ESAB | PowerCut 400 | Instruction manual | ESAB PowerCut 400 Navodila za uporabo

ESAB PowerCut 400 Navodila za uporabo
SI
PowerCut™ 400
PT-39
Priročnik z navodili
0463 277 001 SI 20121125
Valid for serial no. 145-xxx-xxxx
-2-
-3-
-4-
PODROČJA UPORABE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 VARNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
24
6
8
Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3 TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Prvi pregled ob prejemu in postavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omrežno napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključek za dovodni zrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključek za povratni kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priklop gorilnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
12
12
13
5 DELOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
5.1 Priključki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Krmilne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Legenda simbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Namestitev potrošnih delov gorilnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Rezanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
16
17
18
6 VZDRŽEVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
6.1
Preverjanje in čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
7 ODPRAVLJANJE NAPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
7.1
Vodnik za odpravljanje napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
8 NAROČANJE REZERVNIH DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEZALNA SHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POTROŠNI DELI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŠTEVILKA ZA NAROČANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
24
27
28
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCv
-5-
SI
1
VARNOST
Osebe, ki delajo z opremo ESAB ali okoli nje, morajo upoštevati vse ustrezne varnostne ukrepe.
Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip opreme. Poleg standardnih predpisov
za varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem opreme.
Nepravilno upravljanje opreme lahko povzroči nevarnost ter kot posledico telesne poškodbe delavca
in škodo na opremi.
1.
Vsak, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
S njenim upravljanjem;
S namestitvijo varnostnih stikal;
S njihovim delovanjem;
S ustreznimi varnostnimi ukrepi;
S varilnim in rezalnim postopkom;
2.
Operater mora zagotoviti, da:
S ob zagonu opreme na njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
S ob vzpostavitvi obloka nihče od navzočih ni nezaščiten;
3.
Delovno mesto mora biti:
S ustrezno za dela, za katera je predvideno;
S zaščiteno pred prepihom;
4.
Osebna zaščitna oprema
S Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
S Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakršni so šali, verižice, prstani ipd., saj jih lahko
oprema zagrabi ali pa povzročijo opekline.
5.
Splošna varnostna opozorila
S Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
S Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen električar.
S Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
S Oprema se ne sme mazati ali vzdrževati med delovanjem.
-6bp28v
© ESAB AB 2012
SI
OPOZORILO
Obločno varjenje in rezanje je lahko nevarno za vas in vašo okolico. Bodite previdni pri varjenju in
rezanju. Upoštevajte varnostne ukrepe na podlagi navodil proizvajalca.
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA - Lahko je smrtno nevaren.
S
Varilni aparat namestite in ozemljite v skladu z ustreznimi standardi.
S
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo, mokrimi rokavicami ali mokrimi
oblačili.
S
Izolirajte se od mase in obdelovanca.
S
Poskrbite za primerne delovne pogoje.
DIM IN PLINI - Lahko so škodljivi za zdravje
S
Držite glavo zunaj dosega hlapov.
S
Prezračujte, odvajajte pline in dim z delovnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA - Lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
S
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno varilno masko z zaščitnim steklom in nosite zaščitno
obleko.
S
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zavesami.
NEVARNOST POŽARA
S
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni nikakršnih vnetljivih snovi.
HRUP - Premočan hrup lahko poškoduje sluh.
S
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito slušnih organov.
S
Osebe v okolici opozorite na nevarnost.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA - Ob morebitnem nepravilnem delovanju pokličite na pomoč
strokovnjaka.
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite in preučite priročnik z navodili.
ZAŠČITITE SEBE IN OKOLICO!
OPOZORILO!
Vrteči se deli vas lahko poškodujejo; bodite zelo pazljivi.
POZOR!
Oprema "Class A" ni namenjena uporabi v stanovanjskih prostorih, kjer
električno energijo zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri zagotavljanju elektromagnetne
združljivosti opreme "Class A" zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen izključno za obločnemu varjenju.
POZOR!
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite
in preučite priročnik z navodili.
-7bp28v
© ESAB AB 2012
SI
Elektronsko opremo zavrzite v ustanovi za recikliranje!
Evropska Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi ter njeni
uvedbi v nacionalno zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno
predelavo električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da pridobite informacije o odobrenih
zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca ESAB.
ESAB vam zagotavlja vsa potrebna zaščitna sredstva in pribor za rezanje.
2
UVOD
PowerCut 400 je popoln sistem za ročno plazemsko rezanje. Zagotavlja rezalno
moč za prerez materialov debeline do 13 mm.
2.1
Oprema
Skupaj z napajalnikom prejmete:
S
napajalni kabel, 3 m;
S
navodila za uporabnika;
S
povratni kabel s spono;
S
plazemski rezalni gorilnik PT-39, 4,6 m, dobavljen, kot je prikazano na strani 28;
S
komplet obrabnih delov za PT-39.
3
TEHNIČNI PODATKI
PowerCut 400
Območje omrežne napetosti
90–280 V, 1 ~, 50/60 Hz
Območje nastavljanja, nazivna
vrednost
110 V: 15–25 A
230 V: 15–30 A
Dopustna obremenitev
25-odstotni obratovalni cikel 110 V
60-odstotni obratovalni cikel 110 V
20-odstotni obratovalni cikel 230 V
60-odstotni obratovalni cikel 230 V
25 A
19 A
30 A
18 A
Faktor moči pri maksimalnem toku
0,99
Izkoristek pri maksimalnem toku
75 %
Napetost odprtega tokokroga, U0
250 V
Delovna temperatura
od –10 do 40 °C
Temperatura pri transportu
od –20 do 55 °C
Zvočni tlak brez obremenitve
< 43 dB (A)
Nazivni pretok
189 l/min pri 4,8 bar
Dimenzije, d x š x v
465 x 160 x 340 mm
Teža, vključno z gorilnikom in povratnim
kablom
14,5 kg
-8bp28v
© ESAB AB 2012
SI
PowerCut 400
Izolacijski razred transformatorja
H
Razred ohišja
IP 23
Obratovalni cikel
Obratovalni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete variti
ali rezati z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Razmerje vklopa velja pri temperaturi
40° C.
Razred zaščite ohišja
Razred zaščite ohišja oziroma njegovo zaščito pred vodo in trdnimi delci označuje koda IP. Oprema
z oznako IP23 je namenjena delom v zaprtih in odprtih prostorih.
4
NAMESTITEV
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
Pravilna namestitev je izjemnega pomena za nemoteno delovanje in dobre rezultate
rezanja. Pozorno preberite in upoštevajte korake, opisane v tem poglavju.
OPOZORILO
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA JE SMRTNO NEVAREN. Zaščitite se pred udarci
električnega toka. Prepričajte se, da naprava ni priključena na električno napetost – najprej
izključite stikalo na stenski vtičnici in izvlecite napajalni kabel, šele nato napravo priključite
na napajalnik.
OPOZORILO
Pomembno je, da je ohišje priključeno na ustrezen električni zaščitni ozemljitveni vodnik,
da ne pride do udarcev električnega toka in nesreč z električnim tokom. Prepričajte se, da
zaščitni ozemljitveni vodnik ni pomotoma priključen na katerega od faznih vodnikov.
OPOZORILO
Če povratni kabel ni priključen na obdelovanec ali je nanj priključen napačno, lahko pride
do smrtno nevarnega udarca električnega toka.
OPOZORILO
Uporaba naprav za filtriranje zraka ni dovoljena – namestitev ali priklop kakršnih
koli naprav za filtriranje zraka ovira pretok hladnega zraka, kar lahko povzroči
pregrevanje. Uporaba kakršnega koli zračnega filtra izniči garancijo.
-9bp28v
© ESAB AB 2012
SI
OPOZORILO
NE zaganjajte naprave, če pokrov ni nameščen.
Ne priklapljajte napajalnika, če je glavno stikalo v položaju VKL oziroma če ga držite ali
prenašate.
NE dotikajte se delov gorilnika, kadar je naprava priključena na električno napetost.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen industrijski uporabi. V okolici lahko povzroči
elektromagnetne motnje. Uporabnik je dolžan poskrbeti za ustrezne varnostne
ukrepe.
POZOR
Napajalnik mora biti od območja rezanja oddaljen najmanj 3 metre, saj se lahko zaradi
iskrenja ali razpršenih delcev žlindre poškoduje.
4.1
Prvi pregled ob prejemu in postavitev
1. Odstranite embalažo. Napravo preglejte, ali so na njej morda poškodbe, ki ob
prevzemu pošiljke niso bile takoj opazne. Morebitne poškodbe nemudoma
sporočite dostavnemu podjetju.
2. Preverite, ali so v embalaži ostali kaki nepritrjeni deli naprave. Preverite, ali so v
zračnih kanalih na zadnji strani ohišja kaki ostanki embalaže, ki bi lahko
preprečili pretok zraka skozi napajalnik.
Napajalnik ima ročaj za prenašanje in ga je mogoče brez težav dvigniti.
3. Napajalnik postavite tako, da so vhodne in izhodne reže za hladilni zrak
neovirane. Najmanjša dovoljena oddaljenost od stene ali drugih ovir je
1 m.
4. Pri rezanju je potreben dovod čistega in suhega zraka s pretokom najmanj
189 l/min pri 4,8 bar. Tlak rezalnega zraka ne sme preseči 6 bar, kar je največji
dovoljeni vhodni tlak za priložen filtrirni regulator.
- 10 bp28v
© ESAB AB 2012
SI
4.2
Omrežno napajanje
Prepričajte se, da je napajalnik priključen na pravilno napajalno napetost in zaščiten
z ustrezno varovalko. Zaščitna ozemljitvena povezava mora biti narejena po
predpisih.
Napisna ploščica s podatki o omrežnem
priključku
OPOZORILO
Pred odstranjevanjem varovalke se prepričajte, da je napajalnik izklopljen.
Priporočene velikosti varovalk in najmanjši prerezi vodnikov
Powercut 400
Omrežna napetost
110 V, 1~
230 V, 1~
3G2,5
3G2,5
Fazni tok, I1 eff
16 A
9A
Varovalka, zaščita pred
napetostnimi udari
32 A
16 A
Napajalni kabel, prerez
OPOMBA! Navedeni prerezi omrežnega kabla in vrednosti varovalk veljajo za švedske predpise.
Napajalnik uporabljajte skladno z ustreznimi predpisi v svoji državi.
Napajanje z generatorji
Napajalnik je mogoče napajati iz različnih vrst generatorjev. Vendar pa nekateri
generatorji ne morejo zagotavljati dovolj moči za rezanje. Za napajanje napajalnika s
polno zmogljivostjo priporočamo generatorje z regulacijo razreda AVR ali boljšo z
nazivno močjo najmanj 6 kW.
Zagon pri napajanju z generatorjem:
1) Zaženite generator
2) Vklopite napajalnik z glavnim stikalom (ON)
Ustavitev pri napajanju z generatorjem:
3) Izklopite napajalnik z glavnim stikalom (OFF)
4) Ustavite generator
- 11 bp28v
© ESAB AB 2012
SI
4.3
Priključek za dovodni zrak
Priključite dovod zraka na dovodni priključek filtra. Uporabljate lahko zrak iz jeklenke
ali iz kompresorja. V zraku ne sme biti delcev onesnaževal. Za vzdrževanje
pravilnega pretoka zraka na gorilniku služi regulator tlaka. Tovarniško je nastavljen
na 4,8 bar.
4.4
Priključek za povratni kabel
S spono pritrdite povratni kabel na obdelovanec. Prepričajte se, da je obdelovanec
priključen na ustrezno ozemljitev s pravilno dimenzioniranim ozemljitvenim kablom.
- 12 bp28v
© ESAB AB 2012
SI
4.5
Priklop gorilnika
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
A
Napajalni kabel gorilnika, vijoličen
B
Prožilni kabli gorilnika, črni
C
Cev za zrak s hitro spojko
D
Pilotski kabel gorilnika, rdeč
Napajalnik je opremljen s hitrimi spojkami in konektorji za priklop oziroma odklop
gorilnika.
1. Izklopite omrežno stikalo, odklopite napajalni kabel in dovod zraka.
2. Odvijte dva vijaka in odprite mali stranski okrov na levi strani.
3. Vstavite priključek gorilnika s kabelskim vtičem in zračno cevjo skozi odprtino na
sprednjem koncu napajalnika.
4. Priklopite vijolični napajalni kabel gorilnika, za to privijte en vijak.
5. Priklopite dva črna prožilna kabla gorilnika.
6. Priklopite rdeči pilotski kabel gorilnika.
7. Priklopite cev zraka na spojko.
8. Zaprite mali stranski okrov na levi strani.
9. Priklopite napajalni kabel in vklopite omrežno stikalo.
- 13 bp28v
© ESAB AB 2012
SI
5
DELOVANJE
Splošni predpisi za ravnanje z opremo so navedeni na strani 6. Preberite jih,
preden začnete uporabljati opremo!
5.1
Priključki
1
Stikalo za napajanje (ON/OFF)
5
Priključek za povratni kabel
2
Priključek za zrak
6
Priključek za gorilnik
3
Napajalni kabel
7
Krmilne naprave, glejte poglavje 5.2
4
Stranski okrov
- 14 bp28v
© ESAB AB 2012
SI
5.2
Krmilne naprave
1
Gumb za nastavljanje toka
5
Prikaz pregretja, rumena lučka
2
Omrežna vhodna napetost/tip varovalke
6
Deli na mestu (PIP), rumena lučka
3
Prikaz tlaka zraka, rumena lučka
7
Prikaz napajanja, zelena lučka
4
Prikaz napake, rumena lučka
1 Regulacija izhodnega toka
Regulator lahko izhodni rezalni tok spreminja v območju od 15 do 30 A. Nastavljanje
toka vpliva na električno porabo naprave, debelino materiala, ki ga je mogoče rezati,
in kakovost reza pri dani hitrosti. Zlasti pazite, da pri omrežni napajalni napetosti 110
V in varovalki 16 A rezalni tok ne preseže 17 A.
2 Omrežna vhodna napetost/tip varovalke
Simbol pojasnjuje rumeno polje na regulatorju izhodnega toka. Največji izhodni tok
pri 110 V in varovalki 32 A znaša 25 A.
3 Prikaz tlaka zraka
Rumena LED pomeni, da je tlak zraka prenizek.
4 Prikaz napake
Utripajoča rumena LED pomeni, da je aktivirano varnostno stikalo okrova in da je
napajanje samodejno prekinjeno.
- 15 bp28v
© ESAB AB 2012
SI
5 Prikaz pregretja
Prižgana rumena LED pomeni, da je delovna temperatura presegla normalno
območje. Ko temperatura spet pade na normalno, LED ugasne.
6 Deli na mestu (PIP)
Prižgana rumena LED pomeni napako pri namestitvi delov. To pomeni, da sistem ni
zaznal šobe ali pa da se elektroda ne umika pravilno. Izklopite napajanje. Preverite,
ali so deli pravilno sestavljeni, ali so morebiti pretirano obrabljeni in ali je elektrodo
mogoče pomikati naprej in nazaj brez napora ter s pritiskom z enim prstom. Ko
napako odpravite, ponovno vklopite napajanje.
7 Prikaz napajanja
Prižgana zelena LED pomeni, da je napajanje vklopljeno.
5.2.1
Legenda simbolov
PIP
Napajanje
Zrak
Temperatura
Napaka
Deli na mestu
Napajalnik
Preberite priročnik
- 16 bp28v
© ESAB AB 2012
SI
5.3
Namestitev potrošnih delov gorilnika
S pravilno uporabo v okviru nazivnih obratovalnih pogojev (zlasti toka obloka in
pretoka zraka) in pravilno namestitvijo potrošnih delov gorilnik zavarujete pred
nepotrebno obrabo.
1. Ob vsaki menjavi potrošnih delov ali pregledu do konca pritegnite elektrodo in
zadrževalni/ščitni zvon.
2. Trdnost namestitve potrošnih delov preverite ob začetku vsake delovne izmene,
četudi je ob koncu prejšnje izmene vse delovalo normalno.
A
Sestav ohišja gorilnika
B
Ščitnik
C
Elektroda
D
Šoba
E
Zadrževalni/ščitni zvon
F
Bat
G
Sedež elektrode/ohišja gorilnika
Obrabni deli – glejte stran 27.
- 17 bp28v
© ESAB AB 2012
SI
5.4
1.
2.
3.
4.
Rezanje
Vklopite stikalo (ob omrežni vtičnici ali podobno).
Preverite, ali je kompresor priklopljen na napajalnik.
Vklopite omrežno električno stikalo (preklopite ga v položaj I).
Po začetku reza je treba gorilnik ohranjati v položaju pod kotom 5–15° naprej.
Tak kot je zlasti uporaben pri izdelavi "spustnega" reza. Gorilnik lahko premikate
tako, da šoba drsi po plošči ali pa je do 6,35 mm odmaknjena od nje. Idealni
odmik znaša 3,2 mm. Za lažje vzdrževanje odmika so na voljo vodila; glejte
točko o obrabnih delih na strani 27.
5. Pritisnite stikalo gorilnika. Skozi šobo gorilnika mora steči zrak.
6. Dve sekundi po pritisku na stikalo gorilnika se mora vzpostaviti pilotski oblok.
Takoj potem se mora vzpostaviti še glavni oblok, to pa omogoči začetek rezanja.
7. Za začetek reza nagnite gorilnik, da preprečite brizganje staljenega materiala v
gorilnik in poškodbe gorilnika. Ko oblok predre obdelovanec, premaknite gorilnik
v pokončni položaj in nadaljujte rezanje.
8. Ob zaključku reza sprostite stikalo gorilnika in takoj odmaknite gorilnik od
obdelovanca. S tem preprečite, da bi se pilotni oblok ponovno prižgal, potem ko
ugasne rezalni oblok, in poškodoval šobo (dvojni oblok).
9. Pri hitrih ponovnih začetkih rezanja, npr. na strojih za rezanje rešetk, stikala
gorilnika ne sprostite. Gorilnik se po vsakem rezu samodejno preklopi na pilotski
oblok, ko ga postavite na naslednje mesto za rezanje, pa spet nazaj na glavni
oblok. Pri rezanju rešetk preprosto sprostite stikalo in ga še v času naknadnega
toka ponovno pritisnite, da spet vzpostavite oblok brez zakasnitve za predtok.
- 18 bp28v
© ESAB AB 2012
SI
Hitrost
Hitrost ročnega plazemskega rezanja omejuje v glavnem hitrost "sekanja". To je
najvišja hitrost, s katero lahko premikate gorilnik vzdolž reza, da oblok še prodira
skozi celotno debelino obdelovanca. Pri aplikacijah, ki zahtevajo čistejši rez, pa je
treba rezati s hitrostjo, bližjo hitrosti za kakovostni rez.
Če je rezanje prehitro, se lahko na spodnjem robu reza nabirajo večje kaplje
staljenega materiala. Žlindro ogljikovega jekla lahko sicer večinoma brez težav
odbijete, je pa vseeno nadloga. Nabiranja žlindre je manj, če izberete hitrost za
kakovosten rez.
Podatki na strani NO TAG prikazujejo najvišje hitrosti rezanja z napajalnikom pri 15
do 30 A. Za jeklo so navedene tudi priporočene hitrosti za kakovosten rez.
Upoštevajte, da uporaba gorilnika pri mejnih pogojih škoduje tudi kakovosti reza.
6
VZDRŽEVANJE
Za optimalno delovanje in življenjsko dobo je bistvenega pomena redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo odstranjevati samo osebe z ustreznim znanjem s področja
elektrike (pooblaščene osebe).
OPOZORILO
Prepričajte se, da je omrežna napajalna napetost napajalnika izključena zunaj. Pred
pregledom napajalnika oziroma pred deli na njem izključite stikalo ob stenski
vtičnici.
OPOZORILO
V ceveh za komprimiran zrak se lahko nabere voda ali olje. Prvi curek zraka vedno
usmerite proč od opreme in tako preprečite morebitno škodo.
POZOR!
Vsak kupčev poskus odpravljanja napak s posegi v izdelek med garancijsko dobo izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
Če oprema ne deluje pravilno, delo takoj prekinite in poiščite vzrok težave.
Vzdrževalna opravila lahko izvajajo samo ustrezno usposobljene osebe. Opravila na
električnih delih lahko izvajajo samo ustrezno usposobljeni električarji. Ne pustite, da
bi opremo preverjale, čistile ali popravljale osebe, ki niso ustrezno usposobljene.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
- 19 bp28v
© ESAB AB 2012
SI
6.1
Preverjanje in čiščenje
Naslednje točke na napajalniku redno preverjajte in/oziroma čistite.
1. Preverite priključek povratnega kabla na obdelovanec.
2. Preverite, ali je ozemljitveni priključek obdelovanca trdno priklopljen na
ozemljitev ogrodja napajalnika.
3. Preverite toplotni ščitnik gorilnika. Poškodovan ščitnik zamenjajte.
4. Dnevno preverjajte obrabljenost elektrode in šobe. Odstranite žlindro, po potrebi
zamenjajte elektrodo in šobo. Če ima elektroda vdolbino, ki je na sredini globlja
od 3,2 mm, jo je treba zamenjati. Če se elektroda uporablja prek meje obrabe,
lahko pride do poškodb gorilnika in izvora. Tudi življenjska doba šobe se znatno
zmanjša, če elektrodo uporabljate pod priporočeno mejo.
5. Preverite, da kabli in cevi niso poškodovani ali prepognjeni.
6. Preverite trdnost vseh vtičev, konektorjev in ozemljitvenih sponk.
7. Poskrbite, da so izklopljena vsa električna napajanja. S suhim, čistim
komprimiranim zrakom pod nizkim tlakom spihajte notranjost napajalnika; pri tem
uporabljajte zaščitna očala in obrazno masko.
- 20 bp28v
© ESAB AB 2012
SI
7
ODPRAVLJANJE NAPAK
OPOZORILO
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA JE SMRTNO NEVAREN! Prepričajte se, da je
omrežna napajalna napetost napajalnika izključena zunaj. Pred pregledom
napajalnika oziroma pred deli na njem izključite stikalo ob stenski vtičnici.
OPOZORILO
Pri delovanju opreme za rezanje s plazmo so prisotne zelo visoke napetosti, ki
lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Če so med delom pokrovi
sneti, bodite zelo previdni.
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, preizkusite naslednje možnosti.
Vrsta napake
Ukrep
Nepopolno prodiranje
S
S
S
S
S
Tok prenizek
Rezalna hitrost previsoka
Poškodovana rezalna šoba
Neprimeren tlak zraka
Nizek pretok zraka
Prekinjanje glavnega obloka.
S
S
Rezalna hitrost prenizka
Obrabljena elektroda
Nabiranje žlindre (Pri določenih materialih in
debelinah rezanje brez žlindre sploh ni mogoče.)
S
S
S
S
S
Tok prenizek
Rezalna hitrost previsoka ali prenizka
Neprimeren tlak zraka
Napaka na šobi ali elektrodi
Nizek pretok zraka
Dvojni oblok (poškodbe ustja šobe)
S
S
S
S
Nizek tlak zraka
Poškodovana rezalna šoba
Razrahljana rezalna šoba
Nakopičen material na šobi
Neenakomeren oblok
S
Poškodovana rezalna šoba ali obrabljena
elektroda
Nestabilni pogoji rezanja
S
S
S
Nepravilna rezalna hitrost
Razrahljani priključki kablov ali cevi
Slabo stanje elektrode in/ali rezalne šobe
Glavni oblok se ne vzpostavi.
S
S
S
Obrabljena elektroda
Razrahljani priključki
Delovni kabel ni priključen
Prehitra obraba potrošnih delov
S
S
S
Neprimeren tlak plina
Onesnažen zrak
Nizek pretok zraka
- 21 bp28v
© ESAB AB 2012
SI
7.1
Vodnik za odpravljanje napak
Problem
Vzrok
Rešitev
Stikalo za vklop/izklop je v
položaju 1, zelena LED
(napajanje) pa se ne prižge.
S
S
Ni omrežne napetosti.
Aktivirana varovalka
S
Napajalnik je vklopljen, rumena
LED TLAK ZRAKA pa ostane
prižgana.
S
S
Tlak zraka je nizek.
Ni zraka
S
Napajalnik je vklopljen, rumena
LED PREGREVANJE pa je
prižgana.
S
Napajalnik je še vedno
pregret. Hitreje se bo
ohladil ob vklopljenem
ventilatorju.
Temperaturno stikalo je
okvarjeno.
S
Delovanje napajalnika ni
omogočeno. Aktivirano je
varnostno stikalo na
okrovu.
S
S
Napajalnik je vklopljen, oranžna
LED NAPAKA pa ostane
prižgana.
S
S
S
S
S
S
Preverite omrežno
napajanje.
Preverite varovalko.
Preverite, da filter zraka ni
zamašen.
Povišajte tlak zraka.
Preverite, ali vir zraka
dovaja zrak.
Vklopite napajalnik in pred
nadaljevanjem dela
počakajte nekaj minut.
Pokličite pooblaščenega
serviserja.
Preverite, ali so potrošni
deli na svojih mestih in
pravilno pritrjeni.
Preverite, ali je stranski
okrov pravilno zaprt (okrov
za pregled priključkov
gorilnika).
Napajalnik je vklopljen, rumena
LED PIP pa ostane prižgana.
S
Napaka pri namestitvi
delov.
S
Preverite, ali so potrošni
deli na svojih mestih in
pravilno pritrjeni.
Temperaturno stikalo se sproži
med rezanjem.
S
Napajalnik skuša iz
omrežja črpati večjo moč,
kot jo omrežje lahko
zagotovi.
Na isti napajalni napeljavi
deluje še kaka druga
naprava.
S
Na čelni plošči znižajte
rezalni tok ali skrajšajte
čas rezanja.
Skrajšajte priključni kabel
ali uporabite kabel z
večjimi prerezi vodnikov.
Ne priklapljajte drugih
naprav na isto napajalno
napeljavo.
Obrabni deli gorilnika so
obrabljeni.
Generator je pregret.
Tlak zraka je prenizek.
Nizka omrežna napetost.
S
S
Oblok se ne vzpostavi ali
ugasne med rezanjem.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Preverite gorilnik in po
potrebi namestite
nadomestne dele.
Preverite, ali je rumena
LED PREGRETJE na čelni
plošči prižgana. Počakajte,
da se napajalnik ohladi.
Preverite, ali je rumena
LED TLAK ZRAKA na čelni
plošči prižgana. Povišajte
tlak zraka.
Preverite, ali je zračni filter
mogoče zamašen; po
potrebi ga zamenjajte.
Preverite napajalno
napeljavo. Če uporabljate
podaljševalni kabel,
preverite, ali ima zadosten
prerez.
- 22 bp28v
© ESAB AB 2012
SI
Problem
Pilotni oblok deluje, tok pa je
premajhen za rezanje.
Vzrok
S
S
Rez ni pravokoten.
8
S
Rešitev
Slab stik na ozemljitveni
sponi
Slab stik na pozitivnem
polu kabla gorilnika
S
Obrabljena elektroda ali
šoba
S
S
Preverite, ali je ozemljitve­
na spona v dobrem stiku z
obdelovancem.
Preverite priključitev
pozitivnega pola na izhodu
iz vtičnice, tudi znotraj.
Zamenjajte elektrodo in
šobo.
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
PowerCut 400 je projektiran in preizkušen v skladu z mednarodnimi in evropskimi standardi
EN 60974-1, EN 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila servis ali popravilo, mora
preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z navedenim standardom.
PT-39 je projektiran in preizkušen po mednarodnem in evropskem standardu EN 60974-7.
Servisna delavnica, ki je opravila servis ali popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še
vedno skladen z omenjenim standardom.
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB glejte zadnjo stran tega priročnika.
- 23 bp28v
© ESAB AB 2012
Vezalna shema
- 24 bp28diag
© ESAB AB 2012
- 25 bp28diag
© ESAB AB 2012
Stainless Steel and Aluminium Cut Speeds
Carbon Steel Cut Speeds
- 26 bp28app2
© ESAB AB 2012
PowerCut™ 400 PT-39
Potrošni deli
Wear parts
Wear parts kit PT-39
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0558 010 586
Wear parts kit consisting of:
30 Amp for PowerCut 400
3
0558 005 220
Electrode
1
0558 005 217
Gas baffle
30 - 80 Amp
4
0558 011 620
Nozzle
30 Amp
1
0558 011 886
Retaining cup
1
0558 010 581
Standoff guide assy
3
O-ring
.301ID .070W Nitrile
1
Grease silicon dow
DC-111 (1/4 Oz)
- 27 bp28wear
© ESAB AB 2012
PowerCut™ 400 PT-39
Številka za naročanje
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0700 210 880 Power source for plasma
cutting incl torch (4.6m),
return cable and wear part
kit
PowerCut™ 400
90V-280V,1-ph
0558 010 576 Torch
PT-39
4.6 m
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 28 bp28o
© ESAB AB 2012
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 29 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising