ESAB | Mig C280 PRO | Instruction manual | ESAB Mig C280 PRO Používateľská príručka

ESAB Mig C280 PRO Používateľská príručka
CZ
Origo™
Mig C280 PRO
Mig C340 PRO
Návod k používání
0463 271 001 CZ 20120905
Valid for serial no. 627-xxx-xxxx, 119-xxx-xxxx
-2-
1 BEZPEČNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Vybavení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1 Umístění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Montáž součástí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAROVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Elektrická instalace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Napájení ze sítě . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
10
5 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Zapojení a ovládací zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti přehřátí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indukční odpor přípojky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Změna polarity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlak podávání . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výměna a vložení drátu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
13
14
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6.1
Prohlídka a čištění . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NÁVOD K ZAPOJENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNACÍ ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPOTŘEBOVANÉ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SPOTŘEBNÍ DÍLY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
18
26
27
28
31
Výrobce si vyhrazuje právo na zmĕnu údajű bez předcházejiciho upozomĕni.
TOCj
-3-
CZ
1
BEZPEČNOST
Uživatelé zařízení ESAB mají konečnou odpovĕdnost za zajištĕní, že každý, kdo pracuje na tomto
zařízení nebo v jeho blízkosti, dodržuje všechna relevantní bezpečnostní opatření. Bezpečnostní
opatření musí splňovat požadavky, které se týkají tohoto druhu zařízení. Vedle standardních
bezpečnostních opatření, která se vztahují na toto pracovištĕ, dodržujte i následující doporučení.
Veškeré práce musí provádĕt zaškolený personál, který je s provozem tohoto zařízení důkladnĕ
seznámen. Nesprávné používání tohoto zařízení může vést k nebezpečným situacím, které mohou
mít za následek zranĕní obsluhy a poškození zařízení.
1.
Každý, kdo používá toto svářecí zařízení, musí být seznámen:
S s jeho obsluhou,
S s umístĕním nouzového vypínače,
S s jeho funkcí,
S s příslušnými bezpečnostními opatřeními,
S se svářením a řezáním.
2.
Obsluha musí zajistit, aby:
S se při spuštĕní tohoto zařízení v jeho pracovním prostoru nenacházela žádná
neautorizovaná osoba,
S při zapáleném oblouku nebyl nikdo bez příslušné ochrany.
3.
Pracovištĕ musí být:
S vhodné pro daný účel,
S bez průvanu.
4.
Pomůcky osobní ochrany:
S Vždy používejte osobní ochranné prostředky, jako jsou ochranné brýle, odĕv odolný proti
ohni a ochranné rukavice.
S nenoste volné doplňky, jako jsou šály, náramky, kroužky atp., o které byste se mohli
zachytit nebo si jimi způsobit popáleniny.
5.
Všeobecná bezpečnostní opatření:
S ujistĕte se, že zpĕtný vodič je bezpečnĕ připojen,
S práci na vysokonapĕťovém zařízení smí provádĕt pouze kvalifikovaný elektrikář,
S po ruce musí být jasnĕ označené hasicí zařízení, mazání.
S Mazání a údržba zařízení se nesmí provádĕt za provozu.
VÝSTRAHA!
Nepoužívejte tento napájecí zdroj pro rozmrazování potrubí.
bc23dj
-4© ESAB AB 2011
CZ
VÝSTRAHA
Sváření a řezání obloukem může být vašemu zdraví a zdraví jiných osob nebezpečne. Při sváření
a řezání dodržujte bezpečnostní operatření. Vyžádejte si bezpečnostní předpisy svého
zamĕstnavatele, které by mĕly vycházet z upozornĕní výrobce na nebezpečí.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - může způsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnĕte jednotku v souladu s příslušnými předpisy.
S
Nedotýkejte se živých částí elektrického obvodu ani elektrod nechránĕnou pokožkou, vlhkými
rukavicemi ani vlhkým odĕvem.
S
Izolujte se od uzemnĕní a od svářeného předmĕtu.
S
Ujistĕte se, že vaše pracovní poloha je bezpečná.
KOUŘ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpečné
S
Držte svoji hlavu stranou od plynných zplodin.
S
Používejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny nedostaly do oblasti
vašeho dýchání a do celého prostoru.
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou způsobit poranĕní očí a popálení pokožky
S
Chraňte svůj zrak a tĕlo. Používejte správné ochranné štíty a ochranné brýle a noste ochranný
odĕv.
S
Chraňte osoby v okolí ochrannými štíty nebo vhodnými závĕsy.
NEBEZPEČÍ POŽÁRU
S
Jiskry (spršky žhavého kovu) mohou způsobit požár. Zajistĕte, aby v blízkosti nebyly žádné
hořlavé materiály.
HLUK - nadmĕrný hluk může poškodit sluch
S
Chraňte svoje uši. Noste tlumiče nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí před tímto nebezpečím.
VADNÁ FUNKCE - v případĕ vadné funkce si přivolejte na pomoc odborníka.
Před instalací a používáním si tento návod k obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu rozumíte.
CHRAŇTE SEBE I OSTATNÍ!
UPOZORNĔNÍ!
Zařízení “class A" není určeno k používání v obytných oblastech, v
nichž je elektrické napájení zajišťováno veřejnou, nízkonapĕťovou
rozvodnou sítí. Kvůli rušení šířenému vedením a vyzařováním se
mohou v takových oblastech objevit případné obtíže se zaručením
elektromagnetické kompatibility u zařízení “class A".
UPOZORNĔNÍ!
Před instalací a použitím zařízení si tento návod k
obsluze prostudujte a ujistĕte se, že mu dobře
rozumíte.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pouze pro sváření obloukem.
bc23dj
-5© ESAB AB 2011
CZ
Elektronická zařízení likvidujte v recyklačním zařízení!
V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických
zařízení a její implementací podle státních zákonů se musí elektrické zařízení, které
dosáhlo konce životnosti, zlikvidovat v recyklačním zařízení.
Jako osoba zodpovědná za zařízení máte povinnost informovat se o schválených
sběrných místech.
Chcete-li další informace, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti ESAB.
Společnost ESAB vám může poskytnout veškeré ochranné prostředky pro
svářečské práce a přídavná zařízení.
2
ÚVOD
Mig C280 PRO a Mig C340 PRO jsou napájecí zdroje se stupňovým řízením v
kompaktním provedení, určené ke svařování s plným drátem z oceli nebo hliníku a
rovněž s trubičkou s ochrannými plynem nebo bez něj.
Možnost svařování s homogenním drátem/ochranným plynem a s trubičkou bez
plynu se volí přepnutím přípojek + a - na přepínací svorce nad podavačem drátu.
Napájecí zdroje se dodávají v různých variantách, viz str. 27
Příslušenství k výrobku ESAB lze nalézt na stranĕ 31.
2.1
Vybavení
Napájecí zdroj Mig C280 PRO se dodává se:
S
svařovací pistolí PSF 250 - 3 m (Mig C280 PRO 4WD - 4,5 m);
S
3,5m zpětným kabelem se zemnicí svorkou (Mig C280 PRO 4WD - 5 m);
S
podstavcem pro plynovou láhev;
S
návod k používání
Napájecí zdroj Mig C340 PRO se dodává se:
S
svařovací pistolí PSF 305 - 3 m (Mig C340 PRO 4WD - 4,5 m);
S
3,5m zpětným kabelem se zemnicí svorkou (Mig C340 PRO 4WD - 5 m);
S
podstavcem pro plynovou láhev;
S
návod k používání
bc23dj
-6© ESAB AB 2011
CZ
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Mig C280 PRO
Napětí
400 - 415 V, 3∼, 50/60 Hz
380V, 3∼50/60 Hz
230/400 - 415/500 V, 3∼, 50 Hz
230/440 - 460 V, 3∼, 60 Hz
Přípustná zátěž při
100% zatěžovacĺ cyklus
150 A/22 V
150 A/22 V
60% zatěžovacĺ cyklus
190 A/24 V
190 A/24 V
30% zatěžovacĺ cyklus
280 A/28 V
280 A/28 V
Rozsah nastavení (ss)
30 A/15 V - 280 A/28 V
30 A/15 V - 280 A/28 V
Napětí naprázdno
15 - 38 V
15 - 38 V
Klidový výkon
190 W
190 W
Účinnost
69 %
69 %
Účiník
0,97
0,97
Řídicí napětí
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Rychlost podávání drátu
1,9 - 19 m/min
1,9 - 19 m/min
Čas dohořívání
0 - 0,25 s
0 - 0,25 s
Bodování
0,2 - 2,5 s
0,2 - 2,5 s
Připojení svařovací pistole
EURO
EURO
Rozměry DxŠxV
840 x 425 x 830
840 x 425 x 830
Hmotnost
91 kg
91 kg
Provozní teplota
-10 až +40 °C
-10 až +40 °C
Přepravní teplota
-20 až +55 °C
-20 až +55 °C
Třída krytí
IP 23
IP 23
Třída použití
Mig C340 PRO
Napětí
400 - 415 V, 3∼, 50/60 Hz
380V, 3∼50/60 Hz
230/400 - 415/500 V, 3∼, 50 Hz
230/440 - 460 V, 3∼, 60 Hz
Přípustná zátěž při
100% zatěžovacĺ cyklus
195 A/24 V
195 A/24 V
60% zatěžovacĺ cyklus
250 A/27 V
250 A/27 V
30% zatěžovacĺ cyklus
340 A/31 V
340 A/31 V
Rozsah nastavení (ss)
40 A/16 V - 340 A/31 V
40 A/16 V - 340 A/31 V
Napětí naprázdno
16 - 40 V
16 - 40 V
Klidový výkon
240 W
240 W
Účinnost
77%
77%
Účiník
0,95
0,95
Řídicí napětí
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Rychlost podávání drátu
1,9 - 20 m/min
1,9 - 20 m/min
Čas dohořívání
0 - 0,5 s
0 - 0,5 s
Pomalý start
Vypnuto/zapnuto
Vypnuto/zapnuto
bc23dj
-7© ESAB AB 2011
CZ
Mig C340 PRO
2/4 zdvihy
2/4
2/4
Připojení svařovací pistole
EURO
EURO
Rozměry DxŠxV
840 x 425 x 830
840 x 425 x 830
Hmotnost
114 kg
114 kg
Provozní teplota
-10 až +40 °C
-10 až +40 °C
Přepravní teplota
-20 až +55 °C
-20 až +55 °C
Třída krytí
IP 23
IP 23
Třída použití
Třída krytí
Kód IP označuje třídu elektrického krytí, tj. stupeň ochrany proti vniknutí pevných předmĕtů nebo
vody. Zařízení označené IP 23 je určeno pro vnitřní a venkovní použití.
Zatĕžovací cyklus
Zatĕžovací cyklus specifikuje čas jako procento desetiminutového intervalu, bĕhem kterého můžete
svařovat nebo řezat při konkrétní zátĕži. Pracovní cyklus platí pro 40 ° C.
Třída použití
Symbol
udává, že tento napájecí zdroj je určen pro použití v oblastech se zvýšeným
elektrickým nebezpečím.
4
INSTALACE
Instalaci by mĕl provádĕt profesionální pracovník.
UPOZORNĔNÍ!
Tento výrobek je určen pro průmyslové použití. V domácím prostředí může způsobit
rušení rádiového příjmu. Je na odpovĕdnosti uživatele, aby přijal přimĕřená ochranná
opatření.
4.1
Umístění
Umístěte napájecí zdroj pro svařování tak, aby nic nepřekáželo jeho vstupním a
výstupním otvorům pro chladicí vzduch.
bc23dj
-8© ESAB AB 2011
CZ
4.2
Montáž součástí
VAROVÁNÍ
Během přepravy jsou zadní kolečka napájecího zdroje v přední poloze. Před
použitím umístěte kolečka do zadní polohy.
bc23dj
-9© ESAB AB 2011
CZ
4.3
Elektrická instalace
4.4
Napájení ze sítě
Zkontrolujte, zda je jednotka připojena ke správnému síťovému napětí a zda je
chráněna správně dimenzovanou pojistkou. Ochranné uzemnění musí být
provedeno v souladu s příslušnými předpisy.
Typový štítek s údaji o připojeném napájení
bc23dj
- 10 © ESAB AB 2011
CZ
Doporučená zatížitelnost pojistek a minimální průřezy vodičů
Mig C280 PRO
3∼50 Hz
3∼50 Hz
3∼50/60 Hz
3∼50 Hz
3∼60 Hz
3∼60 Hz
Napětí V
230
380
400-415
500
230
440-460
Proud A
při 100% pracovním cyklu
13
8
7
5
11
7
při 60% pracovním cyklu
18
11
10
8
18
10
při 30% pracovním cyklu
32
19
18
15
32
17
Průřez kabelu mm2
4 x 2,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 2,5
4 x 1,5
Pojistka, pomalá A
20
16
16
16
20
16
Mig C340 PRO
3~50 Hz
3∼50 Hz
3~50/60 Hz
3~50 Hz
3~60 Hz
3~60 Hz
Napětí V
230
380
400-415
500
230
440-460
Proud A
při 100% pracovním cyklu
16
10
9
7
16
8
při 60% pracovním cyklu
24
15
14
11
23
12
při 30% pracovním cyklu
37
20
21
17
36
19
4x4
4 x 2,5
4 x 2,5
4 x 2,5
4x4
4 x 2,5
20
16
16
16
20
16
Průřez kabelu
mm2
Pojistka, pomalá A
POZOR: Výše uvedené průřezy síťových kabelů a zatížitelnosti pojistek odpovídají švédským
předpisům. V jiných zemích nemusí vyhovovat: přesvědčte se, zda průřez kabelu a zatížitelnost
pojistek odpovídají příslušným státním předpisům.
5
OBSLUHA
Všeobecné bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tímto zařízením jsou
uvedeny na stranĕ 4. Před použitím zařízení si je důkladnĕ prostudujte!
VÝSTRAHA!
Dávejte pozor na otáčející se díly, které mohou způsobit zranĕní.
VÝSTRAHA!
Aby se buben nesesmekl z náboje, zablokujte jej
pootočením červeného knoflíku, jak je to znázornĕno na
varovném štítku u náboje.
VÝSTRAHA!
Připevnĕte zařízení - zejména když stojí na
nerovném nebo svažitém povrchu.
bc23dj
- 11 © ESAB AB 2011
CZ
5.1
Zapojení a ovládací zařízení
1
Síťový vypínač
8
Přípojka pro zpětný kabel (-), nízký indukční
odpor
2
Přepínač, hrubé ovládání
9
Otočný ovladač - zapínání/vypínání
pomalého spouštění
3
Přepínač, přesné ovládání
10
4
5
Kontrolka, napájení zapnuto
Oranžová kontrolka, přehřátí
11
12
6
7
Konektor EURO (pro svařovací pistoli)
Přípojka pro zpětný kabel (-), vysoký
indukční odpor
13
14
Otočný regulátor na nastavování rychlosti
drátu
Otočný volič 2/4zdvihového režimu ovládání
Otočný ovladač na nastavování času
dohořívání
Číslicový přístroj - V/A
Otočný regulátor pro bodování zapnuto/vypnuto a nastavování času
5.2
Ochrana proti přehřátí
K ochraně před přehřátím slouží tepelná ochrana proti přetížení. Až jednotka vy­
chladne, ochrana se automaticky resetuje.
5.3
Indukční odpor přípojky
Vyšší indukční odpor má za následek větší tekutost svaru a menší rozstřik. Nižší in­
dukční odpor má za následek ostřejší zvuk a stabilní, soustředěný oblouk.
bc23dj
- 12 © ESAB AB 2011
CZ
5.4
Změna polarity
Napájecí zdroj se dodává se svařovacím drátem připojeným ke kladnému pólu. U
některých drátů, např. svařovacích trubiček s vlastní ochranou, se doporučuje
svařovat se zápornou polaritou. Záporná polarita znamená, že drát je připojen k
zápornému pólu a zpětný kabel ke kladnému pólu.
Zkontrolujte doporučenou polaritu pro svařovací drát, který chcete použít.
5.5
Tlak podávání
Začnĕte tím, že zkontrolujete, zda se drát ve vodítku pohybuje volnĕ. Pak nastavte
tlak přítlačných kladky v podávání drátu. Je důležité, aby tlak nebyl příliš vysoký.
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
Obr. 1
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
Obr. 2
Pro kontrolu, zda je tlak v podávání nastaven správnĕ, můžete nechat drát
vysouvat proti samostatnému předmĕtu, například proti kusu dřeva.
Když držíte pistoli ve vzdálenosti přibližnĕ 5 mm od tohoto kusu dřeva (Obr. 1),
podávací kladky by mĕly prokluzovat.
Když držíte pistoli ve vzdálenosti přibližnĕ 50 mm od tohoto kusu dřeva, drát by se
mĕl vysouvat a ohýbat (Obr. 2).
bc23dj
- 13 © ESAB AB 2011
CZ
5.6
Výměna a vložení drátu
S
Otevřete boční panel.
S
Odpojte snímač tlaku tak, že ho otočíte dozadu; přítlačné kladky se vysunou
nahoru.
S
Narovnejte 10 - 20 cm nového drátu. Než vložíte drát do podavače, opilujte z
jeho konce všechny otřepy a ostré hrany.
S
Ujistěte se, že drát se náležitě zasune do stopy podávací kladky a do výstupního
hrdla a vodicí vložky drátu.
S
Zajistěte snímač tlaku.
S
Zavřete boční panel.
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je pro zajištĕní bezpečnosti a spolehlivosti důležitá.
UPOZORNĔNÍ!
Závazky ze záruky dodavatele ztrácejí platnost, jestliže se zákazník bĕhem záruční doby
pokusí libovolným způsobem zasahovat do výrobku za účelem odstranĕní jakékoliv
závady.
6.1
Prohlídka a čištění
Napájecí zdroj
Pravidelně kontrolujte, zda napájecí zdroj není znečištěn.
Napájecí zdroj se musí pravidelně profukovat stlačeným vzduchem při sníženém tlaku.
Ve znečištěném prostředí se musí toto čištění provádět častěji.
Jinak by se mohl ucpat vstup či výstup vzduchu, což by vedlo k přehřátí. Můžete se
tomu vyhnout použitím vzduchového filtru.
Vzduchový filtr je příslušenství. Objednací číslo najdete na str. 31.
Svařovací pistole
S
K zajištĕní bezproblémového podávání drátu je nutno v pravidelných
intervalech provádĕt čištĕní a výmĕnu opotřebovaných dílů svařovací pistole.
Pravidelnĕ čistĕte vedení drátu profukováním a očišťujte dotekový hrot.
bc23dj
- 14 © ESAB AB 2011
CZ
Hlava brzdy
Hlava brzdy je při dodání již nastavena. V případĕ
potřeby nového nastavení postupujte podle níže
uvedených pokynů. Nastavte hlavu brzdy tak, aby
drát byl při zastavení podávání mírnĕ uvolnĕný.
S
Nastavení brzdného momentu:
S
Natočte červené držadlo do zamčené polohy.
S
Do pružin v hlavĕ brzdy vložte šroubovák.
Když chcete brzdný moment snížit, natočte pružiny ve smĕru otáčení
hodinových ručiček.
Když chcete brzdný moment zvýšit, natočte pružiny proti smĕru otáčení
hodinových ručiček. NB: Obĕ pružiny natočte stejnĕ.
7
VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD
Než si vyžádáte pomoc autorizovaného servisního technika, proveďte tyto
doporučené kontroly.
Druh závady
Není oblouk
Zákrok
S
S
S
Během svařování došlo k
přerušení svářecího proudu.
S
S
Zkontrolujte, zda je zapnutý síťový vypínač.
Zkontrolujte správnost připojení kabelu svařovacího proudu a
zpětného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda se neaktivovala ochrana proti tepelnému
přetížení (signalizováno oranžovou kontrolkou na přední
straně).
Zkontrolujte pojistky síťového napájení.
Časté spínání ochrany proti
tepelnému přetížení
S
S
Zkontrolujte, zda se neucpaly vzduchové filtry.
Ujistěte se, zda nedošlo k překročení předepsaných hodnot
napájecího zdroje (tj. zda zařízení není přetíženo).
Nízký svařovací výkon
S
Zkontrolujte správnost připojení kabelu svařovacího proudu a
zpětného kabelu.
Zkontrolujte, zda je nastavena správná hodnota proudu.
Zkontrolujte, zda jsou použity správné svařovací dráty.
Zkontrolujte pojistky síťového napájení.
Zkontrolujte podavač drátu - zda jsou použity správné kladky a
zda je správně nastaven tlak přítlačných kladek podavače
drátu.
S
S
S
S
bc23dj
- 15 © ESAB AB 2011
CZ
8
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
Opravy a elektrické práce musí provádĕt autorizovaný servisní technik ESAB.
Používejte pouze originální náhradní díly ESAB.
Mig C280 PRO, Mig C340 PRO je navžena a zkoušena v souladu s mezinárodními a
evropskými normami 60974-1, 60974-5 a 60974-10 . Servisní jednotka, která provedla
servisní zákrok nebo opravu, má za povinnost zajistit, aby výrobek stále vyhovoval
uvedeným normám.
Náhradní díly si můžete objednat u nejbližšího prodejce společnosti ESAB; viz
poslední stránku této publikace.
bc23dj
- 16 © ESAB AB 2011
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 17 -
Schema
Mig C280, 380-415V
bc23e
- 18 © ESAB AB 2011
Mig C280, 380-415V
bc23e
- 19 © ESAB AB 2011
Mig C280, 230-500V
bc23e
- 20 © ESAB AB 2011
Mig C280, 230-500V
bc23e
- 21 © ESAB AB 2011
Mig C340, 380-415V
bc23e
- 22 © ESAB AB 2011
Mig C340, 380-415V
bc23e
- 23 © ESAB AB 2011
Mig C340, 230-500V
bc23e
- 24 © ESAB AB 2011
Mig C340, 230-500V
bc23e
- 25 © ESAB AB 2011
Návod k zapojení
230V / 380-415V / 440-460V / 500V
bc23c
- 26 © ESAB AB 2011
Mig C280 PRO, Mig C340 PRO
Objednací číslo
Ordering no.
Type
Notes
0349 312 510 Origo™ Mig C280 PRO
380/400-415 V, 3~50 Hz, , with digital instrument
0319 312 540 Origo™ Mig C280 PRO
230/400-415/415/500V , 3~50 Hz; 230/440-460V , 3~60 Hz,
with digital instrument
0349 312 520 Origo™ Mig C280 PRO 4 WD 380/400-415 V, 3~50 Hz, with digital instrument
0349 312 530 Origo™ Mig C280 PRO 4 WD 230/400-415/415/500V , 3~50 Hz; 230/440-460V , 3~60 Hz,
with digital instrument
0349 312 550 Origo™ Mig C340 PRO
380/400-415 V, 3~50 Hz, with digital instrument
0349 312 560 Origo™ Mig C340 PRO
230/400-415/415/500V , 3~50 Hz; 230/440-460V , 3~60 Hz, with
digital instrument
0349 310 830 Origo™ Mig C340 PRO 4 WD 380/400-415 V, 3~50 Hz, with digital instrument
0349 312 570 Origo™ Mig C340 PRO 4 WD 230/400-415/415/500V , 3~50 Hz; 230/440-460V , 3~60 Hz, with
digital instrument
0349 300 531 Origo™ Mig C280 PRO /
Origo™ Mig C340 PRO
Spare parts list
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
bc23o
- 27 © ESAB AB 2011
Mig C280 PRO
Opotřebované díly
(W. F. Mechanism 0455 890 888)
Item
Denomination
Ordering no.
A
Pressure roller
0455 907 001
B
Feed roller
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 006
0367 556 004
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
E
Outlet nozzle
0455 886 001
Notes
Ø 0.6-0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8-1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0-1.2mm cored wire.
Ø 1.0-1.2mm Al wire.
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires MUST be
used. It is recommended to use 3m long welding gun for aluminium wires, equipped with appropriate
wear parts.
bc23wa
- 28 © ESAB AB 2011
Mig C340 PRO
(W. F. Mechanism 0455 890 881)
Item
Denomination
Ordering no.
Notes
A
Pressure roller
0369 728 001
0466 262 001
Knurled
B
Feed roller
0369 557 001
0369 557 002
0369 557 003
0369 557 004
0369 557 006
Ø 0.6-0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8-1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0-1.2mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0-1.2mm cored wire, knurled.
Ø 1.0-1.2mm Al wire.
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
E
Outlet nozzle
0455 886 001
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires MUST be
used. It is recommended to use 3m long welding gun for aluminium wires, equipped with appropriate
wear parts.
bc23wb
- 29 © ESAB AB 2011
Mig C280 PRO, Mig C340 PRO
(W. F. Mechanism 0459 000 884 & 0459 000 883)
Item
Denomination
Ordering no.
Notes
A
Feed / Pressure roller
0459 052 002
0459 052 003
0458 825 001
0458 825 002
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Ø 0.8-1.0 mm Fe, Ss & cored wire; V-groove
Ø 1.0-1.2mm Fe, Ss & cored wire; V-groove
V-groove, knurled.
Ø 1.2-1.4mm V-groove, knurled.
Ø 0.8-1.0mm Al wire, U-groove.
Ø 1.0-1.2mm Al wire, U-groove.
Ø 1.2-1.6mm Al wire, U-groove.
B
Gear adapter
0455 053 880
C
Drive gear
0455 052 001
D
Inlet nozzle
0455 049 001
0332 318 001
Ø 3.0mm plastic for 0.6-1.6mm Fe, Ss, AL, cored wire.
Ø 2.4mm steel.
E
Intermediate nozzle
0455 072 002
0456 615 001
Al wire.
F
Outlet nozzle
0469 837 880
0469 837 881
Ø 2.0mm steel for 0.6-1.6mm wire.
Ø 2.0mm plastic for 0.8-1.6mm Al wire.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires MUST be
used. It is recommended to use 3m long welding gun for aluminium wires, equipped with appropriate
wear parts.
bc23wc
- 30 © ESAB AB 2011
Mig C280 PRO, Mig C340 PRO
Spotřební díly
bc23a
Digital meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 598
Transformer kit for CO2 heater . . . . . . . . . . .
0349 302 250
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 599
Cable holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 303 362
Push - Pull KIT for Mig C340 . . . . . . . . . . . . .
0349 308 980
- 31 © ESAB AB 2011
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising