ESAB | Parallel connection of LAF xxx1- Welding power sources | Instruction manual | ESAB Parallel connection of LAF xxx1- Welding power sources Εγχειρίδιο χρήστη

ESAB Parallel connection of LAF xxx1- Welding power sources Εγχειρίδιο χρήστη
Parallel connection of
LAF-welding power source
Οδηγίες χρήσεως
0049 546 101 130321
ΕΛΛΗΝΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Διατηρείται το δικαίωμα τροποπίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
- 2-
3
1 ΑΣΦΑΛΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
7
3 Σχέδιο θέσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
2.1 Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Οδηγίες σύνδεσης για δύο παράλληλες
πηγές ρεύματος και ένα PEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Σχέδιο θέσης -Πηγή ισχύος συγκόλλησης LAF 631 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Σχέδιο θέσης -Πηγή ισχύος συγκόλλησης LAF 1001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Σχέδιο θέσης -Πηγή ισχύος συγκόλλησης LAF 1251/1601 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Παράλληλη σύνδεση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξι-θυρίστορ . . .
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ΠΙΠΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOCy
- 3-
7
8
9
10
11
12
14
17
GR
1
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Οι χρήστες αυτόματου εξοπλισμού συγκόλλησης ESAB έχουν την aπόλυτη aυθύνη
να εξαsφαλίζουν ότι, οποeοσδήποτε εργάζεται με ή κοντά στον εξοπλισμό, λαμβάνει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας. Τα μέτρα ασφάλειας πρέπει να πληρούν τις
απαιτήσεις που ισχύουν γι' αυτόν τον τύπο εξοπλισμού συγκόλλησης. Οι
ακόλουθες συστάσεις μπορεί να θεωρηθεί ως συμπληρωματικές των κανονικών
προδιαγραφών που ισχύουν για τον τόπο εργασίας.
Όλες οι εργασίες πρέπει να εκτελούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό, πλήρως
εξοικειωμένο με τη λειτουργία του εξοπλισμού συγκόλλησης. Ένας λανθασμένος
χειρισμός ενδέχεται να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες μπορεί να
προκαλέσουν τραυματισμό του χειριστή και ζημία στον εξοπλισμό.
1. Κάθε προσωπικό, που χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό συγκόλλησης, θαπρέπει
να γνωρίζει καλά:
●
το χειρισμό του
●
πού βρίσκεται ο διακόπτης κινδύνου
●
τη λειτουργία του διακόπτη
●
τις ισχύουσες προδιαγραφές ασφάλειας
●
συγκόλληση
2. Ο χειριστής πρέπει να επιβεβαιώνεtαι ότι:
●
κανένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο δεν βρίσκεται στο χώρο εργασίας όταν
τίθεται σε λειτουργία ο εξοπλισμός.
●
κανένα άτομο δεν είναι απροφύλαχτο κατά τη στιγμή που ανάβει το φωτεινό
τόξο.
3. Ο τόπος εργασίας πρέπει:
●
να είναι κατάλληλος για την εργασία αυτή
●
να μην είναι εκτεθειμένος σε ρεύματα αέρα.
4. Προσωπικός προστατευτικός εξοπλισμός.
●
Χρησιμοποιείτε πάντοτε τον συνιστώμενο ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως πχ. προστατευτικά γυαλιά, πυρίμαχο ρουχισμό, προστατευτικά
γάντια.
●
Μη φοράτε χαλαρά αντικείμενα, όπως μαντήλια, βραχιόλια, δαχτυλίδια
κ.λπ., τα οποία μπορούν να σκαλώσουν και να προκαλέσουν εγκαύματα.
5. Γενικές προφυλάξεις
●
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο επιστροφής είναι συνδεμένο καλά.
●
Επεμβάσεις σε εξοπλισμό υψηλής τάσης πρέπει να γίνονται μόνο από
ειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
●
Ο κατάλληλος πυροσβεστικός εξοπλισμός θα πρέπει να είναι σαφώς
επισημασμένος και εύκολα προσιτός.
●
Η λίπανση και συντήρηση του εξοπλισμού δεν πρέπει να διεξάγονται
ενόσω αυτός βρίσκεται σε λειτουργία.
SafeArcW GR
-4-
GR
ΕΛΛΗΝ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΠΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΕ ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΑ. ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΟΙ ΟΤΑΝ ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ. ΖΗΤΗΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΛΟΤΗ ΣΑΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ.
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ - Μπορεί να είναι θανατηφόρος.
● Εγκαταsτήστε και γειώστε τη συσκευή συγκόλλησης σύμφωνα με τα υποδείγματα
eφαρμογής.
● Μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη ή ηλεκτρόδια με ακάλυπτη επιδερμίδα, υγρά
γάντια ή υγρό ρουχισμό.
● Μονώστε το σώμα σας από τη γείωση και το τεμάχιο εργασίας.
● Βεβαιωθείτε ότι ο τόπος εργασίας σας είναι ασφαλής.
ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ - Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.
● Εχετε το πρόσωπό σας μακριά από τις αναθυμιάσεις συγκόλλησης.
● Εξασφαλίστε καλό εξαερισμό και απορρόφηση αναθυμιάσεων συγκόλλησης και
αερίων, τόσο στον τόπο εργασίας σας όσο και των άλλων.
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΟΞΟΥ - Μπορεί να τραυματίσει τα μάτια και να προκαλέσει
δερματικά εγκαύματα.
● Προστατέψτε τα μάτια και το σώμα σας. Χρησιμοποιείτε κατάλληλο κράνος
συγκόλλησης και φακούς με φίλτρο, και φοράτε προστατευτικό ρουχισμό.
● Προστατεύετε τρίτα πρόσωπα με κατάλληλα διαφράγματα ή πετάσματα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
● Οι σπίθες συγκόλλησης μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχουν κοντά σας εύφλεκτα υλικά.
ΘΟΡΥΒΟΣ - Υπερβολικός θόρυβος μπορεί να βλάψει την ακοή
● Προστατεύετε τα αυτιά σας. Χρησιμοποιείτε ωτασπίδες ή άλλο μέσο προστασίας
της ακοής.
● Προειδοποιείστε τους παρευρισκόμενους για τους κινδύνους.
ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ζητήστε βοήθεια από ειδικό.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ !
SafeArcW GR
-5-
GR
ΕΛΛΗΝ
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ο aξοπλισμός Κατηγορίας A δεν προορίζεται για χρήση σε περιοχές
κατοικιών όπου η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται από το δημόσιο
δίκτυο χαμηλής τάσης. Στις περιοχές αυτές ενδέχεται να υπάρξουν
δυσκολίες ως προς τη διασφάλιση ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας
του εξοπλισμού Κατηγορίας A, εiαιτίας αγόμενων ή ακτινοβολούμενων
παρενοχλήσεων.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Διαβάστε και κατανοήστε τις οδηγίες του
εγχειριδίου πριν από την εγκατάσταση ή
χρησιμοποίηση.
Μην πετάτε απορρίπτετε είδη ηλεκτρικού εξοπλισμού μαζί με κοινά απορρίμματα!
Τηρώντας την ΕυρωπαΪκή οδηγία 2002/96/EK σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και την εφαρμογή της σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, τα
είδη ηλεκτρικού εξοπλισμού που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο της ζωής τους πρέπει να
συλλέγονται χωριστά και να επιστρέφονται σε περιβαλλοντικά συμβατή εγκατάσταση
ανακύκλωσης. Ως ιδιοκτήτης του εξοπλισμού, θα πρέπει να ενημερώνεστε από τον
τοπικό αντιπρόσωπό μας τσ εγκεκριμένα συστήματα συλλογής.
Με την εφαρμογή αυτής της Ευρωπαϊκής οδηγίας βελτώνεται το περιβάλλον και η υγεία
του ανθρώπου!
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης και το κιβώτιο ελέγχου ΡΕΗ δεν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν συγχρόνως.
SafeArcW GR
-6-
GR
ΕΛΛΗΝ
2
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2.1 Γενικά
Μπορεί να γίνει παράλληλη σύνδεση με όλα τα μεγέθη πηγής ισχύος συγκόλλησης
LAF. Η έξοδος ρεύματος από κάθε πηγή ισχύος συγκόλλησης εξαρτάται από το
μέγεθός της, δείτε παρακάτω.
Η σύνδεση στο δίκτυο πρέπει να γίνει με τον
ίδιο τρόπο για την Κύρια και τηνΥποτελή.
Είναι δυνατό να χρησιμοποιήσετε το λεγόμενο
φαινόμενο έξι-θυρίστορ αντιστρέφοντας τον
πρωτεύοντα ακροδέκτη του κύριου
μετασχηματιστή, δείτε σελίδα 12.
Παράλληλη σύνδεση πηγών ισχύος συγκόλλησης
του ίδιου μεγέθους
Παράλληλη σύνδεση πηγών ισχύος συγκόλλησης
διαφορετικού μεγέθους
Όταν οι πηγές ισχύος συγκόλλησης είναι διαφορετικού
μεγέθους η πιο μικρή πρέπει να είναι ηΚύρια.
Έξοδος ρεύματος για πηγές ισχύος συγκόλλησης του ίδιου μεγέθους
Αν οι πηγές ισχύος είναι του ίδιου μεγέθους η έξοδος ρεύματος θα κατανέμεται εξίσου.
*1 Μέγ = 1600 A
*2 500+500 = 1000 A
Κύρια 500 A
Υποτελής 500 A
Έξοδος ρεύματος για πηγές ισχύος συγκόλλησης διαφορετικού μεγέθους
Εάν οι Πηγές ισχύος συγκόλλησης είναι διαφορετικού μεγέθους η έξοδος ρεύματος ποσοστιαία θα γίνει ομοιόμορφα διανεμημένη.
*1 Μέγ = 1000+600= 1600 A
*2 500+300 = 800 A
Κύρια 500 A
hga7d1ya
-7-
Υποτελής 300 A
GR
ΕΛΛΗΝ
2.2 Οδηγίες σύνδεσης για δύο παράλληλες πηγές ρεύματος και ένα PEK
1. Πριν από τον καθορισμό της παροχής ρεύματος , η αλυσίδα διακοπής έκτακτης
ανάγκης πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το καλώδιο W01. Ανατρέξτε στη σχηματική
αναπαράσταση της σελίδας 14.
2. Στην δευτερεύουσα πηγή ρεύματος, συνδέστε το βραχυκυκλωτήρα CN18 για
αναλογικό έλεγχο και τις ακίδες 1 και 2 του βραχυκυκλωτήρα
3. Θέστε σε λειτουργία τις δύο πηγές ρεύματος και συνδέστε το ESAT στην κύρια
πηγή ρεύματος.
4. Ορίστε την παράμετρο 762 σε 1 (η κύρια πηγή αναζητά την δευτερεύουσα).
5. Ορίστε την παράμετρο 767 σε 10 (η διεύθυνση κόμβου της δευτερεύουσας).
6. Μετακινήστε τη σύνδεση ESAT στην δευτερεύουσα πηγή ρεύματος:
a) Ορίστε την παράμετρο 10 σε 16 (λειτουργία δευτερεύουσας πηγής).
b) Ορίστε την παράμετρο 67 σε 0. (Α ν έχει οριστεί σε 1, η πηγή ρεύματος θα
αναμένει αναλογικό σήμα.)
c) Ορίστε την παράμετρο 712 σε 0. (Η τροφοδότηση σύρματος δεν ελέγχεται από
την δευτερεύουσα πηγή.)
d) Ορίστε την παράμετρο 713 σε 0. (Ο κινητήρας διαδρομής δεν ελέγχεται από την
δευτερεύουσα πηγή.)
e) Ορίστε την παράμετρο 762 σε 0 (δευτερεύουσα).
7. Ορίστε την παράμετρο 9000 σε 10 (ορίστε τη διεύθυνση κόμβου για την
δευτερεύουσα).
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία υπηρεσίας ESAT για να ορίσετε αυτήν την
παράμετρο.
8. Απενεργοποιήστε και τις δύο πηγές ρεύματος και αφαιρέστε το βραχυκυκλωτήρα
CN18 από την δευτερεύουσα πηγή ρεύματος .
9. Αφαιρέστε το βραχυκυκλωτήρα CN11 από την κύρια πηγή ρεύματος.
10. Συνδέστε το καλώδιο W02.
11. Θέστε σε λειτουργία και τις δύο πηγές ρεύματος, πρώτα την δευτερεύουσα και μετά
την κύρια.
12. Βεβαιωθείτε ότι η αλυσίδα διακοπής έκτακτης ανάγκης λειτουργεί, δηλ. ότι και οι
δύο πηγές ρεύματος απενεργοποιούνται και ξεκινούν κανονικά.
13. Βεβαιωθείτε ότι η τιμή παράλληλου ρεύματος μπορεί να οριστεί στο PEK.
14. Σημείωση! Δεν χρειάζεστε το καλώδιο αναφοράς από την δευτερεύουσα πηγή.
Πρέπει να αφαιρέσετε το βραχυκυκλωτήρα CN18 από την δευτερεύουσα πηγή.
hga7d1ya
-8-
GR
ΕΛΛΗΝ
3
Σχέδιο θέσης
3.1 Σχέδιο θέσης- Πηγή ισχύος συγκόλλησης LAF 631
hga7d2ya
-9-
GR
ΕΛΛΗΝ
3.2 Σχέδιο θέσης- Πηγή ισχύος συγκόλλησης LAF 1001
hga7d2ya
- 10 -
GR
ΕΛΛΗΝ
3.3 Σχέδιο θέσης- Πηγή ισχύος συγκόλλησης LAF 1251/1601
hga7d2ya
- 11 -
GR
ΕΛΛΗΝ
4
Παράλληλη σύνδεση χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έξι-θυρίστορ
Στην περίπτωση αυτή, οι πηγές ισχύος συγκόλλησης Κύρια/Υποτελής συνδέονται
στο δίκτυο μέσω έξι θυρίστορ (τρεις σε κάθε πηγή ισχύος συγκόλλησης). Αυτό έχει
ως αποτέλεσμα απαλότερο ρεύμα συγκόλλησης καθώς η αλλαγή φάσης είναι 60°
αντί για 120°.
●
Σύνδεση Κυρίας+Υποτελούς χρησιμοποιώντας το φαινόμενο έξι-θυρίστορ.
Προσέξτε ότι η πρωτεύουσα περιέλιξη της Υποτελούς έχει αντιστραφεί.
●
Η αλλαγή φάσης μειώνεται από 120° σε 60°, δείτε τα διαγράμματα κάτω.
●
Το ακόλουθο ημιτονοειδές διάγραμμα δείχνει το φαινόμενο εξισορρόπησης που
συμβαίνει όταν χρησιμοποιείται η αντιστροφή του μετασχηματιστή της υποτελούς.
Οι απαιτήσεις είναι οι πηγές ισχύος συγκόλλησης να έχουν ίδιο μέγεθος, και να είναι
δυνατό να γίνει αλλαγή της εισόδου και της εξόδου της πρωτεύουσας πλευράς του
κύριου μετασχηματιστή.
Αυτό γίνεται εύκολα στα LAF 1001, 1251 και 1601, ενώ είναι πιο πολύπλοκο στο LAF
631, επειδή η περιέλιξη του μετασχηματιστή συνδέεται κατευθείαν με τον κύριο επαφέα.
hga7d3ya
- 12 -
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
!
Συνδέστε τη δεξιά περιέλιξη. Οι περισσότερες πηγές ισχύος έχουν πάνω από μία τάση
δικτύου.
Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στις μηχανές που έχουν σχεδιαστεί για διαφορετικές τάσεις δικτύου.
Κάτω θα βρείτε παραδείγματα για το πώς να πραγματοποιήσετε τη σύνδεση κύριας
και υποτελούς στο δίκτυο όταν χρησιμοποιείτε πηγές ισχύος χωρίς συνδέσεις
πολλαπλών τάσεων.
hga7d3ya
- 13 -
ΣΧΗΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Tractor variant
hga7diag
- 14 -
Automation variant
hga7diag
- 15 -
sida
- 16 -
ΠΙΠΑΚΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ
Edition 101001
Ordering no.
0808573882
SpareFram
Denomination
Notes
Parallel connection kit
- 17 -
sida
- 18 -
Item
no.
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0808573882
Parallel connection kit
LAF-PEK
W01
4
0801389053
Cable
4x2x0.5, liycy
W02
1
0458681908
Cable
L=4 m
1
0436919007
Auxillary contact block
h808753s
- 19 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
ESAB AB
SE-695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
www.esab.com
110210
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising