ESAB | Caddy Tig 2200i AC/DC | Instruction manual | ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC Vartotojo vadovas

ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC Vartotojo vadovas
LT
Caddy®
Tig 2200i AC/DC
Naudojimo instrukcija
0460 225 201 LT 20130418
Valid for serial no. 803-xxx-xxxx, 843-xxx-xxxx
-2-
1 S A UG A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ĮŽ A N G A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Įranga
...............................................................
Valdymo skydai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 T E C H N I N I A I D U O ME N Y S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Į R E N G I MA S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
4.1
4.2
4.3
Kėlimo instrukcijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vieta
.................................................................
Energijos tiekimas iš. t.in
. .k.lo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
5 V E I K I MA S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
5.2
5.3
5.4
Sujungimai ir kontrolės įrenginiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Simbolių iš. a. i.š.k.in. i.m
. .a.s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aušinimo įrenginio prijungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maitinimo šaltinio įjungimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
10
6 P R I E Ž I Ū R A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1
Apžiūra ir valymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7 T R I K Č I Ų S E K I MA S
....................................................
8 A T S A R G I N I Ų D A L I Ų U Ž S A K Y MA S
...................................
9 I Š MO N T A V I MA S I R A T I D A V I MA S P E R D I R B T I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N U R O D Y MA I D Ë L MO N T A V I MO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
13
D I A G R A MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U Ž S A K Y MO N U ME R I S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEDAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
16
17
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
TOCq
-3-
LT
1
SAUGA
ESAB įrenginio naudotojų pagrindinė pareiga - užtikrinti, kad bet kuris asmuo, dirbantis su įrenginiu
mus šio tipo įrenginiams. Reikėtų atkreipti dėmesį į toliau pateiktas rekomendacijas, taikomas greta
įprastų nurodymų dėl darbo vietos.
Visą darbą turi atlikti kvalifikuotas personalas, išsamiai susipažinęs su įrenginio veikimo principais.
Netinkamai naudojamas įrenginys gali sukelti pavojingą situaciją - gali susižaloti juo besinaudojantis
asmuo ir sugesti pats įrenginys.
1.
Asmuo, naudojantis suvirinimo įrenginį, turi išmanyti šiuos dalykus:
kaip valdyti įrenginį
kur yra avariniai stabdžiai
kaip jis veikia
kokios yra būtinos saugos priemonės
kaip suvirinama ir pjaustoma
2.
Operatorius turi užtikrinti:
kad įjungiant įrenginį darbo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
kad visi žmonės bűtų apsaugoti įjungus elektros lanką
3.
Darbo vieta:
turi būti pritaikyta darbui
joje negali būti skersvėjo
4.
Asmeninės saugos priemonės
Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz., apsauginius
akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines.
Nedėvėkite laisvų aksesuarų, pavyzdžiui, šaliko, apyrankių, žiedų ir pan., kurie gali užkliűti ar
užsidegti.
5.
Bendrosios atsargumo priemonės
Įsitikinkite, ar grįžtamasis kabelis saugiai prijungtas.
Su aukštos įtampos įranga dirbti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
Tinkama gaisro gesinimo įranga turi bűti aiškiai pažymėta ir lengvai pasiekiama.
Darbo metu negalima tepti įrenginio ar atlikti jo techninio patikrinimo.
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinimui elektros lanku.
bt33d1qa
-4-
© ESAB AB 2013
LT
ĮSPĖJIMAS
Virindami ir pjaustydami elektros lanku galite susižaloti pats ir sužeisti kitus. Suvirinimo ir pjaustymo
gos tai-syklėmis, pagrįstomis gamintojo informacija apie galimą riziką.
ELEKTROS SMŪGIS - galite žūti.
Instaliuokite ir įžeminkite įrenginį laikydamiesi galiojančių normų.
Nelieskite veikiančių elektros sistemos dalių ar elektrodų plika oda, šlapiomis pirštinėmis ar drabužiais.
Pasirūpinkite izoliacija nuo žemės ir apdorojamo objekto.
Įsitikinkite, ar tvirtai ir saugiai stovite.
DŪMAI IR DUJOS gali pakenkti sveikatai.
Patraukite galvą iš dūmų juostos.
Naudokite ventiliatorių, elektros lanko ilgintuvą arba ir viena, ir kita - taip dūmai ir dujos nepateks į jūsų
kvėpavimo takus ir nepasklis po visą teritoriją.
LEKTROS LANKO SPINDULIAI - gali pažeisti regą ir nudeginti odą.
Saugokite savo akis ir kūną. Naudokite tinkamą suvirintojo kaukę ir filtruojamąjį lęšį bei dėvėkite apsauginius drabužius.
Apsaugokite šalia stovinčius žmones tinkamomis kaukėmis arba užuolaida.
GAISRO PAVOJUS
Kibirkštys (purslai) gali sukelti gaisrą. Todėl patikrinkite, ar šalia nėra degių medžiagų.
TRIUKŠMAS - per didelis triukšmas gali pakenkti klausai.
Saugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos priemones.
Įspėkite šalia stovinčius žmones apie galimą pavojų.
GEDIMAS - kreipkitės į ekspertą pagalbos įvykio vietoje.
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir
įsidėmėkite pateiktus nurodymus.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
ĮSPĖJIMAS!
Nenaudokite maitinimo šaltinio atitirpdydami užšalusius vamzdžius.
DĖMESIO!
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti,
perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir įsidėmėkite
pateiktus nurodymus.
DĖMESIO!
„Class A" tipo įranga neskirta naudoti gyvenamosiose patalpose, kur
elektros srovė tiekiama viešaisiais žemos įtampos elektros tinklais. Gali
kilti sunkumų tokiose patalpose nustatant elektromagnetinę „class A"
įrangos suderinamumą dėl laidais sklindančių, taip pat ir spinduliuojamų
trukdžių.
ESAB gali pateikti jums visas reikalingas suvirinimo apsaugas ir priedus.
bt33d1qa
-5-
© ESAB AB 2013
LT
2
ĮŽANGA
Tig 2200i AC/DC - tai TIG suvirinimo maitinimo šaltinis, kurį taip pat galima naudoti
MMA suvirinimui. Jį taip pat galima naudoti su kintamąja srove (AC) arba su
nuolatine srove (DC).
Gaminiui skirtą ESAB papildomą įrangą rasite puslapyje 17.
2.1 Įranga
Maitinimo šaltinis tiekiamas su 5 m grįžtamuoju kabeliu, 3 m elektros tiekimo kabeliu,
dirželiu nešiojimui, kabelio laikikliu, ašies dirželiu ir maitinimo šaltinio bei valdymo
skydo naudojimo instrukcija.
2.2 Valdymo skydai
TA33 AC/DC
TA34 AC/DC
Žr. atskirą naudojimo instrukciją, kurioje valdymo skydai aprašyti detaliai.
Naudojimo instrukcijas kitomis kalbomis galima parsisiųsti iš tinklalapio
www.esab.com.
3
TECHNINIAI DUOMENYS
Tig 2200i AC/DC
10%, 1~ 50/60 Hz
Maitinimo tinklo átampa
230 V,
Elektros tinklas
Zmaks. 0,28 ohm
Pirminë srovë
Imaks. TIG
Imaks. MMA
27 A
25 A
40 W
Energijos poveikis neákrovus
poreikis energijos taupymo režimu, 6,5 min. po
suvirinimo
Nustatymo intervalas
TIG AC*/DC
MMA
3 ć 220 A
4 ć 160 A
Leidţiamas ákrovis su TIG
20% našumo ciklo
60% našumo ciklo
100% našumo ciklo
220 A / 18,8 V
150 A / 16,0 V
140 A / 15,6 V
Leidţiamas ákrovis su MMA
30% našumo ciklo
60% našumo ciklo
100% našumo ciklo
160 A / 26,4 V
120 A / 24,8 V
110 A / 24,4 V
bt33d1qa
-6-
© ESAB AB 2013
LT
Tig 2200i AC/DC
Uţdegimo átampa (Upk)
11,5 kV
Galios faktorius esant didžiausiai srovei
TIG
MMA
0,99
0,99
Efektyvumas esant didžiausiai srovei
TIG
MMA
66 %
74 %
Atviros grandinës átampa TIG
55 ć 60 V
Atviros grandinës átampa MMA
su VRD
55 ć 60 V
<35 V
Darbo temperatűra
Nuo -10 iki 40° C
Perveţimo temperatűra
Nuo -20 iki 55° C
Nuolatinis garso slëgis atvirojoje grandinëje
< 70 dB (A)
Matmenys (ilgis x plotis x aukštis)
418 x 188 x 345 mm
Svoris
15,7 kg
Apsauginës dujos
maks. slëgis
Visi tipai, numatyti TIG suvirinimui
5 bar
Transformatoriaus izoliacijos klasë
H
Atitvarř klasë
Taikymo klasë
IP 23
*) Minimali srovė virinant su kintamąja srove (AC) priklauso nuo lydinio, naudojamo aliuminio
plokštelėms ir jų paviršiaus švarumo.
Darbo ciklas
Darbo ciklas - tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį jūs galite virinti arba pjauti
su tam tikra apkrova. Našumo ciklas nurodytas esant 40° C.
Izoliacijos klasė
IP kodas nurodo izoliacijos klasę, t. y. apsaugos nuo kietų objektų ar vandens įsiskverbimo laipsnį.
Įranga, pažymėta IP23 , skirta naudoti patalpoje ir lauke.
Taikymo klasė
Simbolis
nurodo, kad maitinimo šaltinis skirtas naudoti tose vietose, kur didesnė rizika,
susijusi su elektros srove.
Elektros srovė Z maks.
Maksimali leistina tinklo linijos tariamoji varža atitinka IEC 61000-3-11 reikalavimą.
bt33d1qa
-7-
© ESAB AB 2013
LT
4
ĮRENGIMAS
Instaliuoti turi kvalifikuotas specialistas.
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas naudoti pramonėje. Naudojant šį gaminį namuose, jis gali sukelti
radijo trikdžių. Naudotojas prisiima atsakomybę už tinkamų atsargumo priemonių
taikymą.
4.1 Kėlimo instrukcijos
Uždėkite dirželį nešiojimui kaip
pavaizduota ir pakelkite maitinimo
šaltinį suėmę už dirželio.
4.2 Vieta
Suvirinimo maitinimo šaltinį pastatykite taip, kad jo aušinamojo oro įvadai ir išvadai
nebūtų uždengti.
4.3 Energijos tiekimas iš tinklo
Patikrinkite, ar suvirinimo maitinimo šaltinis prijungtas
prie tinkamos įtampos elektros tinklo ir ar jis
apsaugotas tinkamo dydžio saugikliu.
Turi būti įrengtas apsauginis įžeminimas, atitinkantis
galiojančias normas.
Informacinė plokštelė su tiekiamos energijos duomenimis.
Rekomenduojami saugiklių dydžiai ir minimalus kabelio skerspjūvis
Tig 3000i AC/DC
Maitinimo tinklo įtampa
Elektros tinklo dažnis
Elektros tinklo kabelio
skerspjūvis mm2
Srovės fazė I RMS
Saugiklis
apsauga nuo viršįtampio
tipas C MCB
TIG
230 V
10 %,1
50 Hz
3G2,5
MMA
230 V
10 %,1
50 Hz
3G2,5
14 A
15 A
16 A
16 A
16 A
16 A
PASTABA! Aukščiau nurodyti elektros tinklo kabelio skerspjūvio ir saugiklio dydžiai atitinka Švedijoje
galiojančias normas. Naudokite suvirinimo maitinimo šaltinius laikydamiesi atitinkamų jūsų šalyje
galiojančių normų.
bt33d1qa
-8-
© ESAB AB 2013
LT
5
VEIKIMAS
Bendruosius nurodymus dėl saugos dirbant su įrenginiu rasite puslapyje 4 .
Įdėmiai perskaitykite juos prie š pradėdami naudoti įrenginį!
5.1 Sujungimai ir kontrolės įrenginiai
1
2
3
4
5
Nuotolinio valdymo įtaiso jungtis
Valdymo skydas (žr. atskirą naudojimo
instrukciją)
Degiklio jungtis
Degiklio dujų jungtis
Suvirinimo kabelio arba degiklio jungtis
6
7
Grįžtamojo kabelio jungtis
Elektros tinklo jungiklis
8
9
Elektros tinklo kabelis
Apsauginių dujų jungtis
5.2 Simbolių išaiškinimas
MMA
bt33d1qa
TIG
Grįžtamasis spaustuvas
-9-
© ESAB AB 2013
LT
5.3 Aušinimo įrenginio prijungimas
Tik asmenys, turintys atitinkamą elektriko išsilavinimą (įgaliotas personalas), gali
nuimti apsaugines plokštes prisijungdami prie suvirinimo įrenginio, atlikdami techninę
priežiūrą ar remontą.
Žr. įrengimo instrukcijas 8 psl.
5.4 Maitinimo šaltinio įjungimas
Įjunkite maitinimo įrenginį nustatydami elektros tinklo jungiklį į padėtį "1".
Išjunkite įrenginį nustatydami jungiklį į padėtį "0".
Kai elektros srovės tiekimas nutraukiamas arba maitinimo šaltinis išjungiamas
įprastiniu būdu, suvirinimo duomenys bus išsaugoti, todėl jais bus galima naudotis
kitą kartą paleidus įrenginį.
6
PRIEŽIŪRA
Nuolatinė techninė priežiūra būtina siekiant, kad įrenginys dirbtų saugiai ir patikimai.
Tik asmenys, turintys atitinkamą elektriko išsilavinimą (įgaliotas personalas), gali
nuimti apsaugines plokštes prisijungdami prie suvirinimo įrenginio, atlikdami techninę
priežiūrą ar remontą.
DĖMESIO!
Jei klientas garantiniu laikotarpiu pats bando taisyti gaminio gedimus, tiekėjo suteikta
garantija netaikoma.
6.1 Apžiūra ir valymas
Maitinimo šaltinis
Reguliariai tikrinkite, kad suvirinimo maitinimo šaltinis nebūtų užsiteršęs purvu.
Kaip dažnai ir kokie valdymo metodai turi būti taikomi, priklauso nuo: suvirinimo
proceso, elektros lanko naudojimo laiko, vietos ir aplinkos sąlygų. Paprastai pakanka
nupūsti maitinimo šaltinį sausu suslėgtu oru (sumažintu slėgiu) vieną kartą per
metus.
Priešingu atveju, dėl perkaitimo oro įvadai arba išvadai gali užsiteršti arba užsikimšti.
Suvirinimo degiklis
Suvirinimo degiklio susidėvinčios dalys turi būti valomos ir keičiamos reguliariais
intervalais, taip užtikrinant suvirinimą be trikčių.
bt33d1qa
- 10 -
© ESAB AB 2013
LT
7
TRIKČIŲ SEKIMAS
Išmėginkite šias rekomenduojamas patikras prieš siųsdami įgaliotam priežiūros
darbus atliekančiam technikui.
Gedimo rūšis
Gedimo ištaisymas
Nėra lanko
Patikrinkite, ar įjungtas elektros tinklo jungiklis.
Patikrinkite, ar suvirinimo srovės ir grįžtamasis kabelis
sujungti teisingai.
Patikrinkite, ar nustatyta teisinga srovės reikšmė.
Patikrinkite elektros tinklą.
Suvirinimo srovė nutraukiama
suvirinimo metu.
Patikrinkite, ar neįsijungė apsaugos nuo perkaitinimo.
Patikrinkite elektros tinklo saugiklius.
Šiluminė apsauga nuo
perkaitimo dažnai įsijungia.
Patikrinkite, ar neviršijate nustatytos suvirinimo maitinimo
šaltinio reikšmės (t. y., ar įrenginys nebuvo perkrautas).
Bloga suvirinimo kokybė
Patikrinkite, ar suvirinimo srovės ir grįžtamasis kabelis
sujungti teisingai.
Patikrinkite, ar nustatyta teisinga srovės reikšmė.
Patikrinkite, ar naudojami tinkami elektrodai.
Patikrinkite dujų tekėjimą.
8
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
Remontuoti ir prižiūrėti elektros sistemą turi įgaliotas ESAB techninės priežiūros
specialistas.Naudokite tik originalias atsargines ir keičiamąsias ESAB detales.
Tig 2200i AC/DC sukurtas ir išbandytas pagal tarptautinius ir Europos standartus
IEC/EN 60974-1, 60974-3 ir IEC/EN 60974-10 . Priežiūros arba remonto darbus atlikęs
aptarnavimo skyrius privalo uľtikrinti, kad gaminys vėl atitiktų nurodytą standartą.
Atsargines detales galite užsakyti iš savo artimiausio ESAB platintojo, žr. šios
publikacijos paskutinį puslapį.
9
IŠMONTAVIMAS IR ATIDAVIMAS PERDIRBTI
Suvirinimo įrangą daugiausiai sudaro plienas, plastikas ir spalvotieji metalai, ją reikia
lizuoti laikantis vietinių aplinkosaugos įstatymų.
Aušinimo skystį taip pat reikia išmesti laikantis vietinių aplinkosaugos įstatymų.
Išmeskite elektroninę įrangą pateikdami ją perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2002/96/EB dėl elektrinių ir elektroninių atliekų ir jos
pritaikymą atsižvelgiant į nacionalinius įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir
(arba) elektroninė įranga turi būti išmesta pateikiant perdirbimo įmonei.
Būdami už įrangą atsakingu asmeniu esate įpareigotas gauti informaciją apie
patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB platintoją.
bt33d1qa
- 11 -
© ESAB AB 2013
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 12 -
Nurodymai dël montavimo
153
bt33m11a
- 13 -
© ESAB AB 2013
Diagrama
bt33e
- 14 -
© ESAB AB 2013
bt33e
- 15 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Užsakymo numeris
Ordering no.
Denomination
Type
0460 150 881 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC
0460 150 880 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC
0460 150 882 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH201 4 m
0460 150 883 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH201 4 m
0460 150 884 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH251 4 m, Water cooler
CoolMini, 2-wheel trolley
Filename
Denomination
0459 839 013 Spare parts list
Product
Welding power source, Tig 2200i AC/DC
0460 226
Instruction manual
Control panel, Caddy TA33 AC/DC
0460 227
Instruction manual
Control panel, Caddy TA34 AC/DC
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bt33o
- 16 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Priedai
Remote control adapter RA12
12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN
..........
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 880
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 882
......
............
0459 491 883
Remote control unit AT1 CF CAN
.........
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 491 884
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
Welding cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 884
Return cable kit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 885
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bt33a11a
- 17 -
0459 544 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 001
Cable holder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder holder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
Trolley . . . . . .
for 5-10 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Trolley
for 20-50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 887
bt33a11a
Trolley
for 20-50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 330 880
Tig torch TXH 201 4 m
Tig torch TXH 251w 4 m
0700 300 552
0700 300 561
- 18 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
bt33a11a
Foot pedal TI Foot CAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 315 880
Cooling unit CoolMini
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 144 880
- 19 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising