muszą mieć jednakową
wartość we wszystkich czterech numerach danych spawania.
Określ liczbę wymaganych współrzędnych, a następnie przejdź do sekcji „Określanie
prawidłowej kombinacji drutu/ gazu”.
Pulsacja
•
•
•
•
Wyświetl menu główne i wybierz metodę Z PULSEM dla MIG/MAG.
Wprowadź wymagane wartości napięcia i prędkości podawania drutu dla pierwszej
współrzędnej.
Wyświetl menu PAMIĘĆ (MEMORY) i zapisz pierwszą współrzędną pod dowolnym
numerem.
Wyższy numer danych spawania powinien zawierać wyższe wartości napięcia, prędkości
podawania drutu, częstotliwości pulsu, amplitudy pulsu i prądu bazy, niż poprzedzający
go numer danych spawania.
Parametry spawania dotyczące czasu pulsu, Ka, Ki i nachylenia muszą mieć jednakową
wartość w obu numerach danych spawania.
Określ liczbę wymaganych współrzędnych, a następnie przejdź do sekcji „Określanie
prawidłowej kombinacji drutu/ gazu”.
10.8.2
Określanie prawidłowej kombinacji drutu/ gazu
Ustaw kursor w wierszu TYP DRUTU i naciśnij ENTER.
0460 896 282
- 77 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
Wybierz opcję wyświetlaną na liście i naciśnij
ENTER.
W ten sam sposób wybierz GAZ
OSŁONOWY i naciśnij ENTER.
W ten sam sposób wybierz ŚREDNICA
DRUTU i naciśnij ENTER.
Zaznacz wiersz 1. HARM. PROJEKTU SYNERG. i naciśnij ZAPISZ.
Operacja została zakończona – linia synergiczna została zdefiniowana.
UWAGA!
Dla każdej pulsacji wymagana jest odpowiednia synergia zwarciowa/ natryskowa.
Podczas tworzenia nowej linii synergicznej dla metody z pulsem, zawsze zostanie
wyświetlone ostrzeżenie o braku odpowiedniej linii dla metody spawania łukiem zwarciowym/
natryskowym. Treść ostrzeżenia: OSTRZEŻENIE! Brak odpowiedniej linii synergicznej dla
metody zwarciowej/ natryskowej.
10.8.3
Tworzenie własnej opcji drutu/ gazu
Listę opcji drutu/ gazu można rozszerzyć o maksymalnie dziesięć własnych opcji. U dołu
każdej listy znajduje się pusty wiersz (---). Ustawiając kursor w tym wierszu i naciskając
ENTER można uzyskać dostęp do klawiatury i wpisywać własne opcje.
Zaznacz wiersz --- i naciśnij ENTER.
0460 896 282
- 78 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
Klawiaturę panelu sterowania obsługuje
się w następujący sposób:
•
•
Ustaw kursor na żądanym znaku za
pomocą lewego pokrętła i klawiszy
strzałek. Naciśnij ENTER. Wpisz w ten
sposób pełne wyrażenie, które może
zawierać maksymalnie 16 znaków.
Naciśnij GOTOWE. Nazwa opcji będzie
widoczna na liście.
Usuwanie nazwanej opcji przebiega następująco:
•
•
Zaznacz swoją opcję drutu/ gazu na odpowiedniej liście.
Naciśnij USUŃ.
UWAGA!
Nazwanej opcji drutu/ gazu nie można usunąć, jeśli stanowi część zestawu
danych spawania, który znajduje się obecnie w pamięci roboczej.
10.9
Kalendarz
Menu główne → Narzędzia → Kalendarz
Tutaj ustawia się datę i godzinę.
Zaznacz wiersz do ustawienia: rok, miesiąc,
dzień, godzina, minuty i sekundy. Ustaw
prawidłową wartość za pomocą pokręteł po
prawej stronie. Naciśnij USTAW.
10.10
Konta użytkowników
Menu główne → Narzędzia → Konta użytkowników
Może się zdarzyć, że ze względu na jakość będzie nam zależało, aby źródło prądu nie mogło
być używane przez osoby nieupoważnione.
W tym menu rejestruje się nazwę użytkownika, poziom dostępu i hasło.
Wybierz NAZWA UŻYTKOWNIKA i naciśnij
ENTER. Przewiń do pustego wiersza i
naciśnij ENTER. Wpisz nową nazwę
użytkownika na klawiaturze za pomocą
lewego pokrętła, klawiszy strzałek i klawisza
ENTER. Maksymalnie można utworzyć 16
kont użytkowników. W plikach danych
dokumentacyjnych będzie widać, którzy
użytkownicy wykonali określone spawanie.
0460 896 282
- 79 -
© ESAB AB 2013
10 NARZĘDZIA
W menu POZIOM DOSTĘPU wybierz:
•
•
Administrator, pełny dostęp (możliwość dodawania nowych użytkowników)
Starszy użytk., dostęp do wszystkiego oprócz:
○ blokada
○ wiele podajników drutu
○ kalendarz
○ Konta użytkowników
•
Zwykły użytk., dostęp do menu pomiarów
W wierszu HASŁO UŻYTKOWNIKA wpisz hasło za pomocą klawiatury. Po włączeniu źródła
prądu i panelu sterowania zostaniesz poproszony o wpisanie swojego hasła.
Jeśli zrezygnujesz z tej funkcji i zdecydujesz się udostępnić źródło prądu i panel sterowania
wszystkim użytkownikom, wybierz WYŁ. KONTA UŻYTKOWNIKÓW.
Zmień użytkownika
To menu jest widoczne, kiedy funkcja KONTA
UŻYTKOWNIKÓW jest WŁĄCZONA.
Umożliwia zmianę użytkownika. Wpisz hasło
użytkownika i zaloguj się lub wybierz
KONIEC, aby powrócić do menu narzędzi.
10.11
Informacje o urządzeniu
Menu główne → Narzędzia → Informacje o urządzeniu
W tym menu dostępne są następujące informacje:
•
•
•
ID maszyny
ID węzła
2 = źródło prądu
3 = podajnik drutu
8 = panel sterowania
Wersja oprogramowania
0460 896 282
- 80 -
© ESAB AB 2013
11 ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
11
ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH
PRZESTROGA!
Prace naprawcze i elektryczne powinny być wykonywane przez technika
autoryzowanego serwisu. Należy stosować wyłącznie oryginalne części
zamienne i eksploatacyjne.
U82 zostało zaprojektowane i przetestowane zgodnie z międzynarodowymi i europejskimi
standardami 60974-1 i 60974-10. Do obowiązków serwisu, który przeprowadzał
konserwację lub naprawę, należy upewnienie się, że produkt nadal jest zgodny z
wymienioną normą.
Części zamienne można zamawiać przez lokalnego dealera firmy ESAB – patrz ostatnia
strona tego dokumentu. Przy składaniu zamówienia należy podać typ produktu, numer
seryjny, oznaczenie i numer części zamiennej według listy części zamiennych. Ułatwi to
wysyłkę i umożliwi prawidłową dostawę.
0460 896 282
- 81 -
© ESAB AB 2013
STRUKTURA MENU
STRUKTURA MENU
0460 896 282
- 82 -
© ESAB AB 2013
STRUKTURA MENU
0460 896 282
- 83 -
© ESAB AB 2013
STRUKTURA MENU
0460 896 282
- 84 -
© ESAB AB 2013
STRUKTURA MENU
0460 896 282
- 85 -
© ESAB AB 2013
STRUKTURA MENU
0460 896 282
- 86 -
© ESAB AB 2013
STRUKTURA MENU
Różnice funkcjonalne
Functions
U82 Basic
U82 Plus
Super Pulse
No
Yes
Limit editor
Yes
Yes
File manager
No
Yes
Auto save mode
No
Yes
Release pulse
Yes
Yes
Synergic lines
Basic package = 111 lines
Complete no of available lines
User defined synergic data
No
Yes
Production statistics
No
Yes
0460 896 282
- 87 -
© ESAB AB 2013
PARAMETRY DRUTU I GAZU
PARAMETRY DRUTU I GAZU
U82 Podstawowe - spawanie MIG/MAG łukiem zwarciowym/natryskowym
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire (ER70S)
CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar
1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(ER4043)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,0 1,2 1,6*
Metal powder cored wire (E70 MCW)
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Rutile flux cored wire (E70 RFCW)
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Basic flux cored wire (E70 BFCW)
CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,2
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Stainless solid wire (ER316LSi)
Magnesium-alloyed aluminium wire
(ER5356)
Metal powder cored stainless wire (Ss
MCW)
Brąz krzemowy (ERCuSi-A)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
U82 Basic - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low-alloy or non-alloy wire (ER70S)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Stainless solid wire (ER308LSi)
Ar + 2% CO2
0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (ER309LSi)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (SS309MoL)
Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless duplex wire (ER2209)
Ar + 30% He + 1% O2
1,2
Stainless wire (ER316LSi)
0460 896 282
- 88 -
© ESAB AB 2013
PARAMETRY DRUTU I GAZU
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Magnesium-alloyed aluminium wire
(ER5356)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Magnesium-alloyed al wire (ER5183)
Ar
1,6
Silicon-alloyed aluminium wire
(ER4043)
Ar
1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed al wire (ER4043)
Ar + 30% He
0,9 1,0 1,2
Silicon-alloyed al wire (ER4047)
Ar
1,2 1,6
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% CO2
1,0 1,2
Aluminium solid wire (ER1100)
Ar
1,2
Metal powder-filled cored wire
(E70MCW)
Ar + 8% CO2
1,2 1,4 1,6
Ar + 18% CO2
1,2 1,4 1,6
Metal powder cored Stainless wire (Ss Ar + 2% O2
MCW)
Ar + 2% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
1,2
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(ER70S)
CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 15% CO2 + 5% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 16% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 25% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2
1,0 1,2
Stainless solid wire (ER316LSi) Ar + 2% O2
0460 896 282
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 30% He + 1% O2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
- 89 -
© ESAB AB 2013
PARAMETRY DRUTU I GAZU
Wire type
Shielding gas
Stainless duplex wire (ER2209) Ar + 2% O2
Wire diameter
1,0
Ar + 30% He + 1% CO2
1,0
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed aluminium wire
(ER4043)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2 1,6*
Metal powder cored wire (E70
MCW)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Rutile flux cored wire (E70
RFCW)
CO2
1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2 1,4* 1,6*
Basic flux cored wire (E70
BFCW)
CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
SELF-SHIELDING
1,2 1,6*
Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
SELF-SHIELDING
1,6* 2,4*
Duplex rutile flux cored wire
(E2209)
Ar + 18% CO2
1,2
Metal powder cored stainless
wire (Ss MCW)
Ar + 8% CO2
1,2
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 18% CO2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
ERNiCrMo
Ar + 50% He
0,9
Silicon bronze (ERCuSi-A)
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Ar
1,0 1,2
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
CO2
1,2
Magnesium-alloyed aluminium
wire (ER5356)
Stainless flux cored wire (Ss
RFCW)
Copper and aluminum wire
(ERCuAl-A1)
Rutile flux cored wire (Fe RCW
DualShield)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
0460 896 282
- 90 -
© ESAB AB 2013
PARAMETRY DRUTU I GAZU
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Low alloy or unalloyed wire
(ER70S)
Ar + 18% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 5% O2 + 5% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 8% CO2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 23% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 16% CO2
0,8 1,0 1,2 1,6*
Ar + 25% CO2
0,9
Ar + 5% O2
1,0 1,2
Stainless solid wire (ER316LSi) Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar 30% He + O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 2% O2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Ar + 32% He + 3% CO2 + 1% H2
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (ER308LSi) Ar + 2% CO2
0,9 1,0 1,2 1,6
Stainless solid wire (ER308LSi) Ar + 2% O2
0,9
Stainless solid wire (ER309LSi) Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless solid wire (SS309MoL) Ar + 2% CO2
1,0 1,2
Stainless duplex wire (ER2209) Ar + 30% He + 1% O2
1,0 1,2
Ar + 2% O2
1,0
Magnesium-alloyed aluminium
wire (ER5356)
Ar
0,8 0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
1,2
Magnesium-alloyed al wire
(ER5356)
Ar + 30% He
1,2
Magnesium-alloyed al wire
(ER5183)
Ar
1,6
Silicon-alloyed aluminium wire
(ER4043)
Ar
0,9 1,0 1,2 1,6*
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2 1,6*
Silicon-alloyed al wire (ER4043) Ar + 30% He
0.9 1.0 1.2
Silicon-alloyed al wire (ER4047) Ar
1,2 1,6
Metal powder cored wire (E70
MCW)
Ar + 18% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
Ar + 8% CO2
1,0 1,2 1,4* 1,6*
0460 896 282
- 91 -
© ESAB AB 2013
PARAMETRY DRUTU I GAZU
Wire type
Shielding gas
Wire diameter
Metal powder cored stainless
wire (Ss MCW)
Ar + 2% O2
1,2
Ar + 2% CO2
1,2
Ar + 8% CO2
1,2
Ar
1,0 1,2
Ar + 50% He
0,9 1,0 1,2
Ar + 30% He + 2% H2
1,0
Ar + 30% He + 0.5% CO2
1,0
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Ar
1,0 1,2
Stainless wire (1.3964)
Ar + 8% O2
1,0LOW 1,0HIGH
Copper and aluminum wire
(ERCuAl-A1)
Ar
1,0 1,2
Ar + 1% O2
1,0 1,2
Aluminium solid wire (ER1100)
Ar
1,2
ERNiCrMo
Silicon bronze (ERCuSi-A)
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
Spawanie MMA
Electrode type
Electrode diameter
Basic
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6* 6,0*
Rutile
1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 4,5 5,0 5,6* 6,0* 7,0*
Cellulose
2,5 3,2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 5000i
Węgiel, elektropowietrzne
Średnice elektrody (mm): 4,0 5,0 6,0 10,0 13,0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
ER5356
Ar
1,2, 1,6
ER4043
Ar
1,2, 1,6
ERCuSi-A
Ar
0,8, 1,0
ERCuAl-A1
Ar
1,0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
0,8, 1,0
ER70S
Ar + 18% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
ER70S
Ar + 8% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
ER70S
CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
0460 896 282
- 92 -
© ESAB AB 2013
PARAMETRY DRUTU I GAZU
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,2, 1,4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,2, 1,4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1,2, 1,4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1,2, 1,4
SS 307
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0, 1,2
SS 307
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0, 1,2
ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
SS 430LNb-Ti
Ar + 2% CO2
1,0
SS 430LNb
Ar + 2% CO2
1,0
SS 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9, 1,0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
ER5356
Ar
1,2, 1,6
ER4043
Ar
1,2, 1,6
ERCuAl-A1
Ar
1,0
ERCuSi-A
Ar + 1% CO2
1,0
ER70S
Ar + 18% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
ER70S
Ar + 8% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
SS 307
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0, 1,2
ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8, 0,9, 1,0, 1,2
SS 430LNb
Ar + 2% CO2
0,8, 1,0
SS 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9, 1,0
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Work area m/min
ER70S
Ar + 8% CO2
1,0
16 - 25
ER70S
Ar + 18% CO2
1,0
16 - 25
ER70S
Ar + 8% CO2
0,9
16 - 29
ER70S
Ar + 18% CO2
0,9
17 - 29
ER70S
Ar + 8% CO2
0,8
19 - 29
ER70S
Ar + 18% CO2
0,9
19 - 29
SS 307
Ar + 2% CO2
0,8
20 - 26
SS 307
Ar + 2% CO2
1,0
12 - 21
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,2
6,5 - 14
0460 896 282
- 93 -
© ESAB AB 2013
PARAMETRY DRUTU I GAZU
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Work area m/min
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,2
7 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1,4
5,9 - 12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1,4
6,6 - 12
SS 430LNb
Ar + 2% CO2
1,0
14,2 - 25
SS 430Ti
Ar + 2% CO2
0,9
16 - 27
SS 430Ti
Ar + 2% CO2
1,0
14,2 - 25
SS 430LNb-Ti
Ar + 2% CO2
1,0
14,2 - 27,5
ER308LSi
Ar + 2% CO2
1,0
15-27,5
ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,9
16 - 28
ER308LSi
Ar + 2% CO2
0,8
18 - 29,5
0460 896 282
- 94 -
© ESAB AB 2013
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo™ U82*
0460 820 881
Control panel Aristo™ U82 Plus*
0460 820 882
Control panel Aristo™ U82 Plus I/O*
0460 896 270
Instruction manual SE
0460 896 271
Instruction manual DK
0460 896 272
Instruction manual NO
0460 896 273
Instruction manual FI
0460 896 274
Instruction manual GB
0460 896 275
Instruction manual DE
0460 896 276
Instruction manual FR
0460 896 277
Instruction manual NL
0460 896 278
Instruction manual ES
0460 896 279
Instruction manual IT
0460 896 280
Instruction manual PT
0460 896 281
Instruction manual GR
0460 896 282
Instruction manual PL
0460 896 283
Instruction manual HU
0460 896 284
Instruction manual CZ
0460 896 285
Instruction manual SK
0460 896 286
Instruction manual RU
0460 896 287
Instruction manual US
0460 896 289
Instruction manual EE
0460 896 290
Instruction manual LV
0460 896 291
Instruction manual SI
0460 896 292
Instruction manual LT
0460 896 293
Instruction manual CN
0460 896 288
Instruction manual TR
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see the "Functional differences" section.
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0460 896 282
- 95 -
© ESAB AB 2013
AKCESORIA
AKCESORIA
0460 877 891
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles
0457 043 880
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for
control box (for training with the control box
disconnected from the machine).
0462 062 001
USB Memory stick Gb 2
0460 896 282
- 96 -
© ESAB AB 2013
AKCESORIA
0460 896 282
- 97 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising