ESAB | Aristo Retrofit I/O Interface Universal 255 | Instruction manual | ESAB Aristo Retrofit I/O Interface Universal 255 User manual

ESAB Aristo Retrofit I/O Interface Universal 255 User manual
CZ
Aristo
Retrofit I/O Interface
Universal 255
Návod k používání
0461 314 001 CZ 20130531
Valid for serial no. 222-xxx-xxxx
-2-
1 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
4.1 Umístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Pokyny pro zapojení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ostatní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
5 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
Zapojení a ovládací zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1
Prohlídka a čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 CONNECTION & FUNCTION DESCRIPTION OF I/O SIGNALS . . . . . . . . . .
10
10
11
9.1
9.2
9.3
Connection table for I/O signals on robot side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input data I/O signals from robot controller to welding equipment . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output data I/O signals from the welding equipment to the robot controller . . . . . . . .
11
13
15
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTŘEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
18
19
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-3-
CZ
1
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištĕní, že každý, kdo pracuje na tomto
zařízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní
opatření musí splňovat požadavky, které se týkají tohoto druhu zařízení. Vedle standardních
bezpečnostních opatření, která se vztahují na toto pracovištĕ, dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádĕt zaškolený personál, který je s provozem tohoto zařízení důkladnĕ
seznámen. Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou
mít za následek zranĕní obsluhy a poškození zařízení.
1.
Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístĕním nouzového vypínače,
S s jeho funkcí,
S s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
S se svářením a řezáním.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se při spuštĕní tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela žádná
neautorizovaná osoba,
S při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3.
Pracovištĕ musí být:
S vhodné pro daný účel,
S bez průvanu.
4.
Pomůcky osobní ochrany:
S Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, odĕv odolný proti
ohni a ochranné rukavice.
S nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste se mohli
zachytit nebo si jimi způsobit popáleniny.
5.
Všeobecná bezpečnostní opatření:
S ujistĕte se, že zpĕtný vodič je bezpečnĕ připojen,
S práci na vysokonapĕťovém zařízení smí provádĕt pouze kvalifikovaný elektrikář,
S po ruce musí být jasnĕ označené hasicí zařízení, mazání.
S Mazání a údržba zařízení se nesmí provádĕt za provozu.
br08d1j
-4© ESAB AB 2013
CZ
VÝSTRAHA
Sváření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření
a řezání dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého
zamĕstnavatele, které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnĕte jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S
Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
S
Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
S
Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin.
S
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti
vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
S
Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný
odĕv.
S
Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné
hořlavé materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
S
Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
UPOZORNĔNÍ!
Před instalací a použitím zařízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu dobře
rozumíte.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pouze pro sváření obloukem.
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických
zařízení a její implementací podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených
sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB.
Společnost ESAB vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro
svářečské práce a přídavná zařízení.
br08d1j
-5© ESAB AB 2013
CZ
2
ÚVOD
Rozhraní Retrofit I/O Universal 255 kontroluje a převádí signály na sběrnici CAN z
napájecího zdroje do svařovacího robotu a používá se s napájecími zdroji, které jsou
řízeny sběrnicí CAN, například Mig 4000i nebo Mig 5000i se vstupy/výstupy U82.
Rozhraní Retrofit I/O Universal 255 převádí analogové a digitální signály na
komunikační signály pro provozní sběrnici (CAN) a signály z provozní sběrnice na
digitální a analogové signály.
2.1
Vybavení
Rozhraní Retrofit I/O Universal 255 se dodává s návodem k používání, řídicím
kabelem a kabelem se 48pólovou zástrčkou a nulovým vodičem, který se zapojuje
mezi rozhraní a skříň robotu.
Společnost ESAB vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro
svářečské práce a přídavná zařízení.
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozhraní Retrofit I/O Universal 255
Síťové napětí (z robotu)
24 V ss.
Pojistka
1A
Připojení k robotu
48kolíková zásuvka
Hmotnost
6,1 kg
Rozměry (D x Š x V)
365 x 351 x 110 mm
Třída krytí
IP23
Třída krytí
Kód IP označuje třídu elektrického krytí, tj. stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmĕtů nebo
vody. Zařízení označené IP 23 je určeno pro vnitřní a venkovní použití.
4
INSTALACE
Instalaci by mĕl provádĕt profesionální pracovník.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pro průmyslové použití. V domácím prostředí může způsobit
rušení rádiového příjmu. Je na odpovĕdnosti uživatele, aby přijal přimĕřená ochranná
opatření.
VÝSTRAHA!
Při svařování v prostředí se zvýšeným nebezpečím úrazu elektrickým proudem,
lze používat pouze ty zdroje energie, které jsou určeny k použití v tomto prostřdí.
Tyto zdroje energie jsou označeny symbolem
.
br08d1j
-6© ESAB AB 2013
CZ
4.1
Umístění
Rozhraní Retrofit I/O Universal 255 se instaluje nad napájecí zdroj. Odstraňte
pryžovou podložku (C) na napájecím zdroji a potom zasuňte obrubu skříně rozhraní
(A) do bočních profilů (B) na napájecím zdroji, jak je znázorněno na následujícím
obrázku.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ! Zašroubujte tři šrouby do otvorů v přední straně skříně
rozhraní a rádně je utáhněte, aby vzniklo elektrické spojení. Zkontrolujte, zda vzniklo
elektrické spojení.
br08d1j
-7© ESAB AB 2013
CZ
4.2
Pokyny pro zapojení
Úplné popisy napájecího zdroje/podavače drátu jsou k dispozici v samostatných
návodech k používání.
1
Spojovací kabely z napájecího zdroje pro
svařování do podavače drátu.
4
Aristo U82
2
Připojení sběrnice CAN (12pólový konek­
tor Burndy) z napájecího zdroje pro
svařování do rozhraní I/O.
5
Spojení mezi napájecím zdrojem a skříní
robotu (nulový kabel)
3
Řídicí kabel mezi rozhraním Retrofit I/O
Universal 255 a ovladačem robotu
Ostatní
Nulový kabel s průřezem 6 mm 2
S
Nulový kabel s průřezem 6 mm2 mezi napájecím zdrojem a skříní robotu se dodává v délce
15 m a při instalaci se musí zkrátit na požadovanou délku.
Doba spuštění
S
br08d1j
Dobu spuštění skříně rozhraní po aktivaci proudu/napájení lze zpozdit až o jednu minutu.
-8© ESAB AB 2013
CZ
5
OBSLUHA
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tímto zařízením jsou
uvedeny na stranĕ 4. Před použitím zařízení si je důkladnĕ prostudujte!
5.1
Zapojení a ovládací zařízení
1
Kontrolka (BÍLÁ), napájení
z robotu
3
Pojistka 1 A/24 V ss. z robotu
2
Přípojka pro signály do/ze svařovací pistole
robotu (48pólová zásuvka)
4
Přípojka pro čisticí stanici hořáku
5
Přípojka pro řídicí kabel z napájecího zdroje
(12pólová sběrnice CAN)
Rozhraní Retrofit I/O Universal 255 se připojuje ke skříni robotu a k napájecímu
zdroji.
Typový štítek je umístěn na
zadní straně skříně rozhraní.
br08d1j
-9© ESAB AB 2013
CZ
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je pro zajištĕní bezpečnosti a spolehlivosti důležitá.
Pouze osoby s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi (oprávnĕný personál)
mohou odstraňovat bezpečnostní štítky.
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
6.1
Prohlídka a čištění
Pravidelně kontrolujte skříň rozhraní, zda je elektricky spojena s napájecím zdrojem,
a přípojky, zda jsou správně zapojené a nejsou vadné.
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
S
Zhasla kontrolka (bílá) na přední straně?
Zkontrolujte pojistku, zda je neporušená.
S
Ujistěte se, že vedení je správně umístěno v příslušných konektorech.
Úplné popisy napájecího zdroje, podavače drátu a ovládacího panelu jsou k dispozici v samostatných
návodech k používání.
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Opravy a elektrické práce musí provádĕt autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Retrofit I/O Interface Universal 255 je navžena a zkoušena v souladu s mezinárodními a
evropskými normami 60974-1 a 60974-10. Servisní jednotka, která provedla servisní
zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným
normám.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
***
POZOR! 9. ZAPOJENÍ A FUNKČNÍ POPIS VSTUPNÍCH/VÝSTUPNÍCH SIGNÁLŮ
jsou k dispozici pouze v angličtině a jsou určeny především pro montážního technika a
instalaci skříně rozhraní, jak je popsáno na str. 11.
br08d1j
- 10 © ESAB AB 2013
9
CONNECTION & FUNCTION DESCRIPTION OF I/O SIGNALS
The Retrofit I/O Interface Universal is the interface between the welding robot and the
welding equipment. The Retrofit I/O Interface Universal converts the robot's I/O signals to
field bus signals to the welding equipment. The Retrofit I/O Interface Universal also
converts the field bus signals from the welding equipment to I/O signals to the welding
robot.
9.1
Connection table for I/O signals on robot side
Connection
Cable number
Robot side
I/O Signals
H
J
K
L
8
9
10
11
M
N
P
R
S
T
U
V
X
W
Y
Z
12
13
14
15
16
17
18
19
21
20
22
23
Weld on
Gas purge
Inching wire
Reverse inching
wire
Air purge
0V = Quick stop
analogue active
Touch sense
Memory 1
Memory 2
Memory 4
Memory 8
Memory 16
Memory 32
Memory 64
Memory 128
E
F
G
5
6
7
Voltage reference
Wirefeed reference
0V reference to
robot
a
b
c
d
e
f
24
25
26
27
28
29
Arc acknow.
Touch sense resp.
0V = Machine error
Collision detect
Weld busy
Remote active
A
1
B
2
Shield
Shield
24V supply from
robot
0V supply from
robot
Ground
br08d2e
- 11 -
Input
Welding
Equipment
Analogue Input
Welding
Equipment
Output
Welding
Equipment
Power
supply
General
stop
Torch
cleaning
br08d2e
v
u
p
q
30
31
32
33
G-Stop
G-Stop
G-Stop
G-Stop
g
h
34
35
i
36
Lubrication
Lubrication clea­
ning
Lubrication finish
- 12 -
9.2
Input data I/O signals from robot controller to welding
equipment
Weld ON (Cable no 8)
The signal starts the welding process, but before the welding process starts the
quick stop and stop signals are checked to ensure that they are not active.
Quick stop (Cable no 13)
The signal stops the equipment if it is active in the welding process, it carries out a
normal stop without crater filling. The function is used when a quick stop (low signal
0V) is required but it gives a normal burnback time to prevent the wire sticking in the
weld pool. The signal also blocks the start command.
Wire inching (Cable no 10)
Used when one wants to feed wire without welding voltage.
The signal starts the wire feed without the welding voltage being activated. The wire
feed unit is ramping up the wire feed speed. If the signal is active during the welding
process, the command is ignored.
If both welding and wire inching are activated at the same time the equipment will
ignore the wire inching command and start the welding process.
Gas purge (Cable no 9)
Gas flushing is used when measuring the gas flow or to flush any air or moisture
from the gas hoses before welding starts. Gas flushing is carried out without voltage
or wire feed occurring.
Welding start always activates the gas valve even if the manual gas command is
given. In the same way the gas valve for gas post flow is always closed if it is not
closed already.
Gas flushing operates parallel to the gas pre-flow and gas post-flow functions. To
control the welding gas from the robot, set the gas pre-flow to minimum and the gas
post-flow to maximum, and then control the welding gas using the gas flushing
functions.
Air purge (Cable no 12)
The signal controls the valve for air cleaning welding spatter.
Touch sense (Cable no 15)
This command is used by the robot to sense where the wire is.
When the function is active, the power source will give out current limited, idle
voltage to see if the wire is in contact with the workpiece. On contact, the output
signal ”Touch sense response” is activated.
br08d2e
- 13 -
Analogue Active (Not availabe for the moment)
The signal is used to switch between the analogue and digital remote modes.
Analogue Active allows analogue control of the welding parameters, voltage, arc
voltage and the wire feed speed.
If the welding method SuperPulse is to be used, the ”analogue active” signal must be
deactivated.
When the analogue method is activated the power source will not use the preset
values for wire feed speed and voltage when new welding data is selected. When
”analogue active” is activated the robot controls arc voltage and wire feed speed
using analogue signals.
With the analogue active signal deactivated, welding data is exchanged with preset
welding data such as voltage, wire feed speed to fixed set welding parameters.
The pre-programmed welding data (schedules) is requested from the control box
U82 welding data memory.
Welding data (Memory) (Cable 16-23)
With the signals memory 1, 2, 4, 8, 15, 32, 64, 128 one accesses saved welding data
(schedules) in U82 I/O.
The binary coded combinations of these signals can be used to recall the memories
1-255 in the U82 I/O memory bank.
A complete set of welding data includes all settings that can be made in U82 I/O, see
the instruction manual for U82.
Voltage reference (Cable no 5 - Not available at the moment)
This signal is used by the robot for analogue control of the welding voltage if
analogue active is selected. It stretches from 0-10V and corresponds to welding
voltage socket as follows.
0V reference gives a deviation on the selected arc voltage of -10V
10V reference gives a deviation on the selected arc voltage of +10V
If the machine is in non-synergy mode, the equipment will use the appreciated value.
0V reference gives arc voltage 8V
10V reference gives arc voltage 60V
Wire feed speed reference signal (Cable no 6 - Not available at the moment)
The signal is used by the robot to make analogue adjustments to the wire feed
speed. The internal solution is 0.1 m/min.
Input voltage
0V
10 V
br08d2e
Mini. value for wire feed (normally 0.8 m/min) (RoboFeed)
Max. value for wire feed (normally 30 m /min)
- 14 -
9.3
Output data I/O signals from the welding equipment to the
robot controller
Arc acknowledge (Cable no 25)
The signal is activated after established welding start if the voltage and current
strength lie within weldable limits. The signal disappears if welding cannot be
established.
The criterion for establishing a welding arc is that the process control has passed the
start- procedure, which means that only a short circuit is not sufficient to meet the
criteria. Normal delay from the first contact, which is acknowledged by the welding
arc (wire feed time for this after the first contact is established ) is in the range of 2 to
20 ms. If there is a poor start to the welding arc the ”Arc acknowledge” is further
delayed.
Touch sense response (Cable no 26)
This signal indicates contact in the welding circuit, i.e. that the wire is in contact with
the workpiece. To obtain ”touch sense response” the ”touch sense” input signal must
be activated.
Collision detect (Cable no 26)
The signal comes via the internal CAN bus from the feeding mechanism (RoboFeed).
The signal indicates that the robot's breaker has activated. The interface activates a
relay which breaks two safety loops from the robot, at which the robot orders a quick
stop of both robot and the welding equipment.
The output is high when the welding gun breaker is tripped (the signal is sent to the
robot).
Machine error (Cable no 27)
The signal is low (0V) when an error has been detected in the welding equipment.
Weld busy (Cable no 28)
This signal indicates when the welding equipment is occupied with welding. The
signal can be configurated in the U82 I/O configuration menu.
Remote active (Cable no 29)
Remote active is activated when remote is chosen in U82.
General stop (Cable no 30-33)
Can be used as an electrical stop, to stop the servo motors on the robot, when
collision detect signal is low (0V).
br08d2e
- 15 -
Schema
External General Stop
Not available at the moment
Power source
Torch cleaner
XS01 A B K L E G
XS04
24VR 0VR
XP01 A B K L E G
D
E C B A
W1
36 35 34
30 31 32 33
27
7 6 5
XS03 i
h g
v u p q
d
G F E
XP03
h g
v u p q
d
G F E
i
415
A1
712
613
1
2
103
Filter board 1
J4
6
5
4
1
711
616
2
612
7 3 1 5
6 7 2 3 8 4 5 1
4
Analog input
to equipment
KL9010 KL3062
Weld Busy
Remote Active
Reserve
Reserve
Bus
resistor
0VR
24VR
X2
0VR
X1
24VR
614
3
3
715
Voltage 0-10V
Wire 0-10V
Com 0V
Com 0V
HL1
2
2
815
315
X7
1
1
J1
603
154
X5
414
4
X6
102
A1
R2 A2
401
6
714
3
713
0V
CAN HIGH
CAN LOW
X5
5
4
222
615
114
3
022
201
R2
R1
A2
101
C1
023 024 025 026
505
224 223 221
Digital output from
equipment
KL2134:2
Interface Box
br08dia
- 16 © ESAB AB 2013
Robot
26 25 24
23 22 21 20
19 18 17 16 29 28
15
14 13 12 11 10 9
8
2 1
c b a
Z Y X W
V U T S f
e
R
P N M L K J
H
B A
c b a
Z Y X W
V U T S f
e
R
P N M L K J
H
B A
111
Shield
218
3
R1
A1
4
FU1
018
016
10 11 12 13 14 15 16
017
9
2
1
J3
AP1
6
5
4
3
405
301
J6
2
1
124
7
200
8
502
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
606
1
7
703
J2
1
6
1
8
904
1101
302
1405
1501
1503
1
1607
2
1704
3
1808
4
1605
J5
1702
Filter board 2
1806
AP2
1
5
807
J5
1
1001
205
304
2
8
1A
Filter board 1
AP1
3
7
015
6
014
5
013
220
4
012
005
3
011
004
2
010
003
1
008
002
J2
001
1504
6
1603
106
5
1701
105
4
1801
104
A2
202
203
0 24
V V
Weld On
Gas Purge
8 4 7 3 6 2 5 1 8 4 7 3 6 2 5 1
Inching
Reverse Wire
Air Purque
Quick Stop
Analog Active
Reserv
Tourche Sense
Reserve
Reserve
Wire Feeder
Memory 1
Memory 2
Memory 4
Memory 8
Arc Acknowledge
Tourch Sense R.
Machine Error=0V
Collision Detect
0VR
24VR
0VR
24VR
8 4 7 3 6 2 5 1
Memory 16
Memory 32
Memory 64
Memory 128
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
6 7 2 3 8 4 5 1
BK5151
Digital input to
equipment
KL2134:1
KL1408:3
KL1408:2
KL1408:1
Interface Box
br08dia
W2
0V
Digital input to
equipment
3
CAN LOW
Digital input to
equipment
2
CAN HIGH
7
Digital output from
equipment
+ -
4
3
1
- 17 © ESAB AB 2013
Retrofit I/O Interface Universal 255
Objednací číslo
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 090 884
Retrofit I/O Interface Universal 255
Includes the Control cables, see on
page 19 and a Instruction manual.
0461 314 001
Instruction manual
Retrofit I/O Interface Universal 255
0459 839 091
Spare parts list
Retrofit I/O Interface Universal 255
br08o
- 18 © ESAB AB 2013
Retrofit I/O Interface Universal 255
Spotřební díly
Aristo[ U82+ I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 820 883
Rebuilding kit Incl. Adapter (12 pole to 10 pole) .
Mig 4002, 5002 and 6502
0461 322 880
Extension cable (U82, 7,5 m) . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 877 891
Control cable
Retrofit I/O to power source (1,7 m) . . . . . . . . . . .
0461 319 880 *
Control cable (7,5 m, 48-pole) . . . . . . . . . . . . . . . . .
0461 321 880
* Included in 0461 090 884 Retrofit I/O Interface Universal 255
br08acc
- 19 © ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising