ESAB | Tig 3000i AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 3000i AC/DC Användarmanual

ESAB Tig 3000i AC/DC Användarmanual
SE
Origo™
Tig 3000i AC/DC
Bruksanvisning
0459 942 101 SE 20121105
Valid for serial no. 802-xxx-xxxx, 039-xxx-xxxx
-2-
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1
4.2
4.3
Lyftanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Placering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nätanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
5.2
5.3
5.4
Anslutningar och kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Symbolförklaring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fläktstyrning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Överhettningskydd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
10
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1
Kontroll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
14
15
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-3-
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB utrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som berör
personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som
ställs på denna typ av utrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till
de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med utrustningen skall vara väl insatt i:
dess handhavande
nödstoppens placering
dess funktion
gällande säkerhetsföreskrifter
svetsning och skärning
2.
Operatören skall se till:
att ingen obehörig befinner sig inom utrustningens arbetsområde vid start
att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
vara lämplig för ändamålet
vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
Smörjning och underhåll av utrustningen får ej utföras under drift.
-4bt31d1sa
© ESAB AB 2006
SE
VARNING
Bågsvets och skärning kan vara skadlig för dig själv och andra var därför försiktig när du svetsar
och skär. Följ din arbetsgivares säkerhetsföreskrifter som skall vara baserade på tillverkarens
varningstext.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
Installera och jorda utrustningen enligt tillämplig standard.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för din hälsa
Håll ansiktet borta från röken.
Ventilera och sug ut rök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplat­
sens närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL - Kontakta fackman
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och användning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING!
Använd inte strömkällan för tining av frusna rör.
OBSERVERA!
Utrustning av “Class A“ är inte avsedd att användas i bostäder med
strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. Det kan föreligga
svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning
av “Class A” i sådana lokaler, till följd av såväl ledningsbundna som
luftburna störningar.
OBSERVERA!
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
OBSERVERA!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och
användning.
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
-5bt31d1sa
© ESAB AB 2006
SE
Lämna in elektroniska utrustningar till återvinningsanläggning!
Enligt direktiv 2002/96/EG, samt nationell lag, om avfallshantering av elektrisk och/eller
elektronisk utrustning ska slutanvänd utrustning lämnas till en återvinningsanläggning.
Som ansvarig för utrustningen är du enligt lag skyldig att inhämta information om
godkända insamlingsstationer.
För ytterligare information kontakta närmaste ESAB representant.
2
INTRODUKTION
Tig 3000i AC/DC är en svetsströmkälla för växelström (AC) eller likström (DC). Den
kan också användas för svetsning med belagda elektroder (MMA-svetsning).
ESABs tillbehör för produkten hittar du på sidan 15.
2.1
Utrustning
Strömkällan levereras med:
Bruksanvisning för svetsströmkälla, bruksanvisning för inställningspanel och 5 m
återledarkabel.
Bruksanvisningar på andra språk finns tillgängliga att ladda ner från internetsidan
www.esab.com.
2.2
Inställningspanel
TA24 AC/DC
Utförlig beskrivning av inställningspanelen finns i separat bruksanvisning.
3
TEKNISKA DATA
Tig 3000i AC/DC
Nätspänning
400V, $10%, 3 50/60 Hz
Nätmatning
Ssc min 1,7 MVA
Primärström
Imax TIG
Imax MMA
16 A
22 A
Tomgångseffekt i energisparläge 6,5 min. efter
svetsning
30 W
Inställningsområde TIG, AC* / DC
MMA
4-300 A
16-300 A
Tillåten belastning vid TIG, AC/DC
35 % intermittens
60% intermittens
100% intermittens
300 A / 22 V
240 A / 19,6 V
200 A / 18 V
-6bt31d1sa
© ESAB AB 2006
SE
Tig 3000i AC/DC
Tillåten belastning vid MMA
30 % intermittens
60% intermittens
100% intermittens
300 A / 32 V
230 A / 29,2 V
190 A / 27,6 V
Effektfaktor vid max ström
TIG
MMA
0,90
0,89
Verkningsgrad vid max ström
TIG
MMA
69 %
76 %
Tomgångsspänning
MMA
54 - 64 V
Arbetstemperatur
-10 till +40° C
Transporttemperatur
-20 till +55° C
Kontinuerligt A-vägt ljudtryck
<70 dB
Dimensioner lxbxh
652 x 412 x 423 mm
Vikt
44,5 kg
Isolationsklass transformator
H
Kapslingsklass
IP 23
Användningsklass
*) Minströmmen vid AC-svetsning beror på aluminiumplåtarnas legering och ytrenhet.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa eller skära
med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40C omgivningstemperatur.
Kapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med förhöjd
elektrisk fara.
Nätmatning, Ssc min.
Minsta tillåtna kortslutningseffekt på nätet i enlighet med IEC 61000-3-12.
4
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
Notera!
Krav på elnätet
Utrustning med hög effekt kan, till följd av den höga ström den drar från nätet, påverka
nätspänningen ogynnsamt. För vissa utrustningstyper kan det därför finnas anslutningsbegräns­
ningar eller krav rörande maximalt tillåten nätimpedans eller erforderlig minsta uttagbara effekt vid
anslutningspunkten till det allmänna elnätet (se tekniska data). I sådana fall åligger det
utrustningens användare att kontrollera, om så behövs genom att konsultera elnätsoperatören, att
den aktuella utrustningen får anslutas.
-7bt31d1sa
© ESAB AB 2006
SE
4.1
Lyftanvisning
4.2
Placering
Placera svetsströmkällan så att kylluftens in-och utlopp förblir fria.
4.3
Nätanslutning
Kontrollera att svetsströmkällan ansluts till rätt nätspänning och
att rätt säkringsstorlek används. Skyddsjorda enligt gällande
föreskrifter.
Märkskylt med anslutningsdata.
Rekommenderad säkringsstorlek och minsta kabelarea
Tig 3000i AC/DC
Nätspänning
Nätkabelarea mm2
Fasström I1eff
Säkring
trög smältsäkring
dvärgbrytare typ C
TIG
MMA
400 V 3 50 Hz
4G2,5
8,9 A
400 V 3 50 Hz
4G2,5
11 A
10 A
16 A
16 A
16 A
OBS! Kabelareor och säkringsstorlekar ovan är enligt svenska föreskrifter. Anslut svetsströmkällan
enligt gällande lokala föreskrifter.
OBS! Svetsströmkällan är konstruerad för anslutning till 230 / 400 volts system med
fyra ledare.
Om strömkällan ska användas i länder med högre nätspänning ska strömkällan
anslutas via en säkerhetstransformator.
-8bt31d1sa
© ESAB AB 2006
SE
5
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
5.1
Anslutningar och kontrollorgan
1
Inställningspanel,
se separat bruksanvisning
5
Anslutning för återledarkabel
2
Elkopplare för nätspänning
6
Anslutning för svetskabel eller brännare
3
Anslutning för skyddsgas
7
Anslutning för startsignal från brännare
4
Anslutning CAN för kylaggregat eller
fjärrdon
8
Anslutning för gas till brännare
5.2
Symbolförklaring
MMA
TIG
Återledarklämma
-9bt31d1sa
© ESAB AB 2006
SE
5.3
Fläktstyrning
Svetsströmkällan är försedd med en tidstyrning som stänger av kylfläktarna 6.5
minuter efter att svetsningen har upphört, strömkällan går ner i energisparläge.
Kylfläktarna startar igen när svetsningen påbörjas.
Vid svetsströmmar upp till 110 A går kylfläktarna på reducerat varvtal och över 110 A
går de på fullvarv.
5.4
Överhettningskydd
Svetsströmkällan är försedd med överhettningsskydd som löser ut vid för hög
temperatur. När detta sker bryts svetsströmmen och en felkod visas i
inställningspanelen.
När temperaturen sjunker återställs överhettningsskyddet automatiskt.
6
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
Underhåll får endast göras av behörig person
Det är endast den som har lämpliga elkunskaper (behörig) som får avlägsna
skyddsplåtar.
6.1
Kontroll och rengöring
Strömkällan
Kontrollera regelbundet att svetströmkällan inte är nedsmutsad.
Hur ofta och på vilket sätt rengöringen skall utföras beror på: svetsprocess, bågtid,
uppställning, samt omgivande miljö. Vanligtvis räcker det att blåsa ren strömkällan
med torr tryckluft (reducerat tryck) en gång om året.
Igensatt eller blockerat luft in- och utlopp leder annars till överhettning.
Brännare
Rengöring och byte av brännarens slitdelar bör ske med jämna mellanrum för att
erhålla en störningsfri svets.
- 10 bt31d1sa
© ESAB AB 2006
SE
7
FELSÖKNING
Detta är rekommenderade kontrollåtgärder innan auktoriserad servicepersonal
tillkallas.
Typ av fel
Svetsströmkällan ger ingen
ljusbåge.
Åtgärd
Svetsströmmen bryts under
pågående svetsning.
Kontrollera om elkopplaren för nätspänning är tillslagen.
Kontrollera om svets- och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera om överhettningsskyddet har löst ut (felkod E6
visas i inställningspanelen).
Kontrollera nätsäkringarna.
Överhettningsskyddet löser ut
ofta.
Kontrollera om svetsströmkällans märkdata överskrids
(överbelastning av svetsströmkällan).
Dåligt svetsresultat.
Kontrollera om svets- och återledarkablarna är korrekt
anslutna.
Kontrollera om rätt strömstyrka är inställd.
Kontrollera att det inte är felaktiga elektroder som används.
Kontrollera nätsäkringarna.
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
Tig 3000i AC/DC är konstruerade och provade i enlighet med internationell och
europeisk standard EN 60974-1, 60974-3 och EN 60974-10. Efter utförd service eller
reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte
avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan i denna
publikation.
- 11 bt31d1sa
© ESAB AB 2006
Schema
- 12 bt31e
© ESAB AB 2006
- 13 bt31e
© ESAB AB 2006
Tig 3000i AC/DC
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0459 735 880 Welding power source
Origo
0459 839 006 Spare parts list
Tig 3000i AC/DC
0459 839 003 Spare parts list
Control panel Origo
TA24 AC/DC
Control panel Origo
TA24 AC/DC
0459 944
Instruction manual
Tig 3000i AC/DC, TA24 AC/DC
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 14 bt31o
© ESAB AB 2006
Tig 3000i AC/DC
Tillbehör
Trolley 2 wheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 890
Trolley 4 wheel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 060 880
Cooling unit CoolMidi 1800 . . . .
Includes 5 m cable
0459 840 880
Coolant (Ready mixed) 50% water and 50%
mono-ethylene glycol (10 l) . . . . . . . . . . . . . . . . 0007 810 012
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
0459 491 880
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
- 15 bt30a
© ESAB AB 2006
Tig 3000i AC/DC
Remote control unit AT1 CAN . .
MMA and TIG: current
0459 491 883
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Remote control unit RAT1 CAN
For TIG-torch TXHr
Including holder and 0.25 m cable
0459 491 912
Remote control unit T1 Foot CAN . . . . . . . . 0460 315 880
Including 5 m cable
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
5m .............
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 554 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Return cable 5 m 50 mm2 . . . . . .
0156 743 907
Information on Tig torches can be found in separate brochures.
- 16 bt30a
© ESAB AB 2006
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 17 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 18 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising