ESAB | Warrior™ 400i cc/cv | Instruction manual | ESAB Warrior™ 400i cc/cv Vartotojo vadovas

ESAB Warrior™ 400i cc/cv Vartotojo vadovas
Warrior™ 400i CC/CV
Warrior™ 500i CC/CV
Naudojimo instrukcija
0463 362 001 LT 20130618
Valid for: serial no. 324-xxx-xxx
TURINYS
1
SAUGA ................................................................................................................. 4
2
ĮVADAS ................................................................................................................. 7
2.1
Apžvalga ............................................................................................................... 7
2.2
Įranga .................................................................................................................... 7
3
TECHNINIAI DUOMENYS .................................................................................... 8
4
MONTAVIMAS .................................................................................................... 10
5
6
4.1
Bendroji informacija .......................................................................................... 10
4.2
Kėlimo instrukcijos ............................................................................................ 10
4.3
Vieta..................................................................................................................... 10
4.4
Maitinimo tinklas ................................................................................................ 11
EKSPLOATAVIMAS............................................................................................ 14
5.1
Apžvalga ............................................................................................................. 14
5.2
Jungtys ir valdymo įtaisai ................................................................................. 14
5.3
Suvirinimo ir grįžtamojo kabelių prijungimas .................................................15
5.4
Maitinimo įjungimas ir išjungimas ...................................................................15
5.5
Aušintuvo valdiklis ............................................................................................ 15
5.6
Simboliai ir funkcijos ......................................................................................... 15
PRIEŽIŪRA ......................................................................................................... 18
6.1
Apžvalga ............................................................................................................. 18
6.2
Srovės šaltinis.................................................................................................... 18
6.3
Suvirinimo degiklis ............................................................................................ 18
7
TRIKČIŲ ŠALINIMAS ......................................................................................... 19
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS................................................................... 20
DIAGRAMA................................................................................................................ 21
UŽSAKYMO NUMERIAI ............................................................................................22
PRIEDAI ..................................................................................................................... 23
Gamintojas pasilieka teisę keisti specifikacijas be perspėjimo.
0463 362 001
© ESAB AB 2013
1 SAUGA
1
SAUGA
ESAB įrangos naudotojai atsako už tai, kad su įranga ar šalia dirbantys asmenys laikytųsi
atitinkamų saugos priemonių. Saugos priemonės turi tenkinti šio tipo įrangai keliamus
reikalavimus. Be standartinių taisyklių, naudojamų darbo vietoje, atsižvelkite į šias
rekomendacijas.
Visus darbus turi atlikti specialiai tam parengti darbuotojai, gerai išmanantys įrangos veikimą.
Netinkamai naudojama įranga gali lemti pavojingas situacijas, kurių metu gali būti sužeistas
naudotojas ar apgadinta įranga.
1. Kiekvienas, naudojantis įrangą, turi žinoti:
○ kaip ji veikia
○ avarinių išjungiklių vietas
○ jos funkcijas
○ susijusias saugos priemones
○ suvirinimo, pjovimo ar kitus su šia įranga atliekamus veiksmus
2. Naudotojas turi užtikrinti, kad:
○ pradėjus dirbti, įrangos naudojimo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
○ visi yra saugūs atliekant elektros lanko taktą arba pradėjus darbą su įranga
3. Darbo vieta turi būti:
○ tinkama tam tikslui
○ sausa
4. Asmeninė apsaugos įranga
○ Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz.,
apsauginius akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines
○ Nedėvėkite palaidų daiktų, pvz., šalikų, apyrankių, žiedų ir t. t., kurie gali įstrigti ir
nudeginti
5. Bendros saugos priemonės:
○ Patikrinkite, ar grįžtamasis kabelis tvirtai prijungtas
○ Darbus su aukštos įtampos įranga gali atlikti tik kvalifikuotas elektrikas
○ Atitinkama gaisro gesinimo įranga turi būti aiškiai pažymėta ir laikoma netoliese
○ Darbo metu negalima įrangos sutepti ir atlikti kitų priežiūros darbų
0463 362 001
-4-
© ESAB AB 2013
1 SAUGA
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami elektros lanku galite susižaloti patys ir sužaloti kitus.
Virindami ir pjaudami imkitės atsargumo priemonių. Pasiteiraukite savo darbdavio
dėl saugos praktikos, kuri turi būti pagrįsta gamintojo pavojingumo duomenimis.
ELEKTROS SMŪGIS gali būti mirties priežastis
•
•
•
•
Prietaisą sumontuokite ir įžeminkite laikydamiesi galiojančių standartų.
Nesilieskite prie veikiančių elektrinių dalių ar elektrodų plika oda, drėgnomis
pirštinėmis ar drėgnais drabužiais.
Izoliuokite save nuo žemės ir apdirbamos detalės
Patikrinkite, ar jūsų darbinė stovėsena yra saugi
DŪMAI IR DUJOS gali būti pavojingos sveikatai
•
•
Laikykite galvą atokiau nuo dūmų
Dūmams ir dujoms pašalinti iš kvėpavimo zonos ir bendrų patalpų, naudokite
ventiliacijos ar ištraukimo sistemą arba jas abi.
ELEKTROS LANKO SPINDULIAI gali pažeisti akis ir nudeginti odą
•
•
Apsaugokite savo akis ir odą. Naudokite tinkamą virinimo kaukę ir lęšius su
filtrais bei dėvėkite apsauginius drabužius.
Apsaugokite stebėtojus tinkamomis pertvaromis ar užuolaidomis
GAISRO PAVOJUS
•
Kibirkštys (tiškalai) gali sukelti gaisrą. Todėl patikrinkite, ar šalia nėra degių
medžiagų
TRIUKŠMAS. Per didelis triukšmas gali pažeisti klausos organus
•
•
Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos
priemones. Apsaugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos
apsaugos priemones
Apsaugokite stebėtojus nuo pavojaus
GEDIMAS. Įvykus gedimui, į pagalbą pasikvieskite specialistą.
Prieš montuodami ar naudodami įrenginį, atidžiai perskaitykite naudojimo
instrukciją.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio užšalusiems vamzdžiams atšildyti.
DĖMESIO!
Prieš montuodami ar naudodami, atidžiai perskaitykite
naudojimo instrukciją.
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinti lanku.
0463 362 001
-5-
© ESAB AB 2013
1 SAUGA
DĖMESIO!
„Class A“ tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose
patalpose, kur elektros srovė tiekiama viešaisiais
žemosios įtampos elektros tinklais. Gali kilti sunkumų
tokiose patalpose nustatant elektromagnetinį „class A“
įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir
spinduliuojamų trikdžių.
PASTABA!
Nebenaudojamą elektroninę įrangą pateikite
perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2002/96/EB dėl elektrinių ir
elektroninių atliekų ir jos pritaikymą pagal nacionalinius
įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir (arba)
elektroninė įranga turi būti pateikta perdirbimo įmonei.
Esate už įrangą atsakingas asmuo, todėl įsipareigojate
gauti informacijos apie patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią
ESAB platintoją.
ESAB gali pateikti visas reikalingas suvirinimo apsaugas ir priedus.
0463 362 001
-6-
© ESAB AB 2013
2 ĮVADAS
2
ĮVADAS
2.1
Apžvalga
„Warrior“ 400i CC/CV ir „Warrior“ 500i CC/CV yra suvirinimo maitinimo šaltiniai, skirti
MIG/MAG suvirinimo, taip pat suvirinimo milteliais užpildytu tuščiaviduriu laidu (FCAW-S),
TIG suvirinimo, suvirinimo su padengtais elektrodais (MMA) ir pjovimo lanku reikmėms.
Maitinimo šaltiniai skirti naudoti šiuose laido padavimo įrenginiuose:
•
•
Warrior Feed 304
Warrior Feed 304w
ESAB informaciją apie priedus, skirtus šiam gaminiui, rasite šios instrukcijos skyriuje
PRIEDAI.
2.2
Įranga
Kartu su maitinimo šaltiniu tiekiami šie priedai:
•
•
•
5 m grįžtamasis kabelis su įžeminimo gnybtu
3 m maitinimo tinklo kabelis
naudojimo instrukcija
0463 362 001
-7-
© ESAB AB 2013
3 TECHNINIAI DUOMENYS
3
TECHNINIAI DUOMENYS
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Maitinimo tinklo įtampa
380–415 V ±10 %,
3~ 50/60 Hz
380–415 V ±10 %,
3~ 50/60 Hz
Maitinimo tinklas Sscmin.
6,4 MVA
7,2 MVA
Maitinimo tinklas Zmaks.
0,025 Ω
0,022 Ω
Priminė srovė Imaks.
MIG/MAG
28 A
37 A
TIG
23 A
30 A
MMA
28 A
38 A
Tuščiosios veikos galia
energijos taupymo režimu,
6,5 min. po suvirinimo
30 W
30 W
Nuostatų diapazonas
MIG/MAG
16 A / 15 V–400 A / 34 V
16 A / 15 V–500 A / 39 V
TIG
5 A / 10 V–400 A / 26 V
5 A / 10 V–500 A / 30 V
MMA
16 A / 20 V–400 A / 36 V
16 A / 20 V–500 A / 40 V
Leistinoji apkrova su MIG/MAG
60 % darbo ciklo
400 A / 34 V
500 A / 39 V
100 % darbo ciklo
300 A / 29 V
400 A / 34 V
Leistinoji apkrova su TIG
60 % darbo ciklo
400 A / 26 V
500 A / 30 V
100 % darbo ciklo
300 A / 22 V
400 A / 26 V
Leistinoji apkrova su MMA
60 % darbo ciklo
400 A / 36 V
500 A / 40 V
100 % darbo ciklo
300 A / 32 V
400 A / 36 V
Galios faktorius esant didžiausiai
srovei
0,91
0,91
Efektyvumas esant didžiausiai
srovei
88 %
89 %
Elektrodų tipai
Bazinis
Bazinis
Rutilo
Rutilo
Celiuliozės
Celiuliozės
78 V nuol. sr.
78 V nuol. sr.
Pilnutinė galia esant didžiausiai
srovei
18,0 kVA
24,6 kVA
Aktyvioji galia esant didžiausiai
srovei
16,4 kW
22,5 kW
Darbinė temperatūra
nuo -10 iki +40 °C
nuo -10 iki +40 °C
Gabenimo temperatūra
nuo -20 iki +55 °C
nuo -20 iki +55 °C
Atvirosios grandinės įtampa
be VRD funkcijos
Nuolatinis garso slėgis veikiant <70 dB (A)
tuščiąja eiga
0463 362 001
-8-
<70 dB (A)
© ESAB AB 2013
3 TECHNINIAI DUOMENYS
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Matmenys (ilgis x plotis x
aukštis)
712 × 325 × 470 mm
712 × 325 × 470 mm
Svoris
58,5 kg
58,5 kg
Izoliacijos klasė
H
H
Korpuso apsaugos klasė
IP 23
IP 23
Taikymo klasė
Elektros srovė, Ssc min.
Mažiausia trumpojo jungimo įtampa tinkle atitinka IEC 61000-3-12 reikalavimą.
Energijos šaltinis, Zmaks.
Didžiausia leistina tinklo linijos pilnutinė varža atitinka IEC 61000-3-11 reikalavimą.
Darbo ciklas
Darbo ciklas – tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį jūs galite virinti
arba pjauti esant tam tikrai apkrovai. Darbo ciklas nurodytas esant 40 °C.
Apgaubo apsaugos klasė
IP kodas žymi apgaubo apsaugos klasę, t. y. apsaugos nuo kietųjų medžiagų ir vandens
prasiskverbimo laipsnį.
Įranga, paženklinta žymeniu IP23 skirta naudoti patalpose ir lauke.
Taikymo klasė
Ženklas
rodo, kad maitinimo šaltinis gali būti naudojamas vietose, kuriose yra padidėjęs
elektros pavojus.
0463 362 001
-9-
© ESAB AB 2013
4 MONTAVIMAS
4
MONTAVIMAS
4.1
Bendroji informacija
Montavimo darbus turi atlikti specialistas.
4.2
Kėlimo instrukcijos
ĮSPĖJIMAS!
Pritvirtinkite įrangą, ypač tada, jei
grindys yra nelygios arba su
nuolydžiu.
4.3
Vieta
Suvirinimo maitinimo šaltinį pastatykite taip, kad jo aušinimo oro įleidimo ir išleidimo angos
nebūtų uždengtos.
0463 362 001
- 10 -
© ESAB AB 2013
4 MONTAVIMAS
4.4
Maitinimo tinklas
PASTABA!
Reikalavimai maitinimo tinklui
Ši įranga atitinka standartą IEC 61000-3-12 su sąlyga, kad sujungimo taške tarp
naudotojo tinklo ir viešosios sistemos trumpojo jungimo srovė yra ne mažesnė už
Sscmin vertę. Montuotojas arba įrangos naudotojas privalo užtikrinti, jeigu reikia,
pasitaręs su skirstomųjų tinklų operatoriumi, kad įranga būtų prijungta tik prie
maitinimo šaltinio, kurio trumpojo jungimo srovė ne mažesnė už Sscmin vertę.
Techninių duomenų ieškokite Techninių duomenų skyriuje.
Žiūrėkite, kad suvirinimo maitinimo šaltinis būtų prijungtas prie tinkamos maitinimo įtampos
tinklo ir būtų apsaugotas tinkamo stiprumo saugikliu. Turi būti įrengtas apsauginis
įžeminimas, atitinkantis galiojančias normas.
Lentelė 1. „Warrior“ 400i CC/CV rekomenduojami saugikliai ir mažiausias kabelio skerspjūvio plotas
Warrior 400i CC/CV
Maitinimo tinklo
įtampa
380 V, 3~ 50 / 60 Hz
400 V, 3~ 50 / 60 Hz
415 V, 3~ 50 / 60 Hz
Maitinimo kabelio
skerspjūvio plotas
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
Didžiausia vardinė
srovė Imaks.
28 A
27 A
25 A
I1eff
MIG/MAG
20 A
19 A
18 A
TIG
16 A
16 A
14 A
MMA
21 A
20 A
19 A
Saugiklis
apsauga nuo
viršįtampio
25 A
25 A
20 A
tipas C MCB
25 A
25 A
20 A
0463 362 001
- 11 -
© ESAB AB 2013
4 MONTAVIMAS
Lentelė 2. „Warrior“ 500i CC/CV rekomenduojami saugikliai ir mažiausias kabelio skerspjūvio plotas
Warrior 500i CC/CV
Maitinimo tinklo
įtampa
380 V, 3~ 50 / 60 Hz
400 V, 3~ 50 / 60 Hz
415 V, 3~ 50 / 60 Hz
Maitinimo kabelio
skerspjūvio plotas
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
Didžiausia vardinė
srovė Imaks.
38 A
36 A
35 A
I1eff
MIG/MAG
28 A
27 A
26 A
TIG
23 A
22 A
26 A
MMA
29 A
28 A
26 A
Saugiklis
apsauga nuo
viršįtampio
35 A
35 A
35 A
tipas C MCB
32 A
32 A
32 A
PASTABA!
Pirmiau nurodytos maitinimo kabelio skerspjūvio ploto vertės ir saugiklių dydžiai
atitinka Švedijoje galiojančias normas. Naudokite maitinimo šaltinį laikydamiesi
atitinkamų jūsų šalyje galiojančių normų.
Prijungimo instrukcija
Maitinimo šaltinyje gamintojo yra nustatyta 400 V (kint. sr.) įtampa. Jei reikalinga kitokia
maitinimo tinklo įtampa, reikia perkelti ir prijungti tinkamoje vietoje spausdintinės plokštės
kabelį. Be to, etiketėje, priklijuotoje kitoje maitinimo šaltinio pusėje, reikia nurodyti atitinkamą
maitinimo tinklo įtampos vertę. Tai atlikti gali tik asmuo, turintis reikiamų žinių apie elektrą.
0463 362 001
- 12 -
© ESAB AB 2013
4 MONTAVIMAS
PASTABA!
Šios versijos maitinimo šaltinis skirtas naudoti esant 380–415 V (kint. sr.) vardinei
įėjimo įtampai. ESAB nerekomenduoja jungti kabelio ties 440, 460 arba 575 V
(kint. sr.) spausdintinės plokštės padėtimis.
Jei maitinimo kabelį reikia pakeisti, būtina prie apatinės plokštės ir feritų tinkamai prijungti
įžeminimą. Toliau pateikiamame paveikslėlyje žiūrėkite, kaip tinkamai montuoti feritus,
poveržles, veržles ir varžtus.
0463 362 001
- 13 -
© ESAB AB 2013
5 EKSPLOATAVIMAS
5
EKSPLOATAVIMAS
5.1
Apžvalga
Bendras įrangos naudojimo saugos taisykles rasite skyriuje „Sauga“ Perskaitykite jas
prieš paleisdami įrangą.
5.2
Jungtys ir valdymo įtaisai
1. Maitinimo jungiklis (O/I)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. Jungtis (-): MIG/MAG: grįžtamasis kabelis
TiG: suvirinimo degiklis MMA: grįžtamasis
arba suvirinimo kabelis
Indikacinė lemputė geltona – perkaitimas 10. Jungtis (+): MIG/MAG: suvirinimo kabelis
TIG: grįžtamasis kabelis MMA: suvirinimo
arba grįžtamasis kabelis
Indikacinė lemputė žalia – VRD funkcijos 11. Išjungiklis, 10 A, 42 V
(sumažintoji atvirosios grandinės įtampa)
Rodmenys, srovės stipris (A) ir įtampa (V) 12. Vielos tiekimo įrenginio jungtis
Nustatymo rankenėlė: MMA/TIG pjovimas 13. Nuotolinio valdymo įtaiso (pasirinktinio)
lanku: Srovės stipris (A) Mobiliojo laido
jungtis
padavimo režimas: Įtampa (V)
Elektrodo tipo pasirinkimo rankenėlė
14. Maitinimo tinklo jungtis
Induktyvumo (MIG/MAG) ir lanko jėgos
15. Ąsinis kėlimo varžtas
(MMA) nustatymo rankenėlė:
Suvirinimo metodo pasirinkimo rankenėlė
0463 362 001
- 14 -
© ESAB AB 2013
5 EKSPLOATAVIMAS
5.3
Suvirinimo ir grįžtamojo kabelių prijungimas
Maitinimo šaltinyje yra du išvadai, teigiamo (+) ir neigiamo (-) poliaus, skirti suvirinimo ir
grįžtamajam kabeliams prijungti. Išvadas, prie kurio jungiamas suvirinimo kabelis, priklauso
nuo suvirinimo metodo arba naudojamo elektrodo tipo.
Prijunkite grįžtamąjį kabelį prie kito maitinimo šaltinio išvado. Pritvirtinkite grįžtamojo kabelio
kontaktų gnybtą prie apdorojamos detalės ir įsitikinkite, kad tarp apdorojamos detalės ir
maitinimo šaltinio grįžtamojo kabelio išvado yra tinkamas kontaktas.
Virinant MMA metodu, suvirinimo kabelį galima prijungti prie teigiamo (+) arba neigiamo (-)
poliaus – tai priklauso nuo naudojamo elektrodo tipo. Sujungimo poliškumas nurodytas
elektrodo pakuotėje.
5.4
Maitinimo įjungimas ir išjungimas
Įjunkite maitinimą pasukdami jungiklį į padėtį „I“ (paveikslėlyje pažymėta 1).
Išjunkite įrenginį pasukdami jungiklį į padėtį „O“.
Kai elektros srovės tiekimas nutraukiamas arba maitinimo šaltinis išjungiamas įprastiniu
būdu, suvirinimo duomenys įrašomi, todėl jais galima naudotis kitą kartą paleidus įrenginį.
DĖMESIO!
Neišjunkite maitinimo šaltinio suvirinimo metu (esant apkrovai).
5.5
Aušintuvo valdiklis
Maitinimo šaltinis turi laiko valdiklį, t. y. aušintuvai veikia dar 6,5 min. po to, kai suvirinimas
baigiamas ir įrenginys persijungia į energijos taupymo režimą. Aušintuvai vėl įsijungia
pradėjus virinti.
5.6
0463 362 001
Simboliai ir funkcijos
Ąsinio kėlimo varžto
tvirtinimas
Įtampos sumažinimo
prietaisas
Apsauga nuo
perkaitimo
Bazinis elektrodas
Rutilo elektrodas
Celiuliozės elektrodas
Elektros lankas
Induktyvumas
TIG suvirinimas („Live
TIG“)
Pjovimas elektros
lanku
- 15 -
© ESAB AB 2013
5 EKSPLOATAVIMAS
MMA suvirinimas
Suvirinimas lydžiuoju
elektrodu inertinėse /
aktyviosiose dujose
(MIG / MAG)
Laido padavimo
įrenginys
Mobilusis padavimas
CV (pastovioji įtampa)
Apsauginis
įžeminimas
Įtampos sumažinimo prietaisas (VRD)
VRD funkcija užtikrina, kad neatliekant suvirinimo darbų atviros grandinės įtampa neviršys
35 V. Tai rodo šviečiantis VRD indikatorius.
Kai sistema nustato, kad prasidėjo suvirinimas, VRD funkcija blokuojama.
Kreipkitės į ESAB įgaliotą techninės priežiūros inžinierių, ir jis aktyvins funkciją.
Apsauga nuo perkaitimo
Suvirinimo maitinimo šaltinyje yra apsaugos nuo perkaitimo funkcija, kuri įsijungia, jei
temperatūra tampa per aukšta. Kai taip nutinka, suvirinimo srovė pertraukiama ir įsižiebia
perkaitimo indikacinė lemputė.
Kai temperatūra nukrinta ir pasiekia normalią darbinę vertę, apsauga nuo perkaitimo
automatiškai išsijungia.
Elektros lankas
Elektros lanko jėga yra svarbus parametras, nurodantis, kaip keičiant lanko ilgį keičiasi
srovės stipris. Žemesnė vertė reiškia ne tokį stiprų lanką, todėl mažiau taškomasi.
Tai taikoma tik MMA suvirinimo procedūrai.
Induktyvumas
Didesnis induktyvumas sukuria platesnę suvirinimo zoną ir užtikrina mažesnį purslų kiekį.
Esant mažesniam induktyvumui skleidžiamas aštresnis garsas, tačiau susidaro stabilus,
koncentruotas lankas.
Tai taikoma tik MIG/MAG suvirinimo procedūrai.
TIG suvirinimas
TIG suvirinimo būdu apdorojama metalinė detalė sulydoma naudojant elektrinio lanko kirtį,
išgaunamą nesilydančiu volframo elektrodu. Suvirinimo vieta ir elektrodas apsaugomi
apsauginėmis dujomis.
„Live TIG-start“
Naudojant „Live TIG-start“ volframo elektrodas pridedamas prie apdorojamos detalės. Kai
elektrodas pakeliamas nuo apdorojamos detalės, lankas atlieka kirtį esant ribotam srovės
stipriui.
Ketinant virinti TIG būdu kartu su virinimo maitinimo šaltiniu tiekiami:
0463 362 001
- 16 -
© ESAB AB 2013
5 EKSPLOATAVIMAS
•
•
•
•
TIG degiklis su dujų vožtuvu
argono dujų balionas
argono dujų reguliatorius
volframo elektrodas
Pjovimas elektros lanku
Pjaunant elektros lanku naudojamas specialus elektrodas, kurį sudaro anglinis strypas su
vario korpusu.
Tarp anglinio strypo ir apdorojamos detalės susidaro lankas, kuris lydo medžiagą. Suslėgtas
oras tiekiamas taip, kad išlydyta medžiaga išpučiama lauk.
Ketinant pjauti elektros lanku kartu su maitinimo šaltiniu tiekiami:
•
•
•
pjovimo elektros lanku degikliai
grįžtamasis kabelis su gnybtu
oro slėgis
Lentelė 3. Rekomenduojamos pjovimo charakteristikos
Elektrodas
Min. įtampa
Maks. įtampa
6 mm (1/4 col.)
36 V
49 V
8 mm (5/16 col.)
39 V
52 V
10 mm (3/8 col.)
43 V
52 V
Elektrodo ilgintuvas
50–76 mm
(2–3 col.)
MMA suvirinimas
MMA suvirinimas dar gali būti vadinamas suvirinimu su padengtais elektrodais. Smūgiuojant
elektros lanku lydomas elektrodas, o jo danga suformuoja apsauginį šlaką.
Ketinant virinti MMA būdu kartu su maitinimo šaltiniu tiekiami:
•
•
suvirinimo kabelis su elektrodo gnybtu
grįžtamasis kabelis su gnybtu
Metalo suvirinimas inertinėse arba apsauginėse dujose ir naudojant tuščiavidurį laidą
Lanku lydomas nuolatos tiekiamas laidas. Suvirinimo vieta apsaugota apsauginėmis dujomis.
Ketinant virinti inertinėse arba apsauginėse dujose ir naudojant tuščiavidurį laidą prie
maitinimo šaltinio pridedami:
•
•
•
•
•
laido padavimo įrenginys
suvirinimo degiklis
maitinimo šaltinio ir laido padavimo įrenginio jungiamasis kabelis
dujų balionas
grįžtamasis kabelis su gnybtu
0463 362 001
- 17 -
© ESAB AB 2013
6 PRIEŽIŪRA
6
PRIEŽIŪRA
6.1
Apžvalga
Kad įrenginys veiktų saugiai ir patikimai, svarbu reguliariai atlikti jo priežiūros darbus.
Apsaugines plokštes nuimti gali tik atitinkamos kvalifikacijos elektrikai (įgalioti darbuotojai).
DĖMESIO!
Jeigu garantiniu laikotarpiu klientas pats bando pašalinti gedimus, tiekėjo
garantija netaikoma.
6.2
Srovės šaltinis
Reguliariai tikrinkite, ar suvirinimo maitinimo šaltinis neužterštas purvu. Dėl užsikimšusių
arba užblokuotų oro įleidimo ir išleidimo angų įrenginys gali perkaisti.
Valymo dažnį ir būdą lemia:
•
•
•
•
suvirinimo procesas
elektros lanko naudojimo trukmė
aplinka
aplinkos sąlygos
Paprastai pakanka maitinimo šaltinį nupūsti sausu suslėgtu oru (sumažintu slėgiu) kartą per
metus.
6.3
Suvirinimo degiklis
Reguliariai prižiūrint ir valant įrangą sumažėja nereikalingų brangiai atsieinančių prastovų
tikimybė.
Kiekvieną kartą keičiant vielos ritę, suvirinimo degiklį reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio ir
švariai nupūsti suslėgtu oru.
Vielos, kišamos į vielos įdėklą, galo kraštai neturi būti aštrūs.
Išsamios informacijos ieškokite suvirinimo degiklio naudojimo instrukcijoje.
0463 362 001
- 18 -
© ESAB AB 2013
7 TRIKČIŲ ŠALINIMAS
7
TRIKČIŲ ŠALINIMAS
Prieš kviesdami įgaliotąjį priežiūros darbų techniką atlikite toliau rekomenduojamas patikras.
Trikties tipas
Taisymo veiksmai
Nėra lanko.
•
•
•
•
Suvirinimo metu nutraukiama suvirinimo
srovė.
•
•
•
Patikrinkite, ar įjungtas maitinimo tinklo
jungiklis.
Patikrinkite, ar gerai prijungti maitinimo,
suvirinimo ir grįžtamasis kabeliai.
Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės
stiprio vertė.
Patikrinkite maitinimo tinklo saugiklius.
Patikrinkite, ar neįsijungė apsaugos nuo
perkrovos funkcija (rodoma priekyje).
Patikrinkite maitinimo tinklo saugiklius.
Patikrinkite, ar gerai pritvirtintas
grįžtamasis kabelis.
Dažnai įsijungia apsaugos nuo perkaitimo
funkcija.
•
Patikrinkite, ar neviršijami maitinimo
šaltinio vardiniai duomenys (t. y. ar
įrenginys neperkrautas).
Bloga suvirinimo kokybė.
•
Patikrinkite, ar gerai prijungti suvirinimo ir
grįžtamasis kabeliai.
Patikrinkite, ar nustatyta tinkama srovės
stiprio vertė.
Patikrinkite, ar naudojamas tinkamas
laidas arba elektrodas.
Patikrinkite maitinimo tinklo saugiklius.
Patikrinkite prie maitinimo šaltinio
prijungtos įrangos dujų slėgį.
•
•
•
•
Atvirosios grandinės režimu ekrane rodoma
„Err“
•
•
•
0463 362 001
- 19 -
Patikrinkite maitinimo tinklo saugiklius.
Patikrinkite, ar įtampos pasirinkimo
etiketėje, esančioje kitoje maitinimo
šaltinio pusėje, nurodyta įtampa yra lygi
vardinei maitinimo tinklo įtampai.
Pagrindiniu jungikliu iš naujo pakeiskite
maitinimo šaltinį.
© ESAB AB 2013
8 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
Remontą ir elektros darbus turėtų atlikti ESAB įgaliotas techninės priežiūros inžinierius.
Naudokite tik originalias ESAB atsargines ir susidėvinčias dalis.
„Warrior“ 400i CC/CV ir „Warrior“ 500i CC/CV buvo projektuojami ir išbandyti pagal
tarptautinius ir Europos standartus IEC/EN 60974-1 ir IEC/EN 60974-10. Baigęs (-ę)
priežiūros ar remonto darbus, tuos darbus atlikęs (-ę) asmuo (-enys) atsako už tai, kad
gaminys ir toliau atitiktų pirmiau nurodytų standartų reikalavimus.
Atsargines dalis galima užsisakyti iš artimiausio ESAB platintojo; žr. paskutinį šio dokumento
puslapį.
0463 362 001
- 20 -
© ESAB AB 2013
DIAGRAMA
DIAGRAMA
0463 362 001
- 21 -
© ESAB AB 2013
UŽSAKYMO NUMERIAI
UŽSAKYMO NUMERIAI
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0465 350 884
Welding power source Warrior 400i CC/CV
380-415 V
0465 350 883
Welding power source Warrior 500i CC/CV
380-415 V
0464 254 001
Spare parts list
0464 523 001
Service manual
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 362 001
- 22 -
© ESAB AB 2013
PRIEDAI
PRIEDAI
0465 250 880
Warrior™ Feed 304
0465 250 881
Warrior™ Feed 304w,
with water cooling
0558 005 728
MobileFeed 300 AVS
0459 491 896
Remote control unit AT1
MMA and TIG current
0459 491 897
Remote control unit AT1 CF
MMA and TIG: course and fine setting of
current
Remote control cable 12 pole - 8 pole
0459 552 880
5m
0459 552 881
10 m
0459 552 882
15 m
0459 552 883
25 m
0463 362 001
- 23 -
© ESAB AB 2013
PRIEDAI
0465 424 880
Remote outlet kit
0465 416 880
Wheel kit
0465 510 880
Trolley
0465 427 880
Cooling unit
Connection set, 70 mm², 19 poles
0459 836 880
1.7 m
0459 836 881
5m
0459 836 882
10 m
0459 836 883
15 m
0459 836 884
25 m
0459 836 885
35 m
Connection set water, 70 mm², 19 poles
0459 836 890
1.7 m
0459 836 891
5m
0459 836 892
10 m
0459 836 893
15 m
0459 836 894
25 m
0459 836 895
35 m
0463 362 001
- 24 -
© ESAB AB 2013
PRIEDAI
Connection set, 95 mm², 19 poles
0459 836 980
1.7 m C
0459 836 981
5mC
0459 836 982
10 m C
0459 836 983
15 m C
0459 836 984
25 m C
0459 836 985
35 m C
Connection set water, 95 mm², 19 poles
0459 836 990
1.7 m A
0459 836 991
5mC
0459 836 992
10 m A
0459 836 993
15 m C
0459 836 994
25 m C
0459 836 995
35 m C
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC50, 4 m A
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m A
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m A
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
Arc air torches
0468 253 880
Flair 600 incl monocable 2.5 m A
0468 253 016
Torch only A
0468 253 015
Monocable only A
0468 253 881
Flair 1600 incl monocable 2.5 m A
0468 253 036
Torch only A
0468 253 035
Monocable only A
0463 362 001
- 25 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising