ESAB | PowerCut 400 | Instruction manual | ESAB PowerCut 400 Ръководство за употреба

ESAB PowerCut 400 Ръководство за употреба
BG
PowerCut™ 400
PT-39
Ръководство за експлоатация
0463 277 001 BG 20121125
Valid for serial no. 145-xxx-xxxx
-2-
-3-
-4-
ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 БЕЗОПАСНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ВЪВЕДЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
24
6
8
Оборудване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3 ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 МОНТАЖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Проверка при получаване и поставяне на място . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Основно електрическо захранване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Свързване на захранването с въздух . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Свързване на обратния кабел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Свързване на горелката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
12
12
13
5 РАБОТА С АПАРАТА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1 Съединения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Прибори за управление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Значения на символите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Монтиране на сменяемите части за горелката . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Рязане . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
16
17
18
6 ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
6.1
Проверка и почистване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7.1
Ръководство за отстраняване на неизправности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
8 ЗА ПОРЪЧКИ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
СХЕМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ИЗНОСВАЩИ СЕ КОМПОНЕНТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
КАТАЛОЖЕН НОМЕР ЗА ЗАЯВКА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
27
28
Запазени права за промяна на спецификациите без предварително известие.
TOCb
-5-
BG
1
БЕЗОПАСНОСТ
Потребителите на оборудване ESAB носят пълната отговорност за осигуряване спазването на
всички приложими мерки за безопасност на всеки работещ с оборудването или в близост до
него. Мерките за безопасност трябва да отговарят на всички изисквания, приложими за типа
оборудване. В допълнение към стандартните наредби, приложими за работното място, е
необходимо да се спазват следните препоръки:
Всички дейности трябва да се извършват от обучен персонал, добре запознат с работата със
оборудването. Неправилната работа с оборудването може да доведе до опасни ситуации,
които да предизвикат нараняване на оператора или повреда на оборудването.
1.
Всеки, който работи със заваръчното оборудване, трябва да е запознат с:
S неговата работа
S разположението на аварийните стопове
S неговото функциониране
S съответните мерки за безопасност
S начините за заваряване и рязане
2.
Операторът трябва да гарантира, че:
S при стартиране на оборудването в работния участък не присъстват неупълномощени
лица
S при запалване на дъгата няма незащитени лица
3.
Работното място трябва:
S да бъде подходящо за целта
S да няма течение
4.
Лично защитно оборудване
S Винаги носете препоръчано защитно оборудване като предпазни очила, огнезащитно
облекло и защитни ръкавици.
S Не носете недобре закрепени предмети като шалове, гривни, пръстени и пр., които
могат да бъдат захванати и да предизвикат изгаряния.
5.
Общи мерки за безопасност
S Уверете се, че възвратният кабел е здраво закрепен.
S Работи с оборудване под високо напрежение могат да се извършват само от квалифи­
циран електротехник.
S Съответното пожарогасително оборудване трябва да е ясно обозначено и удобно
разположено.
S Смазването и поддръжката не трябва да се извършват по време на работа с оборудва­
нето.
-6bp28b
© ESAB AB 2012
BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Електродъговото заваряване и рязане може да доведе до нараняване на вас и други лица. При зава­
ряване и рязане предприемете необходимите предпазни мерки. Потърсете информация за практики­
те за безопасност на вашия работодател, които трябва се основават на данните за опасност, пре­
доставени от производителя.
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР може да е смъртоносен.
S
Монтирайте и заземете оборудването в съответствие с приложимите стандарти.
S
Не докосвайте с голи ръце, мокри ръкавици или облекло електрически части и електроди, нами­
ращи се под напрежение.
S
Изолирайте от земята себе си и работния детайл.
S
Заемете безопасна работна стойка.
ГАЗОВЕ И ДИМ - Могат да представляват опасност за здравето
S
Дръжте главата си далеч от димните газове.
S
Използвайте нагнетателна вентилация, смукателна в участъка на дъгата или и двете за от­
веждане на дим и газове от зоната на дишане и работното пространство.
ЕЛЕКТРОДЪГОВО ИЗЛЪЧВАНЕ - Може да нарани очите и да предизвика изгаряния върху кожата.
S
Защитете очите и тялото си. Използвайте правилния модел заваръчна маска и филтър и носете
защитно облекло.
S
Защитете стоящите в близост лица с подходящи екрани или завеси.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
S
Искрите (разтопени пръски) могат де предизвикат пожар. Уверете се, че в близост няма запали­
телни материали.
ШУМ - Прекомерният шум може да увреди слуха
S
Защитете ушите си. Използвайте слушалки или други средства за защита на слуха.
S
Предупредете стоящите наблизо лица за съществуващата опасност.
НЕИЗПРАВНОСТ - В случай на неизправност потърсете експертна помощ.
Преди монтиране или работа прочетете и разберете ръководството за експлоатация.
ЗАЩИТЕТЕ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте захранващия източник за размразяване на замръзнали части.
ВНИМАНИЕ!
Оборудването от клас А не е предназначено за употреба в
жилищни помещения, в които електрозахранването се осъществява
от обществената мрежа под ниско напрежение. В такива
помещения е възможно възникване на потенциални затруднения,
свързани с електромагнитната съвместимост на оборудване от
клас А, вследствие на проводими или излъчващи повърхности.
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е изцяло предназначен за
аз е о р за е
-7bp28b
© ESAB AB 2012
BG
ВНИМАНИЕ!
Преди монтиране или работа прочетете и
разберете ръководството за експлоатация.
Унищожавайте електронното оборудване чрез предаване в пункт за рециклиране!
В съответствие с европейската Директива 2002/96/EО относно отпадъци от
електрическо и електронно оборудване и нейното прилагане съгласно националното
законодателство, електрическото и/или електронното оборудване, което е
достигнало до края на цикъла си на експлоатация, трябва да бъде унищожено чрез
предаване в пункт за рециклиране.
Тъй като Вие сте лицето, което отговаря за оборудването, Вие трябва да потърсите
информация за одобрените пунктове за събиране на подобно оборудване.
За допълнителна информация свържете се с най-близкия дилър на ESAB .
ESAB е в състояние да предостави всички необходими средства за защита при
рязане и принадлежности.
2
ВЪВЕДЕНИЕ
PowerCut 400 е цялостна система за ръчно плазмено рязане. Тя осигурява
мощност за рязане на материали с дебелина до 13 mm.
2.1
Оборудване
Захранващият източник се доставя в комплект с:
S
S
S
S
S
захранващ кабел, 3 m
инструкция за експлоатация
обратен кабел с щипка
горелка за плазмено рязане РТ-39, 4,6 m, доставя се, както е посочено на
страница 28
комплект резервни части за PT-39.
3
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
PowerCut 400
Диапазон на захранващото
напрежение
90 - 280 V , 1 ~, 50/60 Hz
Диапазон на настройките, номинална
стойност
110 V: 15 – 25 A
230 V: 15 – 30 A
Допустим товар
25 % работен цикъл 110 V
60 % работен цикъл 110 V
20 % работен цикъл 230V
60 % работен цикъл 230 V
25 A
19 A
30 A
18 A
Коефициент на мощност при
максимален ток
0.99
-8bp28b
© ESAB AB 2012
BG
PowerCut 400
Ефективност при максимален ток
75 %
Напрежение на празен ход (при
отворена верига) U0
250 V
Работна температура
-10 до 40 °C
Температура при превоз
-20 до 55 °C
Звуково налягане на празен ход
< 43 db (A)
Номинална скорост на потока
189 л/мин при 4,8 bar
Размери (д x ш x в)
465 x 160 x 340 mm
Тегло, включително горелката и
възвратния кабел
14,5 kg
Клас на изолация трансформатор
H
Клас на защита на корпуса
IP 23
Работен цикъл
Под работен цикъл се разбира процентът от време в рамките на период от десет минути, в
който може да извършвате заваряване или рязане с определен товар без претоварване.
Работният цикъл е валиден за 40°C.
Клас на защита на корпуса
Кодът IP обозначава класа на защита на корпуса, т.е. степента на защитеност срещу
проникване на твърди замърсители или вода. Оборудване, обозначено с IP23, е
предназначено за употреба на открито и закрито.
4
МОНТАЖ
Инсталацията трябва да се извърши от професионален специалист.
Правилният монтаж е много важен за осигуряване на безпроблемна работа и
добри резултати от рязането. Внимателно прочетете и следвайте всяка стъпка
от тази глава.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СМЪРТ. Вземайте предпазни мерки
срещу електрически удар. Преди да пристъпите към електрически свързания по
токоизточника, всички захранвания трябва да бъдат прекъснати – изключете
прекъсвача на стенния контакт и извадете захранващия кабел от контакта.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Изключително важно е шасито да бъде свързано към одобрена заземителна система,
за да не се допуснат електрически удари и други злополуки при работа с
електрически ток. Проверете дали заземлението не е свързано погрешка с някой от
фазовите проводници.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Лошото изпълнение на съединенията или несвързването на обратния кабел към
обработвания детайл може да причини смъртоносен електрически удар.
-9bp28b
© ESAB AB 2012
BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не се допуска използването на устройства за филтриране на въздуха –
инсталирането или монтирането на всякакви устройства за филтриране на въздуха
възпрепятства притока на студен въздух и води до опасност от прегряване. При
използване на въздушен филтър гаранцията отпада.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Апаратът да НЕ СЕ включва при свален кожух.
Не свързвайте захранващия източник, докато главният прекъсвач е в положение
ВКЛ. или докато го държите или пренасяте.
ЗАБРАНЕНО е докосването на всякакви части от горелката при включено
захранване.
ВНИМАНИЕ!
Настоящият продукт е предназначен за промишлена употреба. В битова среда
продуктът може да предизвика радио смущения. Потребителят носи отговорността
за вземане на съответните мерки.
ВНИМАНИЕ
Поставете токоизточника поне на 3 метра от мястото на рязане, тъй като искри или
пръски от шлака могат да го повредят.
4.1
Проверка при получаване и поставяне на място
1. Свалете опаковката. Проверете апарата за повреди, които не са били
видими при приемане на доставката. Незабавно уведомете фирматадоставчик за повредите.
2. Проверете за изпаднали части в опаковката. Проверете дали
въздуховодите на задния панел не са запушени от опаковъчни материали,
които да пречат на преминаването на въздушния поток през токоизточника.
Токоизточникът има дръжка за пренасяне и може лесно да бъде повдигнат.
3. Поставете токоизточника така, че входните и изходните отвори за
охлаждащия въздух да са свободни. Минималното отстояние до
стена или друго препятствие е 1 m.
4. За рязане е необходим източник на чист и сух въздух с дебит поне 189
l/m при 4,8 bar. Налягането на въздуха, използван за рязане, не трябва да
надвишава 6 bar, което е максималното входно налягане за филтърния
регулатор, включен в комплекта.
- 10 bp28b
© ESAB AB 2012
BG
4.2
Основно електрическо захранване
Уверете се, че токоизточникът е свързан към необходимото захранващо
напрежение и е защитен с подходящо оразмерен предпазител. Необходимо е
да се изгради защитна заземителна връзка в съответствие с изискванията.
Табелка с технически данни,
съдържаща информация за
захранването
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Преди сваляне на предпазителя проверете дали токоизточникът е изключен.
Препоръчителни номинални токове на предпазителите и минимални сечения
на кабелите
Powercut 400
Захранващо напрежение
110 V 1~
230 V 1~
3G2,5
3G2,5
Фазов ток I1eff
16 A
9A
Предпазител срещу
свръхнапрежение, със
стопяема жичка
32 A
16 A
Площ на сечението на
захранващия кабел
ЗАБЕЛЕЖКА! Показаните по-горе сечения на кабелите и номинални токове на
предпазителите съответстват на шведските норми. Използвайте заваръчния захранващ
източник в съответствие с приложимите национални норми.
- 11 bp28b
© ESAB AB 2012
BG
Захранване от електрогенератори
Захранващият източник може да бъде включван към различни видове
електрогенератори. Някои генератори обаче не осигуряват достатъчна
мощност за рязане. За захранване на заваръчния апарат до неговия пълен
капацитет се препоръчват генератори с регулиране на напрежението тип AVR,
еквивалентно на него или по-добро, и с минимална номинална мощност 6 kW.
Стартиране с генератор:
1) Стартирайте генератора
2) Включете захранващия източник от главния прекъсвач
Спиране с генератор
3) Изключете захранващия източник от главния прекъсвач
4) Спрете генератора
4.3
Свързване на захранването с въздух
Свържете източника на захранване с въздух към входа на филтъра. Може да
се използва всякакъв вид бутилка със сгъстен въздух или въздух от компресор.
Във въздуха не трябва да има замърсяващи частици. Предоставен е регулатор
на налягането, за да се осигури правилна скорост на въздушния поток при
горелката. Фабрично зададената стойност на налягането е 4,8 bar.
4.4
Свързване на обратния кабел
Свържете обратния кабел към обработвания детайл посредством щипката.
Уверете се, че обработваният детайл е свързан към одобрена заземителна
система с правилно оразмерен заземителен кабел.
- 12 bp28b
© ESAB AB 2012
BG
4.5
Свързване на горелката
Инсталацията трябва да се извърши от професионален специалист.
A
Захранващ кабел на горелката, виолетов
B
Кабели на спусъка на горелката, черни
C
Въздушен шланг към бързодействащия куплунг
D
Кабел за пилотната дъга на горелката, червен
Захранващият източник е оборудван с решение за бързо изключване при
свързване и разединяване на горелката.
1. Изключете главния прекъсвач, извадете захранващия кабел и подаването
на въздух.
2. Отворете малкия панел от лявата страна, като отвиете двата винта.
3. Вмъкнете края на горелката заедно с гнездото за кабела и въздушнния
шланг през отвора в предната част на захранващия източник.
4. Свържете виолетовия захранващ кабел на горелката, като затегнете 1
винт.
5. Свържете 2-та черни кабела на спусъка на горелката.
6. Свържете червения кабел за пилотната дъга на горелката.
7. Свържете въздушния шланг към фитинга.
8. Затворете малкия панел от лявата страна.
9. Свържете захранващия източник и включете главния прекъсвач.
- 13 bp28b
© ESAB AB 2012
BG
5
РАБОТА С АПАРАТА
Общите правила за безопасност при работа с оборудването можете да наме­
рите на страница6. Прочетете ги внимателно, преди да пристъпите към рабо­
та с оборудването!
5.1
Съединения
1
Главен прекъсвач ВКЛ./ИЗКЛ.
5
Свързване на обратния кабел
2
Съединение за въздух
6
Съединение за горелката
3
Захранващ кабел
7
Прибориза управление, вижте глава 5.2
4
Страничен панел
- 14 bp28b
© ESAB AB 2012
BG
5.2
Прибори за управление
1
Бутон за регулиране на тока
5
Индикатор за превишена температура,
жълт
2
Основно входно напрежение/ключ на
прекъсвача на веригата
6
Консумативи (PIP), жълти
3
Индикатор за налягането на въздуха,
жълт
7
Индикатор за включено захранване,
зелен
4
Индикатор за неизправности, жълт
1 Бутон за регулиране на изходния ток
Бутонът за регулиране на изходния ток може да променя тока за рязане от 15 A
до 30 A. Регулирането на тока ще се отрази върху мощността, консумирана от
машината, дебелината на материала, който може да се реже, и качеството на
среза при дадена скорост. Трябва да обърнете специално внимание и да
поддържате тока на рязане под 17 A, когато използвате за машината
захранване 110 V с прекъсвач на веригата 16 A.
2 Основно входно напрежение/ключ на прекъсвача на веригата
Символът дава обяснение за жълтото поле върху бутона за регулиране на
изходния ток. Максималният изходен ток за 110 V и прекъсвач на веригата 32 A
е 25 A.
3 Индикатор за налягането на въздуха
Жълтият светодиод показва, че налягането на въздуха е твърде ниско.
- 15 bp28b
© ESAB AB 2012
BG
4 Индикатор за неизправности
Мигащият жълт светоиндикатор показва, че обезопасяващият изключвател за
капака е активиран и захранването е изключено автоматично.
5 Индикатор за висока температура
Когато жълтият светоиндикатор свети, работната температура е превишила
нормалните стойности. Той се изключва, когато температурата е нормална.
6 Консумативи (PIP)
Когато жълтият светоиндикатор свети, това показва, че има грешка, свързана с
консумативите. Това означава, че не е детектирана дюза или че електродът не
е прибран правилно. Изключете захранването. Проверете дали компонентите
са сглобени правилно, дали по тях няма големи повреди и дали електродът
може да се плъзга назад и напред при леко натискане с един пръст. След
отстраняване на източника на грешката включете отново захранването.
7 Индикатор за включено захранване
Когато жълтият светоиндикатор свети, това показва, че захранването е
включено.
5.2.1
Значения на символите
PIP
Захранване
Въздух
Температура
Неизправност
Консумативи
Захранване
Прочетете
ръководството
- 16 bp28b
© ESAB AB 2012
BG
5.3
Монтиране на сменяемите части за горелката
Правилното използване на горелката при номинални условия на експлоатация
(специално по отношение на дъговия ток и скоростта на газовия поток) и
правилното монтиране на сменяемите части могат да предотвратят излишната
повреда на горелката.
1. Затягайте докрай електрода и задържащата/предпазващата чаша при всяка
смяна или проверка на сменяемите части.
2. В началото на всяка работна смяна проверявайте дали сменяемите части
са добре затегнати, дори ако всичко е работело нормално в края на
предишната смяна.
A
Възел на корпуса на факела
B
Заслонка
C
Електрод
D
Дюза
E
Задържаща/предпазваща чаша
F
Бутало
G
Гнездо на електрода/корпуса и буталото на факела
Вижте резервните части на страница 27.
- 17 bp28b
© ESAB AB 2012
BG
5.4
Рязане
1. Ако мрежовият контакт (стенен или подобен) има собствен прекъсвач,
поставете го в положение „включено“.
2. Проверете дали компресорът е свързан към токоизточника.
3. Завъртете превключвателя назахранването в положение I (включено).
4. След започване на среза горелката трябва да се поддържа наклонена
напред под ъгъл 5 – 15° . Този ъгъл е особено полезен за създаване на
„капковиден“ срез. Можете да работите с горелката, когато дюзата е
допряна до пластината или на отстояние до 6,35 mm. Идеалното отстояние
е 3,2 mm. Предлагат се водачи на отстоянието, които улесняват
поддържането на междината, вижте резервните части на страница 27.
5. Натиснете спусъка на горелката. От дюзата на горелката трябва да излиза
въздушен поток.
6. Две секунди след натискане на спусъка трябва да се запали пилотната
дъга. Веднага след нея трябва да се запали и основната дъга, което
означава, че рязането може да започне.
7. Когато започвате среза, дръжте горелката наклонена, за да не може
стопеният материал да пръска върху нея и да я повреди. Когато дъгата
пробие обработвания детайл, изправете горелката във вертикално
положение и продължете рязането.
8. След завършване на среза освободете спусъка на горелката и веднага я
вдигнете от обработвания детайл. Това се прави, за да не се допусне
повторно запалване на пилотната дъга след угасване на режещата дъга,
което може да доведе до повреда на дюзата (двойно искрене).
- 18 bp28b
© ESAB AB 2012
BG
9. За бързо повторно запалване на дъгата при уреди, които поддържат режим
на рязане на просечено изтеглен метал, не отпускайте спусъка на
горелката. Горелката ще се връща автоматично към режим на пилотна дъга
след всеки срез и ще се прехвърля към основната дъга, когато бъде
позиционирана върху следващата работна повърхност. При работа без
режим на рязане на просечено изтеглен метал трябва само да освободите
и да натиснете отново спусъка по време на продухването със защитен газ,
за да стартирате отново дъгата без забавяне за подготвително обдухване.
Скорост
Скоростите при ръчното плазмено рязане обикновено са ограничени от
скоростта на отрязване. Тя показва максималната скорост, с която ще можете
да движите горелката по дължината на среза, докато тя прониква в работния
детайл. За приложения, които изискват по-чист срез обаче, може да е важно да
режете със скорост, по-близка до тази, която осигурява качество.
Ако срезът е направен твърде бързо, значителни количества стопен метал
могат да образуват шлака от долната страна на среза. Въпреки че по-голямата
част от шлаката, образувана от въглеродна стомана, може лесно да бъде
отчупена, тя може да създаде неудобство. Скоростите, осигуряващи качество,
се избират така, че да сведат до минимум образуването на шлака.
Данните на страница NO TAG показват максималните възможни скорости на
рязане за захранващ източник при 15 – 30 A. Посочени са и препоръките за
скорости, осигуряващи качество на среза, за стомана.
Имайте предвид, че когато горелката се използва при гранични стойности на
параметрите, качеството се влошава.
6
ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ
Редовната поддръжка е важна за получаване на оптимални характеристики и
време на живот.
Защитните плоскости могат да бъдат сваляни само от лица с подходяща
електротехническа квалификация „оторизиран персонал“.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Уверете се, че мрежовото захранване към захранващия източник е прекъснато
външно. Ако стенният контакт има собствен прекъсвач, изключете го преди да
започнете оглед или работа по токоизточника.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В шланговете за сгъстен въздух може да се събрали количества вода или масло.
Винаги насочвайте първата струя въздух далеч от оборудването, за да не го
повредите.
- 19 bp28b
© ESAB AB 2012
BG
ВНИМАНИЕ!
В случай, че клиентът предприеме каквито и да било дейности по отстраняване на
повреди в продукта по време на гаранционния период, всички гаранционни
ангажименти на доставчика се анулират.
Ако оборудването не работи нормално, незабавно прекратете работа и
установете причината за проблема. Дейностите по техническо обслужване
трябва да се извършват от лица, които притежават необходимите знания.
Работи по електрическата система могат да се извършват само от
квалифицирани електротехници. Не позволявайте на лица, които не разполагат
с необходимите знания, да проверяват, почистват или поправят оборудването.
Използвайте само оригинални резервни и износващи се части ESAB.
6.1
Проверка и почистване
Редовно извършвайте следните проверки и/или почиствания на долупосочени­
те елементи на токоизточника:
1. Проверете връзката на обратния кабел с обработвания детайл.
2. Проверете дали заземлението на обработвания детайл е свързано здраво
със заземлението на шасито на токоизточника.
3. Проверете топлинния щит на горелката. Ако е повреден, сменете го.
4. Ежедневно проверявайте eлектрода и дюзата за признаци на износване.
Отстранете пръските, ако има такива, и при необходимост сменете
електрода и дюзата. Ако в центъра на електрода има вдлъбнатина,
по-дълбока от 3,2 mm, той трябва да бъде сменен. Използването на
електрода след препоръчителната граница на износване може да причини
повреди на горелката и токоизточника. Когато електродът се използва след
препоръчителната граница, дюзата се износва много по-бързо.
5. Проверете за повреди или прегъвания по кабелите и шланговете.
6. Проверете дали всички контакти, съединения и заземителни клеми са
здраво стегнати.
7. Уверете се, че всички захранвания са изключени. Сложете си предпазни
очила и лицева маска и продухайте токоизточника отвътре, използвайки сух
сгъстен въздух с ниско налягане.
7
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИЯТ УДАР МОЖЕ ДА БЪДЕ СМЪРТОНОСЕН! Уверете се, че
мрежовото захранване към захранващия източник е прекъснато външно. Ако
мрежовият контакт има собствен прекъсвач, изключете го преди да започнете оглед
или работа по токоизточника.
- 20 bp28b
© ESAB AB 2012
BG
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Оборудването за плазмено заваряване работи с изключително високо напрежение,
което може да причини тежки телесни увреждания и дори смърт. Бъдете много
предпазливи, когато работите при свалени капаци.
Преди да повикате квалифициран сервизен техник, опитайте следните
препоръчителни проверки и огледи.
Неизправност
Коригиращи действия
Недостатъчно проникване
S
S
S
S
S
Твърде ниска стойност на тока
Твърде висока скорост на рязане
Повредена режеща дюза
Неподходящо налягане на въздуха
Ниска скорост на въздушния поток
Основната дъга изгасва.
S
S
Твърде ниска скорост на рязане
Износен електрод
Образуване на шлака (при някои материали и
дебелини може да се окаже невъзможно да се
получат срезове без шлака)
S
S
Твърде ниска стойност на тока
Твърде висока или твърде ниска скорост
на рязане
Неподходящо налягане на въздуха
Неизправна дюза или електрод
Ниска скорост на въздушния поток
S
S
S
Двойно искрене (повреден отвор на дюзата)
S
S
S
S
Ниско налягане на въздуха
Повредена режеща дюза
Разхлабена режеща дюза
Натрупване на много пръски върху
дюзата
Неравномерна дъга
S
Повредена режеща дюза или износен
електрод
Нестабилни условия на рязане
S
S
Неправилна скорост на рязане
Разхлабен кабел или свързвания на
шланга
Електрод и/или режеща дюза в лошо
състояние
S
Основната дъга не се запалва.
S
S
S
Износен електрод
Разхлабени свързвания
Работният кабел не е свързан
Къс живот на сменяема част
S
S
S
Неподходящо налягане на газа
Подава се замърсен въздух
Ниска скорост на въздушния поток
- 21 bp28b
© ESAB AB 2012
BG
7.1
Ръководство за отстраняване на неизправности
Проблем
Причина
Превключвателят ВКЛ./ИЗКЛ.
е в положение 1, но зеленият
светодиод (захранване) не
свети.
S
Захранващият източник е
включен, но жълтият
светодиод НАЛЯГАНЕ НА
ВЪЗДУХА продължава да
свети.
S
S
S
Решение
Няма налично
захранване.
Изключен прекъсвач на
веригата
S
S
Проверете захранването.
Проверете прекъсвача.
Налягането на въздуха е
ниско.
Няма наличен въздух
S
Проверете дали
въздушният филтър не е
запушен.
Увеличете налягането на
въздуха.
Проверете дали се
подава въздух.
S
S
Захранващият източник е
включен, но жълтият
светодиод ЗА ВИСОКА
ТЕМПЕРАТУРА продължава
да свети.
S
Захранващият източник
все още е прегрял. Той
ще изстине по-бързо при
включен вентилатор.
Термичният
превключвател е
неизправен.
S
Захранващият източник е
включен, но оранжевият
светодиод ЗА
НЕИЗПРАВНОСТ
продължава да свети.
S
Захранващият източник
не е активиран.
Активиран е
обезопасяващ
изключвател, капак.
S
Захранващият източник е
включен, жълтият светодиод
за PIP продължава да свети.
S
Това е грешка, свързана
с консумативите (PIP).
S
Проверете дали
сменяемите части са на
мястото си и дали са
затегнати правилно.
Термичният превключвател
се изключва по време на
рязане.
S
Захранването,
необходимо за
захранващия източник,
превишава
осигуряваното от
входящото напрежение
по линията.
Към същата линия е
свързан друг уред.
S
Намалете тока на рязане
чрез команда от предния
панел или намалете
времето на рязане.
Намалете дължината на
свързващия кабел или
увеличете сечението на
кабела.
Не свързвайте други
уреди към същата линия.
S
S
S
S
S
S
Включете захранващия
източник и изчакайте
няколко минути, преди да
започнете отново работа.
Извикайте техници от
оторизиран сервиз.
Проверете дали
сменяемите части са на
мястото си и дали са
затегнати правилно.
Проверете дали
страничният панел е
затворен правилно
(страната за проверка на
конектора на горелката).
- 22 bp28b
© ESAB AB 2012
BG
Проблем
Дъгата не се запалва или
изчезва по време на
рязането.
Причина
S
S
S
S
Решение
Износващите се части на
горелката са износени.
Генераторът е прегрял.
Няма достатъчно
налягане на въздуха.
Напрежението на
входящата линия е
ниско.
S
S
S
S
S
Пилотната дъга работи, но
няма достатъчно ток за
рязане.
Срезът не е
перпендикулярен.
8
S
S
S
Лош контакт на скобата
за заземяване
Лошо свързване на
положителния полюс на
кабела на горелката
S
Износен електрод или
дюза
S
S
Проверете горелката и
монтирайте резервни
части, ако е необходимо.
Вижте дали свети
жълтият светодиод за
ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
на предния панел.
Изчакайте захранващият
източник да изстине.
Вижте дали свети
жълтият светодиод за
НАЛЯГАНЕТО НА
ВЪЗДУХА на предния
панел. Увеличете
налягането на въздуха.
Проверете дали
въздушният филтър не е
запушен и го сменете,
ако е необходимо.
Проверете входящата
линия. Ако използвате
удължителен кабел,
уверете се, че сечението
му е подходящо.
Проверете дали скобата
за заземяване прави
добър контакт с детайла
за рязане.
Проверете свързването
на положителния полюс
към изхода на контакта
дори от вътрешната
страна.
Сменете електрода и
дюзата.
ЗА ПОРЪЧКИ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ
Ремонтните и електрически поправки се извършват от оторизирани сервизни
специалисти на ESAB.
Използвайте само оригинални резервни и износващи се части ESAB.
PowerCut 400 е конструиран и тестван в съответствие с международните и
европейски стандарти EN 60974-1, EN 60974-10. Сервизното звено, извършило
обслужването или ремонтната дейност, трябва да провери дали продуктът
продължава да отговаря на посочения стандарт
PT-39 е проектиран и изпитан в съответствие с международния и европейски стандарт EN
60974-7. Сервизното звено, извършило обслужването или ремонтната дейност, трябва да
провери дали продуктът продължава да отговаря на посочения стандарт.
Резервни части можете да заявите от най-близкия дилър на ESAB, виж
последната страница от настоящата публикация.
- 23 bp28b
© ESAB AB 2012
Схема
- 24 bp28diag
© ESAB AB 2012
- 25 bp28diag
© ESAB AB 2012
Stainless Steel and Aluminium Cut Speeds
Carbon Steel Cut Speeds
- 26 bp28app2
© ESAB AB 2012
PowerCut™ 400 PT-39
Износващи се компоненти
Wear parts
Wear parts kit PT-39
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0558 010 586
Wear parts kit consisting of:
30 Amp for PowerCut 400
3
0558 005 220
Electrode
1
0558 005 217
Gas baffle
30 - 80 Amp
4
0558 011 620
Nozzle
30 Amp
1
0558 011 886
Retaining cup
1
0558 010 581
Standoff guide assy
3
O-ring
.301ID .070W Nitrile
1
Grease silicon dow
DC-111 (1/4 Oz)
- 27 bp28wear
© ESAB AB 2012
PowerCut™ 400 PT-39
Каталожен номер за заявка
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0700 210 880 Power source for plasma
cutting incl torch (4.6m),
return cable and wear part
kit
PowerCut™ 400
90V-280V,1-ph
0558 010 576 Torch
PT-39
4.6 m
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 28 bp28o
© ESAB AB 2012
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 29 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising