ESAB | Warrior™ 400i cc/cv | Instruction manual | ESAB Warrior™ 400i cc/cv Brugermanual

ESAB Warrior™ 400i cc/cv Brugermanual
Warrior™ 400i CC/CV
Warrior™ 500i CC/CV
Brugsanvisning
0463 362 001 DK 20130618
Valid for: serial no. 324-xxx-xxx
INDHOLDSFORTEGNELSE
1
SIKKERHED ......................................................................................................... 4
2
INDLEDNING ........................................................................................................ 7
2.1
Oversigt................................................................................................................. 7
2.2
Udstyr.................................................................................................................... 7
3
TEKNISKE DATA.................................................................................................. 8
4
INSTALLATION................................................................................................... 10
5
6
4.1
Generelt............................................................................................................... 10
4.2
Løftevejledning................................................................................................... 10
4.3
Placering ............................................................................................................. 10
4.4
Netforsyning ....................................................................................................... 11
DRIFT .................................................................................................................. 14
5.1
Oversigt............................................................................................................... 14
5.2
Tilslutninger og styreenheder...........................................................................14
5.3
Tilslutning af svejse- og returkabler ................................................................15
5.4
Tænd/sluk for netstrømforsyningen ................................................................15
5.5
Ventilatorstyring................................................................................................. 15
5.6
Symboler og funktioner..................................................................................... 15
VEDLIGEHOLDELSE ......................................................................................... 18
6.1
Oversigt............................................................................................................... 18
6.2
Strømkilde........................................................................................................... 18
6.3
Svejsebrænder ................................................................................................... 18
7
FEJLFINDING ..................................................................................................... 19
8
BESTILLING AF RESERVEDELE...................................................................... 20
DIAGRAM .................................................................................................................. 21
BESTILLINGSNUMRE ..............................................................................................22
TILBEHØR ................................................................................................................. 23
Vi forbeholder os retten til at ændre specifikationerne uden forudgående varsel.
0463 362 001
© ESAB AB 2013
1 SIKKERHED
1
SIKKERHED
Brugerne af ESAB-udstyret har det endelige ansvar for at sikre, at alle, der arbejder på eller i
nærheden af udstyret, overholder alle relevante sikkkerhedsforskrifter.
Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der gælder for denne type udstyr. Følgende
anbefalinger bør overholdes udover de standardregler, der gælder på arbejdspladsen.
Alt arbejde skal udføres af faguddannet personale, der har grundigt kendskab til betjening af
udstyret. Forkert betjening af udstyret kan føre til farlige situationer, som kan medføre skader
på operatøren og udstyret.
1. Alle, der bruger udstyret, skal have kendskab til følgende:
○ Betjeningen
○ Placering af nødstopknapper
○ Funktionen
○ Relevante sikkerhedsforskrifter
○ Svejsning og skæring og anden relevant brug af udstyret
2. Operatøren skal sørge for følgende:
○ At ingen uvedkommende personer befinder sig i arbejdsområdet omkring udstyret, når
det startes op
○ At alle personer bærer beskyttelsesudstyr, når buen tændes eller arbejdet med
udstyret påbegyndes
3. Arbejdspladsen skal:
○ Være egnet til formålet
○ Være fri for træk
4. Personligt beskyttelsesudstyr:
○ Brug altid det anbefalede personlige beskyttelsesudstyr, f.eks. beskyttelsesbriller,
flammesikkert tøj, beskyttelseshandsker
○ Bær ikke løstsiddende genstande som tørklæder, armbånd, ringe mm., som kan
hænge i eller forårsage forbrændinger
5. Generelle forholdsregler:
○ Kontroller, at returkablet er tilsluttet korrekt
○ Arbejde på højspændingsudstyr skal altid udføres af en faguddannet elektriker
○ Egnet brandslukningsudstyr skal være tydeligt mærket og inden for rækkevidde
○ Smøring og vedligeholdelse må ikke udføres på udstyret, mens det er i brug
0463 362 001
-4-
© ESAB AB 2013
1 SIKKERHED
ADVARSEL!
Buesvejsning og skæring kan være farligt for dig selv og andre. Tag
forholdsregler, når du svejser og skærer. Bed din arbejdsgiver om dennes
sikkerhedsprocedurer, som bør være baseret på fabrikantens risikodata.
ELEKTRISK STØD - Livsfare
•
•
•
•
Enheden skal installeres og jordes i overensstemmelse med gældende
standarder
Strømførende dele eller elektroder må ikke berøres med hud, våde handsker
eller vådt tøj
Isoler dig mod jord og arbejdsemnet
Kontroller, at din arbejdsposition er sikker
DAMPE OG GASSER - Kan være sundhedsskadelige
•
•
Hold hovedet ude af dampene
Brug ventilation eller udsugning ved buen eller begge dele til at fjerne dampe
og gasser fra indåndingszonen og området generelt
BUESTRÅLER - Kan forårsage øjenskader og forbrændinger på huden
•
•
Beskyt øjne og krop. Anvend en egnet svejseskærm og filterlinse samt
beskyttelsespåklædning
Beskyt andre personer i området med egnet afskærmning eller gardiner
BRANDFARE
•
Gnister (sprøjt) kan forårsage brand. Det skal derfor sikres, at der ikke er
brændbare materialer i nærheden
STØJ - Kraftig støj kan give høreskader
•
•
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse. Beskyt ørerne.
Brug høreværn eller anden hørebeskyttelse
Advar andre personer i området om risikoen
FUNKTIONSFEJL - Tilkald eksperthjælp i tilfælde af funktionsfejl.
Brugsanvisningen skal læses og forstås, før udstyret installeres eller
anvendes.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke anvendes til optøning af frosne rør.
FORSIGTIG!
Brugsanvisningen skal læses og forstås, før udstyret
installeres eller anvendes.
FORSIGTIG!
Dette produkt er kun beregnet til buesvejsning.
0463 362 001
-5-
© ESAB AB 2013
1 SIKKERHED
FORSIGTIG!
Udstyr i klasse A er ikke beregnet til brug i boligområder,
hvor strøm leveres via den offentlige
lavspændingsforsyning. Der kan opstå problemer med at
sikre den elektromagnetiske kompatibilitet for udstyr i
klasse A disse steder på grund af både ledet og udstrålet
støj.
BEMÆRK!
Elektronisk udstyr skal bortskaffes via
genvindingssystemet!
I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk
og elektronisk udstyr samt implementering af dette i
henhold til national lovgivning skal udtjent elektrisk
og/eller elektronisk udstyr bortskaffes via en
genvindingsstation.
Som ansvarlig for udstyret er det dit ansvar at indhente
oplysninger om godkendte indsamlingssteder.
Yderligere oplysninger fås ved at kontakte den nærmeste
ESAB-forhandler.
ESAB kan levere al nødvendig svejsebeskyttelse og alt nødvendigt tilbehør.
0463 362 001
-6-
© ESAB AB 2013
2 INDLEDNING
2
INDLEDNING
2.1
Oversigt
Warrior 400i CC/CV og Warrior 500i CC/CV er svejsestrømkilder til MIG/MAG-svejsning,
svejsning med pulverfyldt tråd (FCAW-S), TIG-svejsning, svejsning med beklædte elektroder
(MMA) samt kulbuemejsling med trykluft (MMA).
Strømkilderne er beregnet til brug med følgende trådfremføringsenheder:
•
•
Warrior Feed 304
Warrior Feed 304w
ESAB's tilbehør til produktet kan ses i kapitlet "TILBEHØR" i denne manual.
2.2
Udstyr
Strømkilden leveres med:
•
•
•
5 m returkabel med jordklemme
3 m strømforsyningskabel
brugsanvisning
0463 362 001
-7-
© ESAB AB 2013
3 TEKNISKE DATA
3
TEKNISKE DATA
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Netspænding
380-415 V ±10 %,
3~ 50/60 Hz
380-415 V ±10 %,
3~ 50/60 Hz
Netforsyning Sscmin
6,4 MVA
7,2 MVA
Netforsyning Zmaks.
0,025 Ω
0,022 Ω
Primærstrøm I maks.
MIG/MAG
28 A
37 A
TIG
23 A
30 A
MMA
28 A
38 A
Strøm uden belastning i
energisparefunktion 6,5 min. efter
svejsning
30 W
30 W
Indstillingsområde
MIG/MAG
16 A/15 V - 400 A/34 V
16 A/15 V - 500 A/39 V
TIG
5 A/10 V - 400 A/26 V
5 A/10 V - 500 A/30 V
MMA
16 A/20 V - 400 A/36 V
16 A/20 V - 500 A/40 V
Tilladt belastning ved MIG/MAG
60 % intermittensfaktor
400 A/34 V
500 A/39 V
100 % intermittensfaktor
300 A/29 V
400 A/34 V
Tilladt belastning ved TIG
60 % intermittensfaktor
400 A/26 V
500 A/30 V
100 % intermittensfaktor
300 A/22 V
400 A/26 V
Tilladt belastning ved MMA
60 % intermittensfaktor
400 A/36 V
500 A/40 V
100 % intermittensfaktor
300 A/32 V
400 A/36 V
Effektfaktor ved maks. strøm
0.91
0.91
Virkningsgrad ved maks. strøm
88 %
89 %
Elektrodetyper
Basiske elektroder
Basiske elektroder
Rutile elektroder
Rutile elektroder
Celluloseholdige elektroder Celluloseholdige elektroder
Tændspænding
uden VRD-funktion
78 V DC
78 V DC
Skineffekt ved maks. strøm
18,0 kVA
24,6 kVA
Aktiv effekt ved maks. strøm
16,4 kW
22,5 kW
Arbejdstemperatur
-10 til +40° C
-10 til +40° C
Transporttemperatur
-20 til +55° C
-20 til +55° C
Kontinuerligt lydtryk i tomgang <70 dB (A)
<70 dB (A)
Mål l × b × h
712 × 325 × 470 mm
712 × 325 × 470 mm
Vægt
58,5 kg
58,5 kg
Isolationsklasse
H
H
0463 362 001
-8-
© ESAB AB 2013
3 TEKNISKE DATA
Kapslingsklasse
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
IP 23
IP 23
Anvendelsesklasse
Netforsyning, Ssc min
Minimumkortslutningseffekt på netværket i henhold til IEC 61000-3-12.
Netforsyning, Zmax
Maksimal tilladt linjeimpedans for netværket i overensstemmelse med IEC 61000-3-11.
Driftscyklus
Driftscyklussen er den tid i procent af en periode på ti minutter, hvor man kan svejse eller
skære med en vist belastning, uden at der sker overbelastning. Driftscyklussen er gyldig ved
40° C.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklassen, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af massive
genstande eller vand.
Udstyr mærket IP23 er beregnet til brug både indendørs og udendørs.
Anvendelsesklasse
Symbolet
angiver, at strømkilden er beregnet til brug i områder med forøget risiko for
elektrisk stød.
0463 362 001
-9-
© ESAB AB 2013
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
4.1
Generelt
Installationen skal udføres af en faguddannet tekniker.
4.2
Løftevejledning
ADVARSEL!
Fastgør udstyret - især hvis
underlaget er ujævnt eller hælder.
4.3
Placering
Placer svejsestrømkilden, så indtag og udblæsning af køleluft friholdes.
0463 362 001
- 10 -
© ESAB AB 2013
4 INSTALLATION
4.4
Netforsyning
BEMÆRK!
Krav til netstrømforsyningen
Dette udstyr er i overensstemmelse med IEC 61000-3-12, hvis
kortslutningseffekten er større end eller lig med Sscmin ved grænsefladen mellem
brugerens strømforsyning og det offentlige system. Installatøren eller brugeren af
udstyret er ansvarlig for via rådføring med operatøren af forsyningsnettet at sikre,
at udstyret kun kobles til en strømforsyning med en kortslutningseffekt, der er
større end eller lig med Sscmin. Se de tekniske specifikationer i afsnittet Tekniske
specifikationer.
Sørg for, at svejsestrømkilden er tilsluttet den korrekte forsyningsspænding, og at den er
beskyttet af den korrekte sikringsstørrelse. Der skal etableres en beskyttende jordforbindelse
i henhold til de gældende bestemmelser.
Tabel 1. Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit Warrior 400i CC/CV
Warrior 400i CC/CV
Netspænding
380 V 3~ 50/60 Hz
400 V 3~ 50/60 Hz
415 V 3~ 50/60 Hz
Netkablets tværsnit
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
Maksimal
mærkestrøm Imaks.
28 A
27 A
25 A
I1eff
MIG/MAG
20 A
19 A
18 A
TIG
16 A
16 A
14 A
MMA
21 A
20 A
19 A
Sikring
træg smeltesikring
25 A
25 A
20 A
type C MCB
25 A
25 A
20 A
0463 362 001
- 11 -
© ESAB AB 2013
4 INSTALLATION
Tabel 2. Anbefalede sikringsstørrelser og mindste kabeltværsnit Warrior 500i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Netspænding
380 V 3~ 50/60 Hz
400 V 3~ 50/60 Hz
415 V 3~ 50/60 Hz
Netkablets tværsnit
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
Maksimal
mærkestrøm Imaks.
38 A
36 A
35 A
I1eff
MIG/MAG
28 A
27 A
26 A
TIG
23 A
22 A
26 A
MMA
29 A
28 A
26 A
Sikring
træg smeltesikring
35 A
35 A
35 A
type C MCB
32 A
32 A
32 A
BEMÆRK!
De ovennævnte kabeltværsnit og sikringsstørrelser for netstrøm overholder
svenske bestemmelser. Benyt strømkilden i overensstemmelse med de relevante
nationale bestemmelser.
Tilslutningsinstrukser
Strømkilden er fra fabrikken indstillet til 400 V AC. Hvis der kræves en anden indstilling af
netspændingen, skal kablet på printpladen flyttes og placeres i den korrekte position.
Desuden skal mærkaten bag på strømkilden, der er mærket med indstillingen
netspændingen, opdateres. Denne handling skal udføres af en person med tilstrækkelig
viden om elektriske installationer.
BEMÆRK!
Denne version af strømkilden er beregnet til en normal indgangsspænding fra
380 til 415 V AC. ESAB anbefaler ikke tilslutning af kablet på printpladen i
positionerne 440, 460 eller 575 V AC.
0463 362 001
- 12 -
© ESAB AB 2013
4 INSTALLATION
Hvis netkablet skal udskiftes, skal jordforbindelsen til bundpladen ferritkernerne installeres
korrekt. Se billedet nedenfor for at se i hvilken rækkefølge, ferritkerner, spændeskiver,
møtrikker og skruer skal monteres.
0463 362 001
- 13 -
© ESAB AB 2013
5 DRIFT
5
DRIFT
5.1
Oversigt
De generelle sikkerhedsanvisninger for håndtering af udstyret kan ses i kapitlet
"Sikkerhed". De skal læses, før udstyret startes.
5.2
Tilslutninger og styreenheder
1. Netforsyningsafbryder, O/I
2. Indikatorlampe, gul, overophedning
9. Tilslutning (-): MIG/MAG: Returkabel TiG:
Svejsebrænder MMA: Returkabel eller
svejsekabel
10. Tilslutning (+): MIG/MAG: Svejsekabel
TIG: Returkabel MMA: Svejsekabel eller
returkabel
11. Sikring, 10 A, 42 V
3. Indikatorlampe, grøn VRD-funktion
(reduceret tændspænding)
4. Display, strømstyrke (A) og spænding (V) 12. Tilslutning af trådfremføringsenhed
5. Indstillingsknap: MMA/TIG-kulbuemejsling: 13. Tilslutning af fjernbetjening (ekstraudstyr)
Strømstyrke (A) Mobil fremføringstilstand:
Spænding (V)
6. Knap til valg af elektrodetype
14. Tilslutning af netstrømforsyning
7. Knap til induktans (MIG/MAG) og arc force 15. Bolt til løfteøje
(MMA):
8. Knap til valg af svejsemetode
0463 362 001
- 14 -
© ESAB AB 2013
5 DRIFT
5.3
Tilslutning af svejse- og returkabler
Strømkilden har to udgange, en positiv terminal (+) og en negativ terminal (-) til tilslutning af
svejse- og returkabler. Den udgang, som svejsekablet tilsluttes, er afhængig af
svejsemetoden eller den type elektrode, der benyttes.
Tilslut returkablet til den anden udgang på strømkilden. Fastgør returkablets kontaktklemme
til arbejdsemnet, og sørg for, at der er god kontakt mellem arbejdsemnet og udgangen til
returkablet på strømkilden.
Ved MMA-svejsning kan svejsekablet tilsluttes den positive terminal (+) eller negative
terminal (-) afhængigt af den type elektrode, der benyttes. Polariteten er angivet på
elektrodens emballage.
5.4
Tænd/sluk for netstrømforsyningen
Netstrømforsyningen tændes ved at dreje kontakten til positionen "I", se 1 på billedet
ovenfor.
Sluk for maskinen ved at dreje afbryderen til positionen ”O”.
Uanset om strømforsyningen afbrydes på unormal vis, eller der slukkes for maskinen på
normal vis, lagres svejsedataene, så de er til rådighed, næste gang der tændes for enheden.
FORSIGTIG!
Der må ikke slukkes for strømkilden under svejsning (med belastning).
5.5
Ventilatorstyring
Strømkilden har tidsstyring, som bevirker, at ventilatorerne fortsætter med at køre i 6,5
minutter, efter svejsningen er stoppet, og strømkilden skifter til energibesparende tilstand.
Ventilatorerne begynder igen, når svejsning begyndes igen.
5.6
0463 362 001
Symboler og funktioner
Løfteøjets placering
Spændingsreduktions
anordning
Overophedningsbesk
yttelse
Basisk elektrode
Rutil elektrode
Celluloseholdig
elektrode
Arc force
Induktans
- 15 -
© ESAB AB 2013
5 DRIFT
TIG-svejsning (Live
TIG)
Kulbuemejsling med
trykluft
MMA-svejsning
MIG/MAG-svejsning
Trådfremføringsenhed
CV med mobil
fremføring (konstant
spænding)
Beskyttende
jordforbindelse
Spændingsreduktionsanordning (VRD)
VRD-funktionen sikrer, at topspændingen ikke overskrider 35 V, når der ikke udføres
svejsning. Dette angives med en lysende led for VRD.
VRD-funktionen blokeres, når systemet registrerer, at svejsning er startet.
Funktionen skal aktiveres af en autoriseret ESAB-tekniker.
Overophedningsbeskyttelse
Svejsestrømkilden har et overophedningsbeskyttelseskredsløb, der aktiveres, hvis
temperaturen bliver for høj. Når det sker, afbrydes svejsestrømmen, og en indikatorlampe for
overophedning tændes.
Overophedningsbeskyttelsen nulstilles automatisk, når temperaturen er faldet til normal
driftstemperatur.
Arc force
Arc force er vigtigt for bestemmelsen af, hvordan strømmen ændrer sig som reaktion på en
ændring i buens længde. En lavere værdi giver en mere rolig bue med mindre sprøjt.
Dette gælder kun for MMA-svejsning.
Induktans
Højere induktans giver et bredere smeltebad og mindre sprøjt. Lavere induktans giver en
skarpere lyd, men en stabil, koncentreret lysbue.
Dette gælder kun for MIG/MAG-svejsning.
TIG-svejsning
Ved TIG-svejsning smeltes arbejdsemnets metal med en lysbue tændt fra en
wolframelektrode, der ikke selv smelter. Smeltebadet og elektroden skærmes af en
beskyttelsesgas.
”Live TIG-start”
Ved ”Live TIG-start” placeres wolframelektroden, så den berører arbejdsemnet. Når
elektroden derefter løftes fra emnet, tændes lysbuen med et begrænset strømniveau.
0463 362 001
- 16 -
© ESAB AB 2013
5 DRIFT
Ved TIG-svejsning suppleres svejsestrømkilden med:
•
•
•
•
en TIG-brænder med gasventil
en argongasflaske
en argongasregulator
wolframelektrode
Kulbuemejsling med trykluft
Ved kulbuemejsling med trykluft anvendes en specialelektrode, der består af en kulelektrode
med kobberkappe.
Der dannes en bue mellem kulelektroden og emnet, som smelter materialet. Der tilføres
trykluft, så det smeltede materiale blæses væk.
Ved kulbuemejsling med trykluft suppleres strømkilden med:
•
•
•
kulbuebrændere
returkabel med klemme
trykluft
Tabel 3. Anbefales til mejsling
Elektrode
Spænding min.
Spænding maks.
6 mm
36 V
49 V
8 mm
39 V
52 V
10 mm
43 V
52 V
Elektrodeforlænger
50 - 76 mm
(2 - 3")
MMA-svejsning
MMA-svejsning kan også betegnes som svejsning med beklædte elektroder. Tænding af
lysbuen smelter elektroden, og dens beklædning danner beskyttende slagge.
Ved MMA-svejsning suppleres strømkilden med:
•
•
svejsekabel med elektrodeholder
returkabel med klemme
MIG/MAG-svejsning og svejsning med gasskærmede kernetråde
En lysbue smelter en kontinuerligt fremført tråd. Smeltebadet skærmes af en
beskyttelsesgas.
Ved MIG/MAG-svejsning og svejsning med gasskærmede kernetråde, skal strømkilden
suppleres med:
•
•
•
•
•
Trådfremføringsenhed
Svejsebrænder
Kabel til tilslutning mellem strømkilde og trådfremføringsenhed
Gasflaske
Returkabel med klemme
0463 362 001
- 17 -
© ESAB AB 2013
6 VEDLIGEHOLDELSE
6
VEDLIGEHOLDELSE
6.1
Oversigt
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtigt for at opnå en sikker og pålidelig drift.
Sikkerhedspladerne skal afmonteres af personale med relevante kvalifikationer til arbejde på
elektriske installationer (godkendte teknikere).
FORSIGTIG!
Alle leverandørens garantiforpligtelser bortfalder, såfremt kunden forsøger at
afhjælpe fejl i produktet i garantiperioden.
6.2
Strømkilde
Kontroller regelmæssigt, at svejsestrømkilden ikke er blokeret med snavs. Tilstoppede eller
blokerede luftindtag og -udtag kan føre til overophedning.
Hvor ofte rengøring skal udføres, og hvilke metoder der skal benyttes, afhænger af:
•
•
•
•
Svejseprocessen
Buetiderne
Forholdene
Omgivelserne
Det er normalt tilstrækkeligt at blæse på strømkilden med tør trykluft (reduceret tryk) en gang
om året.
6.3
Svejsebrænder
Regelmæssig vedligeholdelse reducerer unødvendig og dyr nedetid.
Hver gang, en trådspole udskiftes, skal svejsebrænderen tages af strømkilden og blæses ren
med trykluft.
Trådens ende må ikke have skarpe kanter, når den føres ind i trådforingen.
Der findes yderligere oplysninger i brugervejledningerne til svejsebrænderne.
0463 362 001
- 18 -
© ESAB AB 2013
7 FEJLFINDING
7
FEJLFINDING
Forsøg disse anbefalede kontroller og eftersyn, før der tilkaldes en autoriseret
servicetekniker.
Fejltype
Afhjælpning
Ingen lysbue.
•
•
•
•
Svejsestrømmen afbrydes under svejsning.
•
•
•
Kontroller, at der er tændt for
netstrømsafbryderen.
Kontroller, at strømforsyningskablerne og
returkablerne er tilsluttet korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er
indstillet.
Kontroller netsikringerne.
Kontroller, at overbelastningsbeskyttelsen
er aktiveret (angives på forsiden).
Kontroller netsikringerne.
Kontroller, at returkablet er fastgjort
korrekt.
Overophedningsbeskyttelsen udløses ofte.
•
Sørg for, at strømkildens mærkedata ikke
overskrides (dvs. at enheden ikke
overbelastes).
Dårlige svejseresultater.
•
Kontroller, at svejsekablerne og
returkablerne er tilsluttet korrekt.
Kontroller, at den korrekte strømstyrke er
indstillet.
Kontroller, at den korrekte tråd eller
elektrode benyttes.
Kontroller netsikringerne.
Kontroller gastrykket i det udstyr, der er
koblet til strømkilden.
•
•
•
•
"Err" vises på displayet i tilstand med åbent
kredsløb
•
•
•
0463 362 001
- 19 -
Kontroller netsikringerne.
Kontroller, at spænding på mærkaten for
valg af spænding bag på strømkilden
svarer til mærkenetspændingen.
Genstart strømkilden på hovedafbryderen
© ESAB AB 2013
8 BESTILLING AF RESERVEDELE
8
BESTILLING AF RESERVEDELE
Reparationer og arbejde på elektriske installationer skal udføres af en autoriseret
servicetekniker fra ESAB. Benyt kun ESAB's originale reservedele og sliddele.
Warrior 400i CC/CV og Warrior 500i CC/CV er konstrueret og testet i henhold til
internationale og europæiske standarder IEC/EN 60974-1 og IEC/EN 60974-10. Når
service- og reparationsarbejde afsluttes, skal den/de personer, der udfører arbejdet, sikre, at
produktet fortsat er i overensstemmelse med kravene i ovennævnte standard.
Reservedele kan bestilles via den nærmeste ESAB-forhandler. Se sidste side i dette
dokument.
0463 362 001
- 20 -
© ESAB AB 2013
DIAGRAM
DIAGRAM
0463 362 001
- 21 -
© ESAB AB 2013
BESTILLINGSNUMRE
BESTILLINGSNUMRE
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0465 350 884
Welding power source Warrior 400i CC/CV
380-415 V
0465 350 883
Welding power source Warrior 500i CC/CV
380-415 V
0464 254 001
Spare parts list
0464 523 001
Service manual
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 362 001
- 22 -
© ESAB AB 2013
TILBEHØR
TILBEHØR
0465 250 880
Warrior™ Feed 304
0465 250 881
Warrior™ Feed 304w,
with water cooling
0558 005 728
MobileFeed 300 AVS
0459 491 896
Remote control unit AT1
MMA and TIG current
0459 491 897
Remote control unit AT1 CF
MMA and TIG: course and fine setting of
current
Remote control cable 12 pole - 8 pole
0459 552 880
5m
0459 552 881
10 m
0459 552 882
15 m
0459 552 883
25 m
0463 362 001
- 23 -
© ESAB AB 2013
TILBEHØR
0465 424 880
Remote outlet kit
0465 416 880
Wheel kit
0465 510 880
Trolley
0465 427 880
Cooling unit
Connection set, 70 mm², 19 poles
0459 836 880
1.7 m
0459 836 881
5m
0459 836 882
10 m
0459 836 883
15 m
0459 836 884
25 m
0459 836 885
35 m
Connection set water, 70 mm², 19 poles
0459 836 890
1.7 m
0459 836 891
5m
0459 836 892
10 m
0459 836 893
15 m
0459 836 894
25 m
0459 836 895
35 m
0463 362 001
- 24 -
© ESAB AB 2013
TILBEHØR
Connection set, 95 mm², 19 poles
0459 836 980
1.7 m C
0459 836 981
5mC
0459 836 982
10 m C
0459 836 983
15 m C
0459 836 984
25 m C
0459 836 985
35 m C
Connection set water, 95 mm², 19 poles
0459 836 990
1.7 m A
0459 836 991
5mC
0459 836 992
10 m A
0459 836 993
15 m C
0459 836 994
25 m C
0459 836 995
35 m C
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC50, 4 m A
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m A
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m A
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
Arc air torches
0468 253 880
Flair 600 incl monocable 2.5 m A
0468 253 016
Torch only A
0468 253 015
Monocable only A
0468 253 881
Flair 1600 incl monocable 2.5 m A
0468 253 036
Torch only A
0468 253 035
Monocable only A
0463 362 001
- 25 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising