ESAB | A6 VEC | Instruction manual | ESAB A6 VEC Brugermanual

ESAB A6 VEC Brugermanual
A6 VEC
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 393 101 2012-09-27
Manuel d'instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l'uso
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσεως
Valid for serial no. 0916-xxx-xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
ΕΛΛΗΝΙΚΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo-nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
∆ιατηρείται το δικαίωμα τροποπίησης προδιαγραφών Χωρίς προειδοποίηση.
-- 2 --
NORSK
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
32
34
Allment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A6 VEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Motoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Momentøkning ved skifte av induktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bestanddeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilbehør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
37
37
38
39
40
3 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
3.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Monteringsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3 Tilkoblingsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
42
42
43
4 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
4.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
5 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
5.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Kulelagrenes levetid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
44
6 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
MÅLSKISSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
SLITEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
RESERVDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
TOCn
-- 31 --
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de
ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstyr. Denne
anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrets funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan bli
sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
hga3d1na
- 32 -
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY - Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL - Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
hga3d1na
- 33 -
NO
2
INNLEDNING
2.1
Allment
A6 VEC er en av A6-systemets hovedkomponenter. Forskjellige varianter av
motorturtall og utvekslingsforhold gjør det mulig å justere turtallsområdet.
A6 VEC fås med eller uten gir som kan kobles fra.
A6 VEC, motor med gir, er en separat magnetisert likestrømsmotor med kombinert
reduksjonsgir og snekkedrev. Den kan kobles om for 42 eller 75 V DC
tilkoblingsspenning og er beregnet på bruk sammen med ESABs regulatorer PEG1
(42 V DC), PEH (42 V DC), PEF (75 V DC), PTF (75 V DC) og PEK (42 V DC).
2.2
Tekniske data
Arbeidsområde
Spenning
8,5 -- 75 V DC eller 8,5 -- 42 V DC
Turtall ved 75 V
fra ca. 500 o/min til mærketurtall
Turtall ved 42 V
fra ca. 250 o/min til mærketurtall
Utgående turtall
se Tabell 1 og 2
Temperaturklasse
E (120° ) i overrensstemmelse med SEN 2601
Beskyttelsesklasse
Motor
IP 21 standard
Gir
IP 52
Belastning utgående akseltapp
Standard
Kulelager SKF 6305. Dynamisk bæreevne 1760 kg
Spesialutførelse
Rullelager SKF 21305. Dynamisk bæreevne 3350 kg
Trykkluftstilkobling for frakobling av gir
Lufttrykk
0,2 -- 1,0 MPa (2 --10 bar)
Slangediameter
6,4 mm
Vekt, ikke--frakoblingsbart gir
9 kg
Vekt, frakoblinsbart gir
11 kg
Lydtrykk, A--veid
69 dB
Andre tekniske data
se Tabell 1 og 2
hga3d1na
- 34 -
NO
Tabell 1
Maksimalt tillatt dreiemoUtvekslingsfor- ment på
hold
utgående akseltapp 1)
42 V DC
Motor
Merketurtall
Utgangseffekt
ved forskjellige ved merkankervarianter spennning
672:1
312:1
156:1
74:1
Gir
Ankerstrøm
ved merkespenning 2)
Justeringsområde for turtall
på utgående
akseltapper 3)
Nm
o/min
W
A DC
o/min
50
1000
36
1,6
0,2 - 1,5
50
1500
50
2,2
0,2 - 3,0
50
2000
73
2,9
0,2 - 3,7
50
3000
97
3,9
0,3 - 5,2
50
4000
120
4,5
0,3 - 6,4
50
8000
65
4,5
0,3 - 12,0
65
1000
36
1,6
0,3 - 3,2
65
1500
50
2,2
0,3 - 6,4
65
2000
73
2,9
0,3 - 8,0
65
3000
97
3,9
0,6 - 11,0
65
4000
120
4,5
0,6 - 14,0
65
8000
65
4,5
0,6 - 27,0
40
1000
36
1,6
0,6 - 6,4
40
1500
50
2,2
0,6 - 13,0
40
2000
73
2,9
0,6 - 16,0
40
3000
97
3,9
1,3 - 22,0
40
4000
120
4,5
1,3 - 28,0
40
8000
65
4,5
1,3 - 53,0
20
1000
36
1,6
1,4 - 14,0
20
1500
50
2,2
1,4 - 27,0
20
2000
73
2,9
1,4 - 34,0
20
3000
97
3,9
2,7 - 47,0
20
4000
120
4,5
2,7 - 58,0
20
8000
65
4,5
2,7 - 112,0
1) For helkapslet motor skjer redusering i overensstemmelse med tabell 3 og 4.
2) Det er ikke tatt hensyn til gjentatt start.
3) Ved tyristorregulator, dobbel likeretting og seriekoblet induktor 5,7 mH.
hga3d1na
- 35 -
NO
Tabell 2
Maksimalt tillatt dreiemoUtvekslingsfor- ment på
hold
utgående akseltapp 1)
75 V DC
Motor
Merketurtall
Utgangseffekt
ved forskjellige ved merkeankervarianter spenning
672:1
312:1
156:1
74:1
Gir
Ankerstrøm
ved merkespenning 2)
Justeringsområde for turtall
på utgående
akseltapper 3)
Nm
o/min
W
A DC
o/min
50
2000
65
1,2
1,0 - 3,0
50
3000
97
1,6
0,4 - 4,5
50
4000
110
1,9
0,2 - 6,0
50
6000
145
2,6
0,5 - 9,0
50
8000
170
3,4
0,3 - 12,0
65
2000
65
1,2
2,1 - 6,4
65
3000
97
1,6
0,8 - 9,6
65
4000
110
1,9
0,4 - 12,8
65
6000
145
2,6
1,0 - 19,2
65
8000
170
3,4
0,6 - 25,7
40
2000
65
1,2
4,3 - 12,8
40
3000
97
1,6
1,5 - 19,2
40
4000
110
1,9
0,9 - 25,6
40
6000
145
2,6
2,1 - 38,4
40
8000
170
3,4
1,3 - 51,3
20
2000
65
1,2
9,0 - 27,0
20
3000
97
1,6
3,4 - 40,5
20
4000
110
1,9
1,8 - 54,0
20
6000
145
2,6
4,5 - 81,0
20
8000
170
3,4
2,7 - 108,0
1) For helkapslet motor skjer redusering i overensstemmelse med tabell 3 og 4.
2) Det er ikke tatt hensyn til gjentatt start.
3) Ved tyristorregulator, dobbel likeretting og seriekoblet induktor 5,7 mH.
hga3d1na
- 36 -
NO
2.3
A6 VEC
A6 VEC kan leveres med akseltappen montert enten på høyre (H) eller venstre (V)
side eller på begge sidene (D), se figurene nedenfor.
Varianten med bare en akseltapp (høyre- eller venstremontert) kan utstyres med
manuell eller pneumatisk frakobling.
Frakoblingsspaken kan plasseres i forskjellige posisjoner ved å vri flensen.
2.4
Motoren
S
Motoren har to spenningsvarianter, 75 V DC ankerspenning med 97 V DC
seriekoblet felt, eller 42 V DC ankerspenning med 60 V DC parallellkoblet felt.
S
For forskjellige turtallsvarianter, se tabell 3 og 4 på neste side.
S
OBS!
Varianten for 42 V DC, 8000 o/min. må ikke kobles til 75 V DC, og feltet må
ikke seriekobles da dette vil føre til at maks. turtall som vist nedenfor blir
overskredet.
S
Motorankrene er begrenset til 12000 o/min. Unntaket er varianten for 42 V,
8000 o/min., som er begrenset til 15000 o/min.
S
For ankervarianten 8000 o/min. er ved merketurtall, kontinuerlig drift og
helkapslet utførelse det utgående dreiemomentet = 0 Nm.
S
Velger man et driftsturtall som er mindre enn merketurtallet, beholdes
utgangsmomentet i overensstemmelse med tabell 3 og 4. Motor med ankerturtall
8000 o/min. leveres derfor ikke i helkapslet utførelse.
hga3d1na
- 37 -
NO
Tabell 3
75 V DC (PEF, PTF)
Merketurtall
o/min
Dreiemoment Nm
Gir 672:1
Gir 312:1
Gir 156:1
Gir 74:1
2000
50
38
25
18
3000
4000
50
50
34
32
23
20
17
15
6000
50
25
15
11
8000
0
0
0
0
Tabell 4
42 V DC (PEG1, PEH, PEK)
Merketurtall
o/min
Dreiemoment Nm
Gir 672:1
Gir 312:1
Gir 156:1
Gir 74:1
1000
50
45
28
18
1500
50
43
26
15
2000
50
40
24
12
3000
50
37
22
10
4000
8000
50
0
30
0
18
0
6
0
2.5
Momentøkning ved skifte av induktor
Dreiemoment i overensstemmelse med tabell 3 ovenfor forutsetter standardregulator
PEF eller PTF (ikke PEH og PEK) med innebygd induktor 5,7 mH.
Ved tilkobling av separat induktor 25 mH, kan man øke dreiemomentet i
overensstemmelse med tabell 5 nedenfor.
Tabell 5
Ankervariant o/min
Dreiemomentøkning
Merketurtall
Min. turtall
8000
6000
30%
20%
50%
30%
4000
15%
15%
3000*
10%
10%
2000*
0%
0%
*) Bør ikke brukes sammen med induktor 25 mH, siden justeringsområdet reduseres
og momentøkningen likevel er lav.
OBS!
For utvekslingsforhold 672:1 er ikke forhøyet moment tillatt.
hga3d1na
- 38 -
NO
2.6
Bestanddeler
A6 VEC består av fölgende deler:
1. Utgående aksel med konisk, sylindrisk eller
kvadratisk tapp.
2. Girhus med monteringshull M12.
3. 4 skruer for montering av motorhus og girhus.
4. Motorhus med monteringshull. Motorhuset kan
dreies 180° i forhold til girhuset.
5. Klemme for anker- og felttilkobling.
6. Beskyttelseslokk (et på hver side) for kommutator
og karbonbørster.
7. Kulelager - ankerets lagring på kommutatorsiden.
8. M10-hull for montering av tachometer/pulsgiver.
9. Flens med monteringshull M10.
10. Karbonbørste med børstebro.
11. Anker (rotor) turtallsvarianter i overensstemmelse
med tabell 1 og 2.
12. Feltvikling (stator), kan kobles om for
97 eller 60 V DC.
13. Kjølevifte.
14. Kulelager med innebygd pulsgiver
- ankerets lagring på viftesiden.
15. Reduksjonsgir for motoraksel,
utvekslingsforhold 8,2:1.
16. Snekkedrev med utvekslingsvarianter i
overensstemmelse med tabell 1 og 2.
17. Snekkehjul.
A6 VEC drivenhet er klargjort for montering av vinkelføler og føler for
turtallsovervåking (utførelse i overenstemmelse med bestilling).
hga3d1na
- 39 -
NO
2.7
Tilbehør
VEC-motoren kan forsynes med en passende målegiver når det kreves store krav til
hastighetsstyring eller ved posisjonering.
Motoren kan også forsynes med tre forskjellige typer hastighetsgivere:
AC-tachometer, optisk pulsgiver eller pulsgiver av inkrementell type.
Giverne bestilles som separate utbyggingssett til den aktuelle motoren.
AC-tachometer
AC-tachometeret med seks pulser per motoromdreining brukes ofte i ESAB's
mateverk eller i automater sammen med en PEH-regulator.
Den består av en roterende magnet som monteres på motorakselen og en
omliggende spole.
AC-tachometeret trenger ingen separat spenningstilførsel og kan kobles direkte til
PEH-regulatorens motorkontakter (stift fem og seks).
1.
AC--tachometer
3.
Motorkabel
2.
Tachometerkabel
4.
Kretsskjema
hga3d1na
- 40 -
NO
Når en VEC-motor med AC-tachometer skal monteres på vegg, må det brukes en
avstandslist, artikkelnummer 0497 967 880.
Plastdekslet som normalt beskytter AC-tachometeret tas bort og kabelen føres
gjennom avlastningen i avstandslisten.
Komplett monteringssett med alle nødvendige deler for ombygging, har
bestillingsnummer 0457967-880.
1
1.
2.
Avstandslist
Kabelavlastning
2
Inkrementell pulsgiver
Den inkrementelle pulsgiveren med stor presisjon, brukes i ESAB's system med
posisjonsstyring.
Pulsgiveren kobles med en akselkobling til motorakselen.
1.
hga3d1na
Contact Amphenol MS 3106E--14S--6S
- 41 -
NO
3
INSTALLERING
3.1
Generelt
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
3.2
Monteringsanvisning
1. Monter A6 VEC i ønsket posisjon. I begge sidene og på motor- og girhusets
sider er det gjengede hull (se målskisse) både for eget feste og for montering av
eksterne komponenter.
Motoren må monteres på et stabilt underlag, slik at ikke enheten eller andre
monterte deler løsner eller sitter løst.
Kontroller at A6 VEC er koblet for riktig spenning.
2.
VEC-motoren kan kobles til forskjellige matespenninger. De forskjellige
alternativene fremgår av tabellen nedenfor.
Tilkoblingen av kabelen skjer til en 4-polet plint som er merket med F1 og F2 for
feltmating og A1 og A2 for motortilkobling.
Kabelen avlastes med lokket som dekker tilkoblingsplinten og tachotilkoblingsplinten. Se figuren nedenfor.
For tilkobling til regulator PEG1, PEH og PEK
S
Ankerspenning 42 V DC
S
Feltspenning 60 V DC, parallellkobling
For tilkobling til regulator PEF og PTF
S
Ankerspenning 75 V DC
S
Feltspenning 97 V DC, seriekobling
hga3d1na
- 42 -
NO
3.3
Tilkoblingsanvisning
Tilkoblingskablene bør være skjermet for å unngå støyproblemer i drivutstyret.
Tabell 6
Ledningsfarge
Utførelse
Ny
Eldre
Anker
Grønn
Sort
Anker
Hvit
Rød
Felt F1
Brun (også blå)
Gul
Felt F2
Gul (også rød)
Blå
1.
PEF
PTF
PEG
PEH
PEK
Sjekk at:
S
feltet er riktig overkoblet, parallell eller i serie
S
Den aktuelle regulatoren er overkoblet for riktig anker og turtall (se
håndboken for regulatoren).
2. Motorens rotasjonsretning endres ved behov ved å skifte ankerets polaritet.
3. Det er mulig å koble forskjellige typer givere til motoren. Se avsnittet ”Tilbehør”.
4. Se også målskisse på side 172.
4
DRIFT
4.1
Generelt
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 32. Les disse før utstyret tas i bruk.
ADVARSEL
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor
stor forsiktighet.
Still inn ønsket turtall manuelt på regulatoren PEG1, PEH, PEF, PTF eller PEK.
Alt personale som arbeider med A6 VEC-enheten må ha god innsikt i:
S
bruken av enheten
S
enhetens funksjon
S
gjeldende sikkerhetsforskrifter.
hga3d1na
- 43 -
NO
5
VEDLIKEHOLD
5.1
Generelt
Vedlikehold av drivenheten må ikke utføres ved driftsinnstilling eller under drift.
1. Kontroller karbonbørstene hver måned slik at de ikke kjører seg fast i
børsteholderne. Karbonbørstenes normale slitetid er 1000-1500 timer, avhengig
av driftsturtall. Skift karbonbørstene når de er minst 12 mm. Se også avsnittet
Slitedeler på side 174.
2. Smør reduksjonsgiret, som ligger nærmest motoren, med fett ESSO Beacon.
Smør snekkedrevet, som er tilgjengelig gjennom en plugg på girhuset, med 0,1 l
olje Energol GR - XP 320, (-15° C , +120° C).
Nedenstående oljer kan også brukes:
Produsent: Type:
Esso
Spartan EP320
Q8
Goya 320
Castrol
Alpha SP320
Mobil
Mobilgear 632
Shell
Omala 320
3. Kontroller at tetningsringen mellom reduksjonsgiret og snekkedrevet ikke er
defekt. Skift ved behov og fyll girene med nytt smøremiddel.
5.2
Kulelagrenes levetid
Kulelagrenes levetid (T) som funksjon av akseltappens belastning (F).
Utregningen gjelder for kulelager SKF 6305.
n = Utgående driftsturtall ved støtfri gang
F = Belastning på akseltappen
T = Timer i drift
6
RESERVEDELSBESTILLING
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 175.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
hga3d1na
- 44 -
sida
- 189 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising