ESAB | Aristo Feed 4804 | Instruction manual | ESAB Aristo Feed 4804 Användarmanual

ESAB Aristo Feed 4804 Användarmanual
SE
Aristo Origo™
Feed 3004
Feed4804
Bruksanvisning
0444 408 101 SE 20120830
Valid for serial no. 745-xxx-xxxx, 910-xxx-xxxx
-2-
1 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningspanel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1
Lyftanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Anslutningar och kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vattenanslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Trådmatningstryck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte och införing av tråd Feed 3004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte och införing av tråd Feed 4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av matarrullar på Feed 3004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av matarrullar på Feed 4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
11
12
12
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.1
Kontroll och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
7 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLITDELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
14
16
18
22
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-3-
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB utrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som berör
personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som
ställs på denna typ av utrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till
de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med utrustningen skall vara väl insatt i:
dess handhavande
nödstoppens placering
dess funktion
gällande säkerhetsföreskrifter
svetsning och skärning
2.
Operatören skall se till:
att ingen obehörig befinner sig inom utrustningens arbetsområde vid start
att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
vara lämplig för ändamålet
vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
Smörjning och underhåll av utrustningen får ej utföras under drift.
-4bm50d1sa
© ESAB AB 2009
SE
VARNING
Bågsvets och skärning kan vara skadlig för dig själv och andra var därför försiktig när du svetsar
och skär. Följ din arbetsgivares säkerhetsföreskrifter som skall vara baserade på tillverkarens
varningstext.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
Installera och jorda utrustningen enligt tillämplig standard.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för din hälsa
Håll ansiktet borta från röken.
Ventilera och sug ut rök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplat­
sens närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL - Kontakta fackman
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och användning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och
användning.
OBSERVERA!
Utrustning av “Class A“ är inte avsedd att användas i bostäder med
strömförsörjning från det allmänna lågspänningsnätet. Det kan föreligga
svårigheter att säkerställa elektromagnetisk kompatibilitet för utrustning
av “Class A” i sådana lokaler, till följd av såväl ledningsbundna som
luftburna störningar.
OBSERVERA!
Denna produkt är endast avsedd för bågsvetsning.
-5bm50d1sa
© ESAB AB 2009
SE
Lämna in elektroniska utrustningar till återvinningsanläggning!
Enligt direktiv 2002/96/EG, samt nationell lag, om avfallshantering av elektrisk och/eller
elektronisk utrustning ska slutanvänd utrustning lämnas till en återvinningsanläggning.
Som ansvarig för utrustningen är du enligt lag skyldig att inhämta information om
godkända insamlingsstationer.
För ytterligare information kontakta närmaste ESAB representant.
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
2
INTRODUKTION
Trådmatarenheterna Feed 3004 / Feed 4804 med inställningspanel U6, MA23 eller
MA24 är avsedda för MIG/MAG-svetsning tillsammans med 400A, 500A och
600A CAN-svetsströmkällor.
Matarenheterna innehåller fyrhjulsdrivna matarmekanismer samt styrelektronik.
De kan användas tillsammans med tråd på ESAB's MarathonPac, eller på
trådbobin (standard Ø 300 mm, tillbehör Ø 440 mm).
Matarenheten kan placeras antingen på strömkällans vagn, hängande ovanför
arbetsplatsen, på avlastningsarm eller på golvet med eller utan hjulsats.
ESABs tillbehör för produkten hittar du på sidan 22.
2.1
Utrustning
Trådmatarenheten levereras med:
bruksanvisning för trådmatarenhet
bruksanvisning på engelska för inställningspanel
Bruksanvisningar på andra språk finns tillgängliga att ladda ner från
internetsidan www.esab.com.
dekal med rekommenderade slitdelar.
2.2
Inställningspanel
Trådmatarenheten levereras med någon av följande inställningspaneler:
Tom panel för användning av dubbla matarenheter eller
vid använding av inställningslåda U82.
U6
Rattar för inställning av spänning och trådmatningshas­
tighet / ström. Övriga inställningar med tryckknappar och
klartext i display.
-6bm50d1sa
© ESAB AB 2009
SE
MA23
Rattar för inställning av spänning och trådmatningshas­
tighet / ström. Övriga inställningar med tryckknappar.
MA24
Rattar för inställning av spänning / QSet och
trådmatningshastighet / ström. Övriga inställningar med
tryckknappar.
Utförlig beskrivning av inställningspanelerna finns i separat bruksanvisning.
3
TEKNISKA DATA
Feed 3004
Feed 4804
Matningsspänning
42 V 50 - 60 Hz
42 V 50 - 60 Hz
Effektbehov
336 VA
378 VA
Motorström Imax
8A
9A
Trådmatningshastighet
0,8 - 25,0 m/min
0,8 - 25,0 m/min
Pistolanslutning
EURO
EURO
Max. diameter trådbobin
300 mm (*440mm)
300 mm (*440mm)
Tråddimension
Fe
Ss
Al
Rörtråd
0,8 - 1,6 mm
0,8 - 1,6 mm
1,0 & 1,6 mm
0,9 - 1,6 mm
0,8 - 2,4 mm
0,8 - 2,4 mm
1,0 & 2,4 mm
0,9 - 2,4 mm
Vikt
15 kg
19 kg
Dimensioner (l x b x h)
690 x 275 x 420 mm
690 x 275 x 420 mm
Arbetstemperatur
-10 till +40° C
-10 till +40° C
Skyddsgas
Alla typer avsedda för
MIG/MAG-svetsning
0,5 MPa (5 bar)
Alla typer avsedda för
MIG/MAG-svetsning
0,5 MPa (5 bar)
50 % vatten /
50 % monoetylenglycol
0,5 MPa (5 bar)
50 % vatten /
50 % monoetylenglycol
0,5 MPa (5 bar)
Tillåten belastning vid
60% intermittens
100% intermittens
630 A
500 A
630 A
500 A
Kapslingsklass
IP23
IP23
max tryck
Kylvätska
max tryck
* Tillbehör se på sidan 22.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa eller skära
med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40C omgivningstemperatur.
Kapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten.
Apparat märkt IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
-7bm50d1sa
© ESAB AB 2009
SE
4
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Vid svetsning i miljö med förhöjd elektrisk fara ska endast strömkällor avsedda för
denna miljö användas, dessa strömkällor är märkta med symbolen
.
4.1
Lyftanvisning
Beställningsnummer för lyftögla hittar du på sidan 22.
OBS! Används annan upphängningsanordning skall denna vara elektriskt isolerad
från trådmatarenheten.
-8bm50d1sa
© ESAB AB 2009
SE
5
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
AH 0935
OBS! Vid förflyttning av utrustningen använd avsett handtag. Drag aldrig i pistolen.
VARNING!
Se till att sidoluckorna är stängda under drift.
VARNING!
För att förhindra att trådbobinen glider av bromsnavet:
Lås bobinen med hjälp av det röda vredet, enligt
varningsetiketten placerad intill bromsnavet.
-9bm50d1sa
© ESAB AB 2009
SE
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
VARNING!
Tipprisk när trådmatarenheten förses med avlastningsarm. Förankra utrustningen,
speciellt när underlaget är ojämnt eller lutande.
VARNING!
Klämrisk vid byte av trådbobin!
Använd inte skyddshandskar vid införande av svetstråden mellan matarrullarna.
5.1
Anslutningar och kontrollorgan
1
Inställningspanel,
(se separat bruksanvisning)
6
Anslutning för svetsström från strömkälla,
(OKC)
2a
2b
Anslutning för fjärrdon
Anslutning för U82
7
Anslutning för manöverkabel från
strömkälla eller kylaggregat
3
Anslutning BLÅ, med ELP* för kylvatten till 8
svetspistol
Anslutning RÖD, för kylvatten till
kylaggregat
4
Anslutning RÖD, för kylvatten från
svetspistol
9
Anslutning för skyddsgas
5
Anslutning för svetspistol
10
Anslutning BLÅ, för kylvatten från
kylaggregat
OBS! Kylvattenanslutningar finns endast på vissa modeller.
* ELP = ESAB Logic Pump se punkt 5.2.
- 10 bm50d1sa
© ESAB AB 2009
SE
5.2
Vattenanslutning
Trådmatarenhet med vattenanslutning är försedd med ett avkänningssystem ELP
(ESAB Logic Pump) som känner av om vattenslangarna är anslutna. Vid anslutning
av vattenkyld svetspistol startar vattenpumpen.
Avkänningen fungerar endast tillsammans med strömkällor som är utrustade med
ELP.
5.3
Trådmatningstryck
Börja med att kontrollera att tråden ej går trögt i trådledaren. Ställ sedan in trycket
på matarenhetens tryckrullar. Det är viktigt att trycket ej är för hårt.
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
Fig 1
Fig 2
För att kontrollera att matningstrycket är rätt inställt, kan man mata ut tråd mot ett
isolerat föremål, till exempel en träbit.
När man håller pistolen ca 5 mm från träbiten (fig 1) skall matarrullarna slira. Håller
man pistolen ca 50 mm från träbiten skall tråden matas ut och vecka sig (fig 2).
5.4
Byte och införing av tråd Feed 3004
Öppna sidoluckan.
Lossa tryckgivaren genom att fälla den bakåt, tryckrullarna åker upp.
Rulla eventuellt tillbaka tråden och tag bort trådbobinen.
Räta ut den nya tråden 10-20 cm. Fila bort grader och vassa kanter på
trådänden innan den förs in i trådmatarenheten.
Se till att tråden kommer rätt i matarrullens spår och in i utloppsmunstycket
respektive trådledaren.
Spänn fast tryckgivaren.
Stäng sidoluckan.
5.5
Byte och införing av tråd Feed 4804
Öppna sidoluckan.
Tryck ned och drag tryckanordningen mot dig och uppåt.
Drag ut boggin.
Rulla eventuellt tillbaka tråden och tag bort trådbobinen.
Räta ut den nya tråden 10-20 cm. Fila bort grader och vassa kanter på
trådänden innan den förs in i trådmatarenheten.
Se till att tråden kommer rätt i matarrullens spår och in i utloppsmunstycket
respektive trådledaren.
Sätt tillbaka boggin.
Stäng sidoluckan.
- 11 bm50d1sa
© ESAB AB 2009
SE
5.6
Byte av matarrullar på Feed 3004
Öppna sidoluckan
Lossa tryckgivaren (1) genom att fälla den bakåt.
Lossa tryckrullarna (2) genom att vrida axeln (3)
1/4-varv medurs och drag ut axeln. Tryckrullarna
lossar.
Lossa matarrullarna (4) genom att skruva bort
muttrarna (5) och dra ut rullarna.
Vid montering upprepa ovanstående i omvänd ordning.
Val av spår i matarrullarna
Vänd matarrullen med dimensionsmärkningen för önskat spår
mot dig.
5.7
Byte av matarrullar på Feed 4804
Öppna sidoluckan.
Tryck ned och drag tryckanordningen (1) mot dig
och uppåt.
Drag ut boggin (2).
Lossa insexskuvarna (3) på hållaren för
mellanmunstycket och tag bort det.
Lossa på skruven för utloppsmunstycket (4)
och skjut tillbaka munstycket.
Lossa insexskruven (5) i centrum helt.
Lossa de två yttre insexskruvarna (6) 1/2 varv.
Drag ut matarrullarna (7).
Vid montering upprepa ovanstående i omvänd ordning.
Val av spår i matarrullarna
Placera ingen, en eller två
medbringarbrickor mellan den yttre
brickan och matarrullen. OBS! Vid byte
av tryckrullarna (8) bytes hela boggin.
- 12 bm50d1sa
© ESAB AB 2009
SE
6
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6.1
Kontroll och rengöring
Trådmatarenheten
Kontrollera regelbundet att matarenheten ej är nedsmutsad.
Rengöring och byte av matarmekanismens slitdelar bör ske med jämna
mellanrum för att erhålla en störningsfri trådmatning. Observera att för hårt
inställd förspänning kan medföra onormalt slitage på tryckrulle, matarrulle och
trådledare.
Bromsnavet
Navet är justerat vid leverans, vid behov av efterjustering
följ anvisningarna nedan. Justera bromsnavet så att
tråden är något slak när matningen upphör.
Justering av bromsmomentet:
Ställ det röda vredet i låst läge.
För in en skruvmejsel i navets
fjädrar.
Medurs vridning av fjädrarna ger mindre bromsmoment.
Moturs vridning ger större bromsmoment. OBS! Vrid fjädrarna lika mycket.
Pistol
Rengöring och byte av pistolens slitdelar bör ske med jämna mellanrum för att
erhålla en störningsfri trådmatning. Blås ren trådledaren regelbundet och
rengör kontaktmunstycket.
7
RESERVDELSBESTÄLLNING
FEED 3004, Feed 4804 är konstruerade och provade i enlighet med internationell och
europeisk standard IEC/EN 60974-5 och IEC/EN 60974-10. Efter utförd service eller
reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig om att produkten inte
avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan i denna
publikation.
- 13 bm50d1sa
© ESAB AB 2009
Schema
- 14 bm50e
© ESAB AB 2009
- 15 bm50e
© ESAB AB 2009
Feed 3004, Feed 4804
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0460 526 881 Wire feed unit
Aristo Feed 3004
0460 526 886 Wire feed unit
Aristo Feed 3004, U6
0460 526 887 Wire feed unit
Origo Feed 3004, MA23
0460 526 889 Wire feed unit
Origo Feed 3004, MA24
0460 526 891 Wire feed unit with water
Aristo Feed 3004
0460 526 896 Wire feed unit with water
Aristo Feed 3004, U6
0460 526 897 Wire feed unit with water
Origo Feed 3004, MA23
0460 526 899 Wire feed unit with water
Origo Feed 3004, MA24
0460 526 991 Wire feed unit with water
Aristo Feed 4804
0460 526 996 Wire feed unit with water
Aristo Feed 4804, U6
0460 526 997 Wire feed unit with water
Origo Feed 4804, MA23
0460 526 999 Wire feed unit with water
Origo Feed 4804, MA24
0459 839 017 Spare parts list
Feed 3004, Feed 4804
0460 454
Instruction manual
Origo
MA23, Origo
0459 287
Instruction manual
Aristo
U6
0459 310
Instruction manual
Aristo
U8
MA24
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 16 bm50o
© ESAB AB 2009
- 17 p
Feed 3004
Slitdelar
Item
Ordering no.
HI1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI3
HI4
HI5a
0191 496 114
0215 701 007
0459 440 001
Key
Locking washer
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
0459 052 013
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0458 825 001
0458 825 010
0458 825 002
0458 825 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Cored
Cored
Cored
Cored
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.0 & 1.2 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.2 & 1.6 mm
U
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
HI6
HI7
HI8
HI9
HI10
HI11
HI12
HI13
HI14
HI15
HI16
HI17
Ordering no.
0469 838 001
0458 722 880
0459 441 880
0455 049 001
0458 999 001
0458 748 002
0458 748 001
Item
Ordering no.
HI18
0156 602 001
Denomination
Notes
Wire type
Denomination
Inlet nozzle
Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
Drive gear
Denomination
Washer
Screw
Screw
Washer
Cover
Axle and Nut
Gear adapter
Inlet nozzle
Shaft
Nut
Insulating washer
Insulating bushing
Wire dimensions
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.4 & 1.6 mm
V
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
1.4 S2 & 1.6 S2
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2/1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
Ø 1.6 mm
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2 & 1.6 A2
Notes
Ø 16/5x1
M4x12
M6x12
Ø 16/8.4x1.5
Ø 3mm for 0.6-1.6mm Fe, Ss, Al and cored wire
M10
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
- 18 bm50whj1
© ESAB AB 2009
Feed 3004
- 19 bm50whj1
© ESAB AB 2009
Feed 4804
Item
Ordering no.
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Item
Ordering no.
HK2
0366 966 880
Denomination
Wire type
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
Fe, Ss & cored
Denomination
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 1.0-1.6 mm
Ø 3.4 mm steel for 2.0-2.4 mm
Wire type
Wire Ø
mm
Groove 1
Groove 2
Groove 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
mark­
ings
Feed Roller
Fe, Ss & cored
0.6-1.2
0.6-0.8
0.9-1.0
1.2
V
1
0366 966 888
0366 966 881
0366 966 889
0366 966 890
0366 966 900
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0.9
1.4-1.6
1.2
1.6
0.9-1.6
0.9
1.4-1.6
.045” / 1.2
1.6
0.9-1.0
0.9
2.0
.045” / 1.2
1.6
1.2
0.9
2.4
.045” / 1.2
1.6
1.4-1.6
V
V
V
V
V
.035
2
.045 / 7
1/16
6
0366 966 893
0366 966 882
0366 966 882
0366 966 883
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Cored
Cored
Cored
Cored
1.2
1.2-2.0
1.6
2.4
1.2
1.2
1.6
2.4
1.2
1.4-1.6
1.6
not used
1.2
2.0
1.6
not used
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
.045
3
1/16
4
0366 966 885
0366 966 899
Feed Roller
Feed Roller
Al
Al
1.2
1.0-1.6
1.2
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
U
U
U2
U4
Item
Ordering no.
Denomination
HK3
0156 707 001
Distance washer
HK4
0156 707 002
Adjustment spacer
Notes
HK5
Screw
M5x20
HK6
Screw
M5x16
HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
HK7
0366 902 880
0366 902 902
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 901
0366 902 903
0366 902 882
0366 902 883
0366 902 904
0366 902 899
0366 902 886
Item
Ordering no.
HK8
0366 944 001
Washer
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Item
Ordering no.
HK10
0215 702 708
HK11
Denomination
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Denomination
Wire type
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Cored
Cored
Al
Al
Wire type
Fe, Ss & Al
Fe, Ss & Al
Cored
Cored
Denomination
Wire dimensions
Ø 0.6 - 1.2 mm
Ø 0.9 mm
Ø 0.9 - 1.6 mm
Ø 1.4 - 2.4 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.6 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.2 - 2.0 mm
Ø 2.4 mm
Ø 1.6 mm
Ø 1.0 - 1.6 mm
Ø 1.2 mm x 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
V
V
V
V
V
V
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
U
U
1
.035
6
2
.045 / 7
1/16
.045
3
4
1/16
U4
-
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0-2.4 mm
Ø 2.4 mm copper for 1.2-2.0 mm
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Note
Locking washer
Nut
HK12
0458 748 002
Insulating washer
HK13
0458 748 001
Insulating bushing
M10
- 20 bm50whk1
© ESAB AB 2009
Feed 4804
Item
Ordering no.
HK14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
Denomination
Inlet nozzle
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Inlet nozzle (HD)
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Fe, Ss & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0-2.4 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2-2.0 mm
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
- 21 bm50whk1
© ESAB AB 2009
Feed 3004, Feed 4804
Tillbehör
1
Bobbin cover, plastic 18 kg Ø 300mm . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal 18 kg Ø 300mm . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPac . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
- 22 bm50a
© ESAB AB 2009
Feed 3004, Feed 4804
1
Wheel kit for feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
for 300 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 882
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
5m ......................................
5 m HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
only for empty panels together with U8
5m ......................................
5 m HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 960 880
0459 960 980
0459 554 880
0459 554 980
Remote adapter kit
For Miggytrac / Railtrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 880
For MXH 300wPP / MXH 400wPP / PSF RS3 . 0459 681 881
- 23 bm50a
© ESAB AB 2009
Feed 3004, Feed 4804
Connection kit
For MXH 300wPP / MXH 400wPP . . . . . . . . . . . 0459 020 883
Connection set, 70 mm2
10 pole cable plug - 10 pole cable socket
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 780
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 781
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 528 782
0459 528 783
0459 528 784
0459 528 785
Connection set water, 70 mm2
10 pole cable plug - 10 pole cable socket
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 790
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 791
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 528 792
0459 528 793
0459 528 794
0459 528 795
Connection set, 95 mm2
10 pole cable plug - 10 pole cable socket
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 980
Connection set water, 95 mm2
10 pole cable plug - 10 pole cable socket
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 990
Welding gun MXH 300 PP
only for Feed 3004
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 017
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 018
10.0 m 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 020
Welding gun MXH 400w PP
only for Feed 3004
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 015
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 016
10.0 m 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 019
Miggytrac 1001, Miggytrac 2000
More inforEquipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
- 24 bm50a
© ESAB AB 2009
Feed 3004, Feed 4804
Railtrac 1000
More inforEquipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Control panel U82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 820 880
Control panel U82 Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 820 881
Extension cable for U82 (connectors
included)
7.5 m, 12 poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 877 891
Information on Miggytrack and PSF welding guns can be found in separate brochures.
- 25 bm50a
© ESAB AB 2009
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 26 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 27 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising