ESAB | Feed 304 M13 | Instruction manual | ESAB Feed 304 M13 Användarmanual

ESAB Feed 304 M13 Användarmanual
SE
Origo™ M13
Feed 304
Feed 484
Bruksanvisning
0459 162 101 SE 20120904
Valid for serial no. 620-xxx-xxxx, 917-xxx-xxxx
-2-
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
5
Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1
Lyftanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
Anslutningar och kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vattenanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Startförlopp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Funktionsförklaringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådmatningstryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte och införing av tråd Feed 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte och införing av tråd Feed 484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av matarrullar på Feed 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av matarrullar på Feed 484 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
10
11
11
11
12
12
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.1
Kontroll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
7 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLITDELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
19
20
24
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-3-
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB utrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som berör
personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som
ställs på denna typ av utrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till
de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med utrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning och skärning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom utrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av utrustningen får ej utföras under drift.
OBSERVERA!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och
användning.
OBSERVERA!
Utrustning av “Class A“ är inte avsedd att användas i bostäder med
strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. Det kan föreligga
svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning
av “Class A” i sådana lokaler, till följd av såväl ledningsbundna som
luftburna störningar.
OBSERVERA!
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
-4bm34d1sa
© ESAB AB 2002
SE
VARNING
Bågsvets och skärning kan vara skadlig för dig själv och andra var därför försiktig när du svetsar
och skär. Följ din arbetsgivares säkerhetsföreskrifter som skall vara baserade på tillverkarens
varningstext.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
S
Installera och jorda utrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från röken.
S
Ventilera och sug ut rök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplat­
sens närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL - Kontakta fackman
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och användning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
Lämna in elektroniska utrustningar till återvinningsanläggning!
Enligt direktiv 2002/96/EG, samt nationell lag, om avfallshantering av elektrisk och/eller
elektronisk utrustning ska slutanvänd utrustning lämnas till en återvinningsanläggning.
Som ansvarig för utrustningen är du enligt lag skyldig att inhämta information om
godkända insamlingsstationer.
För ytterligare information kontakta närmaste ESAB representant.
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
2
INTRODUKTION
Trådmatarenheterna Feed 304 och Feed 484 med
inställningspanel M13 är avsedda för MIG/MAG-svetsning
tillsammans med steglöst inställbara svetsströmkällor.
De finns i olika varianter, se på sidan 19.
Matarenheterna är kapslade och innehåller fyrhjulsdrivna
matarmekanismer samt styrelektronik.
De kan användas tillsammans med tråd på ESAB's
MarathonPact, eller på trådbobin (standard Ø 300 mm,
tillbehör Ø 440 mm).
Matarenheten kan placeras antingen på strömkällan, hängande ovanför
arbetsplatsen, på avlastningsarm eller på golvet med eller utan hjulsats.
-5bm34d1sa
© ESAB AB 2002
SE
ESABs tillbehör för produkten hittar du på sidan 24.
2.1
Utrustning
Trådmatarenheten Feed 304 levereras med:
S Bruksanvisning
S Dekal med rekommenderade slitdelar
Trådmatarenheten Feed 484 levereras med:
S
S
S
S
Distansbricka (4 st)
Sexkantsnyckel (4mm)
Bruksanvisning
Dekal med rekommenderade slitdelar
3
TEKNISKA DATA
Feed 304
Feed 484
Matningsspänning
42 V 50 - 60 Hz
42 V 50 - 60 Hz
Effektbehov
336 VA
378 VA
Motorström Imax
8A
9A
Inställningsdata
Trådmatningshastighet
Efterbrinntid
Kraterfyllnadstid
Krypstart
2/4-takt
1,9 - 25,0 m/min
0 - 0,5 s
0 - 5,1 s
FRÅN eller TILL
2-takt eller 4-takt
1,9 - 25,0 m/min
0 - 0,5 s
0 - 5,1 s
FRÅN eller TILL
2-takt eller 4-takt
Pistolanslutning
EURO
EURO
Max. diameter trådbobin
300 mm (*440mm)
300 mm (*440mm)
Tråddimension
0,6 - 1,6 mm
0,6 - 2,4 mm
Vikt
grundutförande
med kapslad bobinhållare
11,5 kg
15 kg
14,5 kg
19 kg
Dimensioner (l x b x h)
grundutförande
med kapslad bobinhållare
380 x 275 x 400 mm
690 x 275 x 420 mm
380 x 275 x 400 mm
690 x 275 x 420 mm
Arbetstemperatur
-10 till+40° C
-10 till +40° C
Skyddsgas
Alla typer avsedda för
MIG/MAG-svetsning
5 bar
Alla typer avsedda för
MIG/MAG-svetsning
5 bar
Kylvätska
max tryck
50 % vatten / 50 % glycol
5 bar
50 % vatten / 50 % glycol
5 bar
Tillåten belastning vid
60% intermittens
630 A
630 A
Kapslingsklass
IP23
IP23
max tryck
* Tillbehör se på sidan 24.
Kapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
-6bm34d1sa
© ESAB AB 2002
SE
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa eller skära
med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40_C omgivningstemperatur.
4
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Vid svetsning i miljö med förhöjd elektrisk fara ska endast strömkällor avsedda för
denna miljö användas, dessa strömkällor är märkta med symbolen
.
4.1
Lyftanvisning
Beställningsnummer för lyftögla hittar du på sidan 24.
OBS! Används annan upphängningsanordning skall denna vara avisolerad från
trådmatarenheten.
-7bm34d1sa
© ESAB AB 2002
SE
5
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
VARNING!
Se till att sidoluckorna är stängda under drift.
VARNING!
För att förhindra att trådbobinen glider av bromsnavet:
Lås bobinen med hjälp av det röda vredet, enligt
varningsetiketten placerad intill bromsnavet.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
VARNING!
Klämrisk vid byte av trådbobin!
Använd inte skyddshandskar vid införande av svetstråden mellan matarrullarna.
VARNING!
Tipprisk när trådmatarenheten förses med avlastningsarm. Förankra utrustningen,
speciellt när underlaget är ojämnt eller lutande.
OBS! Vid förflyttning av utrustningen använd avsett handtag. Drag aldrig i pistolen.
-8bm34d1sa
© ESAB AB 2002
SE
5.1
Anslutningar och kontrollorgan
1
Display
9
Anslutning för svetspistol
2
Ratt för inställning av spänning
10
Omkopplare för 2-takt / 4-takt
3
Ratt för inställning av kraterfyllnadstid
11
Ratt för inställning av efterbrinntid
4
Omkopplare för krypstart FRÅN / TILL
12
Anslutning för svetsström från strömkälla,
(OKC)
5
Ratt för inställning av trådmatningshastig­
het.
13
Anslutning för manöverkabel från ström­
källa
6
Anslutning för fjärrdon
14
Anslutning RÖD för kylvatten till strömkälla
(kylaggregat)
7
Anslutning BLÅ med ELP* för kylvatten till
svetspistol
15
Anslutning BLÅ för kylvatten från strömkäl­
la (kylaggregat)
8
Anslutning RÖD för kylvatten från svets­
pistol
16
Anslutning för skyddsgas
OBS! Display (digitalt instrument) och kylvattenanslutningar finns endast på vissa modeller.
* ELP = ESAB Logic Pump se punkt 5.2.
5.2
Vattenanslutning
Vid anslutning av vattenkyld svetspistol ska strömkällans elkopplare för nätspänning
vara avstängd och elkopplaren för kylaggregatet ska vara i läge “ELP/0”.
Trådmatarenhet med vattenanslutning är försedd med ett vattenavkänningssystem
ELP (ESAB Logic Pump) som känner av om vattenslangarna är anslutna. Vid
anslutning startar vattenpumpen automatiskt.
Vattenavkänningen fungerar endast tillsammans med strömkällor som är utrustade
med ELP.
5.3
Startförlopp
När trådmatningen startar genererar strömkällan svetsspänning.
Om inte ett flöde av svetsström sker inom tre sekunder slår strömkällan från
svetsspänningen. Trådmatningen fortsätter ända tills svetspistolens omkopplare är
frånslagen.
-9bm34d1sa
© ESAB AB 2002
SE
5.4
Funktionsförklaringar
Efterbrinntid
Efterbrinntid är en fördröjning mellan tidpunkten då tråden börjar bromsas till dess
strömkällan stänger av svetsspänningen. En för kort efterbrinntid ger ett långt
trådutstick efter avslutad svetsning med risk för att tråden kan frysa fast i smältan.
En för lång efterbrinntid ger ett kortare utstick och ökad risk för att ljusbågen ska
brinna upp i kontaktmunstycket.
Kraterfyllnad
Kraterfyllnad gör det lättare att undvika porer, varmsprickor och kraterbildning i
arbetsstycket vid svetsslut.
Figur 1 visar att svetsningen har avbru­
tits direkt och i det stelnade partiet i
centrum öppnar sig lätt en spricka eller
krater på grund av krympningen under
stelningsförloppet.
Fig 1. Svetsslut utan kraterfyllnad
Figur 2 visar att ljusbågen fortsätter att
ge en viss värmetillförsel under tiden
som smältan stelnar. Det ändrar stel­
ningsförloppet så att den sista stelnade
delen av smältan hamnar högst upp och
man undviker på så vis att en krater upp­
står.
Fig 2.Svetsslut med kraterfyllnad
2-takt
Vid 2-takt startar trådmatningen när pistolkontakten trycks in och avslutas när den
släpps.
4-takt
Vid 4-takt startar gasflödet när pistolkontakten trycks in och trådmatningen startar
när kontakten släpps. Svetsprocessen fortsätter tills kontakten åter trycks in,
trådmatningen stannar och när kontakten släpps slutar gasen att strömma.
Krypstart
Krypstart innebär att tråden matas med låg hastighet tills den får elektrisk kontakt
med arbetstycket och då ökar farten till inställd hastighet.
Trådmatningshastighet
Med trådmatningshastighet anges en matningshastighet (m/min) för tråden.
- 10 bm34d1sa
© ESAB AB 2002
SE
5.5
Trådmatningstryck
Börja med att kontrollera att tråden ej går trögt i trådledaren. Ställ sedan in trycket
på matarenhetens tryckrullar. Det är viktigt att trycket ej är för hårt.
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
Fig 1
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
Fig 2
För att kontrollera att matningstrycket är rätt inställt, kan man mata ut tråd mot ett
isolerat föremål, till exempel en träbit.
När man håller pistolen ca 5 mm från träbiten (fig 1) skall matarrullarna slira. Håller
man pistolen ca 50 mm från träbiten skall tråden matas ut och vecka sig (fig 2).
5.6
S
S
S
S
S
S
Byte och införing av tråd Feed 304
Öppna sidoluckan.
Lossa tryckgivaren genom att fälla den bakåt, tryckrullarna åker upp.
Räta ut den nya tråden 10-20 cm. Fila bort grader och vassa kanter på
trådänden innan den förs in i trådmatarenheten.
Se till att tråden kommer rätt i matarrullens spår och in i utloppsmunstycket
respektive trådledaren.
Spänn fast tryckgivaren.
Stäng sidoluckan.
5.7
S
S
S
S
S
S
S
Byte och införing av tråd Feed 484
Öppna sidoluckan.
Tryck ned och drag tryckanordningen mot dig och uppåt.
Drag ut boggin.
Räta ut den nya tråden 10-20 cm. Fila bort grader och vassa kanter på
trådänden innan den förs in i trådmatarenheten.
Se till att tråden kommer rätt i matarrullens spår och in i utloppsmunstycket
respektive trådledaren.
Sätt tillbaka boggin.
Stäng sidoluckan.
- 11 bm34d1sa
© ESAB AB 2002
SE
5.8
Byte av matarrullar på Feed 304
S
S
S
Öpnna sidoluckan.
Lossa tryckgivaren (1) genom att fälla den bakåt.
Lossa tryckrullarna (2) genom att vrida axeln (3)
1/4-varv medurs och drag ut axeln. Tryckrullarna
lossar.
S Lossa matarrullarna (4) genom att skruva bort
muttrarna (5) och dra ut rullarna.
Vid montering upprepa ovanstående i omvänd ordning.
Val av spår i matarrullarna
Vänd matarrullen med dimensionsmärkningen för önskat spår
mot dig.
5.9
Byte av matarrullar på Feed 484
S
S
Öppna sidoluckan.
Tryck ned och drag tryckanordningen (1) mot dig
och uppåt.
S Drag ut boggin (2).
S Lossa insexskuvarna (3) på hållaren för
mellanmunstycket och tag bort hållaren.
S Lossa på skruven för utloppsmunstycket (4)
och skjut tillbaka munstycket.
S Lossa insexskruven (5) i centrum helt.
S Lossa de två yttre insexskruvarna (6) 1/2 varv.
S Drag ut matarrullarna (7).
Vid montering upprepa ovanstående i omvänd ordning.
Val av spår i matarrullarna
Placera ingen, en eller två
medbringarbrickor mellan den yttre
brickan och matarrullen. OBS! Vid byte
av tryckrullarna (8) bytes hela boggin.
- 12 bm34d1sa
© ESAB AB 2002
SE
6
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.1
Kontroll och rengöring
Trådmatarenheten
Kontrollera regelbundet att matarenheten ej är nedsmutsad.
S
Rengöring och byte av matarmekanismens slitdelar bör ske med jämna
mellanrum för att erhålla en störningsfri trådmatning. Observera att för hårt
inställd förspänning kan medföra onormalt slitage på tryckrulle, matarrulle och
trådledare.
Bromsnavet
Navet är justerat vid leverans, vid behov av efterjustering
följ anvisningarna nedan. Justera bromsnavet så att
tråden är något slak när matningen upphör.
S
Justering av bromsmomentet:
S
Ställ det röda vredet i låst läge.
S
För in en skruvmejsel i navets
fjädrar.
Medurs vridning av fjädrarna ger mindre bromsmoment.
Moturs vridning ger större bromsmoment. OBS! Vrid fjädrarna lika mycket.
Pistol
S
Rengöring och byte av pistolens slitdelar bör ske med jämna mellanrum för att
erhålla en störningsfri trådmatning. Blås ren trådledaren regelbundet och
rengör kontaktmunstycket.
7
RESERVDELSBESTÄLLNING
Feed 304, Feed 484 är konstruerade och provade i enlighet med internationell och
europeisk standard IEC-/ EN 60974-5 och IEC- / EN 60974-10. Efter utförd service
eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten
inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan i denna
publikation.
- 13 bm34d1sa
© ESAB AB 2002
Schema
Feed 304 M13 valid for serial no 620-xxx-xxxx
Feed 484 M13 valid for serial no
620-xxx-xxxx and 917-xxx-xxxx
- 14 bm34e11a
© ESAB AB 2002
- 15 bm34e11a
© ESAB AB 2002
Feed 304 M13 valid for serial no 917-xxx-xxxx
- 16 bm34e11a
© ESAB AB 2002
- 17 bm34e11a
© ESAB AB 2002
- 18 p
Feed 304, Feed 484
Beställningsnummer
1.
Feeder with capsuled bobbin 19 pole
Origot Feed 304, M13 with display
0459 116 864
Origot Feed 304, M13 with water cooling and display
0459 116 874
Origot Feed 484, M13 with water cooling and display
0459 116 974
Type
Spare parts list
File name
0459 161 990
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 19 bm34o11a
© ESAB AB 2002
Feed 304
Slitdelar
Item
Ordering no.
HI1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI3
HI4
HI5a
0191 496 114
0215 701 007
0459 440 001
Key
Locking washer
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
0459 052 013
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0458 825 001
0458 825 010
0458 825 002
0458 825 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Cored
Cored
Cored
Cored
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.0 & 1.2 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.2 & 1.6 mm
U
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
HI6
HI7
HI8
HI9
HI10
HI11
HI12
HI13
HI14
HI15
HI16
HI17
Ordering no.
0469 838 001
0458 722 880
0459 441 880
0455 049 001
0458 999 001
0458 748 002
0458 748 001
Item
Ordering no.
HI18
0156 602 001
Denomination
Notes
Wire type
Denomination
Inlet nozzle
Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
Drive gear
Denomination
Washer
Screw
Screw
Washer
Cover
Axle and Nut
Gear adapter
Inlet nozzle
Shaft
Nut
Insulating washer
Insulating bushing
Wire dimensions
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.4 & 1.6 mm
V
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
1.4 S2 & 1.6 S2
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2/1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
Ø 1.6 mm
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2 & 1.6 A2
Notes
Ø 16/5x1
M4x12
M6x12
Ø 16/8.4x1.5
Ø 3mm for 0.6-1.6mm Fe, Ss, Al and cored wire
M10
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
- 20 bm34whj1
© ESAB AB 2002
Feed 304
- 21 bm34whj1
© ESAB AB 2002
Feed 484
Item
Ordering no.
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Item
Ordering no.
HK2
0366 966 880
Denomination
Wire type
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
Fe, Ss & cored
Denomination
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 1.0-1.6 mm
Ø 3.4 mm steel for 2.0-2.4 mm
Wire type
Wire Ø
mm
Groove 1
Groove 2
Groove 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
mark­
ings
Feed Roller
Fe, Ss & cored
0.6-1.2
0.6-0.8
0.9-1.0
1.2
V
1
0366 966 888
0366 966 881
0366 966 890
0366 966 889
0366 966 900
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0.9
1.4-1.6
1.6
1.2
0.9-1.6
0.9
1.4-1.6
1.6
.045” / 1.2
0.9-1.0
0.9
2.0
1.6
.045” / 1.2
1.2
0.9
2.4
1.6
.045” / 1.2
1.4-1.6
V
V
V
V
V
.035
2
1/16
.045 / 7
6
0366 966 882
0366 966 893
0366 966 894
0366 966 883
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Cored
Cored
Cored
Cored
1.2-2.0
1.2
1.6
2.4
1.2
1.2
1.6
2.4
1.4-1.6
1.2
1.6
not used
2.0
1.2
1.6
not used
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
3
.045
1/16
4
0366 966 885
0366 966 899
Feed Roller
Feed Roller
Al
Al
1.2
1.0-1.6
1.2
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
U
U
U2
U4
Item
Ordering no.
Denomination
HK3
0156 707 001
Distance washer
HK4
0156 707 002
Adjustment spacer
Notes
HK5
Screw
M5x20
HK6
Screw
M5x16
HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
HK7
0366 902 880
0366 902 902
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 901
0366 902 882
0366 902 903
0366 902 904
0366 902 883
0366 902 899
0366 902 886
Item
Ordering no.
HK8
0366 944 001
Washer
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Item
Ordering no.
HK10
0215 702 708
HK11
Denomination
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Denomination
Wire type
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Cored
Cored
Al
Al
Wire type
Fe, Ss & Al
Fe, Ss & Al
Cored
Cored
Denomination
Wire dimensions
Ø 0.6 - 1.2 mm
Ø 0.9
Ø 0.9 - 1.6 mm
Ø 1.4 - 2.4 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.6 mm
Ø 1.2 - 2.0 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.6mm
Ø 2.4 mm
Ø 1.0 - 1.6 mm
Ø 1.2 mm x 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
V
V
V
V
V
V
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
U
U
1
.035
6
2
.045 / 7
1/16
3
.045
1/16
4
U4
-
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0-2.4 mm
Ø 2.4 mm copper for 1.2-2.0 mm
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Note
Locking washer
Nut
HK12
0458 748 002
Insulating washer
HK13
0458 748 001
Insulating bushing
M10
- 22 bm34whk1
© ESAB AB 2002
Feed 484
Item
Ordering no.
HK14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
Denomination
Inlet nozzle
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Inlet nozzle (HD)
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Fe, Ss & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0-2.4 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2-2.0 mm
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
- 23 bm34whk1
© ESAB AB 2002
Feed 304, Feed 484
Tillbehör
1
Bobbin cover, plastic Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal Ø 300mm . . . . . . . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
- 24 bm34a11a
© ESAB AB 2002
Feed 304, Feed 484
1
2
3
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Guide pin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0349 302 303
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Push button for cold wire feed or gas purging
0459 465 880
Remote control unit M1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MIG/MAG:wire feed speed and voltage
0459 491 895
- 25 bm34a11a
© ESAB AB 2002
Feed 304, Feed 484
Remote cable 23 pole - 8 pole
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 553 880
Counter balance device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
(includes mast and counter balance)
- 26 bm34a11a
© ESAB AB 2002
Feed 304, Feed 484
Connection set for 400 A power sources
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set for 500 A power sources
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.7 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5m ......................................
10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 poles
0459 836 880
0459 836 881
0459 836 882
0459 836 883
0459 836 884
0459 836 885
0459 836 890
0459 836 891
0459 836 892
0459 836 893
0459 836 894
0459 836 895
0459 836 980
0459 836 981
0459 836 982
0459 836 983
0459 836 984
0459 836 985
0459 836 990
0459 836 991
0459 836 992
0459 836 993
0459 836 894
0459 836 995
Miggytrac 1001, Miggytrac 2000
More inforEquipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Control cable
5.0 m, 23 poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 360 880
Railtrac
More inforEquipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
- 27 bm34a11a
© ESAB AB 2002
Feed 304, Feed 484
N.B.: MXH PP only recommended for Feed
304/3004/L3004
Welding gun MXH 400w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 015
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 016
10.0 m, 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 019
Welding gun MXH 300w PP
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 017
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 018
10.0 m, 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 020
Information on PSF welding guns can be found in separate brochures.
Self cooled with RS3 Remote 3-step program switch
Type
Ordering no.
Max welding current
Wire dimensions
Hose length 3 m
Hose length 4,5 m
CO2
Mix Ar
PSF 250
0469 798 882
0469 798 883
250A 60%
225A 60%
0.6 - 1.0
PSF 405
0458 401 892
0458 401 893
380A 60%
325A 60%
0.6 - 1.6
Water cooled with RS3 Remote 3-step program switch
Type
Ordering no.
Max welding current
CO2
Wire dimensions
Hose length 3 m
Hose length 4,5 m
Mix Ar
PSF 410w
0458 400 898
0458 400 899
425A 100% 400A 100%
0.6 - 1.6
PSF 510w
0458 400 900
0458 400 901
500A 100% 440A 100%
0.6 - 2.4
- 28 bm34a11a
© ESAB AB 2002
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 29 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 30 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 31 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising