ESAB | Mig C280 PRO | Instruction manual | ESAB Mig C280 PRO Kasutusjuhend

ESAB Mig C280 PRO Kasutusjuhend
FI
Origo™
Mig C280 PRO
Mig C340 PRO
Käyttöohjeet
0463 271 001 FI 20120905
Valid for serial no. 627-xxx-xxxx, 119-xxx-xxxx
-2-
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Varustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1 Sijoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Osien asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VAROITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Sähkökytkentä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Syöttöjännite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
10
10
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Liitännät ja hallintalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumenemissuojaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Induktanssiliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Napaisuuden vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langansyöttöpaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Langan vaihtaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
12
12
13
13
14
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6.1
Tarkastus ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7 VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KYTKENTÄOHJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMEROT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KULUTUSOSAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
16
24
25
26
29
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-3-
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB-laitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat
järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden
on täytettävä tämäntyyppiselle laitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä suositusta voidaan
pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Laitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja käy­
tössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin ti­
lanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta ja leikkaamisesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei laitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määrättyjä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä
vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä pai­
kassa.
S Laitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
VAROITUS!
Viralähdettä ei saa kayttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
-4bc23dx
© ESAB AB 2011
FI
VAROITUS
Hitsaus ja leikkaus voivat olla vaarallisia sekä itsellesi että muille. Ole varovainen hitsatessasi ja
leikatessasi. Noudata työnantajasi turvaohjeita, joiden tulee perustua laitteen valmistajan varoi­
tustekstiin.
SÄHKÖISKU - Voi surmata
S
Asenna ja maadoita laitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU - Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa savusta.
S
Poista savu ja -kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI - Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU - Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA - Ota yhteys asentajaan.
Lue ja ymmärrä käyttöohjett ennen asennusta ja käyttöä.
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
HUOMAA!
Class A-laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asunnoissa, joiden
virransyöttö tapahtuu yleisestä pienjänniteverkosta. ”Class A”-laitteen
sähkömagneettista yhteensopivuutta voi olla vaikea varmistaa
sellaisissa asunnoissa sekä johtojen että ilman kautta kulkeutuvien
häiriöiden takia.
HUOMAA!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja
käyttöä.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
-5bc23dx
© ESAB AB 2011
FI
Vie elektroniikkalaitteet keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) koskevan direktiivin 2002/96/EY ja kansallisen
lainsäädännön mukaan hävitettävät laitteet tulee viedä keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet lain mukaan velvollinen selvittämään
hyväksytyt keräyspisteet.
Lisätietoja saat ESAB-edustajaltasi.
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
2
JOHDANTO
Mig C280 PRO ja Mig C340 PRO ovat askelohjattuja kompakteja hitsausvirtalähtei­
tä, jotka on tarkoitettu hitsaukseen teräs-, rst- ja alumiinilangalla sekä täytelangalla
suojakaasun kanssa tai ilman.
Hitsaus umpilangalla ja suojakaasulla tai täytelangalla ilman suojakaasua valitaan
vaihtamalla + ja - liitännät langansyöttöyksikön yläpuolella olevassa liitinrimassa.
Virtalähteestä on saatava erilaisia versioita, katso sivu 25
ESAB-tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 29.
2.1
Varustus
Mig C280 PRO -virtalähteen mukana toimitetaan:
S
Hitsauspistooli PSF 250 - 3m ( Mig C280 PRO 4WD - 4,5m)
S
Maadoituskaapeli 3.5m pihdeillä (Mig C280 PRO 4WD - 5m)
S
Hylly kaasupullolle
S
Käyttöohjeet
Mig C340 PRO -virtalähteen mukana toimitetaan:
S
Hitsauspistooli PSF 305 - 3m (Mig C340 PRO 4WD - 4,5m)
S
Maadoituskaapeli 3.5m pihdeillä (Mig C340 PRO 4WD - 5m)
S
Hylly kaasupullolle
S
Käyttöohjeet
-6bc23dx
© ESAB AB 2011
FI
3
TEKNISET TIEDOT
Mig C280 PRO
Jännite
400-415 V, 3∼50/60 Hz
380V, 3∼50/60 Hz
230/400-415/500V, 3∼50Hz
230/440-460V, 3∼60Hz
Sallittu kuormitus
100 % kuormitusaikasuhde
150 A / 22 V
150 A / 22 V
60 % kuormitusaikasuhde
190 A / 24 V
190 A / 24 V
30 % kuormitusaikasuhde
280 A / 28 V
280 A / 28 V
Säätöalue (DC)
30A/15V-280A/28V
30A/15V-280A/28V
Tyhjäkäyntijännite
15-38 V
15-38 V
Tyhjäkäyntiteho
190 W
190 W
Hyötysuhde
69%
69%
Tehokerroin
0.97
0.97
Ohjausjännite
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Langansyöttönopeus
1,9 - 19m/min
1,9 - 19m/min
Jälkipaloaika
0 - 0,25s
0 - 0,25s
Pistehitsaus
0,2 - 2,5s
0,2 - 2,5s
Hitsauspistoolin liitäntä
EURO
EURO
Mitat PxLxK
840x425x830
840x425x830
Paino
91 kg
91 kg
Käyttölämpötila
-10 ... +40°C
-10 ... +40°C
Kuljetuslämpötila
-20 ... +55°C
-20 ... +55°C
Suojausluokka
IP 23
IP 23
Käyttöluokka
Mig C340 PRO
Jännite
400-415 V, 3∼50/60 Hz
380V, 3∼50/60 Hz
230/400-415/500 V, 3∼50Hz
230/440-460V, 3∼60Hz
Sallittu kuormitus
100 % kuormitusaikasuhde
195 A / 24 V
195 A / 24 V
60 % kuormitusaikasuhde
250 A / 27 V
250 A / 27 V
30 % kuormitusaikasuhde
340 A / 31 V
340 A / 31 V
Säätöalue (DC)
40A/16V-340A/31V
40A/16V-340A/31V
Tyhjäkäyntijännite
16-40 V
16-40 V
Tyhjäkäyntiteho
240 W
240 W
Hyötysuhde
77%
77%
Tehokerroin
0.95
0.95
Ohjausjännite
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Langansyöttönopeus
1,9 - 20m/min
1,9 - 20m/min
Jälkipaloaika
0 - 0,5s
0 - 0,5s
Ryömintäkäynnistys
OFF / ON
OFF / ON
-7bc23dx
© ESAB AB 2011
FI
Mig C340 PRO
2/4-vaihe
2/4
2/4
Hitsauspistoolin liitäntä
EURO
EURO
Mitat PxLxK
840x425x830
840x425x830
Paino
114 kg
114 kg
Käyttölämpötila
-10 ... +40 °C
-10 ... +40 °C
Kuljetuslämpötila
-20 ... +55°C
-20 ... +55°C
Suojausluokka
IP 23
IP 23
Käyttöluokka
Suojausluokka
IP-koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyt­
töön.
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tai leikata
tietyllä kuormituksella. Kuormitusaikasuhde on määritetty 40 _C asteen lämpötilassa.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
4.1
Sijoitus
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei mitään ole ilman tulo- ja poistoaukkojen edessä.
-8bc23dx
© ESAB AB 2011
FI
4.2
Osien asennus
VAROITUS
Kuljetuksen aikana virtalähteen takapyörät ovat etumaisessa asennossa. Siirrä
pyörät takimmaiseen asentoon ennen käyttöä.
-9bc23dx
© ESAB AB 2011
FI
4.3
Sähkökytkentä
4.4
Syöttöjännite
Varmista, että laite kytketään oikeaan syöttöjännitteeseen ja että virtapiiri on suojattu
oikean kokoisella varokkeella. Laite pitää maadoittaa määräysten mukaisesti.
Tyyppikilpi kytkentätietoineen
- 10 bc23dx
© ESAB AB 2011
FI
Suositellut varokekoot ja pienin johdinala
Mig C280 PRO
3∼50 Hz
3∼50 Hz
3∼50/60 Hz
3∼50 Hz
3∼60 Hz
3∼60 Hz
Jännite V
230
380
400-415
500
230
440-460
Virta A
100% kuormitusaikasuhteella
13
8
7
5
11
7
60% kuormitusaikasuhteella
18
11
10
8
18
10
30% kuormitusaikasuhteella
32
19
18
15
32
17
4 x 2,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 2,5
4 x 1,5
Varoke, hidas A
20
16
16
16
20
16
Mig C340 PRO
3~50 Hz
3∼50 Hz
3~50/60 Hz
3~50 Hz
3~60 Hz
3~60 Hz
Jännite V
230
380
400-415
500
230
440-460
Virta A
100% kuormitusaikasuhteella
16
10
9
7
16
8
60% kuormitusaikasuhteella
24
15
14
11
23
12
30% kuormitusaikasuhteella
37
20
21
17
36
19
4x4
4 x 2,5
4 x 2,5
4 x 2,5
4x4
4 x 2,5
20
16
16
16
20
16
Johdinala
Johdinala
mm2
mm2
Varoke, hidas A
HUOM!: Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Ne eivät ehkä päde
muissa maissa: varmista, että johdinala ja varokekoot täyttävät asianmukaiset kansalliset määräykset.
5
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 4. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
VAROITUS!
Ole varovainen. Pyörivät osat aiheuttavat puristumisvaaran.
VAROITUS!
Estääksesi lankakelan luistamisen irti jarrunavasta:
Lukitse jarrunapa punaisella vääntimellä jarrunavan
viereen sijoitetun ohjeen mukaisesti. Ks. myös kuva
oikealla.
VAROITUS!
Kiinnitä laite paikalleen erityisesti silloin, kun
alusta on epätasainen tai viettävä.
- 11 bc23dx
© ESAB AB 2011
FI
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1
Virtakytkin
8
Maadoituskaapelin (-) liitäntä, pieni
induktanssi
2
Säädin, karkea säätö
9
Ryömintäkäynnistyksen kytkin ON/OFF
3
4
5
6
7
Säädin, hienosäätö
Merkkivalo, virransyöttö päällä
Oranssi merkkivalo, ylikuumeneminen
EURO-liitin (hitsauspistoolille)
Maadoituskaapelin (-) liitäntä, suuri
induktanssi
10
11
12
13
14
Langansyöttönopeuden säädin
2/4-vaiheohjauksen valitsin
Jälkipaloajan säädin
Digitaalimittari - V / A
Pistehitsauksen säädin - ON/OFF ja
aika-asetus
5.2
Ylikuumenemissuojaus
Ylikuumenemissuoja suojaa virtalähdettä ylikuumenemiselta. Ylikuumenemissuoja pa­
lautuu automaattisesti lämpötilan laskettua.
5.3
Induktanssiliitäntä
Suurempi induktanssi tuottaa suuremman hitsisulan ja vähemmän roiskeita. Pieni
induktanssi tuottaa voimakkaamman äänen ja tasaisen, tiiviin valokaaren.
- 12 bc23dx
© ESAB AB 2011
FI
5.4
Napaisuuden vaihtaminen
Toimitettaessa lanka on kytketty plusnapaan. Eräillä langoilla, esim. täytelangat, on
suositeltavaa hitsata miinusnapaisuudella. Miinusnapaisuus tarkoittaa, että lanka on
kytketty miinusnapaan ja maadoituskaapeli plusnapaan.
Tarkasta langan napaisuussuositus.
5.5
Langansyöttöpaine
Aloita tarkastamalla, että lanka liikkuu esteettä langanjohtimessa. Säädä sen
jälkeen syöttölaitteen painopyörät. On tärkeää, ettei paine ole liian suuri.
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
Kuva 1
Kuva 2
Syöttöpaineen oikea säätö voidaan tarkastaa syöttämällä lankaa eristettyä
esinettä, esim. puupalaa, vasten.
Kun pistoolia pidetään noin 5 mm päässä puupalasta (kuva 1), syöttöpyörien tulee
luistaa.
Kun pistoolia pidetään noin 50 mm päässä puupalasta, lankaa on syötettävä ulos
ja sen on taivuttava (kuva 2).
- 13 bc23dx
© ESAB AB 2011
FI
5.6
S
S
S
S
S
S
Langan vaihtaminen
Avaa sivupaneeli.
Irrota paineanturi kääntämällä se taakse, painerullat nousevat ylös.
Suorista 10-20 cm uutta lankaa. Poista purseet ja terävät reunat langan päästä
ennen kuin työnnät sen langansyöttölaitteeseen.
Varmista, että lanka menee oikein syöttörullan uraan, suuttimeen ja
langanohjaimeen.
Kytke paineanturi.
Sulje sivupaneeli.
6
HUOLTO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
HUOMAA!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos asiakas
yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
6.1
Tarkastus ja puhdistus
Virtalähde
Tarkasta säännöllisesti, että virtalähde on puhdas.
Virtalähde tulisi puhaltaa puhtaaksi paineilmalla säännöllisin väliajoin alennetulla
paineella. Puhdistus pitää toistaa useammin likaisissa ympäristöissä.
Muussa tapauksessa ilmanotto- ja poistoaukot saattavat tukkiintua ja aiheuttaa
laitteen ylikuumenemisen. Voit välttää tämän käyttämällä ilmansuodatinta.
Ilmansuodatin on lisävaruste. Tilausnumerot löytyvät sivulta 29.
Pistooli
S
Pistoolin kulutusosat pitää puhdistaa ja vaihtaa säännöllisin välein häiriöttömän
langansyötön varmistamiseksi. Puhalla langanohjain puhtaaksi ja puhdista
kosketussuutin.
Jarrunapa
Napa on tehtaalla valmiiksi säädetty. Navan
säätäminen on selostettu alla. Säädä jarrunapa niin,
että lanka on hieman löysällä syötön loputtua.
S
Jarrumomentin säätäminen:
S
Käännä punainen kahva
lukitusasentoon.
S
Työnnä ruuvitaltta navan jousien väliin.
Kun jousia käännetään myötäpäivään, jarrutusmomentti pienenee.
Kun jousia käännetään vastapäivään, jarrutusmomentti suurenee.
HUOM! Käännä jousia yhtä paljon.
- 14 bc23dx
© ESAB AB 2011
FI
7
VIANETSINTÄ
Yritä korjata vika suositelluilla tarkastuksilla ennen kuin kutsut huoltoteknikon.
Vian tyyppi
Toimenpide
Ei kaarta
S
S
S
Varmista, että verkkovirran katkaisin on päällä.
Varmista, että virta- ja maadoituskaapelit on kytketty oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Virransyöttö katkeaa
hitsauksen aikana.
S
Tarkasta onko lämpösuojaus lauennut (ilmaistaan etupaneelin
oranssilla merkkivalolla).
Tarkasta verkkovirran varokkeet.
S
Lämpösuojaus laukeaa
usein
S
S
Tarkasta ovatko ilmansuodattimet tukossa.
Varmista, ettei virtalähteen nimellisarvoja ylitetä (ts. ettei
laitetta ylikuormiteta).
Huono hitsausteho
S
S
S
S
S
Varmista, että virta- ja maadoituskaapelit on kytketty oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Varmista, että käytetään oikeaa lankaa.
Tarkasta verkkovirran varokkeet.
Tarkasta langansyöttöyksikkö - että oikeat rullat ovat käytössä
ja painerullien paine on säädetty oikein
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
Korjaus- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Mig C280 PRO, Mig C340 PRO on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppa­
laisen standardin 60974-1, 60974-5 ja 60974-10 mukaisesti. Suoritetun huollon tai
korjauksen jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei
tuote poikkea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen vii­
meiseltä sivulta.
- 15 bc23dx
© ESAB AB 2011
Johdotuskaavio
Mig C280, 380-415V
- 16 bc23e
© ESAB AB 2011
Mig C280, 380-415V
- 17 bc23e
© ESAB AB 2011
Mig C280, 230-500V
- 18 bc23e
© ESAB AB 2011
Mig C280, 230-500V
- 19 bc23e
© ESAB AB 2011
Mig C340, 380-415V
- 20 bc23e
© ESAB AB 2011
Mig C340, 380-415V
- 21 bc23e
© ESAB AB 2011
Mig C340, 230-500V
- 22 bc23e
© ESAB AB 2011
Mig C340, 230-500V
- 23 bc23e
© ESAB AB 2011
Kytkentäohje
230V / 380-415V / 440-460V / 500V
- 24 bc23c
© ESAB AB 2011
Mig C280 PRO, Mig C340 PRO
Tilausnumerot
Ordering no.
Type
Notes
0349 312 510 Origo™ Mig C280 PRO
380/400-415 V, 3~50 Hz, , with digital instrument
0319 312 540 Origo™ Mig C280 PRO
230/400-415/415/500V , 3~50 Hz; 230/440-460V , 3~60 Hz,
with digital instrument
0349 312 520 Origo™ Mig C280 PRO 4 WD 380/400-415 V, 3~50 Hz, with digital instrument
0349 312 530 Origo™ Mig C280 PRO 4 WD 230/400-415/415/500V , 3~50 Hz; 230/440-460V , 3~60 Hz,
with digital instrument
0349 312 550 Origo™ Mig C340 PRO
380/400-415 V, 3~50 Hz, with digital instrument
0349 312 560 Origo™ Mig C340 PRO
230/400-415/415/500V , 3~50 Hz; 230/440-460V , 3~60 Hz, with
digital instrument
0349 310 830 Origo™ Mig C340 PRO 4 WD 380/400-415 V, 3~50 Hz, with digital instrument
0349 312 570 Origo™ Mig C340 PRO 4 WD 230/400-415/415/500V , 3~50 Hz; 230/440-460V , 3~60 Hz, with
digital instrument
0349 300 531 Origo™ Mig C280 PRO /
Origo™ Mig C340 PRO
Spare parts list
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 25 bc23o
© ESAB AB 2011
Mig C280 PRO
Kulutusosat
(W. F. Mechanism 0455 890 888)
Item
Denomination
Ordering no.
A
Pressure roller
0455 907 001
B
Feed roller
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 006
0367 556 004
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
E
Outlet nozzle
0455 886 001
Notes
Ø 0.6-0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8-1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0-1.2mm cored wire.
Ø 1.0-1.2mm Al wire.
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires MUST be
used. It is recommended to use 3m long welding gun for aluminium wires, equipped with appropriate
wear parts.
- 26 bc23wa
© ESAB AB 2011
Mig C340 PRO
(W. F. Mechanism 0455 890 881)
Item
Denomination
Ordering no.
Notes
A
Pressure roller
0369 728 001
0466 262 001
Knurled
B
Feed roller
0369 557 001
0369 557 002
0369 557 003
0369 557 004
0369 557 006
Ø 0.6-0.8mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 0.8-1.0mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0-1.2mm Fe, Ss, cored wire.
Ø 1.0-1.2mm cored wire, knurled.
Ø 1.0-1.2mm Al wire.
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
0455 894 001
0455 889 001
0455 885 001
E
Outlet nozzle
0455 886 001
Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire.
Steel, must be used together with item 0455 886 001.
Must be used together with item 0455 894 001,
for welding with Al wire.
Must be used together with item 0455 889 001.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires MUST be
used. It is recommended to use 3m long welding gun for aluminium wires, equipped with appropriate
wear parts.
- 27 bc23wb
© ESAB AB 2011
Mig C280 PRO, Mig C340 PRO
(W. F. Mechanism 0459 000 884 & 0459 000 883)
Item
Denomination
Ordering no.
Notes
A
Feed / Pressure roller
0459 052 002
0459 052 003
0458 825 001
0458 825 002
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Ø 0.8-1.0 mm Fe, Ss & cored wire; V-groove
Ø 1.0-1.2mm Fe, Ss & cored wire; V-groove
V-groove, knurled.
Ø 1.2-1.4mm V-groove, knurled.
Ø 0.8-1.0mm Al wire, U-groove.
Ø 1.0-1.2mm Al wire, U-groove.
Ø 1.2-1.6mm Al wire, U-groove.
B
Gear adapter
0455 053 880
C
Drive gear
0455 052 001
D
Inlet nozzle
0455 049 001
0332 318 001
Ø 3.0mm plastic for 0.6-1.6mm Fe, Ss, AL, cored wire.
Ø 2.4mm steel.
E
Intermediate nozzle
0455 072 002
0456 615 001
Al wire.
F
Outlet nozzle
0469 837 880
0469 837 881
Ø 2.0mm steel for 0.6-1.6mm wire.
Ø 2.0mm plastic for 0.8-1.6mm Al wire.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wires.
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires MUST be
used. It is recommended to use 3m long welding gun for aluminium wires, equipped with appropriate
wear parts.
- 28 bc23wc
© ESAB AB 2011
Mig C280 PRO, Mig C340 PRO
Lisävarusteet
Digital meter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 598
Transformer kit for CO2 heater . . . . . . . . . . .
0349 302 250
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 599
Cable holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 303 362
Push - Pull KIT for Mig C340 . . . . . . . . . . . . .
0349 308 980
- 29 bc23a
© ESAB AB 2011
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 30 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 31 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising