ESAB | Powercut 700 | Instruction manual | ESAB Powercut 700 Handleiding

ESAB Powercut 700 Handleiding
NL
PowerCut™ 700
PT-39
Gebruiksaanwijzing
0463 339 001 NL 20121125
Valid for serial no. 145-xxx-xxxx
-2-
-3-
-4-
TOEPASSINGSGEBEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
26
6
8
Apparatuur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
3 TECHNISCHE GEGEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
4.1 Controle bij levering en locatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Primaire stroomvoorziening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Invoer luchtaansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Aansluiting voor aardkabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Aansluiting toorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.1
Loskoppelen van de toorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5.2
Aansluiten van de toorts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
12
12
13
14
14
5 BEDIENING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
5.1 Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Uitleg symbolen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Toevoegmateriaal voor de toorts installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.4 Snijden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
17
18
19
6 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
6.1
Inspectie en reiniging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
7 OPLOSSEN VAN PROBLEMEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
7.1
Het oplossen van problemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
8 RESERVE-ONDERDELEN BESTELLEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLIJTAGEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTELNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25
26
29
30
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
TOCh
-5-
NL
1
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB uitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veilig­
heidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van de
installatie werkt. De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type
uitrusting gesteld worden. De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als
een aanvulling op de normale regels die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle handelingen moeten uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de
werking van de uitrusting. Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden waar­
door de operateur gewond kan raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
S de las- en snijtechniek
2.
De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden,
voor hij begint te werken.
S of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontsto­
ken.
3.
De werkplaats moet:
S doelmatig zijn
S tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de aanbevolen persoonlijke veiligheidsuitrusting, waaronder een veilig­
heidsbril, niet-ontvlambare kleding en veiligheidshandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kun­
nen raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Algemene veiligheidsvoorschriften
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S Wanneer de uitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
-6bp29h
© ESAB AB 2012
NL
WAARSCHUWING
De vlamboog en het snijden kunnen gevaarlijk zijn voor uzelf en voor anderen; daarom met u
voorzichtig zijn bij het lassen en snijden. Volg de veiligheidsvoorschriften van uw werkgever
op. Ze moeten gebaseerd zijn op de waarschuwingstekst van de producent.
ELEKTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de uitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg dat u geïsoleerd bent van aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS - Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de rook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de rook en het gas afgezogen
worden.
LICHTSTRALEN - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd be­
schermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders
gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk mate­
riaal in de buurt is.
LAWAAI - Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN - Neem contact op met een vakman.
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u overgaat tot installatie en gebruik.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
WAARSCHUWING!
Gebruik de stroombron niet voor het ontdooien van bevroren pijpen.
LET OP!
Class A-apparatuur is niet bedoeld voor gebruik in woonomgevingen
waar de elektrische stroom wordt geleverd via het openbare
elektriciteitsnet, dat een lage spanning heeft. In dergelijke omgevingen
kunnen moeilijkheden ontstaan met de elektromagnetische
compatibiliteit van Class A-apparatuur als gevolg van geleidings- en
stralingsverstoringen.
LET OP!
Dit product is uitsluitend bedoeld voor booglassen.
-7bp29h
© ESAB AB 2012
NL
LET OP!
Lees deze gebruiksaanwijzing grondig door voor u
overgaat tot installatie en gebruik.
Breng afgedankte elektronische apparatuur naar een recyclestation!
In overeenstemming met de Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte
elektrische en elektronische apparatuur en de toepassing hiervan overeenkomstig
nationale regelgeving, moet elektrische en/of elektronische apparatuur aan het einde van
de levensduur naar een recyclestation worden gebracht.
Als verantwoordelijke voor de apparatuur moet u zelf informatie inwinnen over
goedgekeurde inzamelpunten.
Neem voor meer informatie contact op met de dichtstbijzijnde ESAB-dealer.
ESAB heeft alle benodigde snijbeschermingsvoorzieningen en accessoires
voor u.
2
INLEIDING
De PowerCut 700 is een compleet systeem voor handmatig plasmasnijden. Het
levert het snijvermogen voor snijmaterialen met een dikte tot 20 mm.
2.1
Apparatuur
De stroombron wordt geleverd met:
S
netkabel, 3 m
S
instructiehandleiding
S
aardkabel met klem
S
plasmasnijtoorts PT-39, 7,5 m, geleverd zoals getoond op pagina 30
S
slijtonderdelenset voor PT-39.
3
TECHNISCHE GEGEVENS
PowerCut 700
Netspanning
400 V $10 %, 3-ph, 50/60 Hz
Instelbereik
30 – 50 A
Toegestane belasting
30% inschakelduur
60% inschakelduur
100% inschakelduur
50 A
37 A
30 A
Arbeidsfactor bij maximalestroom
0.75
Rendement bij maximale stroom
85 %
Open spanning U0
320 V
Bedrijfstemperatuur
-10 tot 40 ℃
Transporttemperatuur
-20 tot 55 ℃
-8bp29h
© ESAB AB 2012
NL
PowerCut 700
Geluidsdruk onbelast
< 70 db (A)
Nominale stroming
189 l/min. bij 4,8 bar
Afmetingen, l x b x h
600 x 210 x 380 mm
Gewicht incl. toorts en aardkabel
25,5 kg
Isolatieklasse transformator
H
Veiligheidsnorm
Toepassingsklasse
IP 23
Relatieve inschakelduur
De relatieve inschakelduur geeft de tijd weer als een percentage van een periode van tien minuten
waarin u kunt lassen of snijden met een bepaalde belasting. De inschakelduur geldt bij 40° C.
Veiligheidsnorm
De IP-code geeft de beveiligingsklasse aan, d.w.z. de graad van bescherming tegen vaste voorwer­
pen en vocht. Een apparaat met IP 23 is bestemd voor gebruik zowel binnen- als buitenshuis.
Gebruiksklasse
Het symbool
betekent dat de lasstroombron geconstrueerd is voor het gebruik in ruimten
met een verhoogd elektrisch risico.
4
INSTALLATIE
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
Een correcte installatie is uiterst belangrijk voor probleemloze bediening en goede
snijresultaten. Lees alle stappen van dit hoofdstuk goed door en voer ze allemaal uit.
WAARSCHUWING
ELEKTRISCHE SCHOKKEN KUNNEN DODELIJK ZIJN Neem voorzorgsmaatregelen
tegen elektrische schokken. Controleer of alle stroombronnen zijn ontkoppeld - schakel de
wandcontactschakelaar uit en trek de netkabel van het apparaat uit het stopcontact voordat
u elektrische verbindingen in de stroombron tot stand brengt.
WAARSCHUWING
Het is zeer belangrijk dat het frame wordt aangesloten op de goedgekeurde elektrische
aardverbinding om elektrische schokken en ongevallen te voorkomen. Controleer of de
aardverbinding niet per ongeluk op een fasegeleider is aangesloten.
WAARSCHUWING
Een slechte aansluiting of het ontbreken van een aansluiting tussen de aardkabel en het
werkstuk kan leiden tot dodelijke elektrische schokken.
-9bp29h
© ESAB AB 2012
NL
WAARSCHUWING
Gebruik geen luchtfilters – de installatie of montage van luchtfilters hindert de
koude luchtstroom en kan tot oververhitting leiden. Bij het gebruik van een
willekeurig luchtfilter komt de garantie te vervallen.
WAARSCHUWING
Start de apparatuur NIET wanneer de afdekking is verwijderd.
Sluit de stroombron niet aan met de hoofdschakelaar in de AAN-positie of als u deze
vasthoudt of draagt.
Raak de toorts NIET aan wanneer de voeding is ingeschakeld.
LET OP!
Dit product is bestemd voor industrieel gebruik. In een woonomgeving kan dit product
radiostoring veroorzaken. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om
passende voorzorgsmaatregelen te nemen.
LET OP!
Plaats de stroombron ten minste 3 meter van het snijgebied, aangezien vonken en
spatten de stroombron kunnen beschadigen.
4.1
Controle bij levering en locatie
1. Verwijder de verpakking. Controleer de apparatuur op beschadigingen die niet
direct zichtbaar zijn bij ontvangst. Meld eventuele schade gelijk aan het
transportbedrijf.
2. Controleer of er losse onderdelen in de verpakking zitten. Controleer of de
luchtkanalen in de achterzijde van de afdekking niet worden geblokkeerd door
verpakkingsmateriaal waardoor de luchtstroom niet door de stroombron kan
stromen.
De stroombron is voorzien van een handgreep en kan eenvoudig worden
geheven.
3. Plaats de stroombron zo dat de ventilatieopeningen niet geblokkeerd worden. De
minimaal toegestane afstand tot de muur of een ander obstakel is 1m.
4. Voor het snijden is er een luchtbron nodig die ten minste 189 l/m bij 4,8 bar
aan schone en droge lucht afgeeft. De luchtdruk voor het snijden mag niet hoger
zijn dan 6 bar. Dit is de maximale inlaatdruk voor de meegeleverde filterregelaar.
- 10 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
4.2
Primaire stroomvoorziening
Zorg dat de stroombron op de juiste netspanning is aangesloten en dat deze wordt
beveiligd door een zekering van voldoende sterkte. Zorg dat het apparaat volgens
de voorschriften wordt geaard.
Typeplaatje bevindt zich op de onderplaat
WAARSCHUWING
Zorg ervoor dat de stroombron wordt uitgeschakeld voordat de zekering wordt verwijderd.
Aanbevolen zekeringen en minimale kabeldiameter
Powercut 700
Netspanning
400 V 3-ph
Diameter netkabel
4G2,5
Fasestroom I1eff
6.5 A
Zekering, traag
16 A
LET OP! De bovenstaande kabeldiameters en zekeringen zijn in overeenstemming met de Zweedse
regelgeving. Gebruik de stroombron in overeenstemming met de relevante nationale regelgeving.
Voeding van generatoren
De stroombron kan door verschillende soorten generatoren van voeding worden
voorzien. Sommige generatoren leveren echter niet voldoende stroom voor het
lassen. Generatoren met AVR, een gelijksoortige of betere spanningsregeling met
een min. nominaal vermogen van 10,8 kW worden aanbevolen om het volledige
vermogen van de stroombron te benutten.
Starten met een generator:
1) Start de generator
2) Schakel de stroombron in door de hoofdschakelaar op AAN te zetten
Stoppen met een generator
3) Schakel de stroombron uit door de hoofdschakelaar op UIT te zetten
4) Stop de generator
- 11 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
4.3
Invoer luchtaansluiting
Sluit uw luchttoevoer aan op de inlaataansluiting van het filter. Er kan een cilinder
van perslucht of lucht van een compressor worden gebruikt. De lucht mag geen
vervuilende deeltjes bevatten. Er is een drukregelaar meegeleverd om de correcte
luchtstroom op de toorts te garanderen. Stel de druk in met de knop aan de
bovenkant van de regelaar.
4.4
Aansluiting voor aardkabel
Klem de aardkabel op het werkstuk. Zorg ervoor dat het werkstuk is aangesloten op
een goedgekeurde aardverbinding met een aardingskabel van een geschikte
afmeting.
- 12 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
4.5
Aansluiting toorts
Om het snel en eenvoudig loskoppelen van de toorts en de stroombron mogelijk te
maken, is de PowerCut 700 uitgerust met de unieke oplossing voor snel
loskoppelen.
Voorafgaand aan het aansluiten en loskoppelen van de toorts moeten een aantal
veiligheidsmaatregelen getroffen worden.
S
Als de aansluiting loszit of beschadigd is, mag het systeem niet gebruikt worden
voordat deze is gerepareerd door een gekwalificeerde professional. Zorg er
altijd voor dat de aansluiting stevig en goed op de juiste plaats vergrendeld is.
S
De toorts nooit, onder geen beding, loskoppelen als de apparatuur is
ingeschakeld. Het systeem moet voorafgaand aan onderhoud worden
losgekoppeld of op andere wijze van de stroom worden gehaald.
S
Gebruikers mogen nooit aan de kabels van de stroomtoevoer trekken of iets
anders doen dat de kabel of de aansluiting zou kunnen beschadigen. De
aansluiting is ontworpen om bestand te zijn tegen slijtage als gevolg van regulier
gebruik en door overmatig verkeerd gebruik kan de aansluiting onbruikbaar
worden.
S
Net als de stroombron zelf, mag de aansluiting nooit worden gebruikt in of nabij
stilstaand water. Daarnaast mag het systeem niet gebruikt worden als de
silicone vochtafdichting van de aansluiting afwezig of beschadigd is.
S
De gasaansluiting wordt gesmeerd voor een soepele aansluiting, maar de
elektrische aansluiting mag nooit gesmeerd worden. Gebruikers moeten erop
letten, dat de elektrische aansluitingen schoon en droog blijven.
- 13 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
4.5.1
Loskoppelen van de toorts
Volg de bovenstaande veiligheidsmaatregelen altijd op.
1. Sluit de stroom aan de wand af of haal de stroombron eraf.
2. Druk de nylon tab in op de ­zijaansluiting van de toorts.
3. Trek de twee helften uit elkaar terwijl de tab ingedrukt blijft.
4.5.2
Aansluiten van de toorts
Volg de bovenstaande veiligheidsmaatregelen altijd op.
1. Sluit de stroom aan de wand af of haal de stroombron eraf.
2. Druk de vrijgaveknop op de vrouwelijke gasaansluiting in om ervoor te zorgen,
dat het vergrendelmechanisme niet wordt ingeschakeld.
3. Stem de gasaansluitingen af en schakel ze in.
4. Stem de elektrische aansluitingen af en schakel ze in.
5. Druk de twee helften samen totdat er een klik hoorbaar is die aangeeft, dat de
gasaansluitingen goed vastzitten.
6. Trek licht aan de aansluiting om er zeker van te zijn, dat deze in de juiste positie
is vergrendeld.
- 14 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
5
BEDIENING
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschre­
ven uitrusting vindt u op pagina 6. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
5.1
Aansluitingen
1
Aansluiting voor lucht
4
Aansluiting voor toorts
2
Aansluiting voor stroomkabel
5
Bedieningselementen, zie hoofdstuk 5.2
3
Aansluiting voor aardkabel met klem
6
Zekering
- 15 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
5.2
Bedieningselementen
1
Hoofdschakelaar 0/1
5
Indicator oververhitting, geel
2
Tweetakt/viertakt
6
Parts In Place (PIP), geel
3
Indicator luchtdruk, geel
7
Indicator stroom AAN, groen
4
Indicator storingen, geel
8
Regeling uitgangsstroom
1 Hoofdschakelaar
Draai de knop met de klok mee in de positie “1” voor normaal bedrijf. Draai de knop
tegen de klok in om over te schakelen op “0”.
2 Tweetakt/viertakt
In de tweetaktstand, wordt de toorts geactiveerd als de trigger wordt ingedrukt en
uitgeschakeld als de trigger wordt losgelaten. In de viertaktstand wordt de toorts
geactiveerd na de eerste keer indrukken van de trigger waarna deze kan worden
losgelaten voor extra comfort tijdens langdurig snijden. De toorts wordt
uitgeschakeld door de trigger nogmaals in te drukken.
3 Indicator luchtdruk
De gele LED geeft aan, dat de luchtdruk te laag is.
4 Storingsindicator
Een knipperende gele LED geeft aan, dat de veiligheidsschakelaar voor de
afdekking is geactiveerd en dat de stroom automatisch wordt uitgeschakeld.
5 Indicator oververhitting
Als de gele LED brandt, heeft de bedrijfstemperatuur de normale waarden
overschreden. De LED gaat uit als de temperatuur weer normaal is.
- 16 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
6 Parts in Place (PIP)
Als de gele LED brandt, is er sprake van een storing binnen parts-in-place. Dit
betekent dat er geen mondstuk is waargenomen of dat de elektrode niet op de juiste
wijze terugtrekt. Schakel de stroom uit. Controleer of de onderdelen op juiste wijze
zijn gemonteerd of ze niet overmatig beschadigd zijn en of de elektrode soepel met
de druk van één vinger heen en weer bewogen kan worden. Als de oorzaak van de
storing is hersteld, kan de stroom weer worden ingeschakeld.
7 Indicator stroom AAN
Als de groene LED brandt, is de stroom ingeschakeld.
8 Regeling uitgangsstroom
Instelbaar van 30 tot 50 A. Zie voor instellingen de snijgegevens in de
toortshandleiding.
5.2.1
Uitleg symbolen
PIP
Stroom
Lucht
Temperatuur
Fout
Parts in Place
Tweetakt
Viertakt
- 17 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
5.3
Toevoegmateriaal voor de toorts installeren
Correct gebruik van de toorts binnen de nominale bedrijfsomstandigheden (met
name boogstroom en gasstroming) en correcte installatie van de toevoegmateriaal
kan onnodige beschadiging van de toorts voorkomen.
1. Draai de elektrode en de borg-/beschermcup bij elke vervanging van
toevoegmateriaal of bij iedere inspectie goed aan.
2. Controleer de bevestiging van toevoegmateriaal aan het begin van elke
werkperiode, zelfs wanneer alles aan het einde van de vorige periode normaal
werkte.
A
Toortslichaam
B
Isolator
C
Elektrode
D
Mondstuk
E
Borg-/beschermcup
F
Zuiger
G
Elektrode/zitting toortslichaam
Zie slijtonderdelen op pagina 29.
- 18 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
5.4
1.
2.
3.
4.
Snijden
Schakel de schakelaar (stopcontact o.i.d.) in.
Controleer of de compressor op de stroombron is aangesloten.
Zet de hoofdschakelaar op I (Aan).
Nadat begonnen is met snijden, moet de toorts in een hoek van 5 - 15° naar
voren worden gehouden. Deze hoek is met name handig bij het maken van een
“drop” cut. De toorts kan worden gebruikt met het mondstuk slepend over de
plaat of op een afstand van 6,35 mm. De ideale afstand is 3,2 mm. Er zijn
afstandsgeleiders verkrijgbaar om het eenvoudiger te maken de afstand te
handhaven, zie slijtonderdelen op pagina 29.
5. Druk de toortsschakelaar in. Er moet nu lucht uit het mondstuk van de toorts
stromen.
6. De hulpboog moet ongeveer twee seconden na het indrukken van de
toortsschakelaar starten. De hoofdboog moet direct volgen, zodat er met het
snijden begonnen kan worden. (Als de viertaktstand gebruikt wordt, dan kan de
toortsschakelaar worden losgelaten nadat de snijboog tot stand is gekomen.)
7. Kantel de toorts bij aanvang van het snijden om te voorkomen, dat er gesmolten
materiaal opspat en de toorts beschadigt. Breng de toorts in een loodrechte
positie als de boog door het werkstuk breekt en ga verder met snijden.
8. Bij het voltooien van een snede moet de toortsschakelaar worden losgelaten en
moet de toorts direct van het werkstuk worden verwijderd na het afronden van
de snede. Zodoende wordt voorkomen, dat de hulpboog opnieuw aanwakkert
nadat de snijboog is gedoofd en dat er schade aan het mondstuk ontstaat
(dubbele boog).
- 19 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
9. Laat de toortsschakelaar niet los bij snelle herstarts bij machines die
roostersnijden ondersteunen. De toorts schakelt na iedere snede automatisch
terug naar de hulpboog en gaat weer over op hoofdboog zodra de toorts boven
het oppervlak van het volgende werkstuk geplaatst wordt. Bij het werken zonder
roostersnijden moet de trigger eenvoudig worden losgelaten en opnieuw worden
ingedrukt tijdens de nastroom om de boog zonder een vertraging voor
voorstroom te herstarten.
Snelheid
Over het algemeen worden de snelheden voor handmatig plasmasnijden begrensd
door de snijsnelheid. Dit geeft de maximale snelheid aan waarmee u de toorts langs
de snede kunt bewegen en nog altijd door het werkstuk gaat. Voor toepassingen
waarbij een scherpere snede nodig is, kan het van belang zijn dichter bij de snelheid
voor hoogste kwaliteit te blijven.
Als een snede te snel wordt gemaakt, kunnen aanzienlijke hoeveelheden gesmolten
metaal slak vormen aan de onderkant van de snede. Hoewel het meeste slak
gevormd van koolstofstaal eenvoudig weggeslepen kan worden, kan het toch
vervelend zijn. Om de vorming van slak tot een minimum te beperken, kunnen de
snelheden voor optimale kwaliteit worden geselecteerd.
Op pagina NO TAG worden de maximale snijsnelheden weergegeven voor een
stroombron tussen 30 - 50A. De aanbevolen snelheden voor optimale kwaliteit
worden ook voor staal weergegeven.
Gebruik van de toorts op deze grenswaarden gaat ten koste van de kwaliteit van de
snede.
6
ONDERHOUD
Regelmatig onderhoud is belangrijk voor optimale prestaties en levensduur.
Alleen personen met de juiste elektrische kennis (bevoegd personeel) mogen de
veiligheidsplaten verwijderen.
WAARSCHUWING
Controleer of de netspanning naar de stroombron extern is afgesloten. Schakel de
wandcontactschakelaar uit voordat u de stroombron inspecteert of repareert.
WAARSCHUWING
Er kan zich water of olie in de persluchtleidingen verzamelen. Richt de eerste
luchtstroom altijd van de apparatuur af om beschadiging te voorkomen.
LET OP!
Alle garantievoorwaarden van de leverancier komen te vervallen als de klant zelf tijdens
de garantieperiode reparaties uitvoert.
- 20 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
Indien de apparatuur niet juist werkt, dient u onmiddellijk het werk te stoppen en de
oorzaak van het probleem te achterhalen. Onderhoudswerkzaamheden mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door vakbekwame personen. Elektrisch onderhoud
mag uitsluitend worden uitgevoerd door erkende elektriciens. Laat de apparatuur
nooit controleren, reinigen of repareren door ongekwalificeerde personen. Gebruik
alleen originele ESAB-onderdelen.
6.1
Inspectie en reiniging
De volgende punten op de stroombron dienen regelmatig te worden gecontroleerd
en/of gereinigd.
1. Controleer de aardkabelaansluiting op het werkstuk.
2. Controleer of de aardverbinding van het werkstuk goed is bevestigd aan de
aarde op het frame van de stroombron.
3. Controleer het hitteschild van de toorts. Vervang het schild bij beschadigingen.
4. Controleer de elektrode en het mondstuk dagelijks op slijtage. Verwijder
eventuele spatten en vervang de elektrode en het mondstuk, indien nodig. Als er
een holte van meer dan 3,2 mm diep in het hart van de elektrode zit, moet deze
vervangen worden. Als de elektrode na deze aanbevolen slijtagegrens wordt
gebruikt, kan er schade aan de toorts en de stroombron ontstaan. De levensduur
van het mondstuk wordt ook aanzienlijk beperkt als u de elektrode onder de
aanbevolen grens gebruikt.
5. Controleer of de kabels en slangen niet beschadigd of verbogen zijn.
6. Controleer of alle stekkers, aansluitingen en aardklemmen stevig vastzitten.
7. Controleer of alle inkomende netspanning is ontkoppeld. Gebruik een
veiligheidsbril en gezichtsmasker en blaas de stroombron inwendig schoon met
droge perslucht bij een lage druk.
8. Laat regelmatig water uit het filter onder de luchtregelaars lopen.
- 21 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
7
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN
WAARSCHUWING
EEN ELEKTRISCHE SCHOK KAN DODELIJK ZIJN! Controleer of de netspanning
naar de stroombron extern is afgesloten. Schakel de schakelaar van het
stopcontact uit voordat u de stroombron inspecteert of repareert.
WAARSCHUWING
Plasmasnijders gebruiken bijzonder hoge spanningen die tot ernstig letsel en zelfs
de dood kunnen leiden. Ga uiterst voorzichtig te werk wanneer de afdekkingen zijn
verwijderd.
Voer deze controles uit voordat u contact opneemt met een erkend reparateur.
Probleem
Oplossing
Onvoldoende penetratie
S
S
S
S
S
Stroom te laag
Snijsnelheid te hoog
Beschadigd snijmondstuk
Ongeschikte luchtdruk
Lage luchtstroming
Hoofdboog dooft.
S
S
Snijsnelheid te laag
Versleten elektrode
Vorming van slak (bij sommige materialen of
dikten is het verkrijgen van slakvrije sneden
onmogelijk.)
S
S
S
S
S
Stroom te laag
Snijsnelheid te hoog of te laag
Ongeschikte luchtdruk
Problemen met mondstuk of elektrode
Lage luchtstroming
Dubbele boog (beschadigde mondstukope­
ningen)
S
S
S
S
Lage luchtdruk
Beschadigd snijmondstuk
Los snijmondstuk
Hoge mate van spatten op het mondstuk
Ongelijke boog
S
Beschadigd snijmondstuk of versleten
elektrode
Onstabiele snijomstandigheden
S
S
S
Onjuiste snijsnelheid
Losse kabel- of slangaansluitingen
Elektrode en/of snijmondstuk in slechte
staat
De hoofdboog strijkt niet aan.
S
S
S
Versleten elektrode
Losse aansluitingen
Werkkabel niet aangesloten
Slechte kwaliteit toevoegmateriaal
S
S
S
Ongeschikte gasdruk
Vervuilde luchttoevoer
Lage luchtstroming
- 22 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
7.1
Het oplossen van problemen
Probleem
Oorzaak
De AAN/UIT-schakelaar is in
positie 1, maar de groene LED
(stroom) brandt niet.
S
De stroombron is aan, maar de
gele LED VOOR LUCHT­
DRUK blijft branden.
De stroombron is aan, maar de
gele LED VOOR OVER­
VERHITTING blijft branden.
Er is geen stroom
aanwezig.
De circuitonderbreker is
ingeschakeld.
S
S
S
De luchtdruk is te laag.
Geen lucht aanwezig.
S
S
Verhoog de luchtdruk.
Controleer of er lucht wordt
aangevoerd.
S
De stroombron is nog altijd
oververhit. Deze koelt
sneller af als de ventilator
is ingeschakeld.
Problemen met de
thermische schakelaar.
S
Schakel de stroombron in
en wacht een paar minuten
voordat u de werkzaamhe­
den hervat.
Neem contact op met een
erkende reparateur.
De stroombron is niet
ingeschakeld. Een
veiligheidsschakelaar op
de kap is geactiveerd.
S
S
S
De stroombron is aan, de oranje
LED VOOR STORINGEN blijft
branden.
Oplossing
S
S
S
S
Controleer de stroomtoe­
voer.
Controleer de circuitbreker.
Controleer of het
toevoegmateriaal geplaatst
en goed vastgezet is.
Controleer of het zijpaneel
correct is gesloten (kant
voor inspectie toortsaan­
sluiting).
De stroombron is aan, de gele
LED VOOR PIP blijft branden.
S
Er is een probleem met
parts-in-place.
S
Controleer of het
toevoegmateriaal geplaatst
en goed vastgezet is.
De thermische schakelaar
schakelt in tijdens het snijden.
S
De door de stroombron
gevraagde stroom is hoger
dan het beschikbare
vermogen voor ingaande
lijnspanning.
Er werkt nog een ander
apparaat op dezelfde lijn.
S
Verlaag de snijstroom via
de opdracht op het
frontpaneel of verlaag de
snijtijd.
Verlaag de lengte van de
aansluitkabel of verhoog
de kabelsectie.
Sluit geen andere
apparaten aan op dezelfde
lijn.
S
S
S
De boog strijkt niet aan of de
boog verdwijnt tijdens het
snijden.
S
S
S
S
De slijtdelen van de toorts
zijn versleten.
De stroommodule is
oververhit.
Er is niet voldoende
luchtdruk.
Er is een lage spanning op
de ingaande lijn.
S
S
S
S
Controleer de toorts en
monteer vervangende
onderdelen indien
noodzakelijk.
Kijk of de gele LED VOOR
OVERVERHITTING op het
frontpaneel brandt. Wacht
totdat de stroombron is
afgekoeld.
Kijk of de gele LED VOOR
LUCHTDRUK op het
frontpaneel brandt.
Verhoog de luchtdruk.
Controleer de ingaande
lijn. Als er een verlengstuk
wordt gebruikt, controleer
dan of de kabelsectie
geschikt is.
- 23 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
Probleem
De hulpboog werkt, maar er is
niet voldoende stroom voor het
snijden.
De snede is niet loodrecht.
Oorzaak
S
S
S
Oplossing
Slecht contact met de
aardklem
Slechte aansluiting van de
positieve pool op de
toortskabel
S
Versleten elektrode of
mondstuk
S
S
Controleer of de aardklem
een goed contact heeft met
het te snijden werkstuk.
Controleer de aansluiting
van de positieve pool bij de
uitgang naar het
stopcontact, ook aan de
binnenkant.
Vervang de elektrode en
het mondstuk.
- 24 bp29h
© ESAB AB 2012
NL
8
RESERVE-ONDERDELEN BESTELLEN
Reparaties en elektrisch onderhoud moeten worden uitgevoerd door een erkende
ESAB-onderhoudsmonteur.
Gebruik alleen originele ESAB-onderdelen.
PowerCut 700 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet aan de internationale
en europese norm EN 60974-1, EN 60974-10. Na onderhoud- of reparatiewerkzaamhe­
den dient de uitvoerende instantie erop toe te zien dat het product nog steeds voldoet aan
de bovengenoemde norm.
PT-39 is ontworpen en getest in overeenstemming met de internationale en Europese norm EN
60974-7. Na onderhouds- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie erop toe te
zien, dat het product nog steeds voldoet aan de bovengenoemde normen.
Reserveonderdelen kunt u bestellen via de ESAB-dealer. Zie de laatste pagina van
deze publicatie.
- 25 bp29h
© ESAB AB 2012
Schema
L1
L2
L3
S1
U
W
Z
PCB LINE FILTER
1
1
IN1
OUT1
1
1
1
IN2
OUT2
1
1
1
IN3
OUT3
COD.61288500
R
S
GND
T
1
J1
J2
I
J8
II
J9
III J10
J3
PCB FUSES
COD.61288600
F1
PCB PRIMARY
J6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
INVERTER
R
S
GND
T
COD.61288700
9V
TR1
400V
230V
0V
0V
+
9VAC1
9VAC2
18VAC1
18VAC2
24VAC1
1
2
3
4
24VAC2
J2
J1
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
2
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
J2
MV1
J8
J7
DL5
MAIN
DL4
PIP
DL3
DL2
O.TEMP. FAIL
DL1
12
6
11
5
10
4
9
3
8
2
7
1
GAS
J3
J1
1
2
A
1
2
3
4
B
J5
1
2
3
4
PCB FAN
COD.61289800
S2
2T/ 4T
S3
PANEL SAFETY SWITCH
J4
1
4
2
5
3
6
PCB MICROPROCESSOR LOGIC CONTROL
COD.61272300
- 26 bp29diag
© ESAB AB 2012
1
2
3
4
5
6
J3
PCB PILOT ARC
L4
T1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
J5
J4
J3
J1
J10
J2
1
HS1
J6
.
COD.61283800
J1
T2
D
1
.
C
B
A
1
1
+
1
1
1
R13
PCB SEC. INVERTER
COD.61287900
TORCH
TORCH
SWITCH
PILOT
POWER
S4
PRESS1
PRESS2
PRESSURE SWITCH
J1
PILOT1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
C
EVA1
D
SOLENOID VALVE
TORCH1
MATE−N−LOCK 12
TORCH2
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
I CUT.
1
J7
1
2
1
1
6
2
7
3
8
4
9
5
10
J2−A
J5
J3
J1
PCB INTERFACE
COD.61272400
1
J2
J4−A
1
J6−A
1
OPTIONAL
INTERFACE
- 27 bp29diag
© ESAB AB 2012
Stainless Steel and Aluminium Cut Speeds
Carbon Steel Cut Speeds
- 28 bp29a2
© ESAB AB 2012
PowerCut™ 700, PT-39
Slijtageonderdelen
Wear parts
Wear parts kit PT-39
Qty
Ordering no.
Denomination
Notes
0558 010 585
Wear parts kit consisting of:
50 Amp for PowerCut 700
3
0558 005 220
Electrode
1
0558 005 217
Gas baffle
30 - 80 Amp
4
0558 004 878
Nozzle
50 Amp
1
0558 011 886
Retaining cup
1
0558 010 581
Standoff guide assy
3
O-ring
.301ID .070W Nitrile
1
Grease silicon dow
DC-111 (1/4 Oz)
1
Fuse fast-act
2A 250V
- 29 bp29wear
© ESAB AB 2012
PowerCut™ 700, PT-39
Bestelnummer
Ordering no.
Denomination
0700 210 881 Power source for plasma
cutting incl torch (7.6 m),
return cable and wear part kit
Type
Notes
PowerCut™ 700
400V, 3-ph
0558 011 580 Torch
PT-39
7.6 m
0558 011 581 Torch
PT-39
15.2 m
0700 210 200 Interface kit for mechanised
torch PT-37
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 30 bp29o
© ESAB AB 2012
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 31 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 70 233 075
Fax: +32 15 257 944
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising