ESAB | U82 Aristo | Instruction manual | ESAB U82 Aristo Vartotojo vadovas

ESAB U82 Aristo Vartotojo vadovas
LT
Aristo
U82
Naudojimo instrukcija
0460 896 192 LT 20121019
Valid from program version 1.10
1 SAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁŢANGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
2.1 „Aristo U82“ valdymo skydas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1
Mygtukai ir ratukai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Vieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3 USB jungtis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.3.1
Ákiđkite USB atmintukŕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.4 Pirmas veiksmas - kalbos pasirinkimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5 Ekranas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.5.1
Ekrane pateikiami simboliai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6 Bendroji informacija apie nustatymus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.1
Skaitmeniniř reikđmiř nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.2
Nustatymai su pateiktomis alternatyvomis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.3
ÁJUNGIMO / IĐJUNGIMO nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.6.4
UŽDARYTI ir ENTER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
7
7
8
8
9
10
11
11
11
11
11
3 MENIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
3.1 Pagrindinis meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
Konfigűracijos meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
Priemoniř meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.3
Suvirinimo duomenř nustatymo meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.4
Matavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.5
Suvirinimo duomenř atminties meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.6
Greitojo režimo meniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
14
14
15
15
4 MIG/MAG SUVIRINIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
4.1 Suvirinimo duomenř nustatymo meniu parametrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
4.1.1
MIG/MAG suvirinimas su trumpu / purškiamuoju lanku. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
4.1.2
MIG/MAG suvirinimas su impulsais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
4.1.3
MIG/MAG suvirinimas su „SuperPulse, pirminiu / antriniu, trumpu / purškiamuoju lanku /
impulsais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
4.2 Funkcinis nustatymř paaiđkinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
4.2.1
„QSet“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.2.2
Sinergijos grupė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.3 „SuperPulse“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27
4.3.1
Vielos ir dujř kombinacijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
4.3.2
Ávairűs impulsiniai metodai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
4.3.3
Vielos padavimo árenginys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5 „MMA“ SUVIRINIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
5.2
5.3
30
„MMA“ suvirinimas (nuolatinë srovë) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MMA suvirinimas (kintamoji srovë) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcinis nustatymř paaiđkinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30
30
31
6 „TIG“ SUVIRINIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
6.1 Suvirinimo duomenř nustatymo meniu parametrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.1
TIG suvirinimas nuolatine srove be impulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.2
TIG suvirinimas nuolatine srove su impulsu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1.3
TIG suvirinimas kintamąja srove be impulso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Funkcinis nustatymř paaiđkinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Kitř funkcijř iđaiđkinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32
32
33
33
34
38
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
TOCq
-2-
7 IŠPJOVIMAS LANKU ORU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
7.2
39
Suvirinimo duomenř nustatymo meniu parametrai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funkcijř paaiđkinimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
39
39
8 ATMINTIES VALDYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
Valdymo skydo veikimo bűdas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Išsaugoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iškviesti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trinti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kopijuoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Redaguoti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pavadinimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
41
42
43
44
45
47
9 KONFIGŰRACIJOS MENIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
9.1 Užrakinimo kodas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.1
Uţrakto kodo bűsena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.1.2
Užrakto kodo nurodymas / redagavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2 Nuotolinio valdymo árenginys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.1
Pamirštas reguliavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.2
Skaitmeninio nuotolinio valdymo árenginio konfigűracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.3
Analoginio nuotolinio valdymo árenginio konfigűracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.2.4
Ávesčiř skalë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3 MIG/MAG pagrindiniai nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.1
Jungiklio funkcija (2 sműgiai / 4 sműgiai) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.2
4 sműgiř konfigűracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.3
Programiniř mygtukř konfigűracija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.4
Átampos matavimas impulsuose . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.5
AVC vielos padavimo árenginys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.3.6
„Release pulse“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.4 MMA pagrindiniai nustatymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.5 Greitojo režimo programiniai mygtukai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.6 Dvigubo paleidimo šaltiniai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.7 Nuotoliniu bűdu valdomas skydas ájungtas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.8 Vielos padavimo priežiūra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.9 Automatinio išsaugojimo režimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.10 Suvirinimo duomenř strektës jungiklis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.11 Keli vielos padavimo árenginiai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.12 Kokybës funkcijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.13 PrieŽiura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.14 Ilgio matas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.15 Matavimo reikđmës daţnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.16 Registro kodas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48
49
49
50
50
50
51
51
52
52
53
54
56
56
56
56
57
57
57
58
58
58
60
61
61
62
62
62
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
TOCq
-3-
10 PRIEMONĖS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
10.1 Klaidř ţurnalas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.1 Klaidos pranešimo trynimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.2 Árenginiř pavadinimai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.1.3 Klaidos kodř aprađymai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.2 Eksportavimas / importavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3 Failř tvarkyklë . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.1 Failo / aplanko trynimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.2 Failo / aplanko pervardijimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.3 Naujo aplanko sukűrimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.3.4 Failř kopijavimas ir ádëjimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.4 Nustatymo ribř redagavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.5 Matavimo ribř redagavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.6 Gamybos statistika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7 Kokybës funkcijos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.7.1 Kokybës duomenř iđsaugojimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8 Naudotojo nustatyti sinergijos duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.1 Nurodykite átampos / vielos koordinates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.2 Tinkamos vielos / dujř kombinacijos nurodymas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.8.3 Savo vielos / dujř alternatyvos sukűrimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.9 Kalendorius . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.10 Naudotojo paskyros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.11 Keisti naudotoją . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.12 Įrenginio informacija . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
64
64
64
67
68
69
69
69
70
70
71
72
73
74
75
75
76
77
78
78
79
79
11 ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MENIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UŽSAKYMO NUMERIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEDAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
81
92
93
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
TOCq
-4-
LT
1
SAUGA
PASTABA! ESAB išbandė šio įrenginio bendrosios sistemos veikimą. Atsakomybė
dėl specifinių įrenginių saugumo ir veikimo tenka montuotojui.
ESAB įrenginio naudotojų pagrindinė pareiga - užtikrinti, kad bet kuris asmuo, dirbantis su įrenginiu
ar šalia jo, laikytųsi visų būtinų saugos priemonių. Saugos priemonės turi atitikti reikalavimus, taiko­
mus šio tipo įrenginiams. Reikėtų atkreipti dėmesį į toliau pateiktas rekomendacijas, taikomas greta
įprastų nurodymų dėl darbo vietos.
Visą darbą turi atlikti kvalifikuotas personalas, išsamiai susipažinęs su įrenginio veikimo principais.
Netinkamai naudojamas įrenginys gali sukelti pavojingą situaciją - gali susižaloti juo besinaudojantis
asmuo ir sugesti pats įrenginys.
1.
Asmuo, naudojantis suvirinimo įrenginį, turi išmanyti šiuos dalykus:
kaip valdyti įrenginį
kur yra avariniai stabdžiai
kaip jis veikia
kokios yra būtinos saugos priemonės
kaip suvirinama ir pjaustoma
2.
Operatorius turi užtikrinti:
kad įjungiant įrenginį darbo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
kad visi žmonės bűtų apsaugoti įjungus elektros lanką
3.
Darbo vieta:
turi būti pritaikyta darbui
joje negali būti skersvėjo
4.
Asmeninės saugos priemonės
Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz., apsauginius
akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines.
Nedėvėkite laisvų aksesuarų, pavyzdžiui, šaliko, apyrankių, žiedų ir pan., kurie gali užkliűti ar
užsidegti.
5.
Bendrosios atsargumo priemonės
Įsitikinkite, ar grįžtamasis kabelis saugiai prijungtas.
Su aukštos įtampos įranga dirbti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
Tinkama gaisro gesinimo įranga turi bűti aiškiai pažymėta ir lengvai pasiekiama.
Darbo metu negalima tepti įrenginio ar atlikti jo techninio patikrinimo.
Išmeskite elektroninę įrangą pateikdami ją perdirbimo įmonei!
Pagal Europos Direktyvą 2002/96/EB dėl elektrinių ir elektroninių atliekų ir jos
pritaikymą atsižvelgiant į nacionalinius įstatymus, nebetinkama naudoti elektros ir
(arba) elektroninė įranga turi būti išmesta pateikiant perdirbimo įmonei.
Būdami už įrangą atsakingu asmeniu esate įpareigotas gauti informaciją apie
patvirtintas surinkimo stotis.
Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į artimiausią ESAB platintoją.
-5bi23q
© ESAB AB 2012
LT
2
ÁŢANGA
Kad galëtumëte kiek ámanoma geriau pasinaudoti savo suvirinimo áranga,
rekomenduojame, kad perskaitytumëte điŕ naudojimo instrukcijŕ.
Bendro pobűdţio informacijos apie veikimŕ rasite atitinkamo maitinimo đaltinio ir
vielos padavimo árenginio naudojimo instrukcijose.
Ekrane tekstas pateikiamas šiomis kalbomis:
anglř, đvedř, suomiř, norvegř, danř, vokiečiř, prancűzř, italř, olandř, ispanř, portugalř,
vengrř, lenkř, JAV anglř, čekř, kinř ir turkų.
PASTABA! Priklausomai nuo to, kuris produktas įtaisytas, skydelio funkcijos gali
skirtis.
2.1
„Aristo U82“ valdymo skydas
Valdymo skydas tiekiamas su montavimo kronđteinu ir varţtais bei su naudojimo
instrukcija anglř kalba. Prie skydo primontuotas 1,2 m ilgio laidas. USB atmintukŕ ir
ilginamuosius laidus galima ásigyti papildomai, ţr. 93psl.
Naudojimo instrukcijas kitomis kalbomis galima parsisiųsti iš tinklalapio
www.esab.com.
USB atmintuko vieta
Ţymeklio perkëlimo ratukas
Ekranas
Programiniai mygtukai
Meniu
Ávesties mygtukas „Enter“
Nustatytřjř reikđmiř didinimo
arba maţinimo ir srovës
nustatymo ratukas, #
Nustatytřjř reikđmiř didinimo arba
maţinimo ir vielos padavimo greičio nustatymo ratukas, *
2.1.1
Mygtukai ir ratukai
Programiniai mygtukai (4)
Penki vienoje eilëje po ekranu esantys mygtukai turi
keičiamas funkcijas. Tai yra „programiniai“ mygtukai,
t. y. jie gali atlikti skirtingas funkcijas, priklausomai
nuo to, kuriame meniu điuo metu dirbate. Galiojanti
điř mygtuku funkcija gali bűti matoma pagal tekstŕ,
esantá apatinëje ekrano eilutëje.
Kai funkcija yra aktyvi, tai nurodo baltu tampantis
mygtukas:
-6bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Meniu mygtukas (5)
Naudodami MENIU mygtuką
visada gráđite á pagrindiná meniu:
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEASURE
MEMORY
FAST
MODE
Ávesties mygtukas „Enter“ (6)
Naudojant ávesties mygtukŕ ENTER
patvirtinamas pasirinkimas.
Žymeklio ratukas (2)
Naudojant kairëje pusëje esantá ratukŕ ţymeklis perkeliamas á kitas ekrano eilutes.
Ratukai „plius“/„minus“ (7, 8)
Deđinëje pusëje esančiais mygtukais didinama arba maţinama nustatymo reikđmë.
Đalia ratukř yra simbolis, kvadratas
arba ţvaigţdutë
. Daugumŕ skaitmeniniř
nustatymř galima reguliuoti ratuku, tačiau kai kurie nustatymai turi bűti atliekami
specialiu ratuku.
2.2
Vieta
Kitoje valdymo skydo pusëje yra atlenkiamas
stovas, kurá galima panaudoti skydui pastatyti ir taip
matyti ekranŕ stačioje padëtyje. Stovas taip pat
naudojamas kaip montavimo prietaisas, já
naudojant valdymo skydŕ galima pakabinti ant vielos
padavimo árenginio.
2.3
USB jungtis
Išorinius USB atmintukus galima naudoti programos perkelti
á valdymo skydŕ ir iđ jo. Daugiau žr. skyriuje 10.2.
Valdymo skyde sukurti failai išsaugomi xml formatu. Tam, kad USB atmintukas
veiktř, jis turi bűti suformuotas kaip FAT 32.
Áprastai naudojant nëra rizikos, kad „virusai“ paveiks árangŕ. Tam, kad đis pavojus
bűtř panaikintas visiđkai, rekomenduojame, kad su đia áranga naudojama atmintis
nebűtř naudojama jokiam kitam tikslui.
Kai kurie USB atmintukai su šia įranga gali veikti netinkamai. Rekomenduojame
naudoti patikimo gamintojo USB atmintukus. ESAB neprisiima atsakomybës dël bet
kokio paţeidimo, kilusio dël netinkamo USB atmintuko naudojimo.
-7bi23q
© ESAB AB 2012
LT
2.3.1
Ákiđkite USB atmintukŕ
Atlikite šiuos veiksmus:
Iđjunkite maitinimo đaltinio pagrindiná jungiklá.
Atidarykite kairëje valdymo skydo pusëje esantá
dangtelá.
Prijunkite USB atmintuką prie USB jungties.
Uţdarykite dangtelá.
Ájunkite maitinimo đaltinio pagrindiná jungiklá.
2.4
Pirmas veiksmas - kalbos pasirinkimas
Šis meniu pasirodo ekrane, kai pirmŕ kartŕ ájungiate árenginá.
Valdymo skydas pristatomas su nustatyta anglř kalba. Jei norite pasirinkti savo
kalbą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.
Paspauskite MENIU
, kad bűtř atidarytas pagrindinis meniu.
MIG/MAG
Naudodami kairëje
pusëje esantá ratukŕ,
nustatykite ţymeklá ties
eilute
KONFIGŰRACIJA
(CONFIGURATION)
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
Paspauskite ENTER
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
.
-8bi23q
© ESAB AB 2012
LT
CONFIGURATION
Nustatykite ţymeklá ties
eilute KALBA
(LANGUAGE). Paspau­
skite ávesties mygtukŕ
ENTER, kad iđkviestu­
mëte galimř valdymo
skydo kalbř sŕrađŕ.
LANGUAGE
CODE LOCK
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
MMA DEFAULTS
FAST MODE SOFT KEYS
DOUBLE START SOURCES
PANEL REMOTE ENABLE
WF SUPERVISION
AUTO SAVE MODE
TRIGGER WELDDATA SWITCH
ENGLISH
OFF
OFF
ON
OFF
QUIT
Nustatykite ţymeklá ties Jűsř kalbos eilute ir
paspauskite ENTER.
2.5
NORSK
POLSKI
PORTUGUES
SUOMI
SVENSKA
CHINESE
|
|
|
Ekranas
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
Žymeklis
Valdymo skydo žymeklis vaizduojamas kaip patamsintas laukelis aplink tekstą,
pasirinkus tekstą tampantis baltu. Naudojimo instrukcijoje pasirinkimas vaizduojamas
pastorintu šriftu.
-9bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Rodyklës ir slinkties juostos
Kai po eilute yra daugiau informacijos, tai nurodo juoda rodyklë, esanti po tekstu. Jei
sŕrađe yra daugiau eilučiř, ekrano deđinëje yra slinkties juosta:
Teksto laukeliai
Ekrano apačioje yra penki langeliai su tekstu, aprađančiu galiojančiŕ penkiř mygtukř,
esančiř tiesiogiai po langeliais, funkcijŕ.
Energijos taupymo režimas
Siekiant pailginti foninio apđvietimo laikŕ, po trijř minučiř neveiklos prietaisas
iđsijungia.
2.5.1
Ekrane pateikiami simboliai
A
Pasirinktas suvirinimo duomenř
rinkinys
B
S = nustatymų ribos įjungtos
M = matavimo ribos įjungtos
C
Pasirinktas vielos padavimo
árenginys
D
Ávyko triktis. Ţr. 15 skyriř
E
Iđkviestas atminties padëties
numeris
F
Norëdami padidinti arba sumaţinti
parametro reikđmć, pasirinkite „plus“
/ „minus“ ratukŕ, paţymëtŕ #.
G
Iđmatuota variklio srovë
H
Norëdami padidinti arba sumaţinti
parametro reikđmć, pasirinkite „plus“
/ „minus“ ratukŕ, paţymëtŕ *.
I
Redagavimo reţimas, atminties
padëties redagavimas
- 10 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
2.6
Bendroji informacija apie nustatymus
Yra trys pagrindiniai nustatymř tipai:
Skaitmeniniř reikđmiř nustatymai
Nustatymai su pateiktomis alternatyvomis
ÁJUNGIMO / IĐJUNGIMO reţimo nustatymas
2.6.1
Skaitmeniniř reikđmiř nustatymai
Nustatant skaitmeninę reikšmę pateiktai reikšmei padidinti arba sumažinti
naudojamas vienas iđ dviejř „plus“ / „minus“ ratukř. Tam tikros reikđmës taip pat gali
bűti keičiamos nuotolinio valdymo átaisu.
2.6.2
Nustatymai su pateiktomis alternatyvomis
Kai kurie nustatymai atliekami pasirenkant alternatyvą iš sąrašo.
Toks sŕrađas galëtř atrodyti taip:
MIG/MAG
MMA
TIG
GOUGING
Čia ţymeklis patalpinamas MIG/MAG eilutëje. Paspaudus ENTER đioje padëtyje,
pasirenkama MIG/MAG alternatyva. Jei norite pasirinkti kitą alternatyvą, nustatykite
ţymeklá ant tinkamos eilutës kildami arba leisdamiesi kairiuoju ratuku. Tada
paspauskite ENTER. Jei norite uždaryti sąrašą nieko nepasirinkę, paspauskite
UŽDARYTI (QUIT).
2.6.3
ÁJUNGIMO / IĐJUNGIMO nustatymai
Kai kurioms funkcijoms galima nustatyti tik reikđmes ÁJUNGTI ir IĐJUNGTI.
Sinergijos funkcija atliekant MIG/MAG ir MMA suvirinimą yra tokios funkcijos
pavyzdys. Nustatymus ÁJUNGTI ir IĐJUNGTI galima pasirinkti iđ alternatyvř sŕrađo,
kaip aprađyta aukđčiau.
2.6.4
UŽDARYTI ir ENTER
Deđiniausias „programinis“ mygtukas visř pirma naudojamas UŢDARYTI, nors
kartais atlieka ir kitas funkcijas.
Nuspaudus UŢDARYTI gráţtama atgal á ankstesná meniu ar ekranŕ.
Mygtukas
šioje instrukcijoje vadinamas ENTER.
Nuspaudus ENTER vykdoma meniu ar sąraše pasirinkta funkcija.
- 11 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
3
MENIU
Valdymo skyde naudojami keli ávairűs meniu. Tai yra „Pagrindinis“ (Main),
„Konfigűracija“ (Configuration), „Priemonës“ (Tools), „Suvirinimo duomenř
nustatymas“ (Weld data setting), „Matavimas“ (Measure), „Suvirinimo duomenř
atmintis“ (Weld data memory) ir „Greitasis reţimas“ (Fast mode) meniu. Meniu
struktűros rodomos nuo puslapio 81. Paleidimo metu trumpai parodomas ir ájungimo
ekranas su informacija apie naudojamŕ programos versijŕ.
Ájungimo ekranas
3.1
Pagrindinis meniu
MIG/MAG
PAGRINDINIAME
MENIU (MAIN MENU)
galite pakeisti suvirini­
mo procesą, suvirinimo
metodą, vielos tipą ir
pan.
Iđ đio meniu galite pa­
tekti á visus kitus ţe­
mesnio lygmens meniu.
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
- 12 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
3.1.1
Konfigűracijos meniu
CONFIGURATION
KONFIGŰRACIJOS
(CONFIGURATION)
meniu galite pakeisti
kalbŕ ir visus kitus
pagrindinius nustaty­
mus, mato vienetŕ ir
pan.
LANGUAGE
CODE LOCK
REMOTE CONTROLS
MIG/MAG DEFAULTS
MMA DEFAULTS
FAST MODE SOFT KEYS
DOUBLE START SOURCES
PANEL REMOTE ENABLE
WF SUPERVISION
AUTO SAVE MODE
TRIGGER WELD DATA SWITCH
ENGLISH
OFF
OFF
ON
OFF
QUIT
3.1.2
Priemoniř meniu
TOOLS
PRIEMONIŘ (TOOLS)
meniu galite perkelti fai­
lus, perţiűrëti kokybës ir
gamybos statistikŕ, klai­
dř ţurnalus ir pan.
ERROR LOG
EXPORT/IMPORT
FILE MANAGER
SETTING LIMIT EDITOR
MEASURE LIMIT EDITOR
PRODUCTION STATISTICS
QUALITY FUNCTIONS
USER DEFINED SYNERGIC DATA
CALENDAR
USER ACCOUNTS
QUIT
- 13 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
3.1.3
Suvirinimo duomenř nustatymo meniu
WELD DATA SETTING
SUVIRINIMO
DUOMENŘ
NUSTATYMO (WELD
DATA SETTING) meniu
galite keisti ávairius su­
virinimo parametrus.
Meniu išvaizda skiriasi
priklausomai nuo to,
kuris suvirinimo pro­
cesas pasirinktas.
Pavyzdyje pateiktas
MIG/MAG suvirinimas
su trumpu / purškia­
muoju lanku.
VOLTAGE
WIRE SPEED
INDUCTANCE
SYNERGIC MODE
START DATA
STOP DATA
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
SPOT WELDING
EDIT DESCRIPTION
CRATER
FILL
3.1.4
HOT
START
28.2 (+3.5) V
6.0 M/MIN
80%
ON
4STROKE
QUIT
Matavimas
SHORT/SPRAY. Fe, CO2, 1.2 mm
MATAVIMO
(MEASURE) meniu ga­
lite perţiűrëti iđmatuo­
tas ávairiř suvirinimo
parametrř reikđmes, kai
atliekamas suvirinimas.
#
*
GAS
PURGE
0.0 Volt
0 Amp
6.0 m/min
WIRE
INCH
4STROKE
REM
2ND
FUNCT
Matavimo ekrane galite keisti tam tikrř parametrř reikđmć. Kurie tai bus parametrai
priklauso nuo to, kuris suvirinimo procesas nustatytas. Parametro reikđmës, kurias
galima reguliuoti, visada paţymëtos # arba *.
Iđmatuotos reikđmës lieka ekrane, net baigus virinti. Galite persikelti á kitus meniu
neprarasdami matavimo reikđmiř. Jei nustatytoji reikđmë pakeičiama, kai suvirinimas
neatliekamas, siekiant iđvengti supainiojimo matavimo reikđmë pakeičiama á nulinć.
PATARIMAS:
Virindami impulso būdu, galite pasirinkti, ar įtampa turi būti rodoma kaip vidutinė ar
kaip pikinė reikšmė. Đá nustatymŕ galima reguliuoti pagrindiniuose MIG/MAG
nustatymuose, ţr. skyriř 9.3.
- 14 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
3.1.5
Suvirinimo duomenř atminties meniu
WELD DATA MEMORY
SUVIRINIMO
DUOMENŘ
ATMINTIES (WELD
DATA MEMORY) me­
niu galite iđsaugoti, iđk­
viesti, iđtrinti ar kopijuo­
ti ávairius suvirinimo
duomenř rinkinius. Su­
virinimo duomenř rinki­
niai gali bűti iđsaugoti
255 skirtingose atmin­
ties padëtyse.
1234567-
2ND
FUNCT
STORE
QUIT
Daugiau informacijos rasite skyriuje 8 „Atminties valdymas“.
3.1.6
Greitojo režimo meniu
7
SHORT/SPRAY. Fe, CO2, 1.2 mm
GREITOJO REŢIMO
(FAST MODE) meniu
galite „susieti“ prog­
raminius mygtukus su
suvirinimo duomenř at­
minties padëtimis. Đie
nustatymai atliekami
konfigűracijos meniu.
Pasirinktos atminties
padëties numeris rodo­
mas virđutiniame deđi­
niajame kampe.
#
*
WELD
DATA 1
28.5 Volt
0 Amp
6.0 m/min
WELD
DATA 2
WELD
DATA 3
WELD
DATA 4
2ND
FUNCT
Daugiau informacijos rasite 9.5 skyriuje „Greitojo režimo programiniai mygtukai“.
- 15 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
4
MIG/MAG SUVIRINIMAS
Pagrindinis meniu Procesas
Suvirinant lydţiuoju elektrodu inertinëse dujose (MIG / MAG), lydoma
nepertraukiamai tiekiama lydomoji viela, o suvirinimo zona bűna apsaugota
apsauginëmis dujomis.
Impulsai naudojami lađeliams perkelti nuo lanko taip, kad jis liktř stabilus ir
nesitađkytř, net esant maţai suvirinimo duomenř.
87 puslapyje pateiktoje lentelëje nurodyti vielos matmenys, kuriuos galima pasirinkti
MIG/MAG suvirinimui su SHORT-/SPRAYARC.
87 puslapyje pateiktoje lentelëje nurodyti vielos matmenys, kuriuos galima pasirinkti
MIG/MAG suvirinimui su PULSING.
Kai pasirinktas MIG/MAG procesas, galite pasirinkti iđ keturiř metodř, nurodydami
metodŕ kairëje pusëje esančiu ratuku ir tada nuspausdami ENTER. Pasirinkite iđ
trumpo / purđkiamojo lanko, impulso arba „superpulse“ ir tada vël paspauskite
ENTER.
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION
TOOLS "
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
CO2
1.2 mm
MIG/MAG
MIG/MAG
QUIT
- 16 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
4.1
Suvirinimo duomenř nustatymo meniu parametrai
4.1.1
MIG/MAG suvirinimas su trumpu / purškiamuoju lanku.
Parametrai
Nustatymř skalë
Žingsniuose
Priklausomas Reguliuo­
nuo sinergijos jamas si­
nergijoje
Átampa
8 - 60 V
0,25 V
(rodoma su
viena dešim­
taine)
Vielos padavimo greitis**
0,8 - 30,0 m/min.
0,1 m/min.
Induktyvumas
0 - 100%
1%
x
x
Reguliatoriaus tipas
1 - 12
1
x
-
Sinergija*
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
-
-
Iđankstinë dujř tëkmë
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Tolygus startas
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
x
„Hot start“
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
x
„Hot start“ laikas
0 - 10 s
0,1 s
x
„Hot start“ vielos padavimas
Visas vielos padavimo
intervalas
0,1 m/min.
x
„Touch sense“
10 - 16 A
Sklandus paleidimas
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
x
Kraterio užpildymas
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
x
Kraterio užpildymo laikas
0 - 10 s
0,1 s
x
Galutinis kraterio užpildymo
vielos padavimas
1,5 m/min. esamu vielos
padavimo greičiu
0,1 m/min.
x
Galutinë kraterio uţpildymo
átampa
8 - 24,7 V
"Release pulse"***
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
Vielos atkaitinimo laikas
0-1s
0,01 s
x
Užbaigimas
Galutinį impulsą arba SCT
-
x
Vëlesnë dujř tëkmë
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Nustatymř ribos
1 - 50
-
-
-
Matavimř ribos
1 - 50
-
-
-
Taškinis suvirinimas****
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
x
Taškinio suvirinimo laikas
0 - 25 s
0,1 s
x
x
x
x
*) Sinergijos linija pristačius: tvirta viela (Fe), apsauginës dujos CO2 su 1,2 mm viela.
**) Nustatymř skalë priklauso nuo naudojamo maitinimo đaltinio.
***) Reguliuojama MIG/MAG pagrindiniř nustatymř konfigűracijos meniu.
****) Jei įtaiso jungiklis veikia 4 smūgių režimu, negalima pasirinkti taškinio suvirinimo (ON).
- 17 bi23q
x
© ESAB AB 2012
LT
4.1.2
MIG/MAG suvirinimas su impulsais
Parametrai
Nustatymř skalë
Žingsniuose
Priklausomas Reguliuo­
nuo sinergijos jamas si­
nergijoje
Átampa
10-50 V
0,25 V
(rodoma su
viena dešim­
taine)
Vielos padavimo greitis*
Impulso srovë**
Impulso laikas
Impulso dažnis
Foninë srovë
Slope
Sinergija***
Ka
Ki
Iđankstinë dujř tëkmë
Tolygus startas
Sklandus paleidimas
„Hot start“
„Hot start“ laikas
„Hotstart“ vielos padavimas
0,8 - 30,0 m/min.
100 - 650 A
1,7 - 25,5 ms
16 - 312 Hz
4 - 300 A
1-9
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
0 - 100%
0 - 100%
0,1 - 25 s
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
0 - 10 s
Visas vielos padavimo
intervalas
0,1 m/min.
4A
0,1 ms
2 Hz
1A
1
1%
1%
0,1 s
0,1 s
0,1 m/min.
„Touch sense“
Kraterio užpildymas
(su impulsais / be impulsř)
10 - 16 A
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
Kraterio užpildymo laikas
Galutinis kraterio užpildymo
vielos padavimas
0 - 10 s
1,5 m/min. esamu vielos
padavimo greičiu
Galutinë kraterio uţpildymo
átampa
8 - 33,2 V
x
Galutinë impulso srovë
Galutinë foninë srovë
Galutinis dažnis
„Release pulse“****
Vielos atkaitinimo laikas
Užbaigimas
Vëlesnë dujř tëkmë
Ribř nustatymas
Matavimř ribos
Taškinis suvirinimas*****
Taškinio suvirinimo laikas
100 - maks. A
12 - 50 A
20 - 270 Hz
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
0-1s
Galutinį impulsą arba SCT
0,1 - 25 s
1 - 50
1 - 50
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
0 - 25 s
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-
x
x
x
x
x
x
-
x
0,1 s
0,1 m/min.
x
x
0,01 s
0,1 s
0,1 s
x
x
x
x
x
-
*) Nustatymř skalë priklauso nuo naudojamo maitinimo đaltinio.
**) Minimali foninë srovë ir impulso srovë priklauso nuo to, kuris mađinos tipas naudojamas.
***) Sinergijos linija pristatymo metu: tvirta viela (Fe), apsauginës dujos CO2 su 1,2 mm viela.
****) Reguliuojama MIG/MAG pagrindiniř nustatymř konfigűracijos meniu.
*****) Jei įtaiso jungiklis veikia 4 smūgių režimu, negalima pasirinkti taškinio suvirinimo (ON).
- 18 bi23q
x
© ESAB AB 2012
LT
4.1.3
MIG/MAG suvirinimas su „SuperPulse, pirminiu / antriniu, trumpu /
purškiamuoju lanku / impulsais
Pagrindinis meniu Procesas Metodas Fazë Metodas
Parametrai
Nustatymř skalë
Žingsniuose
Fazë
Pirminë arba antrinë
-
x
Metodas
Trumpas / purškiamasis
lankas
arba impulsinis
-
x
Átampa
10 - 50 V
0,25 V (rodo­
ma su viena
dešimtaine)
Vielos padavimo greitis*
0,8 - 30,0 m/min.
0,1 m/min.
Induktyvumas
0 - 100%
1%
x
Impulso srovë**
100 - 650 A
4A
x
Impulso laikas
1,7 - 25,5 ms
0,1 ms
x
Impulso dažnis
16 - 312 Hz
2 Hz
x
Foninë srovë
4 - 300 A
1A
x
Slope
1-9
1
x
Ka
0 - 100%
1%
x
Ki
0 - 100%
1%
x
Reguliatoriaus tipas
Priklausomas Reguliuo­
nuo sinergijos jamas si­
nergijoje
x
x
x
x
1
Sinergija***
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
-
-
Fazës suvirinimo laikas
0 - 2,50 s
0,01 s
x
Iđankstinë dujř tëkmë
0,1 - 25 s
0,1 s
x
Tolygus startas
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
x
Sklandus paleidimas
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
x
„Hot start“
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
x
„Hot start“ laikas
0 - 10 s
0,1 s
x
„Hot start“ vielos padavimas
Visas vielos padavimo
intervalas
0,1 m/min.
x
„Hot start“ átampa
-14 - +27 V
„Touch sense“
10 - 16 A
Kraterio užpildymas
(su impulsais / be impulsř)
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
x
Kraterio užpildymo laikas
0 - 10 s
0,1 s
x
Galutinis kraterio užpildymo
vielos padavimas
1,5 m/min. esamu vielos
padavimo greičiu
0,1 m/min.
x
Galutinë kraterio uţpildymo
átampa
8 - 33,2 V
x
Galutinë impulso srovë
100 - maks. A
x
Galutinë foninë srovë
12-50 A
x
Galutinis dažnis
20 - 270 Hz
x
Nutraukimo impulsas
%
Vielos atkaitinimo laikas
0-1s
0,01 s
x
Užbaigimas
Galutinį impulsą arba SCT
-
x
x
x
- 19 bi23q
-
© ESAB AB 2012
LT
Parametrai
Nustatymř skalë
Žingsniuose
Priklausomas
nuo sinergijos
Reguliuo­
jamas si­
nergijoje
Vëlesnë dujř tëkmë
0,1 - 25 s
0,1 s
Ribř nustatymas
1 - 50
-
-
-
Matavimř ribos
1 - 50
-
-
-
Taškinis suvirinimas
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
x
Taškinio suvirinimo laikas
0 - 25 s
0,1 s
x
„Release pulse“****
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
x
x
*) Nustatymř skalë priklauso nuo naudojamo maitinimo đaltinio.
**) Minimali foninë srovë ir impulso srovë priklauso nuo to, kuris mađinos tipas naudojamas.
***) Sinergijos linija pristatymo metu: tvirta viela (Fe), apsauginës dujos CO2 su 1,2 mm viela.
****) Reguliuojama MIG/MAG pagrindiniř nustatymř konfigűracijos meniu.
4.2
Funkcinis nustatymř paaiđkinimas
Átampa
Didesnë átampa padidina lanko ilgá ir sukuria karđtesnć, platesnć suvirinimo zonŕ.
Átampos nustatymas sinergijos ir ne sinergijos reţimuose skiriasi. Sinergijos reţimu
átampa yra nustatoma kaip teigiama arba neigiama átampos sinergijos linijos
atsvara. Ne sinergijos reţimu átampos reikđmë nustatoma kaip absoliuti reikđmë.
Átampa yra nustatoma matavimo, suvirinimo duomenř nustatymo, arba greito režimo
meniu. Kai naudojamas nuotolinio valdymo árenginys, nustatymus galima reguliuoti
jame.
Vielos tiekimo greitis
Ši funkcija nustato reikiamą suvirinimo vielos tiekimo greitį, išreikštą metrais per
minutę.
Vielos padavimo greitis nustatomas matavimo, suvirinimo duomenř nustatymo, arba
greito režimo meniu. Kai naudojamas nuotolinio valdymo įrenginys, nustatymus
galima reguliuoti jame.
Induktyvumas
Didesnis induktyvumas sukuria platesnę suvirinimo zoną ir užtikrina mažesnį purslų
kiekį. Esant mažesniam induktyvumui, skleidžiamas aštresnis garsas, tačiau
susidaro stabilus, koncentruotas lankas.
Induktyvumas nustatomas suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Taikoma tik MIG/MAG suvirinimui su trumpu / purškiamuoju lanku.
Reguliatoriaus tipas
Veikia trumposios grandinës procesŕ ir kaitinimą suvirinant.
Đis nustatymas neturi bűti keičiamas.
- 20 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Impulso srovë
Didesnioji iđ dviejř srovës verčiř srovës impulso padavimo metu.
Impulso srovë nustatoma suvirinimo duomenř nustatymo meniu, iđjungus sinergijos
funkciją.
Taikoma tik MIG/MAG suvirinimui su impulsais.
Impulso laikas
Laikas, kurá srovës impulsas yra ájungtas impulso periodo metu.
Impulso srovë nustatoma suvirinimo duomenř nustatymo meniu, išjungus sinergijos
funkciją.
Taikoma tik MIG/MAG suvirinimui su impulsais.
Impulso dažnis
Foninës srovës laikas, kuris kartu su srovës impulso laiku sudaro impulso periodŕ.
Impulso daţnis nustatoma suvirinimo duomenř nustatymo meniu, iđjungus sinergijos
funkcijŕ.
Taikoma tik MIG/MAG suvirinimui su impulsais.
Foninë srovë
Maţesnioji iđ dviejř srovës verčiř srovës impulso padavimo metu.
Foninë srovë nustatoma suvirinimo duomenř nustatymo meniu, iđjungus sinergijos
funkcijŕ. Taikoma tik MIG/MAG suvirinimui su impulsais.
Srovë
Impulso srovë
Foninë srovë
Impul­
so lai­
kas
Impulso periodo laikas
Lai­
kas
MIG/MAG suvirinimas su impulsais.
Slope
„Slope“ (nuolydis) reiđkia, kad impulsinë srovë lëtai didëja / maţëja iki nustatytosios
reikđmës. Parametrą „Slope“ galima nustatyti devyniuose etapuose, kai kiekvienas jř
atitinka 100 μs.
Nuolydis svarbus garso atžvilgiu. Status nuolydis skleidţia garsesná ir ađtresná
garsŕ. Per maţas nuolydis gali, blogiausiu atveju, paveikti impulso gebëjimŕ nupjauti
lađelá.
Nuolydis nustatomas suvirinimo duomenř nustatymo meniu, iđjungus sinergijos
funkcijŕ.
Taikoma tik MIG/MAG suvirinimui su impulsais.
- 21 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Ka
„Ka“ yra proporcinis elementas ir atitinka reguliatoriaus stiprumą. Maţa reikđmë
reiđkia, kad pastovus átampos lygis nepalaikomas taip tiksliai.
„Ka“ nustatomas suvirinimo duomenř nustatymo meniu išjungus vidines
konstantas su sinergijos funkcija.
Taikoma tik MIG/MAG suvirinimui su impulsais.
Ki
„Ki“ yra integruojantis elementas, kuris mëgina per ilgŕ laikŕ panaikinti triktá. Čia taip
pat ţema reikđmë turës silpnesná reguliavimo poveiká.
„Ki“ nustatomas suvirinimo duomenř nustatymo meniu išjungus vidines
konstantas su sinergijos funkcija.
Taikoma tik MIG/MAG suvirinimui su impulsais.
Priklausomas
Kiekvienai vielos tipo, matmens ir dujř miđinio kombinacijai reikia unikalaus santykio
tarp vielos padavimo greičio ir átampos (lanko ilgio), kad bűtř gautas stabiliai
veikiantis lankas. Átampa (lanko ilgis) automatiđkai „atitinka“ iđ anksto
suprogramuotŕ jűsř pasirinktŕ sinergijos linijŕ, dël to daug lengviau nustatyti tinkamus
suvirinimo parametrus. Sŕsaja tarp vielos padavimo greičio ir kitř parametrř ţinoma
kaip sinergijos linija.
Iđsamiau apie vielos ir dujř kombinacijas ţr. lentelëse 87 puslapyje
Taip pat galima uţsisakyti kitokius sinergijos linijř paketus, bet juos turi ádiegti
ágaliotas ESAB prieţiűros darbus atliekantis technikas.
Apie savo sinergijř linijř kűrimŕ skaitykite 10.8 skyriuje.
Sinergija suaktyvinama suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Fazë
Šioje funkcijoje galima pasirinkti tarp pirminio ir antrinio.
Didesnieji duomenys priskiriami pirminiam, o mažesnieji - antriniam.
Šie nustatymai naudojami nustatant, ar bus galima redaguoti pirminius ar antrinius
duomenis. Pagal juos taip pat nustatomi, kuriuos duomenis paveiks matavimo ir
nuotolinis režimai. Vielos padavimo greitis, parodytas matavimo ekrane, reiškia
pasirinktos fazës greitá. Tačiau átampa, srovë ir suvirinimo iđvestis pagrásti
matavimu abiejose fazëse.
Pirminëse ir antrinëse fazëse galite pasirinkti skirtingŕ sinergijŕ.
Pirminë arba antrinë fazë nustatoma MIG/MAG NUSTATYMAS (SET), kai
pasirinktas „SuperPulse“ ir sinergija iđjungta.
- 22 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Išankstinė dujų tėkmė
Ši funkcija kontroliuoja laiką, kurį apsauginės dujos teka, prieš atliekant elektros
lanko smūgį.
Iđankstinë dujř tëkmë nustatoma suvirinimo duomenř nustatymo meniu paleidimo
duomenys.
Sulėtintas pradinis tiekimas
Sulėtinto pradinio tiekimo atveju viela tiekiama 50 % nustatytojo greičio, kol
susidaro jos elektros kontaktas su apdirbama detale.
Su karštuoju paleidimu tai sudaro 50% karštojo paleidimo laiko.
Tolygus startas nustatomas suvirinimo duomenř nustatymo meniu paleidimo
duomenys.
Sklandus paleidimas
Sklandus paleidimas reiškia, kad kai suvirinimo viela prisiliečia prie detalės ir įvyksta
trumpasis jungimas, vielos padavimas sustabdomas. Padavimo įrenginys pradeda
veikti tiekdamas suvirinimo vielą priešinga kryptimi, kol grandinė su apdirbama detale
nutraukiama ir atsiranda lankas. Tada padavimo įrenginys pradeda tiekti suvirinimo vie­
lą tinkama kryptimi ir pradedamas virinimas.
Sklandus paleidimas nustatomas suvirinimo duomenų nustatymo meniu paleidimo
duomenys.
Taikoma suvirinimui naudojant padavimo įrenginį, palaikantį vielos padavimą priešinga
kryptimi.
„Hot start“
„Hot start“ nustatomam laikui padidina vielos padavimo greitá ir átampŕ suvirinimo
proceso pradţioje. Pagrindinis jo tikslas yra teikti daugiau energijos pradedant virinti,
tai sumaţina prasto sulydymo pavojř sujungimo pradţioje.
Sinergija - „Hot start“
Galima tam tikram laikui padidinti vielos padavimo greitį lyginant su esamu padavimo
greičiu, kad būtų teikiama daugiau energijos suvirinimo pradžioje ir užtikrintas
įsiskverbimas. Greitis nustatomas įprasto vielos padavimo greičio atžvilgiu. Laikas
pradedamas skaičiuoti, kai lankas įžiebiamas ir jo ilgis nustatomas ties „karštu
paleidimu“. Sinergija padidina vielos padavimo greitá 2 m/min.
Ne sinergija - „Hot start“
Jei pasirinktas ne sinergijos režimas, įtampa gali būti nustatyta.
Ne sinergijos ir impulsų metu, gali būti nustatyta įtampa, impulso srovė, foninė srovė
ir dažnis.
Pastaba!: „Hot start“ vielos padavimui ir „hot start“ átampai galima nustatyti
neigiamas reikšmes. Tai galima panaudoti su dideliais suvirinimo duomenimis,
uţtikrinant sklandř suvirinimo paleidimą pradžioje „didinant“ suvirinimo duomenis.
„Hot start“ suaktyvinamas matavimo ekrano arba suvirinimo duomenř nustatymo
meniu paleidimo duomenys.
- 23 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
„Touch sense“
Sistema aptinka, kai viela prisiliečia prie apdorojamos detalës.
„Touch sense“ nustatoma suvirinimo duomenų nustatymo meniu paleidimo
duomenys.
Tai taikoma tik automatiniam virinimui.
Kraterio užpildymas
Kraterio užpildymas kontroliuojamai sumažina suvirinimo vietos karštį ir dydį, tai
galima atlikti tik virinimo metu. Dël to lengviau iđvengti porëtumo, átrűkimř dël
karđčio ir krateriř susiformavimo suvirinamoje detalëje.
Impulsinio suvirinimo režimu galima pasirinkti tarp impulsinio ir neimpulsinio kraterio
užpildymo. Neimpulsinis kraterio užpildymas yra greitesnis procesas. Impulsinis
kraterio uţpildymas trunka điek tiek ilgiau, tačiau uţtikrina nesitađkymŕ pildant kraterá,
kai naudojamos tinkamos reikđmës.
Sinergija - kraterio užpildymas
Sinergijos režimu kraterio užpildymo laikas ir galutinis vielos padavimo greitis
nustatomi tiek impulsiniame, tiek ir neimpulsiniame kraterio užpildyme. Naudojant
sinergiją įtampa ir impulsiniai parametrai sumažina galutines reikšmes.
Ne sinergija - kraterio užpildymas
Ne sinergijos reţimu nustatymus galima pakeisti, suteikiant kitŕ lanko ilgá baigus
pildyti kraterá. Taip pat gali būti nustatytas kraterio užpildymo baigiamosios reikšmės
galutinis laikas.
Galutinė įtampa gali būti nustatoma neimpulsiniam kraterio užpildymui. Galutinë
átampa, galutinë impulso srovë, galutinë foninë srovë ir galutinis daţnis gali bűti
nustatomi impulsiniam kraterio užpildymui.
Galutinės parametrų reikšmės visada turi atitikti reikšmes, nustatytas suvirinimui
nuolatine srove, arba būti už jas mažesnės. Jei suvirinimo nuolatine srove
nustatymai sumažinami iki mažesnių, nei nustatytosios galutinės reikšmės, jie taip
pat sumažins galutines reikšmes. Galutinës parametrř reikđmës vël nepadidës, jei
padidinamas suvirinimo nuolatine srove nustatymas.
Pavyzdys:
Jűsř galutinis vielos padavimo greitis yra 4 m/min. ir sumaţinate vielos padavimo
greitá iki 3,5 m/min. Galutinis vielos padavimo greitis taip pat bus sumaţintas iki 3,5
m/min. Galutinis vielos padavimo greitis liks 3,5 m/min., net jei vielos padavimo
greitis bus vël padidintas.
Kraterio uţpildymas suaktyvinamas matavimo ekrano arba suvirinimo duomenř
nustatymo meniu sustabdymo duomenys.
Nutraukimo impulsas
Nutraukimo impulsas ć tai impulsas, kuris naudojamas užtikrinti, kad baigus virinti
ant vielos nesusiformuotř rutulys.
Taikoma MIG/MAG suvirinimui su trumpu / purškiamuoju lanku ir trumpais impulsais.
Impulsų metu užbaigimas sinchronizuojamas su baigiamuoju impulsu, kuris gali būti
nustatytas nuo 20 iki 200 %.
Nutraukimo impulsas nustatomas suvirinimo duomenř nustatymo meniu sustabdymo duomenys.
- 24 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Vielos atkaitinimo laikas
Vielos atkaitinimo laikas yra delsa tarp laiko, kada pradedamas stabdyti vielos
tiekimas, ir to momento, kai energijos šaltinis išjungia suvirinimo įtampą. Jeigu
atkaitinimo laikas per trumpas, užbaigus suvirinimą lieka kyšoti ilgas vielos galas,
todėl kyla pavojus, kad viela gali užstrigti kietėjančioje suvirinimo zonoje. Jeigu
atkaitinimo laikas per ilgas, lieka kyšoti trumpesnis vielos galas, todėl padidėja
pavojus, kad lankas gali smogti atgal į kontaktinį galiuką.
Vielos atkaitinimo laikas nustatomas suvirinimo duomenř nustatymo meniu sustabdymo duomenys.
Užbaigimas
Čia pasirinkite Galutinį impulsą arba SCT (užbaigimą trumpuoju jungimu). SCT yra
funkcija, kuri sudaro mažus kartotinius trumpuosius jungimus suvirinimo įtaiso gale, kol
vielos padavimas visiškai sustos ir kontaktas su apdirbama detale bus nutrauktas.
Užbaigimas nustatomas suvirinimo duomenų nustatymo meniu sustabdymo duo­
menys.
Taikoma suvirinimui naudojant padavimo įrenginį, palaikantį vielos padavimą priešinga
kryptimi.
„Release pulse“
Jei viela prilimpa prie apdirbamos detalës, sistema tai nustato. Paleidžiamas
impulsas, kuris atkabina vielą nuo paviršiaus.
Tai ypač taikoma virinant mechaniniu ir automatiniu bűdais, nors gali bűti naudojama
ir virinant rankiniu bűdu. Vyksta pasibaigus vielos atkaitinimo laikui.
Nustatymas reguliuojamas konfigűracijos meniu MIG/MAG pagrindiniai
nustatymai.
Vėlesnė dujų tėkmė
Ši funkcija kontroliuoja laiką, kurį apsauginė srovė dar teka panaikinus elektros
lanką.
Vëlesnë dujř tëkmë nustatoma suvirinimo duomenř nustatymo meniu sustabdymo
duomenys.
Nustatymo ir matavimo ribos
Ribose pasirenkamas apribojimo skaičius. Dël nustatymř ţr. skyriř 10.4 „Nustatymo
ribř redagavimas“ ir skyriř 10.5 „Matavimo ribř redagavimas“.
Ribos suaktyvinamos suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Taškinis suvirinimas
Tađkinis suvirinimas naudojamas, kai norite sujungti plonas plokđtes virindami
tađkiniu bűdu.
PASTABA! Neámanoma sutrumpinti suvirinimo laiko, atleidţiant strektës jungiklá.
Tađkinis suvirinimas suaktyvinamas ir jo laikas nustatomas suvirinimo duomenř
nustatymo meniu.
- 25 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
4.2.1
„QSet“
„QSet“ naudojamas suvirinimo parametrř nustatymui palengvinti. Naudojant
„plus“/„minus“ ratukus, lanko ilgis padidinamas arba sumaţinamas nuo -18 iki + 18
ţingsniř.
TRUMPASIS LANKAS
Pradedant suvirinimŕ naujos rűđies viela / dujomis, „QSet“ automatiđkai nustato visus
reikiamus suvirinimo parametrus. Po to „QSet“ išsaugo visus điuos duomenis
atmintinëje, kad suvirinimo rezultatai bűtř nepriekaiđtingi. Paskui átampa
automatiđkai prisitaiko prie vielos tiekimo greičio pokyčiř.
PURŠKIMAS
Artëjant prie purđkiamojo lanko srities, reikia padidinti „QSet“ reikđmć. Kai virinate
grynu purškimo lanku, atjunkite funkciją „QSet“. Visi nustatymai perimami iđ „QSet“,
iđskyrus átampŕ, kuriŕ reikia nustatyti.
Rekomendacija: norëdami gauti visus teisingus duomenis, pirmŕjá suvirinimo ciklŕ (6
sekundţiř trukmës) atlikite su „QSet“ naudodami bandomŕjŕ detalć.
„QSet“ reikđmë nustatoma suvirinimo duomenř nustatymo meniu MIG/MAG procesui
ir TRUMPAS / PURĐKIAMASIS metodui.
4.2.2
Sinergijos grupė
Galima pasirinkti iš trijų sinergijos grupių virinant mechanizuotu būdu:
STANDARD
ROBOT
SAT
Skirtingų sinergijos grupių santykis tarp suvirinimo greičio ir plokštės storio:
- 26 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Sinergijos grupė ROBOT yra naudojama automatiniam ar kitam mechanizuotam suviri­
nimui. Ji tinka didesniam padavimo greičiui, nei suvirinimas standartinėmis linijomis.
SAT reiškia „Swift Arc Transfer“ (Greitas lanko perdavimas). Ši sinergijos grupė pri­
taikyta dideliems perdavimo greičiams, itin sudėtingiems kampams ir 2–3 mm storio
plokštėms.
Išsamiau apie SAT vielos ir dujų kombinacijas žr. lentelėse 87 puslapyje.
Sinergijos grupė nustatoma suvirinimo duomenų nustatymo meniu MIG/MAG
procesui.
4.3
„SuperPulse“
Pagrindinis meniu Procesas Metodas
„SuperPulse“ metodas naudojamas norint geriau kontroliuoti suvirinimo vietŕ ir
kietëjimo procesŕ. Suvirinimo vieta tarp impulsř turi laiko sukietëti.
„SuperPulse“ naudojimo privalumai:
maţesnis jautrumas pagrindinës angos variacijoms;
geresnë suvirinimo vietos kontrolë nustatant suvirinimo padëtá;
geresnë ásiskverbimo ir ásiskverbimo profilio kontrolë;
mažesnis jautrumas netolygiam karščio laidumui.
„SuperPulse“ gali bűti numatytas kaip programuotas perjungimas iđ vieno MIG/MAG
nustatymo á kitŕ. Laiko intervalai nustatomi pirminës ir antrinës fazës laiko
nuostatomis.
Suvirinimas visada pradedamas pirminëje fazëje. Kai pasirenkamas „karštasis“
paleidimas, pirminiai duomenys bus naudojami „karštojo“ paleidimo metu, pridedant
prie pirminiř duomenř fazës laiko. Kraterio užpildymas visada yra paremtas antriniais
duomenimis. Kai sustabdymo komanda suaktyvinama pirminës fazës metu,
procesas automatiđkai persijungia á antrinius duomenis. Suvirinimo baigimas
paremtas antriniais duomenimis.
4.3.1
Vielos ir dujř kombinacijos
Iđsamiau apie vielos ir dujř kombinacijas ţr. lentelëse 87 puslapyje .
- 27 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
4.3.2
Ávairűs impulsiniai metodai
Ţemiau pamatysite, kuris impulsinis metodas gali bűti naudojamas, priklausomai nuo
virinamos plokđtës storio.
Karštis
C
Purškimas pirminëje fazëje ir
impulsai antrinëje fazëje
B
Impulsai pirminëje fazëje ir
impulsai antrinëje fazëje
A
Impulsai pirminëje fazëje ir
trumpas lankas antrinëje
fazëje
Plokđtës matmenys
4.3.3
Vielos padavimo árenginys
Atlikdami „SuperPulse“ suvirinimŕ, naudokite tik vielos padavimo árenginá „Feed
3004“.
Saugos priemonës!
Kai naudojate „SuperPulse“, vielos padavimo árenginys patiria dideles apkrovas.
Tam, kad nekiltř pavojus funkciniam vielos padavimo árenginio saugumui, laikykitës
ribiniř verčiř, pateikiamř grafike apačioje.
Vielos padavimo greičio skirtumai
m/min
Ciklo trukmë (s)
- 28 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
15 m/min. ir 20 m/min. grafikai taikomi pirminiam vielos padavimo greičiui. Ciklo
trukmë ć tai pirminës ir antrinës faziř laiko suma.
Skirtumas tarp pirminio ir antrinio vielos padavimo greičio neturi viršyti pirminio vielos
greičio laiko, nurodyto grafike.
Pavyzdys: jei ciklo trukmë yra 0,25 s ir pirminis vielos padavimo greitis yra 15
m/min., skirtumas tarp pirminio ir antrinio vielos padavimo greičio neturi viršyti
6 m/min.
Virinimo pavyzdys A
Šiame pavyzdyje mes virinsime 10 mm plokštę su 1,2 mm aliuminio viela ir
argono apsauginëmis dujomis
Valdymo skyde atlikite šiuos nustatymus:
Procesas
„Superpulse“
„Superpulse“
Fazë
Pirminë
Antrinë
Metodas
Trumpas / purškia­
masis lankas
Impulsai
Vielos tipas
AlMg
AlMg
Apsauginës dujos
Ar
Ar
Vielos matmenys
1,2 mm
1,2 mm
Átampa
(+ 1,0 V)
(+ 3,0 V)
Vielos padavimo greitis
15,0 m/min.
11,0 m/min.
Fazës trukmë
0,1 s
0,1 s
Pirminës ir antrinës fazës laikas yra 0,1 s + 0,1 s = 0,2 s.
Vielos padavimo greičio skirtumas yra 15,0 m/min. ć 11,0 m/min. = 4 m/min.
Virinimo pavyzdys B
Šiame pavyzdyje mes virinsime 6 mm plokštę su 1,2 mm aliuminio viela ir
argono apsauginëmis dujomis
Valdymo skyde atlikite šiuos nustatymus:
Procesas
„Superpulse“
„Superpulse“
Fazë
Primary
Secondary
Metodas
Impulsai
Impulsai
Vielos tipas
AlMg
AlMg
Apsauginës dujos
Ar
Ar
Vielos matmenys
1,2 mm
1,2 mm
Átampa
(+ 1,0 V)
(+ 2,0 V)
Vielos padavimo greitis
12,5 m/min.
9,0 m/min.
Fazës trukmë
0,15 s
0,15 s
Pirminës ir antrinës fazës laikas yra 0,15 s + 0,15 s = 0.3 s.
Vielos padavimo greičio skirtumas yra 12,5 m/min. ć 9,0 m/min. = 3,5 m/min.
- 29 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
5
„MMA“ SUVIRINIMAS
Pagrindinis meniu Procesas
„MMA“ suvirinimas dar gali buti vadinamas suvirinimu su padengtais elektrodais.
Sműgiuojant elektros lanku lydomas elektrodas, o jo danga suformuoja apsauginá đla­
kŕ.
89 puslapyje pateiktoje lentelëje nurodyti elektrodo matmenys, kuriuos galima
pasirinkti MMA suvirinimui.
5.1
„MMA“ suvirinimas (nuolatinë srovë)
Parametrai
Nustatymř skalë
Žingsniuose
Priklausomas Reguliuo­
nuo sinergijos jamas si­
nergijoje
Srovë*
16 - 650 A
1A
Elektros lankas
0 - 100%
1%
x
Min. srovës faktorius
0 - 100%
1%
x
Reguliatoriaus tipas
0-1
Priklausomas
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
-
„Hot start“
ÁJUNGTA arba IŠJUNGTA
-
x
„Hot start“ trukmë
1 - 30
1
x
„Hot start“ amplitudë
%
-
x
Ribř nustatymas
0 - 50
1
-
-
Matavimř ribos
0 - 50
1
-
-
x
x
-
*) Didţiausia srovë priklauso nuo to, kokio tipo árenginys naudojamas.
5.2
MMA suvirinimas (kintamoji srovë)
Parametrai
Nustatymř skalë
Žingsniuose
Priklausomas Reguliuo­
nuo sinergijos jamas si­
nergijoje
Srovë*
16 - 650 A
1A
Elektros lankas
0 - 100%
1%
x
Min. srovës faktorius
0 - 100%
1%
x
Reguliatoriaus tipas
0-1
Priklausomas
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
-
„Hot start“
ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA
-
x
„Hot start“ trukmë
1 - 30
„Hot start“ amplitudë
%
-
x
Ribř nustatymas
0 - 50
1
-
-
Matavimř ribos
0 - 50
1
-
-
x
x
-
x
*) Didţiausia srovë priklauso nuo to, kokio tipo árenginys naudojamas.
- 30 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
5.3
Funkcinis nustatymř paaiđkinimas
DC, uolatinė srovė
Didesnė srovė sukuria didesnės apimties suvirinimo vietą, be to, geriau
įsiskverbiama į apdirbamąją detalę.
Átampa yra nustatoma matavimo ekrane, suvirinimo duomenř nustatymo, arba greito
režimo meniu.
Elektros lanko jėga
Elektros lanko jėga yra svarbus parametras, nurodantis kaip keičiasi srovės jėga,
keičiant lanko ilgį. Žemesnė vertė reiškia ne tokį stiprų lanką, todėl mažiau taškoma.
Lanko stiprumas nustatomas suvirinimo duomenř nustatymo meniu, kai sinergijos
funkcija iđjungta.
Min. srovës faktorius
Min. srovës faktorius naudojamas, kai virinama su specifiniais elektrodais.
Đis nustatymas neturi bűti keičiamas.
Reguliatoriaus tipas
Veikia trumposios grandinës procesŕ ir kaitinimŕ suvirinant.
Đis nustatymas neturi bűti keičiamas.
Sinergija
MMA suvirinimo sinergija reiđkia, kad maitinimo đaltinis automatiđkai optimizuoja
pasirinktas elektrodo tipo ir matmenř savybes.
MMA suvirinimo sinergija yra suaktyvinama suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Karštasis paleidimas
Karštojo paleidimo metu tam tikram laikotarpiui suvirinimo pradžioje padidinama
suvirinimo srovė, o tai apsaugo nuo nepakankamo sujungimo sudūrimo vietoje.
MMA „hot start“ paleidimas yra suaktyvinamas suvirinimo duomenř nustatymo
meniu.
Nustatymo ir matavimo ribos
Ribose pasirenkamas apribojimo skaičius. Dël nustatymř ţr. skyriř 10.4 „Nustatymo
ribř redagavimas“ ir skyriř 10.5 „Matavimo ribř redagavimas“.
Ribos suaktyvinamos suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
- 31 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
6
„TIG“ SUVIRINIMAS
Pagrindinis meniu Procesas
Suvirinimas volframo elektrodu inertinėse dujose (TIG)
TIG suvirinimo būdu apdorojama metalinė detalė sulydoma naudojant elektrinio lanko
kirtį, išgaunamą nesilydančiu volframo elektrodu. Suvirinimo vieta ir elektrodas yra
apsaugomi apsauginėmis dujomis.
Impulso srovė
Impulsai naudojami norint geriau kontroliuoti suvirinimo vietą ir kietėjimo procesą.
Nustatomas pakankamai lėtas impulso dažnis, kad suvirinimo vietoje medžiagos
tarp atskirų impulsų galėtų bent iš dalies sukietėti. Norint nustatyti impulsą,
reikalingi keturi parametrai: impulso srovė, impulso laikas, foninė srovė ir foninis
laikas.
6.1
Suvirinimo duomenř nustatymo meniu parametrai
6.1.1
TIG suvirinimas nuolatine srove be impulso
Parametrai
Nustatymř skalë
Žingsniuose
HF / „LiftArc“
HF arba „Liftarc“
-
Live TIG-start*
-
-
2/4 sműgiai
2 sműgiai arba 4 sműgiai
-
Srovë*
4 - 500 A
1A
Didëjimo laikas
0 - 25 s
0,1 s
Maţëjimo laikas
0 - 25 s
0,1 s
Iđankstinë dujř tëkmë
0 - 25 s
0,1 s
Vëlesnë dujř tëkmë
0 - 25 s
0,1 s
HF automatinio paleidimo
impulsas
OFF or ON
-
HF paleidimo impulsas
4-500 A
1A
Ribř nustatymas
0 - 50
1
Matavimř ribos
0 - 50
1
*) Tai priklauso nuo naudojamo įrenginio tipo.
- 32 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
6.1.2
TIG suvirinimas nuolatine srove su impulsu
Parametrai
Nustatymř skalë
Žingsniuose
HF / „LiftArc“
HF arba „Liftarc“
-
2/4 sműgiai
2 sműgiai arba 4 sműgiai
-
Impulso srovë*
4 - 500 A
1A
Foninë srovë
4 - 500 A
1A
Impulso laikas
0,001 - 5 s
0,001 s
Foninis laikas
0,001 - 5 s
0,001 s
Didëjimo laikas
0 - 25 s
0,1 s
Maţëjimo laikas
0 - 25 s
0,1 s
Iđankstinë dujř tëkmë
0 - 25 s
0,1 s
Vëlesnë dujř tëkmë
0 - 25 s
0,1 s
HF automatinio paleidimo
impulsas
OFF or ON
-
HF paleidimo impulsas
4-500 A
1A
Ribř nustatymas
0 - 50
1
Matavimř ribos
0 - 50
1
*) Didţiausia srovë priklauso nuo to, kokio tipo árenginys naudojamas.
6.1.3
TIG suvirinimas kintamąja srove be impulso
Parametrai
Nustatymř skalë
Žingsniuose
HF / „LiftArc“
HF arba „Liftarc“
-
2/4 sműgiai
2 sműgiai arba 4 sműgiai
-
Srovë*
4 - 500 A
1A
Didëjimo laikas
0 - 25 s
0,1 s
Maţëjimo laikas
0 - 25 s
0,1 s
Iđankstinë dujř tëkmë
0 - 25 s
0,1 s
Vëlesnë dujř tëkmë
0 - 25 s
0,1 s
Ákaitinimas
0 - 100
1
Dažnis
Hz
?
Pusiausvyra
%
1%
Kompensavimas
A
Ribř nustatymas
0 - 50
1
Matavimř ribos
0 - 50
1
*) Didţiausia srovë priklauso nuo to, kokio tipo árenginys naudojamas.
- 33 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
6.2
Funkcinis nustatymř paaiđkinimas
HF
Naudojant HF funkciją suduodamas smūgis elektros lankui, elektrodu išskiriant
kibirkštį ant apdirbamos detalės, kai tik elektrodas yra privedamas arčiau jos.
HF suaktyvinama pagrindiniame meniu paleidimo metodas.
LiftArct
Naudojant LiftArc funkciją suduodamas smūgis elektros lankui, kai yra kontaktas
tarp elektrodo ir apdirbamos detalės, o vėliau elektrodas atitraukiamas nuo jos.
Smūgis elektros lankui, naudojant LiftArct funkciją. 1 veiksmas: elektrodu priliečiama apdirbama
detalė. 2 veiksmas: nuspaudžiamas strektės jungiklis ir pradeda tekėti silpna srovė. 3 veiksmas:
suvirintojas atitraukia elektrodą nuo apdirbamos detalės: elektros lanku suduodamas smūgis ir srovė
automatiškai didinama iki nustatytos vertės.
„LiftArc“ suaktyvinama pagrindiniame meniu ³ paleidimo metodas.
„Live TIG-start“
Naudojant „Live TIG start“ suduodamas smūgis elektros lankui, kai yra kontaktas
tarp volframo elektrodo ir apdirbamos detalės, o vėliau elektrodas atitraukiamas nuo
jos.
- „Live TIG-start“ aktyvinimas, atliekamas apdorojimo meniu.
- 34 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
2 sműgiai
Iđankstinë dujř
tëkmë
Didëji­
mas
Maţëjimas
Vëlesnë dujř
tëkmë
Funkcijos, naudojant 2 sműgiř suvirinimo degiklio valdymą.
Veikiant 2 sműgiř valdymo reţimu, paspaudus TIG degiklio strektës jungiklá (1),
ájungiama iđankstinës dujř tëkmës funkcija (jei naudojama) ir suduodamas sműgis
lankui. Srovë didëja iki nustatytos vertës (nustatyta didëjimo funkcijoje, jei ji ájungta).
Atleidus strektës jungiklá (2) srovë maţinama (arba pradeda maţëti, jeigu
naudojama) ir panaikinamas elektros lankas. Po to seka vëlesnë dujř tëkmë, jei đi
funkcija ájungta.
2 sműgiř suvirinimas suaktyvinamas pagrindiniame meniu ³ degiklio reţimas arba
matavimř ekrane.
4 sműgiai
Iđankstinë dujř
tëkmë
Didëji­
mas
Maţëjimas
Vëlesnë dujř
tëkmë
Funkcijos, naudojant 4 sműgiř suvirinimo degiklio valdymŕ.
Veikiant 4 sműgiř valdymo reţimu, paspaudus strektës jungiklá (1) ájungiama
iđankstinës dujř tëkmës funkcija (jei naudojama). Baigus tekëti dujoms, srovë
padidinama tiek iki bandomojo lygio (keliř amperř) ir suduodamas sműgis elektros
lankui. Atleidus strektës jungiklá (2) srovë didinama iki nustatytos vertës (su didëjimo
funkcija, jei ji naudojama). Baigus suvirinimo darbus, suvirintojas paspaudţia strektës
jungiklá dar kartŕ (3), taip vël sumaţindamas srovć iki bandomojo lygio (su „maţëjimo“
funkcija, jei ji naudojama). Atleidus jungiklá dar kartŕ (4), iđjungiamas lankas ir
paleidţiama vëlesnë dujř tëkmë.
4 sműgiř suvirinimas suaktyvinamas pagrindiniame meniu ³ degiklio reţimas arba
matavimř ekrane.
Srovë
Didesnë srovë sukuria didesnës apimties suvirinimo vietŕ, be to geriau
ásiskverbiama á apdirbamŕjŕ detalć.
Átampa yra nustatoma matavimo ekrane, suvirinimo duomenř nustatymo , arba
greitojo režimo meniu.
Taikoma tik TIG suvirinimui su nuolatine srove.
- 35 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Impulso srovë
Didesnioji iđ dviejř srovës verčiř srovës impulso padavimo metu. Naudojant impulsŕ, di­
dëjimui ir maţëjimui taip pat naudojamas impulsas.
Impulso srovë nustatoma suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Taikoma tik TIG suvirinimui su impulsine srove.
Foninë srovë
Maţesnioji iđ dviejř srovës verčiř srovës impulso padavimo metu.
Foninë srovë nustatoma suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Taikoma tik TIG suvirinimui su impulsine srove.
Impulso laikas
Laikas, kurá srovës impulsas yra ájungtas impulso periodo metu.
Impulso laikas nustatomas suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Taikoma tik TIG suvirinimui su impulsine srove.
Foninis laikas
Foninës srovës laikas, kuris kartu su srovës impulso laiku sudaro impulso periodŕ.
Foninis laikas nustatomas suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Taikoma tik TIG suvirinimui su impulsine srove.
Srovë
Foninis laikas
Impulso srovë
Foninë srovë
Impulso
laikas
Laikas
TIG suvirinimas su impulsu
Didėjimas
Didėjimo funkcija reiškia, kad smūgiuojant TIG elektros lanku, srovė pamažu
didinama iki nustatytos vertės. Tai leidžia švelniaupakaitinti elektrodą ir
suvirintojas gali tinkamai orientuoti elektrodą prieš priimant suvirinimo nustatytą
srovę.
Didëjimas nustatomas suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Mažėjimas
TIG suvirinimo metu naudojama mažėjimo (slope down) funkcija, kuria srovė
palaipsniui mažinama tam tikrą laiką, kad baigus suvirinimo darbus nesusidarytų
duobelės ir (arba) įtrūkimai.
Maţëjimas nustatomas suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
- 36 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Išankstinė dujų tėkmė
Ši funkcija kontroliuoja laiką, kurį apsauginės dujos teka, prieš atliekant elektros
lanko smūgį.
Iđankstinë dujř tëkmë nustatoma suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Vėlesnė dujų tėkmė
Ši funkcija kontroliuoja laiką, kurį apsauginė srovė dar teka panaikinus elektros
lanką.
Vëlesnë dujř tëkmë nustatoma suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Automatinio paleidimo impulsas
Ši funkcija naudojama, kai reikia greitai išgauti stabilų lanką.
Ákaitinimas
Nustatymo reikđmë
Apsauginës dujos
Volframo elektrodas
Ř
Spalva
Tipas
Ar
Ar + 30%He
1.6
Žalia
WP
-
-
1.6
Žalia
WP
30
35
1.6
Auksinë
WL15
20
20
1.6
Auksinë
WL15
30
35
2.4
Žalia
WP
45
-
2.4
Žalia
WP
55
60
2.4
Auksinë
WL15
40
40
2.4
Auksinë
WL15
45
50
3.2
Žalia
WP
55
-
3.2
Žalia
WP
65
65
3.2
Auksinë
WL15
60
60
3.2
Auksinë
WL15
70
70
4.0
Žalia
WP
70
75
4.0
Žalia
WP
80
85
4.0
Auksinë
WL15
65
65
4.0
Auksinë
WL15
70
75
WP = gryno volframo elektrodas WL15 = lantano lydinio volframo elektrodas
Elektrodo ákaitinimas nustatomas suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Taikoma tik TIG suvirinimui su kintamąja srove.
- 37 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Dažnis
Žemesnis dažnis (kintamosios srovės) perduoda daugiau šilumos į apdirbamą
detalę ir sukuria platesnę suvirinimo zoną.
Aukštesnis dažnis sukuria siauresnį lanką, pasižymintį didesne lanko jėga
(siauresne suvirinimo zona).
Vëlesnë dujř tëkmë nustatoma suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Taikoma tik TIG suvirinimui su kintamąja srove.
Pusiausvyra
Pusiausvyros tarp teigiamo (+) elektrodo ir neigiamo (-) elektrodo pusperiodžio
nustatymas suvirinant kintamąja srove (AC).
Esant mažesnei pusiausvyros vertei, elektrodas labiau įkaista ir geriau skaido
oksidą ant apdirbamos detalės.
Esant didesnei pusiausvyros vertei, labiau įkaista apdirbama detalė ir pagerėja
skvarba..
Pusiausvyra nustatoma suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Taikoma tik TIG suvirinimui su kintamąja srove.
Kompensavimas
Naudojant šią funkciją, nulinis lygmuo yra pakeliamas arba nuleidžiamas.
Pakëlus nuliná lygmená, apdorojame detalë tampa karđtesnë ir ásiskverbimas
padidëja.
Nuleidus nulio lygmená elektrodas tampa karđtesnis ir pasiekiamas blogesnis
ásiskverbimas á apdirbamŕ detalć.
Kompensavimas nustatomas suvirinimo duomenř nustatymo meniu.
Taikoma tik TIG suvirinimui su kintamąja srove.
6.3
Kitř funkcijř iđaiđkinimas
Prapūtimas dujomis
Prapūtimas dujomis naudojamas matuojant dujų tėkmę arba norint pašalinti orą
arba drėgmę iš dujų žarnų prieš pradedant suvirinimą. Dujos teka tol, kol laikomas
nuspaustas mygtukas; tuo metu įtampos nėra ir vielos tiekimo funkcija neveikia.
Dujř purđkimas suaktyvinamas matavimo ekrane.
- 38 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
7
IŠPJOVIMAS LANKU ORU
Pagrindinis meniu Procesas
Pjaunant lanku - oru naudojamas specialus elektrodas, kurá sudaro anglies strypas
su vario gaubtu.
Tarp anglies strypo ir apdirbamos detalës susidaro lankas, kuris lydo medţiagŕ. Oras
tiekiamas taip, kad sulydyta medžiaga išpučiama lauk.
Pjovimui lanku - oru gali bűti naudojami điř matmenř elektrodai: 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10
ir 13 mm.
Pjovimas lanku - oru nerekomenduojamas su maitinimo šaltiniu iki 400 A.
7.1
Suvirinimo duomenř nustatymo meniu parametrai
Parametrai
Nustatymř skalë
Žingsniuose
Priklausomas Reguliuoja­
nuo sinergijos mas sinergijo­
je
Átampa
8 - 60 V
1V
x
x
Sinergija*
ÁJUNGTA arba
IĐJUNGTA
-
-
-
Induktyvumas
0 - 100%
Reguliatoriaus tipas
1 - 12
x
1
x
*) Sinergijos linija pristačius: 5,0 mm elektrodas (anglies strypas).
7.2
Funkcijř paaiđkinimai
Átampa
Didesnë átampa sukuria didesnës apimties suvirinimo vietŕ, be to geriau
ásiskverbiama á apdirbamŕjŕ detalć.
Átampa yra nustatoma matavimo ekrane, suvirinimo duomenř nustatymo arba greito
reţimo meniu.
Induktyvumas
PASTABA! Đis nustatymas neturi bűti keičiamas.
Reguliatoriaus tipas
Veikia trumposios grandinës procesŕ ir kaitinimŕ suvirinant.
Šis nustatymas neturi bűti keičiamas.
- 39 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
8
ATMINTIES VALDYMAS
8.1
Valdymo skydo veikimo bűdas
Galima sakyti, kad valdymo skydą sudaro du elementai: darbinë atmintis ir
suvirinimo duomenř atmintis.
Išsaugoti
Darbinë atmintis
Suvirinimo duomenř atmintis
Iškviesti
Darbinëje atmintyje sukuriamas visas suvirinimo duomenř parametrř rinkinys, kurá
galima iđsaugoti suvirinimo duomenř atmintyje.
Suvirinimo metu procesŕ visada kontroliuoja darbinës atminties turinys. Tačiau taip
pat yra ámanoma á darbinć atmintá iđđaukti suvirinimo duomenř rinkinius iđ
suvirinimo duomenř atminties.
Atminkite, kad darbinëje atmintyje visuomet saugomi naujausi nustatyti suvirinimo
duomenř parametrai. Juos galima iđđaukti iđ suvirinimo duomenř atminties arba
atskirai pakeistř parametrř. Kitaip tariant, darbinë atmintis niekada nëra tuđčia arba
„nustatyta á nulá“
Pagrindinis meniu Atmintis Suvirinimo duomenř atmintis
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
SYNERGY GROUP
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
STANDARD
Fe
Ar+8%CO2
1.2 mm
MEMORY
FAST
MODE
Valdymo skyde galima iđsaugoti iki 255 suvirinimo duomenř rinkiniř. Kiekvienam
rinkiniui suteikiamas numeris nuo 1 iki 255.
Taip pat galite ištrinti ir kopijuoti duomenř rinkinius ir iškviesti suvirinimo duomenř
rinkiná á darbinć atmintá.
Žemiau pateikiami pavyzdžiai, kuriuose rodoma, kaip išsaugoti, iškviesti, kopijuoti ir
trinti.
- 40 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
8.2
Išsaugoti
Jei suvirinimo duomenř atmintis yra tuđčia, ekrane pasirodo toliau nurodytas langas.
WELD DATA MEMORY
Dabar iđsaugosime
suvirinimo duomenř
rinkiná. Jiems bus
suteikta atminties
padëtis 5. Paspauskite
IŠSAUGOTI (STORE).
Rodoma 1 padėtis.
Pasukite vieną iš
nustatymo rankenėlių,
kol pasieksite 5 padėtį.
Paspauskite
IŠSAUGOTI (STORE).
STORE
QUIT
WELD DATA MEMORY
5Naudodami vienŕ iđ
ratukř pasirinkite penktŕ
eilć. Paspauskite
IŠSAUGOTI (STORE).
STORE
QUIT
Ekrane pasirodo toliau pateiktas langas.
WELD DATA MEMORY
Jűsř ávestas suvirinimo 5 - (TIG)
duomenř rinkinys dabar
iđsaugomas 5 eilutëje.
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
5 numerio duomenř rinkinio dalys pateikiamos ekrano apačioje.
- 41 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
8.3
Iškviesti
Iđkviesime iđsaugotř duomenř rinkiná:
WELD DATA MEMORY
Naudodami vienŕ iđ ra­ 5 - (TIG)
tukř pasirinkite eilć. Pa­
spauskite IŠKVIESTI
(RECALL).
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
NO
YES
WELD DATA MEMORY
Paspauskite TAIP
(YES), kad patvirtintu­
mëte, kad norite iđk­
viesti 5 numerio duo­
menř rinkiná.
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
Ši matavimo ekrano piktograma rodo, kuris atminties
padëties numeris buvo iđkviestas.
- 42 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
8.4
Trinti
Atminties meniu galima iđtrinti vienŕ ar kelis duomenř rinkinius.
Ištrinsime duomenř rinkiná, kurá iđsaugojome ankstesniame rinkinyje.
WELD DATA MEMORY
Pasirinkite duomenř ri­
nkiná. Paspauskite
TRINTI (DELETE).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
NO
YES
WELD DATA MEMORY
Paspauskite TAIP
(YES), kad patvirtintu­
mëte pageidavimŕ iđt­
rinti.
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
Gráţkite á atminties meniu spausdami mygtukŕ NE (NO).
- 43 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
8.5
Kopijuoti
Norëdami kopijuoti suvirinimo duomenř rinkinio turiná á naujŕ padëtá atmintyje,
atlikite šiuos veiksmus:
WELD DATA MEMORY
Pasirinkite atminties
padëtá, kurią norite ko­
pijuoti, ir paspauskite
2-A FUNKCIJA (2ND
FUNCT).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
STORE
RECALL
DELETE
2ND
FUNCT
QUIT
WELD DATA MEMORY
Paspauskite
KOPIJUOTI (COPY).
5 - (TIG)
TIG HF-START
100 AMP
COPY
EDIT
2ND
FUNCT
QUIT
Dabar nukopijuosime 5 atminties padëties turiná á 50 padëtá.
Naudodami vienŕ iđ ratukř pereikite á pasirinktŕ atminties padëtá, điuo atveju ć á
50-ŕ.
- 44 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
WELD DATA MEMORY
Paspauskite TAIP
(YES).
50 -
COPY
DATA SET 5 TO POSITION: 50
NO
YES
5 numerio suvirinimo duomenys buvo nukopijuoti á 50-ŕ atminties padëtá.
Gráţkite á atminties meniu paspausdami UŢDARYTI (QUIT).
8.6
Redaguoti
Norëdami redaguoti suvirinimo duomenř rinkiná, atlikite điuos veiksmus:
WELD DATA MEMORY
5 - (TIG)
Pasirinkite atminties
padëtá, kuriŕ norite re­
daguoti, ir paspauskite
2-A FUNKCIJA (2ND
FUNCT). Tada paspau­
skite REDAGUOTI
(EDIT).
TIG HF-START
100 AMP
COPY
EDIT
2ND
FUNCT
QUIT
- 45 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Rodoma dalis pagrindinio meniu ir jame rodomas simbolis
esate redagavimo režime.
, kuris reiškia, kad
TIG
START METHOD
Pasirinkite nustatymŕ,
kurá norite redaguoti, ir GUN TRIGGER MODE
paspauskite ENTER.
Pasirinkite sąraše ir pa­
spauskite ENTER dar
kartą.
HF-START
4-STROKE
TIG HF-START
100 AMP
SET
QUIT
WELD DATA SETTING
Paspauskite
NUSTATYTI (SET), kad
pereitumëte á
SUVIRINIMO
DUOMENŘ
NUSTATYMŔ (WELD
DATA SETTING). Pasi­
rinkite norimas reda­
guoti reikšmes ir sure­
guliuokite „plus“ / mi­
nus“ ratukais. Užbaikite
nuspausdami
UŽDARYTI (QUIT).
CURRENT
SLOPE UP TIME
SLOPE DOWN TIME
GAS PREFLOW
GAS POSTFLOW
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
100 A
0.0 S
2.0 S
0.5 S
5.0 S
-
EDIT DESCRIPTION
....
GAS
PURGE
4STROKE
REM
QUIT
5 numerio suvirinimo duomenys buvo suredaguoti ir išsaugoti.
- 46 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
8.7
Pavadinimas
Jei norite suteikti iđsaugotř suvirinimo duomenř rinkiniui atskirŕ pavadinimŕ, atlikite
điuos veiksmus:
WELD DATA MEMORY
5 - (TIG)
Pasirinkite atminties
padëtá, kuriai norite su­
teikti pavadinimą, ir pa­
spauskite 2-A
FUNKCIJA (2ND
FUNCT). Tada paspau­
skite REDAGUOTI
(EDIT).
TIG HF-START
100 AMP
COPY
EDIT
2ND
FUNCT
QUIT
WELD DATA SETTING
Paspauskite
NUSTATYTI (SET), kad
pereitumëte á
SUVIRINIMO
DUOMENŘ
NUSTATYMŔ (WELD
DATA SETTING). Pasi­
rinkite REDAGUOTI
APRAŠYMĄ (EDIT
DESCRIPTION).
Paspauskite ENTER.
CURRENT
SLOPE UP TIME
SLOPE DOWN TIME
GAS PREFLOW
GAS POSTFLOW
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
100 A
0.0 S
2.0 S
0.5 S
5.0 S
-
EDIT DESCRIPTION
....
GAS
PURGE
4STROKE
REM
QUIT
Dabar galësite pasiekti klaviatűrŕ, kuri naudojama tokiu bűdu:
Naudodami kairës pusës ratukŕ ir
rodykliř mygtukus nustatykite ţymeklá
ties pageidaujamu klaviatűros
simboliu. Paspauskite ENTER. Tokiu
bűdu áveskite visŕ simboliř eilutć,
kuriŕ gali sudaryti ne daugiau kaip 40
ţenklř.
Išsaugokite paspausdami ATLIKTA
(DONE). Dabar alternatyva, kuriai
suteikëte pavadinimŕ, gali bűti
matoma sŕrađe.
- 47 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
9
KONFIGŰRACIJOS MENIU
Pagrindinis meniu konfigűracijos meniu
Šiame meniu yra tokie žemesnio lygio meniu:
Kalba, ţr. skyriř „Pirmas veiksmas - kalbos pasirinkimas“ 2.4.
Kodo uţraktas, ţr. skyriř 9.1
Nuotolinis valdymas, ţr. skyriř 9.2
MIG/MAG pagrindiniai nustatymai, ţr. skyriř 9.3
MMA pagrindiniai nustatymai, ţr. skyriř 9.4
Greitojo reţimo programiniai mygtukai, ţr. skyriř 9.5
Dvigubi paleidimo signalai, ţr. skyriř 9.6
Aktyvus skydas nuotoliniame reţime, ţr. skyriř 9.7
Vielos padavimo priežiūra, ţr. skyriř 9.8
Automatinis suvirinimo duomenř iđsaugojimas, ţr. skyriř 9.9
Suvirinimo duomenř perjungimas suvirinimo átaisu, ţr. skyriř 9.10.
Keli vielos padavimo árenginiai, ţr. skyriř 9.11.
Kokybës funkcijos, ţr. skyriř 9.12
Aptarnavimas, ţr. skyriř 9.13
Mato vienetas, ţr. skyriř 9.14
Daţnio matavimo reikđmës, ţr. skyriř 9.15
Registro kodas, ţr. skyriř 9.16
9.1
Užrakinimo kodas
Pagrindinis meniu Konfigűracijos meniu Užrakto kodas
Kai užrakto funkcija suaktyvinta ir esate matavimo ekrane, nuotolinio valdymo režime
ar greitojo režimo meniu, šiems meniu uždaryti reikalingas slaptažodis (užrakto
kodas).
CODE LOCK
LOCK STATUS
SET / CHANGE LOCK CODE
OFF
QUIT
Uţrakto kodas suaktyvinamas konfigűracijos meniu.
- 48 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
9.1.1
Uţrakto kodo bűsena
Bűdami uţrakto kodo bűsenos meniu galite ájungti / iđjungti uţrakto funkcijŕ
neiđtrindami esamo uţrakto kodo, jei iđjungiate funkcijŕ. Jei atmintyje nëra iđsaugotas
uţrakto kodas ir mëginate suaktyvinti uţrakto kodŕ, pasirodo klaviatűra, kuria galite
ávesti naujŕ uţrakto kodą.
Kaip uţdaryti uţrakto bűsenos meniu.
Kai esate matavimo ekrane arba greitojo režimo meniu ir užrakto kodas yra
išjungtas, galite uţdaryti điuos meniu be apribojimř, paspausdami UŢDARYTI
(QUIT) arba MENIU, taip pereidami á meniu meniu.
Jei jis yra įjungtas ir mėginate uždaryti, palikti REM arba paspaudžiate programinės
įrangos mygtuką 2ND FUNCT, pasirodys toliau pateikiamas langas, įspėjantis
naudotoją apie užrakto apsaugą.
UŢRAKTO KODUI ÁVESTI PASPAUSKITE „ENTER“...
PRESS ENTER FOR
LOCK CODE...
Čia galite pasirinkti UŽDARYTI (QUIT), kad atđauktumëte veiksmŕ ir gráţtumëte á
ankstesná meniu, arba nuspausti ENTER ir ávesti uţrakto kodŕ.
Tada pereisite á meniu su klaviatűra, kuriame galite ávesti kodŕ. Ávedć kiekvienŕ
simbolá paspauskite ENTER ir patvirtinkite kodŕ paspausdami ATLIKTA (DONE).
Pasirodys toks teksto laukelis:
UNIT UNLOCKED!
ÁRENGINYS ATRAKINTAS!
Jei kodas neteisingas, pasirodo klaidos praneđimas, kuris pasiűlys pamëginti dar
kartŕ arba gráţti á pirminá meniu, t. y. matavimo ekranŕ arba greitojo reţimo meniu.
Jei kodas teisingas, visi á kitus meniu vedantys blokai bus pađalinti, tačiau kodo
užraktas likęs aktyvus. Tai reiđkia, kad galite laikinai uţdaryti matavimo ekranŕ ir
greitojo reţimo meniu vis dar iđlaikydami uţrakto bűsenŕ, kai gráđite á điuos meniu.
9.1.2
Užrakto kodo nurodymas / redagavimas
Uţrakto kodo nurodyme / redagavime galite redaguoti esamŕ uţrakto kodŕ arba ávesti
naujŕ. Uţrakto kodŕ gali sudaryti ne daugiau kaip 16 pasirenkamř raidţiř ar skaitmenř.
- 49 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
9.2
Nuotolinio valdymo árenginys
Pagrindinis meniu Konfigűracijos meniu Nuotolinio valdymo árenginys
Ne prie CAN magistralës prijungti nuotolinio valdymo átaisai turi bűti prijungti prie
nuotolinio valdymo árenginio suderintuvo. Ši funkcija nepalaiko „SuperPulse“
metodo.
Prijungć matavimo ekrane paspausdami programiná mygtukŕ NUOTOLINIS
suaktyvinkite nuotolinio valdymo árenginá.
9.2.1
Pamirštas reguliavimas
MIG/MAG REMOTE CONTROLS
Nustatykite ţymeklá ant
NUOTOLINIŘ
VALDIKLIŘ (REMOTE
CONTROLS) eilutës.
Norëdami, kad bűtř
pateiktas alternatyvř
sŕrađas, paspauskite
ENTER.
FORGET OVERRIDE
DIGITAL OP
ANALOG 1
-MIN
-MAX
ANALOG 2
-MIN
-MAX
ON
5-PROG
WIRE SPEED
0.8
25.0
VOLTAGE
-10
+10
QUIT
Nustačius PAMIRĐTAS REGULIAVIMAS (FORGET OVERRIDE) padëtyje
„ÁJUNGTA“ (ON), naujausia iškviesta atmintis automatiškai iškviečiama kiekvieną
kartą prieš pradedant virinti. Tai skirta visř suvirinimo duomenř nustatymř, atliktř
naujausios suvirinimo procedűros metu, rezultatams panaikinti.
9.2.2
Skaitmeninio nuotolinio valdymo árenginio konfigűracija
Be nuotolinio valdymo suderintuvo
Kai prijungiamas ne CAN pagrindu veikiantis nuotolinio valdymo árenginys,
konfigűracija atliekama automatiđkai, SKAITMENINIS OP (DIGITAL OP).
Su nuotolinio valdymo suderintuvu
Kai naudojamas skaitmeninis nuotolinio valdymo árenginys, nurodykite, kurio tipo
nuotolinio valdymo árenginys naudojamas.
Nustatykite ţymeklá ties eilute SKAITMENINIS OP ir paspauskite ENTER, kad
pasirodytř sŕrađas, iđ kurio galite pasirinkti alternatyvŕ.
BINARY CODED
10-PROGR
32 programř árenginys
CODED)
10 programř árenginys *
DVEJETAINIS KODAVIMAS (BINARY
10 PROGR. (10-PROGR)
* arba suvirinimo átaisas su RS3 programř pasirinkimu
- 50 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
9.2.3
Analoginio nuotolinio valdymo árenginio konfigűracija
Be nuotolinio valdymo suderintuvo
Kai prijungiamas ne CAN pagrindu veikiantis nuotolinio valdymo árenginys, ANALOG
1 ir ANALOG 2 konfigűracija atliekama automatiđkai. Konfigűracijos pakeisti
negalima.
Su nuotolinio valdymo suderintuvu
Kai naudojate analoginá nuotolinio valdymo árenginá, valdymo skyde galite nurodyti,
kurá (-iuos) potenciometrŕ (-us) norite naudoti (ne daugiau kaip 2).
Valdymo skyde potenciometrai pavadinti ANALOG 1 ir ANALOG 2 ir su MIG/MAG
nurodo savo suvirinimo proceso parametrř rinkiná, pvz., vielos padavimo parametrŕ
(ANALOG 1) ir átampos parametrŕ (ANALOG 2).
Jei nustatysite ţymeklá ties eilute ANALOG 1 ir
paspausite ENTER, tai iđkvies sŕrađŕ.
NONE
WIRE SPEED
Dabar galite pasirinkti, ar potenciometras ANALOG 1 turi bűti naudojamas VIELOS
GREIČIUI (WIRE SPEED) ar neturi bűti naudojamas, NĖ VIENAS (NONE).
Pasirinkite eilutę VIELOS GREITIS (WIRE SPEED) ir paspauskite ENTER.
Jei nustatysite ţymeklá ties eilute ANALOG 2 ir
paspausite ENTER, tai iđkvies sŕrađŕ.
NONE
VOLTAGE
Dabar galite pasirinkti, ar potenciometras ANALOG 2 turi bűti naudojamas ÁTAMPAI
(VOLTAGE) ar neturi bűti naudojamas, NĖ VIENAS (NONE).
Pasirinkite eilutć ÁTAMPA (VOLTAGE) ir paspauskite ENTER.
Visos nuotolinio valdymo árenginio konfigűracijos taikomos visiems prijungtiems
vielos padavimo árenginiams.
Jei konfigűracijoje pađalinsite ANALOG 1, tai paveiks abu vielos padavimo
árenginius, kai naudojate sudvejintus árenginius.
9.2.4
Ávesčiř skalë
Galite nustatyti kontroliná intervalŕ potenciometrui (-ams), kuris bus naudojamas. Tai
atliekama „plus“ / „minus“ ratukais valdymo skyde nurodant mažiausią ir didžiausią
reikšmes.
Atminkite, kad galite nustatyti skirtingas átampos ribas sinergijos ir ne sinergijos
reţimams. Átampos nustatymas sinergijoje yra nuokrypis (teigiamas arba neigiamas)
nuo sinergijos reikđmës. Ne sinergijos reţimu átampos nustatymas yra absoliuti
reikđmë. Nustatyta reikšmë taikoma sinergijai, kai esate sinergijos reţime. Jei nesate
sinergijos reţime, tai absoliuti reikđmë.
Suvirinimui trumpu / purđkiamuoju lanku ir impulsais ne sinergijos reţimu átampos
valdymo ribos taip pat yra skirtingos.
Reikđmë po atstatos
Sinergijos trumpas / purškiamasis lankas ir impulsai
Ne sinergijos trumpas / purškiamasis lankas
Ne sinergijos impulsai
min. -10 V
min. 8 V
min. 8 V
maks. 10 V
maks. 60 V
maks. 50 V
- 51 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
9.3
MIG/MAG pagrindiniai nustatymai
Pagrindinis meniu Konfigűracijos meniu MIG/MAG pagrindiniai
nustatymai
Šiame meniu galite nustatyti:
jungiklio funkcijŕ (2 sműgiai / 4 sműgiai);
4 sműgiř konfigűracijŕ;
programiniř mygtukř konfigűracijŕ;
átampos matavimŕ impulsuose;
AVC vielos padavimo árenginá;
„Release pulse“.
9.3.1
Jungiklio funkcija (2 sműgiai / 4 sműgiai)
2 sműgiai
Iđankstinë dujř
tëkmë
Karš­ Suvirini­
tasis mas
palei­
di­
mas
Krate­
rio už­
pildy­
mas.
Vëlesnë dujř tëkmë
Funkcijos, naudojant 2 sműgiř suvirinimo átaiso valdymŕ.
Iđankstinës dujř tëkmës funkcija (jei ji naudojama) ásijungia paspaudus suvirinimo
degiklio strektës jungiklá (1). Tada prasideda suvirinimo procesas. Kai strektës
jungiklis atleidţiamas (2), pradedamas kraterio uţpildymas (jei pasirenkamas) ir
suvirinimo srovë nutraukiama. Pradedama vëlesnë dujř tëkmë (jei pasirinkta).
PATARIMAS: Nuspaudus strektës jungiklá dar kartŕ kai atliekamas kraterio
uţpildymas, đis veiksmas bus tćsiamas tol, kol jungiklis laikomas nuspaustas
(punktyrinë linija). Kraterio uţpildymas taip pat gali bűti nutrauktas, greitai
nuspaudţiant ir atleidţiant strektës jungiklá, kai atliekamas đis veiksmas.
2 sműgiř reţimas ájungiamas matavimo ekrano konfigűracijos meniu arba
programiniu mygtuku matavimo ekrane.
- 52 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
4 sműgiai
4 sműgiř reţimu yra 3 paleidimo ir 2 sustabdymo padëtys. Tai yra 1-a paleidimo ir
sustabdymo padëtis. Atliekant atstatymŕ, pasirenkama 1 padëtis. Ţr. skyriř 9.3.2 „4
sműgiř konfigűracija“.
Iđankstinë dujř
tëkmë
Karš­ Suvirini­
tasis mas
palei­
di­
mas
Kraterio
užpildy­
mas.
Vëlesnë dujř tëkmë
Funkcijos, naudojant 4 sműgiř suvirinimo átaiso valdymŕ
Iđankstinës dujř tëkmës funkcija ásijungia paspaudus suvirinimo degiklio strektës
jungiklá (1). Atleidus strektës jungiklá pradedamas suvirinimo procesas. Nuspaudus
strektës jungiklá dar kartŕ (3) pradedamas kraterio uţpildymas (jei pasirenkamas), o
suvirinimo duomenys sumaţinami iki ţemesnës reikđmës. Atleidus strektës jungiklá
(4), suvirinimas visiđkai nutraukiamas ir ásijungia vëlesnës dujř tëkmës funkcija (jei ji
pasirinkta).
PATARIMAS: kraterio uţpildymas iđsijungia atleidus strektës jungiklá. Jei vietoje to
jis laikomas nuspaustas, kraterio uţpildymas tćsiamas (punktyrinë linija).
4 sműgiř reţimas ájungiamas matavimo ekrano konfigűracijos meniu arba
programiniu mygtuku matavimo ekrane. Jei taškinis suvirinimas įjungtas (ON),
negalima pasirinkti įtaiso jungiklio režimo (4 smūgių).
9.3.2 4 sműgiř konfigűracija
4 sműgiř konfigűracijos atveju galimos ávairios 4 sműgiř paleidimo ir sustabdymo
funkcijos.
4 sműgiř paleidimo nustatymas
Jungikliu valdoma iđankstinë dujř tëkmë, ţr. skyriř 9.3.1 „4 sműgiai“
Laiku valdoma iđankstinë dujř tëkmë
Dujř tëkmë
Vielos padavimas
Iđankstinë dujř
tëkmë
Suvirinimas
- 53 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Paspauskite strektës jungiklá (1), ásijungia iđankstinë dujř tëkmë; praëjus
nustatytam iđankstinës dujř tëkmës laikui prasideda suvirinimo procesas. Atleiskite
strektës jungiklá (2).
Jungikliu valdomas „hot start“
Dujř tëkmë
Vielos padavimas
Išankstinë dujř
tëkmë
„Hot
start“
Suvirinimas
Paspauskite strektës jungiklá (1); iđsijungia iđankstinë dujř tëkmë ir „hot start“ veikia,
kol neatleidţiamas jungiklis (2).
4 sműgiř sustabdymo nustatymas
Laiku valdomas kraterio užpildymas su galimu iđplëtimu, ţr. skyriř 9.3.1 „4
sműgiai“
Jungikliu valdomas kraterio užpildymo laikas
Dujř tëkmë
Vielos padavimas
Suvirinimas
-----Kraterio užpildy­
mas----
Nuspauskite strektës jungiklá (3); kraterio uţpildymas prasideda ir baigiasi. Jei
strektës jungiklis atleidţiamas (4) kraterio uţpildymo metu (sutrumpinamas kraterio
uţpildymo laikas), suvirinimas nutraukiamas.
9.3.3
Programiniř mygtukř konfigűracija
Anksčiau aprađëme valdymo skydo „programinius“ mygtukus. Kai vykdomas
MIG/MAG suvirinimas, naudotojas turi galimybć nustatyti điř mygtukř funkcijŕ
pasirinkdami iđ nustatytřjř parinkčiř sŕrađo. Yra septyni programiniai mygtukai,
kuriems gali bűti priskirta funkcija.
- 54 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Galima pasirinkti iđ điř parinkčiř:
Në vienas
Purškiamos dujos
Vielos judëjimas
2 sműgiai / 4 sműgiai
Kraterio uţpildymas ÁJUNGTAS / IĐJUNGTAS
Tolygus startas ÁJUNGTAS / IĐJUNGTAS
„Hot start“ ÁJUGTAS / IĐJUNGTAS
Suvirinimo duomenř perjungimas su suvirinimo átaisu
Ekrano lange yra du stulpeliai: vienas funkcijai ir kitas mygtuko numeriui
SOFT KEYS SETUP
Function
Soft key
NONE
GAS PURGE
WIRE INCHING
TRIGGER MODE (2/4)
CRATER FILL ON/OFF
CREEP START ON/OFF
HOT START ON/OFF
TRIGGER SWITCH
GAS
PURGE
WIRE
INCH
1
2
3
4
5
6
7
4STROKE
2ND
FUNCT
QUIT
Skyde yra penki programiniai mygtukai. Nuspaudę 2-OS FUNKCIJOS (2ND FUNCT)
mygtuką gausite dar penkis programinius mygtukus.
Kai điems mygtukams priskiriate funkcijas, jie sunumeruojami iđ kairës tokiu bűdu:
1
2
3
4
5
6
2ND
FUNCT
7
QUIT
2ND
FUNCT
Norint priskirti programiniam mygtukui naują funkciją, atlikite šiuos veiksmus:
Nustatykite ţymeklá ties funkcijos eilute su funkcija NĖ VIENAS (NONE) ir
paspauskite programiná mygtukŕ su funkcija, kuriai keičiate mygtuko numerá.
Kartokite điŕ procedűrŕ mygtukui su tuo numeriu, kuris turi bűti naudojamas.
Nustatykite ţymeklá ties funkcijos eilute su funkcija kuriai norite suteikti naujŕ
mygtuko numerá ir paspauskite programiná mygtukŕ, kuriame norite turëti šią
funkciją.
Kitiems mygtukams galite suteikti naujas funkcijas tokiu pat bűdu, suporuodamos
kartu vienŕ kairiajame stulpelyje esančiŕ funkcijŕ su mygtuko numeriu, esančiu
deđiniajame stulpelyje.
- 55 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
9.3.4
Átampos matavimas impulsuose
Átampos metodř impulsuose parinktys yra đios:
Impulso átampos pikinë reikđmë IMPULSAS
Átampa yra matuojama tik impulso skyriaus metu ir filtruojama, kol átampos
reikđmë pateikiama ekrane.
Átampos vidutinë reikđmë VIDURKIS
Átampa matuojama nuolatos ir filtruojama kol pasirodo átampos reikđmë.
Ekrane rodomos matavimo reikđmës naudojamos vidinës ir iđorinës kokybës
funkcijos duomenims ávesti.
9.3.5
AVC vielos padavimo árenginys
Kai prijungiate AVC vielos padavimo árenginá (ARC VOLTAGE CONTROL),
atsidarykite KONFIGŰRACIJOS meniu, esantá MIG/MAG PAGRINDINIUOSE
NUSTATYMUOSE. Paspauskite ENTER ties AVC vielos padavimo árenginio eilute ir
pasirinkite ÁJUNGTA. Tada árenginys automatiđkai perkonfigűruojamas, kad atitiktř
AVC vielos padavimo árenginá.
9.3.6
„Release pulse“
Jei viela prilimpa prie apdirbamos detalës, sistema tai nustato. Paleidžiamas
impulsas, kuris atkabina vielą nuo paviršiaus.
Jei norite pasinaudoti šia funkcija, pasirinkite RELEASE PULSE sąraše, esančiame
MIG/MAG PAGRINDINIUOSE NUSTATYMUOSE, tada paspauskite ENTER ir
pasirinkite ÁJUNGTA.
9.4
MMA pagrindiniai nustatymai
Pagrindinis meniu Konfigűracijos meniu MMA pagrindiniai nustatymai
Suvirinimas lašais
Suvirinimas lašais gali būti naudojamas virinant atspariais korozijai elektrodais. Ši
funkcija pasižymi kitokiu elektros lanko smūgiu ir lanko panaikinimu, o tai leidžia
geriau kontroliuoti kaitros padavimą. Norint panaikinti elektros lanką, pakanka
kilstelėti elektrodą.
Čia galite pasirinkti ÁJUNGTA arba IĐJUNGTA.
- 56 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
9.5
Greitojo režimo programiniai mygtukai
Programiniai mygtukai nuo WELD DATA 1 iki WELD DATA 4 rodomi greitojo režimo
meniu. Jie konfigűruojami taip:
FAST MODE SOFT KEYS
Nustatykite ţymeklá ant SOFT KEY NUMBER
PROGRAMINIO MYG­ ASSOCIATED WELD DATA
TUKO NUMERIO
(SOFT KEY NUMBER)
eilutës.
1
5
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE ON
Fe, C=2, 1.2 mm
+ 3.5 VOLT, 7.6 M/MIN
STORE
DELETE
QUIT
Mygtukai yra sunumeruoti nuo 1 iki 4 iđ kairës á deđinć. Pasirinkite pageidaujamŕ
mygtukŕ „plus“ / „minus“ ratukais nurodydami jo numerá.
Tada kairiuoju ratuku pereikite ţemyn á kitŕ eilutć SUSIJĆ SUVIRINIMO DUOMENYS
(ASSOCIATED WELD DATA). Čia galite narđyti po suvirinimo duomenř rinkinius,
iđsaugotus suvirinimo duomenř atmintyje. Naudodami „plus“ / „minus“ ratukus
pasirinkite pageidaujamŕ suvirinimo duomenř numerá. Norëdami iđsaugoti,
paspauskite IĐSAUGOTI (STORE). Norëdami iđtrinti iđsaugotŕ rinkiná, paspauskite
TRINTI (DELETE).
9.6
Dvigubo paleidimo šaltiniai
Kai đi parinktis ájungta (ÁJUNGTA) galite pradëti MIG/MAG suvirinimŕ tiek iđ laido
padavimo árenginio paleidimo, tiek ir iđ maitinimo đaltinio TIG paleidimo ir
atvirkđčiai. Kai suvirinimas pradedamas iđ paleidimo signalo ávesties, jis turi bűti
iđjungiamas ta pačia ávestimi.
9.7
Nuotoliniu bűdu valdomas skydas ájungtas
Pagrindinis meniu Konfigűracijos meniu Nuotoliniu bűdu valdomas
skydas ájungtas
Paprastai negalite atlikti nustatymř naudodami mygtukus, kai skydas veikia
nuotolinio valdymo reţimu. Kai NUOTOLINIU BŰDU VALDOMAS SKYDAS
ÁJUNGTAS yra ÁJUNGTAS, srovë / vielos padavimas arba átampa gali bűti
nustatomi naudojant valdymo skydŕ ir nuotolinio valdymo átaisŕ.
Jei NUOTOLINIU BŰDU VALDOMAS SKYDAS ÁJUNGTAS naudojama kartu su
apribojimais, árenginio naudojimas gali bűti apribotas iki tam tikrř nustatymř
intervalo. Tai taikoma šiems nustatymams: vielos tiekimui ir átampai atliekant
MIG/MAG suvirinimŕ, esamam MMA ir TIG suvirinimo nustatymui, impulsinei srovei
su impulsiniu TIG.
- 57 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
9.8
Vielos padavimo priežiūra
Pagrindinis meniu Konfigűracijos meniu Vielos padavimo priežiūra
Paprastai VIELOS PADAVIMO PRIEŽIŪRA (WF SUPERVISION) bus įjungta (ON).
Ši funkcija naudojama pagal konkrečius klientų poreikius.
9.9
Automatinio išsaugojimo režimas
Pagrindinis meniu Konfigűracijos meniu Automatinio išsaugojimo
režimas
Kai suvirinimo duomenř rinkinys iđkviečiamas iđ tam tikros suvirinimo duomenř
atminties padëties ir jűs pakeičiate nustatymus, pakeitimai bus automatiđkai
iđsaugoti toje atminties padëtyje, kai iđkviesite iđ atminties naujŕ suvirinimo duomenř
rinkiná.
Jei suvirinimo duomenys iđsaugomi atminties padëtyje rankiniu bűdu, atjungiamas
paskesnis automatinis iđsaugojimas.
Atminties padëtis, kurioje iđsaugomas suvirinimo duomenř rinkinys, rodoma
virđutiniame deđiniajame matavimo ekrano kampe.
9.10
Suvirinimo duomenř strektës jungiklis
Pagrindinis meniu Konfigűracijos meniu Suvirinimo duomenř strektës
jungiklis
Ši funkcija leidţia pakeisti á kitus iđ anksto nustatytus suvirinimo duomenis du kartus
spustelëjus suvirinimo átaiso jungiklá.
Galima pakeisti ne daugiau kaip tarp 5 pasirinktř atminties padëčiř. (Ţr. skyriř 8
„Atminties valdymas“)
IŠJUNGTA (OFF) - suvirinimo duomenř keisti negalima.
LANKAS IĐJUNGTAS (ARC OFF) - suvirinimo metu naudotojas negali pakeisti iđ
vienos atminties padëties á kitŕ.
ÁJUNGTA (ON) - naudotojas gali visada keisti iđ vienos atminties padëties á kitŕ.
- 58 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Suvirinimo duomenř jungiklio ájungimas
TRIGGER WELD DATA SWITCH
Nustatykite ţymeklá ties TRIGGER WELD DATA SWITCH
ADD/DELETE WELD DATA
eilute SUVIRINIMO
DUOMENŘ
STREKTĖS
SELECTED WELD DATA
JUNGIKLIS (TRIGGER
WELD DATA SWITCH)
ir paspauskite ENTER.
Pasirinkite IĐJUNGTA,
LANKAS IĐJUNGTAS
arba ÁJUNGTA. Pa­
spauskite ENTER.
OFF
5
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE ON
Fe, CO2, 1.2 mm
+ 3.5 VOLT, 7.6 M/MIN
QUIT
Suvirinimo duomenř pasirinkimas iđ atminties
TRIGGER WELD DATA SWITCH
Nustatykite ţymeklá ties TRIGGER WELD DATA SWITCH
ADD/DELETE WELD DATA
eilute PRIDĖTI /
TRINTI SUVIRINIMO
DUOMENIS (ADD/
SELECTED WELD DATA 5 19
DELETE WELD DATA).
OFF
19
MIG/MAG SHORT/SPRAY SYNERGIC MODE OFF
Fe, CO2, 1.2 mm
+ 6 VOLT, 9 M/MIN
STORE
DELETE
QUIT
Naudodami „plus“ / „minus“ ratukus pasirinkite atminčiř, kuriose iđsaugoti esami
suvirinimo duomenys, numerius ir paspauskite IĐSAUGOTI (STORE).
Eilutëje PASIRINKTI SUVIRINIMO DUOMENYS (SELECTED WELD DATA) rodoma,
kurie suvirinimo duomenys buvo pasirinkti ir kokia eilës tvarka, iđ kairës á deđinć, jie
iđdëstyti. Pastarosios pasirinktos padëties suvirinimo duomenř rinkinys rodomas po
eilute ekrane.
Norëdami pađalinti suvirinimo duomenis, atlikite tuos pačius veiksmus, kaip aprađyta
aukđčiau, tik paspauskite mygtukŕ TRINTI (DELETE).
- 59 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
9.11
Keli vielos padavimo árenginiai
Pagrindinis meniu Konfigűracijos meniu Keli vielos padavimo árenginiai
Kai prijungiate kelis vielos padavimo árenginius (iki 4), turite juos naudoti be
suvirinimo duomenř árenginio, t. y. su tuđčia plokđte..
Visř klientui pristatomř vielos padavimo árenginiř identifikacijos numeris yra 1.
Prijungdami kelis vielos padavimo árenginius visř pirma turite pakeisti tokio árenginio
identifikacijos numerá (mazgo adresŕ).
Jei norite pakeisti ID numerá, atlikite điuos veiksmus:
Prijunkite pirmŕjá vielos padavimo árenginá, atidarykite meniu KELI VIELOS
PADAVIMO ÁRENGINIAI (MULTIPLE WIRE FEEDERS).
Paspauskite ir atleiskite strektës jungiklá, kad ájungtumëte vielos padavimo
árenginá.
Tada perskaitykite pirmojoje eilutëje, koks yra vielos padavimo árenginio ID
numeris (pirmŕ kartŕ jis turi bűti 1). Tada pasirinkite naujŕ ID numerá (nuo 2 iki 4).
MULTIPLE WIRE FEEDERS
Nustatykite ţymeklá ties CURRENT ID NUMBER
SELECT A NEW ID NUMBER
eilute PASIRINKITE
NAUJŔ ID NUMERÁ
(SELECT A NEW ID
CONNECTED WIRE FEEDERS ID:
NUMBER). Naudodami
„plus“ / „minus“ ratukus
nustatykite pageidauja­
mŕ numerá nuo 1 iki 4.
Paspauskite ENTER.
1
QUIT
Virđutinëje eilutëje ID numerio skaitmuo pasikeis á pageidaujamŕjá.
Prijunkite kitą vielos padavimo árenginá.
Paspauskite ir atleiskite strektës jungiklá, kad ájungtumëte đá vielos padavimo
árenginá. Dabar galite matyti, kad árenginio ID numeris yra 1.
Dabar konfigűracija baigta ir galite pradëti naudotis árenginiu áprastai. Tuo pačiu
bűdu galite konfigűruoti ir paleisti keturis vielos padavimo árenginius. Kai naudojami
keli vielos padavimo árenginiai, svarbiausia yra ne tai, koks jiems yra suteiktas ID
numeris, o kad jiems bűtř suteikti skirtingi numeriai, kad juos bűtř galima atskirti.
Bűkite atidűs ir nesuteikite to paties ID dviems vielos padavimo árenginiams. Jei taip
ávyktř, iđtaisykite padëtá atjungdami vienŕ iđ árenginiř ir tada iđ naujo nuo pradţiř
atlikdami aukđčiau nurodytŕ procedűrŕ. Visada galite atsidaryti meniu „KELI VIELOS
PADAVIMO ÁRENGINIAI“ ir pasitikrinti prijungtř vielos padavimo árenginiř ID
numerius nuspausdami strektës jungiklá.
Eilutëje PRIJUNGTŘ VIELOS PADAVIMO ÁRENGINIŘ ID (CONNECTED WIRE
FEEDERS ID) galite matyti visř prijungtř vielos padavimo árenginiř ID numerius.
- 60 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
9.12
Kokybës funkcijos
Pagrindinis meniu Konfigűracijos meniu Kokybës funkcijos
Atliktř suvirinimo darbř registravimo sŕlygos nustatomos konfigűracijos meniu punkte
„Kokybës funkcijos“.
Pasirinkite eilutę ir paspauskite ENTER. Jei pasirenkate NE (ON), kiekvienas
suvirinimo darbas bus iđsaugotas kaip teksto failas su plëtiniu.aqd, sukuriant vienŕ
failŕ per dienŕ. Čia registruojama tokia informacija:
suvirinimo pradžios laikas;
suvirinimo trukmë;
didţiausia, maţiausia ir vidutinë srovë suvirinimo metu;
didţiausia, maţiausia ir vidutinë átampa suvirinimo metu;
didžiausia, mažiausia ir vidutinë iđvestis suvirinimo metu.
Daugiau apie kokybës funkcijŕ skaitykite skyriuje 10.7.
9.13
PrieŽiura
Pagrindinis meniu Konfigűracijos meniu PrieŽiura
Điame meniu nustatote, kaip daţnai turi bűti keičiamas kontaktinis galiukas.
Pasirinkdami eilutć KONTAKTINIO GALIUKO KEITIMO INTERVALAS (CONTACT
TIP CHANGE INTERVAL) ir paspausdami ENTER nurodykite, po keliř kartř, kai bus
pradëtas suvirinimas, galiukas turi bűti pakeistas. Tada reguliuokite „plus“ / „minus“
ratukus, kol pasieksite norimą reikšmę. Kai prieţiűros intervalas praeis, klaidos
ţurnale bus rodomas klaidos kodas „54“. Atstatykite paspausdami programiná
mygtukŕ ATSTATA (RESET).
Kai aptarnavimo ribai pasirenkamas ne ájungimř skaičius, o BENDRAS
NAUDOJIMO LAIKO LIMITAS (TOTAL RUNNING TIME LIMIT), reikia iđkviesti
ágaliotŕ ESAB techninës prieţiűros inţinieriř.
MAINTENANCE
CONTACT TIP CHANGE INTERVAL
WELD COUNT
TOTAL RUNNING TIME LIMIT
TOTAL RUNNING TIME
RESET
0 Welds
0 Welds
0d00:00:00
0d00:00:00
QUIT
- 61 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
9.14
Ilgio matas
Pagrindinis meniu Konfigűracijos meniu Ilgio matas
Mato vienetas (metrai arba coliai) pasirenkamas čia:
METRIC
INCH
9.15
Matavimo reikđmës daţnis
Pagrindinis meniu Konfigűracijos meniu Matavimo reikđmës daţnis
Matavimo reikđmës daţnis nustatomas čia, pakeičiant reikđmć nuo 1 iki 10 Hz su
vienu iđ „plus“ / „minus“ ratukř.
Matavimo reikšmės dažnis veikia tik matavimo duomenis skaičiuojant kokybės duome­
nis.
9.16
Registro kodas
Pagrindinis meniu Konfigűracijos meniu Registro kodas
Naudodami funkciją REGISTRO KODAS (REGISTER KEY) galite atrakinti kai kurias
funkcijas, kurių nėra bazinėje valdymo skydo versijoje. Daugiau informacijos apie
šias funkcijas ieškokite 81 psl.
Tam, kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis, turite kreiptis į ESAB. Nurodć
árenginio serijos numerá gausite kodŕ, kuris turi bűti ávestas meniu REGISTRO
KODAS (REGISTER KEY).
Paspauskite ÁVESTI KODŔ (ENTER KEY) ir árađykite kodŕ naudodami klaviatűrŕ,
kuri pasirodo ekrane. Naudodami kairës pusës ratukŕ ir rodykliř mygtukus nustatykite
ţymeklá ties pageidaujamu klaviatűros simboliu. Paspauskite ENTER. Kai simboliř
eilutë árađoma, paspauskite ATLIKTA (DONE).
Jei norite suaktyvinti kodą, paspauskite AKTYVUMAS (ACTVTE). Pasirodys
pranešimas: KODAS AKTYVUS (KEY ACTIVATED). Jei registracija atlikta
nesëkmingai, praneđima bus toks: KODAS NETEISINGAS (INCORRECT KEY).
Tokiu atveju patikrinkite registro kodŕ ir pamëginkite dar kartŕ.
- 62 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
10
PRIEMONĖS
Pagrindinis meniu Priemonës
Šiame meniu yra tokie žemesnio lygio meniu:
Klaidř ţurnalas, ţr. skyriř 10.1
Eksportavimas / importavimas, ţr. skyriř 10.2.
Failř tvarkyklë, ţr. skyriř 10.3.
Ribiniř nustatymř redagavimas, ţr. skyriř 10.4.
Matavimo reikđmiř nustatymř redagavimas, ţr. skyriř 10.5.
Gamybos statistika, ţr. skyriř 10.6.
Kokybës funkcijos, ţr. skyriř 10.7.
Kliento nustatytos sinergijos linijos, ţr. skyriř 10.8.
Kalendorius, ţr. skyriř 10.9.
Naudotojo paskyros, ţr. skyriř 10.10.
Įrenginio informacija, ţr. skyriř 10.12
10.1
Klaidř ţurnalas
Pagrindinis meniu Priemonës Klaidř ţurnalas
Trikčiř valdymo kodai naudojami nurodyti, kad suvirinimo proceso metu ávyko triktis.
Tai nurodoma ekrane pasirodžiusiame iškylančiame meniu. Viršutiniame
dešiniajame ekrano kampe pasirodo šauktukas
Pastaba!
.
iđnyksta iđ ekrano, kai tik atidarote klaidř ţurnalo meniu.
Visos klaidos, ávykusios naudojant suvirinimo árangŕ, registruojamos klaidř ţurnale
kaip klaidos praneđimai. Gali bűti iđsaugota iki 99 klaidř praneđimř. Jei klaidř
ţurnalas uţsipildo, t. y. jei buvo iđsaugoti 99 klaidř praneđimai, seniausias
praneđimas iđtrinamas automatiđkai, kai ávyksta nauja triktis.
- 63 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Klaidř ţurnalo meniu galima perskaityti tokiŕ informacijŕ:
klaidos numeris;
data, kai ávyko klaida;
laikas, kai ávyko klaida;
árenginys, kuriame ávyko klaida;
klaidos klaidř valdymo kodas.
ERROR LOG
Index
Date
1
2
Time
080917
080918
Unit
11:24:13
10:24:18
Error
8
8
19
17
Lost contact with wire feeder
DELETE
ALL
DELETE
UPDATE
VIEW
TOTAL
QUIT
10.1.1 Klaidos pranešimo trynimas
Jei norite iđtrinti klaidos praneđimus, paspauskite programiná mygtukŕ TRINTI
VISKŔ (DELETE ALL). Visos klaidř ţurnalo eilutës iđtuđtinamos.
10.1.2 Árenginiř pavadinimai
1
= auđinimo árenginys
4
= nuotolinio valdymo árenginys
2
= maitinimo šaltinis
5
= kintamosios srovës árenginys
3
= vielos padavimo
árenginys
8
= valdymo skydas
10.1.3 Klaidos kodř aprađymai
Trikčiř, kuriuos naudotojai gali iđtaisyti patys, valdymo kodai pateikti ţemiau. Jei
pasirodo kitas kodas, kreipkitës á techninës prieţiűros inţinieriř.
Klai­
dos
kodas
1
2
Apibűdinimas
Programos atminties klaida (EPROM)
Pažeista programos atmintis.
Đi klaida neturi átakos kitoms funkcijoms.
Veiksmas: paleiskite árenginá iđ naujo. Jei klaidos pađalinti nepavyko, iđkvieskite tech.
prieţiűros inţinieriř.
Mikroprocesoriaus RAM klaida
Mikroprocesorius negali nuskaityti / spausdinti iđ vidinës atminties.
Đi klaida neturi átakos kitoms funkcijoms.
Veiksmas: paleiskite árenginá iđ naujo. Jei klaidos pašalinti nepavyko, iškvieskite tech.
prieţiűros inţinieriř.
- 64 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Klai­
dos
kodas
3
4
5
6
7
12
14
15
16
Apibűdinimas
Iđorinës RAM klaida
Mikroprocesorius negali nuskaityti / spausdinti iđ iđorinës atminties.
Đi klaida neturi átakos kitoms funkcijoms.
Veiksmas: paleiskite árenginá iđ naujo. Jei klaidos pađalinti nepavyko, iđkvieskite tech.
prieţiűros inţinieriř.
Per mažas 5 V maitinimas
Maitinamoji átampa per maţa.
Vykusi suvirinimo procedűra sustabdyta ir sustabdomas kitř procedűrř paleidimas.
Veiksmas:paleiskite árenginá iđ naujo iđjungdami maitinimŕ. Jei klaidos pađalinti
nepavyko, iđkvieskite tech. prieţiűros inţinieriř.
Tarpinë nuolatinë srovë yra uţ numatytř ribř
Átampa yra per didelë arba per maţa. Per didelë átampa gali bűti dël dideliř el. srovës
svyravimř arba dël silpnos el. srovës (didelis srovës induktyvumas arba fazës trűkumas).
Maitinimo árenginys sustabdytas ir jo nebepavyksta paleisti.
Veiksmas: paleiskite árenginá iđ naujo iđjungdami maitinimŕ. Jei klaidos pađalinti
nepavyko, iđkvieskite tech. prieţiűros inţinieriř.
Aukđta temperatűra
Ásijungë apsauga nuo perkaitinimo.
Vykdoma suvirinimo procedűra sustabdoma ir negali bűti atnaujinta, kol nepanaikintas
iđjungimas.
Veiksmas: patikrinkite, ar auđinimo oru ávadai ir iđvadai neuţsikimđć neđvarumais ar
kitaip neribojamas oro pritekëjimas. Patikrinkite, kiek laiko áranga veikia ir ásitikinkite, ar
apkrova ne per didelë.
Aukđta pirminë srovë
Maitinimo átaisas ima per daug srovës iđ tiekiamos nuolatinës srovës átampos.
Maitinimo árenginys sustabdytas ir jo nebepavyksta paleisti.
Veiksmas: paleiskite árenginá iđ naujo iđjungdami maitinimŕ. Jei klaidos pađalinti
nepavyko, iđkvieskite tech. prieţiűros inţinieriř.
Ryđio sutrikimas (áspëjimas)
Sistemos CAN magistralës ákrovis laikinai per didelis.
Nutrűko maitinimo átaiso / vielos padavimo árenginio ryđys su maitinimo đaltiniu.
Veiksmas: patikrinkite, ar visi árenginiai prijungti tinkamai.
Jei klaidos pađalinti nepavyko, iđkvieskite tech. prieţiűros inţinieriř.
Ryšio sutrikimas
Sistemos CAN magistralë laikinai nebeveikia dël per didelio ákrovio.
Atliekama suvirinimo procedűra sustabdoma.
Veiksmas: patikrinkite, ar visi árenginiai prijungti tinkamai. Paleiskite árenginá iđ naujo
iđjungdami maitinimŕ. Jei klaidos pađalinti nepavyko, iđkvieskite tech. prieţiűros inţinieriř.
Prarasti pranešimai
Mikroprocesorius negali apdoroji gaunamř praneđimř pakankamai greitai ir đi informacija
buvo prarasta.
Veiksmas: paleiskite árenginá iđ naujo iđjungdami maitinimŕ. Jei defekto pašalinti
nepavyko, iškvieskite tech. prieţiűros inţinieriř.
Aukšta atviros grandinės įtampa
Atviros grandinės įtampa buvo per aukšta.
Veiksmas: paleiskite įrenginį iš naujo išjungdami maitinimą. Jei defekto pašalinti
nepavyko, iškvieskite tech. priežiūros inžinierių.
- 65 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Klai­
dos
kodas
17
19
22
23
25
26
28
29
40
54
60
64
Apibűdinimas
Nutrűkćs ryđys su árenginiu
Vykusios procedűros sustabdytos ir apsaugoma nuo suvirinimo ájungimo.
Klaidos prieţastimi gali bűti atvira sujungimo grandinë (pvz., CAN laide) tarp suvirinimo
duomenř árenginio ir kito átaiso. Susijćs árenginys rodomas klaidos ţurnale.
Veiksmas: patikrinkite CAN laidus. Jei klaidos pađalinti nepavyko, iđkvieskite tech.
prieţiűros inţinieriř.
Atminties klaida iš akumuliatoriaus maitinamoje RAM duomenř atmintinëje
Akumuliatoriuje nebëra átampos
Veiksmas: paleiskite árenginá iđ naujo iđjungdami maitinimŕ. Valdymo skydas atstatomas.
Nustatymai pateikiami anglř kalba su MIG/MAG, SHORT/SPRAY, Fe, CO2, 1,2 mm.
Jei klaidos pađalinti nepavyko, iđkvieskite tech. prieţiűros inţinieriř.
Siřstuvo buferio persipildymas
Valdymo skydas negali perduoti informacijos á kitus árenginius pakankamai greitai.
Veiksmas: paleiskite árenginá iđ naujo iđjungdami maitinimŕ.
Imtuvo buferio persipildymas
Valdymo skydas negali apdoroti informacijos iđ kitř árenginiř pakankamai greitai.
Veiksmas: paleiskite árenginá iđ naujo iđjungdami maitinimŕ.
Nesuderinamas suvirinimo duomenř formatas
Pamëginkite iđsaugoti suvirinimo duomenis USB atmintinëje. USB atmintinës duomenř
formatas skiriasi nuo suvirinimo duomenř atminties duomenř formato.
Veiksmas: naudokite kitą USB atmintinę.
Programos klaida
Dël tam tikrř prieţasčiř procesorius negali vykdyti numatytř uţduočiř programoje.
Programa automatiškai paleidžiama iš naujo. Vykdoma suvirinimo procedűra bus
sustabdyta. Đis defektas neturi átakos kitoms funkcijoms.
Veiksmas: Patikrinkite, kaip suvirinimo metu veikia suvirinimo programos. Jei klaida
kartojasi, iđkvieskite tech. prieţiűros inţinieriř.
Prarasti programos duomenys
Programa neveikia.
Veiksmas: paleiskite árenginá iđ naujo iđjungdami maitinimŕ. Jei klaidos pađalinti
nepavyko, iđkvieskite tech. prieţiűros inţinieriř.
Neteka aušinimo vanduo
Iđsijungë tëkmës monitoriaus jungiklis.
Vykusi suvirinimo procedűra sustabdyta ir sustabdomas kitř procedűrř paleidimas.
Veiksmas: patikrinkite, ar yra auđinimui skirto vandens ir siurblá.
Nesuderinami árenginiai
Prijungtas netinkamas vielos padavimo árenginys. Neleidţiama ájungti árenginio.
Veiksmas: prijunkite tinkamą laido padavimo árenginá.
Praëjo techninës prieţiűros laikas
Praëjo techninës prieţiűros laikas, numatytas kontaktiniam galiukui pakeisti.
Veiksmas: pakeiskite kontaktiná galiukŕ
Ryšio sutrikimas
Vidinë sistemos CAN magistralë laikinai nebeveikia dël per didelio ákrovio. Atliekama
suvirinimo procedűra sustabdoma.
Veiksmas: patikrinkite, ar visi árenginiai prijungti tinkamai. paleiskite árenginá iđ naujo
iđjungdami maitinimŕ. Jei klaidos pađalinti nepavyko, iđkvieskite tech. prieţiűros inţinieriř.
Virđyta matavimo reikđmës riba
Matavimo reikđmës virđijo ribas.
Veiksmas: patikrinkite, ar riba ir sujungimo kokybę nustatytos tinkamai.
- 66 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Klai­
dos
kodas
70
71
72
73
10.2
Apibűdinimas
Viršyta srovės matavimo reikšmės riba.
Srovės matavimo reikšmės viršijo ribas.
Veiksmas: patikrinkite, ar srovės riba nustatyta tinkamai, ir sujungimo kokybę.
Viršyta įtampos matavimo reikšmės riba.
Įtampos matavimo reikšmės viršijo ribas.
Veiksmas: patikrinkite, ar įtampos riba nustatyta tinkamai, ir sujungimo kokybę.
Viršyta galios matavimo reikšmės riba.
Galios matavimo reikšmės viršijo ribas.
Veiksmas: patikrinkite, ar galios riba nustatyta tinkamai, ir sujungimo kokybę.
Viršyta vielos padavimo srovės matavimo reikšmės riba.
Vielos padavimo srovės matavimo reikšmės viršijo ribas.
Veiksmas: patikrinkite, ar vielos padavimo srovės riba nustatyta tinkamai, ir sujungimo
kokybę.
Eksportavimas / importavimas
Pagrindinis meniu Priemonës Eksportavimas / importavimas
Eksportavimo / importavimo meniu galima perkelti informacijŕ á valdymo skydŕ ir iđ jo
naudojant USB atmintinć.
Gali bűti perkelta tokia informacija:
Suvirinimo duomenř rinkiniai
Sistemos nustatymai
Ribř nustatymas
Matavimř ribos
Klaidř ţurnalas
Kokybës funkcijř ţurnalas"
Gamybos statistika
Eksportavimas / importavimas
"
"
"
Eksportavimas
Sinergijos linijos
Eksportavimas / importavimas
Pagrindiniai nustatymai
"
"
Prijunkite USB atmintinę. Aprašymą apie tai, kaip prijungti USB atmintinę rasite 2.3
skyriuje. Pasirinkite eilutę su informacija, kurią reikia perkelti. Paspauskite
EKSPORTAVIMAS (EXPORT) arba IMPORTAVIMAS (IMPORT), priklausomai nuo
to, ar informacija turi bűti eksportuojama, ar importuojama.
- 67 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
EXPORT/IMPORT
WELD DATA SETS
SYSTEM SETTINGS
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
ERROR LOG
QUALITY FUNCTION LOG
PRODUCTION STATISTICS
SYNERGIC LINES
BASIC SETTINGS
EXPORT
10.3
IMPORT
QUIT
Failř tvarkyklë
Pagrindinis meniu Priemonës Failř tvarkyklë
Failř tvarkyklëje galite apdoroti informaciją ir USB atmintyje (C:\). Failř tvarkyklë
leidţia trinti ir kopijuoti suvirinimo ir kokybës duomenis rankiniu bűdu.
Kai USB atmintinë prijungta, ekrane rodomas pagrindinis atmintinës aplankas, jei dar
nebuvo pasirinktas kitas aplankas.
Valdymo skydas ásimena, kurioje failř tvarkyklës vietoje buvote pastarŕjá kartŕ, todël
kitŕ kartŕ atsidarć gráđite á tŕ pačiŕ vietŕ failř struktűroje.
FILE MANAGER
..
INFO
UPDATE
ALT.
QUIT
Norëdami nustatyti, kiek atmintyje lieka laisvos vietos, naudokitës funkcija
INFORMACIJA (INFO).
Atnaujinkite informaciją paspausdami NAUJINTI (UPDATE).
Kai norite ištrinti, pakeisti pavadinimą, sukurti naujŕ aplankŕ, kopijuoti ar ádëti,
paspauskite ALT (ALT.). Pasirodo sąrašas, iš kurio galite rinktis. Jei pasirenkama (..)
arba aplankas, galite tik kurti naujŕ aplankŕ arba á já ádëti iđ anksto nukopijuotŕ failŕ.
Jei pasirinkote failŕ, parinktys PERVADINTI (RENAME), KOPIJUOTI (COPY) arba
ÁDĖTI (PASTE) bus pridëtos, jei iđ anksto nukopijavote failą.
- 68 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
FILE MANAGER
Pasirinkite aplanką
arba failą ir paspauskite
ALT (ALT).
..
WeldData
NEW FOLDER
ErrorLog.xml
QData.xml
XWeldoffice.dat
INFO
UPDATE
Šis sąrašas rodomas, kai nuspaudžiate ALT (ALT).
ALT.
QUIT
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
10.3.1 Failo / aplanko trynimas
Pasirinkite failą arba aplankŕ, kuris turi bűti trinamas, ir paspauskite ALT (ALT).
Pasirinkite TRINTI (DELETE) ir paspauskite ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Failas / aplankas pašalintas. Kad aplankŕ bűtř galima iđtrinti, jis turi bűti tuđčias, t. y.
iđ pradţiř iđtrinkite aplanke esančius failus.
10.3.2 Failo / aplanko pervardijimas
Pasirinkite failŕ arba aplankŕ, kuris turi bűti pervardijamas, ir paspauskite ALT (ALT).
Pasirinkite PERVARDYTI (RENAME) ir paspauskite
ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Ekrane pasirodo klaviatűra. Naudodami kairëje esantá ratukŕ pakeiskite eilutć ir
rodykliř mygtukais judëkite á kairć ir á deđinć. Pasirinkite simbolá / funkcijŕ, kurie turi
bűti naudojami, ir paspauskite ENTER.
10.3.3 Naujo aplanko sukűrimas
Pasirinkite, kur naujas aplankas turi bűti patalpintas, ir paspauskite ALT (ALT).
Pasirinkite NAUJAS APLANKAS (NEW FOLDER) ir
paspauskite ENTER.
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
- 69 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Ekrane pasirodo klaviatűra. Naudodami kairëje esantá ratukŕ pakeiskite eilutć ir
rodykliř mygtukais judëkite á kairć ir á deđinć. Pasirinkite simbolá / funkcijŕ, kurie turi
bűti naudojami, ir paspauskite ENTER.
10.3.4 Failř kopijavimas ir ádëjimas
Pasirinkite failŕ, kuris turi bűti kopijuojamas, ir paspauskite ALT (ALT).
Pasirinkite KOPIJUOTI (COPY) ir paspauskite ENTER. COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Nustatykite ţymeklá ties aplanku, kuriame turi bűti patalpintas kopijuojamas failas, ir
paspauskite ALT (ALT).
Pasirinkite ÁDĖTI (PASTE) ir paspauskite ENTER.
COPY
PASTE
DELETE
RENAME
NEW FOLDER
Kopija išsaugoma kaip „Copy of“ ir originalus pavadinimas, pvz., Copy of
WeldData.awd.
10.4
Nustatymo ribř redagavimas
Pagrindinis meniu Priemonë Nustatymo ribř redagavimas
Điame meniu nustatote savo didţiausias ir maţiausias ávairiř suvirinimo metodř
reikđmes. Ribos negali bűti aukđčiau arba ţemiau reikđmiř, kurioms sukonfigűruotas
maitinimo đaltinis. Yra 50 iđsaugojimo vietř. Pasirinkite tuščios saugojimo vietos
eilutę ir paspauskite ENTER. Pasirinkite procesą (MIG/MAG, MMA, TIG) ir
paspauskite ENTER. MIG/MAG suvirinimui galima pasirinkti maks. ir min. átampos ir
vielos padavimo greičio reikđmes.
EDIT SETTING LIMITS
PROCESS
VOLTAGE
- MIN
- MAX
WIRE SPEED
- MIN
- MAX
STORE
MIG/MAG
8.0 V
60.0 V
0.8 M/MIN
25.0 M/MIN
AUTO
DELETE
QUIT
- 70 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Vykdomam MMA ir TIG suvirinimui gali bűti keičiamos maks. ir min. reikđmës.
Kai reikđmës pakeičiamos, paspauskite IĐSAUGOTI (STORE). Kai uţduodamas
klausimas, ar ribinë reikđmë turi bűti iđsaugota pasirinktoje saugojimo vietoje,
paspauskite NE (NO) arba TAIP (YES). Saugojimo vietos reikđmes galima pamatyti
apatinëje eilutëje. Tokiu atveju 2 saugojimo vieta MMA ribinëms reikđmëms yra
20ć394 A.
AUTOMATINIAM (AUTO) režimui ribos nustatomos automatiškai pagal ribas, kurios
buvo nustatytos kiekvienam suvirinimo metodui.
Kai paklausiama, ar nustatymo ribos turi bűti nustatomos automatiđkai, paspauskite
NE (NO) arba TAIP (YES) ir tada IĐSAUGOTI (STORE), jei nustatymai turi bűti
iđlaikomi.
10.5
Matavimo ribř redagavimas
Pagrindinis meniu Priemonës Matavimo ribř redagavimas
Điame meniu nustatote savo ávairiř suvirinimo metodř matavimo reikđmes. Yra 50
iđsaugojimo vietř. Pasirinkite tuščios saugojimo vietos eilutę ir paspauskite ENTER.
Pasirinkite procesą paspausdami ENTER. Tada pasirodţiusiame sŕrađe pasirinkite
suvirinimo procesŕ ir vël paspauskite ENTER.
Gali bűti pasirenkamos đios reikđmës:
MIG/MAG suvirinimui
átampa: min., maks., min. vidurkis, maks. vidurkis
srovë: min., maks., min. vidurkis, maks. vidurkis
išvestis: min., maks., min. vidurkis, maks. vidurkis
vielos padavimo árenginys: min., maks., min. vidurkis, maks. vidurkis
Patarimas: siekiant išvengti padavimo problemų, ypač automatinio suvirinimo metu, re­
komenduojama, kad maksimali reikšmė būtų suteikta padavimo įrenginio variklio sro­
vei. Didelė variklio srovė reiškia padavimo problemas. Norint suteikti tinkamą maksima­
lią reikšmę, rekomenduojama išstudijuoti variklio srovę vieno mėnesio suvirinimo
laikotarpiu. Tada suteikiama tinkama maksimali reikšmė.
MMA ir TIG suvirinimui
átampa: min., maks., min. vidurkis, maks. vidurkis
srovë: min., maks., min. vidurkis, maks. vidurkis
išvestis: min., maks., min. vidurkis, maks. vidurkis
Nustatykite pageidaujamŕ reikđmć vienu iđ deđinëje pusëje esančiř ratukř ir
paspauskite IĐSAUGOTI (STORE).
Dialogo laukelyje jűsř paklaus, ar norite iđsaugoti pasirinktŕ saugojimo vietŕ. Jei
norite išsaugoti reikšmę, paspauskite TAIP (YES). Saugojimo vietos reikđmes
galima pamatyti apatinëje eilutëje.
- 71 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
MEASURE LIMITS
1 - MIG
2 - TIG
3456724.0 - 34.0 VOLT, 90 - 120 AMP
2000 - 3000 Kw
QUIT
AUTOMATINIU (AUTO) režimu ribos nustatomos automatiškai pagal pastarąsias
naudotas matavimo reikšmes.
Kai paklausiama, ar matavimo reikđmës turi bűti nustatomos automatiđkai,
paspauskite NE (NO) arba TAIP (YES) ir tada IĐSAUGOTI (STORE), jei nustatymai
turi bűti iđlaikomi.
10.6
Gamybos statistika
Pagrindinis meniu Priemonës Gamybos statistika
Gamybos statistika iđsaugos bendro lanko laiko, bendro medţiagos kiekio ir
suvirinimo darbř kiekio informacijŕ nuo pastarosios atstatos. Joje taip pat iđsaugomi
duomenys apie pastarojo suvirinimo darbo lanko laikŕ ir panaudotos medţiagos
kieká. Informacijos tikslu taip pat rodomas apskaičiuotas lydytos vielos medžiagos
kiekis ilgio vienetui kai buvo atlikta pastaroji atstata.
Suvirinimo darbř kiekis nedidëja, jei lanko laikas buvo trumpesnis, nei 1 sekundë.
Dël đios prieţasties panaudotos medţiagos kiekis trumpam đio tipo suvirinimui
nerodomas. Tačiau medţiagos sunaudojimas ir laikas átraukti á bendrŕjá medţiagos
sunaudojimŕ ir laikŕ.
PRODUCTION STATISTICS
LAST WELD
ARC TIME
CONSUMED WIRE
BASED ON
NUMBER OF WELDS
LAST RESET
RESET
0s
0g
0 g/m
0s
0g
0
081114
UPDATE
TOTAL
08:38:03
QUIT
- 72 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Kai nuspaudžiate ATSTATA (RESET), visi skaitikliai atstatomi. Data ir laikas rodo
pastarąją atstatą.
Jei neatstatote skaitikliř, jie automatiđkai atstatomi, kai vienas iđ jř pasiekia didţiausiŕ
reikđmć.
Didžiausios skaitikliř reikđmës
Laikas
Svoris
Kiekis
999 valandos, 59 minutës, 59 sekundës
13350000 gramř
65535
Medžiagos suvartojimas neskaičiuojamas, kai naudojamos konkrečios kliento siner­
gijos linijos.
10.7
Kokybës funkcijos
Pagrindinis meniu Priemonës Kokybës funkcijos
Kokybës funkcijos iđsaugo informacijŕ apie ávairius ádomius atskirř suvirinimo darbř
duomenis.
Šios funkcijos yra tokios:
suvirinimo pradžios laikas;
suvirinimo trukmë;
didţiausia, maţiausia ir vidutinë srovë suvirinimo metu;
didţiausia, maţiausia ir vidutinë átampa suvirinimo metu;
didţiausia, maţiausia ir vidutinë iđvestis suvirinimo metu.
Tam, kad bűtř galima apskaičiuoti karđčio ávestá, pasirinktas suvirinimas
paţymimas. Pereikite iđ vieno suvirinimo á kitŕ virđutiniu deđinës pusës ratuku (#) ir
sureguliuokite jungties ilgá apatiniu ratuku (*). Paspauskite ATNAUJINTI (UPDATE)
ir suvirinimo árenginys apskaičiuos pasirinkto suvirinimo karđčio ávestá.
Suvirinimo darbř skaičius nuo pastarosios atstatos rodomas apatinëje eilutëje. Gali
bűti iđsaugota maţdaug 100 suvirinimo darbř informacija. Jei atliekama daugiau kaip
100 suvirinimo darbř, pirmasis iđtrinamas. Kad suvirinimas bűtř áregistruotas, jis turi
trukti ilgiau, kaip sekundć.
Pastarasis ásimintas suvirinimo darbas rodomas ekrane, nors taip pat galima pereiti
prie kitř ásimintř suvirinimo darbř. Visi žurnalai ištrinami, kai nuspaudžiate ATSTATA
(RESET).
- 73 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Suvirinimo duomenř grafiko aprađymas
Kiekvienas suvirinimo duomenř grafikas gali bűti su trumpu aprađymu. Meniu
NUSTATYTI (SET) ir REDAGUOTI APRAĐYMŔ (EDIT DESCRIPTION) kŕ tik
iđkviestam suvirinimo duomenř grafikui naudojant integruotŕ klaviatűrŕ gali bűti
suteiktas ne daugiau kaip 40 simboliř aprađymas. Esamą aprašymą taip pat galima
keisti arba trinti.
Jei prašomas grafikas yra su aprašymu, tai nurodoma meniu languose ATMINTIS
(MEMORY), MATAVIMAS (MEASURE) ir NUOTOLINIS (REMOTE), o ne suvirinimo
duomenř parametruose, kurie kitu atveju bűtř rodomi.
10.7.1 Kokybës duomenř iđsaugojimas
Pagrindinis meniu Priemonës Eksportavimas / importavimas
Valdymo skyde sukurti failai išsaugomi xml formatu. Tam, kad USB atmintukas
veiktř, jis turi bűti suformuotas kaip FAT. Valdymo skydas gali būti naudojamas su
ESAB programine įranga „WeldPoint“, užsakoma atskirai.
USB atmintinës prijungimas prie valdymo skydo, ţr. 10.3 skyriř „Failř tvarkyklë“.
EXPORT/IMPORT
Pasirinkite KOKYBĖS
FUNKCIJŘ ŢURNALAS
(QUALITY FUNCTION
LOG), paspauskite
EKSPORTUOTI
(EXPORT).
WELD DATA SETS
SYSTEM SETTINGS
SETTING LIMITS
MEASURE LIMITS
ERROR LOG
QUALITY FUNCTION LOG
PRODUCTION STATISTICS
SYNERGIC LINES
BASIC SETTINGS
EXPORT
QUIT
Visas kokybës duomenř rinkinys (informacija apie maţdaug 100 pastarřjř suvirinimo
darbř), iđsaugotas valdymo skyde, dabar iđsaugomi USB atmintinëje.
Failas yra aplanke, pavadintame „QData“. „QData“ sukuriamas automatiškai, kai
prijungiate USB atmintinę.
Daugiau apie kokybës funkcijŕ skaitykite skyriuje 9.12.
- 74 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
10.8
Naudotojo nustatyti sinergijos duomenys
Pagrindinis meniu ! Priemonës ! Naudotojo nustatyti sinergijos duomenys
Galima sukurti savo sinergijos linijas vielos padavimo greičio ir átampos atţvilgiu.
Galima iđsaugoti ne daugiau kaip deđimt sinergijos linijř.
Nauja sinergijos linija sukuriama atliekant du veiksmus:
1. Nustatykite naujŕ sinergijos linijŕ, nurodydami átampos / vielos padavimo
koordinačiř numerá, ţr. tađkus AćD điame paveikslëlyje:
Átampa
Vielos padavimas
2. Nurodykite vielos / dujř kombinacijŕ, kuriai turi bűti taikoma sinergijos linija.
10.8.1 Nurodykite átampos / vielos koordinates
Norint sukurti sinergijos liniją trumpo / purškiamojo lanko metodui reikalingos
keturios koordinatës; impulsiniam metodui reikia dviejř koordinačiř. Tada đios
koordinatës turi bűti iđsaugomos suvirinimo duomenř atmintyje atskirais suvirinimo
duomenř numeriais.
Trumpas / purškiamasis lankas
Iđkelkite pagrindiná meniu ir pasirinkite MIG/MAG metodŕ TRUMPAS /
PURĐKIAMASIS.
Pasirinkite pageidaujamas átampos ir vielos padavimo greičio reikđmes pirmajai
koordinatei.
Atidarykite ATMINTIES (MEMORY) meniu ir iđsaugokite pirmŕjŕ koordinatć,
suteikdami bet koká numerá.
Keturios trumpos / purđkiamojo lanko linijos koordinatës gali bűti
iđsaugomos bet kuriuo numeriu. Pristatymo iš gamyklos metu joms suteikti
numeriai 96, 97, 98 ir 99.
Didesnio suvirinimo duomenř numerio átampos ir vielos padavimo greičio
reikđmës turi bűti didesnës, nei artimiausio ţemesnio suvirinimo duomenř
numerio.
Visř keturiř suvirinimo duomenř numeriř suvirinimo parametrř indukcija ir
reguliatoriaus tipo reikđmë turi bűti tokia pati.
Nustatykite reikiamř koordinačiř numerá ir pereikite prie skyriaus 10.8.2
„Tinkamos vielos / dujř kombinacijos nurodymas“.
- 75 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Impulsai
Iđkelkite pagrindiná meniu ir pasirinkite MIG/MAG metodŕ IMPULSINIS.
Pasirinkite pageidaujamas átampos ir vielos padavimo greičio reikđmes pirmajai
koordinatei.
Atidarykite ATMINTIES meniu ir iđsaugokite pirmŕjŕ koordinatć, suteikdami bet
koká numerá.
Didesnio suvirinimo duomenř numerio átampos, vielos padavimo greičio,
impulso daţnio, impulso amplitudës ir foninës srovës reikđmës turi bűti
didesnës, nei artimiausio ţemesnio suvirinimo duomenř numerio.
Abiejř suvirinimo duomenř numeriř suvirinimo parametrř impulso laikas, „Ka“,
„Ki“ ir „slope“ reikđmë turi bűti tokia pati.
Nustatykite reikiamř koordinačiř numerá ir pereikite prie skyriaus 10.8.2
„Tinkamos vielos / dujř kombinacijos nurodymas“.
10.8.2 Tinkamos vielos / dujř kombinacijos nurodymas
MAKE CUSTOMISED SYNERGIC LINES
Nustatykite ţymeklá ties
eilute VIELOS TIPAS
(WIRE TYPE) ir pa­
spauskite ENTER.
WIRE TYPE
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
SYNERGIC DESIGN
STORE
SCHEDULE
SCHEDULE
SCHEDULE
SCHEDULE
Fe
CO2
0.6 mm
96
97
98
99
1
2
3
4
DELETE
QUIT
Pasirinkite sąraše esamą alternatyvą ir paspauskite
ENTER.
Fe
Ss 18%Cr 8%Ni
Ss duplex
Al Mg
Al Si
Metal cored Fe
|
|
|
Tuo pačiu bűdu pasirinkite APSAUGINES DUJAS
(SHIELDING GAS) ir paspauskite ENTER.
CO2
Ar 18%CO2
Ar2%O2
Ar
He
ArHeO2
|
|
|
- 76 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
Tuo pačiu bűdu pasirinkite VIELOS MATMENIS
(WIRE DIAMETER) ir paspauskite ENTER.
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
mm
mm
mm
mm
mm
mm
|
|
|
Pasirinkite eilutę 1 SINERGIJOS KONSTRUKCIJOS GRAFIKAS (SYNERGIC
DESIGN SCHEDULE 1) ir paspauskite IŠSAUGOTI STORE (STORE).
Operacija baigta ć sinergijos linija buvo nustatyta.
PASTABA! Kiekvienu impulsinio metodo atveju reikalinga atitinkama trumpa /
purškiamosios linijos sinergija.
Kai impulsiniame metodui sukuriate naują sinergijos liniją, visada gausite įspėjamąjį
pranešimą, nurodantį, kad atitinkama linija nebuvo sukurta trumpam / purškiamojo
lanko metodui. Pranešimas atrodys taip: ĮSPĖJIMAS! Nëra atitinkamos trumpo /
purđkiamojo lanko sinergijos linijos.
10.8.3 Savo vielos / dujř alternatyvos sukűrimas
Vielos / dujř alternatyvř sŕrađŕ galima iđplësti iki deđimties savo sukurtř alternatyvř.
Kiekvieno sąrašo apačioje yra tuščia eilutę (---). Nustatydami ţymeklá ties đia eilute
ir paspausdami ENTER gaunate prieigŕ prie klaviatűros, kuri jums leidţia ávesti savo
alternatyvas.
Pasirinkite eilutę --- ir paspauskite ENTER.
Ar15%CO2
Ar8%O2
Ar30%He
Ar30%He2%H2
Ar30%HeO5%CO2
---
|
|
|
Valdymo skydo klaviatűra naudojama taip:
Naudodami kairës pusës ratukŕ ir
rodykliř mygtukus nustatykite ţymeklá
ties pageidaujamu klaviatűros
simboliu. Paspauskite ENTER. Tokiu
bűdu áveskite visŕ simboliř eilutć,
kuriŕ gali sudaryti ne daugiau kaip 16
ţenklř.
Paspauskite ATLIKTA (DONE).
Alternatyva, kuriai suteikëte
pavadinimŕ, gali bűti matoma sŕrađe.
Ištrinkite pavadintą alternatyvą tokiu bűdu:
Pasirinkite savo vielos / dujř alternatyvŕ iđ atitinkamo sŕrađo.
Paspauskite TRINTI (DELETE).
PASTABA! Pavadintos vielos / dujř alternatyvos ištrinti negalima, jei ji átraukta á
suvirinimo duomenř rinkiná, kuris điuo metu yra darbinëje atmintyje.
- 77 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
10.9
Kalendorius
Pagrindinis meniu ! Priemonës ! Kalendorius
Čia nustatoma data ir laikas.
Pasirinkite eilutć, kuri turi bűti nustatyta: metai,
mënuo, diena, valanda, minutës ir sekundës.
Naudodami vienŕ iđ deđinës pusës ratukř
nustatykite tinkamŕ reikđmć. Paspauskite
NUSTATYTI (SET).
10.10 Naudotojo paskyros
Pagrindinis meniu ! Priemonës ! Naudotojo paskyros
Kartais itin svarbu kokybës prasme, kad maitinimo đaltinio negalëtř naudoti
neágalioti asmenys.
Điame meniu áregistruojamas naudotojo vardas,
paskyros lygis ir slaptaţodis.
Pasirinkite NAUDOTOJO VARDAS (USER NAME)
ir paspauskite ENTER. Nusileiskite iki tuđčios
eilutës ir paspauskite ENTER. Naudodami
klaviatűrŕ árađykite naujŕ naudotojo vardŕ
naudodami kairës pusës ratukŕ, deđiniŕjŕ ir kairiŕjŕ
rodykles ir paspauskite ENTER. Yra vietos 16 naudotojř paskyrř. Kokybës duomenř
failuose matysis, kurie naudotojai atliko konkretř suvirinimo darbŕ.
Eilutėje PASKYROS LYGIS (ACCOUNT LEVEL) pasirinkite tarp:
Administratorius
neribota prieiga (gali pridėti naujus naudotojus)
Vyresnysis naudotojas
prieigos teisės viskam, išskyrus:
kodo uţraktas
keli vielos padavimo árenginiai
kalendorius
naudotojo paskyros
Įprastas naudotojas
gali naudotis Matavimo meniu
Naudodami klaviatűrŕ eilutëje NAUDOTOJO SLAPTAŢODIS (USER PASSWORD)
áveskite slaptaţodá. Kai ájungiamas maitinimo đaltinis ir suaktyvinamas valdymo
skydas, ekrane bus prađoma ávesti slaptaţodá.
Jei pasirenkate, kad đios funkcijos naudoti nenorite ir kad maitinimo đaltinis ir
valdymo skydu galëtř naudotis visi naudotojai, pasirinkite NAUDOTOJO PASKYROS
IĐJUNGTOS (USER ACCOUNTS OFF).
- 78 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
10.11 Keisti naudotoją
Kai NAUDOTOJO PASKYROS (USER ACCOUNTS) yra įjungtos (ON), rodomas šis
meniu. Jame galima keisti naudotoją. Įveskite naudotojo slaptažodį ir prisijunkite
arba pasirinkite UŽDARYTI (QUIT), kad grįžtumėte į priemonių meniu.
10.12 Įrenginio informacija
Pagrindinis meniu ! Priemonės ! Įrenginio informacija
Šiame meniu galite matyti tokią informaciją:
mašinos ID;
mazgo ID;
2 = maitinimo šaltinis;
3 = vielos padavimas
8 = valdymo skydas
Programinės įrangos versija
UNIT INFORMATION
Machine ID
Node ID
44
23
5
8
2
3
Software Version
1.00A
2.00 A
1.18A
WELD DATA UNIT
QUIT
- 79 bi23q
© ESAB AB 2012
LT
11
ATSARGINIŲ DALIŲ UŽSAKYMAS
Remontuoti ir prižiūrėti elektros sistemą turi įgaliotas ESAB techninės priežiūros
specialistas.Naudokite tik originalias atsargines ir keičiamąsias ESAB detales.
U82 sukurtas ir išbandytas pagal tarptautinius ir Europos standartus 60974-1 ir
60974-10. Priežiūros arba remonto darbus atlikęs aptarnavimo skyrius privalo uľti­
krinti, kad gaminys vėl atitiktų nurodytą standartą.
Atsargines detales galite užsakyti iš savo artimiausio ESAB platintojo, žr. šios
publikacijos paskutinį puslapį.
- 80 bi23q
© ESAB AB 2012
U82
Meniu
NO TAG81
MIG/MAG
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
WIRE TYPE
SYNERGY GROUP
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
Short/Spray
SET
Voltage
Wire speed
Inductance
Control type
Synergic Mode
Start data
- gas preflow
- creep start
- hot start
- touch sense current
- soft start
Stop data
- crater fill
- burn back time
- termination
final pulse
- pinch off pulse
SCT
- gas postflow
Setting limits
Measure limits
Spot welding
Edit description
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
Fe
STANDARD
Ar+8%CO2
1/16”
MEMORY
FAST
MODE
Pulse
Superpulse
SET
SET
Voltage
Wire speed
Pulse current
Pulse time
Pulse frequency
Background current
Slope
Synergic Mode
Internal constants
-Ka
-Ki
Start data
- gas preflow
- creep start
- soft start
- hot start
- touch sense current
Stop data
- crater fill
- termination
- final pulse
- pinch off pulse
- SCT
- burn back time
- gas postflow
Setting limits
Measure limits
Spot welding
Edit description
81
Voltage
Wire speed
Pulse current
Pulse time
Pulse frequency
Background current
Slope
Synergic Mode
Phase weldtime
Internal constants
-Ka
-Ki
Start data
- gas preflow
- creep start
- hot start
- soft start
- touch sense
Stop data
- crater fill
- termination
- final pulse
- pinch off pulse
- SCT
- burn back time
- gas postflow
Setting limits
Spot welding
Edit description
© ESAB AB 2012
U82
MMA
MMA
PROCESS
METHOD
ELECTRODE TYPE
ELECTRODE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MMA
DC
BASIC
3.2 MM
MEMORY
FAST
MODE
MMA DC
SET
Current
Arc Force
Min current factor
Control type
Synergic mode
Hot start
Setting limits
Measure limits
Edit description
82
© ESAB AB 2012
U82
TIG
TIG
PROCESS
METHOD
START METHOD
GUN TRIGGER MODE
CONFIGURATION TOOLS SET
MEASURE
TIG Constant I
SET
Current
Slope up time
Slope down time
Gas preflow
Gas postflow
Setting limits
Measure limits
Edit description
TIG
CONSTANT I
HF-START
4-STROKE
MEMORY
FAST
MODE
TIG Pulsed I
SET
Current
Background current
Pulse time
Background time
Slope up time
Slope down time
Gas preflow
Gas postflow
Setting limits
Measure limits
Edit description
83
© ESAB AB 2012
U82
GOUGING
GOUGING
PROCESS
ELECTRODE DIAMETER
CONFIGURATION TOOLS SET
MEASURE
GOUGING
5 mm
MEMORY
FAST
MODE
Gouging
SET
Voltage
Synergic mode
Inductance
Control type
Setting limits
Measure limits
Edit description
84
© ESAB AB 2012
U82
CONFIGURATION -
TOOLS
MIG/MAG
PROCESS
METHOD
QSET
WIRE TYPE
SYNERGY GROUP
SHIELDING GAS
WIRE DIAMETER
CONFIGURATION "
TOOLS SET
MEASURE
MIG/MAG
SHORT/SPRAY
OFF
Fe
STANDARD
Ar+8%CO2
1/16”
MEMORY
MIG/MAG
MMA
TIG
GOUGING
FAST
MODE
Configuration
Tools
Language
Code lock
Remote controls
MIG/MAG defaults
-gun trigger mode
-4-stroke configuration
-soft keys configuration
-volt.measure in pulsed
-AVC feeder
-release pulse
MMA defaults
-droplet welding
Fast mode soft buttons
Double start sources
Panel remote enable
WF Supervision
Auto save mode
Trigger welddata switch
Multiple wire feeders
Quality functions
Maintenance
Unit of length
Measure value frequency
Register key
Error category config
Error log
Export/import
-weld data sets
-system settings
-setting limits
-measure limits
-error log
-quality function log
-production statistics
-synergic lines
-basic settings
File manager
Setting limit editor
Measure limit editor
Production statistics
Quality functions
User defined synergic data
Calendar
User accounts
Unit information
85
© ESAB AB 2012
U82
Functional differences
NO TAG
Functions
U82 Basic
U82 Plus
Super Pulse
No
Yes
Limit editor
Yes
Yes
File manager
No
Yes
Auto save mode
No
Yes
Release pulse
Yes
Yes
Synergic lines
Basic package = 92 lines
Complete no of available lines
User defined synergic data
No
Yes
Production statistics
No
Yes
86
© ESAB AB 2012
U82 Basic - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Stainless solid wire (Ss)
Shielding gas
CO2
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar + 2%O2
Ar + 2% CO2
Ar
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Silicon-alloyed aluminium wire Ar
(AlSi)
Ar + 50% He
Metal powder cored wire (Fe) Ar + 18% CO2
Ar+ 8% CO2
Rutile flux cored wire (Fe)
Ar + 18% CO2
Basic flux cored wire (Fe)
CO2
Ar + 18% CO2
Metal powder cored stainless Ar + 8% CO2
wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% CO2
Silicon bronze (CuSi3)
Ar
Ar + 1%O2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
Wire diameter (mm)
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1.6*
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4*
1.4*
1.4*
1.4*
1.4*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.6*
1.2
1.2
U82 Basic - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1. 6*
Stainless wire (Ss)
Ar + 2%O2
Ar + 2% CO2
0,8 1.0
0,8 1.0
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Ar
1.0 1.2 1.6*
Silicon-alloyed aluminium
wire (AlSi)
Ar
Ar + 50% He
1,0 1.2 1.6*
1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.2 1.4* 1.6*
1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored
stainless wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 8% CO2
1.2
1.2
1.2
Silicon bronze (CuSi3)
Ar
Ar + 1% O2
1.0 1.2
1.0 1.2
1.2 1.6*
1.2 1.6*
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
87
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG welding with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Stainless solid wire (Ss)
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Shielding gas
CO2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar + 15% CO2 + 5%O2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 2% CO2
Ar + 5% O2
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3%CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
Ar + 2% O2
Ar + 30%He +1%O2
Ar
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Silicon-alloyed aluminium wire Ar
(AlSi)
Ar + 50% He
Metal powder cored wire (Fe) Ar + 18% CO2
Ar+ 8% CO2
Rutile flux cored wire
CO2
(Fe)
Ar + 18% CO2
Basic flux cored wire
CO2
(Fe)
Ar + 18% CO2
SELF-SHIELDING
Stainless flux cored wire
Ar + 18% CO2
(Ss)
Ar+ 8% CO2
SELF-SHIELDING
Duplex rutile flux
Ar + 18% CO2
cored wire (Ss)
Metal powder cored stainless Ar + 8% CO2
wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 18% CO2
Ar + 2% CO2
Nickel base
Ar + 50% He
Silicon bronze (CuSi3)
Ar + 1%O2
Ar
Copper and aluminum wire
Ar
(CuAl8)
Ar + 1%O2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
88
Wire diameter (mm)
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
1.0 1.2
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
1.0
1.0
0.9 1.0 1.2 1.6*
0.9
0.9
1.0
1.0
1.2
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6*
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.4*
1.4*
1.2
1.2
1.6*
1.2 1.6*
1.2 1.6*
1.4* 1.6*
1.4* 1.6*
1.6*
1.6*
1.4* 1.6*
1.4* 1.6*
2.4*
1.2
1.2
1.2
1.2
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG welding with PULSE
Wire type
Low alloy or unalloyed wire
(Fe)
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Ar + 18% CO2
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 5%O2 + 5% CO2
Ar + 8% CO2
Ar + 23% CO2
Ar +16% CO2
Ar + 25% CO2
Ar + 5%O2
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.8
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2 1.6*
1.2 1.6*
1. 6*
1.2 1.6*
1.2 1. 6*
1.6*
1.6*
Stainless wire (Ss)
Ar + 2%O2
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2% CO2
Ar + 3% CO2 + 1%H2
Ar + 32%He + 3%CO2 + 1% H2
0,8
0.8
0,8
0.8
0.8
0.9
0,9
0.9
0.9
0.9
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2
1.2
1.2
1.2
1.2
Stainless duplex wire
(Ss Duplex)
Ar + 30%He + 1%O2
Ar + 2%O2
1.0
1.0
Magnesium-alloyed
aluminium wire (AlMg)
Ar
Ar + 50%He
0.8 0.9 1.0 1.2 1.6*
1.2
Silicon-alloyed aluminium
wire (AlSi)
Ar
Ar + 50% He
0,9 1,0 1.2 1.6*
0.9 1.0 1.2 1.6*
Metal powder cored wire
(Fe)
Ar + 18% CO2
Ar + 8% CO2
1.0 1.2 1.4* 1.6*
1.0 1.2 1.4* 1.6*
Metal powder cored
stainless wire (Ss)
Ar + 2% O2
Ar + 2% CO2
Ar + 8% CO2
1.2
1.2
1.2
Nickel base
Ar
Ar + 50% He
Ar + 30% He + 2%H2
Ar + 30% He + 0.5%CO2
1.0 1.2
0.9 1.0 1.2
1.0
1.0
Silicon bronze (CuSi3)
Ar + 1% O2
Ar
1.0 1.2
1.0 1.2
Stainless wire (13964)
Ar + 8%O2
1.0LOW 1.0HIGH
Copper and aluminum wire
(CuAl8)
Ar
Ar + 1%O2
1.0 1.2
1.0 1.2
1.2
1.6*
1.6*
1.6*
1.6
1.6
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 4002c, 5000i, 5002c, 6502c
MMA welding
Electrode type
Basic
Rutile
Cellulose
Electrode diameter (mm)
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0*
1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 4.5 5.0 5.6* 6.0* 7.0*
2.5 3.2
*) Only for Mig 4000i, 4001i, 5000i
Carbon, arc air
Electrode diameters (mm) 4.0
5.0
6.0
8.0 10.0 13.0
89
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with SHORT-/SPRAYARC
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Al Mg
Ar
1.2, 1.6
Al Si
Ar
1.2, 1.6
CuSi 3
Ar
0.8, 1.0
CuAl 8
Ar
1.0
CuSi 3
Ar + 1% CO2
0.8, 1.0
Fe
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 18% CO2
1.2, 1.4
Fe MCW 14.13
Ar + 8% CO2
1.2, 1.4
SS 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
SS 307
Ar + 2% O2
0.8, 1.0, 1.2
SS 308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 430 Lnb-Ti
Ar + 2% CO2
1.0
SS 430 LNb
Ar + 2% CO2
1.0
SS 430 Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
U82 Plus - MIG/MAG - ROBOT synergy group - with PULSE
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Al Mg
Ar
1.2, 1.6
Al Si
Ar
1.2, 1.6
CuAl 8
Ar
1.0
CuSi 3
Ar + 1% CO2
1.0
Fe
Ar + 18% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
Fe
Ar + 8% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 307
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0, 1.2
SS 308LSi
Ar + 2% CO2
0.8, 0.9, 1.0, 1.2
SS 430 LNb
Ar + 2% CO2
0.8, 1.0
SS 430 Ti
Ar + 2% CO2
0.9, 1.0
90
© ESAB AB 2012
U82 Plus - MIG/MAG - SAT synergy group
Wire type
Shielding gas
Wire diameter (mm)
Work area m/min
Fe
Ar + 8% CO2
1.0
16 - 25
Fe
Ar + 18% CO2
1.0
16 - 25
Fe
Ar + 8% CO2
0.9
16 - 29
Fe
Ar + 18% CO2
0.9
17 - 29
Fe
Ar + 8% CO2
0.8
19 - 29
Fe
Ar + 18% CO2
0.9
19 - 29
SS 307
Ar + 2% O2
0.8
20 - 26
SS 307
Ar + 2% O2
1.0
12 - 21
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.2
6.5 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.2
7 - 14
Fe MCW 14.11
Ar + 8% CO2
1.4
5.9 - 12
Fe MCW 14.11
Ar + 18% CO2
1.4
6.6 - 12
SS 430LNb
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 25
SS 430Ti
Ar + 2% O2
0.9
16 - 27
SS 430Ti
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 25
SS 430 Ti-LNb
Ar + 2% O2
1.0
14.2 - 27.5
SS 308LSi
Ar + 2% O2
1.0
15-27.5
SS 308LSi
Ar + 2% O2
0.9
16 - 28
SS 308LSi
Ar + 2% O2
0.8
18 - 29.5
91
© ESAB AB 2012
U82
Užsakymo numeris
Ordering no.
Denomination
0460 820 880
Control panel Aristo U82 *
0460 820 881
Control panel Aristo U82 Plus *
0460 820 882
Control panel Aristo U82 Plus I/O *
0460 896 170
Instruction manual SE
0460 896 171
Instruction manual DK
0460 896 172
Instruction manual NO
0460 896 173
Instruction manual FI
0460 896 174
Instruction manual GB
0460 896 175
Instruction manual DE
0460 896 176
Instruction manual FR
0460 896 177
Instruction manual NL
0460 896 178
Instruction manual ES
0460 896 179
Instruction manual IT
0460 896 180
Instruction manual PT
0460 896 181
Instruction manual GR
0460 896 182
Instruction manual PL
0460 896 183
Instruction manual HU
0460 896 184
Instruction manual CZ
0460 896 185
Instruction manual SK
0460 896 186
Instruction manual RU
0460 896 187
Instruction manual US
0460 896 189
Instruction manual EE
0460 896 190
Instruction manual LV
0460 896 191
Instruction manual SI
0460 896 192
Instruction manual LT
0460 896 193
Instruction manual CN
0460 896 088
Instruction manual TR
0459 839 037
Spare parts list
* For functional differences, see page 86
The instruction manuals are available on the Internet at www.esab.com.
92
© ESAB AB 2012
U82
Priedai
Extension cable (connectors included)
7.5 m 12-poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 877 891
Adapter set 230 V AC / 12 V DC, for control 0457 043 880
box . . .
(for training with the control box disconnected
from the machine).
USB Memory stick Gb 2
93
0462 062 001
© ESAB AB 2012
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising