ESAB | Mig C280 PRO | Instruction manual | ESAB Mig C280 PRO Lietotāja rokasgrāmata

ESAB Mig C280 PRO Lietotāja rokasgrāmata
Origo™
Mig C280 PRO
Mig C340 PRO
Lietošanas pamācība
0463 271 001 LV 20120905
Valid for: serial no. 627-xxx-xxxx, 119-xxx-xxxx
SATURA RĀDĪTĀJS
1
DROŠĪBA .............................................................................................................. 4
2
IEVADS ................................................................................................................. 7
2.1
Aprīkojums ........................................................................................................... 7
3
TEHNISKIE DATI .................................................................................................. 8
4
UZSTĀDĪŠANA................................................................................................... 10
5
6
4.1
Novietošana........................................................................................................ 10
4.2
Komponentu montēšana ................................................................................... 10
4.3
Elektriskā instalācija.......................................................................................... 11
4.4
Elektrotīkla enerģijas padeve............................................................................ 11
EKSPLUATĀCIJA............................................................................................... 13
5.1
Savienojumi un vadības ierīces........................................................................13
5.2
Aizsardzība pret pārkaršanu ............................................................................. 14
5.3
Induktivitātes savienojums ............................................................................... 14
5.4
Polaritātes maiņa ............................................................................................... 14
5.5
Stieples padeves spiediens .............................................................................. 15
5.6
Stieples maiņa un ievietošana ..........................................................................15
APKOPE ............................................................................................................. 16
6.1
Pārbaude un tīrīšana.......................................................................................... 16
7
PROBLĒMU NOVĒRŠANA ................................................................................ 17
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA ...................................................................... 18
DIAGRAMMA.............................................................................................................19
SAVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI ...............................................................................27
PASŪTĪŠANAS NUMURI...........................................................................................28
DILSTOŠĀS DAĻAS..................................................................................................29
PIEDERUMI ............................................................................................................... 32
Tiek paturētas tiesības bez brīdinājuma veikt izmaiņas specifikācijās.
0463 271 001
© ESAB AB 2012
1 DROŠĪBA
1
DROŠĪBA
ESAB iekārtas lietotāji pilnībā atbild par to, lai tiktu nodrošināts tas, ka visi, kas strādā ar
iekārtu vai pie tās, ievērotu visus attiecīgos drošības pasākumus. Drošības pasākumiem
jāatbilst prasībām, kas attiecas uz šī tipa iekārtām. Papildus standarta noteikumiem, kas
attiecas uz darba vietu, jāievēro šādi ieteikumi.
Visus darbus veic kvalificēts personāls, kas labi pārzina iekārtas darbību. Nepareizas
iekārtas ekspluatācijas rezultātā var rasties bīstamas situācijas, kuru dēļ iekārtas operators
var gūt ievainojumus un iekārta var tikt sabojāta.
1. Visiem, kas lieto iekārtu, jāpārzina:
○ tās darbība;
○ kur atrodas avārijas slēdži;
○ iekārtas funkcijas;
○ attiecīgie drošības pasākumi;
○ metināšana un griešana vai citas ar iekārtu veicamās darbības.
2. Operatoram jānodrošina, lai:
○ neviena nepiederoša persona iedarbināšanas brīdī neatrodas iekārtas darbības
zonā;
○ neviens nebūtu neaizsargāts, kad rodas elektriskais loks vai tiek sākts darba ar
iekārtu.
3. Darba vietā:
○ jābūt metināšanai piemērotiem apstākļiem;
○ nedrīkst būt caurvējš.
4. Individuālās aizsardzības līdzekļi:
○ Vienmēr lietojiet ieteiktos drošības līdzekļus, piemēram, aizsargbrilles, ugunsdrošu
apģērbu, aizsargcimdus.
○ Nevalkājiet nepieguļošus aksesuārus, tādus kā šalles, rokassprādzes, gredzenus utt.,
kas var aizķerties vai radīt apdegumus.
5. Vispārīgi drošības pasākumi:
○ Pārliecinieties, vai atpakaļstrāvas kabelis ir pievienots droši
○ Darbu ar augstsprieguma iekārtu drīkst veikt tikai kvalificēts elektriķis
○ Piemērotai ugunsdzēšanas iekārtai jābūt skaidri apzīmētai un jāatrodas ļoti tuvu
○ Eļļošanu un apkopi nedrīkst veikt iekārtas darbības laikā
BRĪDINĀJUMS!
Neizmantojiet barošanas avotu, lai atkausētu sasalušas caurules.
0463 271 001
-4-
© ESAB AB 2012
1 DROŠĪBA
BRĪDINĀJUMS!
Loka metināšana un griešana var radīt ievainojumus jums un citām personām.
Metināšanas un griešanas laikā ievērojiet drošības pasākumus. Lūdziet, lai darba
devējs veic darba drošības pasākumus, pamatojoties uz ražotāja sniegtajiem
bīstamības datiem.
ELEKTROŠOKS - bīstams dzīvībai
•
•
•
•
Uzstādiet un iezemējiet iekārtu atbilstoši piemērojamajiem standartiem.
Nepieskarieties elektrību vadošajām daļām vai elektrodiem ar kailu ādu,
slapjiem cimdiem vai slapju apģērbu
Esiet izolēts no zemes un sagataves
Strādājiet drošā pozā
DŪMI UN GĀZES - var būt kaitīgi veselībai
•
•
Neturiet galvu dūmos
Lai aizvadītu dūmus un gāzes no elpošanas zonas un darba zonas, ieslēdziet
ventilāciju, nosūcēju pie loka vai abus
LOKA STARI - var savainot acis un apdedzināt ādu
•
•
Sargiet acis un ķermeni. Lietojiet pareizu metināšanas masku un aizsarglēcas
un lietojiet aizsargājošu apģērbu
Aizsargājiet blakus esošās personas ar piemērotām maskām vai aizslietņiem
UGUNSBĪSTAMĪBA
•
Dzirksteļu dēļ var izcelties ugunsgrēks. Pārliecinieties, vai tuvumā nav viegli
uzliesmojošu materiālu
TROKSNIS - pārmērīgs troksnis var bojāt dzirdi.
•
•
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus.
Sargiet ausis. Lietojiet austiņas vai citus dzirdes aizsardzības līdzekļus
Brīdiniet blakus esošos par iespējamo apdraudējumu
DARBĪBAS TRAUCĒJUMI - rodoties darbības traucējumiem, meklējiet
profesionālu palīdzību.
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet lietošanas
pamācību.
SARGĀJIET SEVI UN CITUS!
UZMANĪBU!
A klases iekārtas nav paredzētas lietošanai dzīvojamās
mājās, kurās elektriskā strāva tiek piegādāta, izmantojot
publisko zemsprieguma elektrotīklu. Šādās vietās var būt
grūtības nodrošināt A klases iekārtu elektromagnētisko
saderību, ņemot vērā pārvades un starojuma izraisītos
traucējumus.
UZMANĪBU!
Pirms uzstādīšanas vai ekspluatācijas ar izpratni izlasiet
lietošanas pamācību.
0463 271 001
-5-
© ESAB AB 2012
1 DROŠĪBA
UZMANĪBU!
Šis produkts paredzēts tikai elektriskā loka metināšanai.
PIEZĪME.
Utilizējiet elektronisko aprīkojumu, nododot to
otrreizējās pārstrādes punktā!
Ievērojot Eiropas Direktīvu 2012/19/EK par elektriskā un
elektroniskā aprīkojuma atkritumiem un īstenojot to
saskaņā ar valsts tiesību aktiem, elektriskās un/vai
elektroniskās iekārtas, kam beidzies kalpošanas laiks,
jānodod utilizācijai otrreizējās pārstrādes punktos.
Kā par iekārtu atbildīgajai personai, jums ir pienākums
iegūt informāciju par apstiprinātajām savākšanas vietām.
Lai iegūtu plašāku informāciju, sazinieties ar tuvāko
ESAB izplatītāju.
ESAB piederumu saraksts atrodas šīs rokasgrāmatas nodaļā "PIEDERUMI".
0463 271 001
-6-
© ESAB AB 2012
2 IEVADS
2
IEVADS
Mig C280 PRO un Mig C340 PRO ir soļu kontrolēti barošanas avoti kompaktā konstrukcijā,
kas paredzēti metināšanai ar cietā tērauda, nerūsējošā tērauda vai alumīnija stiepli, kā arī
pulverstiepli ar aizsarggāzi vai bez tās.
Lai metinātu ar viendabīgu stiepli/aizsarggāzi un ar pulverstiepli bez gāzes, pārslēdziet +
un - savienojumus uz pārslēgšanas termināļa virs stieples padeves ierīces.
Šim barošanas avotam ir dažādi varianti, skatiet nodaļu PASŪTĪŠANAS NUMURI.
ESAB piederumu saraksts atrodas šīs rokasgrāmatas nodaļā "PIEDERUMI".
2.1
Aprīkojums
Barošanas avota Mig C280 PRO komplektācija
•
•
•
•
Metināšanas deglis PSF 250 - 3 m (Mig C280 PRO 4WD - 4,5 m)
Atgriezeniskais kabelis 3,5 m ar atgriezenisko spaili (Mig C280 PRO 4WD - 5 m)
Plaukts gāzes balonam
Lietošanas rokasgrāmata
Barošanas avota Mig C340 PRO komplektācija
•
•
•
•
Metināšanas deglis PSF 305 - 3 m (Mig C340 PRO 4WD - 4,5 m)
Atgriezeniskais kabelis 3,5 m ar atgriezenisko spaili (Mig C340 PRO 4WD - 5 m)
Plaukts gāzes balonam
Lietošanas rokasgrāmata
0463 271 001
-7-
© ESAB AB 2012
3 TEHNISKIE DATI
3
TEHNISKIE DATI
Mig C280 PRO
Spriegums
400–415 V, 3~50/60 Hz
380 V 3~50/60 Hz
230/400–415/500 V, 3~50 Hz
230/440–460 V, 3~60 Hz
Pieļaujamā slodze
100 % slodzes cikla
150 A/22 V
150 A/22 V
60 % darba cikla
190 A/24 V
190 A/24 V
30 % darba cikla
280 A/28 V
280 A/28 V
Iestatījumu diapazons
(līdzstrāva)
30 A/15 V-280 A/28 V
30 A/15 V-280 A/28 V
Atvērtas ķēdes spriegums
15-38 V
15-38 V
Atvērtas ķēdes jauda
190 W
190 W
Efektivitāte
69 %
69 %
Jaudas koeficients
0,97
0,97
Kontroles spriegums
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Stieples padeves ātrums
1,9–19 m/min
1,9–19 m/min
Stieples atlaidināšanas
laiks
0–0,25 s
0–0,25 s
Punktmetināšana
0,2–2,5 s
0,2–2,5 s
Metināšanas degļa
savienojums
EURO
EURO
Izmēri (garums x platums x 840 x 425 x 830
augstums)
840 x 425 x 830
Svars
91 kg
91 kg
Darba temperatūra
no -10 līdz +40°C
no -10 līdz +40°C
Transportēšanas
temperatūra
no -20 līdz +55°C
no -20 līdz +55°C
Drošības klase
IP 23
IP 23
Lietojuma klasifikācija
Mig C340 PRO
Spriegums
400–415 V, 3~50/60 Hz
380 V 3~50/60 Hz
230/400-415/500 V, 3~50 Hz
230/440-460 V, 3~60 Hz
Pieļaujamā slodze
100 % slodzes cikla
195 A/24 V
195 A/24 V
60 % darba cikla
250 A/27 V
250 A/27 V
30 % darba cikla
340 A/31 V
340 A/31 V
Iestatījumu diapazons
(līdzstrāva)
40 A/16 V-340 A/31 V
40 A/16 V-340 A/31 V
Atvērtas ķēdes spriegums
16-40 V
16-40 V
Atvērtas ķēdes jauda
240 W
240 W
Efektivitāte
77 %
77 %
Jaudas koeficients
0,95
0,95
0463 271 001
-8-
© ESAB AB 2012
3 TEHNISKIE DATI
Mig C340 PRO
Kontroles spriegums
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Stieples padeves ātrums
1,9–20 m/min
1,9–20 m/min
Stieples atlaidināšanas
laiks
0–0,5 s
0–0,5 s
Palēnināta startēšana
IZSL./IESL.
IZSL./IESL.
2/4 taktu
2/4
2/4
Metināšanas degļa
savienojums
EURO
EURO
Izmēri (garums x platums x 840 x 425 x 830
augstums)
840 x 425 x 830
Svars
114 kg
114 kg
Darba temperatūra
no -10 līdz +40°C
no -10 līdz +40°C
Transportēšanas
temperatūra
no -20 līdz +55°C
no -20 līdz +55°C
Drošības klase
IP 23
IP 23
Lietojuma klasifikācija
Drošības klase
IP kods norāda drošības klasi, proti, aizsardzības pakāpi pret cietu priekšmetu vai ūdens
iekļūšanu korpusā.
Ar IP23 marķēts aprīkojums ir paredzēts lietošanai gan telpās, gan ārpus tām.
Darba režīma cikls
Darba režīma cikls ir laiks, kas izteikts procentos desmit minūšu laikposmā un kad var
metināt vai griezt ar noteiktu slodzi, neradot pārslodzi. Darba cikls ir derīgs 40 °C/104 °F
temperatūrai.
Lietojuma kategorija
Simbols
norāda, ka barošanas avotu ir paredzēts izmantot vietās ar paaugstinātu
elektrisko bīstamību.
0463 271 001
-9-
© ESAB AB 2012
4 UZSTĀDĪŠANA
4
UZSTĀDĪŠANA
Uzstādīšana jāveic speciālistam.
UZMANĪBU!
Šo produktu paredzēts lietot rūpnieciski. Mājas apstākļos šis produkts var izraisīt
radiotraucējumus. Lietotājam jāveic atbilstoši drošības pasākumi.
4.1
Novietošana
Novietojiet metināšanas barošanas avotu tā, lai netiktu nosegtas dzesēšanas gaisa ieplūdes
un izplūdes atveres.
4.2
Komponentu montēšana
BRĪDINĀJUMS!
Transportēšanas laikā barošanas avota aizmugurējie riteņi ir fiksēti uz priekšu
vērstā pozīcijā. Pirms lietošanas iestatiet riteņus aizmugurējā pozīcijā.
0463 271 001
- 10 -
© ESAB AB 2012
4 UZSTĀDĪŠANA
4.3
Elektriskā instalācija
4.4
Elektrotīkla enerģijas padeve
Pārbaudiet, vai iekārta ir pievienota atbilstoša sprieguma elektrotīklam un vai tā ir aizsargāta
ar atbilstoša lieluma drošinātāju. Aizsardzības zemējums jāizveido atbilstoši noteikumiem.
Parametru plāksnīte ar padeves
savienojuma datiem
0463 271 001
- 11 -
© ESAB AB 2012
4 UZSTĀDĪŠANA
Ieteicamie drošinātāju lielumi un minimālais kabeļa šķērsgriezuma laukums
Mig C280 PRO
3~50 Hz
3~50 Hz
3~50/60 Hz
3~50 Hz
3~60 Hz
3~60 Hz
Spriegums (V)
230
380
400-415
500
230
440-460
13
8
7
5
11
7
18
11
10
8
18
10
32
19
18
15
32
17
4 x 2,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 2,5
4 x 1,5
20
16
16
16
20
16
Mig C340 PRO
3~50 Hz
3~50 Hz
3~ 50/60 Hz 3~50 Hz
3~60 Hz
3~60 Hz
Spriegums (V)
230
380
400-415
500
230
440-460
16
10
9
7
16
8
24
15
14
11
23
12
37
20
21
17
36
19
4x4
4 x 2,5
4 x 2,5
4 x 2,5
4x4
4 x 2,5
20
16
16
16
20
16
Strāvas
stiprums (A)
pie 100% darba
cikla
pie 60% darba
cikla
pie 30% darba
cikla
pie 30% darba
cikla
Drošinātājs, lēna
darbība (A)
Strāvas
stiprums (A)
pie 100% darba
cikla
pie 60 % darba
cikla
pie 30% darba
cikla
pie 30% darba
cikla
Drošinātājs, lēna
darbība (A)
PIEZĪME.
Tīkla kabeļa šķērsgriezuma laukumi un drošinātāju lielumi, kas minēti iepriekš, ir
saskaņā ar Zviedrijas noteikumiem. Izmantojiet barošanas avotu saskaņā ar
attiecīgiem vietējiem noteikumiem.
0463 271 001
- 12 -
© ESAB AB 2012
5 EKSPLUATĀCIJA
5
EKSPLUATĀCIJA
Vispārīgie drošības noteikumi par iekārtas izmantošanu pieejami šīs rokasgrāmatas
nodaļā "DROŠĪBA". Izlasiet šo nodaļu, pirms sākt izmantot iekārtu!
BRĪDINĀJUMS!
Rotējošās daļas var radīt ievainojumus, rīkojieties ļoti
piesardzīgi.
BRĪDINĀJUMS!
Lai spole nenoslīdētu no rumbas,
spoli nofiksē tās vietā, pagriežot
sarkano kloķi, kā norādīts
brīdinājuma uzlīmē, kas
piestiprināta blakus rumbai.
BRĪDINĀJUMS!
Nostipriniet iekārtu, it īpaši tad, ja
to lieto uz nelīdzenas vai slīpas
virsmas.
5.1
Savienojumi un vadības ierīces
1
Strāvas padeves slēdzis
8
Savienojums atgriezeniskajam
kabelim (-), zema induktivitāte
2
Slēdzis, rupjā pielāgošana
9
Poga atlasei — palēnināta palaišana —
IESL./IZSL.
3
Slēdzis, precīza pielāgošana
10 Poga stieples padeves ātruma
iestatīšanai
4
Indikatora lampiņa, strāvas padeve
IESLĒGTA
11 Poga 2/4 taktu vadības režīma atlasei
5
Oranža indikatorlampiņa, pārkaršana
12 Poga atlaidināšanas laika iestatīšanai
6
EURO — savienotājs (metināšanas
deglim)
13 Digitālais instruments — V/A
7
Savienojums atgriezeniskajam
kabelim (-), augsta induktivitāte
14 Poga punktmetināšanai — IESL./IZSL. un
laika iestatīšana
0463 271 001
- 13 -
© ESAB AB 2012
5 EKSPLUATĀCIJA
5.2
Aizsardzība pret pārkaršanu
Termiskās pārslodzes atslēgšanas mehānisms aizsargā pret pārkaršanu. Iekārtai atdziestot,
atslēgšanas mehānisms tiek atiestatīts automātiski.
5.3
Induktivitātes savienojums
Augstāka induktivitāte nodrošina lielāku plūsmu no šuves un mazāk šļakatu. Zemāka
induktivitāte rada spalgāku skaņu un stabilu, koncentrētu elektrisko loku.
5.4
Polaritātes maiņa
Barošanas avotu piegādā ar plusa polam pievienotu metināšanas stiepli. Ar dažām stieplēm,
piem., pašekranējošām pulverstieplēm, ir ieteicams metināt, izmantojot negatīvo polaritāti.
Negatīvā polaritāte nozīmē, ka stiepli pievieno mīnusa polam un atgriezenisko kabeli —
plusa polam.
Pārbaudiet izvēlētās metināšanas stieples ieteicamo polaritāti.
0463 271 001
- 14 -
© ESAB AB 2012
5 EKSPLUATĀCIJA
5.5
Stieples padeves spiediens
Vispirms jāpārliecinās, vai stieple virzās caur stieples vadotni bez aizķeršanās. Pēc tam
stieples padeves spiediena rullīšiem iestata spiedienu. Svarīgi, lai spiediens nebūtu pārāk
liels.
A attēls
B attēls
Lai pārbaudītu, vai padeves spiediens ir iestatīts pareizi, stiepli var padot pret izolētu
priekšmetu, piem., koka gabalu.
Ja metināšanas degli tur apmēram 5 mm attālumā no koka gabala (A attēls), padeves
rullīšiem ir jāslīd.
Ja metināšanas degli tur apmēram 50 mm attālumā no koka gabala, stieplei jātiek padotai un
jāsaliecas (B attēls).
5.6
Stieples maiņa un ievietošana
•
Atveriet sānu paneli.
•
Atvienojiet spiediena sensoru, atliecot to atpakaļ – piespiešanas rullīši pārvirzās uz
augšu.
•
Iztaisnojiet 10–20 cm jaunās stieples. Novīlējiet atskarpes un asās malas no stieples gala
un tikai pēc tam ievietojiet to stieples padeves ierīcē.
•
Nodrošiniet, lai stieple tiktu pareizi ievadīta padeves rullīša celiņā un izvades sprauslā vai
stieples vadotnē.
•
Nostipriniet piespiešanas sensoru.
•
Aizveriet sānu paneli.
0463 271 001
- 15 -
© ESAB AB 2012
6 APKOPE
6
APKOPE
PIEZĪME.
Lai ekspluatācija būtu droša un stabila, svarīgi veikt regulāru apkopi.
UZMANĪBU!
Visas piegādātāja garantijas saistības vairs nav spēkā, ja klients garantijas laikā
pats mēģina labot produktu, lai novērstu kādu bojājumu.
6.1
Pārbaude un tīrīšana
Barošanas avots
Regulāri pārbaudiet, vai barošanas avots nav netīrs.
Barošanas avots regulāri jāizpūš ar sausu, saspiestu gaisu, kam ir samazināts spiediens.
Netīrā vidē tas ir jādara daudz biežāk.
Citādi gaisa ieplūdes/izplūdes atveres var aizsprostoties un izraisīt pārkaršanu. Lai no tā
izvairītos, var lietot gaisa filtru.
Gaisa filtrs ir piederums. Pasūtījuma numurs ir norādīts sadaļā Piederumi.
Stieples padeves ierīce
Regulāri jāpārbauda, vai stieples padeves ierīci nav aizsprostojuši netīrumi.
•
Lai nerastos problēmas ar stieples padevi, regulāri jāveic stieples padeves ierīces
mehānisma dilstošo daļu tīrīšana un maiņa. Jāņem vērā, ka tad, ja iepriekšējais
spriegojums ir iestatīts par lielu, tas var radīt spiediena rullīša, padeves rullīša un stieples
vadāmierīces nodilumu, kas pārsniedz normu.
Bremzes rumba
Rumba jānoregulē pēc piegādes. Ja nepieciešams pieregulēt, ievērojiet turpmākās
instrukcijas. Bremzes rumbu noregulējiet tā, lai, pārtraucot stieples padevi, stieple būtu
nedaudz vaļīga.
•
Bremzējošās griezes regulēšana.
○ Pagrieziet sarkano rokturi bloķētā
pozīcijā.
○ Rumbas atsperēs ievietojiet
skrūvgriezi.
Lai bremzējošo griezi samazinātu,
atsperes jāpagriež pulksteņrādītāju
kustības virzienā.
Lai bremzējošo griezi palielinātu,
pagrieziet atsperes pretēji
pulksteņrādītāju kustības virzienam.
Piezīme. Pārliecinieties, vai abas
atsperes ir pagrieztas vienādā apjomā.
Metināšanas deglis
•
Lai nerastos problēmas ar stieples padevi, regulāri jāveic metināšanas degļa dilstošo
daļu tīrīšana un mainīšana. Stieples vadotne regulāri jāiztīra ar gaisa strūklu, un saskares
vieta jānotīra.
0463 271 001
- 16 -
© ESAB AB 2012
7 PROBLĒMU NOVĒRŠANA
7
PROBLĒMU NOVĒRŠANA
Pirms vēršaties pie pilnvarota servisa mehāniķa, izmēģiniet šīs ieteiktās pārbaudes un
inspekcijas metodes.
Kļūmes veids
Darbības
Nav loka.
•
•
•
Metināšanas strāvas
padeve tiek pārtraukta
metināšanas laikā
•
Bieži nostrādā termiskās
pārslodzes drošinātāji.
•
•
•
Slikta metināšanas kvalitāte •
•
•
•
•
0463 271 001
Pārbaudiet, vai barošanas slēdzis ir ieslēgts.
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas padeves kabelis un
atgriezeniskais kabelis ir pievienots pareizi.
Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša strāvas vērtība.
Pārbaudiet, vai nav nostrādājuši termiskās pārslodzes
drošinātāji (uz to norāda oranža lampiņa priekšējā panelī).
Pārbaudiet elektrotīkla strāvas padeves drošinātājus.
Pārbaudiet, vai gaisa filtri nav aizsērējuši.
Pārbaudiet, vai nav pārsniegtas barošanas avota
nominālās vērtības (piemēram, vai ierīce nav pārslogota).
Pārbaudiet, vai metināšanas strāvas padeves kabelis un
atgriezeniskais kabelis ir pievienots pareizi.
Pārbaudiet, vai ir iestatīta atbilstoša strāvas vērtība.
Pārbaudiet, vai tiek izmantotas atbilstošas metināšanas
stieples.
Pārbaudiet elektrotīkla strāvas padeves drošinātājus.
Pārbaudiet, vai stieples padeves ierīcei tiek izmantoti
atbilstoši rullīši un vai stieples padeves ierīces
piespiešanas rullīšu spiediens ir iestatīts pareizi.
- 17 -
© ESAB AB 2012
8 REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
8
REZERVES DAĻU PASŪTĪŠANA
UZMANĪBU!
Remontu un ar elektrību saistīto darbu drīkst veikt pilnvarots ESAB apkopes
darbinieks. Izmantojiet tikai ESAB oriģinālās rezerves daļas un dilstošās daļas.
Mig C280 PRO, Mig C340 PRO ir izstrādāts un pārbaudīts atbilstoši starptautiskajiem
un Eiropas standartiem 60974-1, 60974-5 un 60974-10. Servisa centram, kas veicis
apkopi vai remontu, ir jānodrošina, lai izstrādājums joprojām atbilstu minētajam
standartam.
Rezerves daļas var pasūtīt no tuvākā ESAB preču izplatītāja; skatiet šī dokumenta
aizmugures vāku. Pasūtot rezerves daļu, norādiet produkta tipu, sērijas numuru, paredzēto
lietojumu un rezerves daļas numuru saskaņā ar rezerves daļu sarakstu. Tas atvieglos piegādi
un nodrošinās pareizu piegādi.
0463 271 001
- 18 -
© ESAB AB 2012
DIAGRAMMA
DIAGRAMMA
Mig C280, 380-415 V
0463 271 001
- 19 -
© ESAB AB 2012
DIAGRAMMA
Mig C280, 380-415 V
0463 271 001
- 20 -
© ESAB AB 2012
DIAGRAMMA
Mig C280, 230-500 V
0463 271 001
- 21 -
© ESAB AB 2012
DIAGRAMMA
Mig C280, 230-500 V
0463 271 001
- 22 -
© ESAB AB 2012
DIAGRAMMA
Mig C340, 380-415 V
0463 271 001
- 23 -
© ESAB AB 2012
DIAGRAMMA
Mig C340, 380-415 V
0463 271 001
- 24 -
© ESAB AB 2012
DIAGRAMMA
Mig C340, 230-500 V
0463 271 001
- 25 -
© ESAB AB 2012
DIAGRAMMA
Mig C340, 230-500 V
0463 271 001
- 26 -
© ESAB AB 2012
SAVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI
SAVIENOŠANAS NORĀDĪJUMI
230 V / 380-415 V / 440-460V / 500 V
0463 271 001
- 27 -
© ESAB AB 2012
PASŪTĪŠANAS NUMURI
PASŪTĪŠANAS NUMURI
Ordering no.
Type
Notes
0349 312 510 Origo™ Mig C280 PRO
380/400-415 V, 3~50 Hz, with digital instrument
0319 312 540 Origo™ Mig C280 PRO
230/400-415/415/500 V, 3~50 Hz; 230/440-460 V,
3~60 Hz, with digital instrument
0349 312 520 Origo™ Mig C280 PRO
4 WD
380/400-415 V, 3~50 Hz, with digital instrument
0349 312 530 Origo™ Mig C280 PRO
4 WD
230/400-415/415/500 V, 3~50 Hz; 230/440-460 V,
3~60Hz, with digital instrument
0349 312 550 Origo™ Mig C340 PRO
380/400-415 V, 3~50 Hz, with digital instrument
0349 312 560 Origo™ Mig C340 PRO
230/400-415/415/500 V, 3~50 Hz; 230/440-460 V,
3~60 Hz, with digital instrument
0349 310 830 Origo™ Mig C340 PRO
4 WD
380/400-415 V, 3~50 Hz, with digital instrument
0349 312 570 Origo™ Mig C340 PRO
4 WD
WD 230/400-415/415/500 V, 3~50 Hz;
230/440-460 V, 3~60 Hz, with digital instrument
0349 300 531 Origo™ Mig C280 PRO / Spare parts list
Origo™ Mig C340 PRO
Tehniskā dokumentācija ir pieejama šādā vietnē: www.esab.com
0463 271 001
- 28 -
© ESAB AB 2012
DILSTOŠĀS DAĻAS
DILSTOŠĀS DAĻAS
Mig C280 PRO (W. F. Mechanism 0455 890 888)
Item Denomination Ordering no. Notes
A
Pressure roller 0455 907 001
B
Feed roller
0367 556 001 Ø 0.6-0.8 mm Fe, Ss, cored wire
0367 556 002 Ø 0.8-1.0 mm Fe, Ss, cored wire
0367 556 006 Ø 1.0-1.2 mm cored wire
0367 556 004 Ø 1.0-1.2 mm Al wire
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
0455 894 001 Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire
0455 889 001 Steel, must be used together with item 0455 886 001
E
Outlet nozzle
0455 885 001 Must be used together with item 0455 894 001, for
welding with Al wire
0455 886 001 Must be used together with item 0455 889 001
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires
MUST be used. It is recommended to use 3 m long welding torch for aluminium wires,
equipped with appropriate wear parts.
0463 271 001
- 29 -
© ESAB AB 2012
DILSTOŠĀS DAĻAS
Mig C340 PRO (W. F. Mechanism 0455 890 881)
Item Denomination Ordering no. Notes
A
Pressure roller 0369 728 001
0466 262 001 Knurled
B
Feed roller
0369 557 001 Ø 0.6-0.8 mm Fe, Ss, cored wire
0369 557 002 Ø 0.8-1.0 mm Fe, Ss, cored wire
0369 557 003 Ø 1.0-1.2 mm Fe, Ss, cored wire
0369 557 004 Ø 1.0-1.2 mm cored wire, knurled
0369 557 006 Ø 1.0-1.2 mm Al wire
C
Inlet nozzle
0466 074 001
D
Insert tube
0455 894 001 Plastic, must be used together with item 0455 885 001,
for welding with Al wire
0455 889 001 Steel, must be used together with item 0455 886 001
E
Outlet nozzle
0455 885 001 Must be used together with item 0455 894 001, for
welding with Al wire
0455 886 001 Must be used together with item 0455 889 001
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires
MUST be used. It is recommended to use 3 m long welding torch for aluminium wires,
equipped with appropriate wear parts.
0463 271 001
- 30 -
© ESAB AB 2012
DILSTOŠĀS DAĻAS
Mig C280 PRO, Mig C340 PRO (W. F. Mechanism 0459 000 884 & 0459 000 883)
Item Denomination Ordering no. Notes
A
Feed /
0459 052 002 Ø 0.8-1.0 mm Fe, Ss & cored wire; V-groove
Pressure roller 0459 052 003 Ø 1.0-1.2 mm Fe, Ss & cored wire; V-groove
0458 825 001 V-groove, knurled.
0458 825 002 Ø 1.2-1.4 mm V-groove, knurled
0458 824 001 Ø 0.8-1.0 mm Al wire, U-groove
0458 824 002 Ø 1.0-1.2 mm Al wire, U-groove
0458 824 003 Ø 1.2-1.6 mm Al wire, U-groove
B
Gear adapter
0455 053 880
C
Drive gear
0455 052 001
D
Inlet nozzle
0455 049 001 Ø 3.0 mm plastic for 0.6-1.6 mm Fe, Ss, AL, cored wire
0332 318 001 Ø 2.4 mm steel
E
F
Intermediate
nozzle
0455 072 002
Outlet nozzle
0469 837 880 Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm wire
0456 615 001 Al wire.
0469 837 881 Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm Al wire
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wires, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wires
MUST be used. It is recommended to use 3 m long welding torch for aluminium wires,
equipped with appropriate wear parts.
0463 271 001
- 31 -
© ESAB AB 2012
PIEDERUMI
PIEDERUMI
0349 302 598
Digital meter
0349 302 250
Transformer kit for CO2 heater
0349 302 599
Filter
0349 303 362
Cable holder
0349 308 980
Push - Pull KIT for Mig C340
0463 271 001
- 32 -
© ESAB AB 2012
PIEDERUMI
0463 271 001
- 33 -
© ESAB AB 2012
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Heist-op-den-Berg
Tel: +32 15 25 79 30
Fax: +32 15 25 79 44
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel: +359 2 974 42 88
Fax: +359 2 974 42 88
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
www.esab.com
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting
Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
USA
ESAB Welding & Cutting
Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising