ESAB | A34 Caddy | Instruction manual | ESAB A34 Caddy Instrukcja obsługi

ESAB A34 Caddy Instrukcja obsługi
Caddy®
A32, A33, A34
Instrukcja obsługi
0460 449 282 PL 20130703
Valid for: from program version 1.35P
SPIS TREŚCI
1
2
3
WPROWADZENIE ................................................................................................ 3
1.1
Opis ....................................................................................................................... 3
1.2
Panel sterowania A32 .......................................................................................... 3
1.3
Panel sterowania A33 .......................................................................................... 4
1.4
Panel sterowania A34 .......................................................................................... 5
SPAWANIE MMA .................................................................................................. 6
2.1
Ustawienia ............................................................................................................ 6
2.2
Objaśnienie symboli i funkcji.............................................................................. 6
2.3
Funkcje ukryte spawania MMA ........................................................................... 7
SPAWANIE TIG..................................................................................................... 9
3.1
Ustawienia ............................................................................................................ 9
3.2
Objaśnienie symboli i funkcji.............................................................................. 9
3.3
Ukryte funkcje TIG ............................................................................................. 10
4
PAMIĘĆ DANYCH SPAWANIA .......................................................................... 12
5
KODY USTEREK ................................................................................................ 13
5.1
Informacje ogólne .............................................................................................. 13
5.2
Lista kodów usterek........................................................................................... 13
5.3
Opisy kodów usterek ......................................................................................... 13
NUMERY ZAMÓWIENIOWE .....................................................................................15
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
0460 449 282
© ESAB AB 2013
1 WPROWADZENIE
1
WPROWADZENIE
1.1
Opis
Instrukcja obsługi zawiera opis obsługi paneli sterowania A32, A33 i A34.
Informacje ogólne na temat obsługi znajdują się w instrukcji obsługi źródła prądu.
Po podłączeniu zasilania, urządzenie przeprowadza samodiagnozę diod i
wyświetlacza, po czym wyświetla wersję programu (w tym przykładzie jest to
wersja 0.18).
UWAGA!
Funkcjonalność panelu może się różnić w zależności od produktu, w którym
został zainstalowany.
Instrukcje obsługi w innych językach można pobrać z witryny internetowej www.esab.com.
1.2
Panel sterowania A32
1.
Wyświetlacz
4.
Pokrętło do regulacji prądu
7.
Wybór metody spawania MMA
9.
Ustawianie z panelu
10.
Prezentacja funkcji VRD (obniżone napięcie obwodu otwartego).
lub TIG
lub podłączanie przystawki zdalnego sterowania
Zmierzona wartość na wyświetlaczu dla prądu spawania A to średnia wartość arytmetyczna
= średnia wartość wyprostowana.
0460 449 282
-3-
© ESAB AB 2013
1 WPROWADZENIE
1.3
Panel sterowania A33
1.
Wyświetlacz
2.
Wskazanie, który parametr jest wyświetlany na wyświetlaczu (prąd lub procenty)
4.
Pokrętło ustawiania danych (prądu lub procentów)
5.
Przyciski ustawień pamięci danych spawania. Zob. rozdział "Pamięć danych
spawania".
6.
Przycisk wyboru parametrów "gorącego startu"
podczas spawania MMA
7.
Wybór metody spawania MMA
9.
Ustawianie z panelu
10.
Prezentacja funkcji VRD (obniżone napięcie obwodu otwartego)
lub "ciśnienia łuku"
lub TIG
lub podłączanie przystawki zdalnego sterowania
Zmierzona wartość na wyświetlaczu dla prądu spawania A to średnia wartość arytmetyczna
= średnia wartość wyprostowana.
0460 449 282
-4-
© ESAB AB 2013
1 WPROWADZENIE
1.4
Panel sterowania A34
1.
Wyświetlacz
2.
Wskazanie, który parametr jest wyświetlany na wyświetlaczu (prąd, napięcie lub
procenty)
3.
Wyświetlanie wartości pomiaru prądu (A) lub napięcia (V) w trakcie spawania.
4.
Pokrętło ustawiania danych (prądu lub procentów)
5.
Przyciski ustawień pamięci danych spawania. Zob. rozdział "Pamięć danych
spawania".
6.
Przycisk wyboru parametrów "gorącego startu"
podczas spawania MMA
7.
Wybór metody spawania MMA
8.
Wybór typu elektrody - "Zasadowa", "Rutylowa" lub "Celulozowa" - przy spawaniu
MMA
9.
Ustawianie z panelu
10.
Prezentacja funkcji VRD (obniżone napięcie obwodu otwartego)
lub "ciśnienia łuku"
lub TIG
lub podłączanie przystawki zdalnego sterowania
Zmierzona wartość na wyświetlaczu dla napięcia łuku (V) oraz prąd spawania (A) to średnia
wartość arytmetyczna = średnia wartość wyprostowana.
0460 449 282
-5-
© ESAB AB 2013
2 SPAWANIE MMA
2
SPAWANIE MMA
2.1
Ustawienia
Funkcja
Zakres ustawień
A32
A33
A34
Wartość
domyślna
Prąd
4 A - maks.1)
x
x
x
100
Panel aktywny
WYŁ. lub WŁ.
x
x
x
WŁ.
Przystawka
zdalnego
sterowania
WYŁ. lub WŁ.
x
x
x
WYŁ.
Gorący start
0 - 99%
x2)
x
x
0
Moc łuku
0 - 99%
x2)
x
x
5
Spawanie
kropelkowe
WYŁ. lub WŁ.
x2)
x2)
x2)
WYŁ.
VRD
-
x
x
x
-
1)Zakres
ustawień zależy od używanego źródła prądu.
2)Funkcja
ukryta
2.2
Objaśnienie symboli i funkcji
Spawanie MMA
Spawanie MMA określane jest również spawaniem z wykorzystaniem elektrod
otulonych. Podczas zajarzania łuku elektroda topi się, a jej otulina wytwarza
żużel ochronny.
Ustawianie prądu
Większe natężenie prądu wytwarza szersze jeziorko spawalnicze i zapewnia lepszą
penetrację w przedmiocie obrabianym.
Panel aktywny
Ustawienia wprowadza się z panelu sterowania.
Przystawka zdalnego sterowania
Ustawienia wprowadza się z przystawki zdalnego sterowania.
Przystawkę zdalnego sterowania należy podłączyć do odpowiedniego gniazda w
źródle prądu przed załączeniem. Po załączeniu przystawki zdalnego sterowania,
panel zostaje wyłączony.
Gorący start
Zwiększa natężenie prądu spawania w określonym czasie na początku procesu
spawania. Do ustawiania natężenia prądu gorącego startu służy pokrętło.
Obniża to ryzyko wystąpienia niepełnego przetopu na początku spoiny.
0460 449 282
-6-
© ESAB AB 2013
2 SPAWANIE MMA
Moc łuku
Moc łuku ma istotne znaczenie przy ustalaniu zmian prądu w stosunku do zmian
długości łuku. Niższa wartość oferuje łagodniejszy łuk z mniejszą ilością
rozprysków.
Urządzenie redukujące napięcie (VRD)
Funkcja VRD gwarantuje, że napięcie obwodu otwartego nie przekracza 35 V
podczas przerwy w spawaniu. Informuje o tym świecąca dioda VRD.
Kiedy system wykryje rozpoczęcie spawania, funkcja VRD zostaje zablokowana.
Jeśli funkcja VRD będzie włączona i napięcie obwodu otwartego przekroczy limit
35 V, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie (16) i nie można będzie
rozpocząć spawania, dopóki nie zostanie skasowany.
Aby aktywować tę funkcję, należy skontaktować się z technikiem autoryzowanego serwisu
firmy ESAB.
2.3
Funkcje ukryte spawania MMA
Panel sterowania zawiera ukryte funkcje.
Dostęp do tych funkcji w panelu A32 umożliwia przycisk wyboru metody
.
Natomiast w panelach A33 i A34, dostęp do ukrytych funkcji uzyskuje się, wciskając przycisk
przez 5 sekund. Na wyświetlaczu pojawi się litera i wartość. Odpowiednią funkcję
wybiera się naciskając przyciski. Pokrętło służy do zmiany wartości wybranej funkcji.
Panel sterowania
Litera funkcji
Funkcja
C
Moc łuku
H
Gorący start
d
Spawanie kropelkowe
Aby opuścić funkcję w panelu A32, należy wciskać przycisk
przypadku panelu A33 i A34, przycisk należy wciskać
przez 5 sekund. W
przez 5 sekund.
Moc łuku
Moc łuku ma istotne znaczenie przy ustalaniu zmian prądu w stosunku do zmian
długości łuku. Niższa wartość oferuje łagodniejszy łuk z mniejszą ilością
rozprysków.
Gorący start
Zwiększa natężenie prądu spawania w określonym czasie na początku procesu
spawania. Do ustawiania natężenia prądu gorącego startu służy pokrętło.
Obniża to ryzyko wystąpienia niepełnego przetopu na początku spoiny.
0460 449 282
-7-
© ESAB AB 2013
2 SPAWANIE MMA
Spawanie kropelkowe
Spawanie kropelkowe można stosować przy spawaniu za pomocą elektrod nierdzewnych.
Funkcja ta polega na naprzemiennym zajarzaniu i wygaszaniu łuku w celu uzyskania lepszej
kontroli nad dostarczanym ciepłem. Aby wygasić łuk, wystarczy tylko nieco unieść elektrodę.
0460 449 282
-8-
© ESAB AB 2013
3 SPAWANIE TIG
3
SPAWANIE TIG
3.1
Ustawienia
Funkcja
Zakres ustawień
Prąd
4 maks.1)
X
X
X
60 A
Panel aktywny
WYŁ. lub WŁ.
X
X
X
WŁ.
Przystawka zdalnego sterowania
WYŁ. lub WŁ.
X
X
X
WYŁ.
VRD
-
X
X
X
-
Hot Wire TIG, Wł./Wył.2)
0 = WYŁ., 1 = WŁ.
X
X
X
WYŁ.
Hot Wire TIG, Napięcie wyłączenia
łuku2)
2 - 30 V
X
X
X
0 = Start automatyczny
wyłączony, 1 = Start
automatyczny włączony
X
X
X
Hot Wire TIG, Start
automatyczny2)
A32 A33 A34 Wartoś
ć
domyśl
na
1)
Zakres ustawień zależy od używanego źródła prądu.
2)
Są to ukryte funkcje Tig - zob. opis w rozdziale "Ukryte funkcje TIG".
3.2
WYŁ.
Objaśnienie symboli i funkcji
Spawanie TIG
Spawanie metodą TIG topi metal przedmiotu obrabianego, wykorzystując łuk
zajarzony od elektrody wolframowej, która się nie topi. Jeziorko spawalnicze i
elektroda są zabezpieczone gazem osłonowym.
Live TIG-start
W przypadku funkcji „Live TIG-start”, elektrodę wolframową przykłada się do przedmiotu
obrabianego. Kiedy elektroda zostanie odsunięta od przedmiotu, następuje zajarzenie łuku
przy ograniczonym poziomie prądu.
Panel aktywny
Ustawienia wprowadza się z panelu sterowania.
0460 449 282
-9-
© ESAB AB 2013
3 SPAWANIE TIG
Przystawka zdalnego sterowania
Ustawienia wprowadza się z przystawki zdalnego sterowania.
Przystawkę zdalnego sterowania należy podłączyć do odpowiedniego gniazda w
źródle prądu przed załączeniem. Po załączeniu przystawki zdalnego sterowania,
panel zostaje wyłączony.
Urządzenie redukujące napięcie (VRD)
Funkcja VRD gwarantuje, że napięcie obwodu otwartego nie przekracza 35 V
podczas przerwy w spawaniu. Informuje o tym świecąca dioda VRD.
Kiedy system wykryje rozpoczęcie spawania, funkcja VRD zostaje zablokowana.
Jeśli funkcja VRD będzie włączona i napięcie obwodu otwartego przekroczy limit
35 V, na wyświetlaczu pojawi się komunikat o błędzie (16) i nie można będzie
rozpocząć spawania, dopóki nie zostanie skasowany.
Aby aktywować tę funkcję, należy skontaktować się z technikiem autoryzowanego serwisu
firmy ESAB.
3.3
Ukryte funkcje TIG
Panel sterowania zawiera ukryte funkcje.
Panel sterowania A32: Aby wejść do funkcji ukrytych, należy nacisnąć przycisk wyboru
metody
.
Panele sterowania A33 i A34: Aby wejść do funkcji ukrytych, należy naciskać
przez 5
sekund. Na wyświetlaczu pojawi się litera i wartość. Wybierz preferowaną funkcję, naciskając
właściwy przycisk. Pokrętło służy do zmiany wartości wybranej funkcji.
Panel sterowania A32: Aby wyjść z funkcji ukrytych, należy nacisnąć przycisk wyboru
metody
przez 5 sekund.
Panele sterowania A33 i A34: Aby wyjść z funkcji ukrytych, należy naciskać
sekund.
przez 5
Panele sterowania A32, A33 i A34
Funkcja
Ustawienia
h = Hot Wire TIG, Wł./Wył.
0 = WYŁ., 1 = WŁ.
U = Hot Wire TIG, Napięcie wyłączenia łuku
2 - 30 V
S = Hot Wire TIG, Start automatyczny
0 = Start automatyczny wyłączony, 1 = Start
automatyczny włączony
0460 449 282
- 10 -
© ESAB AB 2013
3 SPAWANIE TIG
Hot Wire TIG
W tej funkcji wykorzystuje się źródło zasilania do podgrzania drutu podawanego do
istniejącego roztopionego metalu TIG. W ten sposób uzyskuje się wyższą produktywność
oraz lepsze efekty spawania niż w przypadku podawania zimnego drutu do roztopionego
metalu.
Po włączeniu funkcji Hot Wire TIG przy pomocy parametru "h" dostępne są następujące
funkcje. Jeżeli wygenerowany zostanie sygnał startu lub parametr "S" (zob. poniżej)
zostanie ustawiony na "1", rozpocznie się podgrzewanie, a funkcja Hot Wire TIG będzie
uwidoczniona poprzez migający wskaźnik TIG.
Jeżeli napięcie osiągnie określoną wartość graniczną, przyjmuje się, że uformował się łuk, a
źródło mocy będzie próbowało go zagasić. Dzieje się tak dlatego, że funkcją Hot Wire TIG
nie jest utrzymanie łuku zapalonego, a jedynie utrzymywanie stałego poziomu prądu w celu
podgrzania drutu. Wartość graniczną napięcia można ustawić przy pomocy parametru "U"
(zob. wyżej).
W systemach bez sygnału uruchomienia parametr "S" można wykorzystać do
automatycznego rozpoczęcia podgrzewania.
OSTRZEŻENIE!
Gdy parametr "S" znajduje się w pozycji "1", na wyjściu spawania występuje
stałe napięcie. Informuje o tym migający wskaźnik VRD.
0460 449 282
- 11 -
© ESAB AB 2013
4 PAMIĘĆ DANYCH SPAWANIA
4
PAMIĘĆ DANYCH SPAWANIA
W pamięci panelu sterowania można zapisać dwa różne ustawienia danych spawania.
Nacisnąć przycisk
lub
przez 5 sekund, aby zapisać dane w pamięci. Zapisanie
danych spawania potwierdza pulsowanie zielonej kontrolki.
Aby przechodzić między różnymi pamięciami danych spawania, należy nacisnąć przycisk
lub
.
Pamięć danych spawania posiada rezerwową baterię, dzięki czemu ustawienia zostają
zachowane nawet po wyłączeniu urządzenia.
0460 449 282
- 12 -
© ESAB AB 2013
5 KODY USTEREK
5
KODY USTEREK
5.1
Informacje ogólne
Kody usterek informują o wystąpieniu usterek sprzętu i pojawia się na wyświetlaczu w
postaci litery E oraz numeru.
Wyświetlany numer urządzenia wskazuje, które urządzenie wygenerowało usterkę, np. U 0.
Jeśli wystąpi kilka usterek, zostanie wyświetlony tylko kod ostatniej z nich. Aby usunąć
wskazanie usterki z wyświetlacza, należy nacisnąć dowolny przycisk funkcyjny lub obrócić
pokrętło.
UWAGA!
Jeśli zdalne sterowanie jest włączone, należy je wyłączyć, naciskając
skasować wyświetlanie usterki.
5.2
aby
Lista kodów usterek
Numer urządzenia:
U 0 = pamięć danych spawania
U 2 = źródło prądu
U 4 = chłodnica zdalna
5.3
Opisy kodów usterek
Poniżej podano kody usterek, które użytkownik może naprawić samodzielnie. W przypadku
innych kodów należy wezwać technika serwisu.
Kod usterki
Opis
E6
Wysoka temperatura
Zadziałał wyłącznik termiczny.
Bieżący proces spawania został zatrzymany i nie może być wznowiony
do czasu obniżenia temperatury.
Działanie:Sprawdź, czy wloty lub wyloty chłodzącego powietrza nie są
zablokowane lub zatkane brudem. Sprawdź używany cykl pracy, aby
upewnić się, że sprzęt nie jest przeciążany.
E 14
Błąd komunikacji (magistrala wyłączona)
Poważne zakłócenie w magistrali CAN.
Działanie:Sprawdź, czy do magistrali CAN nie podłączono żadnych
wadliwych urządzeń. Sprawdź tabele. Jeśli usterka występuje nadal
należy wezwać technika serwisu.
0460 449 282
- 13 -
© ESAB AB 2013
5 KODY USTEREK
Kod usterki
Opis
E 16
Wysokie napięcie obwodu otwartego
Napięcie obwodu otwartego było zbyt wysokie.
Działanie:Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli
usterka występuje nadal należy wezwać technika serwisu.
E 19
Błąd pamięci
Nieprawidłowa zawartość bieżącej pamięci. Zostaną użyte dane
podstawowe.
Działanie:Wyłącz zasilanie sieciowe, aby zresetować urządzenie. Jeśli
usterka występuje nadal należy wezwać technika serwisu.
0460 449 282
- 14 -
© ESAB AB 2013
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
Ordering no.
0460 449 282
Denomination
0460 250 883
Control Panel Caddy™ A32
0460 250 888
Control Panel Caddy™ A33
0460 250 885
Control Panel Caddy™ A34
- 15 -
© ESAB AB 2013
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
File name
Denomination
0460 449 270
Instruction manual SE
0460 449 271
Instruction manual DK
0460 449 272
Instruction manual NO
0460 449 273
Instruction manual FI
0460 449 274
Instruction manual GB
0460 449 275
Instruction manual DE
0460 449 276
Instruction manual FR
0460 449 277
Instruction manual NL
0460 449 278
Instruction manual ES
0460 449 279
Instruction manual IT
0460 449 280
Instruction manual PT
0460 449 281
Instruction manual GR
0460 449 282
Instruction manual PL
0460 449 283
Instruction manual HU
0460 449 284
Instruction manual CZ
0460 449 285
Instruction manual SK
0460 449 286
Instruction manual RU
0460 449 287
Instruction manual US
0460 449 289
Instruction manual EE
0460 449 290
Instruction manual LV
0460 449 291
Instruction manual SI
0460 449 292
Instruction manual LT
0460 449 293
Instruction manual CN
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0460 449 282
- 16 -
© ESAB AB 2013
NUMERY ZAMÓWIENIOWE
0460 449 282
- 17 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising