ESAB | PowerCut 1300/1600 | Instruction manual | ESAB PowerCut 1300/1600 Navodila za uporabo

ESAB PowerCut 1300/1600 Navodila za uporabo
SI
ä
Powercut 1300/ 1600
Priročnik z navodili
0449 551 001 SI 20120905
Valid for serial no. 034-xxx-xxxx
-2-
1 VARNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Prvi pregled ob prejemu in postavitev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omrežno napajanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključek za dovodni zrak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključek za povratni kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priklop gorilnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
11
5 DELOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.1 Priključki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Nadzorne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2.1
Legenda simbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Rezanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
14
15
6 VZDRŽEVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
6.1
Preverjanje in čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
7 UGOTAVLJANJE NAPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7.1
Kode napak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18
8 NAROČANJE REZERVNIH DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEZALNA SHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŠTEVILKA ZA NAROČANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
20
22
23
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCv
-3-
SI
1
VARNOST
Osebe, ki delajo z opremo ESAB ali okoli nje, morajo upoštevati vse ustrezne varnostne ukrepe.
Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip opreme. Poleg standardnih predpisov
za varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem opreme.
Nepravilno upravljanje opreme lahko povzroči nevarnost ter kot posledico telesne poškodbe delavca
in škodo na opremi.
1.
Vsak, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
S njenim upravljanjem;
S namestitvijo varnostnih stikal;
S njihovim delovanjem;
S ustreznimi varnostnimi ukrepi;
S varilnim in rezalnim postopkom;
2.
Operater mora zagotoviti, da:
S ob zagonu opreme na njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
S ob vzpostavitvi obloka nihče od navzočih ni nezaščiten;
3.
Delovno mesto mora biti:
S ustrezno za dela, za katera je predvideno;
S zaščiteno pred prepihom;
4.
Osebna zaščitna oprema
S Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
S Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakršni so šali, verižice, prstani ipd., saj jih lahko
oprema zagrabi ali pa povzročijo opekline.
5.
Splošna varnostna opozorila
S Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
S Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen električar.
S Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
S Oprema se ne sme mazati ali vzdrževati med delovanjem.
-4bp16va
© ESAB AB 2011
SI
OPOZORILO
Obločno varjenje in rezanje je lahko nevarno za vas in vašo okolico. Bodite previdni pri varjenju in
rezanju. Upoštevajte varnostne ukrepe na podlagi navodil proizvajalca.
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA - Lahko je smrtno nevaren.
S
Varilni aparat namestite in ozemljite v skladu z ustreznimi standardi.
S
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo, mokrimi rokavicami ali mokrimi
oblačili.
S
Izolirajte se od mase in obdelovanca.
S
Poskrbite za primerne delovne pogoje.
DIM IN PLINI - Lahko so škodljivi za zdravje
S
Držite glavo zunaj dosega hlapov.
S
Prezračujte, odvajajte pline in dim z delovnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA - Lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
S
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno varilno masko z zaščitnim steklom in nosite zaščitno
obleko.
S
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zavesami.
NEVARNOST POŽARA
S
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni nikakršnih vnetljivih snovi.
HRUP - Premočan hrup lahko poškoduje sluh.
S
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito slušnih organov.
S
Osebe v okolici opozorite na nevarnost.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA - Ob morebitnem nepravilnem delovanju pokličite na pomoč
strokovnjaka.
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite in preučite priročnik z navodili.
ZAŠČITITE SEBE IN OKOLICO!
OPOZORILO!
Vrteči se deli vas lahko poškodujejo; bodite zelo pazljivi.
POZOR!
Oprema "Class A" ni namenjena uporabi v stanovanjskih prostorih, kjer
električno energijo zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri zagotavljanju elektromagnetne
združljivosti opreme "Class A" zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen izključno za obločnemu varjenju.
POZOR!
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite
in preučite priročnik z navodili.
-5bp16va
© ESAB AB 2011
SI
Elektronsko opremo zavrzite v ustanovi za recikliranje!
Evropska Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi ter njeni
uvedbi v nacionalno zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno
predelavo električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da pridobite informacije o odobrenih
zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca ESAB.
ESAB vam zagotavlja vsa potrebna zaščitna sredstva in pribor za rezanje.
2
UVOD
Plazemski izvor Powercut 1300/1600 in plazemski rezalni gorilnik PT-38 sestavljata
celovit ter varen plazemski rezalni sistem za ročno rezanje in žlebljenje. Zagotavlja
rezalno moč za prerez materialov debeline do 45 mm.
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan na strani 23.
2.1
Oprema
Skupaj z izvorom prejmete:
S
napajalni kabel, 3 m
S
navodila za uporabnika
S
povratni kabel s spono
S
plazemski rezalni gorilnik, 7,5 m, dobavljen v skladu z nazivnimi podatki na strani
22.
3
TEHNIČNI PODATKI
Powercut 1300
Powercut 1600
Omrežna napetost
3 400 V $10 % 50/60 Hz
3 400 V $10 % 50/60 Hz
Omrežno napajanje
Kratkostična moč najmanj 4,0
MVA
Zmax. 0,04 W
Kratkostična moč najmanj 4,0
MVA
Zmax. 0,04 W
Območje nastavitev
20–70 A
20–90 A
Dopustna obremenitev
60-odstotni obratovalni cikel
100-odstotni obratovalni cikel
90 A/115 V
70 A/115 V
90 A/115 V
70 A/115 V
Izkoristek pri maksimalnem toku
89 %
89 %
Napetost odprtega tokokroga, U0
208 V
280 V
Delovna temperatura
od –10 do 40 °C
od –10 do 40 °C
Temperatura pri prevozu
od –20 do 55 °C
od –20 do 55 °C
Zvočni tlak brez obremenitve
< 70 dB (A)
< 70 dB (A)
Dimenzije, d x š x v
706 x 322 x 379 mm
706 x 322 x 379 mm
-6bp16va
© ESAB AB 2011
SI
Powercut 1300
Powercut 1600
Masa
41 kg
41 kg
Izolacijski razred transformatorja
H
H
Razred ohišja
IP 23
IP 23
Omrežni priključek, Ssc min
Najmanjša kratkostična moč omrežja v skladu z IEC 61000-3-12.
Omrežni priključek, Zmax
Največja dovoljena impedanca vodnika omrežja v skladu z IEC 61000-3-11.
Obratovalni cikel
Obratovalni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete variti
ali rezati z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Razmerje vklopa velja pri temperaturi
40° C.
Razred zaščite ohišja
Razred zaščite ohišja oziroma njegovo zaščito pred vodo in trdnimi delci označuje koda IP. Oprema
z oznako IP23 je namenjena delom v zaprtih in odprtih prostorih.
4
NAMESTITEV
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
Pravilna namestitev je izjemnega pomena za nemoteno delovanje in dobre rezultate
rezanja. Pozorno preberite in upoštevajte korake, opisane v tem poglavju.
OPOZORILO!
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA JE SMRTNO NEVAREN. Zaščitite se pred udarci
električnega toka. Prepričajte se, da naprava ni priključena na električno napetost
najprej izključite stikalo na stenski vtičnici in izvlecite napajalni kabel, šele nato
napravo priključite na izvor.
–
OPOZORILO!
Pomembno je, da je ohišje priključeno na ustrezen električni zaščitni ozemljitveni
vodnik, saj se tako preprečijo električni udari in nesreče zaradi poškodb z
električnim tokom. Prepričajte se, da zaščitni ozemljitveni vodnik ni pomotoma
priključen na kateri koli fazni vodnik.
OPOZORILO!
Če povratni kabel ni priključen na obdelovalno površino ali je nanjo priključen
napačno, lahko to povzroči nevaren električni udar.
OPOZORILO!
Uporaba naprav za filtriranje zraka ni dovoljena – namestitev ali priklop kakršnih
koli naprav za filtriranje zraka prepreči pretok hladnega zraka, kar lahko povzroči
pregrevanje. Uporaba kakršnega koli zračnega filtra izniči garancijo.
-7bp16va
© ESAB AB 2011
SI
OPOZORILO!
NE zaganjajte naprave, če pokrov ni nameščen.
NE priključite naprave, če obstaja nevarnost natezne obremenitve med držanjem ali
prenašanjem te naprave.
NE dotikajte se delov gorilnika, kadar je naprava priključena na električno napetost.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen industrijski uporabi. V okolici lahko povzroči
elektromagnetne motnje. Uporabnik je dolžan poskrbeti za ustrezne varnostne
ukrepe.
POZOR
Izvor mora biti od območja rezanja oddaljen najmanj 3 metre, saj se lahko zaradi iskrenja
ali razpršenih delcev žlindre poškoduje.
4.1
Prvi pregled ob prejemu in postavitev
1. Odstranite embalažo. Napravo preglejte, ali so na njej morda poškodbe, ki ob
prevzemu pošiljke niso bile takoj opazne. Morebitne poškodbe nemudoma
sporočite dostavnemu podjetju.
2. Preverite, ali so v paketu morda deli naprave, ki niso bili pritrjeni. Preverite, ali so
v ceveh za zrak na zadnji strani ohišja ostanki embalaže, ki bi lahko preprečili
pretok zraka skozi izvor.
Izvor ima vgrajeno zanko za dvigovanje in ga je mogoče brez težav dvigniti.
Preverite, ali je oprema za dvigovanje primerna za dvigovanje bremen z maso,
kot jo ima izvor. Podatek o masi je naveden v preglednici TEHNIČNI PODATKI,
glejte poglavje 3.
OPOZORILO!
Izdelek morate dvigniti takole:
3. Izvor postavite tako, da so vhodne in izhodne reže za hladilni zrak neovirane.
Najmanjša oddaljenost od stene ali drugih ovir je 30 cm.
4. Pri rezanju uporabite puhalo čistega in suhega zraka z zračnim pretokom
najmanj 236 l/m pri 6,2 bar (90 psig). Tlak rezalnega zraka ne sme preseči 10,3
bar
(150 psig), kar je največji dovoljeni vhodni tlak za priložen filtrirni regulator.
-8bp16va
© ESAB AB 2011
SI
4.2
Omrežno napajanje
Prepričajte se, da je izvor priključen na pravilno napajalno napetost in zaščiten z
ustrezno varovalko. Vtičnica mora imeti zaščitno ozemljitveno povezavo.
Napisna ploščica s podatki o napajalnem
priključku
Priporočene velikosti varovalk in minimalni preseki kablov
Powercut 1300
Powercut 1600
400 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
4G6
4G6
Fazni tok I1 ef
18 A
20 A
Varovalka, zaščita pred
napetostnimi udari
25 A
30 A
Omrežna napetost
Presek omrežnega kabla,
mm2
OPOMBA! Navedeni preseki omrežnega kabla in vrednosti varovalk veljajo za švedske predpise.
Izvor uporabljajte v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.
OPOZORILO
Pred odstranjevanjem varovalke se prepričajte, da je izvor izklopljen.
4.3
Priključek za dovodni zrak
Priključite dovod zraka na dovodni priključek filtra.
-9bp16va
© ESAB AB 2011
SI
4.4
Priključek za povratni kabel
S spono pritrdite povratni kabel na obdelovalno površino. Prepričajte se, da je
obdelovanec priključen na ustrezno ozemljitev s pravilno dimenzioniranim
ozemljitvenim kablom.
- 10 bp16va
© ESAB AB 2011
SI
4.5
Priklop gorilnika
Odprite pokrov na sprednji plošči.
Priključite električno sponko kabla gorilnika v
električno sponko plošče. Preverite usmeritev
vtičev, da zagotovite pravilno prileganje.
Priklopite cev zraka na hitro spojko. Namestite
razbremenilno sponko v kvadratni izrez na
sprednjem delu.
Priključite omrežni kabel v vtičnico na sprednjem
delu in ga obrnite v smeri urnega kazalca, dokler ni
trdno pritrjen. Namestite pokrov nazaj.
- 11 bp16va
© ESAB AB 2011
SI
5
DELOVANJE
Splošni predpisi za ravnanje z opremo so navedeni na strani 4. Preberite jih,
preden začnete uporabljati opremo!
5.1
Priključki
1
Omrežni kabel
4
Dovod predfiltriranega suhega
zraka
2
Izbirno stikalo za vhodno napetost
5
Gorilnik
3
Varovalka (2 A)
6
Povratni kabel s spono
- 12 bp16va
© ESAB AB 2011
SI
5.2
Nadzorne naprave
1
Stikalo za napajanje (ON/OFF)
4
Sprožilnik gorilnika/Sprožilnik
preizkusa plina
2
Regulator izhodnega toka
5
Regulator tlaka
3
Prikazovalnik
Stikalo za napajanje – (1)
Za normalno delovanje obrnite gumb v smeri urnega kazalca v položaj ON. Za izklop
(OFF) obrnite gumb v nasprotni smeri urnega kazalca.
Regulator izhodnega toka – (2)
Možnost nastavitve od 20 do 90 A. Za nastavitve glejte preglednice s podatki o
rezanju v navodilih za uporabo gorilnika.
- 13 bp16va
© ESAB AB 2011
SI
Prikazovalnik – (3)
Prikazuje trenutne nastavitve med normalnim delovanjem. Ob vklopu enote se za
kratek čas prikaže različica programske opreme.
Ko je enota v načinu za preizkus plina (GAS TEST), prikazuje prikazovalnik
nastavitev zračnega tlaka v barih. Nastavitev lahko serviser preklopi, da prikazuje
enote psi.
Če pride med normalnim delovanjem do okvare, prikazuje prikazovalnik kodo
napake, glejte poglavje 7.1.
Sprožilnik gorilnika/Stikalo preizkusa plina – (4)
Načini upravljanja:
Normalni sprožilnik (sredinski položaj – CENTER) – Nastavitev se uporablja za
večino operacij rezanja in žlebljenja. Stikalo gorilnika mora operater držati pritisnjeno
med celotno operacijo rezanja. Ko je reza konec, pa ga sprosti. Priporočeno za
normalno rezanje, rezanje ekspandirane kovine/rešetk in žlebljenje.
Blokada sprožilnika (spodnji položaj – DOWN) – Omogoča sprostitev stikala gorilnika
po sproženju in vzpostavitvi rezalnega obloka. Za izklop obloka na koncu reza
ponovno pritisnite in sprostite stikalo gorilnika ali povlecite gorilnik stran od
obdelovanca. Ni priporočeno za rezanje ekspandirane kovine/rešetk.
Preizkusni način:
Stikalo preizkusa plina (zgornji položaj – UP) – Prikazovalnik prikazuje tlak pretoka
zraka. Pred začetkom rezanja je treba na regulatorju tlaka nastaviti priporočeni tlak.
Nekaj minut pustite teči zrak. S tem se odstrani morebitni kondenzat, ki se lahko
nabere, medtem ko je enota izklopljena. Poskrbite, da pred začetkom rezanja stikalo
nastavite v položaj normalnega sprožilnika ali v položaj blokade sprožilnika.
Regulator tlaka – (5)
Regulira zračni tlak gorilnika. Za povečanje obrnite v smeri urnega kazalca, za
zmanjšanje pa v nasprotni smeri urnega kazalca.
5.2.1
Legenda simbolov
Napajanje (1)
Preizkus plina (4)
Normalni sprožilnik (4)
Blokada sprožilnika (4)
Tlak zraka (5)
Povratni kabel
OPOMBA! Enota ima regulator tlaka, ki je tovarniško nastavljen tako, da v gorilnik pošilja tlak 5,5
bar (80 psig) iz dovoda s tlakom 6,5 bar (95 psig). Če dovodni tlak enote preseže 6,5 bar (95 psig)do
največjega priporočenega tlaka 10,3 bar (150 psig), obrnite regulator tlaka v nasprotnismeri urnega
kazalca, da zmanjšate dovodni tlak gorilnika na 5,5 bar (80 psig). Upoštevajte navodila za preizkus
plina zgoraj.
- 14 bp16va
© ESAB AB 2011
SI
5.3
Rezanje
1.
2.
3.
4.
Vklopite stikalo (na stenski dozi ali podobno).
Preverite, ali je kompresor priklopljen na izvor.
Vklopite omrežno električno stikalo (preklopite ga v položaj I).
Potisnite preklopno stikalo navzgor v način preizkusa plina (GAS TEST).
Nastavite regulator tlaka na 5,5 bar (80 psi).
5. Nastavite preklopno stikalo v normalni način (CENTER) ali način blokade
sprožilnika (DOWN).
6. Po začetku reza je treba gorilnik ohranjati v položaju pod kotom 5–15°. Tak kot je
posebej uporaben pri izdelavi "spustnega" reza. Kadar ne uporabljate
odmičnega vodila, morate šobo držati približno 3,2–6,4 mm od obdelovanca.
7. Pritisnite stikalo gorilnika. Skozi šobo gorilnika mora teči zrak.
8. Dve sekundi po pritisku na stikalo gorilnika se mora vzpostaviti pilotski oblok.
Takoj potem se mora vzpostaviti še glavni oblok, s čimer omogoči začetek
rezanja. (Če uporabljate možnost blokade sprožilnika – TRIGGER LOCK, lahko
po vzpostavitvi rezalnega obloka sprostite stikalo gorilnika.)
9. Za začetek reza nagnite gorilnik, da preprečite stik gorilnika s staljenim
materialom in posledične poškodbe gorilnika. Ko oblok predre obdelovanec,
premaknite gorilnik v pokončen položaj in nadaljujte rezanje.
10. Ko rez končate, morate sprostiti stikalo gorilnika (pritisnite in sprostite, če
uporabljate možnost blokade sprožilnika – TRIGGER LOCK), gorilnik pa takoj po
koncu reza odmakniti od obdelovanca. S tem preprečite, da bi se pilotni oblok
ponovno prižgal, potem ko ugasne rezalni oblok, in poškodoval šobo (dvojni
oblok).
11. Pri hitrih ponovnih začetkih rezanja, npr. pri rezanju rešetk ali težkih mrež, ne
sprostite stikala gorilnika. V načinu za naknadni tok je mogoče oblok takoj
ponovno vzpostaviti s pritiskom na stikalo gorilnika. S tem se izognete
2-sekundnemu delu rezalnega cikla s predhodnim tokom.
- 15 bp16va
© ESAB AB 2011
SI
6
VZDRŽEVANJE
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo odstranjevati samo osebe z ustreznim znanjem s področja
elektrike (pooblaščene osebe).
OPOZORILO!
Prepričajte se, da je omrežna napajalna napetost izključena zunaj in je napajanje
stroja onemogočeno. Izključite stikalo ob stenski vtičnici pred pregledom ali deli
na izvoru.
OPOZORILO!
V ceveh za stisnjen zrak se lahko nabere voda ali olje. Prvi curek zraka vedno
usmerite proč od opreme in tako preprečite morebitno škodo.
POZOR!
Vsak kupčev poskus odpravljanja napak s posegi v izdelek med garancijsko dobo izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
Če oprema ne deluje pravilno, delo takoj prekinite in poiščite vzrok težave.
Vzdrževalna opravila lahko izvajajo samo ustrezno usposobljene osebe. Opravila na
električnih delih lahko izvajajo samo ustrezno usposobljeni električarji. Ne pustite, da
bi opremo preverjale, čistile ali popravljale osebe, ki niso ustrezno usposobljene.
Uporabljajte samo priporočene nadomestne dele.
6.1
Preverjanje in čiščenje
Naslednje točke na napajalniku redno preverjajte in/ali čistite.
1. Preverite povratni kabel na obdelovanec.
2. Preverite, ali je ozemljitveni priključek obdelovanca trdno priklopljen na
ozemljitev ogrodja napajalnika.
3. Preverite toplotni ščitnik gorilnika. Poškodovan ščitnik zamenjajte.
4. Dnevno preverjajte obrabljenost elektrode in šobe. Odstranite žlindro, po potrebi
zamenjajte elektrodo in šobo. Če ima elektroda vdolbino, ki je na sredini globlja
od 1,5 mm, jo je treba zamenjati. Če se elektroda uporablja preko meje obrabe,
lahko pride do poškodb gorilnika in izvora. Življenjska doba šobe se znatno
zmanjša, če elektrodo uporabljate pod priporočeno mejo.
5. Preverite, da kabli in cevi niso poškodovani ali prepognjeni.
6. Preverite trdnost vseh konektorjev in ozemljitvenih sponk.
7. Poskrbite, da so izklopljena vsa električna napajanja. S suhim, čistim stisnjenim
zrakom pod nizkim tlakom spihajte notranjost napajalnika; pri tem uporabljajte
zaščitna očala in obrazno masko.
8. Redno izpuščajte kakršno koli vodo iz filtra pod regulatorji zraka.
- 16 bp16va
© ESAB AB 2011
SI
7
UGOTAVLJANJE NAPAK
OPOZORILO!
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA JE SMRTNO NEVAREN Prepričajte se, da je
omrežna napajalna napetost izključena zunaj. Pred pregledom napajalnika oziroma
pred deli na njem izključite stikalo ob stenski vtičnici.
OPOZORILO!
Pri delovanju opreme za rezanje s plazmo so prisotne zelo visoke napetosti, ki lahko
povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Če so med delom pokrovi sneti,
bodite zelo previdni.
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, preizkusite naslednje možnosti.
Vrsta napake
Ni obloka.
Ukrep
S
S
S
Tok se prekinja med rezanjem.
S
S
Preverite, ali je stikalo za omrežno
napajanje vključeno.
Preverite, ali so dovodni in povratni kabli
pravilno priključeni.
Preverite, ali je nastavljena pravilna
vrednost toka.
Preverite, ali so se aktivirale zaščite pred
pregrevanjem.
Preverite omrežne varovalke.
Zaščita pred pregrevanjem se sproža pogosto.
S
Prepričajte se, da ne presegate nazivnih
vrednosti za izvor (tj. da ga ne
preobremenjujete).
Slabo rezanje.
S
Preverite, ali so dovodni in povratni kabli
pravilno priključeni.
Preverite, ali je nastavljena pravilna
vrednost toka.
Preverite, ali uporabljate pravo elektrodo.
Preverite omrežne varovalke.
S
S
S
Če napake ne morete ugotoviti, izklopite omrežno napajanje, odprite napravo in
preglejte vse dele ter električne vodnike. Bodite pozorni na nabrekle ali puščajoče
kondenzatorje in druge znake poškodb ali spremembe barve.
- 17 bp16va
© ESAB AB 2011
SI
7.1
Kode napak
Če pride med normalnim delovanjem do okvare, prikazuje prikazovalnik kodo
napake. Vsi signali napak bodo ostali aktivni najmanj 10 sekund. Če je napaka
odpravljena, se vsi samodejno ponastavijo, razen v primeru tokovne preobreme­
nitve. Za odpravo tokovne preobremenitve je treba za 5 sekund izklopiti napajanje in
ga nato spet vklopiti.
Koda Težava
Vzrok
Rešitev
1
Omrežna napetost, prosti tek
+/– 15 %
Omrežna napetost je morda
padla pod nastavljeno
nazivno vrednost ali pa jo je
presegla.
Preverite omrežno napetost.
2
Omrežna napetost, rezanje
+/– 20 %
Omrežna napetost je med
rezanjem morda padla pod
nastavljeno nazivno vrednost
ali pa jo je presegla.
Preverite omrežno napetost.
3
Delovna prednapetost, +/–
15 V prednapetosti na
razdelilniku
Transformator delovnega
tokokroga ne dovaja pravilne
napetosti delovnim
tokokrogom.
Preverite transformator in
krmilno ploščo.
4
Toplotna stikala
Toplotna stikala izključena –
pregrevanje opreme.
Pustite, da se oprema ohladi.
Preverite, ali ima zadostno
prezračevanje.
5
Tlak
Tlak zraka je zunaj
dovoljenega območja.,
najmanj 5,1 bar in največ 6,5
bar.
Preverite dovod stisnjenega
zraka in nastavitev tlaka.
6
Oblok se ne vzpostavi.
Prenos obloka se ni mogel
vzpostaviti.
Preverite ozemljitveni vodnik.
7
Presežen je čas za
Proces rezanja se ni začel v
vzpostavitev pilotnega obloka okviru 5-sekundne omejitve.
(pribl. 5 sekund).
Začnite v 5 sekundah:
8
Napaka gorilnika
Elektroda se dotika šobe (ni
je mogoče odmakniti).
Preverite/zamenjajte
potrošne dele.
10
Težava pri ponovnem
priklopu.
Ta težava se pojavi
predvsem takrat, kadar ni
priklopljeno Hallovo tipalo.
Preverite kabelsko povezavo
med ploščo tipala toka in
krmilno ploščo.
Preverite morebitni kratek
stik med šobo in
obdelovancem.
Odstranite morebitne ostanke
materiala s sprednjega dela
gorilnika.
11
Tokovna preobremenitev na
primarni strani.
Napaka pretvornika.
Pošljite napravo v popravilo
na pooblaščeni servis.
12
Izpad faze, izklop, na
primarni strani (omrežna
napetost)
Presežena nazivna vrednost
enofaznega obratovalnega
cikla
Preverite omrežne varovalke.
13
Napaka napetosti odprtega
kroga
Med samodejnim preizkusom Pošljite napravo v popravilo
potrošnih delov (PIP) sistem na pooblaščeni servis.
ni zaznal niti napetosti niti
toka.
- 18 bp16va
© ESAB AB 2011
SI
Koda Težava
Vzrok
Rešitev
14
Pregretje v okrovu naprave.
Temperatura je višja od
dovoljene temperature med
delovanjem.
Preverite prezračevanje okoli
naprave.
Preverite odprtine za hladilni
zrak in odstranite morebitne
ovire iz njih.
15
Napaka napajanja vodila
Podnapetost na primarnem
vodilu.
Preverite napajalnik vodila.
19
Prezgodnja aktivacija
sprožilnika gorilnika
Sprožilnik gorilnika je bil
pritisnjen ob vklopu
napajanja.
Preverite sprožilnik.
20
Ni povratka med preizkusom
potrošnih delov (PIP).
Ob izpustu zraka se bat ne
vrne nazaj.
Preverite/očistite potrošne
dele.
Preverite dovod stisnjenega
zraka.
21
Ni neprekinjene poti toka
med preizkusom potrošnih
delov (PIP).
Bat se ob izklopu dovoda
zraka ni vrnil nazaj.
Preverite/očistite potrošne
dele.
8
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Powercut 1300/1600 je projektiran in preizkušen v skladu z mednarodnimi in
evropskimi standardi 60974-1 in 60974-10. Servisna delavnica, ki je opravila servis
ali popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek še vedno skladen z navedenim
standardom.
Ob naročilu vedno navedite tudi serijsko številko naprave, za katero so namenjeni.
Serijska številka je vtisnjena na merilni ploščici naprave.
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB glejte zadnjo stran tega priročnika.
- 19 bp16va
© ESAB AB 2011
Vezalna shema
- 20 bp16e
© ESAB AB 2011
- 21 bp16e
© ESAB AB 2011
Powercut 1300/ 1600
Številka za naročanje
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0558 007 224 Power source for manual
plasma cutting
Powercutä 1300 CE
400 V
0558 007 235 Power source for manual
plasma cutting incl torch
Powercut ä1600 CE +
PT38
400 V
0558 007 234 Power source for manual
plasma cutting
Powercutä1600 CE
400 V
0558 006 786 Torch
0459 839 081 Spare parts list
0459 839 073 Spare parts list
PT38
Powercutä 1300
Powercutä 1600
7.5 m
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 22 bp16o
Edition 20120905
Powercut 1300/ 1600
Pribor
Trolley . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 007 898
Gas flow measuring kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 000 739
Water separator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0558 007 897
Torches
PT-37 Torch with rack 4.5' (1.4m) . . . . . . . . .
PT-37 Torch with rack 17' (5.2m) . . . . . . . . . .
PT-37 Torch with rack 25' (7.6m) . . . . . . . . . .
PT-37 Torch with rack 50' (15.2m) . . . . . . . .
PT-37 Torch w/o rack 4.5' (1.4m) . . . . . . . . . .
PT-37 Torch w/o rack 17' (5.2m) . . . . . . . . . .
PT-37 Torch w/o rack 25' (7.6m) . . . . . . . . . .
PT-37 Torch w/o rack 50' (15.2m) . . . . . . . . . .
PT38 torch, 50' (15.2 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- 23 bp16a
0558 004 860
0558 004 861
0558 004 862
0558 004 863
0558 004 894
0558 004 895
0558 004 896
0558 004 897
0558 006 787
Edition 20120905
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising