ESAB | Powercut 700 | Instruction manual | ESAB Powercut 700 Používateľská príručka

ESAB Powercut 700 Používateľská príručka
CZ
PowerCut™ 700
PT-39
Návod k používání
0463 339 001 CZ 20121125
Valid for serial no. 145-xxx-xxxx
-2-
-3-
-4-
1 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
6
8
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
4.1 Kontrola dodávky a umístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Primární napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Vstupní vzduchová přípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Přípojka pro zpětný kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Připojení hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Odpojení hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2
Připojení hořáku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
12
12
13
14
14
5 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
5.1 Přípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Ovládací zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Legenda k symbolům . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Instalace spotřebního materiálu pro hořák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Řezání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
17
18
19
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
Prohlídka a čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
7 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
22
7.1
Průvodce řešením problémů . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPOTŘEBOVANÉ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
29
30
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-5-
CZ
1
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištĕní, že každý, kdo pracuje na tomto
zařízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní
opatření musí splňovat požadavky, které se týkají tohoto druhu zařízení. Vedle standardních
bezpečnostních opatření, která se vztahují na toto pracovištĕ, dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádĕt zaškolený personál, který je s provozem tohoto zařízení důkladnĕ
seznámen. Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou
mít za následek zranĕní obsluhy a poškození zařízení.
1.
Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístĕním nouzového vypínače,
S s jeho funkcí,
S s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
S se svářením a řezáním.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se při spuštĕní tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela žádná
neautorizovaná osoba,
S při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3.
Pracovištĕ musí být:
S vhodné pro daný účel,
S bez průvanu.
4.
Pomůcky osobní ochrany:
S Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, odĕv odolný proti
ohni a ochranné rukavice.
S nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste se mohli
zachytit nebo si jimi způsobit popáleniny.
5.
Všeobecná bezpečnostní opatření:
S ujistĕte se, že zpĕtný vodič je bezpečnĕ připojen,
S práci na vysokonapĕťovém zařízení smí provádĕt pouze kvalifikovaný elektrikář,
S po ruce musí být jasnĕ označené hasicí zařízení, mazání.
S Mazání a údržba zařízení se nesmí provádĕt za provozu.
bp29j
-6© ESAB AB 2012
CZ
VÝSTRAHA
Sváření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření
a řezání dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého
zamĕstnavatele, které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnĕte jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S
Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
S
Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
S
Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin.
S
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti
vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
S
Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný
odĕv.
S
Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné
hořlavé materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
S
Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
VÝSTRAHA!
Nepoužívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
UPOZORNĔNÍ!
Zařízení “class A" není určeno k používání v obytných oblastech, v
nichž je elektrické napájení zajišťováno veřejnou, nízkonapĕťovou
rozvodnou sítí. Kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním se
mohou v takových oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení “class A".
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pouze pro sváření obloukem.
bp29j
-7© ESAB AB 2012
CZ
UPOZORNĔNÍ!
Před instalací a použitím zařízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu dobře
rozumíte.
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických
zařízení a její implementací podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených
sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB.
Společnost ESAB vám může poskytnout všechny potřebné ochranné
prostředky a příslušenství pro řezání.
2
ÚVOD
PowerCut 700 je úplný systém na ruční řezání plazmou. Poskytuje řezný výkon pro
oddělování materiálů o síle až 20 mm.
2.1
Vybavení
Napájecí zdroj se dodává s:
S
3m napájecím kabelem;
S
návodem k používání;
S
zpětným kabelem se svorkou;
S
7,5m hořákem pro plazmové řezání PT-39, dodávaným podle popisu na str. 30
S
sadou spotřebních dílů pro PT-39.
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
PowerCut 700
Síťové napětí
400 V $10 %, 3 fáze, 50/60 Hz
Rozsah nastavení
30 – 50 A
Přípustné zatížení
30% zatěžovací cyklus
60% zatěžovací cyklus
100% zatěžovací cyklus
50 A
37 A
30 A
Účiník při max. proudu
0.75
Účinnost při maximálním proudu
85 %
Napětí naprázdno U0
320 V
Provozní teplota
-10 až 40 °C
Přepravní teplota
-20 až 55 °C
bp29j
-8© ESAB AB 2012
CZ
PowerCut 700
Akustický tlak bez zátěže
< 70 dB (A)
Jmenovitý průtok
189 l/min při 4,8 bar
Rozměry, d x š x v
600 x 210 x 380 mm
Hmotnost včetně hořáku a zpětného
kabelu
25,5 kg
Třída izolace transformátoru
H
Třída krytí
Třída použití
IP 23
Zatĕžovací cyklus
Zatĕžovací cyklus specifikuje čas jako procento desetiminutového intervalu, bĕhem kterého můžete
svařovat nebo řezat při konkrétní zátĕži. Pracovní cyklus platí pro 40 ° C.
Třída krytí
Kód IP označuje třídu elektrického krytí, tj. stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmĕtů nebo
vody. Zařízení označené IP 23 je určeno pro vnitřní a venkovní použití.
Třída použití
Symbol
udává, že tento napájecí zdroj je určen pro použití v oblastech se zvýšeným
elektrickým nebezpečím.
4
INSTALACE
Instalaci by mĕl provádĕt profesionální pracovník.
Správná instalace má zásadní význam pro bezproblémový provoz a dobré výsledky
řezání. Pozorně si přečtěte tuto kapitolu a pečlivě dodržte všechny kroky.
VAROVÁNÍ
ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT. Přijměte bezpečnostní
opatření na ochranu před úrazem elektrickým proudem. Před zapojováním přípojek na
napájecím zdroji se ujistěte, že jsou odpojené všechny zdroje napájení – vypněte vypínač
na síťové zásuvce a vytáhněte napájecí kabel z konektoru.
VAROVÁNÍ
Je velmi důležité, aby byla skříň připojena ke schválenému uzemnění pro elektrická
zařízení, aby se předešlo úrazům a nehodám způsobeným elektrickým proudem. Ujistěte
se, že ochranné uzemnění nebylo omylem připojeno k některému fázovému vodiči.
VAROVÁNÍ
Nedostatečné připojení nebo nepřipojení zpětného kabelu k obrobku může vést ke
smrtelnému úrazu elektrickým proudem.
bp29j
-9© ESAB AB 2012
CZ
VAROVÁNÍ
Nesmí se používat vzduchové filtry – instalace nebo montáž jakéhokoliv typu
vzduchového filtru zabrání průtoku chladného vzduchu a způsobí riziko přehřátí.
Použití jakéhokoliv typu filtru bude mít za následek zrušení platnosti záruky.
VAROVÁNÍ
NESPOUŠTĚJTE zařízení se sejmutým krytem.
Nepřipojujte napájecí zdroj s hlavním spínačem v zapnuté poloze, ani v okamžiku, kdy ho
držíte nebo přenášíte.
NEDOTÝKEJTE se žádných částí hořáku se zapnutým napájením.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pro průmyslové použití. V domácím prostředí může způsobit
rušení rádiového příjmu. Je na odpovĕdnosti uživatele, aby přijal přimĕřená ochranná
opatření.
UPOZORNĚNÍ
Umístěte napájecí zdroj do vzdálenosti alespoň tří metrů od místa řezání, protože jiskry a
rozstřikovaný kov ho mohou poškodit.
4.1
Kontrola dodávky a umístění
1. Odstraňte obalový materiál. Prohlédněte zařízení, zda nejeví známky poškození,
které nebylo patrné při přebírání dodávky. Veškeré škody ihned nahlaste
přepravní společnosti.
2. Zkontrolujte, zda nejsou v obalovém materiálu nějaké uvolněné součásti.
Zkontrolujte vzduchové kanály v zadním panelu krytu, zda nejsou ucpané
obalovým materiálem, který by mohl zabránit průtoku vzduchu napájecím
zdrojem.
Napájecí zdroj má přepravní držadlo a lze ho snadno zvednout.
3. Umístěte napájecí zdroj tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a výstupním
otvorům pro chladicí vzduch. Minimální přípustná vzdálenost od stěny nebo jiné
překážky je 1 m.
4. Pro řezání je nutný zdroj vzduchu, který dodává čistý a suchý vzduch s
průtokem alespoň 189 l/m při tlaku 4,8 bar. Tlak řezacího vzduchu nesmí
překročit 6 bar, což je maximální vstupní tlak regulátoru filtru, který je součástí
dodávky.
bp29j
- 10 © ESAB AB 2012
CZ
4.2
Primární napájení
Přesvědčte se, zda je napájecí zdroj připojen ke správnému síťovému napětí a zda
je chráněn správně dimenzovanou pojistkou. Připojení k ochrannému zemnicímu
vodiči musí být provedeno v souladu s předpisy.
Typový štítek je umístěn na spodní straně
VAROVÁNÍ
Před vyjmutím pojistky se ujistěte, že je vypnutý napájecí zdroj.
Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřez vodičů
Powercut 400
Síťové napětí
400 V, 3 fáze
Průřez síťového vodiče
4G2,5
Fázový proud I1ef
6.5 A
Pojistka proti rázovému přepětí
16 A
POZOR! Výše uvedené průřezy síťových kabelů a zatížitelnosti pojistek odpovídají švédským
předpisům. Používejte napájecí zdroj v souladu s příslušnými státními předpisy.
Napájení z elektrických generátorů
Napájecí zdroj lze napájet z různých typů generátorů. Avšak některé generátory
nemusí poskytovat dostatečný výkon pro svařování. Pro napájení napájecího zdroje
na plný výkon se doporučují generátory s automatickým regulátorem napětí nebo
ekvivalentní regulací, jejichž jmenovitý příkon činí alespoň 10,8 kW.
Spuštění s generátorem:
1) Spusťte generátor.
2) Zapnutím síťového vypínače zapněte napájení.
Zastavení s generátorem
3) Vypnutím síťového vypínače vypněte napájení.
4) Zastavte generátor.
bp29j
- 11 © ESAB AB 2012
CZ
4.3
Vstupní vzduchová přípojka
Připojte přívod vzduchu ke vstupní přípojce filtru. Lze použít jakoukoliv láhev se
stlačeným vzduchem nebo jakýkoliv kompresor. Vzduch nesmí obsahovat částice
nečistot. Součástí vybavení je regulátor tlaku, který zaručuje správný průtok vzduchu
do hořáku. Nastavte tlak otočným ovladačem na horní straně regulátoru.
4.4
Přípojka pro zpětný kabel
Připněte zpětný kabel k obrobku. Ujistěte se, že obrobek je připojen ke schválenému
uzemnění zemnicím kabelem s vhodným průřezem.
bp29j
- 12 © ESAB AB 2012
CZ
4.5
Připojení hořáku
Power Cut 700 je vybaven jedinečným rychloupínacím řešením, které umožňuje
rychle a snadno oddělit hořák od napájecího zdroje.
Při připojování nebo odpojování hořáku je třeba pamatovat na určitá bezpečnostní
pravidla.
S
Pokud je konektor uvolněný nebo poškozený, systém by se neměl spouštět,
dokud nebude konektor opraven kvalifikovaným technikem. Vždy se ujistěte, že
přípojka pevně drží a je správně zajištěna na místě.
S
Za žádných okolností neodpojujte hořák, dokud je zařízení zapnuté. Před
zahájením servisních prací se musí vytáhnout kabel ze zásuvky nebo jinak
odpojit od napájení.
S
Uživatelé nesmí při odpojování tahat za kabel ani provádět žádné úkony, které
by mohly poškodit kabel nebo konektor. Konektor je navržen tak, aby vydržel
opotřebení při běžném používání, ale nešetrným zacházením by se mohl
poškodit.
S
Konektor, stejně jako napájecí zdroj, nesmí být za provozu ve stojaté vodě ani v
její blízkosti. Uživatelé nesmí používat systém ani v případě, že silikonové
těsnění konektoru proti vlhkosti je poškozené nebo úplně chybí.
S
Plynová přípojka je namazaná, aby bylo zaručeno bezproblémové připojení, ale
elektrický konektor se nesmí nikdy mazat. Uživatelé musí dbát na to, aby byly
elektrické přípojky stále v čistém a suchém stavu.
bp29j
- 13 © ESAB AB 2012
CZ
4.5.1
Odpojení hořáku
Vždy dodržujte výše uvedená bezpečnostní pravidla.
1. Odpojte napájení síťové zásuvky nebo vytáhněte kabel napájecího zdroje ze
zásuvky.
2. Stiskněte nylonový výstupek konektoru na straně hořáku.
3. Držte výstupek stisknutý a zároveň oddělte obě poloviny.
4.5.2
Připojení hořáku
Vždy dodržujte výše uvedená bezpečnostní pravidla.
1. Odpojte napájení síťové zásuvky nebo vytáhněte kabel napájecího zdroje ze
zásuvky.
2. Stiskněte uvolňovací tlačítko na vnitřním plynovém konektoru, abyste zajistili, že
nezapadne pojistný mechanismus.
3. Vyrovnejte plynové konektory a spojte je.
4. Vyrovnejte elektrické přípojky a spojte je.
5. Stlačte obě poloviny k sobě tak, aby se ozvalo cvaknutí, které signalizuje
vzájemné spojení plynových konektorů.
6. Lehkým zatažením za konektor se ujistěte, že je správně zajištěn na místě.
bp29j
- 14 © ESAB AB 2012
CZ
5
OBSLUHA
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tímto zařízením jsou
uvedeny na stranĕ 6. Před použitím zařízení si je důkladnĕ prostudujte!
5.1
Přípojky
1
Přípojka pro vzduch
4
Přípojka pro hořák
2
Přípojka pro napájecí kabel
5
Ovládací zařízení, viz kapitola 5.2
3
Přípojka pro zpětný kabel se svorkou
6
Pojistka
bp29j
- 15 © ESAB AB 2012
CZ
5.2
Ovládací zařízení
1
Síťový vypínač 0/1
5
Indikátor přehřátí, žlutý
2
2/4 zdvihy
6
Součásti na místě (PIP), žlutý
3
Indikátor tlaku vzduchu, žlutý
7
Indikátor zapnutého napájení, zelený
4
Indikátor závady, žlutý
8
Regulátor výstupního proudu
1 Síťový vypínač
Při normálním provozu otočte ovladač doprava do polohy „1“. Otočením doleva
přepněte ovladač do polohy „0“.
2 Dva/čtyři zdvihy
Ve dvouzdvihovém režimu řezání se hořák aktivuje stisknutím spouště a deaktivuje
se uvolněním spouště. Ve čtyřzdvihovém režimu se hořák aktivuje prvním stisknutím
spouště, po němž lze spoušť uvolnit pro větší pohodlí během dlouhých řezů. Dalším
stisknutím spouště se hořák deaktivuje.
3 Indikátor tlaku vzduchu
Žlutý indikátor LED signalizuje příliš nízký tlak vzduchu.
4 Indikátor závady
Blikající žlutý indikátor LED signalizuje, že byl aktivován bezpečnostní spínač krytu a
došlo k automatickému vypnutí napájení.
5 Indikátor přehřátí
Rozsvícený žlutý indikátor LED znamená, že provozní teplota překročila normální
hodnotu. Když se teplota vrátí na normální hodnotu, indikátor zhasne.
bp29j
- 16 © ESAB AB 2012
CZ
6 Součásti na místě (PIP)
Rozsvícení žlutého indikátoru LED znamená, že došlo k chybě v umístění součástí.
To znamená, že nebyla zjištěna hubice nebo že se správně nezatahuje elektroda.
Vypněte napájení. Zkontrolujte, zda jsou součásti správně sestavené, nejeví známky
nadměrného poškození a zda lze elektrodu lehkým tlakem jednoho prstu snadno
posunovat vpřed a vzad. Až odstraníte příčinu závady, opět zapněte napájení.
7 Indikátor zapnutého napájení
Svítící zelený indikátor LED signalizuje zapnuté napájení.
8 Regulátor výstupního proudu
Nastavitelný od 30 do 50 A. Nastavení najdete v přehledech údajů o řezání v
příručce k hořáku.
5.2.1
Legenda k symbolům
PIP
Napájení
Vzduch
Teplota
Závada
Součásti na místě
Dva zdvihy
Čtyři zdvihy
bp29j
- 17 © ESAB AB 2012
CZ
5.3
Instalace spotřebního materiálu pro hořák
Správným používáním hořáku v rámci jmenovitých provozních podmínek (zejména
proudu oblouku a průtoku plynu) a správnou instalací spotřebního materiálu lze
předejít zbytečnému poškození hořáku.
1. Při každé výměně nebo prohlídce spotřebního materiálu utáhněte elektrodu a
přídržnou/krycí manžetu až na doraz.
2. Na začátku každé pracovní směny zkontrolujte utažení spotřebního materiálu, i
když na konci předchozí směny vše fungovalo správně.
A
Sestava tělesa hořáku
B
Deflektor
C
Elektroda
D
Hubice
E
Přídržná/krycí manžeta
F
Píst
G
Sedlo elektrody/tělesa hořáku
Viz součásti podléhající opotřebení na str. 29.
bp29j
- 18 © ESAB AB 2012
CZ
5.4
1.
2.
3.
4.
Řezání
Zapněte vypínač (zásuvkový nebo podobného typu).
Zkontrolujte, zda je k napájecímu zdroji připojen kompresor.
Přepněte síťový vypínač do polohy I (Zapnuto).
Po zahájení řezání je třeba udržovat úhel hořáku 5 - 15° ve směru vpřed. Tento
úhel je užitečný zejména proto, že pomáhá vytvářet řez ve tvaru „V“. Při práci s
hořákem lze táhnout hubici po desce nebo držet v odstupu až 6,35 mm. Ideální
odstup je 3,2 mm. K dispozici jsou vymezovací kroužky, které usnadňují
udržování potřebného odstupu; viz součásti podléhající opotřebení na str. 29.
5. Stiskněte spínač spouště. Z hubice hořáku by měl proudit vzduch.
6. Po dvou sekundách od stisknutí spínače hořáku by se měl zapálit zapalovací
oblouk. Bezprostředně poté by měl následovat hlavní oblouk, s nímž lze zahájit
řezání. (Při práci ve čtyřzdvihovém režimu lze po zapálení řezacího oblouku
uvolnit spínač hořáku.)
7. Chcete-li zahájit řezání, nakloňte hořák, aby se zabránilo poškození stříkajícím
roztaveným kovem. Až oblouk pronikne obrobkem, nakloňte hořák do vzpřímené
polohy a pokračujte v řezání.
8. Při dokončování řezu by se měl uvolnit spínač hořáku a bezprostředně po
dokončení řezu by se měl hořák oddálit od obrobku. Tím se zabrání
opakovanému zapálení zapalovacího oblouku po zhasnutí řezacího oblouku a
následnému poškození hubice (dvojitým obloukem).
9. Při rychlém opakovaném spouštění na strojích podporujících režim řezání roštů
neuvolňujte spínač hořáku. Hořák se po každém řezu automaticky vrátí k
zapalovacímu oblouku a po přemístění nad další pracovní povrch přejde zpět k
hlavnímu oblouku. Pokud nepoužíváte režim řezání roštů, během proudu plynu
po zhasnutí jednoduše uvolněte spoušť a znovu ji stiskněte, abyste opět zapálili
oblouk bez prodlevy pro proud plynu před zapálením.
bp29j
- 19 © ESAB AB 2012
CZ
Rychlost
Rychlosti ručního řezání plazmou jsou obvykle omezeny rychlostí oddělování. Ta
určuje maximální rychlost, kterou budete moci pohybovat hořákem v řezu při
současném zachování průniku obrobkem. Avšak v aplikacích vyžadujících čistější
řez bude nejspíš nutné zvolit rychlost řezu odpovídající požadované kvalitě.
Při příliš rychlém řezání může na spodní straně řezu vznikat struska vytvořená
značným množstvím roztaveného kovu. Většinu strusky z uhlíkové oceli lze snadno
odseknout, ale je to zbytečná práce navíc. Rychlosti odpovídající požadované kvalitě
se volí tak, aby vznikalo minimum strusky.
Údaje na str. NO TAG představují maximální možné rychlosti řezání pro napájecí
zdroj s proudem 30 - 50 A. Jsou uvedeny také doporučené rychlosti pro kvalitní
řezání oceli.
Pamatujte, že práce při limitních hodnotách hořáku má za následek snížení kvality.
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je důležitá pro dosažení optimální účinnosti a životnosti.
Pouze osoby s odpovídajícími elektrotechnickými znalostmi (oprávnĕný personál)
mohou odstraňovat bezpečnostní štítky.
VAROVÁNÍ
Ujistěte se, že byl externě odpojen přívod síťového napájení do napájecího zdroje.
Před zahájením prohlídky nebo práce na napájecím zdroji vypněte vypínač na
síťové zásuvce.
VAROVÁNÍ
Ve vedení stlačeného vzduchu se může hromadit voda nebo olej. Vždy namiřte první
proud vzduchu mimo zařízení, abyste předešli poškození.
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
Pokud zařízení nefunguje správně, ihned ukončete práci a určete příčinu problému.
Údržbu smí provádět pouze osoby s odpovídajícími znalostmi. Práce na elektrickém
zařízení smí provádět pouze kvalifikovaní elektrikáři. Kontrolu, čištění nebo opravy
zařízení nikdy nesvěřujte osobám bez odpovídajících znalostí. Používejte pouze
originální náhradní díly ESAB.
bp29j
- 20 © ESAB AB 2012
CZ
6.1
Prohlídka a čištění
Musí se pravidelně kontrolovat a/nebo čistit následující součásti napájecího zdroje.
1. Zkontrolujte připojení zpětného kabelu k obrobku.
2. Zkontrolujte, zda je ochranné uzemnění obrobku pevně připojeno k uzemnění na
skříni napájecího zdroje.
3. Zkontrolujte tepelný štít hořáku. Je-li poškozený, vyměňte ho.
4. Každý den kontrolujte elektrodu a hubici, zda nejsou opotřebené. Odstraňte
veškerý rozstříkaný kov a podle potřeby měňte elektrodu a hubici. Pokud má
elektroda uprostřed hlubší prohlubeň než 3,2 mm, musí se vyměnit. V případě
překročení doporučeného mezního opotřebení elektrody by mohlo dojít k
poškození hořáku a napájecího zdroje. Používáním elektrody po kratší než
doporučenou dobu se rovněž výrazně zkracuje životnost hubice.
5. Zkontrolujte kabely a hadice, zda nejsou poškozené nebo ohnuté.
6. Zkontrolujte všechny zástrčky, přípojky a zemnicí svorky, zda jsou pevně
připojené.
7. Ujistěte se, že jsou odpojené všechny přívody napájení. Nasaďte si ochranné
brýle a masku a vyčistěte vnitřek napájecího zdroje suchým stlačeným
vzduchem s nízkým tlakem.
8. Pravidelně vypouštějte veškerou vodu z filtru pod regulátory vzduchu.
bp29j
- 21 © ESAB AB 2012
CZ
7
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
VAROVÁNÍ
ZASAŽENÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM MŮŽE ZPŮSOBIT SMRT! Ujistěte se, že byl
externě odpojen přívod síťového napájení do napájecího zdroje. Před zahájením
prohlídky nebo práce na napájecím zdroji vypněte vypínač na síťové zásuvce.
VAROVÁNÍ
Zařízení na řezání plazmou pracuje s neobyčejně vysokým napětím, které může
způsobit vážný úraz nebo usmrcení. Při práci s odstraněnými kryty buďte velmi
opatrní.
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto
doporučené kontroly.
Druh závady
Nápravné opatření
Nedostatečný průnik
S
S
S
S
S
Příliš nízký proud
Příliš vysoká rychlost řezání
Poškozená řezací hubice
Nesprávný tlak vzduchu
Nízký průtok vzduchu
Zhasínání hlavního oblouku
S
S
Příliš nízká rychlost řezání
Opotřebená elektroda
Vytváření strusky (některé materiály a tloušťky
neumožňují dosáhnout řezu zcela bez strusky)
S
S
S
S
S
Příliš nízký proud
Příliš vysoká nebo nízká rychlost řezání
Nesprávný tlak vzduchu
Vadná hubice nebo elektroda
Nízký průtok vzduchu
Dvojitý oblouk (poškozené ústí hubice)
S
S
S
S
Nízký tlak vzduchu
Poškozená řezací hubice
Uvolněná řezací hubice
Silná vrstva rozstříkaného kovu na hubici
Nerovnoměrný oblouk
S
Poškozená řezací hubice nebo opotřebená
elektroda
Nestabilní podmínky řezání
S
S
S
Nesprávná rychlost řezání
Uvolněná přípojka kabelu nebo hadice
Špatný stav elektrody a/nebo řezací hubice
Nezapálí se hlavní oblouk
S
S
S
Opotřebená elektroda
Uvolněné přípojky
Není připojen pracovní kabel
Nedostatečná životnost spotřebního materiálu
S
S
S
Nesprávný tlak plynu
Znečištěný přívod vzduchu
Nízký průtok vzduchu
bp29j
- 22 © ESAB AB 2012
CZ
7.1
Průvodce řešením problémů
Problém
Příčina
Řešení
Vypínač je v poloze 1, ale
zelený indikátor LED (napájení)
nesvítí.
S
S
Není přítomno napájení
Vypnutý jistič
S
Napájení je zapnuté, ale stále
svítí žlutý indikátor LED TLAKU
VZDUCHU.
S
S
Nízký tlak vzduchu
Není přítomen vzduch
S
S
Zvyšte tlak vzduchu.
Zkontrolujte, zda je
přiváděn vzduch.
Napájení je zapnuté, ale stále
svítí žlutý indikátor LED
PŘEHŘÁTÍ.
S
Napájecí zdroj je stále
přehřátý. Se zapnutým
ventilátorem se brzy
ochladí.
Tepelný spínač je vadný.
S
Zapněte napájení a
počkejte několik minut, než
budete pokračovat v práci.
Zavolejte autorizovaného
servisního technika.
Napájecí zdroj není
aktivován. Aktivoval se
bezpečnostní spínač na
krytu.
S
S
Napájení je zapnuté a stále svítí
oranžový indikátor LED
ZÁVADY.
S
S
S
S
Zkontrolujte přívod
napájení.
Zkontrolujte jistič.
Zkontrolujte spotřební
materiál, zda je na svém
místě a správně utažený.
Zkontrolujte boční panel,
zda je správně zavřený (na
straně pro kontrolu
konektoru hořáku).
Napájení je zapnuté a stále svítí
žlutý indikátor LED PIP.
S
Došlo k chybě v umístění
součástí.
S
Zkontrolujte spotřební
materiál, zda je na svém
místě a správně utažený.
Během řezání se aktivoval
tepelný spínač.
S
Příkon napájecího zdroje
překročil dostupné
parametry vstupního
síťového napájení.
Ve stejném okruhu pracuje
jiný spotřebič.
S
Pomocí příkazu na
předním panelu snižte
řezací proud, nebo zkraťte
dobu řezání.
Zkraťte délku spojovacího
kabelu nebo zvětšete
průřez kabelu.
Nepřipojujte do stejného
okruhu jiné spotřebiče.
S
S
S
Oblouk se nezapálí nebo
během řezání zhasne.
S
S
S
S
Součásti hořáku
podléhající opotřebení jsou
opotřebené.
Napájecí modul je
přehřátý.
Nedostatečný tlak
vzduchu.
Nízké napětí ve vstupním
vedení.
S
S
S
S
bp29j
Zkontrolujte hořák a v
případě potřeby
nainstalujte náhradní díly.
Podívejte se, zda svítí
žlutý indikátor LED
PŘEHŘÁTÍ na předním
panelu. Počkejte, dokud se
napájecí zdroj neochladí.
Podívejte se, zda svítí
žlutý indikátor LED TLAKU
VZDUCHU na předním
panelu. Zvyšte tlak
vzduchu.
Zkontrolujte vstupní
vedení. Pokud používáte
prodlužovací kabel, ujistěte
se, že má odpovídající
průřez.
- 23 © ESAB AB 2012
CZ
Problém
Zapalování funguje, ale není k
dispozici dostatečný proud pro
řezání.
Řez není kolmý.
bp29j
Příčina
S
S
S
Řešení
Špatný kontakt zemnicí
svorky
Špatné připojení kladného
pólu na kabelu hořáku
S
Opotřebená elektroda nebo
hubice
S
S
Zkontrolujte, zda má
zemnicí svorka dobrý
kontakt s obrobkem, který
chcete řezat.
Zkontrolujte připojení
kladného pólu na výstupu
do zásuvky, a to i na
vnitřní straně.
Vyměňte elektrodu a
hubici.
- 24 © ESAB AB 2012
CZ
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Opravy a elektrické práce musí provádĕt autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
PowerCut 700 je navžena a zkoušena v souladu s mezinárodními a evropskými normami EN
60974-1, EN 60974-10. Servisní jednotka, která provedla servisní zákrok nebo opravu, má za
povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval uvedeným normám.
Výrobek PT-39 byl navržen a přezkoušen v souladu s mezinárodní a evropskou normou EN
60974-7. Servisní služba, která provedla servis nebo opravu, musí zajistit, aby výrobek stále
vyhovoval uvedené normě.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
bp29j
- 25 © ESAB AB 2012
Schema
L1
L2
L3
S1
U
W
Z
PCB LINE FILTER
1
1
IN1
OUT1
1
1
1
IN2
OUT2
1
1
1
IN3
OUT3
COD.61288500
R
S
GND
T
1
J1
J2
I
J8
II
J9
III J10
J3
PCB FUSES
COD.61288600
F1
PCB PRIMARY
J6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
INVERTER
R
S
GND
T
COD.61288700
9V
TR1
400V
230V
0V
0V
+
9VAC1
9VAC2
18VAC1
18VAC2
24VAC1
1
2
3
4
24VAC2
J2
J1
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
J2
MV1
J8
J7
DL5
MAIN
DL4
PIP
DL3
DL2
O.TEMP. FAIL
DL1
12
6
11
5
10
4
9
3
8
2
7
1
GAS
J3
J1
1
2
A
1
2
3
4
B
J5
1
2
3
4
PCB FAN
COD.61289800
S2
2T/ 4T
S3
PANEL SAFETY SWITCH
bp29diag
J4
1
4
2
5
3
6
PCB MICROPROCESSOR LOGIC CONTROL
COD.61272300
- 26 © ESAB AB 2012
1
2
3
4
5
6
J3
PCB PILOT ARC
L4
T1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J5
J4
J3
J1
J10
J2
1
HS1
J6
.
COD.61283800
J1
T2
D
1
.
C
B
A
1
1
+
1
1
1
R13
PCB SEC. INVERTER
COD.61287900
TORCH
TORCH
SWITCH
PILOT
POWER
S4
PRESS1
PRESS2
PRESSURE SWITCH
J1
PILOT1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C
EVA1
D
SOLENOID VALVE
TORCH1
MATE−N−LOCK 12
TORCH2
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
I CUT.
1
J7
1
2
1
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
J2−A
J5
J3
J1
PCB INTERFACE
COD.61272400
J2
1
J6−A
1
OPTIONAL
bp29diag
1
J4−A
INTERFACE
- 27 © ESAB AB 2012
Stainless Steel and Aluminium Cut Speeds
Carbon Steel Cut Speeds
bp29a2
- 28 © ESAB AB 2012
PowerCut™ 700, PT-39
Opotřebované díly
Wear parts
Wear parts kit PT-39
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0558 010 585
Wear parts kit consisting of:
50 Amp for PowerCut 700
3
0558 005 220
Electrode
1
0558 005 217
Gas baffle
30 - 80 Amp
4
0558 004 878
Nozzle
50 Amp
1
0558 011 886
Retaining cup
1
0558 010 581
Standoff guide assy
3
O-ring
.301ID .070W Nitrile
1
Grease silicon dow
DC-111 (1/4 Oz)
1
Fuse fast-act
2A 250V
bp29wear
- 29 © ESAB AB 2012
PowerCut™ 700, PT-39
Objednací číslo
Ordering no.
Denomination
0700 210 881 Power source for plasma
cutting incl torch (7.6 m),
return cable and wear part kit
Type
Notes
PowerCut™ 700
400V, 3-ph
0558 011 580 Torch
PT-39
7.6 m
0558 011 581 Torch
PT-39
15.2 m
0700 210 200 Interface kit for mechanised
torch PT-37
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
bp29o
- 30 © ESAB AB 2012
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 31 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising