ESAB | Arc 201i | Instruction manual | ESAB Arc 201i Používateľská príručka

ESAB Arc 201i Používateľská príručka
CZ
Caddy ®
Arc 151i, Arc 201i
Návod k používání
0460 446 201 CZ 20130328
Valid for serial no. 927-xxx-xxxx
-2-
1 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1 Umístĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Napájení ze sítĕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1
Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřez vodičů . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
5 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
PFC - kompenzace účiníku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zapojení a ovládací zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Připojení svařovacího a zpĕtného kabelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti přehřátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svařování MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svařování TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dálkový ovladač . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
10
10
10
11
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
6.1
Prohlídka a čištĕní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7.1
Poruchové kódy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 DEMONTÁŽ A LIKVIDACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTŘEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
18
19
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-3-
CZ
1
BEZPEČNOST
Uživatelé svářecího zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištĕní, že každý, kdo pracuje na tomto zařízení nebo v
jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní opatření musí splňovat požadavky, které se
týkají tohoto druhu svářecího zařízení. Vedle standardních bezpečnostních opatření, která se vztahují na toto pracovištĕ,
dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádĕt zaškolený personál, který je s provozem tohoto svářecího zařízení důkladnĕ seznámen.
Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou mít za následek zranĕní obsluhy a
poškození zařízení.
1.
2.
3.
4.
5.
Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
s jeho obsluhou,
s umístĕním nouzového vypínače,
s jeho funkcí,
s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
se svářením.
Obsluha musí zajistit, aby:
se při spuštĕní tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela žádná neautorizovaná osoba,
při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
Pracovištĕ musí být:
vhodné pro daný účel,
bez průvanu.
Pomůcky osobní ochrany:
Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, odĕv odolný proti ohni a ochranné rukavice.
nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste se mohli zachytit nebo si jimi způsobit
popáleniny.
Všeobecná bezpečnostní opatření:
ujistĕte se, že zpĕtný vodič je bezpečnĕ připojen,
práci na vysokonapĕťovém zařízení smí provádĕt pouze kvalifikovaný elektrikář
,
po ruce musí být jasnĕ označené hasicí zařízení, mazání.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pouze pro sváření obloukem.
bh32d1j
-4-
© ESAB AB 2013
CZ
VÝSTRAHA
S váření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření
a řezání dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého
zamĕstnavatele, které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
Nainstalujte a uzemnĕte jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin.
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti
vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný
odĕv.
Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné
hořlavé materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
VÝSTRAHA!
Nepoužívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
UPOZORNĔNÍ!
Před instalací a použitím zařízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu dobře
rozumíte.
UPOZORNĔNÍ!
Zařízení “class A" není určeno k používání v obytných oblastech, v
nichž je elektrické napájení zajišťováno veřejnou, nízkonapĕťovou
rozvodnou sítí. Kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním se
mohou v takových oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení “class A".
Společnost ESAB vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro
svářečské práce a přídavná zařízení.
bh32d1j
-5-
© ESAB AB 2013
CZ
2
ÚVOD
Arc 151i a Arc 201i jsou napájecí zdroje pro svařování s obalenými elektrodami
(svařování MMA) a pro svařování TIG.
Příslušenství k výrobku ESAB lze nalézt na stranĕ 19.
2.1 Vybavení
Arc 151i a Arc 201i se dodávají s 3m svařovacím kabelem, zpĕtným kabelem, 3m
síťovým kabelem a návodem k použití napájecího zdroje a ovládacího panelu.
Návody k použití v jiných jazycích si můžete stáhnout z webových stránek
www.esab.com.
2.2 Ovládací panel
Ovládací panel A31
Ovladač pro nastavování proudu
Kontrolka LED síťového napĕtí (zelená)
Kontrolka ochrany proti přetížení
(žlutá)
Ovládací panel A33
K nastavení parametrů svařování slouží ovládací panel.
POZOR! Viz samostatný návod k obsluze, kde najdete podrobný popis ovládacího
panelu.
bh32d1j
-6-
© ESAB AB 2013
CZ
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Síťové napĕtí
Primární proud
Imax TIG
Imax MMA
Síťové napájení
Příkon bez zatížení
Rozsah napĕtí/proudu, MMA
A31
A33
Rozsah napĕtí/proudu TIG
Přípustná zátĕž při MMA
25% pracovní cyklus
60% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
Přípustná zátĕž při TIG
20% pracovní cyklus
25% pracovní cyklus
60% pracovní cyklus
100% pracovní cyklus
Účiník při maximálním proudu
Účinnost při maximálním proudu
Napĕtí naprázdno
A31 bez funkce VRD 1)
A33 Funkce VRD deaktivována 2)
Funkce VRD aktivována 2)
Provozní teplota
Přepravní teplota
Konstantní akustický tlak
Rozmĕry, d x š x v
Hmotnost
s A31
s A33
Třída krytí
Třída použití
Arc 151i
230 V, 1
50/60 Hz
Arc 201i
230 V, 1
50/60 Hz
13,8 A
21,3 A
Zmax 0,35 ohm
30 W
24,1 A
24,9 A
Zmax 0,30 ohm
30 W
8 A/20 V - 150 A/26 V
4 A/20 V - 150 A/26 V
3 - 150 A
4 A/20 V -170 A/26,8 V
3 - 220 A
150 A/26,0 V
100 A/24,0 V
90 A/23,6 V
170 A/26,8 V
130 A/25,2 V
110 A/24,4 V
150 A/16,0 V
120 A/14,8 V
110 A/14,4 V
0,99
80 %
220 A/18,8 V
150 A/16,0 V
110 A/14,4 V
0,99
81 %
58 - 72 V
55 - 60 V
< 35 V
-10 ° C - +40 ° C
-20 ° C - +55 ° C
< 70 dB
418 x 188 x 208 mm
55 - 60 V
< 35 V
-10 ° C - +40 ° C
-20 ° C - +55 ° C
< 70 dB
418 x 188 x 208 mm
7,9 kg
8,1 kg
IP 23
8,3 kg
IP 23
1) Platí pro napájecí zdroje bez specifikace VRD na typovém štítku.
2) Platí pro napájecí zdroje se specifikací VRD na typovém štítku. Funkce VRD je vysvĕtlena v
návodu k použití ovládacího panelu.
Síťové napájení, Z max
Maximální přípustná impedance vedení v síti podle IEC 61000-3-11.
Zatĕžovací cyklus
Zatĕžovací cyklus specifikuje čas jako procento desetiminutového intervalu, bĕhem kterého můžete
svařovat nebo řezat při konkrétní zátĕži. Pracovní cyklus platí pro 40 ° C.
Třída krytí
Kód IP označuje třídu elektrického krytí, tj. stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmĕtů nebo
vody. Zařízení označené IP 23 je určeno pro vnitřní a venkovní použití.
Třída použití
Symbol
udává, že tento napájecí zdroj je určen pro použití v oblastech se zvýšeným
elektrickým nebezpečím.
bh32d1j
-7-
© ESAB AB 2013
CZ
4
INSTALACE
Instalaci by mĕl provádĕt profesionální pracovník.
Pozor!
Požadavky na síťové napájení
Výkonová zařízení mohou v důsledku odebírání primárního proudu ze síťového rozvodu ovlivňovat
kvalitu rozvodné sítĕ. Proto se mohou na nĕkteré typy zařízení (viz technické údaje) vztahovat
omezení ohlednĕ zapojení nebo požadavků, týkající se maximální přípustné síťové impedance
nebo minimálního napájecího výkonu v místĕ rozhraní s veřejnou rozvodnou sítí. V takovém
případĕ je instalační technik nebo uživatel odpovĕdný za to, aby se na základĕ konzultace s
provozovatelem rozvodné sítĕ v případĕ potřeby ujistil, zda lze zařízení připojit.
4.1 Umístĕní
Umístĕte napájecí zdroj tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a výstupním
otvorům pro chladicí vzduch.
4.2 Napájení ze sítĕ
Zkontrolujte, zda je napájecí zdroj pro svařování
připojen ke správnému síťovému napĕtí a zda je
chránĕn správnĕ dimenzovanou pojistkou.
Připojení k ochrannému zemnicímu vodiči musí být
provedeno v souladu s předpisy.
Umístĕní typového štítku
4.2.1 Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřez vodičů
Arc 151i
Síťové napĕtí
230 V
50 - 60 Hz
Kmitočet sítĕ
Průřez síťového vodiče
Fázový proud
10 %, 1 fáze
I1ef
Průřez kabelu pro sváření
Pojistka
proti rázovému přepĕtí
typ C MCB
3G 2,5
mm2
11,5 A
16
mm2
16 A
13 A
Arc 201i
230 V
10 %, 1 fáze
50 - 60 Hz
3G 2,5 mm2
13,4 A
16 mm2
16 A
16 A
POZOR!
Výše uvedený průřez kabelu a zatížitelnost pojistky odpovídají švédským předpisům.
Používejte napájecí zdroj pro sváření v souladu s příslušnými státními předpisy.
bh32d1j
-8-
© ESAB AB 2013
CZ
5
OBSLUHA
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tímto zařízením jsou
uvedeny na stranĕ 4. Před použitím zařízení si je důkladnĕ prostudujte!
5.1 PFC - kompenzace účiníku
Caddy Arc 151i/201i jsou 230V, jednofázové napájecí zdroje vybavené obvodem
na kompenzaci účiníku, umožňující používat stroj v celém rozsahu s 16A pojistkou.
Kompenzace účiníku také chrání stroje proti kolísajícímu síťovému napĕtí a
umožňuje bezpečnĕjší používání s generátorem. Caddy
covat s velmi dlouhými síťovými kabely, delšími než 100 m, což nabízí velmi velký
pracovní polomĕr.
5.2 Zapojení a ovládací zařízení
1
Přípojka (+)
MMA: pro zpĕtný kabel nebo svařovací
kabel
TIG: pro zpĕtný panel
4
Přípojka (+)
MMA: pro zpĕtný kabel nebo svařovací
kabel
TIG: pro hořák TIG l
2
Přípojky pro dálkový ovladač
5
Přepínač pro síťové napájení 0/1
3
Ovládací panel, viz kapitola 2.2
6
Síťový kabel
bh32d1j
-9-
© ESAB AB 2013
CZ
5.3 Připojení svařovacího a zpĕtného kabelu
Napájecí zdroj má dva výstupy, kladnou svorku (+) a zápornou svorku (-) pro
připojení svařovacího a zpĕtného kabelu. Výstup, k nĕmuž je připojen svařovací
kabel, je závislý na typu použité elektrody. Polarita připojení je uvedena na obalu
elektrody. Připojte svařovací kabel ke svorce uvedené na obalu elektrody.
Připojte zpĕtný kabel k druhému výstupu napájecího zdroje. Připevnĕte k obrobku
kontaktní svorku zpĕtného kabelu a ujistĕte se, že obrobek má dobrý kontakt s
výstupem napájecího zdroje pro zpĕtný kabel.
5.4 Ochrana proti přehřátí
Napájecí zdroj je vybaven ochranou proti tepelnému přetížení, která přeruší
svařovací proud a rozsvítí žlutou kontrolku v přední části zařízení, jakmile příliš
stoupne vnitřní teplota. Když teplota klesne, tepelná ochrana se automaticky nastaví
do výchozího stavu.
5.5 Svařování MMA
Arc 151i / 201i
vanou a nelegovanou ocelí a litinou.
Arc 151i / 201i umožňuje svařovat s vĕtšinou obalených elektrod o průmĕru od 1,6 do
3,25.
Svařování
pálení oblouku se začne tavit elektroda a její obal začne tvořit ochrannou strusku.
čne tavit a ulpívá na kovu, což znemožňuje pokračovat ve svařování.
palky.
Rychle se dotknĕte elektrodou kovu a oddalte ji, aby vzniknul
vhodný elektrický oblouk (přibl. 2 mm). Pokud je oblouk příliš
dlouhý, přeruší se před dokončením svařování.
trody či jiné předmĕty na svařovacím stole neizolují díl, který se
má svařovat.
cmha2p11
Po zažehnutí oblouku pohybujte elektrodou zleva doprava.
Elektroda musí svírat s kovem úhel 60° ve smĕru svařování.
Jestliže chcete svařovat širokým housenkovým svarem nebo v
hyby.
5.6 Svařování TIG
cmha2p10
Při svařování TIG se taví kov obrobku působením oblouku zapáleného wolframovou
elektrodou, která se sama netaví. Svarová lázeň a elektroda jsou chránĕné
ochranným plynem.
Svařování TIG je užitečné zejména tehdy, když se vyžaduje vysoká kvalita, a při
svařování tenkého plechu. Arc 151i/201i má také dobré charakteristiky pro svařování
TIG.
bh32d1j
- 10 -
© ESAB AB 2013
CZ
Ke svařování TIG musí být Arc 151i/201i vybaven:
hořákem TIG s plynovým ventilem;
láhví se svařovacím plynem (s vhodnou náplní);
regulátorem svařovacího plynu (vhodným plynovým regulátorem);
wolframovou elektrodou;
vhodným pomocným materiálem podle potřeby.
Dotykové zahájení TIG (pouze A31)
Při dotykovém zahájení se lehce dotknĕte
elektrodou obrobku, abyste zapálili oblouk.
Živé zahájení TIG (pouze A33)
Při živém zahájení se zapaluje oblouk kontaktem elektrody s obrobkem a jejím
následným oddálením.
5.7 Dálkový ovladač
Dálkový ovladač se připojuje k zásuvce dálkového ovládání na napájecím zdroji.
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je pro zajištĕní bezpečnosti a spolehlivosti důležitá.
Bezpečnostní kryty smí odstraňovat pouze osoby s příslušnou kvalifikací v
elektrotechnice (autorizovaný personál) za účelem připojení nebo servisu, údržby
nebo opravy svářecího zařízení.
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
bh32d1j
- 11 -
© ESAB AB 2013
CZ
6.1 Prohlídka a čištĕní
Napájecí zdroj
Pravidelnĕ kontrolujte, zda není napájecí zdroj pro svařování ucpán nečistotami.
Četnost a způsob čištĕní jsou závislé na: typu svařování, dobĕ hoření oblouku,
umístĕní a okolním prostředí. Za normálních podmínek stačí napájecí zdroj
jedenkrát ročnĕ profouknout suchým stlačeným vzduchem (se sníženým tlakem).
Jinak způsobí ucpané vstupy a výstupy vzduchu přehřátí.
Hořák TIG
K zajištĕní bezproblémového svařování se musí opotřebené díly hořáku TIG
pravidelnĕ čistit a mĕnit.
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto
doporučené kontroly.
Druh závady
Nápravné opatření
Není oblouk.
Zkontrolujte, zda je zapnutý síťový vypínač.
Zkontrolujte správnost připojení kabelu
svařovacího proudu a zpĕtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota
proudu.
Zkontrolujte, zda se nevypnul nadproudový
vypínač.
Bĕhem svařování došlo k
přerušení svařovacího proudu.
Zkontrolujte, zda se neaktivovaly tepelné pojistky
(signalizováno oranžovou kontrolkou na předním
panelu).
Zkontrolujte síťové pojistky.
Často dochází k aktivaci tepelné
pojistky.
Zkontrolujte, zda není ucpán prachový filtr.
Přesvĕdčte se, zda nejsou překročeny
předepsané hodnoty napájecího zdroje (tj. zda
zařízení není přetíženo).
Nízký svařovací výkon.
Zkontrolujte správnost připojení kabelu
svařovacího proudu a zpĕtného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota
proudu.
Zkontrolujte, zda jsou použity správné elektrody.
Zkontrolujte průtok plynu.
7.1 Poruchové kódy
Arc 151i a 201i jsou vybaveny vestavĕným monitorováním chyb. V případĕ poruchy
se na displeji zobrazí poruchový kód. Viz návod k použití ovládacího panelu.
bh32d1j
- 12 -
© ESAB AB 2013
CZ
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Opravy a elektrické práce musí provádĕt autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Arc 151i, Arc 201i je navžena a zkoušena v souladu s mezinárodními a evropskými
normami EN 60974-1 a IEC 60974-10 . Servisní jednotka, která provedla servisní
zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným
normám.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
9
DEMONTÁŽ A LIKVIDACE
Svařovací zařízení se skládá v první řadĕ z oceli, plastů a neželezných kovů a musí se
s ním zacházet v souladu s místními předpisy na ochranu životního prostředí.
Také s chladicí kapalinou se musí zacházet v souladu s místními předpisy na ochranu
životního prostředí.
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických
zařízení a její implementací podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených
sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB.
bh32d1j
- 13 -
© ESAB AB 2013
Schema
Arc 151i
bh32e
- 14 -
© ESAB AB 2013
bh32e
- 15 -
© ESAB AB 2013
Arc 201i
bh32e
- 16 -
© ESAB AB 2013
bh32e
- 17 -
© ESAB AB 2013
Arc 151i/Arc 201i
Objednací číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0460 445 881 Welding Power source
Caddy
Arc 151i, A31
0460 445 883 Welding Power source
Caddy
Arc 151i, A33
0460 445 884 Welding Power source
Caddy
Arc 201i, A33
0460 449 174 Instruction manual Control panel
Caddy
A32, A33, A34
0459 839 027 Spare parts list
Caddy
Arc 151i, Arc 152i, A31
0459 839 028 Spare parts list
Caddy
Arc 151i, Arc 201i, A33
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bh32o
- 18 -
© ESAB AB 2013
Arc 151i/Arc 201i
Spotřební díly
Strap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0460 265 001
Cable holder 2 pcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder strap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0460 265 003
Trolley. . . . . .
for 5-10 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0459 366 885
Welding cable kit, Arc 151i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0700 006 898
Return cable kit, Arc 151i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0700 006 899
Welding cable kit, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 900
Return cable kit, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0700 006 901
Tig torch TXH 151V, Arc 151i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 300 539
Tig torch TXH 201V, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0700 300 553
bh32a
- 19 -
© ESAB AB 2013
Arc 151i/Arc 201i
Only for A33 control panel
Remote control MMA 1(10 m cable) . . . . . . . . . . . .0349 501 024
MMA and TIG: current
Foot control FS002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable 12 pole - 8 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 552 880
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 552 881
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 552 882
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 552 883
bh32a
- 20 -
© ESAB AB 2013
NOTES
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
pn
- 21 -
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
pn
- 22 -
p
- 23 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising