ESAB | Caddy Tig 2200i AC/DC | Instruction manual | ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC Navodila za uporabo

ESAB Caddy Tig 2200i AC/DC Navodila za uporabo
SI
Caddy®
Tig 2200i AC/DC
Priročnik z navodili
0460 225 201 SI 20130418
Valid for serial no. 803-xxx-xxxx, 843-xxx-xxxx
-2-
1 V A R NO S T
.............................................................
2 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Oprema
...............................................................
Komandne plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 T E H N IČ N I P O D A T K I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 N A ME S T I T E V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
4.1
4.2
4.3
Navodila za dvigovan.je. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mesto
.............................................................
Omrežno napajanje
....................................................
8
8
8
5 DE L O V A NJ E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
5.2
5.3
5.4
Priključki in krmilne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legenda s.im
. .b. olov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključek na hladilno enoto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vklop transformatorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 V ZDR ŽE V A NJ E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
9
9
10
10
10
Pregledovanje in či.š.če
. .nje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7 UG O T A V L J A NJ E NA P A K
...............................................
8 N A R O Č A N J E R E Z E R V N IH D E L O V
.....................................
9 RAZSTAVLJANJE IN RAVNANJE OB IZTEKU ŽIVLJENJSKE DOBE . . . . . . . . . . . . . . . . . .
N A V O D IL A Z A S E S T A V L J A N J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
13
V E Z A L N A S H E MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Š T E V IL K A Z A N A R O Č A N J E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
16
17
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCv
-3-
SI
1
VARNOST
Osebe, ki delajo z opremo ESAB ali okoli nje, morajo upoštevati vse ustrezne varnostne ukrepe.
Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip opreme. Poleg standardnih predpisov
za varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem opreme.
Nepravilno upravljanje opreme lahko povzroči nevarnost ter kot posledico telesne poškodbe delavca
in škodo na opremi.
1.
Vsak, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
njenim upravljanjem;
namestitvijo varnostnih stikal;
njihovim delovanjem;
ustreznimi varnostnimi ukrepi;
varilnim in rezalnim postopkom;
2.
Operater mora zagotoviti, da:
ob zagonu opreme na njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
ob vzpostavitvi obloka nihče od navzočih ni nezaščiten;
3.
Delovno mesto mora biti:
ustrezno za dela, za katera je predvideno;
zaščiteno pred prepihom;
4.
Osebna zaščitna oprema
Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakršni so šali, verižice, prstani ipd., saj jih lahko
oprema zagrabi ali pa povzročijo opekline.
5.
Splošna varnostna opozorila
Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen električar.
Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
Oprema se ne sme mazati ali vzdrževati med delovanjem.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen izključno za obločnemu varjenju.
bt33d1va
-4-
© ESAB AB 2013
SI
OPOZORILO
Obločno varjenje in rezanje je lahko nevarno za vas in vašo okolico. Bodite previdni pri varjenju in
rezanju. Upoštevajte varnostne ukrepe na podlagi navodil proizvajalca.
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA - Lahko je smrtno nevaren.
Varilni aparat namestite in ozemljite v skladu z ustreznimi standardi.
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo, mokrimi rokavicami ali mokrimi
oblačili.
Izolirajte se od mase in obdelovanca.
Poskrbite za primerne delovne pogoje.
DIM IN PLINI - Lahko so škodljivi za zdravje
Držite glavo zunaj dosega hlapov.
Prezračujte, odvajajte pline in dim z delovnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA - Lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno varilno masko z zaščitnim steklom in nosite zaščitno
obleko.
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zavesami.
NEVARNOST POŽARA
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni nikakršnih vnetljivih snovi.
HRUP - Premočan hrup lahko poškoduje sluh.
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito slušnih organov.
Osebe v okolici opozorite na nevarnost.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA - Ob morebitnem nepravilnem delovanju pokličite na pomoč
strokovnjaka.
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite in preučite priročnik z navodili.
ZAŠČITITE SEBE IN OKOLICO!
OPOZORILO!
Vrteči se deli vas lahko poškodujejo; bodite zelo pazljivi.
POZOR!
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite
in preučite priročnik z navodili.
POZOR!
Oprema "Class A" ni namenjena uporabi v stanovanjskih prostorih, kjer
električno energijo zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri zagotavljanju elektromagnetne
združljivosti opreme "Class A" zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
ESAB vam ponuja vsa potrebna zaščitna sredstva in pribor za varjenje.
bt33d1va
-5-
© ESAB AB 2013
SI
2
UVOD
Tig 2200i AC/DC je varilni transformator za varjenje TIG, primeren tudi za varjenje
MMA. Lahko uporablja izmenično (AC) ali istosmerno napajanje (DC).
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan na strani 17.
2.1 Oprema
Transformatorju so priloženi petmetrski povratni kabel, trimetrski omrežni napajalni
kabel, nosilni pas, trak ter priročnik z navodili za varilni transformator in komandno
ploščo.
2.2 Komandne plošče
TA33 AC/DC
TA34 AC/DC
Podrobnejši opis komandnih plošč najdete v posebnem priročniku z navodili.
Priročnike za uporabo v drugih jezikih si lahko pretečite s spletne strani
www.esab.com.
3
TEHNIČNI PODATKI
Tig 2200i AC/DC
10 %, 1~ 50/60 Hz
Omrežna napetost
230 V,
Omrežni priključek
Zmaks 0,28 ohm
Primarni tok
Imaks. TIG
Imaks. MMA
27 A
25 A
Poraba v prostem teku
40 W
Poraba v režimu varčevanja z energijo, 6,5 minut
po koncu varjenja
Območje nastavitev
TIG AC*/DC
MMA
3 - 220 A
4 -160 A
Dovoljena obremenitev pri TIG
20-odstotni obratovalni cikel
60-odstotni obratovalni cikel
100-odstotni obratovalni cikel
220 A/18,8 V
150 A/16,0 V
140 A/15,6 V
Dovoljena obremenitev pri MMA
30-odstotni obratovalni cikel
60-odstotni obratovalni cikel
100-odstotni obratovalni cikel
160 A/26,4 V
120 A/24,8 V
110 A/24,4 V
bt33d1va
-6-
© ESAB AB 2013
SI
Tig 2200i AC/DC
Napetost vžiga
(Upk)
11,5 kV
Faktor moči pri maksimalnem toku
TIG
MMA
0,99
0,99
Izkoristek pri maksimalnem toku
TIG
MMA
66 %
74 %
Napetost odprtega tokokroga TIG
55 - 60 V
Napetost odprtega tokokroga MMA
z VRD
55 - 60 V
<35 V
Obratovalna temperatura
- 10 do + 40° C
Temperatura pri transportu
- 20 do + 55° C
Konstantna raven zvočnega tlaka pri odprtem
tokokrogu
< 70 dB (A)
Mere (d x š x v)
418 x 188 x 345 mm
Masa
15,7 kg
Zaščitni plin
največji tlak
Vse vrste, namenjene varjenju TIG
5 bar
Izolacijski razred transformatorja
H
Razred zaščite
Razred uporabe
IP 23
*) Minimalni tok med varjenjem z izmeničnim tokom je odvisen od zlitine, iz katere so aluminijaste
plošče, in od čistosti njihove površine.
Obratovalni cikel
Obratovalni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete variti
ali rezati z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Razmerje vklopa velja pri temperaturi
40° C.
Razred zaščite ohišja
Razred zaščite ohišja oziroma njegovo zaščito pred vodo in trdnimi delci označuje koda IP . Oprema
z oznako IP23 je namenjena delom v zaprtih in odprtih prostorih.
Razred uporabe
Znak
pomeni, da je varilni transformator projektiran za uporabo na območjih z večjimi
tveganji v zvezi z električnim tokom.
Omrežni priključek, Z max
Največja dovoljena impedanca vodnika omrežja v skladu z IEC 61000-3-11.
bt33d1va
-7-
© ESAB AB 2013
SI
4
NAMESTITEV
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen industrijski uporabi. V okolici lahko povzroči
elektromagnetne motnje. Uporabnik je dolžan poskrbeti za ustrezne varnostne
ukrepe.
4.1 Navodila za dvigovanje
Namestite nosilni pas po sliki in
dvigajte transformator s pomočjo
tega pasu.
4.2 Mesto
Varilni transformator postavite tako, da nič ne ovira vhodnih in izhodnih rež za
hladilni zrak.
4.3 Omrežno napajanje
Prepričajte se, da je varilni transformator priključen
na pravilno omrežno napajalno napetost in zaščiten z
ustrezno varovalko.
Zaščitna ozemljitvena povezava mora biti narejena v
skladu s predpisi.
Napisna ploščica s podatki o omrežnem priključku
Priporočene velikosti varovalk in najmanjši prerezi kablov
Tig 2200i AC/DC
Omrežna napetost
Omre¾na frekvenca
Prerez omrežnega kabla mm2
Fazni tok I RMS
Varovalka
zaščita pred napetostnimi udari
tip C MCB
TIG
230 V
10 %, 1
50 Hz
3G2,5
14 A
16 A
16 A
MMA
230 V
10 %, 1
50 Hz
3G2,5
15 A
16 A
16 A
OPOMBA! Navedeni prerezi in velikosti varovalk so skladni s švedskimi predpisi. Varilni transformator
uporabljajte v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.
bt33d1va
-8-
© ESAB AB 2013
SI
5
DELOVANJE
Splošni predpisi za ravnanje z opremo so navedeni na strani 4 . Preberite jih,
preden začnete uporabljati opremo!
5.1 Priključki in kr milne naprave
1
2
3
4
5
Priključek za enoto za daljinsko upravljanje
Komandna plošča (glejte posebni priročnik
z navodili)
Priključek za gorilnik
Priključek za plin za gorilnik
Priključek za varilski kabel ali gorilnik
6
7
Priključek za povratni kabel
Glavno stikalo
8
9
Omrežni kabel
Priključek za zaščitni plin
5.2 Legenda simbolov
MMA
bt33d1va
TIG
Povratna spona
-9-
© ESAB AB 2013
SI
5.3 Priključek na hladilno enoto
Varovalne plošče smejo za priključitev, servisiranje, vzdrževanje ali popravila
odstranjevati samo z ustreznim znanjem s področja elektrike (pooblaščene osebe).
Glejte navodila za namestitev na strani 8 .
5.4 Vklop transformatorja
Omrežno napetost vklopite z zasukom glavnega stikala v položaj "1".
Enoto izklopite z zasukom glavnega stikala v položaj "0".
Ne glede na to, ali enoto ugasnete na običajen način ali ugasne zaradi izpada
omrežne napetosti, se varilni podatki shranijo in so na voljo ob naslednjem vklopu
enote.
6
VZDRŽEVANJE
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo za priključitev, servisiranje, vzdrževanje ali popravila
odstranjevati samo z ustreznim znanjem s področja elektrike (pooblaščene osebe).
POZOR!
Vsak kupčev poskus odpravljanja napak s posegi v izdelek med garancijsko dobo izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1 Pregledovanje in čiščenje
Transformator
Redno preverjajte, da varilni transformator ni zamašen z umazanijo.
Potrebna pogostost in način čiščenja sta odvisna od varilnega procesa, časov
obloka, mesta in okolja uporabe. Navadno zadošča, če varilni transformator očistite s
suhim komprimiranim zrakom (pod znižanim tlakom) enkrat na leto.
Če so reže za zrak zamašene, se lahko enota pregreva.
Varilni gorilnik
Za varjenje brez težav sta potrebna redno čiščenje in menjava izrabljenih delov
varilnega gorilnika.
bt33d1va
- 10 -
© ESAB AB 2013
SI
7
UGOTAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, sami opravite naslednje priporočene
preizkuse in preglede.
Tip napake
Ukrep
Ni obloka.
Preverite, ali je glavno stikalo transformatorja vključeno.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite omrežno napajanje.
Varilni tok se med varjenjem
prekine.
Preverite, ali se je sprožila toplotna zaščita.
Preverite omrežne varovalke za transformator.
Toplotna zaščita se sproža
pogosto.
Prepričajte se, da ne presegate nazivnih podatkov varilnega
transformatorja (tj. da ne preobremenjujete enote).
Slabo varjenje.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite, ali uporabljate pravo elektrodo.
Preverite pretok plina.
8
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Tig 2200i AC/DC je projektiran in preizkušen v skladu z mednarodnimi in evropskimi
standardi IEC/EN 60974-1, 60974-3 in IEC/EN 60974-10 . Servisna delavnica, ki je
opravila servis ali popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno
skladen z navedenim standardom.
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB glejte zadnjo stran tega priročnika.
9
RAZSTAVLJANJE IN RAVNANJE OB IZTEKU
ŽIVLJENJSKE DOBE
Varilna oprema je izdelana predvsem iz jekla, plastične mase in neželeznih kovin. Z njo
ravnajte v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju okolja.
Tudi s hladilom ravnajte v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju okolja.
Elektronsko opremo zavrzite v ustanovi za recikliranje!
Evropska Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi ter njeni
uvedbi v nacionalno zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno
predelavo električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da pridobite informacije o odobrenih
zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca ESAB.
bt33d1va
- 11 -
© ESAB AB 2013
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 12 -
Navodila za sestavljanje
113
bt33m11a
- 13 -
© ESAB AB 2013
Vezalna shema
bt33e
- 14 -
© ESAB AB 2013
bt33e
- 15 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Številka za naročanje
Ordering no.
Denomination
Type
0460 150 881 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC
0460 150 880 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC
0460 150 882 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH201 4 m
0460 150 883 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH201 4 m
0460 150 884 Welding power source
Caddy Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH251 4 m, Water cooler
CoolMini, 2-wheel trolley
Filename
Denomination
0459 839 013 Spare parts list
Product
Welding power source, Tig 2200i AC/DC
0460 226
Instruction manual
Control panel, Caddy TA33 AC/DC
0460 227
Instruction manual
Control panel, Caddy TA34 AC/DC
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bt33o
- 16 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Pribor
Remote control adapter RA12
12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN
..........
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 880
Remote control unit M1 10Prog CAN
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
0459 491 882
......
............
0459 491 883
Remote control unit AT1 CF CAN
.........
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
0459 491 884
Remote control unit AT1 CAN
MMA and TIG: current
Welding cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 884
Return cable kit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 885
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
bt33a11a
- 17 -
0459 544 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
Strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 001
Cable holder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder holder
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
Trolley . . . . . .
for 5-10 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Trolley
for 20-50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 887
bt33a11a
Trolley
for 20-50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 330 880
Tig torch TXH 201 4 m
Tig torch TXH 251w 4 m
0700 300 552
0700 300 561
- 18 -
© ESAB AB 2013
Tig 2200i AC/DC
bt33a11a
Foot pedal TI Foot CAN
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 315 880
Cooling unit CoolMini
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 144 880
- 19 -
© ESAB AB 2013
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising