ESAB | Aristo Retrofit I/O Interface Universal 255 | Instruction manual | ESAB Aristo Retrofit I/O Interface Universal 255 User manual

ESAB Aristo Retrofit I/O Interface Universal 255 User manual
NL
Aristo
Retrofit I/O Interface
Universal 255
Gebruiksaanwijzing
0461 314 001 NL 20130531
Valid for serial no. 222-xxx-xxxx
-2-
1 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
4.1 Plaatsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Aansluitinstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overige . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
8
5 BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1
Inspectie en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7 PROBLEMEN OPLOSSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVEONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 CONNECTION & FUNCTION DESCRIPTION OF I/O SIGNALS . . . . . . . . . .
10
10
11
9.1
9.2
9.3
Connection table for I/O signals on robot side . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Input data I/O signals from robot controller to welding equipment . . . . . . . . . . . . . . . . .
Output data I/O signals from the welding equipment to the robot controller . . . . . . . .
11
13
15
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
18
19
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-3-
NL
1
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB uitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veilig­
heidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
uitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de wer­
king van de uitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden waardoor
de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de las- en snijtechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontsto­
ken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting, waaronder een veilig­
heidsbril, niet-ontvlambare kleding en veiligheidshandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kun­
nen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de uitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
-4br08d1h
© ESAB AB 2013
NL
WAARSCHUWING
De vlamboog en het snijden kunnen gevaarlijk zijn voor uzelf en voor anderen; daarom met u
voorzichtig zijn bij het lassen en snijden. Volg de veiligheidsvoorschriften van uw werkgever
op. Ze moeten gebaseerd zijn op de waarschuwingstekst van de producent.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de uitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS - Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de rook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de rook en het gas afgezogen
worden.
LICHTSTRALEN - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd be­
schermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders
gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk mate­
riaal in de buurt is.
LAWAAI - Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN - Neem contact op met een vakman.
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat tot installatie en gebruik.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
LET OP!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u
overgaat tot installatie en gebruik.
LET OP!
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische apparatuur aan het einde van
de levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf informatie inwinnen over
goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
-5br08d1h
© ESAB AB 2013
NL
2
INLEIDING
De Retrofit I/O Interface Universal 255 controleert de CAN-bussignalen,
converteert deze van de stroombron naar de lasrobot en wordt gebruikt voor
stroombronnen aangestuurd door een CAN-bus, zoals Mig 4000i of Mig 5000i met
U82 I/O.
De Retrofit I/O Interface Universal 255 converteert analoge en digitale signalen
naar veldbuscommunicatie (CAN) en van veldbussignalen naar digitale en analoge
signalen.
2.1
Apparatuur
De Retrofit I/O Interface Universal 255 wordt geleverd met een handleiding,
besturingskabel , 48-polige mofplug en 0-kabel die de interface en de robotkast met
elkaar verbindt.
ESAB heeft alle benodigde lasbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
3
TECHNISCHE GEGEVENS
Retrofit I/O Interface Universal 255
Netspanning (van robot)
24 V DC
Zekering
1A
Robotaansluiting
48-pens aansluiting
Gewicht
6,1 kg
Afmetingen (l x b x h)
365 x 351 x 110 mm
Beschermingsklasse
IP23
Veiligheidsnorm
De IP-code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwer­
pen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen- als buitenshuis.
4
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
LET OP!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product
radiostoring veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om
passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
WAARSCHUWING!
Bij het lassen in een omgeving met verhoogd elektrisch gevaar, mogen
alleen stroombronnen die speciaal geschikt zijn voor dergelijke
omgevingen worden gebruikt. Deze stroombronnen zijn voorzien van het
symbool
.
-6br08d1h
© ESAB AB 2013
NL
4.1
Plaatsing
De Retrofit I/O Interface Universal 255 wordt geïnstalleerd boven de stroombron.
Verwijder het rubberen matje (C) van de stroombron en schuif daarna de flens van
de interfacekast (A) in de zijprofielen (B) van de stroombron. Zie de afbeelding
hieronder.
BELANGRIJK! Draai de 3 schroeven aan de voorzijde van de interfacekast
voldoende stevig aan om er zeker van te zijn dat er een elektrische verbinding wordt
gemaakt. Controleer of de elektrische verbinding tot stand is gebracht.
-7br08d1h
© ESAB AB 2013
NL
4.2
Aansluitinstructies
De volledige beschrijvingen van de stroombron/draadaanvoereenheid zijn te vinden
in de aparte handleidingen.
1
Aansluitkabels van de lasstroombron naar
de draadaanvoereenheid.
4
Aristo U82
2
CAN-busaansluiting (12-polige Burndy)
van de lasstroombron naar de I/O
Interface.
5
Aansluiting tussen stroombron en robot­
kast (spanning kabel 0 V)
3
Besturingskabel tussen de Retrofit I/O
Interface Universal 255 en de robot
controller
Overige
0-kabel 6 mm 2
S
De 0-kabel 6 mm2 tussen de stroombron en de robotkast wordt geleverd in een lengte van
15 m en moet tijdens de installatie op de gewenste lengte worden gesneden.
Opstarttijd
S
De opstarttijd van de interfacekast als de stroom/spanning is geactiveerd, kan maximaal 1
minuut worden vertraagd.
-8br08d1h
© ESAB AB 2013
NL
5
BEDIENING
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven
uitrusting vindt u op pagina 4. Lees deze voorschriften zorgvuldig door, voor­
dat u de uitrusting in gebruik neemt.
5.1
Aansluitingen en bedieningselementen
1
Indicatielampje (WIT), voeding
van robot.
3
Zekering / 1 A 24 VDC van robot
2
Aansluiting voor signalen naar/van de
lastoorts van de robot (48-polige connector)
4
Aansluiting voor reinigingsstation van toorts
5
Aansluiting voor bedieningskabel van
stroombron (12-pens CAN-bus)
De Retrofit I/O Interface Universal 255 wordt aangesloten op de robotkast en de
stroombron.
Het typeplaatje zit op de
achterzijde van de interfacekast.
-9br08d1h
© ESAB AB 2013
NL
6
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor een veilige, betrouwbare werking.
Alleen personen met de juiste elektrische kennis (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen.
LET OP!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf tijdens
de garantieperiode reparaties uitvoert.
6.1
Inspectie en reiniging
Controleer regelmatig of de interfacekast een elektrische verbinding heeft met de
stroombron en of de aansluitingen goed zijn aangesloten en niet defect zijn.
7
PROBLEMEN OPLOSSEN
S
Is het indicatielampje (wit) aan de voorzijde gedoofd?
Controleer of de zekering niet is doorgebrand.
S
Controleer of de bedrading goed in de connectors zit.
De volledige beschrijvingen van de stroombron, de draadaanvoereenheid en het bedieningspaneel
zijn te vinden in de aparte handleidingen.
8
RESERVEONDERDELEN BESTELLEN
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
Retrofit I/O Interface Universal 255 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze vol­
doet aan de internationale en europese norm 60974-1 en 60974-10. Na onderhoudof reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het
product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde norm.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB-dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
***
LET OP! 9. BESCHRIJVING VAN AANSLUITING EN WERKING VAN I/O-SIGNA­
LEN
is uitsluitend beschikbaar in het Engels en is in eerste instantie bedoeld voor de
integrator en de installatie van de interfacekast op pagina 11.
- 10 br08d1h
© ESAB AB 2013
9
CONNECTION & FUNCTION DESCRIPTION OF I/O SIGNALS
The Retrofit I/O Interface Universal is the interface between the welding robot and the
welding equipment. The Retrofit I/O Interface Universal converts the robot's I/O signals to
field bus signals to the welding equipment. The Retrofit I/O Interface Universal also
converts the field bus signals from the welding equipment to I/O signals to the welding
robot.
9.1
Connection table for I/O signals on robot side
Connection
Cable number
Robot side
I/O Signals
H
J
K
L
8
9
10
11
M
N
P
R
S
T
U
V
X
W
Y
Z
12
13
14
15
16
17
18
19
21
20
22
23
Weld on
Gas purge
Inching wire
Reverse inching
wire
Air purge
0V = Quick stop
analogue active
Touch sense
Memory 1
Memory 2
Memory 4
Memory 8
Memory 16
Memory 32
Memory 64
Memory 128
E
F
G
5
6
7
Voltage reference
Wirefeed reference
0V reference to
robot
a
b
c
d
e
f
24
25
26
27
28
29
Arc acknow.
Touch sense resp.
0V = Machine error
Collision detect
Weld busy
Remote active
A
1
B
2
Shield
Shield
24V supply from
robot
0V supply from
robot
Ground
- 11 br08d2e
Input
Welding
Equipment
Analogue Input
Welding
Equipment
Output
Welding
Equipment
Power
supply
General
stop
Torch
cleaning
v
u
p
q
30
31
32
33
G-Stop
G-Stop
G-Stop
G-Stop
g
h
34
35
i
36
Lubrication
Lubrication clea­
ning
Lubrication finish
- 12 br08d2e
9.2
Input data I/O signals from robot controller to welding
equipment
Weld ON (Cable no 8)
The signal starts the welding process, but before the welding process starts the
quick stop and stop signals are checked to ensure that they are not active.
Quick stop (Cable no 13)
The signal stops the equipment if it is active in the welding process, it carries out a
normal stop without crater filling. The function is used when a quick stop (low signal
0V) is required but it gives a normal burnback time to prevent the wire sticking in the
weld pool. The signal also blocks the start command.
Wire inching (Cable no 10)
Used when one wants to feed wire without welding voltage.
The signal starts the wire feed without the welding voltage being activated. The wire
feed unit is ramping up the wire feed speed. If the signal is active during the welding
process, the command is ignored.
If both welding and wire inching are activated at the same time the equipment will
ignore the wire inching command and start the welding process.
Gas purge (Cable no 9)
Gas flushing is used when measuring the gas flow or to flush any air or moisture
from the gas hoses before welding starts. Gas flushing is carried out without voltage
or wire feed occurring.
Welding start always activates the gas valve even if the manual gas command is
given. In the same way the gas valve for gas post flow is always closed if it is not
closed already.
Gas flushing operates parallel to the gas pre-flow and gas post-flow functions. To
control the welding gas from the robot, set the gas pre-flow to minimum and the gas
post-flow to maximum, and then control the welding gas using the gas flushing
functions.
Air purge (Cable no 12)
The signal controls the valve for air cleaning welding spatter.
Touch sense (Cable no 15)
This command is used by the robot to sense where the wire is.
When the function is active, the power source will give out current limited, idle
voltage to see if the wire is in contact with the workpiece. On contact, the output
signal ”Touch sense response” is activated.
- 13 br08d2e
Analogue Active (Not availabe for the moment)
The signal is used to switch between the analogue and digital remote modes.
Analogue Active allows analogue control of the welding parameters, voltage, arc
voltage and the wire feed speed.
If the welding method SuperPulse is to be used, the ”analogue active” signal must be
deactivated.
When the analogue method is activated the power source will not use the preset
values for wire feed speed and voltage when new welding data is selected. When
”analogue active” is activated the robot controls arc voltage and wire feed speed
using analogue signals.
With the analogue active signal deactivated, welding data is exchanged with preset
welding data such as voltage, wire feed speed to fixed set welding parameters.
The pre-programmed welding data (schedules) is requested from the control box
U82 welding data memory.
Welding data (Memory) (Cable 16-23)
With the signals memory 1, 2, 4, 8, 15, 32, 64, 128 one accesses saved welding data
(schedules) in U82 I/O.
The binary coded combinations of these signals can be used to recall the memories
1-255 in the U82 I/O memory bank.
A complete set of welding data includes all settings that can be made in U82 I/O, see
the instruction manual for U82.
Voltage reference (Cable no 5 - Not available at the moment)
This signal is used by the robot for analogue control of the welding voltage if
analogue active is selected. It stretches from 0-10V and corresponds to welding
voltage socket as follows.
0V reference gives a deviation on the selected arc voltage of -10V
10V reference gives a deviation on the selected arc voltage of +10V
If the machine is in non-synergy mode, the equipment will use the appreciated value.
0V reference gives arc voltage 8V
10V reference gives arc voltage 60V
Wire feed speed reference signal (Cable no 6 - Not available at the moment)
The signal is used by the robot to make analogue adjustments to the wire feed
speed. The internal solution is 0.1 m/min.
Input voltage
0V
10 V
Mini. value for wire feed (normally 0.8 m/min) (RoboFeed)
Max. value for wire feed (normally 30 m /min)
- 14 br08d2e
9.3
Output data I/O signals from the welding equipment to the
robot controller
Arc acknowledge (Cable no 25)
The signal is activated after established welding start if the voltage and current
strength lie within weldable limits. The signal disappears if welding cannot be
established.
The criterion for establishing a welding arc is that the process control has passed the
start- procedure, which means that only a short circuit is not sufficient to meet the
criteria. Normal delay from the first contact, which is acknowledged by the welding
arc (wire feed time for this after the first contact is established ) is in the range of 2 to
20 ms. If there is a poor start to the welding arc the ”Arc acknowledge” is further
delayed.
Touch sense response (Cable no 26)
This signal indicates contact in the welding circuit, i.e. that the wire is in contact with
the workpiece. To obtain ”touch sense response” the ”touch sense” input signal must
be activated.
Collision detect (Cable no 26)
The signal comes via the internal CAN bus from the feeding mechanism (RoboFeed).
The signal indicates that the robot's breaker has activated. The interface activates a
relay which breaks two safety loops from the robot, at which the robot orders a quick
stop of both robot and the welding equipment.
The output is high when the welding gun breaker is tripped (the signal is sent to the
robot).
Machine error (Cable no 27)
The signal is low (0V) when an error has been detected in the welding equipment.
Weld busy (Cable no 28)
This signal indicates when the welding equipment is occupied with welding. The
signal can be configurated in the U82 I/O configuration menu.
Remote active (Cable no 29)
Remote active is activated when remote is chosen in U82.
General stop (Cable no 30-33)
Can be used as an electrical stop, to stop the servo motors on the robot, when
collision detect signal is low (0V).
- 15 br08d2e
Schema
External General Stop
Not available at the moment
Power source
Torch cleaner
XS01 A B K L E G
XS04
24VR 0VR
XP01 A B K L E G
D
E C B A
W1
36 35 34
30 31 32 33
27
7 6 5
XS03 i
h g
v u p q
d
G F E
XP03
h g
v u p q
d
G F E
i
415
A1
712
613
1
2
103
Filter board 1
J4
6
5
4
1
711
616
2
612
7 3 1 5
6 7 2 3 8 4 5 1
4
Analog input
to equipment
KL9010 KL3062
Weld Busy
Remote Active
Reserve
Reserve
Bus
resistor
0VR
24VR
X2
0VR
X1
24VR
614
3
3
715
Voltage 0-10V
Wire 0-10V
Com 0V
Com 0V
HL1
2
2
815
315
X7
1
1
J1
603
154
X5
414
4
X6
102
A1
R2 A2
401
6
714
3
713
0V
CAN HIGH
CAN LOW
X5
5
4
222
615
114
3
022
201
R2
R1
A2
101
C1
023 024 025 026
505
224 223 221
Digital output from
equipment
KL2134:2
Interface Box
- 16 br08dia
© ESAB AB 2013
Robot
26 25 24
23 22 21 20
19 18 17 16 29 28
15
14 13 12 11 10 9
8
2 1
c b a
Z Y X W
V U T S f
e
R
P N M L K J
H
B A
c b a
Z Y X W
V U T S f
e
R
P N M L K J
H
B A
111
Shield
218
3
R1
A1
4
FU1
018
016
10 11 12 13 14 15 16
017
9
2
1
J3
AP1
6
5
4
3
405
301
J6
2
1
124
7
200
8
502
18 17 16 15 14 13 12 11 10 9
606
1
7
703
J2
1
6
1
8
904
1101
302
1405
1501
1503
1
1607
2
1704
3
1808
4
1605
J5
1702
Filter board 2
1806
AP2
1
5
807
J5
1
1001
205
304
2
8
1A
Filter board 1
AP1
3
7
015
6
014
5
013
220
4
012
005
3
011
004
2
010
003
1
008
002
J2
001
1504
6
1603
106
5
1701
105
4
1801
104
A2
202
203
0 24
V V
Weld On
Gas Purge
8 4 7 3 6 2 5 1 8 4 7 3 6 2 5 1
Inching
Reverse Wire
Air Purque
Quick Stop
Analog Active
Reserv
Tourche Sense
Reserve
Reserve
Wire Feeder
Memory 1
Memory 2
Memory 4
Memory 8
Arc Acknowledge
Tourch Sense R.
Machine Error=0V
Collision Detect
0VR
24VR
0VR
24VR
8 4 7 3 6 2 5 1
Memory 16
Memory 32
Memory 64
Memory 128
Reserve
Reserve
Reserve
Reserve
6 7 2 3 8 4 5 1
BK5151
Digital input to
equipment
KL2134:1
KL1408:3
KL1408:2
KL1408:1
Interface Box
W2
0V
Digital input to
equipment
3
CAN LOW
Digital input to
equipment
2
CAN HIGH
7
Digital output from
equipment
+ -
4
3
1
- 17 br08dia
© ESAB AB 2013
Retrofit I/O Interface Universal 255
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
Notes
0461 090 884
Retrofit I/O Interface Universal 255
Includes the Control cables, see on
page 19 and a Instruction manual.
0461 314 001
Instruction manual
Retrofit I/O Interface Universal 255
0459 839 091
Spare parts list
Retrofit I/O Interface Universal 255
- 18 br08o
© ESAB AB 2013
Retrofit I/O Interface Universal 255
Accessoires
Aristo[ U82+ I/O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 820 883
Rebuilding kit Incl. Adapter (12 pole to 10 pole) .
Mig 4002, 5002 and 6502
0461 322 880
Extension cable (U82, 7,5 m) . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 877 891
Control cable
Retrofit I/O to power source (1,7 m) . . . . . . . . . . .
0461 319 880 *
Control cable (7,5 m, 48-pole) . . . . . . . . . . . . . . . . .
0461 321 880
* Included in 0461 090 884 Retrofit I/O Interface Universal 255
- 19 br08acc
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising