ESAB | Warrior™ 400i cc/cv | Instruction manual | ESAB Warrior™ 400i cc/cv Používateľská príručka

ESAB Warrior™ 400i cc/cv Používateľská príručka
Warrior™ 400i CC/CV
Warrior™ 500i CC/CV
Návod k používání
0463 362 001 CZ 20130618
Valid for: serial no. 324-xxx-xxx
OBSAH
1
BEZPEČNOST ...................................................................................................... 4
2
ÚVOD .................................................................................................................... 7
2.1
Přehled .................................................................................................................. 7
2.2
Vybavení................................................................................................................ 7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................ 8
4
INSTALACE ........................................................................................................ 10
5
6
4.1
Základní............................................................................................................... 10
4.2
Pokyny pro zvedání ........................................................................................... 10
4.3
Umístění .............................................................................................................. 10
4.4
Síťové napájení .................................................................................................. 11
OBSLUHA........................................................................................................... 14
5.1
Přehled ................................................................................................................ 14
5.2
Zapojení a ovládací zařízení.............................................................................. 14
5.3
Připojení svařovacích a zpětných kabelů ........................................................15
5.4
Zapínání/vypínání síťového zdroje ...................................................................15
5.5
Ovládání ventilátorů........................................................................................... 15
5.6
Symboly a funkce............................................................................................... 15
ÚDRŽBA ............................................................................................................. 18
6.1
Přehled ................................................................................................................ 18
6.2
Napájecí zdroj..................................................................................................... 18
6.3
Svařovací hořák ................................................................................................. 18
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD...................................................................................... 19
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ ............................................................... 20
NÁKRES .................................................................................................................... 21
OBJEDNACÍ ČÍSLO ..................................................................................................22
PŘÍSLUŠENSTVÍ .......................................................................................................23
Práva ke změně technických údajů bez upozornění vyhrazena.
0463 362 001
© ESAB AB 2013
1 BEZPEČNOST
1
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB nesou konečnou odpovědnost za to, že zajistí, aby každý, kdo
pracuje s takovým zařízením nebo v jeho blízkosti, dodržoval všechna příslušná
bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí vyhovovat požadavkům vztahujícím se
na tento typ zařízení. Kromě standardních nařízení, která platí pro dané pracoviště, je nutno
dodržovat i níže uvedená doporučení.
Veškeré práce musí provádět kvalifikovaní pracovníci, kteří jsou dobře obeznámeni
s obsluhou zařízení. Nesprávná obsluha zařízení může vést k nebezpečným situacím, které
mohou mít za následek zranění obsluhy a poškození zařízení.
1. Každý, kdo používá toto zařízení, musí být dobře obeznámen s:
○ obsluhou zařízení;
○ umístěním nouzových vypínačů;
○ fungováním zařízení;
○ příslušnými bezpečnostními opatřeními;
○ svařováním a řezáním nebo jiným příslušným použitím vybavení
2. Obsluha zařízení musí zajistit, aby:
○ při spuštění zařízení nebyla v jeho pracovním prostoru žádná neoprávněná osoba
○ nikdo nebyl nechráněný při zapálení oblouku nebo zahájení práce se zařízením
3. Pracoviště musí být:
○ vhodné k danému účelu;
○ bez průvanu.
4. Osobní ochranné prostředky:
○ Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, oděv odolný
proti ohni a ochranné rukavice
○ Nenoste volné doplňky či ozdoby, jako jsou šály, náramky, prsteny atd., které by se
mohly zachytit nebo způsobit popáleniny
5. Obecná bezpečnostní opatření:
○ Přesvědčte se, zda je zpětný vodič bezpečně připojen
○ Práci na vysokonapěťovém zařízení smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář
○ K dispozici musí být vhodný a jasně označený hasicí přístroj
○ Mazání a údržba zařízení se nesmí provádět za provozu.
0463 362 001
-4-
© ESAB AB 2013
1 BEZPEČNOST
VÝSTRAHA!
Svařování a řezání obloukem může být nebezpečné pro vás i pro jiné osoby. Při
svařování nebo řezání dodržujte bezpečnostní opatření. Požádejte svého
zaměstnavatele o bezpečnostní předpisy vycházející z údajů výrobce o
nebezpečných situacích.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM – může způsobit smrt
•
•
•
•
Zařízení instalujte a uzemněte v souladu s příslušnými normami.
Nedotýkejte se elektrických dílů pod napětím nebo elektrod nechráněným
povrchem těla, vlhkými rukavicemi či vlhkým oděvem
Izolujte se od země a svařovaného předmětu
Dbejte na bezpečnou pracovní polohu.
VÝPARY A PLYNY – mohou být zdraví nebezpečné
•
•
Kryjte si hlavu před výpary
K odstranění výparů a plynů z dosahu vašeho dýchání a z celého prostoru
používejte ventilaci, odsávání u oblouku či obojí
OBLOUKOVÉ ZÁŘENÍ – může poranit oči a spálit kůži
•
•
Chraňte si oči a tělo. Používejte správný ochranný štít, brýle s filtračními skly
a ochranný oděv
Osoby nacházející se v blízkosti chraňte vhodnými štíty nebo clonami
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
•
Jiskry (prskání) mohou způsobit požár. Proto zajistěte, aby v blízkosti nebyly
žádné hořlavé materiály
HLUK – nadměrný hluk může poškodit sluch
•
•
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu.
Chraňte si uši. Používejte protihluková sluchátka nebo jinou ochranu sluchu
Varujte osoby nacházející se v blízkosti před nebezpečím
FUNKČNÍ PORUCHA – při funkční poruše požádejte o odbornou pomoc.
Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento návod k obsluze a
snažte se mu porozumět.
CHRAŇTE SEBE I JINÉ!
VÝSTRAHA!
Nepoužívejte tento zdroj energie k rozmrazování zamrzlého potrubí.
UPOZORNĚNÍ!
Před instalací či spuštěním zařízení si přečtěte tento
návod k obsluze a snažte se mu porozumět.
UPOZORNĚNÍ!
Tento výrobek je určen výhradně k svařování obloukem.
0463 362 001
-5-
© ESAB AB 2013
1 BEZPEČNOST
UPOZORNĚNÍ!
Zařízení třídy A není určeno k používání v obytných
oblastech, v nichž je elektrické napájení zajišťováno
veřejnou, nízkonapěťovou rozvodnou sítí. Kvůli rušení
šířenému vedením a vyzařováním se mohou v takových
oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení třídy A.
POZOR!
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním
zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci
elektrických a elektronických zařízení a její implementací
podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním
zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost
informovat se o schválených sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího
prodejce společnosti ESAB.
Společnost ESAB vám může zajistit všechny nutné svářečské ochranné prostředky a
přídavná zařízení.
0463 362 001
-6-
© ESAB AB 2013
2 ÚVOD
2
ÚVOD
2.1
Přehled
Zařízení Warrior 400i CC/CV a Warrior 500i CC/CV jsou napájecí zdroje určené pro
svařování MIG/MAG, pro svařování drátem plněným práškem, pro svařování TIG, pro
svařování s obalenými elektrodami (MMA) a pro uhlíkový oblouk se vzduchem.
Tento napájecí zdroj je určen k použití s následujícími podavači drátu:
•
•
Warrior Feed 304
Warrior Feed 304w
Příslušenství společnosti ESAB pro tento produkt naleznete v kapitole
PŘÍSLUŠENSTVÍ této příručky.
2.2
Vybavení
Napájecí zdroj se dodává s:
•
•
•
5m zpětným kabelem se zemnící svorkou;
3m síťovým kabelem
návodem k použití.
0463 362 001
-7-
© ESAB AB 2013
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Síťové napětí
380–415 V ±10 %,
3~50/60 Hz
380–415 V ±10 %,
3~50/60 Hz
Síťové napájení, Sscmin
6,4 MVA
7,2 MVA
Síťové napájení, Zmax
0,025 Ω
0,022 Ω
Primární proud I max
MIG/MAG
28 A
37 A
TIG
23 A
30 A
MMA
28 A
38 A
Příkon bez zatížení v úsporném
režimu, 6,5 min. po svařování
30 W
30 W
Rozsah nastavení
MIG/MAG
16 A/15 V – 400 A/34 V
16 A/15 V – 500 A/39 V
TIG
5 A/10 V – 400 A/26 V
5 A/10 V – 500 A/30 V
MMA
16 A/20 V – 400 A/36 V
16 A/20 V – 500 A/40 V
Přípustná zátěž při MIG/MAG
60 % zatěžovací cyklus
400 A/34 V
500 A/39 V
100% zatěžovací cyklus
300 A/29 V
400 A/34 V
Přípustná zátěž při TIG
60 % zatěžovací cyklus
400 A/26 V
500 A/30 V
100% zatěžovací cyklus
300 A/22 V
400 A/26 V
Přípustná zátěž při MMA
60 % zatěžovací cyklus
400 A/36 V
500 A/40 V
100% zatěžovací cyklus
300 A/32 V
400 A/36 V
Účiník při maximálním proudu
0.91
0.91
Účinnost při maximálním proudu 88 %
89 %
Typy elektrod
Základní
Základní
Rutilová
Rutilová
Celulózová
Celulózová
78 V ss.
78 V ss.
Zdánlivý výkon při maximálním
proudu
18,0 kVA
24,6 kVA
Činný výkon při maximálním
proudu
16,4 kW
22,5 kW
Provozní teplota
-10 až +40 °C
-10 až +40 °C
Přepravní teplota
-20 až +55°C
-20 až +55°C
Konstantní akustický tlak při
chodu naprázdno
<70 dB (A)
<70 dB (A)
Rozměry d x š x v
712 × 325 × 470 mm
712 × 325 × 470 mm
Hmotnost
58,5 kg
58,5 kg
Napětí naprázdno
bez funkce VRD
0463 362 001
-8-
© ESAB AB 2013
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Třída izolace
H
H
Třída krytí
IP 23
IP 23
Třída použití
Síťové napájení, Ssc min
Minimální zkratový výkon v síti podle IEC 61000-3-12.
Síťové napájení, Zmax
Maximální přípustná impedance vedení v síti podle IEC 61000-3-11.
Pracovní cyklus
Pracovní cyklus vymezuje čas, během kterého lze svařovat nebo řezat při určité zátěži, aniž
by došlo k přetížení, jako procento desetiminutového intervalu. Pracovní cyklus platí pro 40°C.
Třída krytí
Kód IP určuje třídu krytí, tj. stupeň ochrany před průnikem pevných předmětů nebo vody.
Zařízení s označením IP23 je určeno k použití v krytém prostoru i venku.
Třída použití
Značka
označuje, že tento napájecí zdroj je určen k použití v místech se zvýšeným
elektrickým nebezpečím.
0463 362 001
-9-
© ESAB AB 2013
4 INSTALACE
4
INSTALACE
4.1
Základní
Instalaci musí provádět odborník.
4.2
Pokyny pro zvedání
VÝSTRAHA!
Zařízení zabezpečte – především
na nerovném nebo svažitém
povrchu.
4.3
Umístění
Umístěte napájecí zdroj pro svařování tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a výstupním
otvorům pro chladicí vzduch.
0463 362 001
- 10 -
© ESAB AB 2013
4 INSTALACE
4.4
Síťové napájení
POZOR!
Požadavky na síťové napájení
Toto zařízení je v souladu s normou IEC 61000-3-12 za předpokladu, že zkratový
výkon v místě rozhraní mezi uživatelským napájením a veřejnou soustavou je
větší nebo rovný hodnotě Sscmin. Instalační technik nebo uživatel zařízení je
odpovědný za to, aby se na základě konzultace s provozovatelem rozvodné sítě
v případě potřeby ujistil, že zařízení je připojeno pouze k napájení se zkratovým
výkonem Sscmin. Další informace naleznete v technických údajích v části
Technické údaje.
Přesvědčte se, zda je napájecí zdroj pro svařování připojen ke správnému síťovému napětí a
zda je chráněn správně dimenzovanou pojistkou. Připojení k ochrannému zemnícímu vodiči
musí být provedeno v souladu s předpisy.
Tabulka 1. Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřezy vodičů pro zařízení Warrior 400i
CC/CV
Warrior 400i CC/CV
Síťové napětí
380 V 3~ 50/60 Hz
400 V 3~ 50/60 Hz
415 V 3~ 50/60 Hz
Průřez síťového
vodiče
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
27 A
25 A
Maximální jmenovitý
28 A
proud Imax
I1ef
MIG/MAG
20 A
19 A
18 A
TIG
16 A
16 A
14 A
MMA
21 A
20 A
19 A
Pojistka
proti rázovému
přepětí
25 A
25 A
20 A
typ C MCB
25 A
25 A
20 A
0463 362 001
- 11 -
© ESAB AB 2013
4 INSTALACE
Tabulka 2. Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřezy vodičů pro zařízení Warrior 500i
CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Síťové napětí
380 V 3~ 50/60 Hz
400 V 3~ 50/60 Hz
415 V 3~ 50/60 Hz
Průřez síťového
vodiče
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
36 A
35 A
Maximální jmenovitý 38 A
proud Imax
I1ef
MIG/MAG
28 A
27 A
26 A
TIG
23 A
22 A
26 A
MMA
29 A
28 A
26 A
Pojistka
proti rázovému
přepětí
35 A
35 A
35 A
typ C MCB
32 A
32 A
32 A
POZOR!
Výše uvedené průřezy síťových kabelů a zatížitelnosti pojistek odpovídají
švédským předpisům. Používejte napájecí zdroj v souladu s příslušnými státními
předpisy.
Pokyny pro zapojení
Napájecí zdroj je výrobcem nastaven na 400 V stř. Pokud je vyžadováno jiné nastavení
síťového napětí, přesuňte konektor na desce do příslušné polohy. Také je nutno aktualizovat
štítek na zadní straně napájecího zdroje uvádějící nastavení síťového napětí. Tento úkon
musí provést osoba s patřičnými znalostmi týkající se elektrických zařízení.
0463 362 001
- 12 -
© ESAB AB 2013
4 INSTALACE
POZOR!
Tato verze napájecího zdroje je navržena pro jmenovitý vstupní proud od 380 do
415 V stř. Společnost ESAB nedoporučuje připojení kabelu na desce do pozice
pro 440, 460 ani 575 V stř.
Pokud potřebujete vyměnit síťový kabel, dbejte na správné připojení zemnícího vodiče ke
spodní desce a feritům. Na obrázku níže je znázorněno pořadí instalace feritů, podložek,
matic a šroubů.
0463 362 001
- 13 -
© ESAB AB 2013
5 OBSLUHA
5
OBSLUHA
5.1
Přehled
Obecná bezpečnostní nastavení týkající se manipulace se zařízením naleznete
v kapitole Bezpečnost této příručky. Důkladně si ji přečtěte, než začnete zařízení
používat.
5.2
Zapojení a ovládací zařízení
1. Hlavní síťový vypínač, O/I
2. Žlutá kontrolka, přehřátí
3. Zelená kontrolka, funkce VRD (snížené
napětí naprázdno)
4. Displej, proud (A) a napětí (V)
5. Otočný ovladač nastavení: Svařování
MMA /TIG s uhlíkovým obloukem se
vzduchem: Proud (A) v režimu mobilního
podavače: Napětí (V)
6. Otočný ovladač pro výběr typu elektrody
7. Otočný ovladač pro indukční odpor
(MIG/MAG) a sílu oblouku (MMA):
8. Otočný ovladač pro způsob svařování
0463 362 001
9. Přípojka (-): MIG/MAG: Zpětný kabel TiG:
Svařovací hořák MMA: Zpětný kabel nebo
svařovací kabel
10. Přípojka (+): MIG/MAG: Svařovací kabel
TIG: Zpětný kabel MMA: Svařovací kabel
nebo zpětný kabel
11. Jistič, 10 A, 42 V
12. Připojení zařízení k podávání drátu
13. Připojení dálkového ovladače (volitelné)
14. Připojení síťového napájecího zdroje
15. Šroub závěsného oka
- 14 -
© ESAB AB 2013
5 OBSLUHA
5.3
Připojení svařovacích a zpětných kabelů
Napájecí zdroj má dva výstupy, kladnou svorku (+) a zápornou svorku (-) pro připojení
svařovacího a zpětného kabelu. Výstup, k němuž je připojen svařovací kabel, je závislý na
metodě svařování nebo na typu použité elektrody.
Připojte zpětný kabel k druhému výstupu napájecího zdroje. Připevněte k obrobku kontaktní
svorku zpětného kabelu a ujistěte se, že obrobek má dobrý kontakt s výstupem napájecího
zdroje pro zpětný kabel.
V případě svařování MMA lze připojit svařovací kabel ke kladné svorce (+) nebo k záporné
svorce (-) podle typu použité elektrody. Polarita připojení je uvedena na obalu elektrody.
5.4
Zapínání/vypínání síťového zdroje
Zapněte síťový zdroj otočením vypínače do polohy I, viz. 1 na obrázku výše.
Vypněte jednotku otočením vypínače do polohy O.
Údaje o svařování budou uloženy bez ohledu na to, zda dojde k přerušení síťového
napájení, nebo je napájecí zdroj normálním způsobem vypnut, takže jsou k dispozici při
dalším spuštění jednotky.
UPOZORNĚNÍ!
Nevypínejte napájecí zdroj v průběhu svařování (se zatížením).
5.5
Ovládání ventilátorů
Napájecí zdroj má časové ovládání, což znamená, že ventilátory běží ještě 6,5 min po
zastavení svařovacího proudu a napájecí zdroj se přepne do úsporného režimu. Při zahájení
nového svařování se ventilátory znovu spustí.
5.6
0463 362 001
Symboly a funkce
Umístění závěsného
oka
Zařízení ke snížení
napětí
Ochrana proti přehřátí
Základní elektroda
Rutilová elektroda
Celulózová elektroda
Síla oblouku
Indukční odpor
Svařování TIG (živé
TIG)
Uhlíkový oblouk se
vzduchem
- 15 -
© ESAB AB 2013
5 OBSLUHA
Svařování MMA
Svařování MIG/MAG
Podavač drátu
CV mobilního
podavače (stálé
napětí)
Ochranné uzemnění
VRD (zařízení ke snížení napětí)
Funkce VRD zaručuje, že když se nesvařuje, napětí naprázdno nepřekročí 35 V. Je
signalizována rozsvícením kontrolky VRD.
Když systém zjistí, že bylo zahájeno svařování, zablokuje funkci VRD.
Chcete-li aktivovat tuto funkci, kontaktujte autorizovaného servisního technika ESAB.
Ochrana proti přehřátí
Napájecí zdroj pro svařování má ochranu proti přehřátí, která se aktivuje v případě, že se
příliš zvýší teplota. Pokud k tomu dojde, bude svářecí proud přerušen a rozsvítí se kontrolka
přehřátí.
Když teplota klesne do rozsahu běžné provozní teploty, ochrana proti přehřátí se automaticky
nastaví do výchozího stavu.
Síla oblouku
Síla oblouku je důležitá ke stanovení, jak se bude proud měnit se změnou délky oblouku.
Nižší hodnota vytváří chladnější oblouk s menším rozstřikem.
To se týká pouze svařování MMA.
Indukční odpor
Vyšší indukční odpor má za následek širší svarovou lázeň a menší rozstřik. Menší indukční
odpor má za následek tvrdší zvuk, ale stabilní, soustředěný oblouk.
Týká se pouze svařování MIG/MAG.
Svařování TIG
Při svařování TIG se taví kov obrobku působením oblouku zapáleného wolframovou
elektrodou, která se sama netaví. Svarová lázeň a elektroda jsou chráněné ochranným
plynem.
„Živý start TIG“
Při „živém startu TIG“ se wolframová elektroda přikládá k obrobku. Když se potom elektroda
oddálí od obrobku, zapálí se oblouk s omezenou hodnotou proudu.
Napájecí zdroj pro svařování TIG bude doplněn o:
•
•
hořák TIG s plynovým ventilem;
láhev s argonem;
0463 362 001
- 16 -
© ESAB AB 2013
5 OBSLUHA
•
•
regulátor argonu;
wolframová elektroda;
Uhlíkový oblouk se vzduchem
Při uhlíkovém oblouku se vzduchem se používá speciální elektroda tvořená uhlíkovou tyčí
s měděným obalem.
Mezi uhlíkovou tyčí a obrobkem vzniká oblouk, který taví materiál. Stlačený vzduch se
přivádí proto, aby odfukoval roztavený materiál.
Napájecí zdroj pro svařování s uhlíkovým obloukem se vzduchem bude doplněn o:
•
•
•
hořáky pro uhlíkový oblouk
zpětným kabelem se svorkou;
tlak vzduchu
Tabulka 3. Doporučováno pro uhlíkový oblouk
Elektroda
Min. napětí
Max. napětí
6 mm (1/4 palce)
36 V
49 V
8 mm (5/16 palce)
39 V
52 V
10 mm (3/8 palce)
43 V
52 V
Rozšíření elektrody
50–76 mm
(2 - 3")
Svařování MMA
Svařování MMA se může označovat také jako svařování s obalenými elektrodami. Po
zapálení oblouku se začne tavit elektroda a její obal začne tvořit ochrannou strusku.
Napájecí zdroj pro svařování MMA bude doplněn o:
•
•
svařovací kabel s držákem na elektrodu
zpětným kabelem se svorkou;
Svařování MIG/MAG a svařování s trubičkou s vlastní ochranou
Oblouk nepřetržitě taví podávaný drát. Svarová lázeň je chráněna ochranným plynem.
Napájecí zdroj pro svařování MIG/MAG a svařování s trubičkou s vlastní ochranou bude
doplněn o:
•
•
•
•
•
podavač drátu;
svařovací hořák;
propojovací kabel mezi napájecím zdrojem a podavačem drátu;
láhev s plynem
zpětným kabelem se svorkou;
0463 362 001
- 17 -
© ESAB AB 2013
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
6.1
Přehled
Pravidelná údržba je důležitá pro bezpečný a spolehlivý provoz.
Bezpečnostní štítky smějí snímat pouze kvalifikovaní elektrikáři s příslušným oprávněním.
UPOZORNĚNÍ!
Všechny záruky dodavatele ztrácejí platnost, pokud se zákazník v průběhu
záruční doby pokusí sám opravit jakékoli chyby produktu.
6.2
Napájecí zdroj
Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí zdroj pro svařování ucpán nečistotami. Ucpané
vstupy a výstupy vzduchu mohou vést k přehřátí.
Četnost a způsob čištění jsou závislé na:
•
•
•
•
typu svařování;
doba hoření oblouku
prostředí
okolní prostředí
Za normálních podmínek stačí napájecí zdroj jedenkrát ročně profouknout suchým stlačeným
vzduchem (se sníženým tlakem).
6.3
Svařovací hořák
Program pravidelné péče a údržby redukuje zbytečné a drahé prostoje.
Při každé výměně cívky se musí svařovací hořák odpojit od napájecího zdroje a profouknout
stlačeným vzduchem.
Konec drátu nesmí mít při zasunování do vodicí vložky ostré hrany.
Podrobné informace naleznete v příručce s pokyny týkajícími se svařovacích hořáků.
0463 362 001
- 18 -
© ESAB AB 2013
7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto doporučené
kontroly.
Druh závady
Nápravné opatření
Žádný oblouk.
•
•
•
•
Během svařování došlo k přerušení
svařovacího proudu.
•
•
•
Zkontrolujte, zda je zapnutý síťový
vypínač.
Zkontrolujte správnost připojení síťového
napájení, svařovacího kabelu a zpětného
kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná
hodnota proudu.
Zkontrolujte síťové pojistky.
Zkontrolujte, zda se neaktivovala ochrana
proti přetížení (signalizováno na přední
straně).
Zkontrolujte síťové pojistky.
Zkontrolujte, že je zpětný kabel správně
připevněný.
Často se aktivuje ochrana proti přehřátí.
•
Ujistěte se, zda nedošlo k překročení
předepsaných hodnot napájecího zdroje
(tj. zda zařízení není přetíženo).
Nízký svařovací výkon.
•
Zkontrolujte správnost připojení
svařovacího kabelu a zpětného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná
hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda se používá správný drát
nebo elektroda.
Zkontrolujte síťové pojistky.
Zkontrolujte, že je tlak plynu v zařízení
připojen k napájecími zdroji.
•
•
•
•
Na displeji se zobrazuje „Err“ v režimu
otevřeného obvodu.
•
•
•
0463 362 001
- 19 -
Zkontrolujte síťové pojistky.
Zkontrolujte, že je napětí na štítku výběru
napětí na zadní straně napájecího zdroje
stejné, jako jmenovité síťové napětí.
Restartujte napájecí zdroj pomocí
hlavního vypínače
© ESAB AB 2013
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Opravy a elektrické práce musí provádět autorizovaný servisní technik ESAB. Používejte
pouze originální náhradní díly ESAB.
Zařízení Warrior 400i CC/CV a Warrior 500i CC/CV jsou navržena a testována v souladu
s mezinárodními a evropskými normami IEC/EN 60974-1 a IEC/EN 60974-10. Po
dokončení servisní práce nebo opravy je povinností osoby provádějící práci zajistit, že
produkt stále splňuje požadavky normy uvedené výše.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB, viz poslední
stránka tohoto dokumentu.
0463 362 001
- 20 -
© ESAB AB 2013
NÁKRES
NÁKRES
0463 362 001
- 21 -
© ESAB AB 2013
OBJEDNACÍ ČÍSLO
OBJEDNACÍ ČÍSLO
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0465 350 884
Welding power source Warrior 400i CC/CV
380-415 V
0465 350 883
Welding power source Warrior 500i CC/CV
380-415 V
0464 254 001
Spare parts list
0464 523 001
Service manual
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 362 001
- 22 -
© ESAB AB 2013
PŘÍSLUŠENSTVÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0465 250 880
Warrior™ Feed 304
0465 250 881
Warrior™ Feed 304w,
with water cooling
0558 005 728
MobileFeed 300 AVS
0459 491 896
Remote control unit AT1
MMA and TIG current
0459 491 897
Remote control unit AT1 CF
MMA and TIG: course and fine setting of
current
Remote control cable 12 pole - 8 pole
0459 552 880
5m
0459 552 881
10 m
0459 552 882
15 m
0459 552 883
25 m
0463 362 001
- 23 -
© ESAB AB 2013
PŘÍSLUŠENSTVÍ
0465 424 880
Remote outlet kit
0465 416 880
Wheel kit
0465 510 880
Trolley
0465 427 880
Cooling unit
Connection set, 70 mm², 19 poles
0459 836 880
1.7 m
0459 836 881
5m
0459 836 882
10 m
0459 836 883
15 m
0459 836 884
25 m
0459 836 885
35 m
Connection set water, 70 mm², 19 poles
0459 836 890
1.7 m
0459 836 891
5m
0459 836 892
10 m
0459 836 893
15 m
0459 836 894
25 m
0459 836 895
35 m
0463 362 001
- 24 -
© ESAB AB 2013
PŘÍSLUŠENSTVÍ
Connection set, 95 mm², 19 poles
0459 836 980
1.7 m C
0459 836 981
5mC
0459 836 982
10 m C
0459 836 983
15 m C
0459 836 984
25 m C
0459 836 985
35 m C
Connection set water, 95 mm², 19 poles
0459 836 990
1.7 m A
0459 836 991
5mC
0459 836 992
10 m A
0459 836 993
15 m C
0459 836 994
25 m C
0459 836 995
35 m C
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC50, 4 m A
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m A
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m A
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
Arc air torches
0468 253 880
Flair 600 incl monocable 2.5 m A
0468 253 016
Torch only A
0468 253 015
Monocable only A
0468 253 881
Flair 1600 incl monocable 2.5 m A
0468 253 036
Torch only A
0468 253 035
Monocable only A
0463 362 001
- 25 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising