ESAB | A34 Caddy | Instruction manual | ESAB A34 Caddy Vartotojo vadovas

ESAB A34 Caddy Vartotojo vadovas
Caddy®
A32, A33, A34
Naudojimo instrukcija
0460 449 292 LT 20130703
Valid for: from program version 1.35P
TURINYS
1
2
3
ĮVADAS ................................................................................................................. 3
1.1
Apžvalga ............................................................................................................... 3
1.2
Valdymo skydas A32............................................................................................ 3
1.3
Valdymo skydas A33............................................................................................ 4
1.4
Valdymo skydas A34............................................................................................ 5
MMA SUVIRINIMAS ............................................................................................. 6
2.1
Nuostatos.............................................................................................................. 6
2.2
Simbolių ir funkcijų paaiškinimai .......................................................................6
2.3
Paslėptos MMA suvirinimo funkcijos.................................................................7
SUVIRINIMAS TIG BŪDU .................................................................................... 9
3.1
Nuostatos.............................................................................................................. 9
3.2
Simbolių ir funkcijų paaiškinimai .......................................................................9
3.3
Paslėptos TIG funkcijos .................................................................................... 10
4
SUVIRINIMO DUOMENŲ ATMINTIS.................................................................. 12
5
DEFEKTŲ KODAI ............................................................................................... 13
5.1
Bendroji informacija .......................................................................................... 13
5.2
Defektų kodų sąrašas ........................................................................................ 13
5.3
Defektų kodų apibūdinimai ............................................................................... 13
UŽSAKYMO NUMERIAI ............................................................................................15
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0460 449 292
© ESAB AB 2013
1 ĮVADAS
1
ĮVADAS
1.1
Apžvalga
Šioje naudojimo instrukcijoje aprašoma, kaip naudotis A32, A33 ir A34 valdymo skydu.
Bendro pobūdžio informacijos apie veikimą rasite maitinimo šaltinio naudojimo instrukcijoje.
Kai pradedama tiekti maitinimo srovė, įrenginys pats automatiškai patikrina
šviesos diodus ir ekraną ir parodo programinės įrangos versiją (šiuo atveju
programinės įrangos versija yra 0.18).
PASTABA!
Skydelio funkcijos gali skirtis priklausomai nuo to, kuriame gaminyje jis įrengtas.
Naudojimo instrukcijų kitomis kalbomis galima parsisiųsti iš svetainės www.esab.com.
1.2
Valdymo skydas A32
1.
Ekranas
4.
Srovės nustatymo rankenėlė
7.
Suvirinimo metodo MMA
9.
Nustatymas iš skydo
10.
VRD funkcijos (sumažintos atvirosios grandinės įtampa) indikatorius.
arba TIG pasirinkimas
arba prijungus nuotolinio valdymo įtaisą
Ekrane rodoma išmatuotos suvirinimo srovės A reikšmė yra aritmetinė vidutinė reikšmė, lygi
ištaisytai vidutinei reikšmei.
0460 449 292
-3-
© ESAB AB 2013
1 ĮVADAS
1.3
Valdymo skydas A33
1.
Ekranas
2.
Nurodo, kuris parametras yra matomas ekrane (srovė arba procentai)
4.
Duomenų nustatymo rankenėlė (srovė arba procentai)
5.
Mygtukai suvirinimo duomenų atminties parametrams nustatyti. Žr. skyrių „Suvirinimo
duomenų atmintis“.
6.
Mygtukas, skirtas pasirinkti parametrams „Hot start“
„Arc force“,
arba elektros lanko slėgiui
kai pasirinktas MMA suvirinimas
7.
Suvirinimo metodo MMA
arba TIG pasirinkimas
9.
Nustatymas iš skydo
10.
VRD funkcijos (sumažintos atvirosios grandinės įtampa) indikatorius
arba prijungus nuotolinio valdymo įtaisą
Ekrane rodoma išmatuotos suvirinimo srovės A reikšmė yra aritmetinė vidutinė reikšmė, lygi
ištaisytai vidutinei reikšmei.
0460 449 292
-4-
© ESAB AB 2013
1 ĮVADAS
1.4
Valdymo skydas A34
1.
Ekranas
2.
Nurodo, kuris parametras rodomas ekrane (srovė, įtampa arba procentai)
3.
Srovės (A) arba įtampos (V) matavimo reikšmės virinant ekranas.
4.
Duomenų nustatymo rankenėlė (srovė arba procentai)
5.
Mygtukai suvirinimo duomenų atminties parametrams nustatyti. Žr. skyrių „Suvirinimo
duomenų atmintis“.
6.
Mygtukas, skirtas pasirinkti parametrams „Hot start“
„Arc force“,
arba elektros lanko slėgiui
kai pasirinktas MMA suvirinimas
7.
Suvirinimo metodo MMA
arba TIG pasirinkimas
8.
Elektrodo tipo „Basic“ (pagrindinis), „Rutile“ (rutilas) arba „Cellulose“ (celiuliozė), kai
pasirinktas MMA suvirinimas
9.
Nustatymas iš skydo
10.
VRD funkcijos (sumažintos atvirosios grandinės įtampa) indikatorius
arba prijungus nuotolinio valdymo įtaisą
Išmatuota lanko įtampos (V) ir suvirinimo srovės (A) reikšmė ekrane yra aritmetinė vidurkio
reikšmė = ištaisyta vidutinė reikšmė.
0460 449 292
-5-
© ESAB AB 2013
2 MMA SUVIRINIMAS
2
MMA SUVIRINIMAS
2.1
Nuostatos
Funkcija
Nuostatų
diapazonas
A32
A33
A34
Numatytoji
vertė
Srovė
4 A – maks.1)
x
x
x
100
Veikiantis skydas ĮJUNGTA arba
IŠJUNGTA
x
x
x
ĮJUNGTA
Nuotolinio
ĮJUNGTA arba
valdymo įrenginys IŠJUNGTA
x
x
x
IŠJUNGTA
„Hot start“
0 - 99%
x2)
x
x
0
Elektros lankas
0 - 99%
x2)
x
x
5
x2)
x2)
x2)
IŠJUNGTA
x
x
x
-
Suvirinimas lašais ĮJUNGTA arba
IŠJUNGTA
VRD
-
1)Nuostatų
diapazonas priklauso nuo naudojamo maitinimo šaltinio.
2)Paslėptos
2.2
funkcijos
Simbolių ir funkcijų paaiškinimai
MMA (rankinis suvirinimas metalu) suvirinimas
MMA suvirinimas dar gali būti vadinamas suvirinimu su padengtais elektrodais.
Smūgiuojant elektros lanku lydomas elektrodas, o jo danga suformuoja
apsauginį šlaką.
Srovės nuostata
Didesnė srovė sukuria didesnės apimties suvirinimo vietą, be to, geriau įsiskverbiama į
apdirbamą detalę.
Veikiantis skydas
Parametrai nustatomi valdymo skyde.
Nuotolinio valdymo įrenginys
Parametrai nustatomi nuotolinio valdymo įrenginyje.
Nuotolinio valdymo įrenginys prieš įjungiant įrenginį turi būti prijungtas prie jo per
nuotolinio valdymo lizdą. Įsijungus nuotolinio valdymo įrenginiui, valdymo skydas
išjungiamas.
„Hot start“
Pradėjus virinti tam tikram laikui padidina suvirinimo srovę. Rankenėle
nustatykite paleidimo srovės reikšmę „Hot Start“. Taip sumažinama
nepakankamo sujungimo rizika pradedant virinti.
0460 449 292
-6-
© ESAB AB 2013
2 MMA SUVIRINIMAS
Elektros lankas
Elektros lanko jėga yra svarbus parametras, nurodantis, kaip keičiasi srovės
jėga keičiant lanko ilgį. Žemesnė vertė reiškia ne tokį stiprų lanką, todėl mažiau
taškoma.
Įtampos sumažinimo prietaisas (VRD)
VRD funkcija užtikrina, kad atviros grandinės įtampa neviršytų 35 V, kai
neatliekami suvirinimo darbai. Tai nurodo šviečiantis VRD indikatorius.
VRD funkcija blokuojama, kai sistema nustato, kad prasidėjo suvirinimas.
Jei VRD funkcija yra suaktyvinta, o atviros grandinės įtampa viršija 35 V limitą,
tai nurodo ekrane pateikiamas klaidos pranešimas (16); kol šis pranešimas
rodomas, suvirinimo pradėti negalima.
Kreipkitės į ESAB įgaliotą techninės priežiūros inžinierių, ir jis aktyvins funkciją.
2.3
Paslėptos MMA suvirinimo funkcijos
Valdymo skyde yra paslėptų funkcijų.
Norėdami susirasti funkcijų modelyje A32, naudokite metodo mygtuką
.
Norėdami susirasti funkcijų modeliuose A33 ir A34, palaikykite mygtuką
paspaustą 5
sekundes. Ekrane bus rodoma raidė ir vertė. Tinkama funkcija pasirenkama spaudžiant
mygtukus. Rankenėle galima pakeisti pasirinktos funkcijos parametro vertes.
Valdymo skydas
Funkcijos raidė
Funkcija
C
Elektros lankas
H
Funkcija „Hotstart“
d
Suvirinimas lašais
Norėdami susirasti funkciją modelyje A32, palaikykite mygtuką
Modeliuose A33 ir A34, palaikykite mygtuką
paspaustą 5 sekundes.
paspaustą 5 sekundes.
Elektros lankas
Elektros lanko jėga yra svarbus parametras, nurodantis, kaip keičiasi srovės
jėga keičiant lanko ilgį. Žemesnė vertė reiškia ne tokį stiprų lanką, todėl mažiau
taškoma.
„Hot start“
Pradėjus virinti tam tikram laikui padidina suvirinimo srovę. Rankenėle
nustatykite paleidimo srovės reikšmę „Hot Start“. Taip sumažinama
nepakankamo sujungimo rizika pradedant virinti.
0460 449 292
-7-
© ESAB AB 2013
2 MMA SUVIRINIMAS
Suvirinimas lašais
Suvirinimas lašais gali būti naudojamas virinant atspariais korozijai elektrodais. Ši funkcija
pasižymi kitokiu elektros lanko smūgiu ir lanko panaikinimu, o tai leidžia geriau kontroliuoti
kaitros padavimą. Norint panaikinti elektros lanką pakanka kilstelėti elektrodą.
0460 449 292
-8-
© ESAB AB 2013
3 SUVIRINIMAS TIG BŪDU
3
SUVIRINIMAS TIG BŪDU
3.1
Nuostatos
Funkcija
Nuostatų diapazonas
Srovė
4 maks.1)
X
X
X
60 A
Veikiantis skydas
ĮJUNGTA arba IŠJUNGTA
X
X
X
Nuotolinio valdymo įrenginys
ĮJUNGTA arba IŠJUNGTA
X
X
X
ĮJUNGT
A
VRD
-
X
X
X
TIG įkaitinta viela, įjungta / išjungta2)
0 = IŠJUNGTA; 1 =
ĮJUNGTA
X
X
X
X
X
X
2–30 V
X
X
X
TIG įkaitinta viela, elektros lanko
išjungimo įtampa2)
TIG įkaitinta viela, automatinis
paleidimas2)
1)
A32 A33 A34 Numaty
toji
vertė
0 = automatinis
paleidimas išjungtas, 1
= automatinis paleidimas
įjungtas
IŠJUNG
TA
IŠJUNG
TA
IŠJUNG
TA
Nuostatų diapazonas priklauso nuo naudojamo maitinimo šaltinio.
2)
Šios funkcijos – tai paslėptos TIG funkcijos; jų aprašymo ieškokite skyriuje „Paslėptos TIG
funkcijos“.
3.2
Simbolių ir funkcijų paaiškinimai
TIG (suvirinimas volframo elektrodais inertinėse dujose) suvirinimas
TIG suvirinimo būdu apdorojama metalinė detalė sulydoma naudojant elektrinio
lanko kirtį, išgaunamą nesilydančiu volframo elektrodu. Suvirinimo vieta ir
elektrodas yra apsaugomi apsauginėmis dujomis.
„Live TIG-start“
Naudojant „Live TIG-start“, volframo elektrodas pridedamas prie apdorojamos detalės. Kai
elektrodas pakeliamas nuo apdorojamos detalės, lankas atlieka kirtį esant ribotam srovės
stipriui.
Veikiantis skydas
Parametrai nustatomi valdymo skyde.
0460 449 292
-9-
© ESAB AB 2013
3 SUVIRINIMAS TIG BŪDU
Nuotolinio valdymo įrenginys
Parametrai nustatomi nuotolinio valdymo įrenginyje.
Nuotolinio valdymo įrenginys prieš įjungiant įrenginį turi būti prijungtas prie jo per
nuotolinio valdymo lizdą. Įsijungus nuotolinio valdymo įrenginiui, valdymo skydas
išjungiamas.
Įtampos sumažinimo prietaisas (VRD)
VRD funkcija užtikrina, kad atviros grandinės įtampa neviršytų 35 V, kai
neatliekami suvirinimo darbai. Tai nurodo šviečiantis VRD indikatorius.
VRD funkcija blokuojama, kai sistema nustato, kad prasidėjo suvirinimas.
Jei VRD funkcija yra suaktyvinta, o atviros grandinės įtampa viršija 35 V limitą,
tai nurodo ekrane pateikiamas klaidos pranešimas (16); kol šis pranešimas
rodomas, suvirinimo pradėti negalima.
Kreipkitės į ESAB įgaliotą techninės priežiūros inžinierių, ir jis aktyvins funkciją.
3.3
Paslėptos TIG funkcijos
Valdymo skyde yra paslėptų funkcijų.
Valdymo skydas A32: kad pasiektumėte paslėptas funkcijas, spauskite metodo mygtuką
.
Valdymo skydai A33 ir A34: kad pasiektumėte paslėptas funkcijas, spauskite
5
sekundes. Ekrane bus rodoma raidė ir vertė. Pageidaujamą funkciją pasirinkite spausdami
atitinkamą mygtuką. Rankenėle galima pakeisti pasirinktos funkcijos parametro vertes.
Valdymo skydas A32: norėdami užverti paslėptas funkcijas, spauskite metodo mygtuką
5 sekundes.
Valdymo skydai A33 ir A34: kad užvertumėte paslėptas funkcijas, spauskite
sekundes.
5
Valdymo skydai A32, A33 ir A34
Funkcija
Nuostatos
h = TIG įkaitinta viela, įjungta / išjungta
0 = IŠJUNGTA; 1 = ĮJUNGTA
U = TIG įkaitinta viela, elektros lanko
išjungimo įtampa
2–30 V
S = TIG įkaitinta viela, automatinis paleidimas 0 = automatinis paleidimas išjungtas, 1 =
automatinis paleidimas įjungtas
0460 449 292
- 10 -
© ESAB AB 2013
3 SUVIRINIMAS TIG BŪDU
TIG įkaitinta viela
Ši funkcija naudoja maitinimo šaltinį tam, kad įkaitintų vielą, nuvestą į esamą TIG lydinį. Taip
užtikrinamas didesnis produktyvumas ir geresnis suvirinimas, palyginti su tuo, kai į lydinį
būna nuvesta šalta viela.
Kai TIG funkcija „įkaitinta viela“ įjungta naudojant parametrą „h“, funkcija veikia, kaip
nurodyta toliau. Jeigu generuojamas sužadinimo signalas arba jeigu parametras „S“ (žr.
toliau) nustatytas kaip „1“, bus pradėtas kaitinimo procesas, o procesą „TIG įkaitinta viela“
rodys blyksintis TIG indikatorius.
Įtampai pasiekus tam tikrą ribą laikoma, kad susiformavo elektros lankas, ir maitinimo
šaltinis mėgins jį išjungti. Taip yra dėl to, kad funkcijos „TIG įkaitinta viela“ paskirtis nėra
palaikyti elektros lanką, bet išlaikyti pastovią elektros srovę, skirtą vielai kaitinti. Įtampos ribą
galite nustatyti naudodami parametrą „U“ (žr. pirmiau).
Sistemoje be sužadinimo signalo parametrą „S“ galima naudoti automatiniam kaitinimui
paleisti.
ĮSPĖJIMAS!
Kai parametro „S“ padėtis yra „1“, virinimo išvadui tiekiama pastovi įtampa. Tai
rodo blyksintis VRD indikatorius.
0460 449 292
- 11 -
© ESAB AB 2013
4 SUVIRINIMO DUOMENŲ ATMINTIS
4
SUVIRINIMO DUOMENŲ ATMINTIS
Valdymo skydo atmintyje galima išsaugoti dvi skirtingas suvirinimo duomenų nuostatas.
Paspauskite mygtuką
arba
5 sekundes, kad suvirinimo duomenis išsaugotumėte
atmintyje. Suvirinimo duomenys yra išsaugomi, kai pradeda žybsėti žalia indikatoriaus
lempa.
Norėdami pasirinkti kitus suvirinimo duomenis, paspauskite mygtuką
arba
.
Suvirinimo duomenų atmintis turi atsarginį akumuliatorių, todėl nuostatos išsaugomos net ir
išjungus įrenginį.
0460 449 292
- 12 -
© ESAB AB 2013
5 DEFEKTŲ KODAI
5
DEFEKTŲ KODAI
5.1
Bendroji informacija
Defektų kodai naudojami atsiradusiems įrangos defektams identifikuoti. Ekrane jis nurodytas
simboliu E, po kurio rodomas defekto kodo numeris.
Taip pat rodomas įrenginio, kuriame aptiktas defektas, numeris, pvz., U 0.
Jei aptinkami keli defektai, rodomas tik paskutinio aptikto defekto kodas. Norėdami, kad
ekrane nebebūtų rodoma informacija apie defektus, paspauskite bet kurį funkcinį klavišą
arba pasukite rankenėlę.
PASTABA!
Jei nuotolinio valdymo įrenginys yra suaktyvintas, išjunkite jį paspausdami
kad defektas nebebūtų rodomas.
5.2
,
Defektų kodų sąrašas
Įrenginio numeris:
U 0 = suvirinimo duomenų įrenginys
U 2 = maitinimo šaltinis
U 4 = nuotolinio aušinimo įrenginys
5.3
Defektų kodų apibūdinimai
Defektų, kuriuos naudotojas gali ištaisyti pats, kodai pateikti apačioje. Jei pasirodo kitas
kodas, kreipkitės į techninės priežiūros inžinierių.
Defekto kodas
Apibūdinimas
E6
Aukšta temperatūra
Įsijungė apsauga nuo perkaitinimo.
Vykdoma suvirinimo procedūra sustabdoma ir nebus atnaujinama, kol
temperatūra nenukris.
Veiksmas:patikrinkite, ar aušinimo oru įvadai ir išvadai neužsikimšę
nešvarumais arba kitaip neribojamas oro pratekėjimas. Patikrinkite, kiek
laiko įranga veikia ir įsitikinkite, ar apkrova ne per didelė.
E 14
Ryšio sutrikimas (išjungta duomenų magistralė)
Rimti trukdžiai CAN (valdiklio aplinkos tinklas) duomenų magistralėje.
Veiksmas:patikrinkite, ar prie CAN magistralės neprijungti defektų
turintys įrenginiai. Patikrinkite lenteles. Jei defekto pašalinti nepavyko,
iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
0460 449 292
- 13 -
© ESAB AB 2013
5 DEFEKTŲ KODAI
Defekto kodas
Apibūdinimas
E 16
Aukšta atviros grandinės įtampa
Atviros grandinės įtampa per aukšta.
Veiksmas:paleiskite įrenginį iš naujo išjungę maitinimą. Jei defekto
pašalinti nepavyko, iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
E 19
Atminties klaida
Esamos atminties turinys yra neteisingas. Bus naudojami tik
pagrindiniai duomenys.
Veiksmas:paleiskite įrenginį iš naujo išjungę maitinimą. Jei defekto
pašalinti nepavyko, iškvieskite techninės priežiūros inžinierių.
0460 449 292
- 14 -
© ESAB AB 2013
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering no.
0460 449 292
Denomination
0460 250 883
Control Panel Caddy™ A32
0460 250 888
Control Panel Caddy™ A33
0460 250 885
Control Panel Caddy™ A34
- 15 -
© ESAB AB 2013
UŽSAKYMO NUMERIAI
File name
Denomination
0460 449 270
Instruction manual SE
0460 449 271
Instruction manual DK
0460 449 272
Instruction manual NO
0460 449 273
Instruction manual FI
0460 449 274
Instruction manual GB
0460 449 275
Instruction manual DE
0460 449 276
Instruction manual FR
0460 449 277
Instruction manual NL
0460 449 278
Instruction manual ES
0460 449 279
Instruction manual IT
0460 449 280
Instruction manual PT
0460 449 281
Instruction manual GR
0460 449 282
Instruction manual PL
0460 449 283
Instruction manual HU
0460 449 284
Instruction manual CZ
0460 449 285
Instruction manual SK
0460 449 286
Instruction manual RU
0460 449 287
Instruction manual US
0460 449 289
Instruction manual EE
0460 449 290
Instruction manual LV
0460 449 291
Instruction manual SI
0460 449 292
Instruction manual LT
0460 449 293
Instruction manual CN
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
0460 449 292
- 16 -
© ESAB AB 2013
UŽSAKYMO NUMERIAI
0460 449 292
- 17 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising