ESAB | PowerCut 400 | Instruction manual | ESAB PowerCut 400 Kasutusjuhend

ESAB PowerCut 400 Kasutusjuhend
FI
PowerCut™ 400
PT-39
Käyttöohjeet
0463 277 001 FI 20121125
Valid for serial no. 145-xxx-xxxx
-2-
-3-
-4-
KÄYTTÖALUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
24
6
8
Varustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Toimitustarkastus ja sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ensiöjännitteensyöttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuloilmaliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maadoituskaapelin liitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polttimen liitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
12
12
13
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1 Liitännät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Hallintalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Symbolien selitykset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Polttimen kulutustarvikkeiden asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Leikkuu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
16
17
18
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
Tarkastus ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7 VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
21
Vianetsintäohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KULUTUSOSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMEROT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
23
24
27
28
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-5-
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB-laitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat
järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden
on täytettävä tämäntyyppiselle laitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä suositusta voidaan
pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Laitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja käy­
tössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin ti­
lanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta ja leikkaamisesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei laitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määrättyjä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä
vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä pai­
kassa.
S Laitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
-6bp28x
© ESAB AB 2012
FI
VAROITUS
Hitsaus ja leikkaus voivat olla vaarallisia sekä itsellesi että muille. Ole varovainen hitsatessasi ja
leikatessasi. Noudata työnantajasi turvaohjeita, joiden tulee perustua laitteen valmistajan varoi­
tustekstiin.
SÄHKÖISKU - Voi surmata
S
Asenna ja maadoita laitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU - Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa savusta.
S
Poista savu ja -kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI - Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU - Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA - Ota yhteys asentajaan.
Lue ja ymmärrä käyttöohjett ennen asennusta ja käyttöä.
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
VAROITUS!
Viralähdettä ei saa kayttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
HUOMAA!
Class A-laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asunnoissa, joiden
virransyöttö tapahtuu yleisestä pienjänniteverkosta. ”Class A”-laitteen
sähkömagneettista yhteensopivuutta voi olla vaikea varmistaa
sellaisissa asunnoissa sekä johtojen että ilman kautta kulkeutuvien
häiriöiden takia.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan plasmaleikkaukseen.
HUOMAA!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja
käyttöä.
-7bp28x
© ESAB AB 2012
FI
Vie elektroniikkalaitteet keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) koskevan direktiivin 2002/96/EY ja kansallisen
lainsäädännön mukaan hävitettävät laitteet tulee viedä keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet lain mukaan velvollinen selvittämään
hyväksytyt keräyspisteet.
Lisätietoja saat ESAB-edustajaltasi.
ESAB tarjoaa sinulle kaikki tarvittavat suojavarusteet ja tarvikkeet.
2
JOHDANTO
PowerCut 400 on täydellinen järjestelmä manuaaliseen plasmaleikkaukseen. Se
tarjoaa riittävän tehon jopa 13 mm paksuisen materiaalin leikkaamiseen.
2.1
Varustus
Virtalähteen mukana toimitetaan:
S
virtakaapeli, 3 m
S
käyttöohje
S
maadoituskaapeli, jossa maadoituspihdit
S
plasmaleikkauspoltin PT-39, 4,6 m, toimitus on selostettu sivulla 28
S
kulutusosasarja polttimeen PT-39.
3
TEKNISET TIEDOT
PowerCut 400
Verkkojännite alue
90 - 280 V , 1 ~, 50/60 Hz
Säätöalue , nimellisarvo
110 V: 15 – 25 A
230 V: 15 – 30 A
Sallittu kuormitus
25 % kuormitusaikasuhde 110 V
60 % kuormitusaikasuhde 110 V
20 % kuormitusaikasuhde 230V
60 % kuormitusaikasuhde 230 V
25 A
19 A
30 A
18 A
Tehokerroin maksimivirralla
0.99
Hyötysuhde maksimivirralla
75 %
Tyhjäkäyntijännite U0
250 V
Käyttölämpötila
-10...40 °C
Kuljetuslämpötila
-20...55 °C
Äänenpaine ilman kuormitusta
< 43 dB (A)
Nimellisvirtaus
189 l/min 4,8 baarilla
Mitat, p x l x k
465 x 160 x 340 mm
Paino sis. poltin ja maadoituskaapeli
14,5 kg
Käyttöluokka muuntaja
H
Kotelointiluokka
IP 23
-8bp28x
© ESAB AB 2012
FI
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tai leikata
tietyllä kuormituksella. Kuormitusaikasuhde on määritetty 40 _C asteen lämpötilassa.
Suojausluokka
IP-koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyt­
töön.
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
Oikea asennus varmistaa häiriöttömän toiminnan ja hyvän leikkuutuloksen. Lue
huolella tämä kappale ja noudata sen ohjeita.
VAROITUS
SÄHKÖISKU VOI TAPPAA Suojaudu sähköiskuilta tarvittavilla varotoimilla. Varmista, että
kaikki jännitteensyötöt on irtikytketty – kytke seinäpistorasian katkaisin pois päältä ja irrota
laitteen virtajohto pistorasiasta ennen kuin teet mitään kytkentöjä virtalähteessä.
VAROITUS
On erittäin tärkeää, että kotelo maadoitetaan oikein hyväksyttyyn suojamaadoitukseen
sähköiskujen ja sähkötapaturmien välttämiseksi. Varmista, että suojamaata ei ole
erehdyksessä kytketty vaiheliittimiin.
VAROITUS
Huonot kytkennät tai maadoituskaapelin virheellinen kytkentä työkappaleeseen voi
aiheuttaa hengenvaarallisen sähköiskun.
VAROITUS
Ilmansuodattimia ei saa käyttää – ilmansuodattimen asennus estää jäähdytysilman
virtauksen ja voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen. Ilmansuodattimen käyttö
aiheuttaa takuun raukeamisen.
-9bp28x
© ESAB AB 2012
FI
VAROITUS
ÄLÄ käynnistä laitetta suojus irrotettuna.
Älä kytke virtalähdettä, kun päävirtakytkin on asennossa ON tai kun pitelet tai kannat sitä.
ÄLÄ koske polttimen osiin, kun virtalähde on päällä.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
VARO
Sijoita virtalähde vähintään 3 metrin päähän työalueesta, koska kipinät ja roiskeet voivat
vahingoittaa virtalähdettä
4.1
Toimitustarkastus ja sijainti
1. Poista pakkausmateriaali. Tarkasta onko laitteistossa vaurioita, joita ei havaittu
vastaanoton yhteydessä. Ilmoita vaurioista heti kuljetusyritykselle.
2. Tarkasta onko pakkaukseen jäänyt irto-osia. Varmista, että pakkausmateriaali ei
peitä takapaneelin ilmakanavia ja estä ilman virtausta virtalähteen läpi.
Virtalähteessä on kantokahva ja sen voi helposti nostaa.
3. Sijoita virtalähde niin, ettei mitään ole ilman tulo- ja poistoaukkojen edessä.
Pienin sallittu etäisyys seinään tai muihin esteisiin on 1 m.
4. Leikkaamiseen vaaditaan ilmalähde, joka tuottaa puhdasta ja kuivaa ilmaa
vähintään 189 l/m 4,8 baarin paineella. Leikkausilman paine ei saa olla yli 6
baaria, joka on toimitukseen sisältyvän suodatinsäätimen suurin tulopaine.
- 10 bp28x
© ESAB AB 2012
FI
4.2
Ensiöjännitteensyöttö
Varmista, että virtalähde kytketään oikeaan syöttöjännitteeseen ja että virtapiiri on
suojattu oikean kokoisella varokkeella. Laite pitää maadoittaa määräysten
mukaisesti.
Tyyppikilpi kytkentätietoineen
VAROITUS
Varmista, että virtalähde on kytketty pois päältä ennen kuin irrotat varokkeen.
Suositellut varokekoot ja pienin johdinala
Powercut 400
Verkkojännite
110 V 1~
230 V 1~
3G2.5
3G2.5
Vaihevirta I1eff
16 A
9A
Varoke, syöksyjän­
nitesuojaus
32 A
16 A
Virtajohdon johdinala
HUOM! Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Käytä virtalähdettä
asianmukaisten kansallisten määräysten mukaisesti.
Syöttö generaattoreista
Virtalähteen jännitelähteenä voidaan käyttää erilaisia generaattoreita. Kaikki
generaattorit eivät kuitenkaan tuota riittävästi virtaa leikkaamista varten. Virtalähteen
syöttämiseen suositellaan generaattoria, joka on varustettu AVR-säätimellä,
vastaavalla tai paremmalla säädöllä ja jonka nimellisteho on vähintään 6 kW .
Käynnistys generaattorin kanssa:
1) Käynnistä generaattori
2) Kytke virtalähde päälle kääntämällä päävirtakytkin asentoon ON
Pysäytys generaattorin kanssa
3) Kytke virtalähde pois päältä kääntämällä päävirtakytkin asentoon OFF
4) Pysäytä generaattori
- 11 bp28x
© ESAB AB 2012
FI
4.3
Tuloilmaliitäntä
Kytke ilmansyöttö suodattimen tuloilmaliitäntään. Tähän voidaan käyttää
paineilmasylinteriä tai kompressorin tuottamaa ilmaa. Ilman täytyy olla puhdasta.
Mukana on paineensäädin, joka varmistaa oikean ilmavirran polttimelle. Se on
tehtaalla asetettu arvoon 4,8 baaria.
4.4
Maadoituskaapelin liitäntä
Kytke maadoituskaapeli työkappaleeseen. Varmista, että työkappale on kytketty
hyväksyttyyn maadoitukseen oikean kokoisella maadoituskaapelilla.
- 12 bp28x
© ESAB AB 2012
FI
4.5
Polttimen liitäntä
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
A
Polttimen virtakaapeli, violetti
B
Polttimen liipaisukaapelit, musta
C
Ilmaletku pikaliittimeen
D
Polttimen ohjauskaapeli, punainen
Virtalähde on varustettu pikaliittimillä polttimen kytkentää ja irtikytkentää varten.
1. Kytke päävirtakytkin pois päältä, irrota virtakaapeli ja ilmansyöttö.
2. Avaa pieni sivupaneeli vasemmalta puolelta irrottamalla 2 ruuvia.
3. Työnnä polttimen kaapeli ja ilmaletku virtalähteen etupaneelin aukon läpi.
4. Kytke polttimen violetti virtakaapeli kiristämällä 1 ruuvi.
5. Kytke polttimen 2 mustaa liipaisukaapelia.
6. Kytke polttimen punainen ohjauskaapeli.
7. Kytke ilmaletku liitäntään.
8. Sulje pieni vasen sivupaneeli.
9. Kytke virtakaapeli ja käännä päävirtakytkin päälle.
- 13 bp28x
© ESAB AB 2012
FI
5
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 6. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
5.1
Liitännät
1
Päävirtakytkin ON/OFF
5
Maadoituskaapelin liitäntä
2
Ilmaliitäntä
6
Polttimen liitäntä
3
Virtakaapeli
7
Hallintalaitteet, katso kappale 5.2
4
Sivupaneeli
- 14 bp28x
© ESAB AB 2012
FI
5.2
Hallintalaitteet
1
Virran säätönuppi
5
Ylikuumenemisen merkkivalo, keltainen
2
Ensiösyöttöjännite/suojakatkaisin
6
Parts In Place (PIP), keltainen
3
Ilmanpaineen merkkivalo, keltainen
7
Virran merkkivalo, vihreä
4
Vikamerkkivalo, keltainen
1 lähtövirran säädin
Lähtövirran säädin voi säätää leikkausvirtaa 15A - 30A. Virran säätäminen vaikuttaa
koneen virrankulutukseen, leikattavan materiaalin paksuuteen ja leikkuutulokseen
annetulla nopeudella. Leikkuuvirta tulisi pitää alle 17 ampeerin, kun koneen
virtalähteenä käytetään 110V verkkojännitettä 16 A varokkeella.
2 Ensiösyöttöjännite/suojakatkaisin
Symboli selittää keltaisen kentän lähtövirran säätimessä. Suurin lähtövirta 110 V
jännitteellä ja 32A varokkeella on 25 A.
3 Ilmanpaineen merkkivalo
Keltainen merkkivalo osoittaa, että ilmanpaine on liian alhainen.
4 Vikamerkkivalo
Vilkkuva keltainen merkkivalo osoittaa, että suojuksen turvakytkin on aktivoitu ja virta
kytketään automaattisesti pois päältä.
- 15 bp28x
© ESAB AB 2012
FI
5 Ylikuumenemisen merkkivalo
Kun keltainen merkkivalo palaa, käyntilämpötila on ylittänyt normaaliarvot. Se
sammuu, kun lämpötila palaa normaaliksi.
6 Parts in Place (PIP)
Keltainen merkkivalo ilmaisee parts-in-place-virheen. Se tarkoittaa, että suutinta ei
ole havaittu tai että elektrodi ei vetäydy oikein. Kytke virta pois päältä. Varmista, että
komponentit on asennettu oikein, ettei niissä ole vaurioita ja että elektrodi liukuu
edestakaisin kevyellä sormen painalluksella. Kun vian syy on korjattu, kytke virta
takaisin päälle.
7 Virran merkkivalo
Vihreä merkkivalo ilmaisee, että virta on päällä.
5.2.1
Symbolien selitykset
PIP
Virta
Ilma
Lämpötila
Vika
Parts in Place
Virtalähde
Lue käyttöohje
- 16 bp28x
© ESAB AB 2012
FI
5.3
Polttimen kulutustarvikkeiden asennus
Polttimen käytöllä ilmoitetuilla käyttöarvoilla (erityisesti kaarivirta ja kaasun
virtausnopeus) ja kulutusosien oikealla asennuksella vältetään tarpeettomat
poltinvauriot.
1. Kiristä elektrodi ja suojakuppi kunnolla aina kulutusosan vaihdon ja tarkastuksen
jälkeen.
2. Tarkasta kulutusosien kiinnitys aina ennen töiden aloittamista, vaikka kaikki toimi
normaalisti edellisen työvuoron lopussa.
A
Polttimen runko
B
Ohjain
C
Elektrodi
D
Suutin
E
Suojakuppi
F
Mäntä
G
Elektrodin kiinnitys polttimeen
Katso kulutusosat sivulla 27.
- 17 bp28x
© ESAB AB 2012
FI
5.4
1.
2.
3.
4.
Leikkuu
Kytke katkaisin päälle.
Varmista, että kompressori on kytketty virtalähteeseen.
Käännä päävirtakytkin asentoon I (On).
Pidä poltin 5-15°:n kulmassa leikkauksen aloitettuasi. Tämä kulma on erityisen
hyödyllinen pisaraleikkauksessa. Poltinta voidaan käyttää niin, että suutin on
levyä vasten tai jopa 6,35 mm irti levystä. Ihanteellinen etäisyys on 3,2 mm.
Saatavana on ohjaimia, jotka helpottavat etäisyyden säilyttämistä, katso
kulutusosat sivulla 27.
5. Paina polttimen liipaisinta. Ilman tulisi virrata suuttimesta.
6. Apukaaren tulisi syttyä kahden sekunnin kuluttua liipaisimen painamisesta.
Pääkaaren tulisi syttyä välittömästi ja mahdollistaa leikkaamisen aloittamisen.
7. Kun aloitat leikkuun, kallista poltinta, jotta sulaa materiaalia ei roisku takaisin ja
vahingoita poltinta. Kun kaari puhkaisee työkappaleen, nosta poltin
pystyasentoon ja jatka leikkuuta.
8. Kun lopetat leikkuun, vapauta polttimen liipaisin ja nosta poltin irti työkappaleesta
heti kun olet valmis. Tällä estetään apukaaren syttyminen heti leikkuukaaren
sammuttua ja suuttimen vahingoittuminen (kaksoisylilyönti).
9. Jos tarvitset nopeaa uudelleenkäynnistystä arinaleikkuutilaa tukevissa koneissa,
älä vapauta polttimen liipaisinta. Poltin palaa automaattisesti apukaaritilaan
jokaisen leikkuun jälkeen ja siirtyy takaisin pääkaaritilaan, kun poltin asetetaan
seuraavan työalueen päälle. Kun työskentelet ilman arinaleikkuutilaa, vapauta ja
paina liipaisinta kaasun jälkivirtauksen aikana sytyttääksesi kaaren ilman
esivirtauksen viivettä.
- 18 bp28x
© ESAB AB 2012
FI
Nopeus
Tyypillisesti manuaalisen plasmaleikkuunopeutta rajoittaa katkaisunopeus. Tämä
ilmaisee maksiminopeuden, jolla voit liikuttaa poltinta ja läpäistä samalla
työkappaleen . Siistimpää leikkuujälkeä vaadittaessa saattaa olla tärkeää leikata
lähempänä laatunopeutta.
Jos leikkuu tehdään liian nopeasti, suuria määriä sulaa metallia saattaa muodostaa
kuonaa sahausuran alapinnalle. Vaikka suurin osa hiiliteräksestä syntyvästä
kuonasta irtoaa helposti, se voi olla riesa. Laatunopeus valitaan kuonamäärän
minimoimiseksi.
Sivun NO TAG tiedot osoittavat virtalähteen suurimman leikkuunopeuden 15 - 30A
virralla. Laatuleikkuunopeussuositukset on lueteltu myös teräkselle.
Huomaa, että kun poltinta käytetään raja-arvoilla, leikkuulaatu kärsii.
6
HUOLTO
Säännöllinen huolto varmistaa optimaalisen toiminnan ja eliniän.
Suojapellit saa irrottaa vain valtuutettu sähköasentaja.
VAROITUS
Varmista, että virtalähteen jännitteensyöttö on irtikytketty. Kytke turvakytkin pois
päältä ennen virtalähteen tarkastusta tai huoltoa.
VAROITUS
Paineilmaletkuihin saattaa kertyä vettä tai öljyä. Suuntaa aina ensimmäinen
ilmasuihku poispäin laitteistosta vaurioiden ehkäisemiseksi.
HUOMAA!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos asiakas
yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
Lopeta työt heti ja selvitä ongelman syy, jos laitteisto ei toimi oikein. Huollon saavat
suorittaa vain sellaiset henkilöt, joilla on asianmukainen koulutus. Sähkötyöt saa
suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Älä anna henkilöiden, joilla ei ole tarvittavaa
asiantuntemusta, tarkastaa, puhdistaa tai korjata laitteistoa. Käytä ainoastaan
alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
- 19 bp28x
© ESAB AB 2012
FI
6.1
Tarkastus ja puhdistus
Seuraavat tulisi tarkastaa ja/tai puhdistaa säännöllisesti.
1. Tarkasta maadoituskaapelin kytkentä työkappaleeseen.
2. Tarkasta, että suojamaadoitus työkappaleesta on kunnolla kytketty virtalähteen
rungon maadoituspisteeseen.
3. Tarkasta polttimen lämpösuojus. Vaihda se tarvittaessa.
4. Tarkasta päivittäin elektrodin ja suuttimen kuluminen. Poista roiskeet, vaihda
elektrodi ja suutin tarvittaessa. Jos elektrodissa on syöpymiä, joiden syvyys
keskipisteessä on yli 3,2 mm, se pitää vaihtaa. Jos elektrodia käytetään
suositellun kulutusrajan yli, poltin ja virtalähde saattavat vaurioitua. Suuttimen
elinikä voi lyhentyä merkittävästi, jos elektrodia käytetään suositellun rajan
jälkeen.
5. Tarkasta, että kaapelit ja letkut ovat ehjiä ja suoria.
6. Tarkasta, että kaikki tulpat, liitännät ja maadoitusliitännät on kunnolla kytketty.
7. Varmista, että kaikki jännitteensyötöt on irtikytketty. Käytä suojalaseja ja
kasvomaskia ja puhalla virtalähteen sisäosat puhtaiksi kuivalla pienipaineisella
paineilmalla.
- 20 bp28x
© ESAB AB 2012
FI
7
VIANETSINTÄ
VAROITUS
SÄHKÖISKU VOI TAPPAA! Varmista, että virtalähteen jännitteensyöttö on
irtikytketty. Kytke turvakytkin pois päältä ennen virtalähteen tarkastusta tai
huoltoa.
VAROITUS
Plasmaleikkuulaitteisto käyttää erittäin suuria jännitteitä, jotka voivat aiheuttaa
vakavia vammoja tai jopa kuoleman. Noudata erityistä varovaisuutta, kun
suojapaneelit on irrotettu.
Yritä poistaa vika suositelluilla tarkastuksilla, ennen kuin kutsut huoltoteknikon.
Vian tyyppi
Korjaus
Riittämätön läpäisy
S
S
S
S
S
Virta liian pieni
Liian suuri leikkuunopeus
Viallinen leikkuusuutin
Virheellinen ilmanpaine
Liian pieni ilmavirta
Pääkaari sammuu.
S
S
Liian pieni leikkuunopeus
Elektrodi kulunut
Kuonaa (joillakin materiaaleilla ja paksuuksilla
saattaa olla mahdotonta saada kuonatonta
leikkuutulosta.)
S
S
S
S
S
Virta liian pieni
Liian suuri tai liian pieni leikkuunopeus
Virheellinen ilmanpaine
Viallinen suutin tai elektrodi
Liian pieni ilmavirta
Kaksoiskaari (vahingoittunut suuttimen aukko)
S
S
S
S
Liian pieni ilmanpaine
Viallinen leikkuusuutin
Löysä leikkuusuutin
Runsaasti roiskekertymiä suuttimessa
Epätasainen kaari
S
Viallinen leikkuusuutin tai kulunut elektrodi
Epävakaat leikkuuolosuhteet
S
S
S
Väärä leikkuunopeus
Löystyneet kaapeli- tai letkuliitännät
Huonokuntoinen elektrodi ja/tai suutin
Pääkaari ei syty.
S
S
S
Elektrodi kulunut
Löystyneet liitännät
Maadoituskaapelia ei ole kytketty
Lyhyt kulutustarvikkeiden elinikä
S
S
S
Virheellinen kaasunpaine
Likaantunut syöttöilma
Liian pieni ilmavirta
- 21 bp28x
© ESAB AB 2012
FI
7.1
Vianetsintäohje
Ongelma
Syy
Ratkaisu
ON/OFF-päävirtakytkin on
asennossa 1, mutta vihreä LED
(virta) ei syty.
S
S
Ei jännitteensyöttöä.
Varoke lauennut
S
S
Tarkasta jännitteensyöttö.
Tarkasta varoke.
Virtalähde on päällä, mutta
keltainen ilmanpaineen
merkkivalo palaa.
S
S
Alhainen ilmanpaine.
Ei ilmansyöttöä
S
Varmista, että ilmansuo­
datin ei ole tukossa.
Suurenna ilmanpainetta.
Tarkista ilmansyöttö.
Virtalähde on päällä, mutta
keltainen ylikuumenemisen
merkkivalo palaa.
S
Virtalähde on edelleen
ylikuumentunut. Se jäähtyy
nopeammin, kun puhallin
on päällä.
Lämpökytkin on viallinen.
S
Virtalähde ei ole kunnossa.
Suojuksen turvakytkin on
aktivoitu.
S
S
Virtalähde on päällä, mutta
oranssi vikamerkkivalo palaa.
S
S
S
S
S
Kytke virtalähde päälle ja
odota muutama minuutti
ennen kuin jatkat
työskentelyä.
Kutsu huoltoteknikko.
Varmista, että ku­
lutustarvikkeet on
asennettu ja kiristetty
oikein.
Varmista, että sivupaneeli
on kunnolla kiinni
(polttimen liitännän
tarkastuspuoli).
Virtalähde on päällä, mutta
keltainen PIP-merkkivalo palaa.
S
Parts-in-place-virhe.
S
Varmista, että ku­
lutustarvikkeet on
asennettu ja kiristetty
oikein.
Lämpökytkin laukeaa leikkuun
aikana.
S
Virtalähteen tehonkulutus
ylittää verkon kapasiteetin.
Toinen laite on käytössä
samassa virtapiirissä.
S
Pienennä leikkuuvirtaa
etupaneelin komennolla tai
lyhennä leikkuuaikaa.
Käytä lyhyempiä kaapeleita
tai suurempia kaapeleita.
Älä kytke muita laitteita
samaan virtapiiriin.
S
S
S
Kaari ei syty tai sammuu
leikkuun aikana.
S
S
S
S
Polttimen kulutusosat ovat
kuluneet.
Generaattori ylikuumenee.
Ilmanpaine on liian pieni.
Virtapiirin jännite on liian
alhainen.
S
S
S
S
S
Tarkasta poltin ja vaihda
osat tarvittaessa.
Tarkasta palaako
etupaneelin keltainen
ylikuumenemisen
merkkivalo. Odota, kunnes
virtalähde on jäähtynyt.
Tarkasta palaako
etupaneelin keltainen
ilmanpaineen merkkivalo.
Suurenna ilmanpainetta.
Tarkasta, onko ilmansuo­
datin tukossa ja vaihda
tarvittaessa.
Tarkasta virtakaapelit. Jos
käytät jatkokaapeleita,
varmista, että johdinala on
riittävän suuri.
- 22 bp28x
© ESAB AB 2012
FI
Ongelma
Apukaari syttyy, mutta virta ei
riitä leikkaamiseen.
Syy
S
S
Leikkausura ei ole kohtisuora.
8
S
Ratkaisu
Huono maadoituskaapelin
kosketus
Huono poltinkaapelin
kosketus
S
Kulunut suutin tai elektrodi
S
S
Varmista, että maadoi­
tuspihdeillä on hyvä
kosketus työkappaleeseen.
Tarkasta poltinkaapelin
kytkentä liitäntään, myös
sisäpuolelta.
Vaihda suutin ja elektrodi.
VARAOSIEN TILAAMINEN
Korjaus- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
PowerCut 400 on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standardin EN
60974-1, EN 60974-10 mukaisesti. Suoritetun huollon tai korjauksen jälkeen on ne suoritta­
neen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poikkea yllä mainitusta standardis­
ta.
PT-39 on suunniteltu ja testattu kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien EN 60974-7
mukaisesti. Huolto- tai korjaustyön suorittanut yksikkö on velvollinen varmistamaan, että tuote
edelleen täyttää kyseisen standardin vaatimukset.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen vii­
meiseltä sivulta.
- 23 bp28x
© ESAB AB 2012
Johdotuskaavio
- 24 bp28diag
© ESAB AB 2012
- 25 bp28diag
© ESAB AB 2012
Stainless Steel and Aluminium Cut Speeds
Carbon Steel Cut Speeds
- 26 bp28app2
© ESAB AB 2012
PowerCut™ 400 PT-39
Kulutusosat
Wear parts
Wear parts kit PT-39
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0558 010 586
Wear parts kit consisting of:
30 Amp for PowerCut 400
3
0558 005 220
Electrode
1
0558 005 217
Gas baffle
30 - 80 Amp
4
0558 011 620
Nozzle
30 Amp
1
0558 011 886
Retaining cup
1
0558 010 581
Standoff guide assy
3
O-ring
.301ID .070W Nitrile
1
Grease silicon dow
DC-111 (1/4 Oz)
- 27 bp28wear
© ESAB AB 2012
PowerCut™ 400 PT-39
Tilausnumerot
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0700 210 880 Power source for plasma
cutting incl torch (4.6m),
return cable and wear part
kit
PowerCut™ 400
90V-280V,1-ph
0558 010 576 Torch
PT-39
4.6 m
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 28 bp28o
© ESAB AB 2012
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 29 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising