ESAB | Warrior™ 400i cc/cv | Instruction manual | ESAB Warrior™ 400i cc/cv Používateľská príručka

ESAB Warrior™ 400i cc/cv Používateľská príručka
Warrior™ 400i CC/CV
Warrior™ 500i CC/CV
Navod na pouitie
0463 362 001 SK 20130618
Valid for: serial no. 324-xxx-xxx
OBSAH
1
BEZPEČNOSŤ ...................................................................................................... 4
2
ÚVOD .................................................................................................................... 7
2.1
Prehľad.................................................................................................................. 7
2.2
Zariadenie ............................................................................................................. 7
3
TECHNICKÉ ÚDAJE ............................................................................................ 8
4
INŠTALÁCIA ....................................................................................................... 10
5
6
4.1
Všeobecné informácie ....................................................................................... 10
4.2
Pokyny na zdvíhanie.......................................................................................... 10
4.3
Umiestnenie........................................................................................................ 10
4.4
Napájanie zo siete .............................................................................................. 11
PREVÁDZKA ...................................................................................................... 14
5.1
Prehľad................................................................................................................ 14
5.2
Pripojenia a ovládacie zariadenia.....................................................................14
5.3
Pripojenie zváracích a spätných káblov ..........................................................15
5.4
Zapínanie a vypínanie sieťového vypínača .....................................................15
5.5
Regulácia ventilátora ......................................................................................... 15
5.6
Symboly a funkcie.............................................................................................. 15
ÚDRŽBA ............................................................................................................. 18
6.1
Prehľad................................................................................................................ 18
6.2
Napájací zdroj..................................................................................................... 18
6.3
Zvárací horák...................................................................................................... 18
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH................................................................... 19
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV .................................................... 20
SCHÉMA .................................................................................................................... 21
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA ...........................................................................................22
PRÍSLUŠENSTVO .....................................................................................................23
Práva na zmenu technických údajov bez upozornenia vyhradené.
0463 362 001
© ESAB AB 2013
1 BEZPEČNOSŤ
1
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zariadení ESAB nesú konečnú zodpovednosť za to, že zaistia, aby každý, kto
pracuje s takýmto zariadením alebo v jeho blízkosti, dodržiaval všetky príslušné
bezpečnostné opatrenia. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky vzťahujúce sa na
tento typ zariadení. Okrem štandardných nariadení, ktoré platia pre dané pracovisko, je
nutné dodržiavať aj nižšie uvedené odporúčania.
Všetky práce musí vykonávať školený personál, ktorí je dobre oboznámení s obsluhou
zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť k nebezpečným situáciám, ktoré môžu
mať za následok zranenie obsluhy a poškodenie zariadenia.
1. Každý, kto používa toto zariadenie, musí byť dobre oboznámený s:
○ obsluhou zariadenia;
○ umiestnením núdzových vypínačov;
○ fungovaním zariadenia;
○ príslušnými bezpečnostnými opatreniami;
○ zváraním a rezaním alebo iným príslušným použitím vybavenia
2. Obsluha zariadenia musí zaistiť, aby:
○ pri spustení zariadenia nebola v jeho pracovnom priestore žiadna neoprávnená osoba
○ nikto nebol nechránený pri zapálení oblúka alebo začatia práce so zariadením
3. Pracovisko musí byť:
○ vhodné na daný účel;
○ bez prievanu.
4. Osobné ochranné prostriedky:
○ Vždy používajte osobné ochranné prostriedky, ako sú ochranné okuliare, odev odolný
proti ohňu a ochranné rukavice
○ Nenoste voľné doplnky či ozdoby, ako sú šály, náramky, prstene atď., ktoré by sa
mohli zachytiť alebo spôsobiť popáleniny
5. Všeobecné bezpečnostné opatrenia:
○ Presvedčte sa, či je spätný vodič bezpečne pripojený
○ Prácu na vysokonapäťovom zariadení smie vykonávať len kvalifikovaný elektrikár
○ K dispozícii musí byť vhodný a jasne označený hasiaci prístroj
○ Mazanie a údržba zariadení sa nesmie vykonávať pri prevádzke.
0463 362 001
-4-
© ESAB AB 2013
1 BEZPEČNOSŤ
VÝSTRAHA!
Zváranie a rezanie oblúkom môže byť nebezpečné pre vás aj pre iné osoby. Pri
zváraní alebo rezaní dodržujte bezpečnostné opatrenia. Požiadajte svojho
zamestnávateľa o bezpečnostné predpisy vychádzajúce z údajov výrobcu o
nebezpečných situáciách.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM – môže spôsobiť smrť
•
•
•
•
Zariadenie inštalujte a uzemnite v súlade s príslušnými normami.
Nedotýkajte sa elektrických dielov pod napätím alebo elektród nechráneným
povrchom tela, mokrými rukavicami alebo vlhkým odevom
Izolujte sa od zeme a zváraného predmetu
Dbajte na bezpečnú pracovnú polohu.
VÝPARY A PLYNY – môžu byť zdraviu nebezpečné
•
•
Kryte si hlavu pred výparmi
Na odstránenie výparov a plynov z dosahu vášho dýchania a z celého
priestoru používajte ventiláciu, odsávanie pri oblúku alebo oboje
OBLÚKOVÉ ŽIARENIE – môže poraniť oči a spáliť kožu
•
•
Chráňte si oči a telo. Používajte správny ochranný štít, okuliare s filtračnými
sklami a ochranný odev
Osoby nachádzajúce sa v blízkosti chráňte vhodnými tienidlami alebo
závesmi
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
•
Iskry (prskanie) môžu spôsobiť požiar. Preto zaistite, aby v blízkosti neboli
žiadne horľavé materiály
HLUK – nadmerný hluk môže poškodiť sluch
•
•
Chráňte si uši. Používajte klapky na uši alebo inú ochranu sluchu. Chráňte si
uši. Používajte klapky na uši alebo inú ochranu sluchu.
Varujte osoby nachádzajúce sa v blízkosti pred nebezpečenstvom
FUNKČNÁ PORUCHA – pri funkčnej poruche požiadajte o odbornú pomoc.
Pred inštaláciou alebo spustením zariadenia si prečítajte tento návod na
obsluhu a snažte sa mu porozumieť.
CHRÁŇTE SEBA AJ OSTATNÉ OSOBY!
VÝSTRAHA!
Nepoužívajte tento zdroj energie na rozmrazovanie zamrznutého potrubia.
UPOZORNENIE!
Pred inštaláciou alebo spustením zariadenia si prečítajte
tento návod na obsluhu a snažte sa mu porozumieť.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na zváranie oblúkom.
0463 362 001
-5-
© ESAB AB 2013
1 BEZPEČNOSŤ
UPOZORNENIE!
Zariadenie triedy A nie je určené na používanie v
obytných oblastiach, v ktorých je elektrické napájanie
zaisťované verejnou, nízkonapäťovou rozvodnou sieťou.
Kvôli rušeniu šírenému vedením a vyžarovaním sa môžu
v takýchto oblastiach objaviť prípadné ťažkosti so
zaručením elektromagnetickej kompatibility pri zariadení
triedy A.
POZOR!
Elektronické zariadenie likvidujte v recyklačnom
zariadení!
V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o likvidácii
elektrických a elektronických zariadení a jej
implementácií podľa národných zákonov sa musí
elektrické zariadenie, ktoré dosiahlo koniec životnosti,
zlikvidovať v recyklačnom zariadení.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie máte povinnosť
informovať sa o schválených zberných miestach.
Ak chcete ďalšie informácie, obráťte sa na najbližšieho
predajcu spoločnosti ESAB.
Spoločnosť ESAB vám môže zaistiť všetky potrebné zváračské ochranné prostriedky
a prídavné zariadenia.
0463 362 001
-6-
© ESAB AB 2013
2 ÚVOD
2
ÚVOD
2.1
Prehľad
Warrior 400i CC/CV a Warrior 500i CC/CV sú zváracie zdroje určené na zváranie
MIG/MAG, ako aj na zváranie plnenou elektródou s práškovým jadrom (FCAW-S), zváranie
TIG, zváranie obalenými elektródami (MMA) a na oblúkové vzduchové drážkovanie.
Zváracie zdroje sú určené na používanie s týmito jednotkami podávania drôtu:
•
•
Warrior Feed 304
Warrior Feed 304w
Príslušenstvo spoločnosti ESAB pre tento produkt nájdete v kapitole
PRÍSLUŠENSTVO tejto príručky.
2.2
Zariadenie
Napájací zdroj sa dodáva s týmito súčasťami:
•
•
•
5 m spätný kábel s kontaktnou svorkou
3 m sieťový kábel
návod na používanie
0463 362 001
-7-
© ESAB AB 2013
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Sieťové napätie
380 – 415 V ±10 %,
3~ 50/60 Hz
380 – 415 V ±10 %,
3~ 50/60 Hz
Sscmin napájania zo siete
6,4 MVA
7,2 MVA
Zmax napájania zo siete
0,025 Ω
0,022 Ω
Primárny prúd I max
MIG/MAG
28 A
37 A
TIG
23 A
30 A
MMA
28 A
38 A
Príkon naprázdno v režime
úspory energie 6,5 min. po
zváraní
30 W
30 W
Rozsah nastavenia
MIG/MAG
16 A/15 V – 400 A/34 V
16 A/15 V – 500 A/39 V
TIG
5 A/10 V – 400 A/26 V
5 A/10 V – 500 A/30 V
MMA
16 A/20 V – 400 A/36 V
16 A/20 V – 500 A/40 V
Dovolené zaťaženie pri
MIG/MAG
60 % zaťažovací cyklus
400 A/34 V
500 A/39 V
100 % zaťažovací cyklus
300 A/29 V
400 A/34 V
Dovolené zaťaženie pri TIG
60 % zaťažovací cyklus
400 A/26 V
500 A/30 V
100 % zaťažovací cyklus
300 A/22 V
400 A/26 V
Dovolené zaťaženie pri MMA
60 % zaťažovací cyklus
400 A/36 V
500 A/40 V
100 % zaťažovací cyklus
300 A/32 V
400 A/36 V
Účinník pri maximálnom prúde
0,91
0,91
Účinnosť pri maximálnom prúde
88 %
89 %
Typy elektród
Bázické
Bázické
Rutilové
Rutilové
Celulózové
Celulózové
78 V DC
78 V DC
18,0 kVA
24,6 kVA
Napätie na svorkách
bez funkcie VRD
Zdanlivý výkon pri maximálnom
prúde
Skutočný výkon pri maximálnom 16,4 kW
prúde
22,5 kW
Prevádzková teplota
-10 až +40 °C
-10 až +40 °C
Prepravná teplota
-20 až +55 °C
-20 až +55 °C
Konštantný akustický tlak bez
zaťaženia
<70 db (A)
<70 db (A)
0463 362 001
-8-
© ESAB AB 2013
3 TECHNICKÉ ÚDAJE
Warrior 400i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Rozmery d × š × v
712 × 325 × 470 mm
712 × 325 × 470 mm
Hmotnosť
58,5 kg
58,5 kg
Trieda izolácie
H
H
Trieda krytia
IP 23
IP 23
Trieda použitia
Sieťové napájanie, Ssc min
Minimálny skratový výkon v sieti podľa IEC 61000-3-12.
Sieťové napájanie, Zmax
Maximálna prípustná impedancia vedenia v sieti podľa IEC 61000-3-11.
Pracovný cyklus
Pracovný cyklus vymedzuje čas, počas ktorého možno zvárať alebo rezať pri určitej záťaži,
bez toho aby došlo k preťaženiu, ako percento desaťminútového intervalu. Pracovný cyklus
platí pre 40 °C.
Trieda krytia
Kód IP určuje triedu krytia, t. j. stupeň ochrany pred prienikom pevných predmetov alebo
vody.
Zariadenie s označením IP23 je určené na použitie v krytom priestore aj vonku.
Trieda použitia
Značka
označuje, že tento napájací zdroj je určený pre použitie v miestach so zvýšeným
elektrickým nebezpečenstvom.
0463 362 001
-9-
© ESAB AB 2013
4 INŠTALÁCIA
4
INŠTALÁCIA
4.1
Všeobecné informácie
Inštaláciu musí vykonávať odborník.
4.2
Pokyny na zdvíhanie
VÝSTRAHA!
Zariadenie zabezpečte –
predovšetkým na nerovnom alebo
svahovitom povrchu.
4.3
Umiestnenie
Zvárací zdroj umiestnite tak, aby vstupné a výstupné otvory na chladiaci vzduch neboli
upchané.
0463 362 001
- 10 -
© ESAB AB 2013
4 INŠTALÁCIA
4.4
Napájanie zo siete
POZOR!
Požiadavky na napájacie napätie
Toto zariadenie spĺňa požiadavky normy IEC 61000-3-12 pod podmienkou, že
skratový výkon Sscmin je väčší ako alebo rovný hodnote uvádzanej v technických
údajoch v mieste pripojenia prívodu k verejnému systému. V tomto prípade je
inštalujúca osoba alebo používateľ zariadenia zodpovedný zabezpečiť, v prípade
potreby po konzultácii s prevádzkovateľom rozvodnej siete, aby bolo zariadenie
pripojené iba k sieti so skratovým výkonom vyšším alebo rovným Sscmin. Pozrite
si údaje v časti Technické údaje.
Dbajte, aby bol zvárací zdroj pripojený k správnemu sieťovému napájaciemu napätiu a aby
bol chránený poistkou so správnou menovitou hodnotou. Musí sa použiť ochranný
uzemňovací vodič v súlade s požiadavkami predpisov.
Tabuľka 1. Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla Warrior 400i CC/CV
Warrior 400i CC/CV
Napájacie napätie
380 V 3~ 50/60 Hz
400 V 3~ 50/60 Hz
415 V 3~ 50/60 Hz
Prierez sieťového
kábla
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
27 A
25 A
Maximálny menovitý
28 A
prúd Imax
I1eff
MIG/MAG
20 A
19 A
18 A
TIG
16 A
16 A
14 A
MMA
21 A
20 A
19 A
Poistka
proti prúdovým
špičkám
25 A
25 A
20 A
typ C MCB
25 A
25 A
20 A
0463 362 001
- 11 -
© ESAB AB 2013
4 INŠTALÁCIA
Tabuľka 2. Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla Warrior 500i CC/CV
Warrior 500i CC/CV
Napájacie napätie
380 V 3~ 50/60 Hz
400 V 3~ 50/60 Hz
415 V 3~ 50/60 Hz
Prierez sieťového
kábla
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
4 × 6 mm²
36 A
35 A
Maximálny menovitý 38 A
prúd Imax
I1eff
MIG/MAG
28 A
27 A
26 A
TIG
23 A
22 A
26 A
MMA
29 A
28 A
26 A
Poistka
proti prúdovým
špičkám
35 A
35 A
35 A
typ C MCB
32 A
32 A
32 A
POZOR!
Uvedené prierezy sieťového kábla a menovité hodnoty poistky zodpovedajú
švédskym predpisom Napájací zdroj používajte v súlade s platnými
vnútroštátnymi predpismi.
Pripojenie
Napájací zdroj je z výroby nastavený na 400 V AC. Ak sa vyžaduje iné sieťové napätie, kábel
na plošnom spoji je potrebné premiestniť na správny kontakt. Súčasne je nutné aktualizovať
údaj na štítku za zadnej strane napájacieho zdroja, na ktorom je uvedené nastavenie
sieťového napätia. Tento úkon smie vykonať len osoba, ktorá má patričné znalosti
z elektrotechniky.
0463 362 001
- 12 -
© ESAB AB 2013
4 INŠTALÁCIA
POZOR!
Táto verzia napájacieho zdroja je určená pre menovité vstupné napätie 380 až
415 V AC. Spoločnosť ESAB neodporúča pripojenie kábla na plošnom spoji
k pozícii 440, 460 ani 575 V AC.
Ak je potrebné vymeniť sieťový kábel, musí sa správne vykonať uzemnenie na spodnej
doske a feritoch. Poradie montáže feritov, podložiek, matíc a skrutiek je znázornené na
nasledujúcom obrázku.
0463 362 001
- 13 -
© ESAB AB 2013
5 PREVÁDZKA
5
PREVÁDZKA
5.1
Prehľad
Všeobecné bezpečnostné predpisy týkajúce sa manipulácie so zariadením nájdete v
kapitole Bezpečnosť. Kým začnete zariadenie používať, dôkladne si ju prečítajte.
5.2
Pripojenia a ovládacie zariadenia
1. Sieťový vypínač, O/I
2. Kontrolka, žltá, prehriatie
3. Kontrolka, zelená, funkcia VRD (znížené
napätie na svorkách)
4. Displej, prúd (A) a napätie (V)
5. Nastavovací ovládač: MMA/TIG Oblúkové
vzduchové drážkovanie: prúd (A) Režim
mobilného podávania: napätie (V)
6. Ovládač na výber typu elektródy
7. Ovládač induktancie (MIG/MAG)
a intenzity oblúka (MMA):
8. Ovládač metódy zvárania
0463 362 001
9. Pripojenie (-): MIG/MAG: spätný kábel
TIG: zvárací horák MMA: spätný kábel
alebo zvárací kábel
10. Pripojenie (+): MIG/MAG: zvárací kábel
TIG: spätný kábel MMA: zvárací kábel
alebo spätný kábel
11. Istič, 10 A, 42 V
12. Pripojenie jednotky podávania drôtu
13. Pripojenie jednotky diaľkového ovládania
(doplnkové vybavenie)
14. Pripojenie sieťového kábla
15. Zdvíhacie oko
- 14 -
© ESAB AB 2013
5 PREVÁDZKA
5.3
Pripojenie zváracích a spätných káblov
Napájací zdroj má dva výstupy – kladnú svorku(+) a zápornú svorku (-) – určené na
pripojenie zváracieho a spätného kábla. To, ku ktorému výstupu sa pripojí zvárací kábel,
závisí od metódy zvárania a typu použitej elektródy.
Spätný kábel pripojte k druhému výstupu na napájacom zdroji. Pripevnite kontaktnú svorku
spätného kábla k základnému materiálu a zaručte spoľahlivý kontakt medzi materiálom
a výstupom spätného kábla na napájacom zdroji.
V prípade zvárania MMA sa zvárací kábel môže pripojiť ku kladnej svorke (+) alebo k
zápornej svorke (-), a to v závislosti od typu použitej elektródy. Polarita pripojenia sa uvádza
na obale elektród.
5.4
Zapínanie a vypínanie sieťového vypínača
Otočením sieťového vypínača do polohy „I“ zapnite sieťové napájanie, pozrite obrázok 1.
Zariadenie sa vypína otočením vypínača do polohy „0“.
Pri každom prerušení sieťového napájania alebo ručnom vypnutí napájacieho zdroja sa
zváracie údaje uložia, aby boli k dispozícii znova pri nasledujúcom zapnutí jednotky.
UPOZORNENIE!
Nevypínajte napájací zdroj počas zvárania (pri zaťažení).
5.5
Regulácia ventilátora
Napájací zdroj má reguláciu času. Znamená to, že ventilátory bežia naďalej 6,5 minúty po
skončení zvárania a potom sa napájací zdroj prepne do režimu úspory energie. Ventilátory
sa znova spustia po začiatku zvárania.
5.6
0463 362 001
Symboly a funkcie
Umiestnenie
zdvíhacieho oka
Zariadenie na
zníženie napätia
(VRD)
Ochrana proti
prehriatiu
Bázická elektróda
Rutilová elektróda
Celulózová elektróda
Intenzita oblúka
Induktancia
Zváranie TIG (Live
TIG)
Oblúkové vzduchové
drážkovanie
- 15 -
© ESAB AB 2013
5 PREVÁDZKA
Zváranie MMA
Zváranie MIG/MAG
Jednotka podávania
drôtu
Mobilné podávanie
CV (konštantné
napätie)
Ochranné uzemnenie
Zariadenie na zníženie napätia (VRD)
Funkcia VRD zaručuje, že keď neprebieha zváranie, napätie na svorkách neprekročí 35 V.
Indikuje to svietiaca kontrolka VRD na paneli.
Keď systém zistí, že sa začalo zváranie, zablokuje funkciu VRD.
Ak chcete aktivovať túto funkciu, obráťte sa na technika autorizovaného servisu ESAB
Ochrana proti prehriatiu
Zvárací zdroj má ochranu proti prehrievaniu, ktorá sa aktivuje pri veľkom zvýšení teploty. Ak
sa tak stane, zvárací prúd sa preruší a rozsvieti sa kontrolka prehriatia.
Aktivácia ochrany proti prehriatiu sa automaticky zruší, keď teplota klesne.
Intenzita oblúka
Intenzita oblúka je dôležitá pri určovaní toho, ako sa bude prúd meniť v reakcii na zmenu
dĺžky oblúka. Nižšia hodnota zabezpečuje menej ostrý oblúk s menšími odstrekmi.
To platí iba pre zváranie MMA.
Induktancia
Vyššia induktancia má za následok širší zvarový kúpeľ a menej odstrekov. Nižšia induktancia
vytvára drsnejší zvuk, avšak stabilný, koncentrovaný oblúk.
To platí iba pre zváranie MIG/MAG.
Zváranie TIG
Pri zváraní TIG sa taví kov základného materiálu pôsobením oblúka zapáleného volfrámovou
elektródou, ktorá sa sama netaví. Zvarový kúpeľ a elektróda sú chránené ochranným
plynom.
Funkcia Live TIG-start
S funkciou Live TIG-start sa volfrámová elektróda priloží k základnému materiálu. Keď sa
elektróda znova zdvihne nad základný materiál, zapáli sa oblúk s obmedzenou prúdovou
úrovňou.
Pri zváraní TIG je napájací zdroj potrebné doplniť o:
•
•
horákom TIG s plynovým ventilom
fľašu na plynný argón
0463 362 001
- 16 -
© ESAB AB 2013
5 PREVÁDZKA
•
•
regulátor prietoku argónu
wolfrámovú elektródu
Oblúkové vzduchové drážkovanie
Pri oblúkovom vzduchovom drážkovaní sa používa špeciálna elektróda tvorená uhlíkovou
tyčkou s medeným obalom.
Medzi uhlíkovou tyčkou a základným materiálom sa vytvorí oblúk, ktorý roztaví materiál.
Roztavený materiál sa odfukuje tlakovým vzduchom.
Pri oblúkovom vzduchovom drážkovaní je napájací zdroj potrebné doplniť o:
•
•
•
oblúkové vzduchové horáky
spätný kábel s kontaktnou svorkou
tlakový vzduch
Tabuľka 3. Odporúčané hodnoty pre drážkovanie
Elektróda
Min. napätie
Max. napätie
6 mm (1/4")
36 V
49 V
8 mm (5/16")
39 V
52 V
10 mm (3/8")
43 V
52 V
Nástavec elektródy
50 – 76 mm
(2 – 3")
Zváranie MMA
Zváranie MMA sa môže označovať aj ako zváranie s obalenými elektródami. Po zapálení
oblúka sa začne taviť elektróda a jej obal tvorí ochrannú trosku.
Pri zváraní MMA je napájací zdroj potrebné doplniť o:
•
•
zvárací kábel s elektródovou svorkou
spätný kábel s kontaktnou svorkou
Zváranie MIG/MAG a zváranie drôtom s jadrom s vlastnou ochranou
Oblúk roztavuje kontinuálne podávaný drôt. Zvarový kúpeľ je chránený ochranným plynom.
Pri zváraní MIG/MAG a zváraní drôtom s jadrom s vlastnou ochranou je napájací zdroj
potrebné doplniť o:
•
•
•
•
•
jednotka podávania drôtu
zvárací horák
prepojovací kábel medzi napájacím zdrojom a jednotkou podávania drôtu
fľašu s plynom
spätný kábel s kontaktnou svorkou
0463 362 001
- 17 -
© ESAB AB 2013
6 ÚDRŽBA
6
ÚDRŽBA
6.1
Prehľad
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku
Bezpečnostné štítky môže demontovať iba personál s príslušnou elektrotechnickou
kvalifikáciou (autorizovaní pracovníci).
UPOZORNENIE!
Všetky záruky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník v priebehu záručnej
lehoty pokúsi sám opraviť akékoľvek chyby produktu.
6.2
Napájací zdroj
Pravidelne kontrolujte, či zvárací zdroj nie je upchaný nečistotami. Upchané alebo
zablokované prívody a vývody vzduchu môžu spôsobovať prehrievanie.
Frekvencia a metódy používané pri čistení závisia od:
•
•
•
•
zváracieho postupu
časov horenia oblúka
umiestnenia
okolitého prostredia
Spravidla postačí vyfúkať napájací zdroj suchým stlačeným vzduchom (so zníženým tlakom)
raz za rok.
6.3
Zvárací horák
Pravidelná starostlivosť a údržba znižujú zbytočné a finančne náročné doby porúch.
Pri každej výmene cievky na drôt je potrebné odobrať zvárací horák z napájacieho zdroja
a vyfúkať ho stlačeným vzduchom.
Koniec drôtu nesmie mať pri vkladaní do vedenia drôtu ostré hrany.
Podrobné informácie nájdete v návodoch na používanie horákov.
0463 362 001
- 18 -
© ESAB AB 2013
7 VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
Predtým, ako zavoláte technika autorizovaného servisu, skúste nasledujúce odporúčané
kontroly a prehliadky.
Druh poruchy
Nápravné opatrenie
Nehorí oblúk.
•
•
•
•
Zvárací prúd sa preruší počas zvárania.
•
•
•
Skontrolujte, či je zapnutý sieťový
vypínač.
Skontrolujte, či je správne pripojený
zvárací a spätný kábel
Skontrolujte, či je nastavená správna
hodnota prúdu.
Skontrolujte poistky obvodu sieťového
napájania.
Skontrolujte, či sa neaktivovala ochrana
pred preťažením (indikácia na prednom
paneli).
Skontrolujte poistky obvodu sieťového
napájania.
Skontrolujte, či je správne upevnený
spätný kábel.
Ochrana proti prehrievaniu sa často aktivuje. •
Presvedčite sa, či neboli prekročené
menovité údaje pre napájací zdroj (t. j. či
zariadenie nie je preťažené).
Neuspokojivý zvárací výkon.
Skontrolujte, či je správne pripojený
zvárací a spätný kábel
Skontrolujte, či je nastavená správna
hodnota prúdu.
Skontrolujte, či sa používa správny drôt
alebo správna elektróda.
Skontrolujte poistky obvodu sieťového
napájania.
Skontrolujte tlak plynu v zariadení
pripojenom k napájaciemu zdroju.
•
•
•
•
•
Zobrazenie „Err“ (Chyba) na displeji v režime •
výkonu naprázdno
•
•
0463 362 001
- 19 -
Skontrolujte poistky obvodu sieťového
napájania.
Skontrolujte, či napätie uvedené na štítku
voľby napätia za zadnom paneli
napájacieho zdroja zodpovedá
nominálnemu napätiu siete.
Vypnite a opäť zapnite hlavný vypínač
© ESAB AB 2013
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
8
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
Opravy a práce na elektrickom zariadení musí vykonávať autorizovaný servisný technik
ESAB. Používajte len originálne náhradné dielce.
Zariadenia Warrior 400i CC/CV a Warrior 500i CC/CV boli navrhnuté a odskúšané podľa
medzinárodných a európskych noriem IEC/EN 60974-1 a IEC/EN 60974-10. Osoba
vykonávajúca servis alebo opravu zariadenia zodpovedá za to, že zariadenie bude naďalej
spĺňať požiadavky uvedených noriem.
Náhradné diely si môžete objednať od najbližšieho predajcu spoločnosti ESAB (pozrite
poslednú stranu tohto dokumentu).
0463 362 001
- 20 -
© ESAB AB 2013
SCHÉMA
SCHÉMA
0463 362 001
- 21 -
© ESAB AB 2013
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
OBJEDNÁVACIE ČÍSLA
Ordering number
Denomination
Type
Notes
0465 350 884
Welding power source Warrior 400i CC/CV
380-415 V
0465 350 883
Welding power source Warrior 500i CC/CV
380-415 V
0464 254 001
Spare parts list
0464 523 001
Service manual
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
0463 362 001
- 22 -
© ESAB AB 2013
PRÍSLUŠENSTVO
PRÍSLUŠENSTVO
0465 250 880
Warrior™ Feed 304
0465 250 881
Warrior™ Feed 304w,
with water cooling
0558 005 728
MobileFeed 300 AVS
0459 491 896
Remote control unit AT1
MMA and TIG current
0459 491 897
Remote control unit AT1 CF
MMA and TIG: course and fine setting of
current
Remote control cable 12 pole - 8 pole
0459 552 880
5m
0459 552 881
10 m
0459 552 882
15 m
0459 552 883
25 m
0463 362 001
- 23 -
© ESAB AB 2013
PRÍSLUŠENSTVO
0465 424 880
Remote outlet kit
0465 416 880
Wheel kit
0465 510 880
Trolley
0465 427 880
Cooling unit
Connection set, 70 mm², 19 poles
0459 836 880
1.7 m
0459 836 881
5m
0459 836 882
10 m
0459 836 883
15 m
0459 836 884
25 m
0459 836 885
35 m
Connection set water, 70 mm², 19 poles
0459 836 890
1.7 m
0459 836 891
5m
0459 836 892
10 m
0459 836 893
15 m
0459 836 894
25 m
0459 836 895
35 m
0463 362 001
- 24 -
© ESAB AB 2013
PRÍSLUŠENSTVO
Connection set, 95 mm², 19 poles
0459 836 980
1.7 m C
0459 836 981
5mC
0459 836 982
10 m C
0459 836 983
15 m C
0459 836 984
25 m C
0459 836 985
35 m C
Connection set water, 95 mm², 19 poles
0459 836 990
1.7 m A
0459 836 991
5mC
0459 836 992
10 m A
0459 836 993
15 m C
0459 836 994
25 m C
0459 836 995
35 m C
TIG torches
0700 300 539
TXH™ 151 V, OKC50, 4 m A
0700 300 545
TXH™ 151 V, OKC 50, 8 m A
0700 300 553
TXH™ 201 V, OKC 50, 4 m A
0700 300 556
TXH™ 201 V, OKC 50, 8 m
Arc air torches
0468 253 880
Flair 600 incl monocable 2.5 m A
0468 253 016
Torch only A
0468 253 015
Monocable only A
0468 253 881
Flair 1600 incl monocable 2.5 m A
0468 253 036
Torch only A
0468 253 035
Monocable only A
0463 362 001
- 25 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising