ESAB | Caddy Tig 2200i AC/DC | Instruction manual | ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC Používateľská príručka

ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC Používateľská príručka
CZ
Caddy®
Tig 2200i AC/DC
Návod k používání
0460 225 201 CZ 20130418
Valid for serial no. 803-xxx-xxxx, 843-xxx-xxxx
-2-
1 B E ZP E Č NO S T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panely . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
Pokyny pro zvedání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umístĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napájení ze sítĕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
5.1
5.2
5.3
5.4
Zapojení a ovládací zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legenda k symbolům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení k chladicí jednotce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapínání napájecího zdroje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
10
6.1
Prohlídka a čištĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 T E C H N IC K É Ú D A J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 IN S T A L A C E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 OB S L UHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 Ú DR ŽB A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 V Y HL E DÁ V Á NÍ ZÁ V A D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 O B J E D N Á V Á N Í N Á H R A D N ÍC H D ÍL Ů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 D E MO N T Á Ž A L I K V I D A C E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S C H E MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O B J E D N A C Í Č ÍS L O . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S P O T Ř E B N Í D ÍL Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výrobce si vyhrazuje právo na
TOCj
4
6
zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
-3-
6
6
6
8
9
11
11
11
12
12
14
16
17
CZ
1
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištĕní, že každý, kdo pracuje na tomto
zařízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní
opatření musí splňovat požadavky, které se týkají tohoto druhu zařízení. Vedle standardních
bezpečnostních opatření, která se vztahují na toto pracovištĕ, dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádĕt zaškolený personál, který je s provozem tohoto zařízení důkladnĕ
seznámen. Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou
mít za následek zranĕní obsluhy a poškození zařízení.
1.
Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
s jeho obsluhou,
s umístĕním nouzového vypínače,
s jeho funkcí,
s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
se svářením a řezáním.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
se při spuštĕní tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela žádná
neautorizovaná osoba,
při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3.
Pracovištĕ musí být:
vhodné pro daný účel,
bez průvanu.
4.
Pomůcky osobní ochrany:
Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, odĕv odolný proti
ohni a ochranné rukavice.
nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste se mohli
zachytit nebo si jimi způsobit popáleniny.
5.
Všeobecná bezpečnostní opatření:
ujistĕte se, že zpĕtný vodič je bezpečnĕ připojen,
práci na vysokonapĕťovém zařízení smí provádĕt pouze kvalifikovaný elektrikář
po ruce musí být jasnĕ označené hasicí zařízení, mazání.
Mazání a údržba zařízení se nesmí provádĕt za provozu.
,
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pouze pro sváření obloukem.
bt33d1ja
-4-
© ESAB AB 2013
CZ
VÝSTRAHA
S váření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření
a řezání dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého
zamĕstnavatele, které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
Nainstalujte a uzemnĕte jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin.
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti
vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný
odĕv.
Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné
hořlavé materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
VÝSTRAHA!
Nepoužívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
UPOZORNĔNÍ!
Před instalací a použitím zařízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu dobře
rozumíte.
UPOZORNĔNÍ!
Zařízení “class A" není určeno k používání v obytných oblastech, v
nichž je elektrické napájení zajišťováno veřejnou, nízkonapĕťovou
rozvodnou sítí. Kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním se
mohou v takových oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení “class A".
Společnost ESAB vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro
svářečské práce a přídavná zařízení.
bt33d1ja
-5-
© ESAB AB 2013
CZ
2
ÚVOD
Tig 2200i AC/DC je napájecí zdroj pro svařování TIG, který lze používat také pro
svařování MMA. Lze jej napájet střídavým (AC) nebo stejnosmĕrným (DC) proudem.
Příslušenství k výrobku ESAB lze nalézt na stranĕ 17.
2.1 Vybavení
Napájecí zdroj se dodává s 5m zpĕtným kabelem, 3m síťovým kabelem, přepravním
popruhem, držákem kabelu, hřídelovým řemenem, návodem k použití napájecího
zdroje a ovládacím panelem.
2.2 Ovládací panely
TA33 AC/DC
TA34 AC/DC
Viz samostatný návod k použití, kde najdete podrobný popis ovládacích panelů.
Návody k použití v jiných jazycích si můžete stáhnout z webových stránek
www.esab.com.
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Tig 2200i AC/DC
10 %, 1~ 50/60 Hz
Síťové napĕtí
230 V,
Síťové napájení
Zmax 0,28 ohm
Primární proud
Imax TIG
Imax MMA
27 A
25 A
40 W
Příkon bez zátĕže
při úsporném režimu, 6,5 min po svařování
Rozsah nastavení
TIG AC*/DC
MMA
3 A -220 A
4 A -160 A
Přípustná zátĕž při TIG
20% pracovní cyklus
60% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
220 A/18,8 V
150 A/16,0 V
140 A/15,6 V
Přípustná zátĕž při MMA
30% pracovní cyklus
60% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
160 A/26,4 V
120 A/24,8 V
110 A/24,4 V
bt33d1ja
-6-
© ESAB AB 2013
CZ
Tig 2200i AC/DC
Zapalovací napĕtí
(Upk)
11,5 kV
Účiník při maximálním proudu
TIG
MMA
0,99
0,99
Účinnost při maximálním proudu
TIG
MMA
66 %
74 %
Napĕtí naprázdno, TIG
55 - 60 V
Napĕtí naprázdno, MMA
s VRD
55 - 60 V
< 35 V
Provozní teplota
-10 až +40 ° C
Přepravní teplota
-20 až +55 ° C
Konstantní akustický tlak v otevřeném
obvodu
< 70 dB (A)
Rozmĕry, d x š x v
418 x 188 x 345 mm
Hmotnost
15,7 kg
Ochranný plyn
max. tlak
Všechny typy určené ke svařování TIG
5 bar
Třída izolace transformátoru
H
Třída krytí
Třída použití
IP 23
*) Minimální intenzita proudu po dobu svařování záleží na přímĕsích použitých u hliníkových desek a
na čistotĕ jejich povrchu.
Zatĕžovací cyklus
Zatĕžovací cyklus specifikuje čas jako procento desetiminutového intervalu, bĕhem kterého můžete
svařovat nebo řezat při konkrétní zátĕži. Pracovní cyklus platí pro 40 ° C.
Třída krytí
Kód IP označuje třídu elektrického krytí, tj. stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmĕtů nebo
vody. Zařízení označené IP 23 je určeno pro vnitřní a venkovní použití.
Třída použití
Symbol
udává, že tento napájecí zdroj je určen pro použití v oblastech se zvýšeným
elektrickým nebezpečím.
Síťové napájení, Z max
Maximální přípustná impedance vedení v síti podle IEC 61000-3-11.
bt33d1ja
-7-
© ESAB AB 2013
CZ
4
INSTALACE
Instalaci by mĕl provádĕt profesionální pracovník.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pro průmyslové použití. V domácím prostředí může způsobit
rušení rádiového příjmu. Je na odpovĕdnosti uživatele, aby přijal přimĕřená ochranná
opatření.
4.1 Pokyny pro zvedání
Nainstalujte přepravní popruh podle
obrázku a zvedejte napájecí zdroj za
tento popruh.
4.2 Umístĕní
Umístĕte napájecí zdroj pro svařování tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a
výstupním otvorům pro chladicí vzduch.
4.3 Napájení ze sítĕ
Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj pro svařování
připojen ke správnému síťovému napĕtí a zda je
chránĕn správnĕ dimenzovanou pojistkou.
Připojení k ochrannému zemnicímu vodiči musí být
provedeno v souladu s předpisy.
Typový štítek s údaji o připojeném napájení
Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřez vodičů
Tig 2200i AC/DC
Síťové napĕtí
Kmitoèet sítì
Průřez síťového kabelu
mm2
Proud fáze I ef.
Pojistka
proti rázovému přepĕtí
typ C MCB
TIG
230 V
10 %,1
50 Hz
3G 2,5
MMA
230 V
10 %,1
50 Hz
3G 2,5
14 A
15 A
16 A
16 A
16 A
16 A
POZOR! Výše uvedené průřezy síťových kabelů a zatížitelnosti pojistek odpovídají švédským
předpisům. Používejte napájecí zdroj pro sváření v souladu s příslušnými státními předpisy.
bt33d1ja
-8-
© ESAB AB 2013
CZ
5
OBSLUHA
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tímto zařízením jsou
uvedeny na stranĕ 4 . Před použitím zařízení si je důkladnĕ prostudujte!
5.1 Zapojení a ovládací zařízení
1
2
3
4
5
Přípojky pro dálkový ovladač
Ovládací panel (viz samostatný návod k
použití)
Přípojka pro hořák
Přípojka pro plyn do hořáku
Konektor pro připojení svařovacího kabelu
nebo svařovacího hořáku
6
7
Přípojka pro zpĕtný kabel
Hlavní vypínač
8
9
Síťový kabel
Přípojka pro přívod ochranného plynu
5.2 Legenda k symbolům
MMA
bt33d1ja
TIG
Zemnící svorka
-9-
© ESAB AB 2013
CZ
5.3 Připojení k chladicí jednotce
Bezpečnostní kryty smí odstraňovat pouze osoby s příslušnou
v
elektrotechnice (autorizovaný personál) za účelem připojení nebo servisu, údržby
nebo opravy svářecího zařízení.
Viz pokyny pro instalaci na str. 8.
5.4 Zapínání napájecího zdroje
Zapnĕte síťové napájení otočením síťového vypínače do polohy “1“.
Vypnĕte jednotku otočením vypínače do polohy “0“.
Údaje o svařování budou uloženy bez ohledu na to, zda dojde k přerušení síťového
napájení, nebo je napájecí jednotka normálním způsobem vypnuta, takže jsou k
dispozici při dalším spuštĕní jednotky.
bt33d1ja
- 10 -
© ESAB AB 2013
CZ
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je pro zajištĕní bezpečnosti a spolehlivosti důležitá.
Bezpečnostní kryty smí odstraňovat pouze osoby s příslušnou kvalifikací v
elektrotechnice (autorizovaný personál) za účelem připojení nebo servisu, údržby
nebo opravy svářecího zařízení.
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
6.1 Prohlídka a čištĕní
Napájecí zdroj
Pravidelnĕ kontrolujte, zda není napájecí zdroj pro svařování ucpán nečistotami.
Četnost a způsob čištĕní jsou závislé na: typu svařování, dobĕ hoření oblouku,
umístĕní a okolním prostředí. Za normálních podmínek stačí napájecí zdroj
jedenkrát ročnĕ profouknout suchým stlačeným vzduchem (se sníženým tlakem).
Jinak způsobí ucpané vstupy a výstupy vzduchu přehřátí.
Svařovací hořák
K zajištĕní bezproblémového svařování se musí opotřebené díly svařovacího hořáku
pravidelnĕ čistit a mĕnit.
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto
doporučené kontroly.
Druh závady
Nápravné opatření
Není oblouk.
Zkontrolujte, zda je zapnutý síťový vypínač.
Zkontrolujte správnost připojení kabelu svařovacího proudu a
zpĕtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte síťové napájení.
Bĕhem svařování došlo k
přerušení svařovacího proudu.
Zkontrolujte, zda se neaktivovaly tepelné pojistky.
Zkontrolujte síťové pojistky.
Často dochází k aktivaci
tepelné pojistky.
Přesvĕdčete se, zda nejsou překročeny předepsané hodnoty
napájecího zdroje pro svařování (tj. zda není zařízení
přetíženo).
Nízký svařovací výkon.
Zkontrolujte správnost připojení kabelu svařovacího proudu a
zpĕtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda jsou použity správné elektrody.
Zkontrolujte průtok plynu.
bt33d1ja
- 11 -
© ESAB AB 2013
CZ
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Opravy a elektrické práce musí provádĕt autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Tig 2200i AC/DC je navžena a zkoušena v souladu s mezinárodními a evropskými
normami IEC/EN 60974-1, 60974-3 a IEC/EN 60974-10 . Servisní jednotka, která
provedla servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále
vyhovoval uvedeným normám.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
9
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
Svařovací zařízení se skládá v první řadĕ z oceli, plastů a neželezných kovů a musí se
s ním zacházet v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
Také s chladicí kapalinou se musí zacházet v souladu s místními předpisy na ochranu
životního prostředí.
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických
zařízení a její implementací podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených
sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB.
bt33d1ja
- 12 -
© ESAB AB 2013
53
bt33m11a
- 13 -
© ESAB AB 2013
Schema
bt33e
- 14 -
© ESAB AB 2013
bt33e
- 15 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Objednací číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0460 150 881 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC
0460 150 880 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC
0460 150 882 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH201 4 m
0460 150 883 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH201 4 m
0460 150 884 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH251 4 m, Water cooler
CoolMini, 2-wheel trolley
Filename
Denomination
0459 839 013 Spare parts list
Product
Welding power source, Tig 2200i AC/DC
0460 226
Instruction manual
Control panel, Caddy TA33 AC/DC
0460 227
Instruction manual
Control panel, Caddy TA34 AC/DC
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bt33o
- 16 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Spotřební díly
Remote control adapter RA12
12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN
..........
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 880
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 882
......
............
0459 491 883
Remote control unit AT1 CF CAN
.........
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 491 884
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
Welding cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 884
Return cable kit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 885
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bt33a11a
- 17 -
0459 544 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 001
Cable holder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder holder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
Trolley . . . . . .
for 5-10 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Trolley
for 20-50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 887
bt33a11a
Trolley
for 20-50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 330 880
Tig torch TXH 201 4 m
Tig torch TXH 251w 4 m
0700 300 552
0700 300 561
- 18 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
bt33a11a
Foot pedal TI Foot CAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 315 880
Cooling unit CoolMini
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 144 880
- 19 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising