ESAB | Feed 304 M13 | Instruction manual | ESAB Feed 304 M13 Kasutusjuhend

ESAB Feed 304 M13 Kasutusjuhend
Feed 304
Feed 484
Origot M13
Kasutusjuhend
0459 162 101 EE 070928
Kehtiv seerianumber 620-xxx-xxx
1
2
3
DIREKTIIV ...................................................................................................................3
OHUTUS......................................................................................................................3
SISSEJUHATUS .........................................................................................................5
3.1
Seade.............................................................................................................................5
4
TEHNILISED ANDMED...............................................................................................5
5 PAIGALDAMINE ..........................................................................................................6
5.1 Tõstmise juhised.............................................................................................................7
6
TÖÖTAMINE ...............................................................................................................7
6.1 Ühendused ja juhtimisseadmed....................................................................................8
6.2 Veeühendus ....................................................................................................................8
6.3 Käivitamine ......................................................................................................................8
6.4 Funktsioonide kirjeldused .............................................................................................9
6.5 Traadi etteandmise surve ...........................................................................................10
6.6 Feed 304 traadi vahetamine/paigaldamine..............................................................10
6.7 Feed 304 traadi vahetamine/paigaldamine..............................................................11
6.8 Feed 304 etteandmisrullide vahetamine...................................................................11
6.9 Feed 484 etteandmisrullide vahetamine...................................................................11
7
HOOLDUS.................................................................................................................12
7.1 Kontrollimine ja puhastamine.........................................................................................12
8
VARUOSADE TELLIMINE ........................................................................................12
ELEKTRISKEEM...............................................................................................................14
TELLIMISE NUMBER .......................................................................................................15
TARVIKUD ........................................................................................................................16
LISASEADMED.................................................................................................................20
Õigus muuta tingimusi ilma ette teatamata.
TOCe
-2-
1
DIREKTIIV
VASTAVUSSERTIFIKAAT
ESAB Welding Equipment AB, SE-695 81, Laxå, Rootsi, kinnitab, et traadi etteandmisseadmed Feed
304/Feed 484, seerianumbritega alates Nr. 620 vastavad standardile IEC/EN 60974-5, IEC/EN 60974-10, on
vastavuses direktiivi (73/23EEC) ja lisadega (93/68EEC) ning vastab standardile EN 50199 ning on
vastavuses direktiivi (89/336/EEC) ja lisadega (93/68/EEC).
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - Laxå 2006-05-22
Kent Eimbrodt
Seadmete ja automaatika osakonna direktor
ESAB AB
695 81 Laxå
ROOTSI
Telefon 46 584 81000
2
Faks 46 584 411924
OHUTUS
ESAB keevitusseadmete kasutajad kannavad täielikku vastutust selle eest, et kõik isikud, kes töötavad
seadmega või asuvad selle läheduses on tutvunud vastavate ohutusabinõudega. Ohutusabinõud peavad
vastama antud tüüpi plasmalõikeseadmetele vastavate nõuetega. Lisaks töökohal kehtivatele standardsetele
reeglitele peab järgima ka alljärgnevaid soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama ainult keevitusseadmete töötamist hästi tundvad koolitatud töötajad. Seadme
ebaõige käsitlemine võib viia ohtliku olukorra tekkimiseni mis võib tekitada operaatori vigastusi või seadme
kahjustusi.
1. Kõik, kes kasutavad keevitusseadet, peavad olema tutvunud:
• seadme töötamisega
• avariinupu asukohaga
• selle töötamisega
• asjakohaste ettevaatusabinõudega
• keevitusega
2. Operaator peab veenduma, et:
• seadme käivitamise ajal ei viibiks selle läheduses kõrvalisi isikuid
• plasmakaare tekkimisel oleksid kõik kaitstud
3. Töökoht:
• peab olema selleks ettenähtud
• peab olema tõmbevaba
4. Isiklikud ohutusvahendid
• kandke alati soovitatud isiklikku ohutusvarustust, nagu näiteks ohutusprillid, tulekindel riietus,
kaitsekindad
• ärge kandke lahtiseid esemeid, näiteks salle, käevõrusid, sõrmuseid jne. Lahtised esemed võivad
kinni kiiluda või põhjustada põletusi.
5. Üldised ettevaatusabinõud
• veenduge, et tagastusjuhe on kindlalt ühendatud
• kõrgepingega töötamine on lubatud ainult kvalifitseeritud elektrikul
• sobivad tulekustutusvahendid peavad olema selgesti tähistatud ning alati käepärast
• seadme töötamise ajal on keelatud seadme määrimine ja hooldamine.
bm34d1ea
HOIATUS
KAARKEEVITUS JA LÕIKAMINE VÕIVAD PÕHJUSTADA VIGASTUSI NII TEILE KUI KA TEISTELE
INIMESTELE. JÄRGIGE KEEVITAMISE JA LÕIKAMISE AJAL ETTEVAATUSABINÕUSID. TUTVUGE
SEADME TOOTJA OHUTUSANDMETELE PÕHINEVATE OMA TÖÖANDJA OHUTUSNÕUETEGA.
ELEKTRILÖÖK - võib olla eluohtlik
• paigaldage ja maandage keevitamis/lõikamisseade vastavalt rakendavatele standarditele
• ärge puudutage seadme pingestatud elektriosi või elektroode paljastatud nahaga, niiskete
kinnaste või niiske riietusega.
• isoleerige ennast maapinnast ja töödeldavast detailist.
• veenduge oma kehahoiaku ohutuses.
SUITSUD JA GAASID – võivad olla ohtlikud tervisele.
• hoidke oma pea eemal suitsust.
• kasutage suitsu ja gaasi eemaldamiseks hingamisalast ja töötsoonist ventilatsiooni,
vaheltvõttu kaare juurest või mõlemat meetodit korraga.
KAARE KIIRITUS – võib kahjustada silmi ja tekitada nahapõletusi.
• kaitske oma silmi ja keha. Kasutage nõuetekohast keevitus/lõikamismaski ning filtriläätsi ja
kandke kaitseriietust.
• kaitske kõrvalseisjaid sobivate maskidega ja katetega
TULEOHT
• Sädemed (keevituspritsmed) võivad põhjustada tulekahju. Seetõttu hoidke süttivad
materjalid töökohast eemal.
MÜRA – Liigne müra võib kahjustada kuulmist.
• kaitske oma kuulmist. Kasutage kõrvaklappe või muid kuulmise kaitsevahendeid.
• Hoiatage kõrvalseisjaid võimalikust riskist
SEADME RIKKE KORRAL – Seadme rikke korral kasutage asjatundlikku abi
ENNE SEADME PAIGALDAMIST JA TÖÖTAMIST TUTVUGE KASUTUSJUHENDIGA
KAITSE ENNAST JA TEISI!
ESAB võib varustada sind kõigi vajalike kaitsevahenditega.
HOIATUS!
Enne seadme paigaldamist ja töötamist tutvuge kasutusjuhendiga.
Antud toode on ette nähtud ainult kaarkeevitamiseks
Ärge utiliseerige elektriseadmeid koos olmeprügiga.
Vastavat Euroopa Elektriliste ja elektroonikaseadmete jääkide direktiivile 2002/96/EC ning selle
rakendamisele vastavalt rahvuslikele seadustele, tuleb oma aja äraelanud elektroonikaseadmed
kokku koguda ning tagastada keskkonnanõuetele vastavasse utiliseerimisettevõttesse. Seadme
omanikuna on Teil meie kohaliku esindaja kaudu õigus saada teavet nõuetele vastavate
utiliseerimisettevõtete kohta.
Antud Euroopa direktiivi rakendamine hoiab keskkonda ja inimeste tervist!
bm34d1ea
-4-
3
SISSEJUHATUS
Feed 304 ja Feed 484 traadi etteandmisseadmed koos juhtimispaneeliga
M13 ja astmeliselt reguleeritava toiteallikaga on ette nähtud MIG/MAGkeevitamiseks.
Seadmed tarnitakse erinevates variantides (vt.lk 15).
Traadi etteandmisseadmed on pakendatud ning sisaldavad neljarattalist
traadi etteandmismehhanismi ning elektroonilist juhtimisplokki.
Neid saab kasutada koos ESAB MarathonPac traadiga või traadirulliga
(standardne Ø 300 mm, lisarull Ø 400 mm).
Traadi etteandmisseade paigaldatakse kas toiteallika lähedale, riputatuna
töökoha kohale või tugikangile või põrandale (ratastega või ilma).
Teavet ESAB lisaseadmete kohta vaata lk. 20.
3.1
Seade
Feed 304 traadi etteandmisseade tarnitakse koos:
•
Kasutusjuhendiga
•
Soovitatud varuosade kleebistega
Feed 484 traadi etteandmisseade tarnitakse koos:
•
Vahepuksiga (4 mm)
•
Kuuskantsisevõtmega
•
Kasutusjuhendiga
•
Soovitatud varuosade kleebisega
4
TEHNILISED ANDMED
Feed 304
Toiteallikas
Võimsuse vajadus
Mootori voolutarbimine I maks.
Seadistamisandmed
Traadi etteandmise kiirus
Tagasitõmbe aeg
Kraatri täitmise aeg
Roome
2/4taktiline
Püstoli ühendus
Traadirulli maksimaalne
läbimõõt
Traadi mõõt
Kaal
Põhiversioon
Koos rullihoidjaga
Mõõdud (p x l x k)
Põhiversioon
Koos rullihoidjaga
bm34d1ea
Feed 484
42 V 50-60 Hz
336 VA
8A
42 V 50-60 Hz
378 VA
9A
1,9-25,0 meetrit/minutis
0-0,5 sekundit
0-5,1 sekundit
OFF (väljas) või ON (sees)
2taktiline või 4taktiline
EURO
1,9-25,0 meetrit/minutis
0-0,5 sekundit
0-5,1 sekundit
OFF (väljas) või ON (sees)
2taktiline või 4taktiline
EURO
300 mm (*400 mm)
0,6-1,6 mm
300 mm (*400 mm)
0,6-2,4 mm
11,5 kg
15 kg
14,5 kg
19 kg
380 x 275 x 400 mm
690 x 275 x 420 mm
380 x 275 x 400 mm
690 x 275 x 420 mm
-5-
Kaitsegaas
Maksimaalne surve
Jahutusvedelik
Maksimaalne surve
Lubatud võimsus
60% töökoormuse korral
Kaitseklass
*Lisaseadmed, vt lk 20
Feed 304
Kõik MIG/MAG keevitamiseks
sobivad gaasiliigid
5 bar
50% vesi/50% glükool
5 bar
Feed 484
Kõik MIG/MAG keevitamiseks
sobivad gaasiliigid
5 bar
50% vesi/50% glükool
5 bar
630 A
IP 23
630 A
IP 23
Töötsükkel
Töötsükkel tähistab 10 minuti pikkust ajavahemikku, mille jooksul on võimalik teatud koormustel seadet
ülekoormamata sellega keevitada.
Kaitseklass
IP kood tähistab kaitseklassi, näiteks kaitseastet tahkete esemete või vee sissetungimise vastu. IP 23
tähistusega seade on ettenähtud nii välis-kui ka sisetingimustes kasutamiseks.
5
PAIGALDAMINE
Paigaldada võib ainult väljaõppinud spetsialist.
HOIATUS
Seade on ettenähtud tööstuslikuks kasutamiseks. Kodustes tingimuste võib antud toode tekitada
raadiohäireid. Kasutaja on kohustatud kasutusele võtma vastavad ettevaatusabinõud
HOIATUS
Keevitamisel suurendatud elektriohuga keskkonnas, kasutage ainult selle keskkonna tarbeks ettenähtud
toiteallikat. Antud toiteallikad omavad tähistust S .
bm34d1ea
-6-
5.1
Tõstmise juhised
Tõstesilmuse tellimisnumbri leiate lk. 20.
Märkus! Muude paigaldusseadmete kasutamisel veenduge, et nad oleksid traadi etteandmisseadmest
isoleeritud.
6
TÖÖTAMINE
Seadme käsitlemisega seotud üldised ohutusreeglid on esitatud leheküljel 3.
Enne seadme kasutamist tutvuge üldiste ohutusreeglitega.
HOIATUS
Veenduge, et seadme töötamise ajal oleksid küljepaneelid suletud asendis.
HOIATUS
Rulli mahalibisemise vältimiseks rummult: lukustage rull punase
lukustusnupu abil (vt. rummu kõrval asuvat hoiatussilti).
HOIATUS
Pöörlevad osad võivad põhjustada vigastusi. Olge ettevaatlik.
HOIATUS
Kui seade on varustatud vastukaaluga siis võib tekkida kallutusoht. Kinnitage seade, eriti ebatasasel või
kaldpinnal kasutamise korral.
Seadme liigutamisel kasutage selleks ettenähtud käepidet. MÄRKUS: Ärge tõmmake
seadet püstoli abil.
bm34d1ea
-7-
6.1 Ühendused ja juhtimisseadmed
1.
2.
3
4
5
6
7
Kuvar
Pinge seadistamise nupp
Kraatri täitmise ajaseadistamise nupp
Roome käivitusnupp ON/OFF
Traadi etteandmise kiiruseseadistamise
nupp
Kaugjuhtimisseadme ühendus, Miggytrac,
Railtrac
Keevituspüstoli *ELP jahutusvee ühendus ,
BLUE
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Keevituspüstoli jahutusvee ühendus, RED
Keevituspüstoli ühendus
2/4taktiline käigulüliti
Tagastusaja seadistusnupp
Keevitusvoolu ühendus toiteallikast (OKC)
Kontrolljuhtme ühendus
Toiteallika jahutusvee ühendus, RED
Toiteallikast tuleva jahutusvee ühendus,
BLUE
Kaitsegaasi ühendus
MÄRKUS: Kuvar (digitaalne seade) ja jahutusvee ühendused on kättesaadavad ainult teatud mudelite korral.
*ELP= ESAB Logic Pump, vt punkt 6.2
6.2
Veeühendus
Veejahutusega keevituspüstoli ühendamisel peab toiteallika pealüliti olema OFF(väljas) asendis ning
jahutusploki lüliti peab olema asendis “ELP/0”.
Veeühendusega traadi etteandmise seade on varustatud tuvastamissüsteemiga ELP (ESAB Logic Pump),
mis kontrollib veevoolikute ühendust ning veepump käivitub pärast vesijahutusega keevituspüstoli
ühendamist.
Tuvastussüsteem töötab ainult ühendatud ELP süsteemi korral.
6.3
Käivitamine
Traadi etteandmise käivitamisel, genereerib toiteallikas keevituspinge.
Kui kolme sekundi jooksul ei teki keevitusvoolu, lülitab toiteallikas keevituspinge välja. Traadi etteandmine
jätkub kuni keevituspüstoli lüliti väljalülitamiseni.
bm34d1ea
-8-
6.4
Funktsioonide kirjeldused
Kaare uussüttimise aeg
Kaare uussüttimise aeg on viitaeg traadi katkemise ja toiteallika poolt keevituspinge väljalülitamise aja vahel.
Liiga lühike kaare uussüttimise aeg põhjustab pärast keevitamise lõppu liiga pika traadiotsa väljajäämise,
mis võib põhjustada traadi kinnijäämise tahkestuvasse keevitusalasse. Liiga pikk kaare uussüttimise aeg
põhjustab lühema traadiotsa väljajäämise, mis võib kaasa tuua keevituskaare tagasilöögi.
Kraatri täitmine
Kraatri täitmine aitab pärast keevitamise lõppu vältida poore, termilist pragunemist ja kraatri moodustamist.
Joonisel 1 on näidatud keevituse katkestamine,
pragu või kraater on tahkestuva osa keskel vabalt
avanenud, mis on tingitud tahkumisprotsessi ajal
toimuvast kokkutõmbumisest.
Joon 1. Peale keevitamist ja enne kraatri täitmist
Joonisel 2 on näidatud, et keevituskaar jätkab teatud
koguse soojuse edasikandmist samal ajal
keevitusala tahkub. See muudab tahkumisprotsessi
nii, et keevitusala viimase osa tahkumine lõpeb
keevitusala ülemises osas ning seetõttu välditakse
kraatri moodustumine.
Joon 2. Peale keevitamist, täidetud kraater
2 takti
2taktiline. Traadi etteandmine algab käivituslüliti allavajutamisega ning lõpeb käivituslüliti vabastamisega.
4 takti
4taktiline. Gaasivool algab käivituslüliti allavajutamisega, ning traadi etteandmine algab käivituslüliti
vabastamisega. Keevitusprotsess jätkub kuni käivitusnupu uue allavajutamiseni, traadi etteandmine peatub
ning käivituslüliti vabastamisel peatub ka gaasivool.
bm34d1ea
-9-
Roome algus
Roome algus tähendab seda, et traati antakse ette aeglasel kiirusel kuni selle elektrilise kontaktini toorikuga
ning seejärel suureneb kiirus seadistatud väärtuseni.
Traadi etteandmise kiirus
Antud seadistusega määratakse traadi etteandmise kiirus meetrit/minutis
6.5
Traadi etteandmise surve
Kõigepealt veenduge, et traat liigub traadijuhikus sujuvalt. Seejärel traadi etteandja surverullide surve. Surve
ei tohi olla liiga suur.
Joon 1
Joon 2
Selleks, et veenduda traadi surve nõuetekohases seadistuses, suunake traat vastu isoleeritud objekti,
näiteks vastu puutükki.
Kui hoiate püstolit umbes 5 mm kaugusel puidutükist (joon 1), siis peavad etteandmise rullid hakkama
libisema.
Kui hoiate püstolit umbes 50 mm kaugusel puidutükist, siis peab traat välja tulema ja painduma (joon. 2).
6.6
•
•
•
•
•
•
Feed 304 traadi vahetamine/paigaldamine
Avage küljepaneel.
Ühendage lahti surveandur, tõmmates seda tagasi, surverullid libisevad ülesse.
Õgvendage uus traat 10-20 cm ulatuses. Enne traadi etteandmisseadmesse paigutamist viilige traadi
otstest ogad ja teravad ääred.
Veenduge, et traat läheks korralikult etteandmisrullide suunajasse ning väljundotsikusse või
traadijuhikusse.
Kinnitage surveandur
Sulgege küljepaneel
bm34d1ea
-10-
6.7
•
•
•
•
•
•
•
Avage küljepaneel.
Vajutage alla ja tõmmake surveseade enda suunas ülesse.
Tõmmake välja alusvanker
Õgvendage uus traat 10-20 cm ulatuses. Enne traadi etteandmisseadmesse paigutamist viilige traadi
otstest ogad ja teravad ääred.
Veenduge, et traat läheks korralikult etteandmisrullide suunajasse ning väljundotsikusse või
traadijuhikusse.
Asetage alusvanker tagasi oma kohale
Sulgege küljepaneel
6.8
•
•
•
•
Feed 304 traadi vahetamine/paigaldamine
Feed 304 etteandmisrullide vahetamine
Avage küljepaneel.
Ühendage lahti surveandur (1) tõmmates seda tagasi.
Ühendage lahti surverullid (2), pöörates telge (3) ¼ pööret
päripäeva ning tõmmates seda välja. Surverullid on lahti
ühendatud.
Ühendage lahti etteandmisrullid (4), kruvides lahti mutrid (5) ning
tõmmates rullid välja.
Rullide paigaldamise korral teostage eelnevad tegevused
vastupidises järjekorras.
Etteandmisrullide suunajate valik.
Pöörake suunaja tähistusega etteandmisrull enda suunas.
6.9
•
•
•
•
•
•
•
•
Feed 484 etteandmisrullide vahetamine
Avage küljepaneel.
Ühendage lahti surveandur (1) tõmmates sead
tagasi.
Tõmmake välja alusvanker (2).
Keerake tagasi vaheotsiku hoidja muhvi pea
kaane kruvid (3) ning eemaldage hoidja.
Keerake väljundi otsiku (4) kruvi ning suruge
otsik tagasi.
Keerake muhvi pea kaane kruvi (5) täielikult
keskele.
Keerake kaks välise muhvi pea kaane kruvi (6)
½ pöörde ulatuses tagasi.
Suruge etteandmisrullid välja (7).
Rullide paigaldamise korral teostage eelnevad
tegevused vastupidises järjekorras.
Etteandmisrullide suunajate valik
Välisseibi ja etteandmisrulli vahel peab olema kas 0,
1 või 2 juhtseibi.
Märkus! Surverullide (8) vahetamise ajal, vahetage
välja kogu alusvanker.
bm34d1ea
-11-
7
HOOLDUS
Regulaarne hooldus on oluline seadme ohutuks ja usaldusväärseks töötamiseks.
Märkus:
Tarnijapoolsed garantiikohustused katkevad kui klient püüab garantiiperioodi jooksul iseseisvalt parandada
seadme rikkeid.
7.1 Kontrollimine ja puhastamine
Traadi etteandmisplokk
Kontrollige regulaarselt, et traadi etteandmisplokk ei oleks mustusest ummistunud.
•
Et tagada probleemidevaba traadi etteandmine peab puhastamist ja traadi seadme kulunud osade
asendamist teostama regulaarsete ajavahemike järel. Võtke arvesse, et liiga tugeva eelpingutuse korral
kuluvad surverullid, etteandmisrullid ja traadi juhikud eriti kiiresti.
Pidurdustrummel
Vajadusel reguleeritakse trummel seadme
tarnimisel. Reguleerimiseks järgige allpool esitatud
juhiseid. Reguleerige trummel nii, et traadi
etteandmise peatumisel jääks traadile väike lõtk.
•
Pidurdusmomendi reguleerimine
• Pöörake punane käepide suletud
asendisse
• Sisestage trumli vedrusse kruvikeeraja
Pidurdusmomendi vähendamiseks keerake vedru vastupäeva.
Pidurdusmomendi suurendamiseks keerake vedru päripäeva. NB: Keerake mõlemat vedru sama palju.
Keevituspüstol
● Et tagada probleemivaba traadi etteandmine, peab puhastamist ja keevituspüstoli tarvikute asendamist
teostama regulaarsete ajavahemike järel. Puhastage traadijuhikut ning kontaktotsikut regulaarselt suruõhuga.
8
VARUOSADE TELLIMINE
Feed 304/Feed 484 on valmistatud ja katsetatud vastavalt rahvusvahelistele ja Euroopa
standarditele IEC/EN 60974-5 ja EN 60974-10.
Teenindusettevõtte kohustus on tagada antud seadme vastavus eelnevalt nimetatud
standarditele (seadme teenindamisel ja parandamisel).
Varuosad tellitakse Teie lähima ESAB esindaja kaudu.
bm34d1ea
-12-
p
-13-
bm34e11a
-14-
Feed 304, Feed 484
Tellimisnumber
Marathon Pac etteandja
Etteandja koos kaetud
trumliga
Origo Feed 304, M13
0459 114 883
0459 116 883
Origo Feed 304, M13 koos kuvariga
0459 114 884
0459 116 884
Origo Feed 304, M13 koos vesijahutusega
0459 114 893
0459 116 893
Origo Feed 304, M13, koos vesijahutusega
ja kuvariga
0459 114 894
0459 116 894
Origo Feed 484, M13
0459 114 983
0459 116 983
Origo Feed 484, M13 koos kuvariga
0459 114 984
0459 116 984
Origo Feed 484, M13 koos vesijahutusega
0459 114 993
0459 116 993
Origo Feed 484, M13 koos vesijahutusega
ja kuvariga
0459 114 994
0459 116 994
Varuosade nimekiri
0459 161 990
0459 161 990
Varuosade nimekiri on kättesaadav kodulehel www.esab.com
bm34o11a
-15
Väljaanne 070928
Feed 304
Tarvikud
Detail
Tellimisnumber
Nimetus
HI 3
0455072 002
0456 615 001
0469 837 880
0469 837 881
0191 498 114
Vaheotsik
Vaheotsik
Väljundotsik
Väljundotsik
Võti
HI 4
0215 701 007
Lukustusseib
HI 5a
0459 440 001
Mootori hammasratas euro
HI 1
HI 2
Fe, Ss ja südamikuga
Al
Fe, Ss ja südamikuga
Al
Ø 2,0 mm teras 0,6-1,6 mm
Ø 2,0 mm plast 0,8-1,6 mm
HI 5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
Etteandmis/surve rullid
Etteandmis/surve rullid
Etteandmis/surve rullid
Fe, Ss ja südamikuga
Fe, Ss ja südamikuga
Fe, Ss ja südamikuga
Ø 0,6 ja 0,8 mm
Ø 0,8 ja 1,0 mm
Ø 0,9/1,0 ja 1,2
V
V
V
0,6 S2 ja 0,8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1,0 S2 ja 1,2 S2
0459 052 013
0458 825 001
0458 825 002
Etteandmis/surve rullid
Etteandmis/surve rullid
Etteandmis/surve rullid
Fe, Ss ja südamikuga
Südamikuga
Südamikuga
Ø 1,4 ja 1,6 mm
Ø 0,9/1,0 ja 1,2
Ø 1,2 ja 1,4 mm
V
V-sõlm
V-sõlm
1,4 S2 ja 1,6 S2
1,0 R2 ja 1,2 R2
1,2 R2 ja 1,4 R2
0458 825 003
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
0458 874 002
Ø 1,6 mm
Südamikuga
Etteandmis/surve rullid
Ø 0,8 ja 0,9/1,0
Al
Etteandmis/surve rullid
Ø 1,0 ja 1,2 mm
Al
Etteandmis/surve rullid
Ø 1,2 ja 1,6 mm
Al
Etteandmis/surve rullid
Ø 1,0 ja 1,2 mm
Al
Etteandmis/surve rullid
Kasutage ainult A2, R2 või S2 tähistusega rulle
Rullid on tähistatud juhtme mõõduna mm-s, mõnedel juhtudel tollides
V-sõlm
U
U
U
U
1,6 R2 ja 2,0 R2
0,8 A2 ja 1,0 A2
1,0 A2 ja 1,2 A2
1,2 A2 ja 1,6 A2
1,0 A2 ja 1,2 A2
HI 6
HI 7
HI 8
HI 9
HI 10
HI 11
HI 12
HI 13
HI 14
0469 838 001
0458 722 880
0459 441 880
0455 049 001
0458 999 001
Kirjeldus
Seib
Kruvi
Kruvi
Seib
Kate
Telg ja mutter
Hammasratta adapter
Sisendotsik
Võll
Traadi mõõdud
Soone
tüüp
Tellimisnumber
Tellimisnumber
Traadi tüüp
Traadi mõõdud
Detail
Detail
Nimetus
Traadi tüüp
Rulli tähistus
Märkused
Ø 16/5x1
M4x12
M6x12
Ø 16/8,4x1,5
Keevitamine alumiiniumtraadiga
Selleks, et keevitada alumiiniumtraadiga, PEAB kasutama alumiiniumtraadile ettenähtud otsikuid ja pukse.
Soovitatakse kasutada 3 m pikkust alumiiniumtraadiga keevituspüstolit koos vastavate tarvikutega.
bm29whj1
-16
R0459 162/E070928/P28
Feed 484
bm34d1ea
-17-
Feed 484
Detail
Tellimisnumber
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Detail
Tellimisnumber
HK2
Nimetus
Traadi tüüp
Traadi mõõdud
Väljundotsik
Väljundotsik
Väljundotsik
Fe, Ss ja südamik
Al
Fe, Ss ja südamik
Ø 2,0 mm teras 0,6-1,6 mm
Ø 2,0 mm plast 1,0-1,6 mm
Ø 3,4 mm teras 2,0-2,4 mm
Nimetus
Traadi tüüp
0366 968 880
0366 966 881
0366 966 889
Etteandmisrull
Etteandmisrull
Etteandmisrull
Fe,Ss,südamik
Fe,Ss,südamik
Fe,Ss,südamik
0366 966 900
0366 966 882
0366 966 883
Etteandmisrull
Etteandmisrull
Etteandmisrull
0366 966 885
0366 966 899
Etteandmisrull
Etteandmisrull
Detail
Tellimisnumber
HK3
HK4
HK5
HK6
0156 707 001
0156 707 002
Traadi
Ø mm
Rulli/
alusvankri
tähistused
Soone
tüüp
Soon 1
Soon 2
Soon 3
0,6-1,2
1,4-1,6
1,2
0,6-0,8
1,4-1,6
.045´´/1,2
0,9-1,0
2,0
.045´´/1,2
1,2
2,4
.045´´/1,2
V
V
V
1
2
.045/7
Fe,Ss,südamik
Südamik
Südamik
0,9-1,6
1,2-2,0
2,4
0,9-1,0
1,2
2,4
1,2
1,4-1,6
puudub
1,4-1,6
2,0
puudub
V
V-sõlm
V-sõlm
6
3
4
Al
Al
1,2
1,0-1,6
1,2
1,0
1,2
1,2
1,2
1,6
U
U
U2
U4
Nimetus
Märkused
Vaheseib
Reguleeritav puks
Kruvi
Kruvi
M5x20
M5x16
HD=vastupidav
Detail
Tellimisnumber
HK7
Nimetus
Detail
Tellimisnumber
Nimetus
HK8
0366 944 001
Seib
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Vaheotsik
Vaheotsik
Vaheotsik
Vaheotsik
Detail
Tellimisnumber
HK 10
HK 11
HK 12
HK 13
0215 702 708
Detail
Tellimisnumber
HK 14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
bm29whk1
Traadi mõõdud
Ø 0,6-1,2 mm
Ø 0,9-1,6 mm
Ø 1,4-2,4 mm
Ø 1,2 mm
Ø 1,2-2,0 mm
Ø 2,4 mm
Ø 1,0-1,6 mm
Ø 1,2 mm x3
Fe, Ss ja südamik
Fe, Ss ja südamik
Fe, Ss ja südamik
Fe, Ss ja südamik
Südamik
Südamik
Al
Al
Alusvanker (HD)
Alusvanker (HD)
Alusvanker (HD)
Alusvanker (HD)
Alusvanker (HD)
Alusvanker (HD)
Alusvanker (HD)
Alusvanker (HD)
0366 902 880
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 882
0366 902 883
0366 902 899
0366 902 885
0458 748 002
0458 748 001
Traadi tüüp
Traadi tüüp
Traadi mõõdud
Fe, Ss ja Al
Fe, Ss ja Al
Südamikuga
Südamikuga
Ø 2 mm plast 0,6-1,6 mm
Ø 2 mm plast 2,0-2,4 mm
Ø 2,4 mm vask 1,2-2,0 mm
Ø 4 mm vask 2,4 mm
Nimetus
Lukustusseib
Mutter
Isolatsioonseib
Isolatsioonseib
Soone
tüüp
V
V
V
V
V-sõlm
V-sõlm
U
U
Rulli/alusvank
ri tähistused
1
6
2
.045/7
3
4
U4
-
Märkus
M10
Nimetus
Traadi tüüp
Traadi mõõdud
Sisendotsik
Sisendotsik
Sisendotsik(HD)
Sisendotsik(HD)
Fe, Ss, Al ja südamik
Fe, Ss, Al ja südamik
Fe, Ss ja südamik
Fe, Ss ja südamik
Ø 2 mm plast 0,6-1,6 mm
Ø 4 mm plast 2,0-2,4 mm
Ø 2,4 mm teras 1,2-2,0 mm
Ø 4 mm teras 2,4 mm
-18
R0459 162/E070928/P28
Feed 484
bm29whk1
-19-
R0459 162/E070928/P28
Feed 304, Feed 484
Lisaseadmed
bm35a11a
1
Rulli kate, plast Ø 300 mm………………………………0458 674 880
1
Rulli kate, metall Ø 300 mm…………………………….0459 431 880
1
2
Rulli hoidja…………………………………….…..……..0458 704 880
5 kg rulli adapter…………………………………….……0455 410 001
1
440 mm rulli adapter………………………………...…..0459 233 880
1
2
Tõstesilmus……………………………………………...0458 706 880
Marathon PacTM kiirühendus…………………………F 102 440 880
-20-
R0459 162/E070928/P28
Feed 304, Feed 484
1
2
3
Pöördpuks…………………………………………………0458 703 880
Juhtvarras………………………………………………....0349 302 303
Kiirühendus MarathonPacTM..........................................F102 440 880
1
Rattakomplekt………………………………………..…….0458 707 880
1
Keevituspüstoli pingelõdvestaja………………………..0457 341 881
2
Ühenduskomplekti pingelõdvestaja kronstein……… 0459 465 880
Külma traadi etteandmise või gaasi väljalaskmise survenupp…. 0459 465
880
Kaugjuhtimispult………………………………………….…….0459 491 895
MIG/MAG: traadi etteandmise kiirus ja pinge
bm35a11a
-21-
R0459 162/E070928/P28
Feed 304, Feed 484
Kaugjuhtimiskaabel 23 poolust – 8 poolust
5 m…………………………………………………….……….0459 553 880
Kaugjuhtimiskaabli pikendusjuhe - 23 poolust
8 m …………………………………………………………….0467 197 880
16 m…………………………………………………………..…0467 197 881
Digitaalne volt/ampermeeter………………………………..0455 173 882
Vastukaalu seade…………………………………………….0458 705 880
(sisaldab masti ja vastukaalu)
bm35a11a
-22-
R0459 162/E070928/P28
Feed 304, Feed 484
400 A toiteallika ühenduskomplekt
1,7 m……………………………………………………….……..0469 836 880
5 m……………………………………………………..…………0469 836 981
10 m …………………………………………………..………….0469 836 881
15 m…………………………………………………..…………..0469 836 882
25 m…………………………………………………..…………..0469 836 883
35 m…………………………………………………..…………..0469 836 884
1,7 m, vesi……………………………………………………….0469 836 885
5 m, vesi…………………………………………….……………0469 836 983
10 m, vesi ……………………………………………………….0469 836 886
15 m, vesi………………………………………………………..0469 836 887
25 m, vesi………………………………………………………..0469 836 888
35 m, vesi………………………………………………………..0469 836 889
400 A toiteallika ühenduskomplekt
1,7 m………………………………………………………….….0469 836 890
10 m ………………………………………………………….….0469 836 891
15 m………………………………………………………….…..0469 836 892
25 m……………………………………………………………...0469 836 893
35 m………………………………………………………….…..0469 836 894
1,7 m, vesi……………………………………………………….0469 836 895
10 m, vesi………………………………..………………………0469 836 996
15 m, vesi ……………………………………………………….0469 836 897
25 m, vesi………………………………………………………..0469 836 898
35 m, vesi………………………………………………………..0469 836 899
Miggytrac, Miggytrac 2000
Mehhaniseeritud keevitusseade……………………………. Lisateave
lähimast ESAB
esindusest
Railtrac
Mehhaniseeritud keevitusseade……………………………. Lisateave
lähimast ESAB
esindusest
Keevituspüstol MXH 400w PP
6,0 m………………………………………………….………….0700 200 015
10,0 m…………………………………………………..………..0700 200 016
bm35a11a
-23-
R0459 162/E070928/P28
Feed 304, Feed 484
EURO ühendusega keevituspüstol
Isejahtuv
Tüüp
PSF 250
PSF 305
PSF 405
PSF 505
Tellimisnumber
3m voolik
4,5 m voolik
Maksimaalne keevitusvoolu
tugevus
Õhusegu
CO2
0368 100 882
0458 401 880
0458 401 882
0458 401 884
0368 100 883
0458 401 881
0458 401 883
0458 401 885
250A 60%
315A 60%
380A 60%
475A 60%
225A 60%
285A 60%
325 60%
410A 60%
Traadi
mõõtmed
0,6-1,0
0,6-1,2
0,6-1,6
0,6-2,4
Vesijahutusega
Tüüp
PSF 410 W
PSF 510W
bm35a11a
Tellimisnumber
3m voolik
4,5 m voolik
Maksimaalne keevitusvoolu
tugevus
Õhusegu
CO2
0458 400 882
0458 400 884
0458 400 883
0458 400 885
425A 100%
500A 100%
-24-
400A 100%
440A 100%
Traadi
mõõtmed
0,6-1,6
0,6-2,4
R0459 162/E070928/P28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising