ESAB | Warrior™ 400i cc/cv | Instruction manual | ESAB Warrior™ 400i cc/cv Användarmanual

ESAB Warrior™ 400i cc/cv Användarmanual
Warrior™ 400i CC/CV
Warrior™ 500i CC/CV
Bruksanvisning
0463 362 001 SE 20130618
Valid for: serial no. 324-xxx-xxx
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1
SÄKERHET........................................................................................................... 4
2
INLEDNING........................................................................................................... 7
2.1
Översikt................................................................................................................. 7
2.2
Utrustning ............................................................................................................. 7
3
TEKNISKA DATA.................................................................................................. 8
4
INSTALLATION................................................................................................... 10
5
6
4.1
Allmänt ................................................................................................................ 10
4.2
Lyftanvisning ...................................................................................................... 10
4.3
Placering ............................................................................................................. 10
4.4
Nätmatning ......................................................................................................... 11
DRIFT OCH HANDHAVANDE ............................................................................ 14
5.1
Översikt............................................................................................................... 14
5.2
Anslutningar och manöverorgan......................................................................14
5.3
Anslutning av svets- och återledarkabel .........................................................15
5.4
Frånskiljning av nätspänning ...........................................................................15
5.5
Fläktstyrning....................................................................................................... 15
5.6
Symboler och funktioner................................................................................... 15
UNDERHÅLL ...................................................................................................... 18
6.1
Översikt............................................................................................................... 18
6.2
Strömkälla........................................................................................................... 18
6.3
Svetspistol .......................................................................................................... 18
7
FELSÖKNING ..................................................................................................... 19
8
RESERVDELSBESTÄLLNING........................................................................... 20
SCHEMA .................................................................................................................... 21
BESTÄLLNINGSNUMMER .......................................................................................22
TILLBEHÖR ............................................................................................................... 23
Vi förbehåller oss rätten till ändringar utan föregående meddelande.
0463 362 001
© ESAB AB 2013
1 SÄKERHET
1
SÄKERHET
Det är användaren av ESAB-utrustning som bär yttersta ansvaret för att alla som arbetar
med eller intill utrustningen vidtar alla tillämpliga säkerhetsåtgärder. Säkerhetsåtgärderna
måste uppfylla de krav som gäller för denna typ av utrustning. Utöver
standardbestämmelserna för en svetsplats ska rekommendationerna nedan följas.
Allt arbete ska utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens handhavande.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till risksituationer som kan resultera i
personskada eller skador på utrustningen.
1. Var och en som använder utrustningen måste känna till:
○ dess handhavande
○ nödstoppens placering
○ dess funktion
○ tillämpliga säkerhetsåtgärder
○ korrekt förfarande vid svetsning och skärning samt vid användning av eventuella
andra funktioner hos utrustningen.
2. Operatören ska se till att:
○ inga obehöriga personer befinner sig inom utrustningens arbetsområde då den startas
○ ingen är oskyddad när bågen tänds.
3. Arbetsplatsen ska:
○ vara lämplig för ändamålet
○ vara fri från drag.
4. Personlig skyddsutrustning
○ Använd alltid rekommenderad personlig skyddsutrustning, så som skyddsglasögon,
flamsäkra kläder och skyddshandskar.
○ Bär inte löst sittande persedlar, så som halsdukar, skärp och ringar, eftersom sådana
kan fastna och orsaka brännskador.
5. Allmänna försiktighetsåtgärder
○ Se till att återledarkabeln är ordentligt ansluten.
○ Arbete på högspänningsutrustning får endast utföras av behörig elektriker.
○ Lämplig brandsläckningsutrustning ska vara tydligt markerad och lätt tillgänglig nära
arbetsplatsen.
○ Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får inte utföras under drift.
0463 362 001
-4-
© ESAB AB 2013
1 SÄKERHET
VARNING!
Bågsvetsning och bågskärning kan orsaka personskada. Vidta alltid
säkerhetsåtgärder vid svetsning och skärning. Ta reda på vilka säkerhetsrutiner
din arbetsgivare tillämpar. Dessa säkerhetsrutiner ska vara baserade på
tillverkarens riskinformation.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
•
•
•
•
Installera och jorda utrustningen enligt tillämpliga standarder.
Vidrör inte spänningsförande delar eller spänningsförande elektroder med bar
hud eller med våta handskar eller våta kläder.
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
Se till att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsoskadliga
•
•
Undvik att ha huvudet i svetsröken.
Sörj för god ventilation, använd punktutsug vid bågen, eller vidta båda
åtgärderna samtidigt för att föra bort gaserna från din andningszon och från
arbetsplatsen.
LJUSBÅGAR – Kan skada ögonen och ge brännskador på huden
•
•
Skydda ögonen och kroppen. Använd alltid korrekt svetsskärm med
skyddsglas av rätt filtreringsgrad och bär alltid skyddskläder.
Skydda omkringstående personer med lämpliga skärmar eller draperier.
BRANDFARA
•
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se till att inget brännbart material
finns i närheten av svetsstället.
BULLER – Kan ge hörselskador
•
•
Skydda öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd. Skydda
öronen. Använd hörselkåpor eller annat lämpligt hörselskydd.
Varna omkringstående för riskerna.
DRIFTSTÖRNING – Tillkalla experthjälp i händelse av driftstörning.
Den som ska installera och använda utrustningen måste ha läst och till
fullo förstått handboken.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING!
Använd inte strömkällan för att tina frusna rör.
OBSERVERA!
Den som ska installera och använda utrustningen måste
ha läst och till fullo förstått handboken.
OBSERVERA!
Denna produkt är avsedd endast för bågsvetsning.
0463 362 001
-5-
© ESAB AB 2013
1 SÄKERHET
OBSERVERA!
Utrustning klass A är inte avsedd för användning i
bostadsområden där elförsörjningen sker via det publika
lågspänningsdistributionsnätet. På grund av såväl
ledningsburna som utstrålade störningar kan det i
sådana områden vara problematiskt att uppnå
elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning klass A.
OBS!
Kasserad elektronisk utrustning ska lämnas till
återvinning.
Enligt direktiv 2002/96/EG om avfallshantering av
elektrisk och elektronisk utrustning och dess
genomförande i enlighet med nationell lag, ska elektrisk
och elektronisk utrustning som nått slutet av sin livslängd
samlas in separat och lämnas till återvinningsanläggning.
Det åvilar den som äger och/eller ansvarar för
utrustningen att hålla sig informerad om vilka
återvinningsanläggningar som är godkända.
För mer information, kontakta närmaste
ESAB-återförsäljare.
ESAB kan leverera alla nödvändiga skydd och tillbehör för svetsning.
0463 362 001
-6-
© ESAB AB 2013
2 INLEDNING
2
INLEDNING
2.1
Översikt
Warrior 400i CC/CV och Warrior 500i CC/CV är svetsströmkällor avsedda för
MIG/MAG-svetsning, svetsning med pulverfylld rörtråd (FCAW-S), TIG-svetsning, svetsning
med belagda elektroder (MMA) samt luftbågmejsling.
Strömkällorna är avsedda att användas tillsammans med följande trådmatarenheter:
•
•
Warrior Feed 304
Warrior Feed 304w
ESAB:s tillbehör till produkten återfinns i kapitlet TILLBEHÖR i denna handbok.
2.2
Utrustning
Strömkällan levereras med:
•
•
•
5 m återledarkabel med kontaktklämma
3 m nätkabel
handbok
0463 362 001
-7-
© ESAB AB 2013
3 TEKNISKA DATA
3
TEKNISKA DATA
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
380–415 V ±10 %,
3-fas, 50/60 Hz
380–415 V ±10 %,
3-fas, 50/60 Hz
Elnätets kortslutningseffekt
SSCmin.
6,4 MVA
7,2 MVA
Nätmatning Zmax.
0,025 Ω
0,022 Ω
Primärström Imax.
MIG/MAG
28 A
37 A
TIG
23 A
30 A
MMA
28 A
38 A
Tomgångseffekt i
energisparläge, 6,5 min efter
svetsning
30 W
30 W
Inställningsområde
MIG/MAG
16 A/15 V - 400 A/34 V
16 A/15 V - 500 A/39 V
TIG
5 A/10 V - 400 A/26 V
5 A/10 V - 500 A/30 V
MMA
16 A/20 V - 400 A/36 V
16 A/20 V - 500 A/40 V
Nätspänning
Tillåten belastning vid MIG/MAG
60 % intermittens
400 A/34 V
500 A/39 V
100 % intermittens
300 A/29 V
400 A/34 V
Tillåten belastning vid TIG
60 % intermittens
400 A/26 V
500 A/30 V
100 % intermittens
300 A/22 V
400 A/26 V
Tillåten belastning vid MMA
60 % intermittens
400 A/36 V
500 A/40 V
100 % intermittens
300 A/32 V
400 A/36 V
Effektfaktor vid maximiström
0,91
0,91
Verkningsgrad vid maximiström
88 %
89 %
Elektrodtyper
Basisk
Basisk
Rutil
Rutil
Cellulosa
Cellulosa
Tomgångsspänning
utan VRD-funktion
78 VDC
78 VDC
Skenbar effekt vid maximiström
18,0 kVA
24,6 kVA
Aktiv effekt vid maximiström
16,4 kW
22,5 kW
Arbetstemperatur
-10 till 40 °C
-10 till 40 °C
Transporttemperatur
-20 till 55 °C
-20 till 55 °C
Konstant ljudtryck vid tomgång <70 db(A)
<70 db(A)
Mått l × w × h
712 × 325 × 470 mm
712 × 325 × 470 mm
Vikt
58,5 kg
58,5 kg
Isolationsklass
H
H
0463 362 001
-8-
© ESAB AB 2013
3 TEKNISKA DATA
Kapslingsklass
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
IP 23
IP 23
Användningsklass
Nätmatning Ssc min.
Elnätets lägsta kortslutningseffekt enligt IEC 61000-3-12.
Nätmatning Zmax.
Elnätets största tillåtna linjeimpedans enligt IEC 61000-3-11.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den andel, vanligen i procent, av en tiominutersperiod, under vilken
man kan svetsa med en viss belastning. Angiven intermittensfaktor gäller vid 40 °C.
Kapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, d.v.s. graden av skydd mot inträngning av fasta föremål eller
vatten.
Utrustning märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
elfara.
0463 362 001
innebär att strömkällan är avsedd för användning i utrymmen med förhöjd
-9-
© ESAB AB 2013
4 INSTALLATION
4
INSTALLATION
4.1
Allmänt
Installationen ska utföras av professionell installatör.
4.2
Lyftanvisning
VARNING!
Säkra utrustningen mot oavsiktlig
rörelse. Detta är särskilt viktigt på
ojämnt eller lutande underlag.
4.3
Placering
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in-och utlopp förblir fria.
0463 362 001
- 10 -
© ESAB AB 2013
4 INSTALLATION
4.4
Nätmatning
OBS!
Nätmatning
Utrustningen uppfyller IEC 61000-3-12 under förutsättning att
kortslutningseffekten är större än eller lika med Sscmin. vid anslutningspunkten
mellan användarens elnät och och det publika eldistributionsnätet. Den som
installerar och/eller använder utrustningen måste, om så behövs genom
konsultation av elnätsoperatören, kontrollera att utrustningen ansluts endast till
elnät med kortslutningseffekt större än eller lika med Sscmin.. Se tekniska data.
Kontrollera att strömkällan ansluts till rätt nätspänning och att rätt säkringsstorlek används.
Skyddsjorda enligt gällande föreskrifter.
Tabell 1. Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea för Warrior 400i CC/CV
Warrior 400i CC/CV
Nätspänning
380 V 3-fas, 50/60 Hz 400 V 3-fas, 50/60 Hz 415 V 3-fas, 50/60 Hz
Nätkabelarea
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
Nominell
maximiström Imax.
28 A
27 A
25 A
I1eff
MIG/MAG
20 A
19 A
18 A
TIG
16 A
16 A
14 A
MMA
21 A
20 A
19 A
Säkring
trög smältsäkring
25 A
25 A
20 A
automatsäkring typ C 25 A
25 A
20 A
0463 362 001
- 11 -
© ESAB AB 2013
4 INSTALLATION
Tabell 2. Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea för Warrior 500i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Nätspänning
380 V 3-fas, 50/60 Hz 400 V 3-fas, 50/60 Hz 415 V 3-fas, 50/60 Hz
Nätkabelarea
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
Nominell
maximiström Imax.
38 A
36 A
35 A
I1eff
MIG/MAG
28 A
27 A
26 A
TIG
23 A
22 A
26 A
MMA
29 A
28 A
26 A
Säkring
trög smältsäkring
35 A
35 A
35 A
automatsäkring typ C 32 A
32 A
32 A
OBS!
Kabelareor och säkringsstorlekar ovan överensstämmer med svenska
föreskrifter. Anslut strömkällan enligt gällande lokala föreskrifter.
Anslutningsinstruktioner
Strömkällan är satt till 400 V från fabriken. Om en annan nätspänning behövs måste kabeln
på kretskortet flyttas till korrekt position. Etiketten på strömkällans baksida, där konfigurerad
nätspänning anges, måste uppdateras. Detta får endast utföras av personal med lämpliga
elkunskaper.
OBS!
Strömkällan är avsedd för nominell ingående spänning mellan 380 och 415 VAC.
ESAB rekommenderar inte att kabeln ansluts till kretskortet i position 440, 460
eller 575 VAC.
0463 362 001
- 12 -
© ESAB AB 2013
4 INSTALLATION
Om nätkabeln ska bytas måste skyddsjordningen till bottenplåten utföras på rätt sätt och
ferritkärnor monteras korrekt. Bilden nedan visar korrekt monteringsordning för ferritkärnor,
brickor, muttrar och skruvar.
0463 362 001
- 13 -
© ESAB AB 2013
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5
DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.1
Översikt
Allmänna säkerhetsregler för handhavandet av utrustningen återfinns i kapitlet
Säkerhet. Den som ska använda utrustningen ska ha läst och till fullo förstått hela
detta kapitel.
5.2
Anslutningar och manöverorgan
1. Elkopplare för nätspänning O/I
2. Indikeringslampa, gul, för överhettning
3. Indikeringslampa, grön, för VRD-funktion
(reducerad tomgångsspänning)
4. Display, ström (A) och spänning (V)
5. Ratt för inställning: MMA/TIG,
luftbågmejsling: Ström (A) läge Mobile
Feed: Spänning (V)
6. Ratt för val av elektrodtyp
7. Ratt för induktans (MIG/MAG) eller
bågtryck (MMA):
8. Ratt för val av svetsmetod
0463 362 001
9. Anslutning (-): MIG/MAG: Återledarkabel
(TIG) Svetspistol MMA: Återledarkabel
eller svetskabel
10. Anslutning (+): MIG/MAG: Svetskabel TIG:
Återledarkabel (MMA) Svetskabel eller
återledarkabel
11. Brytare, 10 A, 42 V
12. Anslutning av trådmatarenhet
13. Anslutning av fjärrdon (tillbehör)
14. Anslutning av nätspänning
15. Lyftlögla
- 14 -
© ESAB AB 2013
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
5.3
Anslutning av svets- och återledarkabel
Det finns två anslutningar på svetsströmkällan, en plusplint (+) och en minusplint (-), för
anslutning av svets- och återledarkabel. Vilken anslutning svetskabeln kopplas till beror på
vilken svetsmetod eller typ av elektrod som används.
Koppla återledarkabeln till den andra anslutningen på strömkällan. Fäst återledarkabelns
kontaktklämma i arbetsstycket och se till att det finns god kontakt mellan arbetsstycket och
anslutningen för återledarkabeln på strömkällan.
Vid MMA-svetsning kan svetskabeln anslutas till plusplinten (+) eller minusplinten (-)
beroende på vilken typ av elektrod som används. Anslutningspolariteten anges på
elektrodemballaget.
5.4
Frånskiljning av nätspänning
Slå till nätspänningen genom att vrida elkopplaren till läge I (pos. 1 i bilden ovan).
Slå från nätspänningen genom att vrida elkopplaren till läge O.
Både vid nätspänningsbortfall och vid normalt spänningsfrånslag lagras inställda svetsdata
för att kunna användas igen nästa gång strömkällan startas.
OBSERVERA!
Stäng inte av strömkällan under pågående svetsning, d.v.s. medan den är
belastad.
5.5
Fläktstyrning
Strömkällan är försedd med en tidstyrning som gör att kylfläktarna fortsätter att gå 6,5
minuter efter att svetsningen har upphört, varefter strömkällan går in i energisparläge.
Fläktarna startar igen när svetsningen återupptas.
5.6
0463 362 001
Symboler och funktioner
Lyftöglans placering
Spänningsbegränsnin
g (VRD – Voltage
Reducing Device)
Överhettningsskydd
Basisk elektrod
Rutilelektrod
Cellulosaelektrod
Bågtryck
Induktans
- 15 -
© ESAB AB 2013
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
TIG-svetsning (Live
TIG)
Luftbågmejsling
MMA-svetsning
MIG/MAG-svetsning
Trådmatarenhet
Mobile Feed, konstant
spänning (CV –
Constant Voltage)
Skyddsjord
Spänningsbegränsning (VRD – Voltage Reducing Device)
VRD-funktionen säkerställer att tomgångsspänningen inte överstiger 35 V när ingen
svetsning utförs. Detta visas genom att VRD-lampan lyser.
VRD-funktionen blockeras när systemet känner av att svetsning har påbörjats.
Kontakta auktoriserad ESAB-servicetekniker för att få funktionen aktiverad.
Överhettningsskydd
Svetsströmkällan har ett överhettningsskydd som löser ut om temperaturen blir för hög. När
detta sker bryts svetsströmmen och indikeringslampan för överhettning tänds.
Överhettningsskyddet återställs automatiskt när temperaturen har sjunkit till normal
arbetstemperatur.
Bågtryck
Bågtrycket har betydelse för hur strömmen ändras vid förändring av båglängden. Lägre
bågtryck ger lugnare ljusbåge med mindre stänk.
Detta gäller endast vid MMA-svetsning.
Induktans
Högre induktans ger bredare smältbad och mindre stänk. Lägre induktans ger ett hårdare
ljud, men gör ljusbågen stabilare och mer koncentrerad.
Detta gäller endast vid MIG/MAG-svetsning.
TIG-svetsning
Vid TIG-svetsning smälts arbetsstyckets metall med hjälp av en ljusbåge från en
volframelektrod som inte själv smälter. Smältbadet och elektroden skyddas med skyddsgas.
"Live TIG-start"
Bågtändningssystemet Live TIG kräver att elektroden förs i fysisk kontakt med arbetsstycket.
När elektroden sedan lyfts från arbetsstycket tänds bågen med begränsad ström.
För TIG-svetsning ska strömkällan kompletteras med:
0463 362 001
- 16 -
© ESAB AB 2013
5 DRIFT OCH HANDHAVANDE
•
•
•
•
TIG-brännare med gasventil
argonbehållare
argonregulator
volframelektrod
Luftbågmejsling
Vid luftbågmejsling används en speciell kolelektrod med kopparhölje.
En ljusbåge mellan kolelektroden och arbetsstycket smälter materialet. Det smälta materialet
blåses bort med tryckluft.
För luftbågmejsling ska strömkällan kompletteras med:
•
•
•
brännare för luftbågmejsling
återledarkabel med klämma
tryckluft
Tabell 3. Rekommendation för mejsling
Elektrod
Min. spänning
Max. spänning
6 mm (1/4")
36 V
49 V
8 mm (5/16")
39 V
52 V
10 mm (3/8")
43 V
52 V
Elektrodförlängning
50–76 mm
(2–3")
MMA-svetsning
Manuell bågsvetsning, MMA-svetsning, är svetsning med belagda elektroder. När ljusbågen
tänds smälter elektroden och beläggningen bildar skyddande slagg.
För MMA-svetsning ska strömkällan kompletteras med:
•
•
svetskabel med elektrodhållare
återledare med klämma
MIG/MAG-svetsning och svetsning med självskyddande rörtråd
En ljusbåge smälter den kontinuerligt frammatade svetstråden. Smältbadet skyddas med
skyddsgas.
För MIG/MAG-svetsning och svetsning med självskyddande rörtråd ska strömkällan
kompletteras med:
•
•
•
•
•
trådmatarenhet
svetspistol
kabel för anslutning mellan strömkälla och trådmatarenhet
gasbehållare
återledare med klämma
0463 362 001
- 17 -
© ESAB AB 2013
6 UNDERHÅLL
6
UNDERHÅLL
6.1
Översikt
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Endast personal som har lämpliga elkunskaper (behörighet) får avlägsna skyddsplåtar.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv
under garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.2
Strömkälla
Kontrollera regelbundet att strömkällan inte är nedsmutsad. Igensatta ventilationsöppningar
kan orsaka överhettning.
Hur ofta och på vilket sätt rengöring ska utföras beror på:
•
•
•
•
svetsprocess
svetsbågtid
driftförhållanden
verkstadsmiljöförhållanden
Vanligtvis räcker det att blåsa ren strömkällan med tryckluft (reducerat tryck) en gång om
året.
6.3
Svetspistol
Regelbundet underhåll minskar risken för kostsam stilleståndstid.
Vid varje byte av trådbobin ska svetspistolen demonteras från strömkällan och blåsas ren
med tryckluft.
Den trådände som förs in i trådledaren får inte ha skarpa kanter.
Mer information finns i svetspistolens bruksanvisning.
0463 362 001
- 18 -
© ESAB AB 2013
7 FELSÖKNING
7
FELSÖKNING
Kontrollåtgärderna nedan bör vidtas innan auktoriserad servicepersonal tillkallas.
Problem
Åtgärd
Svetsströmkällan ger ingen ljusbåge.
•
•
•
•
Svetsströmmen bryts under pågående
svetsning.
•
•
•
Kontrollera att elkopplaren för
nätspänning är tillslagen.
Kontrollera att nät-, svets- och
återledarkablarna är korrekt anslutna.
Kontrollera att rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera nätsäkringarna.
Kontrollera om överlastskyddet har löst ut
(indikeras på framsidan).
Kontrollera nätsäkringarna.
Kontrollera att återledarkabeln är korrekt
ansluten.
Överhettningsskyddet löser ut ofta.
•
Kontrollera att inte svetsströmkällans
märkdata överskrids (överbelastning av
svetsströmkällan).
Dåligt svetsresultat.
•
Kontrollera att svets- och
återledarkablarna är korrekt anslutna.
Kontrollera att rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera att inte felaktiga elektroder
används.
Kontrollera nätsäkringarna.
Kontrollera gastrycket i utrustningen som
är ansluten till strömkällan.
•
•
•
•
"Err" visas på displayen i tomgångsläge
(öppen krets).
•
•
•
0463 362 001
- 19 -
Kontrollera nätsäkringarna.
Kontrollera att spänningen som anges på
etiketten på strömkällans baksida
överensstämmer med den nominella
nätspänningen.
Starta om strömkällan med
huvudströmbrytaren.
© ESAB AB 2013
8 RESERVDELSBESTÄLLNING
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
Allt reparationsarbete, såväl mekaniskt som elektriskt, ska utföras av auktoriserad
ESAB-servicetekniker. Använd endast ESAB originalreservdelar och -slitdelar.
Warrior 400i CC/CV och Warrior 500i CC/CV är konstruerade och provade i enlighet med
internationell och europeisk standard IEC/EN 60974-1 och IEC/EN 60974-10. Efter utförd
service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten
inte avviker från ovan nämnda standarder.
Reservdelar kan beställas från närmaste ESAB-återförsäljare, se sista sidan i detta
dokument.
0463 362 001
- 20 -
© ESAB AB 2013
SCHEMA
SCHEMA
0463 362 001
- 21 -
© ESAB AB 2013
BESTÄLLNINGSNUMMER
BESTÄLLNINGSNUMMER
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0465 350 884
Welding power source Warrior 400i CC/CV
380-415 V
0465 350 883
Welding power source Warrior 500i CC/CV
380-415 V
0464 254 001
Spare parts list
0464 523 001
Service manual
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 362 001
- 22 -
© ESAB AB 2013
TILLBEHÖR
TILLBEHÖR
0465 250 880
Warrior™ Feed 304
0465 250 881
Warrior™ Feed 304w,
with water cooling
0558 005 728
MobileFeed 300 AVS
0459 491 896
Remote control unit AT1
MMA and TIG current
0459 491 897
Remote control unit AT1 CF
MMA and TIG: course and fine setting of
current
Remote control cable 12 pole - 8 pole
0459 552 880
5m
0459 552 881
10 m
0459 552 882
15 m
0459 552 883
25 m
0463 362 001
- 23 -
© ESAB AB 2013
TILLBEHÖR
0465 424 880
Remote outlet kit
0465 416 880
Wheel kit
0465 510 880
Trolley
0465 427 880
Cooling unit
Connection set, 70 mm², 19 poles
0459 836 880
1.7 m
0459 836 881
5m
0459 836 882
10 m
0459 836 883
15 m
0459 836 884
25 m
0459 836 885
35 m
Connection set water, 70 mm², 19 poles
0459 836 890
1.7 m
0459 836 891
5m
0459 836 892
10 m
0459 836 893
15 m
0459 836 894
25 m
0459 836 895
35 m
0463 362 001
- 24 -
© ESAB AB 2013
TILLBEHÖR
Connection set, 95 mm², 19 poles
0459 836 980
1,7 m C
0459 836 981
5mC
0459 836 982
10 m C
0459 836 983
15 m C
0459 836 984
25 m C
0459 836 985
35 m C
Connection set water, 95 mm², 19 poles
0459 836 990
1,7 m A
0459 836 991
5mC
0459 836 992
10 m A
0459 836 993
15 m C
0459 836 994
25 m C
0459 836 995
35 m C
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC50, 4 m A
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m A
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m A
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
Arc air torches
0468 253 880
Flair 600 incl monocable 2.5 m A
0468 253 016
Torch only A
0468 253 015
Monocable only A
0468 253 881
Flair 1600 incl monocable 2.5 m A
0468 253 036
Torch only A
0468 253 035
Monocable only A
0463 362 001
- 25 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising