ESAB | Arc 201i | Instruction manual | ESAB Arc 201i Lietotāja rokasgrāmata

ESAB Arc 201i Lietotāja rokasgrāmata
LV
Caddy ®
Arc 151i, Arc 201i
Lietošanas
pamācība
0460 446 201 LV 20130328
Valid for serial no. 927-xxx-xxxx
-2-
1 DROŠĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 IEVADS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Aprīkojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontroles panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEHNISKIE DATI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 UZSTĀDĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1 Atrašanās vieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Tīkla strāvas padeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1
Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums . . .
8
8
8
5 DARBĪBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
PFC (Power factor correction) - jaudas koeficienta korekcija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Savienojumi un kontroles ierīces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Metināšanas un atgriezeniskā kabeļa savienojums . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aizsardzība pret pārkaršanu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA metināšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG metināšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tālvadības ierīce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
10
10
11
11
6 APKOPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
6.1
Pārbaude un tīrīšana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7 KĻŪMJU IZSEKOŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7.1
Kļūmju kodi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 DEMONTĀŽA UN NODOŠANA METĀLLŪŽŅOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SHĒMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PASŪTĪŠANAS NUMURS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PIEDERUMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
18
19
Tiek paturētas tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma izmainīt specifikācijas.
TOCl
-3-
LV
1
DROŠĪBA
ESAB metināšanas iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts tas, ka visi, kas strādā
ar iekārtu vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem jāatbilst
prasībām, kas attiecas uz šī tipa metināšanas iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas
attiecas uz darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina metināšanas iekārtas darbību. Nepareizas
iekārtas ekspluatācijas rezultātā var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators var
savainoties un iekārta var tikt sabojāta.
1.
Visiem, kas lieto metināšanas iekārtu, jāpārzina:
tās darbība
kur atrodas avārijas slēdži
tās funkcijas
attiecīgie drošības pasākumi
metināšana
2.
Operatoram jānodrošina, lai:
neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības zonā.
neviens nebūtu neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks
3.
Darba vietā:
jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem
nedrīkst būt caurvējš
4.
Individuālās aizsardzības līdzekļi
Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, tādus kā aizsargbrilles, ugunsdrošu apģērbu,
aizsargcimdus.
Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes, gredzenus utt., kas
var aizķerties vai radīt apdegumus.
5.
Parastie drošības pasākumi
Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši.
Strādāt ar augstsprieguma iekārtu drīkst tikai kvalificēts elektriķis.
Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu.
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet strāvas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
bh32d1l
-4-
© ESAB AB 2013
LV
BRĪDINĀJUMS
Metinot un griežot ar elektrisko loku, var savainot sevi un citus. Metinot ievērojiet drošības
pasākumus. Lai darba devējs jūs iepazīstina ar drošības praksi, kas pamatojas uz ražotāja
norādītajiem bīstamības datiem.
ELEKTROŠOKS - bīstams dzīvībai
Uzstādiet un iezemējiet metināšanas agregātu atbilstoši piemērojamajiem standartiem.
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām vai elektrodiem ar kailu ādu, slapjiem cimdiem vai slapju
apģērbu.
Esiet izolēts no zemes un apstrādājamā materiāla.
Strādājiet drošā pozā.
DŪMI UN GĀZES - var būt kaitīgi veselībai
Neturiet galvu dūmos.
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un darba zonas, ieslēdziet ventilāciju, nosūcēju pie
loka vai abus.
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu.
Sargiet acis un ķermeni. Lietojiet pareizu metināšanas masku un aizsarglēcas un lietojiet aizsargājošu
apģērbu.
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai aizslietņiem.
UGUNSBĪSTAMĪBA
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav viegli uzliesmojošu materiālu.
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi.
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
Brīdiniet blakus esošos par iespējamo apdraudējumu.
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI - rodoties darbības traucējumiem, meklējiet profesionālu palīdzību.
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet liet ošanas pamācību.
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
UZMANĪBU!
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni
izlasiet lietošanas pamācību.
UZMANĪBU!
Šis ražojums paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
UZMANĪBU!
“Class A" iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās mājās, kurās
elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot publisko zemsprieguma
elektrotīklu. Šādās vietās var būt grūtības nodrošināt “Class A“ iekārtu
elektromagnētisko saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma
izraisītos traucējumus.
ESAB var nodrošināt visus vajadzīgos piederumus aizsardzībai un
metināšanai.
bh32d1l
-5-
© ESAB AB 2013
LV
2
IEVADS
Arc 151i, Arc 201i ir metināšanas strāvas barošanas avots, kas paredzēts lietošanai
ar pārklātiem elektrodiem (MMA metināšana) un TIG metināšanai.
Lietošanas instrukcijas citās valodās var lejupielādēt no tīmekļa vietnes
www.esab.com.
Izstrādājuma ESAB piederumu sarakstu skatiet 19 lpp.
2.1 Aprīkojums
Arc 151i, Arc 201i tiek piegādāts ar 3 m metināšanas kabeli, atgriezenisko kabeli, 3
m tīkla kabeli un barošanas avota un kontroles paneļa lietošanas rokasgrāmatu.
2.2 Kontroles panelis
Kontroles panelis A31
Grozāmslēdzis strāvas iestatīšanai
Tīkla sprieguma gaismas diode (zaļa)
Termiskās pārslodzes atslēgšanas
mehānisma indikators (dzeltens)
Kontroles panelis A33
Metināšanas procesa parametri tiek kontrolēti ar kontroles paneli.
IEVĒROJIET! Plašāku aprakstu par kontroles paneli skatiet atsevišķā lietošanas
rokasgrāmatā.
bh32d1l
-6-
© ESAB AB 2013
LV
3
TEHNISKIE DATI
Tīkla spriegums
Primārā tinuma strāva
Imaks. TIG
Imaks. MMA
Elektrotīkls
Bezslodzes jauda
Sprieguma/strāvas diapazons, MMA
A31
A33
Sprieguma/strāvas diapazons
TIG
Pieļaujamā slodze MMA
25% darba cikls
60% darba cikls
100% darba cikls
Pieļaujamā slodze TIG
20% darba cikls
25% darba cikls
60% darba cikls
100% darba cikls
Jaudas koeficients pie maksimālās
strāvas
Efektivitāte pie maksimālās strāvas
Atvērtas ķēdes spriegums
A31 bez VRD funkcijas 1)
A33 VRD funkcija deaktivēta 2)
VRD funkcija aktivēta 2)
Darba temperatūra
Transportēšanas temperatūra
Nemainīgs trokšņa spiediens pēc A
skalas
Izmēri, G x P x A
Svars
ar A31
ar A33
Aizsardzības klase
Pielietojuma klase
Arc 151i
230 V, 1
50/60 Hz
Arc 201i
230 V, 1
50/60 Hz
13,8 A
21,3 A
Zmaks. 0,35 Ų
30 W
24,1 A
24,9 A
Zmaks. 0,30 Ų
30 W
8 A /20 V - 150 A /26 V
4 A /20 V - 150 A/26 V
3 - 150 A
4 A /20 V - 170 A/26,8 V
3 - 220 A
150 A / 26,0 V
100 A / 24,0 V
90 A / 23,6 V
170 A / 26,8 V
130 A / 25,2 V
110 A / 24,4 V
150 A / 16,0 V
120 A / 14,8 V
110 A / 14,4 V
220 A / 18,8 V
150 A / 16,0 V
110 A / 14,4 V
0.99
80%
0.99
81%
58 - 72 V
55 - 60 V
< 35 V
55 - 60 V
< 35 V
-10° C - +40° C
-20° C - +55° C
-10° C - +40° C
-20° C - +55° C
< 70 dB
418 x 188 x 208 mm
< 70 dB
418 x 188 x 208 mm
7,9 kg
8,1 kg
IP 23
8,3 kg
IP 23
1) Derīgs barošanas avotiem, uz kuru parametru plāksnītes nav VRD specifikāciju.
2) Derīgs barošanas avotiem, uz kuru parametru plāksnītes ir VRD specifikācijas. VRD funkcija ir
izskaidrota vadības paneļa lietošanas rokasgrāmatā.
Elektrotīkls, Z maks.
Maksimālā pieļaujamā tīkla līnijas pilnā pretestība saskaņā ar IEC 61000-3-11.
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var metināt vai
griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40° C temperatūrai.
Izturības klase
Ar kodu IP apzīmē izturības klasi, t. i., aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu un ūdens
iedarbību. Iekārta, kas marķēta ar IP23, paredzēta lietošanai telpās un ārpus tām.
Lietošanas klase
Simbols
norāda, ka strāvas avotu paredzēts izmantot vietās ar paaugstinātu elektrisko
bīstamību.
bh32d1l
-7-
© ESAB AB 2013
LV
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic aroda speciālistam.
Ievērojiet!
Prasības elektrotīklam
Lielas jaudas iekārtas, saņemot no elektrotīkla primāro strāvu, var ietekmēt strāvas kvalitāti tīklā.
Tādēļ uz dažu tipu iekārtām (skat. tehniskos datus) var attiekties pieslēgšanas ierobežojumi vai
prasības par maksimālo pieļaujamo elektrotīkla pretestību vai nepieciešamo minimālo strāvas
piegādes jaudu pieslēgvietā. Šādā gadījumā uzstādītāja vai iekārtas lietotāja pienākums ir
pārliecināties, nepieciešamības gadījumā konsultējoties ar sadales tīkla operatoru, ka iekārtu
drīkst pieslēgt tīklam.
4.1 Atrašanās vieta
Novietojiet barošanas avotu tā, lai dzesēšanas gaisa ieplūdes un izplūdes atveres
netiktu nosegtas.
4.2 Tīkla strāv as padeve
Pārliecinieties, ka metināšanas barošanas avots ir
pievienots pareizajam spriegumam un ka tiek
izmantots atbilstošs drošinātājs.
Aizsardzības zemējums jāizveido atbilstoši
noteikumiem
Parametru plāksnītes atrašanās vieta
4.2.1 Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums
Arc 151i
Tīkla spriegums
Tīkla frekvence
Tīkla kabelis, šķērsgriezuma
laukums
Fāzes strāva
I1 efekt.
Metināšanas kabelis,
šķērsgriezuma laukums
Drošinātājs
pretviļņu
tips C MCB
230 V
10 %, vienfāzes
Arc 201i
230 V
10 %, vienfāzes
50-60 Hz
50-60 Hz
3G2,5 mm2
3G2,5 mm2
11,5 A
13,4 A
16 mm2
16 mm2
16 A
13 A
16 A
16 A
IEVĒROJIET!
Kabeļa šķērsgriezuma laukums un drošinātāja parametri atbilst Zviedrijas
noteikumiem. Izmantojiet metināšanas barošanas avotu saskaņā ar svarīgākajiem
vietējiem noteikumiem.
bh32d1l
-8-
© ESAB AB 2013
LV
5
DARBĪBA
Vispārīgus drošības noteikumus par darbu ar iekārtu sk.4. lpp. Pirms sākat
lietot iekārtu, izlasiet tos pilnībā!
5.1 PFC (Power factor correction) - jaudas koeficienta korekcija
Caddy Arc 151i/201i ir 230 V vienfāzes barošanas avoti aprīkoti ar PFC ķēdi, kas
nodrošina iespēju lietot iekārtu pilnā diapazonā ar 16 A drošinātāju. PFC aizsargā
iekārtas arī pret tīkla sprieguma izmaiņām un nodrošina to drošāku lietošanu ar
ģeneratoru. Caddy Arc 151i/201i var tikt izmantoti ar īpaši gariem (vairāk nekā 100
m) tīkla kabeļiem, kas nodrošina daudz lielāku darbības rādiusu.
5.2 Savienojumi un kontroles ierīces
1
Savienojums (+)
MMA: atgriezeniskajam kabelim vai
metināšanas kabelim
TIG: atgriezeniskajam kabelim
4
Savienojums (+)
MMA: atgriezeniskajam kabelim vai
metināšanas kabelim
TIG: Tig deglim l
2
Savienojums tālvadības ierīcei
5
Slēdzis tīkla strāvas padevei 0 / 1
3
Kontroles panelis; skatīt 2.2
6
Tīkla kabelis
bh32d1l
-9-
© ESAB AB 2013
LV
5.3 Metināšanas un atgriezeniskā kabeļa savienojums
Barošanas avotam ir divas izejas, pozitīvā spaile (+) un negatīvā spaile (-), lai
savienotu metināšanas un atgriezenisko kabeli. Izeja, kurai tiek pievienots
metināšanas kabelis, tiek noteikta pēc izmantotā elektroda tipa. Savienojuma
polaritāte ir norādīta uz elektroda iepakojuma. Pievienojiet metināšanas kabeli
spailei, kas norādīta uz elektroda iepakojuma.
Pievienojiet atgriezenisko kabeli otrai barošanas avota izejai. Nostipriniet
atgriezeniskā kabeļa savienošanas spaili pie sagataves un pārliecinieties, ka ir
nodrošināts labs savienojums starp sagatavi un atgriezeniskā kabeļa izeju
barošanas avotā.
5.4 Aizsardzība pret pārkaršanu
Metināšanas barošanas avotam ir termiskās pārslodzes atslēgšanas mehānisms,
kas atslēdzas, ja temperatūra kļūst pārāk augsta; tiek pārtraukta metināšanas
strāvas piegāde un barošanas avota priekšpusē iedegas dzeltena indikatora
lampiņa. Kad temperatūra samazinās, termiskās pārslodzes atslēgšanas mehānisms
automātiski tiek atiestatīts.
5.5 MMA metināšana
Arc 151i / 201i nodrošina līdzstrāvu un jūs varat metināt lielāko daļu metālu, ieskaitot
tēraudu un tērauda sakausējumus, nerūsošo tēraudu un čugunu.
Arc 151i / 201i nodrošina iespēju metināt ar lielāko daļu pārklāto elektrodu noØ 1,6 līdz
Ø 3,25.
MMA metināšanai atsauci var meklēt arī metināšanā ar pārklātiem elektrodiem. Lokam
degot, elektrods kūst, un tā pārklājums veido aizsargājošus izdedžus.
Ja, lokam degot, elektroda saskares vieta tiek piespiesta metālam, tā nekavējoties sāk
kust un sakūst ar metālu, padarot turpmāko metināšanu neiespējamu.
Tāpēc loks jāaizdedz tāpat kā sērkociņš.
Ātri piesitiet elektrodu pie metāla, tad paceliet to, lai
nodrošinātu atbilstošu loka garumu (apm. 2 mm). Ja loks ir
pārāk garš, tas sprakšķēs un dzirksteļos pirms pilnīgi izdegs.
Ja strādājat uz metināšanas galda, pirms loka aizdegšanas
pārbaudiet, vai uz metināšanas galda esošie metāla
pārpalikumi, elektrodu gabali vai citi objekti neizolē metināšanai
paredzēto vietu.
cmha2p11
Kad loks ir aizdegts, virziet elektrodu no kreisās puses uz labo
pusi. Elektrodam jāatrodas 60° pret metālu atbilstoši
metināšanas virzienam.
Kad nepieciešams metināt platas šuves vai arī kad
metinājumam jābūt tik biezam, ka jāmetina vairākos slāņos,
tomēr jāizmanto plašākas sānu kustības.
bh32d1l
- 10 -
cmha2p10
© ESAB AB 2013
LV
5.6 TIG metināšana
TIG metināšanas laikā, izmantojot volframa elektrodu, kas pats nekūst, tā veidotā
lokizlāde kausē sagataves metālu. Metināšanas laukumu un elektrodu aizsargā ar
ekranējošu gāzi.
TIG metināšana ir lietderīga, kad nepieciešama augsta metinājuma kvalitāte un kad
jāmetina plāna plāksne. Arc 151i / 201i ir labi raksturlielumi arī TIG metināšanai.
Lai veiktu TIG metināšanu, Arc151i / 201i jābūt aprīkotam ar:
TIG degli ar gāzes vārstu;
metināšanas gāzes cilindru (piemērota metināšanas gāze);
metināšanas gāzes regulatoru (piemērots gāzes regulators);
volframa elektrodu;
piemērotu palīgmateriālu, ja nepieciešams.
TIG skrāpējošais starts (tikai A31)
Lai uzsāktu metināšanu, viegli skrāpējiet
volframa elektrodu pret sagatavi, lai aizdegtu
loku.
„ Ātrais TIG-starts" (tikai A33)
Ar „ātro TIG startu" loks aizdegas, kad volframa elektrods pieskaras sagatavei un
tiek atrauts no tās.
5.7 Tālvadības ierīce
Tālvadības ierīce ir savienota ar tālvadības kontaktligzdu barošanas avotā.
6
APKOPE
Lai darbība būtu droša un stabila, svarīgi veikt regulāru apkopi.
Tikai personas, kurām ir attiecīgas zināšanas par elektrību, (pilnvarotais personāls)
drīkst noņemt drošības plāksnes, lai pievienotu vai veiktu metināšanas iekārtas
apkopi vai remontu.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā pats
mēģina ražojumu labot, lai novērstu kādu bojājumu.
bh32d1l
- 11 -
© ESAB AB 2013
LV
6.1
Pārbaude un tīrīšana
Barošanas avots
Regulāri pārbaudiet, vai metināšanas barošanas avots nav piesārņots.
Cik bieži un kādas tīrīšanas metodes lietot atkarīgs no: metināšanas procesa, loka
laikiem, izvietojuma un apkārtējās vides. Parasti pietiek ar to, ka barošanas avotu
iztīra ar saspiesta gaisa strūklu (ar samazinātu spiedienu) reizi gadā.
Nosegtas vai aizsprostotas gaisa ieplūdes vai izplūdes sprauslas var radīt
pārkaršanu.
TIG deglis
TIG degļa dilstošās daļas regulāri jātīra un jāmaina, lai metināšanu varētu veikt bez
traucējumiem.
7
KĻŪMJU IZSEKOŠANA
Pirms vēršanās pie autorizētā servisa mehāniķa izmēģiniet šīs ieteiktās pārbaudes
un inspekcijas metodes.
Kļūmes veids
Nav loka.
Korektîvà darbîba
Metināšanas strāvas padeve tiek
pārtraukta metināšanas laikā.
Pārbaudiet, vai tīkla elektrības padeves slēdzis ir
ieslēgts.
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas padeve un
atgriezeniskais kabelis ir pieslēgti pareizi.
Pārbaudiet, vai iestatīts atbilstošs strāvas lielums.
Pārbaudiet, vai MCB ir atvienots.
Pārbaudiet, vai nav notikušie termiskie pārrāvumi
(par norāda oranža lampiņa uz priekšējā paneļa)
Pārbaudiet tīkla elektrības padeves drošinātājus.
Notiek bieži termiskie pārrāvumi.
Pārbaudiet, vai putekļu filtrs nav aizsērējis.
Pārbaudiet, vai nav pārsniegti barošanas avota
nominālie dati (piem., vai iekārta nav pārslogota).
Slikta metināšanas kvalitāte.
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas padeve un
atgriezeniskais kabelis ir pieslēgti pareizi.
Pārbaudiet, vai iestatīts atbilstošs strāvas lielums.
Pārbaudiet, vai tiek izmantoti atbilstoši elektrodi.
Pārbaudiet gāzes plūsmu.
7.1
Kļūmju kodi
Arc 151i, 201i tiek piegādāts ar iebūvētu kļūmju noteikšanas sistēmu. Ja rodas
kļūme, ekrānā parādās kļūmes kods. Skatiet lietošanas rokasgrāmatā nodaļu par
kontroles paneli.
- 12 bh32d1l
© ESAB AB 2008
LV
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
Remontu un ar elektrību saistīto darbu veic pilnvarots ESAB apkopes darbinieks.
Izmanto tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Arc 151i, Arc 201i ir projektēts un testēts atbilstoši starptautiskajiem un Eiropas
standartiem EN 60974-1 un IEC 60974-10 . Servisa centram, kas veicis apkopi vai
remontu, jānodrošina, lai ražojums joprojām atbilstu minētajam standartam.
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja - sk. šīs publikācijas
pēdējo lappusi.
9
DEMONTĀŽA UN NODOŠANA METĀLLŪŽŅOS
Metināšanas iekārta galvenokārt sastāv no tērauda, plastmasas un krāsainajiem
metāliem, un tā jānodod atkritumos atbilstoši vietējiem vides aizsardzības noteikumiem.
Dzesētājs arī jānodod atkritumos atbilstoši vietējiem vides aizsardzības noteikumiem.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par elektriskā un elektroniskā aprīkojuma
atkritumiem un īstenojot to saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks, jānodod utilizācijai otrreizējās
pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums iegūt informāciju par
apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko ESAB izplatītāju.
bh32d1l
- 13 -
© ESAB AB 2013
Shēma
Arc 151i
bh32e
- 14 -
© ESAB AB 2013
bh32e
- 15 -
© ESAB AB 2013
Arc 201i
bh32e
- 16 -
© ESAB AB 2013
bh32e
- 17 -
© ESAB AB 2013
Arc 151i/Arc 201i
Pasūtīšanas numurs
Ordering no.
Denomination
Type
0460 445 881 Welding Power source
Caddy
Arc 151i, A31
0460 445 883 Welding Power source
Caddy
Arc 151i, A33
0460 445 884 Welding Power source
Caddy
Arc 201i, A33
0460 449 174 Instruction manual Control panel
Caddy
A32, A33, A34
0459 839 027 Spare parts list
Caddy
Arc 151i, Arc 152i, A31
0459 839 028 Spare parts list
Caddy
Arc 151i, Arc 201i, A33
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
bh32o
- 18 -
© ESAB AB 2013
Arc 151i/Arc 201i
Piederumi
Strap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0460 265 001
Cable holder 2 pcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder strap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0460 265 003
Trolley. . . . . .
for 5-10 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0459 366 885
Welding cable kit, Arc 151i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0700 006 898
Return cable kit, Arc 151i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0700 006 899
Welding cable kit, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 900
Return cable kit, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0700 006 901
Tig torch TXH 151V, Arc 151i . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 300 539
Tig torch TXH 201V, Arc 201i . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0700 300 553
bh32a
- 19 -
© ESAB AB 2013
Arc 151i/Arc 201i
Only for A33 control panel
Remote control MMA 1(10 m cable) . . . . . . . . . . . .0349 501 024
MMA and TIG: current
Foot control FS002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 090 886
MMA and TIG current
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote cable 12 pole - 8 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 552 880
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 552 881
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 552 882
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 552 883
bh32a
- 20 -
© ESAB AB 2013
NOTES
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- 21 pn
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- 22 pn
NOTES
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
- 23 p1
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110426
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising