ESAB | Warrior™ 400i cc/cv | Instruction manual | ESAB Warrior™ 400i cc/cv Lietotāja rokasgrāmata

ESAB Warrior™ 400i cc/cv Lietotāja rokasgrāmata
Warrior™ 400i CC/CV
Warrior™ 500i CC/CV
Lietošanas pamācība
0463 362 001 LV 20130618
Valid for: serial no. 324-xxx-xxx
SATURA RĀDĪTĀJS
1
DROŠĪBA .............................................................................................................. 4
2
IEVADS ................................................................................................................. 7
2.1
Pārskats ................................................................................................................ 7
2.2
Aprīkojums ........................................................................................................... 7
3
TEHNISKIE DATI .................................................................................................. 8
4
UZSTĀDĪŠANA................................................................................................... 10
5
6
4.1
Vispārēja informācija ......................................................................................... 10
4.2
Norādījumi par celšanu ..................................................................................... 10
4.3
Novietošana........................................................................................................ 10
4.4
Elektrotīkla strāvas padeve............................................................................... 11
EKSPLUATĀCIJA............................................................................................... 14
5.1
Pārskats .............................................................................................................. 14
5.2
Savienojumi un vadības ierīces........................................................................14
5.3
Metināšanas kabeļa un atgriezeniskā kabeļa savienojums ...........................15
5.4
Elektrotīkla padeves ieslēgšana/izslēgšana....................................................15
5.5
Ventilatora vadība .............................................................................................. 15
5.6
Simboli un funkcijas .......................................................................................... 15
APKOPE ............................................................................................................. 18
6.1
Pārskats .............................................................................................................. 18
6.2
Barošanas avots ................................................................................................ 18
6.3
Metināšanas deglis ............................................................................................ 18
7
KĻŪMJU MEKLĒŠANA...................................................................................... 19
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA ...................................................................... 20
DIAGRAMMA.............................................................................................................21
PASŪTĪŠANAS NUMURI...........................................................................................22
PIEDERUMI ............................................................................................................... 23
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0463 362 001
© ESAB AB 2013
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts tas, ka visi, kas strādā ar
iekārtu vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem
jāatbilst prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas
attiecas uz darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizas
iekārtas ekspluatācijas rezultātā var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators
var gūt ievainojumus un iekārta var tikt sabojāta.
1. Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
2. Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības zonā;
○ neviens nebūtu neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darba ar
iekārtu.
3. Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
4. Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles, ugunsdrošu
apģērbu, aizsargcimdus.
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes, gredzenus utt.,
kas var aizķerties vai radīt apdegumus.
5. Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
0463 362 001
-4-
© ESAB AB 2013
1 DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS!
Loka metināšana un griešana var radīt ievainojumus jums un citām personām.
Metināšanas un griešanas laikā ievērojiet drošības pasākumus. Lūdziet, lai darba
devējs veic darba drošības pasākumus, pamatojoties uz ražotāja sniegtajiem
bīstamības datiem.
ELEKTROŠOKS - bīstams dzīvībai
•
•
•
•
Uzstādiet un iezemējiet iekārtu atbilstoši piemērojamajiem standartiem.
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām vai elektrodiem ar kailu ādu,
slapjiem cimdiem vai slapju apģērbu
Esiet izolēts no zemes un sagataves
Strādājiet drošā pozā
DŪMI UN GĀZES - var būt kaitīgi veselībai
•
•
Neturiet galvu dūmos
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un darba zonas, ieslēdziet
ventilāciju, nosūcēju pie loka vai abus
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu
•
•
Sargiet acis un ķermeni. Lietojiet pareizu metināšanas masku un aizsarglēcas
un lietojiet aizsargājošu apģērbu
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai aizslietņiem
UGUNSBĪSTAMĪBA
•
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav viegli
uzliesmojošu materiālu
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi.
•
•
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus
Brīdiniet blakus esošos par iespējamo apdraudējumu
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI - rodoties darbības traucējumiem, meklējiet
profesionālu palīdzību.
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet lietošanas
pamācību.
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet barošanas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
UZMANĪBU!
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet
lietošanas pamācību.
UZMANĪBU!
Šis produkts paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
0463 362 001
-5-
© ESAB AB 2013
1 DROŠĪBA
UZMANĪBU!
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
PIEZĪME.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums
iegūt informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko
ESAB izplatītāju.
ESAB var nodrošināt visus vajadzīgos piederumus aizsardzībai un metināšanai.
0463 362 001
-6-
© ESAB AB 2013
2 IEVADS
2
IEVADS
2.1
Pārskats
Warrior 400i CC/CV un Warrior 500i CC/CV ir metināšanas barošanas avoti, kas paredzēti
MIG/MAG metināšanai, kā arī metināšanai ar pulverstiepli (FCAW-S), TIG metināšanai,
metināšanai ar pārklātiem elektrodiem (MMA) un loka-gaisa grebšanai.
Barošanas avotus paredzēts izmantot kopā ar šādām stieples padeves ierīcēm:
•
•
Warrior Feed 304
Warrior Feed 304w
ESAB piederumu saraksts atrodas šīs rokasgrāmatas nodaļā "PIEDERUMI".
2.2
Aprīkojums
Barošanas avota komplektācijā ietilpst:
•
•
•
5 m garš atgriezeniskais kabelis ar zemējuma skavu
3 m garš tīkla kabelis
lietošanas rokasgrāmata
0463 362 001
-7-
© ESAB AB 2013
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Elektrotīkla spriegums
380 – 415 V ± 10%
3~ 50/60 Hz
380 – 415 V ± 10%
3~ 50/60 Hz
Elektrotīkls Sscmin
6,4 MVA
7,2 MVA
Elektrotīkls Zmaks.
0,025 Ω
0,022 Ω
Primārā tinuma strāva I maks.
MIG/MAG
28 A
37 A
TIG
23 A
30 A
MMA
28 A
38 A
Bezslodzes jauda enerģijas
taupīšanas režīmā 6,5 min. pēc
metināšanas
30 W
30 W
Iestatījumu diapazons
MIG/MAG
16 A/15 V – 400 A/34 V
16 A/15 V – 500 A/39 V
TIG
5 A/10 V – 400 A/26 V
5 A/10 V – 500 A/30 V
MMA
16 A/20 V – 400 A/36 V
16 A/20 V – 500 A/40 V
Pieļaujamā slodze pie MIG/MAG
60% darba ciklā
400 A/34 V
500 A/39 V
100% darba ciklā
300 A/29 V
400 A/34 V
Pieļaujamā slodze TIG
60% darba ciklā
400 A/26 V
500 A/30 V
100% darba ciklā
300 A/22 V
400 A/26 V
Pieļaujamā slodze MMA
60% darba ciklā
400 A/36 V
500 A/40 V
100% darba ciklā
300 A/32 V
400 A/36 V
Jaudas koeficients pie
maksimālās strāvas
0.91
0.91
Efektivitāte pie maksimālās
strāvas
88 %
89 %
Elektroda tipi
Standarta
Standarta
Rutila
Rutila
Celulozes
Celulozes
78 V līdzstrāva
78 V līdzstrāva
Pilna jauda pie maksimālās
strāvas
18,0 kVA
24,6 kVA
Aktīvā jauda pie maksimālās
strāvas
16,4 kW
22,5 kW
Darba temperatūra
no -10 līdz +40°C
no -10 līdz +40°C
Transportēšanas temperatūra
no -20 līdz +55°C
no -20 līdz +55°C
Atvērtas ķēdes spriegums
bez VRD funkcijas
Pastāvīgais akustiskais
< 70 db (A)
spiediens, darbojoties tukšgaitā
0463 362 001
-8-
< 70 db (A)
© ESAB AB 2013
3 TEHNISKIE DATI
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Izmēri g × p × a
712 × 325 × 470 mm
712 × 325 × 470 mm
Svars
58,5 kg
58,5 kg
Izolācijas klase
H
H
Drošības klase
IP 23
IP 23
Lietojuma kategorija
Elektrotīkls, Ssc min
Minimālā īssavienojuma īsslēguma jauda tīklā saskaņā ar IEC 61000-3-12.
Elektrotīkls, Zmaks.
Maksimālā pieļaujamā tīkla līnijas pilnā pretestība saskaņā ar IEC 61000-3-11.
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var
metināt vai griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40°C
temperatūrai.
Drošības klase
IP kods norāda drošības klasi, proti, aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu vai ūdens
iekļūšanu korpusā.
Ar IP23 marķēts aprīkojums ir paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.
Lietojuma kategorija
Simbols
norāda, ka barošanas avotu paredzēts izmantot vietās ar paaugstinātu elektrisko
bīstamību.
0463 362 001
-9-
© ESAB AB 2013
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
4.1
Vispārēja informācija
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
4.2
Norādījumi par celšanu
BRĪDINĀJUMS!
Nostipriniet iekārtu, it īpaši tad, ja
to lieto uz nelīdzenas vai slīpas
virsmas.
4.3
Novietošana
Novietojiet metināšanas barošanas avotu tā, lai netiktu nosegtas dzesēšanas gaisa ieplūdes
un izplūdes atveres.
0463 362 001
- 10 -
© ESAB AB 2013
4 UZSTĀDĪŠANA
4.4
Elektrotīkla strāvas padeve
PIEZĪME.
Prasības elektrotīklam
Šī iekārta atbilst IEC 61000-3-12 ar noteikumu, ka īsslēguma jauda pieslēgvietā
starp patērētāja strāvas apgādi un publisko elektrotīklu ir lielāka vai vienāda ar
Sscmin. Uzstādītāja vai iekārtas lietotāja pienākums ir nodrošināt,
nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru, lai iekārta
tiktu pievienota tikai elektrotīklam ar īsslēguma strāvu, kas lielāka par vai vienāda
ar Sscmin. Skatiet tehniskos datus tehnisko parametru sadaļā.
Pārbaudiet, vai metināšanas barošanas avots ir pieslēgts atbilstošam elektrotīkla
spriegumam un vai tas ir aizsargāts ar atbilstoša nomināla drošinātāju. Aizsardzības
zemējums jāierīko atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem.
Tabula 1. Ieteicamie drošinātāju izmēri un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums Warrior 400i
CC/CV
Warrior 400i CC/CV
Elektrotīkla
spriegums
380 V 3~ 50/60 Hz
400 V 3~ 50/60 Hz
415 V 3~ 50/60 Hz
Elektrotīkla kabeļa
šķērsgriezuma
laukums
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
27 A
25 A
Maksimālā nominālā
28 A
strāva Imaks.
I1lietd.
MIG/MAG
20 A
19 A
18 A
TIG
16 A
16 A
14 A
MMA
21 A
20 A
19 A
Drošinātājs
pretviļņu
25 A
25 A
20 A
tips C MCB
25 A
25 A
20 A
0463 362 001
- 11 -
© ESAB AB 2013
4 UZSTĀDĪŠANA
Tabula 2. Ieteicamie drošinātāju izmēri un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums Warrior 500i
CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Elektrotīkla
spriegums
380 V 3~ 50/60 Hz
400 V 3~ 50/60 Hz
415 V 3~ 50/60 Hz
Elektrotīkla kabeļa
šķērsgriezuma
laukums
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
36 A
35 A
Maksimālā nominālā 38 A
strāva Imaks.
I1lietd.
MIG/MAG
28 A
27 A
26 A
TIG
23 A
22 A
26 A
MMA
29 A
28 A
26 A
Drošinātājs
pretviļņu
35 A
35 A
35 A
tips C MCB
32 A
32 A
32 A
PIEZĪME.
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi, kas minēti iepriekš, ir
saskaņā ar Zviedrijas noteikumiem. Izmantojiet barošanas avotu saskaņā ar
attiecīgiem vietējiem noteikumiem.
Savienošanas instrukcija
Barošanas avots rūpnīcā ir iestatīts uz 400 V AC. Ja ir vajadzīgs cits elektrotīkla spriegums,
kabelis uz iespiestās elektroshēmas jāpārvieto un jāieliek atbilstošajā pozīcijā. Jākoriģē arī
uzlīme barošanas avota aizmugurē, kurā norādīts elektrotīkla sprieguma iestatījums. To
drīkst veikt persona ar atbilstošu elektrotehnisko izglītību.
0463 362 001
- 12 -
© ESAB AB 2013
4 UZSTĀDĪŠANA
PIEZĪME.
Šī barošanas avota versija ir izstrādāta nominālajam ievades spriegumam no 380
līdz 415 V AC. ESAB neiesaka elektroshēmā kabeli pievienot 440, 460 vai 575 V
AC pozīcijā.
Ja elektrotīkla kabelis ir jāmaina, zemējuma savienojums ar pamatnes plati un ferīti jāierīko
pareizi. Ferītu, paplākšņu, uzgriežņu un skrūvju uzstādīšanas secību skatiet turpmākajā
attēlā.
0463 362 001
- 13 -
© ESAB AB 2013
5 EKSPLUATĀCIJA
5
EKSPLUATĀCIJA
5.1
Pārskats
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami nodaļā "Drošība".
Izlasiet šo nodaļu pirms iekārtas iedarbināšanas.
5.2
Savienojumi un vadības ierīces
1. Elektrotīkla strāvas padeves slēdzis, O/I
2. Indikatora lampiņa, dzeltena, pārkaršana
9. Savienojums (-): MIG/MAG:
Atgriezeniskais kabelis TiG: Metināšanas
deglis MMA: Atgriezeniskais kabelis vai
metināšanas kabelis
10. Savienojums (+): MIG/MAG: Metināšanas
kabelis TIG: Atgriezeniskais kabelis MMA:
Metināšanas kabelis vai atgriezeniskais
kabelis
11. Strāvas pārtraucējs, 10 A, 42 V
3. Indikatora lampiņa, zaļa, VRD funkcija
(samazināts atvērtas ķēdes spriegums)
4. Displejs, strāva (A) un spriegums (V)
12. Stieples padeves ierīces savienojums
5. Grozāmslēdzis iestatīšanai: MMA/TIG
13. Tālvadības ierīces savienojums
loka-gaisa grebšana: Strāva (A) mobilās
(papildiespēja)
padeves režīmā: Spriegums (V)
6. Elektroda tipa izvēles grozāmslēdzis
14. Elektrotīkla savienojums
7. Induktivitātes (MIG/MAG) un loka stipruma 15. Celšanas cilpas skrūve
(MMA) grozāmslēdzis:
8. Metināšanas metodes grozāmslēdzis
0463 362 001
- 14 -
© ESAB AB 2013
5 EKSPLUATĀCIJA
5.3
Metināšanas kabeļa un atgriezeniskā kabeļa savienojums
Barošanas avotam ir divi izvadi: pozitīvā spaile (+) un negatīvā spaile (-), lai pievienotu
metināšanas kabeli un atgriezenisko kabeli. Izvadu, kam pievienojams metināšanas kabelis,
nosaka pēc izmantojamās metināšanas metodes vai elektroda veida.
Pievienojiet atgriezenisko kabeli otram strāvas avota izvadam. Nostipriniet atgriezeniskā
kabeļa savienojuma spaili pie sagataves un pārliecinieties, vai starp sagatavi un barošanas
avota atgriezeniskā kabeļa izvadu ir laba saskare.
MMA metināšanai atkarībā no izmantotā elektroda veida kabeli var pievienot pozitīvajai
spailei (+) vai negatīvajai spailei (-). Savienojuma polaritāte ir norādīta uz elektroda
iepakojuma.
5.4
Elektrotīkla padeves ieslēgšana/izslēgšana
Ieslēdziet elektrotīkla padevi, pagriežot slēdzi pozīcijā ”I”, skatiet 1 iepriekšējā attēlā.
Izslēdziet ierīci, pagriežot slēdzi pozīcijā “O”.
Neatkarīgi no tā, vai rodas tīkla strāvas padeves pārtraukums vai arī barošanas avotu izslēdz
parastā kārtībā, metināšanas dati tiek saglabāti un ir pieejami nākamajā iekārtas
iedarbināšanas reizē.
UZMANĪBU!
Neizslēdziet barošanas avotu metināšanas laikā (ar slodzi).
5.5
Ventilatora vadība
Barošanas avots ir aprīkots ar laika kontroli, tāpēc ventilatori 6,5 minūtes pēc metināšanas
apturēšanas turpina darboties un barošanas avots pārslēdzas enerģijas taupīšanas režīmā.
Atsākot metināšanu, ventilatori atkal ieslēdzas.
5.6
0463 362 001
Simboli un funkcijas
Celšanas cilpas
novietojums
Sprieguma
samazināšanas ierīce
Aizsardzība pret
pārkaršanu
Standarta elektrods
Rutila elektrods
Celulozes elektrods
Loka stiprums
Induktivitāte
- 15 -
© ESAB AB 2013
5 EKSPLUATĀCIJA
TIG metināšana
(tiešais TIG)
Loka-gaisa grebšana
MMA metināšana
MIG/MAG metināšana
Stieples padeves
ierīce
Mobilā padeve CV
(pastāvīgs spriegums)
Aizsargzemējums
Sprieguma samazināšanas ierīce (Voltage Reducing Device – VRD)
VRD funkcija nodrošina, ka atvērtas ķēdes spriegums nepārsniedz 35 V, ja metināšana nav
veikta. To norāda degoša VRD gaismas diode.
Kad sistēma konstatē metināšanas sākšanos, VRD funkcija tiek bloķēta.
Sazinieties ar pilnvarotu ESAB apkopes mehāniķi, lai funkciju aktivizētu.
Aizsardzība pret pārkaršanu
Metināšanas barošanas avots ir aprīkots ar aizsardzības sistēmu pret pārkaršanu, kas
aktivējas, ja temperatūra kļūst pārāk augsta. Kad tas notiek, metināšanas strāva tiek
pārtraukta, un iedegas pārkaršanas indikatorlampiņa.
Kad temperatūra samazinās, aizsardzība pret pārkaršanu tiek automātiski atiestatīta
standarta darba temperatūras diapazonā.
Loka stiprums
Loka stiprums ir svarīgs, lai noteiktu, kā strāva mainās atkarībā no loka garuma maiņas.
Zemāka vērtība rada mierīgāku loku ar mazāku šļakatu daudzumu.
Tas attiecas tikai uz MMA metināšanu.
Induktivitāte
Augstāka induktivitāte rada platāku metināšanas laukumu un mazāk dzirksteļu. Zemāka
induktivitāte rada spalgāku skaņu, bet tajā pašā laikā stabilāku, koncentrētāku elektrisko
loku.
Tas attiecas tikai uz MIG/MAG metināšanu.
TIG metināšana
TIG metināšanas laikā, izmantojot volframa elektrodu, kas pats nekūst, tā veidotā loka izlāde
kausē apstrādājamās sagataves metālu. Metināšanas laukumu un elektrodu aizsargā
ekranējošā gāze.
"Tiešā TIG startēšana"
Izmantojot "Tiešo TIG startēšanu", volframa elektrods tiek novietots pret sagatavi. Kad
elektrods tiek pacelts, loks aizdegas pie ierobežota strāvas līmeņa.
0463 362 001
- 16 -
© ESAB AB 2013
5 EKSPLUATĀCIJA
TIG metināšanai barošanas avota komplektācijā ir iekļauts:
•
•
•
•
TIG deglis ar gāzes vārstu
argona gāzes balons
argona gāzes reduktors
volframa elektrods
Loka-gaisa grebšana
Lai veiktu loka-gaisa grebšanu, izmanto speciālu elektrodu, kas sastāv no oglekļa stieņa ar
vara apvalku.
Loks veidojas starp oglekļa stieni un sagatavi, izkausējot materiālu. Lai aizpūstu izkusušo
materiālu, tiek pievadīts saspiests gaiss.
Loka-gaisa grebšanai barošanas avota komplektācijā ir iekļauts:
•
•
•
loka-gaisa degļi
atgriezeniskais kabelis ar spaili
gaisa spiediens
Tabula 3. Ieteicams grebšanai
Elektrods
Min. spriegums
Maks. spriegums
6 mm (1/4")
36 V
49 V
8 mm (5/16")
39 V
52 V
10 mm (3/8")
43 V
52 V
Elektroda
pagarinājums
50 – 76 mm
(2 - 3")
MMA metināšana
MMA metināšana var būt dēvēta arī par metināšanu ar pārklātiem elektrodiem. Lokam degot,
elektrods kūst, un tā pārklājums veido aizsargājošus izdedžus.
MMA metināšanai barošanas avota komplektā ir iekļauts:
•
•
metināšanas kabelis ar elektroda spaili
atgriezeniskais kabelis ar spaili
MIG/MAG un metināšana ar ekranētu pulverstiepli
Loks kausē nepārtraukti padoto stiepli. Metināšanas laukumu aizsargā ekranējošā gāze.
MIG/MAG metināšanai un metināšanai ar ekranētu pulverstiepli barošanas avots ir aprīkots
ar:
•
•
•
•
•
stieples padeves ierīci
metināšanas degli
barošanas avota un stieples padeves ierīces savienošanas kabeli
gāzes balonu
atgriezenisko kabeli ar spaili
0463 362 001
- 17 -
© ESAB AB 2013
6 APKOPE
6
APKOPE
6.1
Pārskats
Lai ekspluatācija būtu droša un stabila, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personāls ar atbilstošām elektrotehniskajām zināšanām (pilnvarotais personāls) drīkst
noņemt drošības plāksnes.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.2
Barošanas avots
Regulāri pārbaudiet, vai metināšanas barošanas avots nav aizsērējis. Aizsērējušas vai
nosprostotas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres var izraisīt pārkaršanu.
Tīrīšanas biežums un metodes ir atkarīgas no:
•
•
•
•
metināšanas procesa
loka darbības ilguma
darba vides
apkārtējās vides
Visbiežāk barošanas avotu pietiek reizi gadā iztīrīt ar saspiesta gaisa strūklu (ar samazinātu
spiedienu).
6.3
Metināšanas deglis
Regulāra aprūpes un apkopes programma samazina lieku un dārgi izmaksājošu dīkstāvi.
Katru reizi, mainot stieples spoli, metināšanas deglis ir jāatvieno no barošanas avota un
jāizpūš tīrs ar saspiestu gaisu.
Ievietojot stieples ieliktnī, stieples galam nedrīkst būt asu malu.
Papildinformāciju skatiet metināšanas degļu lietošanas rokasgrāmatās.
0463 362 001
- 18 -
© ESAB AB 2013
7 KĻŪMJU MEKLĒŠANA
7
KĻŪMJU MEKLĒŠANA
Pirms vēršanās pie pilnvarotā servisa mehāniķa izmēģiniet šīs ieteiktās pārbaudes un
inspekcijas metodes.
Kļūmes veids
Kļūmes novēršana
Nav loka.
•
•
•
•
Metināšanas strāvas padeve tiek pārtraukta
metināšanas laikā.
•
•
•
Pārbaudiet, vai tīkla elektrības padeves
slēdzis ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienota
elektrotīkla padeve, metināšanas kabelis
un atgriezeniskais kabelis.
Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša
strāvas vērtība.
Pārbaudiet tīkla strāvas padeves
drošinātājus.
Pārbaudiet, vai nav nostrādājusi
pārslodzes aizsardzība (tiek parādīts
priekšpusē).
Pārbaudiet tīkla strāvas padeves
drošinātājus.
Pārbaudiet, vai atgriezeniskais kabelis ir
pareizi nostiprināts.
Pārkaršanas aizsardzība nostrādā bieži.
•
Pārbaudiet, vai nav pārsniegtas
barošanas avota nominālās vērtības
(piemēram, vai ierīce nav pārslogota).
Slikta metināšanas kvalitāte.
•
Pārbaudiet, vai ir pareizi pievienots
metināšanas kabelis un atgriezeniskais
kabelis.
Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša
strāvas vērtība.
Pārbaudiet, vai tiek izmantota atbilstoša
stieple un elektrods.
Pārbaudiet tīkla strāvas padeves
drošinātājus.
Pārbaudiet, vai gāzes spiediens iekārtā ir
pievienots barošanas avotam.
•
•
•
•
Displejā redzams "Err" atvērtās ķēdes režīmā •
•
•
0463 362 001
- 19 -
Pārbaudiet tīkla strāvas padeves
drošinātājus.
Pārbaudiet, vai sprieguma izvēles uzlīmē
barošanas avota aizmugurē norādītais
spriegums ir vienāds ar elektrotīkla
nominālo spriegumu.
Atkal iedarbiniet barošanas avotu ar tīkla
slēdzi
© ESAB AB 2013
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots ESAB apkopes darbinieks.
Izmantojiet tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Warrior 400i CC/CV un Warrior 500i CC/CV ir izstrādāti un testēti atbilstoši starptautiskajiem
un Eiropas standartiem IEC/EN 60974-1 un IEC/EN 60974-10. Pabeidzot apkalpošanas vai
remonta darbu, šo darbu veikušās personas(-u) pienākums ir nodrošināt, lai produkts
joprojām atbilstu iepriekš minēto standartu prasībām.
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; sk. šī dokumenta pēdējo
lappusi.
0463 362 001
- 20 -
© ESAB AB 2013
DIAGRAMMA
DIAGRAMMA
0463 362 001
- 21 -
© ESAB AB 2013
PASŪTĪŠANAS NUMURI
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0465 350 884
Welding power source Warrior 400i CC/CV
380-415 V
0465 350 883
Welding power source Warrior 500i CC/CV
380-415 V
0464 254 001
Spare parts list
0464 523 001
Service manual
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 362 001
- 22 -
© ESAB AB 2013
PIEDERUMI
PIEDERUMI
0465 250 880
Warrior™ Feed 304
0465 250 881
Warrior™ Feed 304w,
with water cooling
0558 005 728
MobileFeed 300 AVS
0459 491 896
Remote control unit AT1
MMA and TIG current
0459 491 897
Remote control unit AT1 CF
MMA and TIG: course and fine setting of
current
Remote control cable 12 pole - 8 pole
0459 552 880
5m
0459 552 881
10 m
0459 552 882
15 m
0459 552 883
25 m
0463 362 001
- 23 -
© ESAB AB 2013
PIEDERUMI
0465 424 880
Remote outlet kit
0465 416 880
Wheel kit
0465 510 880
Trolley
0465 427 880
Cooling unit
Connection set, 70 mm², 19 poles
0459 836 880
1.7 m
0459 836 881
5m
0459 836 882
10 m
0459 836 883
15 m
0459 836 884
25 m
0459 836 885
35 m
Connection set water, 70 mm², 19 poles
0459 836 890
1.7 m
0459 836 891
5m
0459 836 892
10 m
0459 836 893
15 m
0459 836 894
25 m
0459 836 895
35 m
0463 362 001
- 24 -
© ESAB AB 2013
PIEDERUMI
Connection set, 95 mm², 19 poles
0459 836 980
1.7 m C
0459 836 981
5mC
0459 836 982
10 m C
0459 836 983
15 m C
0459 836 984
25 m C
0459 836 985
35 m C
Connection set water, 95 mm², 19 poles
0459 836 990
1.7 m A
0459 836 991
5mC
0459 836 992
10 m A
0459 836 993
15 m C
0459 836 994
25 m C
0459 836 995
35 m C
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC50, 4 m A
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m A
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m A
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
Arc air torches
0468 253 880
Flair 600 incl monocable 2.5 m A
0468 253 016
Torch only A
0468 253 015
Monocable only A
0468 253 881
Flair 1600 incl monocable 2.5 m A
0468 253 036
Torch only A
0468 253 035
Monocable only A
0463 362 001
- 25 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising