ESAB | Caddy Tig 2200i AC/DC | Instruction manual | ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC Lietotāja rokasgrāmata

ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC Lietotāja rokasgrāmata
LV
Caddy®
Tig 2200i AC/DC
Lietošanas pamācība
0460 225 201 LV 20130418
Valid for serial no. 803-xxx-xxxx, 843-xxx-xxxx
-2-
1 D R O Š ĪB A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 IE V A D S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Aprīkojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vadības paneļi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 T E H N IS K IE D A T I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 U Z S T Ā D ĪŠ A N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
4.1
4.2
4.3
Celšanas instrukcijas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novietošana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tīkla strāvas padeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
5 D A R B ĪB A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1 Savienojumi un kontroles ierīces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Simbolu skaidrojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Pievienošana dzesēšanas ierīcei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Barošanas avota ieslēgšana un izslēgšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
10
6 AP K OP E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1
Pārbaude un tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7 K Ļ Ū MJ U ME K L Ē Š A N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 R E Z E R V E S D A Ļ U P A S Ū T ĪŠ A N A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 D E MO N T Ā Ž A U N N O D O Š A N A L Ū Ž Ņ O S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MO N T Ā Ž A S I N S T R U K C I J A S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
13
SHĒMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P A S Ū T Ī Š A N A S N U MU R S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P I E D E R U MI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
16
17
.
TOCl
-3-
LV
1
DROŠĪBA
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts, ka visi, kas strādā ar iekārtu vai pie
tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst prasībām, kas
attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas attiecas uz darba vietu, jāievēro
šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina metināšanas iekārtas darbību. Nepareizas
iekārtas ekspluatācijas rezultātā var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var
savainoties un iekārta var tikt sabojāta.
1.
Visiem, kas lieto metināšanas iekārtu, jāpārzina:
tās darbība
kur atrodas avārijas slēdži
tās funkcijas
attiecīgie drošības pasākumi
metināšana un griešana
2.
Operatoram jānodrošina, lai:
neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības zonā.
neviens nebūtu neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks
3.
Darba vietā:
jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem
nedrīkst būt caurvējš
4.
Individuālās aizsardzības līdzekļi
Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, tādus kā aizsargbrilles, ugunsdrošu apģērbu,
aizsargcimdus.
Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes, gredzenus utt., kas
var aizķerties vai radīt apdegumus.
5.
Parastie drošības pasākumi
Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši.
Strādāt ar augstsprieguma iekārtu drīkst tikai kvalificēts elektriķis.
Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu.
Iekārtas eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt tās darbības laikā.
UZMANĪBU!
Šis ražojums paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
bt33d1la
-4-
© ESAB AB 2013
LV
BRĪDINĀJUMS
Metinot un griežot ar elektrisko loku, var savainot sevi un citus. Metinot ievērojiet drošības
pasākumus. Lai darba devējs jūs iepazīstina ar drošības praksi, kas pamatojas uz ražotāja
norādītajiem bīstamības datiem.
ELEKTROŠOKS - bīstams dzīvībai
Uzstādiet un iezemējiet metināšanas agregātu atbilstoši piemērojamajiem standartiem.
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām vai elektrodiem ar kailu ādu, slapjiem cimdiem vai slapju
apģērbu.
Esiet izolēts no zemes un apstrādājamā materiāla.
Strādājiet drošā pozā.
DŪMI UN GĀZES - var būt kaitīgi veselībai
Neturiet galvu dūmos.
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un darba zonas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie
loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu.
Sargiet acis un ķermeni. Lietojiet pareizu metināšanas masku un aizsarglēcas un lietojiet aizsargājošu
apģērbu.
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai aizslietņiem.
UGUNSBĪSTAMĪBA
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav viegli uzliesmojošu materiālu.
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi.
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
Brīdiniet blakus esošos par iespējamo apdraudējumu.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI - rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu palīdzību.
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet liet ošanas pamācību.
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet strāvas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
UZMANĪBU!
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni
izlasiet lietošanas pamācību.
UZMANĪBU!
“Class A" iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās mājās, kurās
elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot publisko zemsprieguma
elektrotīklu. Šādās vietās var būt grūtības nodrošināt “Class A“ iekārtu
elektromagnētisko saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma
izraisītos traucējumus.
ESAB var nodrošināt visus vajadzīgos piederumus aizsardzībai un
metināšanai.
bt33d1la
-5-
© ESAB AB 2013
LV
2
IEVADS
Tig 2200i AC/DC ir TIG metināšanas (loka metināšana ar volframa elektrodu inertās
gāzes vidē) barošanas avots, ko var izmantot arī MMA (manuālais metāla loks)
metināšanā. To var izmantot ar maiņstrāvu (AC) un līdzstrāvu (DC).
Izstrādājuma ESAB piederumu sarakstu skatiet 17 lpp.
2.1 Aprīkojums
Barošanas avota komplektācijā ietilpst 5 m garš atgriezeniskais kabelis, 3 m garš
barošanas kabelis, siksna pārnēsāšanai, kabeļa turētājs, vārpstas siksna, barošanas
avota un vadības paneļa lietošanas instrukcija.
2.2 Vadības paneļi
TA24 AC/DC
TA34 AC/DC
Plašāku aprakstu par vadības paneļiem skatiet atsevišķajā lietošanas rokasgrāmatā.
Lietošanas instrukcijas citās valodās var lejupielādēt no tīmekļa vietnes
www.esab.com.
3
TEHNISKIE DATI
Tig 2200i AC/DC
10%, 1~ 50/60 Hz
Tīkla spriegums
230V,
Elektrotīkls
Zmaks. 0,28 oms
Primārā tinuma strāva
Imaks. TIG
Imaks. MMA
27 A
25 A
Bezslodzes jauda
nepieciešama enerģijas taupīšanas režīmā, 6,5
min. pēc metināšanas
40 W
Iestatījumu diapazons
TIG maiņstrāva*/līdzstrāva
MMA
3 A - 220 A
4 A - 160 A
Pieļaujamā slodze TIG
20% darba ciklā
60% darba ciklā
100% darba cikls
220 A/18,8 V
150 A/16,0 V
140 A/15,6 V
Pieļaujamā slodze MMA
30% darba ciklā
60% darba ciklā
100% darba ciklā
160 A/26,4 V
120 A/24,8 V
110 A/24,4 V
bt33d1la
-6-
© ESAB AB 2013
LV
Tig 2200i AC/DC
Aizdedzes spriegums
(Upk)
11,5 kV
Jaudas koeficients pie maksimālās strāvas
TIG
MMA
0,99
0,99
Efektivitāte pie maksimālās strāvas
TIG
MMA
66 %
74 %
Atvērtas ķēdes spriegums TIG
55-60 V
Atvērtas ķēdes spriegums MMA
ar VRD
55-60 V
< 35 V
Darba temperatūra
no -10 līdz +40 ° C
Pārvietošanas temperatūra
no -20 līdz +55 ° C
Pastāvīgais skaņas spiediens atvērtajā ķēdē
< 70 dB (A)
Izmēri: garums x platums x augstums,
418 x 188 x 345 mm
Svars
15,7 kg
Ekranējošā gāze
maks. spiediens
Visi veidi, kas paredzēti TIG metināšanai
5 bar
Transformatora izolācijas kategorija
H
Aizsardzības kategorija
Lietojuma kategorija
IP 23
*) Minimālā strāva maiņstrāvas metināšanas laikā atkarīga no alumīnija plāksnēm izmantotā
sakausējuma un to virsmas tīrības.
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var metināt vai
griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40° C temperatūrai.
Izturības klase
Ar kodu IP apzīmē izturības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens
iedarbību. Iekārta, kas marķēta ar IP23, paredzēta lietošanai telpās un ārpus tām.
Lietošanas klase
Simbols
bīstamību.
norāda, ka strāvas avotu paredzēts izmantot vietās ar paaugstinātu elektrisko
Elektrotīkls, Zmaks.
Maksimālā pieļaujamā tīkla līnijas pilnā pretestība saskaņā ar IEC 61000-3-11.
bt33d1la
-7-
© ESAB AB 2013
LV
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic aroda speciālistam.
UZMANĪBU!
Šo ražojumu paredzēts lietot rūpnieciski. Mājas apstākļos šis ražojums var izraisīt
radiotraucējumus. Lietotājam jāveic pienācīgi drošības pasākumi.
4.1 Celšanas instrukcijas
Uzstādiet pārnēsāšanas siksnu, kā
parādīts attēlā, un celiet barošanas
avotu aiz tās.
4.2 Novietošana
Novietojiet metināšanas barošanas avotu tā, lai dzesēšanas gaisa ieplūdes un
izplūdes atveres nebūtu nosegtas.
4.3 Tīkla strāv as padeve
Pārbaudiet, vai metināšanas barošanas avots ir
pieslēgts atbilstošam elektrotīkla spriegumam un vai
tas ir aizsargāts ar atbilstošu drošinātāju.
Aizsardzības zemējums jāizveido atbilstoši
noteikumiem.
Parametru plāksnīte ar padeves savienojumu datiem
Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums
Tig 2200i AC/DC
Tīkla spriegums
Tîkla frekvence
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma
laukums mm2
Fāzes strāva
I RMS
Drošinātājs
pretviļņu
tips C MCB
TIG
230 V
10 %,1
50 Hz
3G2,5
MMA
230 V
10 %,1
50 Hz
3G2,5
14 A
15 A
16 A
16 A
16 A
16 A
IEVĒROJIET! Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi, kas norādīti iepriekš, atbilst
Zviedrijas noteikumiem. Izmantojiet metināšanas barošanas avotu saskaņā ar attiecīgiem vietējiem
noteikumiem.
bt33d1la
-8-
© ESAB AB 2013
LV
5
DARBĪBA
Vispārīgus drošības noteikumus par darbu ar iekārtu sk. 4 . lpp. Pirms sākat
lietot iekārtu, izlasiet tos pilnībā!
5.1 Savienojumi un kontroles ierīces
1
2
3
4
5
Tālvadības ierīces savienojums
Vadības panelis (skatiet atsevišķu
lietošanas rokasgrāmatu)
Savienojums deglim
Savienojums degļa gāzei
Savienojums metināšanas kabelim vai
deglim
6
7
Savienojumi atgriezeniskajam kabelim
Tīkla slēdzis
8
9
Tīkla kabelis
Savienojums ekranējošai gāzei
5.2 Simbolu skaidrojums
MMA
bt33d1la
TIG
Atgriezeniskā spaile
-9-
© ESAB AB 2013
LV
5.3 Pievienošana dzesēšanas ierīcei
Tikai personas, kurām ir attiecīgas zināšanas par elektrību, (pilnvarotais personāls)
drīkst noņemt drošības plāksnes, lai pievienotu vai veiktu metināšanas iekārtas
apkopi vai remontu.
Skatiet uzstādīšanas instrukciju 8 . lpp.
5.4 Barošanas avota ieslēgšana un izslēgšana
Ieslēdziet elektrotīkla barošanu, pagriežot tīkla slēdzi stāvoklī "1".
Izslēdziet ierīci, pagriežot tīkla slēdzi stāvoklī "0".
Neatkarīgi no tā, vai rodas tīkla barošanas padeves pārtraukums vai arī barošanas
avotu izslēdz parastā kārtībā, metināšanas dati tiek saglabāti un ir pieejami
nākamajā iekārtas iedarbināšanas reizē.
6
APKOPE
Lai darbība būtu droša un stabila, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personas, kurām ir attiecīgas zināšanas par elektrību, (pilnvarotais personāls)
drīkst noņemt drošības plāksnes, lai pievienotu vai veiktu metināšanas iekārtas
apkopi vai remontu.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā pats
mēģina ražojumu labot, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1 Pārbaude un tīrīšana
Barošanas avots
Regulāri pārbaudiet, vai metināšanas barošanas avots nav aizsērējis ar netīrumiem.
Tīrīšanas biežumu un metodes nosaka: metināšanas process, loka laiki, novietojums
un apkārtējā vide. Parasti ir pietiekami, ka reizi gadā barošanas avotu iztīra ar
saspiesta gaisa strūklu (ar samazinātu spiedienu).
Aizsērējušas vai aizsprostotas gaisa ieplūdes vai izplūdes atveres var izraisīt
pārkaršanu.
bt33d1la
- 10 -
© ESAB AB 2013
LV
Metināšanas deglis
Metināšanas degļa dilstošās daļas regulāri jātīra un jāmaina, lai metināšanu varētu
veikt bez traucējumiem.
7
KĻŪMJU MEKLĒŠANA
Pirms vērsties pie autorizētā servisa mehāniķa izmēģiniet šīs ieteiktās pārbaudes un
kontroles metodes.
Kļūmes veids
Kļūmes novēršana
Nav loka.
Pārbaudiet, vai tīkla elektrības padeves slēdzis ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas padeve un
atgriezeniskais kabelis ir pieslēgti pareizi.
Pārbaudiet, vai ir iestatīts atbilstošs strāvas lielums.
Pārbaudiet tīkla elektrības padevi.
Metināšanas strāvas padeve
tiek pārtraukta metināšanas
laikā.
Pārbaudiet, vai nav nostrādājuši slēdži aizsardzībai pret
pārkaršanu.
Pārbaudiet tīkla elektrības padeves drošinātājus.
Bieži nostrādā slēdži
aizsardzībai pret pārkaršanu.
Pārbaudiet, vai nav pārsniegti metināšanas barošanas avota
nominālie dati (piem., vai ierīce nav pārslogota).
Slikta metināšanas kvalitāte.
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas padeve un
atgriezeniskais kabelis ir pieslēgti pareizi.
Pārbaudiet, vai ir iestatīts atbilstošs strāvas lielums.
Pārbaudiet, vai tiek izmantoti atbilstoši elektrodi.
Pārbaudiet gāzes plūsmu.
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Remontu un ar elektrību saistīto darbu veic pilnvarots ESAB apkopes darbinieks.
Izmanto tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Tig 2200i AC/DC ir projektēts un testēts atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas
standartiem IEC/EN 60974-1, 60974-3 un IEC/EN 60974-10 . Servisa centram, kas
veicis apkopi vai remontu, jānodrošina, lai ražojums joprojām atbilstu minētajam
standartam.
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja - sk. šīs publikācijas
pēdējo lappusi.
bt33d1la
- 11 -
© ESAB AB 2013
LV
9
DEMONTĀŽA UN NODOŠANA LŪŽŅOS
Metināšanas iekārta galvenokārt sastāv no tērauda, plastmasas un krāsainajiem
metāliem, un ar to jārīkojas atbilstoši vietējiem vides noteikumiem.
Arī ar dzesēšanas šķidrumu jārīkojas atbilstoši vietējiem vides noteikumiem.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma
atkritumiem un īstenojot to saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks, jānodod utilizācijai otrreizējās
pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt informāciju par
apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB izplatītāju.
bt33d1la
- 12 -
© ESAB AB 2013
Montāžas instrukcijas
133
bt33m11a
- 13 -
© ESAB AB 2013
Shēma
bt33e
- 14 -
© ESAB AB 2013
bt33e
- 15 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Pasūtīšanas numurs
Ordering no.
Denomination
Type
0460 150 881 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC
0460 150 880 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC
0460 150 882 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH201 4 m
0460 150 883 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH201 4 m
0460 150 884 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH251 4 m, Water cooler
CoolMini, 2-wheel trolley
Filename
Denomination
0459 839 013 Spare parts list
Product
Welding power source, Tig 2200i AC/DC
0460 226
Instruction manual
Control panel, Caddy TA33 AC/DC
0460 227
Instruction manual
Control panel, Caddy TA34 AC/DC
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bt33o
- 16 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Piederumi
Remote control adapter RA12
12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN
..........
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 880
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 882
......
............
0459 491 883
Remote control unit AT1 CF CAN
.........
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 491 884
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
Welding cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 884
Return cable kit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 885
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bt33a11a
- 17 -
0459 544 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 001
Cable holder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder holder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
Trolley . . . . . .
for 5-10 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Trolley
for 20-50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 887
bt33a11a
Trolley
for 20-50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 330 880
Tig torch TXH 201 4 m
Tig torch TXH 251w 4 m
0700 300 552
0700 300 561
- 18 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
bt33a11a
Foot pedal TI Foot CAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 315 880
Cooling unit CoolMini
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 144 880
- 19 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising