ESAB | Aristo Feed 4804 | Instruction manual | ESAB Aristo Feed 4804 Používateľská príručka

ESAB Aristo Feed 4804 Používateľská príručka
SK
Aristo Origo™
Feed 3004
Feed4804
Navod na pouitie
0444 408 101 SK 20120830
Valid for serial no. 745-xxx-xxxx, 910-xxx-xxxx
-2-
1 BEZPEČNOSŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1
Pokyny na zdvíhanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5 PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Pripojenie a ovládacie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vodovodná prípojka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tlak podávania drôt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena a vkladanie drôtu Feed 3004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena a vkladanie drôtu Feed 4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena podávacích kladiek na Feed 3004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Výmena podávacích kladiek na Feed 4804 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
12
13
13
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
6.1
Kontrola a čistenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIELY PODLIEHAJÚCE ZRÝCHLENÉMU OPOTREBENIU . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
16
18
20
24
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCk
-3-
SK
1
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zariadení ESAB majú konečnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
bezpečnostných opatrení zo strany všetkých osôb, ktoré so zariadením pracujú alebo sa
nachádzajú v jeho blízkosti. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce
tomuto typu zariadenia. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce môžu vykonávať iba zaškolení pracovníci, dôkladne oboznámení s prevádzkou
zváracieho zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
Každý, kto používa zváracie zariadenie, musí byť oboznámený:
s jeho prevádzkou
umiestnením núdzových vypínačov
princípom jeho činnosti
platnými bezpečnostnými opatreniami
zváraním a rezaním
2.
Obsluha musí zabezpečiť:
aby sa pri uvádzaní do činnosti v pracovnej zóne zariadenia nenachádzala žiadna
nepovolaná osoba.
aby sa pri zapálení oblúka každý chránil
3.
Pracovisko musí byť:
vhodné na daný účel
bez prievanov
4.
Osobné bezpečnostné pomôcky
Vždy používajte odporúčané osobné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare,
nehorľavý odev, ochranné rukavice.
Nenoste voľné doplnky odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď., ktoré sa môžu zachytiť
alebo spôsobiť popáleniny.
5.
Základné bezpečnostné opatrenia
Dbajte na bezpečné pripojenie spätného kábla.
Práce na vysokonapäťových zariadeniach môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
Vhodný hasiaci prístroj musí byť jasne označený a musí byť poruke.
Počas prevádzky sa zariadenie nesmie premazávať a počas prevádzky je zakázané
uskutočňovať údržbu.
-4bm50d1ka
© ESAB AB 2009
SK
VAROVANIE!
Oblúkové zváranie a rezanie môže spôsobiť úraz vám i iným osobám. Pri zváraní a rezaní
dodržiavajte bezpečnostné opatrenia. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa pravidlá bezpečnosti
pri práci založené na údajoch výrobcu o konkrétnych rizikách.
ÚDER ELEKTRICKÉHO PRÚDU - Dokáže zabíjať
Nainštalujte a uzemnite jednotku v súlade s platnými normami.
Nedotýkajte sa vodivých elektrických častí ani elektród nechránenou kožou, vlhkými rukavicami ani
vlhkým odevom.
Dbajte, aby ste boli izolovaný od uzemnenia aj od zváraného obrobku.
Dbajte na zaujatie bezpečnej pracovnej polohy.
DYM A PLYNY - Môžu byť zdraviu nebezpečné
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
Dym a plyny odvádzajte z dýchacieho pásma a z pracovného priestoru vetraním, odsávaním od
oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
ŽIARENIE OBLÚKA - Môže spôsobiť poškodenie zraku a popáleniny.
Chráňte si oči i telo. Používajte správny zvárací štít a filtračné sklo a noste ochranné odevy.
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby sa v blízkosti nenachádzali
žiadne horťavé materiály.
HLUK - Nadmerný hluk môže poškodiť sluch
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
Okoloidúcich upozornite na hroziace riziko.
CHYBNÁ FUNKCIA - V prípade chybnej funkcie sa obráťte o pomoc na odborníka.
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
UPOZORNENIE!
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti
si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
UPOZORNENIE!
Zariadenie Class A nie je určené na použitie na obytných územiach, kde
sa elektrická energia dodáva verejnou nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. V týchto miestach sú možné potenciálne problémy so
zabezpečením elektromagnetickej kompatibility zariadení Class A, s
ohľadom na rušenie šírené po vodičoch i vyžarované rušenie.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na oblúkové zváranie.
-5bm50d1ka
© ESAB AB 2009
SK
Elektronické zariadenia likvidujte prostredníctvom recyklačných stredísk!
V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a
elektronických zariadení a v súlade s jej vykonávacími predpismi podľa
vnútroštátneho zákonodarstva musí byť elektrické alebo elektronické zariadenie po
skončení životnosti zlikvidované prostredníctvom recyklačných stredísk.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie ste zodpovedný za získanie informácií o
schválených zberniach tohto odpadu.
Bližšie informácie vám na požiadanie poskytne najbližší predajca ESAB.
Spoločnosť ESAB je schopná dodať všetky potrebné zváracie ochranné
prostriedky a príslušenstvo.
2
ÚVOD
Jednotky podávania drôtu Feed 3004 / Feed 4804 s ovládacím panelom U6, MA23
alebo MA24 sú určené na zváranie MIG/MAG spolu so zvárazími napájacími
zdrojmu 400 A, 500 A a 600 A CAN.
Jednotky podávania drôtu obsahujú štvorkolesové mechanizmy pohonu podávania
drôtu a taktiež riadiacu elektroniku.
Môžu sa používať spolu s drôtom na ESAB MarathonPac, alebo na držiakoch
drôtu (štandardný Ř 300 mm, doplnkové príslušenstvo Ř 440 mm).
Jednotku podávania drôtu možno nainštalovať buď na vozíku so zváracím zdrojom,
zavesenú nad pracoviskom, na nosiči s protizávažím alebo na podlahe, so súpravou
kolies alebo bez nej.
Príslušenstvo výrobku značky ESAB nájdete na strane 24.
2.1
Zariadenia
Jednotka podávania drôtu sa dodáva s:
návodom na obsluhu jednotky podávania drôtu
Návodom na použitie ovládacieho panelu
Návody na obsluhu v iných jazykoch si možno prevziať z internetovej lokality
www.esab.com.
s etiketou s odporúčanými dielmi, podliehajúcimi opotrebeniu.
2.2
Ovládací panel
Jednotka podávania drôtu sa dodáva s jedným z nasledujúcich ovládacích panelov:
Ovládacím panelom U82.
U6
Gombíky na nastavenie napätia a rýchlosti posuvu drôtu
/ prúdu. Ostatné parametre sa ovládajú tlačidlovými
vypínačmi, s textom na paneli displeja.
-6bm50d1ka
© ESAB AB 2009
SK
MA23
Gombíky na nastavenie napätia a rýchlosti podávania
drôtu / prúdu. Ostatné nastavenie pomocou tlačidlových
spínačov.
MA24
Gombíky na nastavenie napätia/QSet a rýchlosti
podávania drôtu / prúdu. Ostatné nastavenie pomocou
tlačidlových spínačov.
Pozri oddelený návod na použitie s podrobným popisom ovládacieho .
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Feed 3004
Feed 4804
Sietové napätie
42 V 50-60 Hz
42 V 50-60 Hz
Požiadavky na napájanie
336 VA
378 VA
Prúd motora Imax
8A
9A
Rýchlosť podávania drôtu
0,8 - 25,0 m/min.
0,8 - 25,0 m/min.
Pripojenie pištole
EURO
EURO
Max. priemer držiaka drôtu
300 mm (*440 mm)
300 mm (*440 mm)
Fe
0,8 - 1,6 mm
0,8 - 2,4 mm
Ss
0,8 - 1,6 mm
0,8 - 2,4 mm
Al
1,0 & 1,6 mm
1,0 & 2,4 mm
Drôt s jadrom
0,9 - 1,6 mm
0,9 - 2,4 mm
Hmotnosť
15 kg
19 kg
Rozmery (D x Š x V)
690 x 275 x 420 mm
690 x 275 x 420 mm
Pracovná teplota
-10 až +40° C
-10 až +40° C
Ochranný plyn
Všetky typy určené na
zváranie MIG/MAG
Všetky typy určené na
zváranie MIG/MAG
0,5 MPa ( 5 barov)
0,5 MPa ( 5 barov)
50 % voda / 50 %
monoetylénglykol
50 % voda / 50 %
monoetylénglykol
0,5 MPa ( 5 barov)
0,5 MPa ( 5 barov)
60 % zaťažovacom cykle
630 A
630 A
100 % zaťažovacom cykle
500 A
500 A
IP23
IP23
Rozmery drôtu
max. tlak
Typ chladenia
max. tlak
Maximálne dovolené zaťaženie pri
Krytie
* Príslušenstvo, pozri na strane 24.
Prevádzkové zaťaženie
Pod prevádzkovým zaťažením sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového intervalu,
počas ktorého možno zvárať alebo rezať s určitým zaťažením bez preťaženia zariadenia.
Zaťažovací cyklus platí pre dobu 40° C.
-7bm50d1ka
© ESAB AB 2009
SK
Krytie
Kód IP indikuje krytie, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov alebo vody.
Zariadenie označené IP23 je skonštruované na použitie vo vnútornom a vonkajšom pracovnom pro­
stredí.
4
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať odborník.
VAROVANIE!
Pri zváraní v prostredí so zvýšeným elektrickým rizikom možno použiť iba
napájacie zdroje určené do tohto prostredia. Tieto napájacie zdroje sa
označujú symbolom
.
4.1
Pokyny na zdvíhanie
Objednávacie číslo závesného oka sa uvádza na strane 24.
POZNÁMKA! Pri použtí iného montážneho zariadenia sa toto zariadenie musí
elektricky odizolovať od jednotky podávania drôtu.
-8bm50d1ka
© ESAB AB 2009
SK
5
PREVÁDZKA
Základné bezpečnostné predpisy týkajúce sa zaobchádzania so zariadením
nájdete na strane 4. Pred používaním zariadenia si ich dôkladne
prečítajte!
AH 0935
POZOR! Pri presúvaní zariadenia používajte na to určenú rukoväť. Pištoľ nikdy
neťahajte.
VAROVANIE!
Zabezpečte, aby počas prevádzky boli bočné steny zatvorené.
VAROVANIE!
Aby ste predišli skĺznutiu cievky z náboja:
Zaistite cievku otočením červeného ovládača, ako je to
znázornené na výstražnom štítku vedľa náboja.
-9bm50d1ka
© ESAB AB 2009
SK
VAROVANIE!
Rotujúce diely môžu spôsobiť úraz, buďte preto veľmi opatrný.
VAROVANIE!
Ak je jednotka podávania drôtu vybavená ramenom s protizávažím, hrozí
nebezpečenstvo prevrhnutia. Zaistite zariadenie, predovšetkým ak sa používa
na nerovnom alebo šikmom povrchu.
VAROVANIE!
Riziko pomliaždenia pri výmene cievky s drôtom!
Nepoužívajte ochranné rukavice pri vkladaní zváracieho drôtu medzi
podávacie valčeky.
- 10 bm50d1ka
© ESAB AB 2009
SK
5.1
Pripojenie a ovládacie zariadenia
1
Ovládací panel,
(pozri samostatný návod na obsluhu)
6
Pripojenie zváracieho prúdu zo zváracieho
zdroja, (OKC)
2a
2b
Pripojenie jednotky diaľkového ovládania
Pripojenie jednotky U82.
7
Pripojenie ovládacieho kábla zo
zváracieho zdroja alebo chladiacej
jednotky
3
Pripojenie MODRÉ, s ELP* pre chladivo k
zváracej pištoli
8
Pripojenie ČERVENÉ, pre chladivo k
chladiacej jednotke
4
Pripojenie ČERVENÉ, pre chladivo zo
zváracej pištole
9
Pripojenie pre ochranný plyn
5
Pripojenie pre zváraciu pištoľ
10
Pripojenie MODRÉ, pre chladivo z
chladiacej jednotky
POZNÁMKA! Pripojenie displeja (digitálneho prístroja) a chladiva sú iba na určitých modeloch.
* ELP = ESAB Logic Pump, pozri bod 5.2.
5.2
Vodovodná prípojka
Jednotka podávania drôtu s pripojením vody je vybavená detekčným systémom ELP
(ESAB Logic Pump), ktorý kontroluje pripojenie vodných hadíc. Pri pripojovaní vodou
chladenej zváracej pištole sa uvedie do činnosti vodné čerpadlo.
Detekcia funguje iba so zváracími zdrojmi vybavenými ELP.
- 11 bm50d1ka
© ESAB AB 2009
SK
5.3
Tlak podávania drôt
Najprv skontrolujte, či sa vo vedení drôt hladko pohybuje. Potom nastavte prítlak
prítlačných kladiek podávača drôtu. Dôležité je, aby tlak nebol príliš veľký.
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
Obr. 1
Obr. 2
Správne nastavenie prítlaku podávania možno skontrolovať posúvaním drôtu proti
izolovanému predmetu, napr. kúsku dreva.
Ak pištoľ držíte približne 5 mm od kúska dreva (obr. 1), podávacie kladky majú
prekĺzavať.
Ak pištoľ držíte približne 50 mm od kúska dreva, drôt sa má vysúvať a zohýbať sa
(obr. 2).
5.4
Výmena a vkladanie drôtu Feed 3004
Otvorte bočnú stenu.
Odpojte snímač tlaku jeho sklopením dozadu, prítlačné kladky sa vysunú nahor.
V prípade potreby pretočte drôt naspäť a vyberte držiak drôtu.
Nový drôt vyrovnajte na dĺžke 10-20 cm. Pred vložením do jednotky podávania
drôtu opilujte ostriny a ostré hrany z konca drôtu.
Presvedčite sa, že drôt správne prechádza cez podávacie kladky a do výfukovej
dýzy alebo vedenia drôtu.
Zaistite snímač tlaku.
Zatvorte bočný panel.
5.5
Výmena a vkladanie drôtu Feed 4804
Otvorte bočnú stenu.
Stlačte nadol a potiahnite tlakový prístroj k sebe a nahor.
Vytiahnite vozík.
V prípade potreby pretočte drôt naspäť a vyberte držiak drôtu.
Nový drôt vyrovnajte na dĺžke 10-20 cm. Pred vložením do jednotky podávania
drôtu opilujte ostriny a ostré hrany z konca drôtu.
Presvedčite sa, že drôt správne prechádza cez podávacie kladky a do výfukovej
dýzy alebo vedenia drôtu.
Znova nainštalujte vozík.
Zatvorte bočný panel.
- 12 bm50d1ka
© ESAB AB 2009
SK
5.6
Výmena podávacích kladiek na Feed 3004
Otvorte bočnú stenu
Odpojte snímač tlaku (+) jeho sklopením dozadu.
Odpojte prítlačné kladky (2) pootočením nápravy
(3) 1/4 v smere pohybu hodinových ručičiek a
vytiahnutím nápravy. Prítlačné kladky odpojte.
Odpojte kanálové kladky (4) odskrutkovaním matíc
(5) a vytiahnutím kladiek.
Pri inštalácii tento postup zopakujte v obrátenom poradí.
Výber dráhy v podávacích kladkách
Otočte podávaciu kladku s dimenzovacou značkou pre
požadovanú dráhu smerom k sebe.
5.7
Výmena podávacích kladiek na Feed 4804
Otvorte bočnú stenu.
Stlačte nadol a potiahnite tlakový prístroj (1) k sebe
a nahor.
Vytiahnite vozík (2).
Vyberte skrutky s hlavou s vnútorným šesťhranom
(3) na vloženej dýzy a vyberte ju.
Vyberte skrutku výfukovej dýzy (4) dýzu
zatlačte naspäť.
Úplne vyberte skrutku s hlavou s vnútorným
šesťhranom (5) v strede.
Vyberte dve vonkajšie skrutky s hlavou s vnútorným
šesťhranom (6) 1/2 a otočte ju.
Vytiahnite podávacie kladky (7).
Pri inštalácii tento postup zopakujte v obrátenom poradí.
Výber dráhy v podávacích kladkách
Vložte žiadnu, jednu alebo dve hnacie
podložky medzi vonkajšiu podložku a
podávaciu kladku. POZNÁMKA! Pri
výmene prítlačných kladiek (8) sa
vymieňa celý vozík.
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
UPOZORNENIE!
Všetky záručné záväzky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník pokúsi svojpomocne
uskutočniť akékoľvek práce na zariadení počas záručnej doby v snahe odstrániť akékoľvek
prípadné poruchy.
- 13 bm50d1ka
© ESAB AB 2009
SK
6.1
Kontrola a čistenie
Jednotka podávania drôtu
Pravidelne kontrolujte, či jednotka podávania drôtu nie je zanesená nečistotami.
Opotrebené diely mechanizmu podávania drôtu sa musia čistiť a vymieňať v
pravidelných intervaloch, aby sa zabezpečilo bezproblémové podávanie drôtu.
Majte na zreteli, že sa nesmie nastaviť príliš silné predpätie, pretože to môže
spôsobiť abnormálne opotrebenie prítlačnej kladky, podávacej kladky a
vedenia drôtu.
Náboj brzdy
Náboj sa nastavuje po dodávke. Ak je potrebné
opätovné nastavenie, postupujte podľa dolu
uvedených pokynov. Nastavte náboj brzdy tak,
aby drôt po zastavení podávania drôtu zostal
trocha voľný.
Nastavenie brzdového momentu:
Prestavte červenú rukoväť do zaistenej polohy.
Zasuňte skrutkovač do pružiny na náboji.
Otáčaním pružiny v smere pohybu hodinových ručičiek sa brzdiaci moment
znižuje
Otáčaním pružiny proti smeru hodinových ručičiek sa brzdový moment
zvyšuje. Poznámka: Obidve pružiny otáčajte rovnako.
Zváracia pištoľ
Opotrebené diely zváracej pištole sa musia čistiť a vymieňať v pravidelných
intervaloch, aby sa zabezpečilo bezproblémové podávanie drôtu. Vedenia
drôtu pravidelne čistite stlačeným vzduchom; vyčistite kontaktný hrot.
7
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
FEED 3004, Feed 4804 bol navrhnutý a odskúšaný podľa medzinárodných a
európskych noriem IEC/EN 60974-5 a normy IEC/EN 60974-10 . Povinnosťou servis­
nej jednotky, ktorá vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výro­
bok aj naďalej zodpovedá vyššie uvedenej norme.
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
- 14 bm50d1ka
© ESAB AB 2009
- 15 p
Diagram
- 16 bm50e
© ESAB AB 2009
- 17 bm50e
© ESAB AB 2009
Feed 3004, Feed 4804
Objednávacie číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0460 526 881 Wire feed unit
Aristo Feed 3004
0460 526 886 Wire feed unit
Aristo Feed 3004, U6
0460 526 887 Wire feed unit
Origo Feed 3004, MA23
0460 526 889 Wire feed unit
Origo Feed 3004, MA24
0460 526 891 Wire feed unit with water
Aristo Feed 3004
0460 526 896 Wire feed unit with water
Aristo Feed 3004, U6
0460 526 897 Wire feed unit with water
Origo Feed 3004, MA23
0460 526 899 Wire feed unit with water
Origo Feed 3004, MA24
0460 526 991 Wire feed unit with water
Aristo Feed 4804
0460 526 996 Wire feed unit with water
Aristo Feed 4804, U6
0460 526 997 Wire feed unit with water
Origo Feed 4804, MA23
0460 526 999 Wire feed unit with water
Origo Feed 4804, MA24
0459 839 017 Spare parts list
Feed 3004, Feed 4804
0460 454
Instruction manual
Origo
MA23, Origo
0459 287
Instruction manual
Aristo
U6
0459 310
Instruction manual
Aristo
U8
MA24
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 18 bm50o
© ESAB AB 2009
- 19 p
Feed 3004
Diely podliehajúce zrýchlenému opotrebeniu
Item
Ordering no.
HI1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
HI3
HI4
HI5a
0191 496 114
0215 701 007
0459 440 001
Key
Locking washer
Motor gear euro
Item
Ordering no.
Denomination
Wire type
HI5b
0459 052 001
0459 052 002
0459 052 003
0459 052 013
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0458 825 001
0458 825 010
0458 825 002
0458 825 003
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Feed/pressure rollers
Cored
Cored
Cored
Cored
0458 824 001
0458 824 002
0458 824 003
Feed/pressure rollers
Al
Ø 0.8 & 0.9/1.0 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.0 & 1.2 mm
U
Feed/pressure rollers
Al
Ø 1.2 & 1.6 mm
U
Use only pressure and feed rollers marked A2, R2 or S2.
The rollers are marked with wire dimension in mm, some are also marked with inch.
Item
HI6
HI7
HI8
HI9
HI10
HI11
HI12
HI13
HI14
HI15
HI16
HI17
Ordering no.
0469 838 001
0458 722 880
0459 441 880
0455 049 001
0458 999 001
0458 748 002
0458 748 001
Item
Ordering no.
HI18
0156 602 001
Denomination
Notes
Wire type
Denomination
Inlet nozzle
Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
Drive gear
Denomination
Washer
Screw
Screw
Washer
Cover
Axle and Nut
Gear adapter
Inlet nozzle
Shaft
Nut
Insulating washer
Insulating bushing
Wire dimensions
Wire dimensions
Groove
typ
Roller
markings
Ø 0.6 & 0.8 mm
Ø 0.8 & 1,0 mm
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.4 & 1.6 mm
V
V
V
V
0.6 S2 & 0.8 S2
0.8 S2 & 1.0 S2
1.0 S2 & 1.2 S2
1.4 S2 & 1.6 S2
Ø 0.9/1.0 & 1.2 mm
Ø 1.2/1.2 mm
Ø 1.2 & 1.4 mm
Ø 1.6 mm
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
1.0 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.2 R2
1.2 R2 & 1.4 R2
1.6 R2 & 2.0 R2
0.8 A2 & 1.0 A2
1.0 A2 & 1.2 A2
1.2 A2 & 1.6 A2
Notes
Ø 16/5x1
M4x12
M6x12
Ø 16/8.4x1.5
Ø 3mm for 0.6-1.6mm Fe, Ss, Al and cored wire
M10
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
- 20 bm50whj1
© ESAB AB 2009
Feed 3004
- 21 bm50whj1
© ESAB AB 2009
Feed 4804
Item
Ordering no.
HK1
0469 837 880
0469 837 881
0469 837 882
Item
Ordering no.
HK2
0366 966 880
Denomination
Wire type
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Outlet nozzle
Fe, Ss & cored
Al
Fe, Ss & cored
Denomination
Wire dimensions
Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
Ø 2.0 mm plastic for 1.0-1.6 mm
Ø 3.4 mm steel for 2.0-2.4 mm
Wire type
Wire Ø
mm
Groove 1
Groove 2
Groove 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
mark­
ings
Feed Roller
Fe, Ss & cored
0.6-1.2
0.6-0.8
0.9-1.0
1.2
V
1
0366 966 888
0366 966 881
0366 966 889
0366 966 890
0366 966 900
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
0.9
1.4-1.6
1.2
1.6
0.9-1.6
0.9
1.4-1.6
.045” / 1.2
1.6
0.9-1.0
0.9
2.0
.045” / 1.2
1.6
1.2
0.9
2.4
.045” / 1.2
1.6
1.4-1.6
V
V
V
V
V
.035
2
.045 / 7
1/16
6
0366 966 893
0366 966 882
0366 966 882
0366 966 883
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Feed Roller
Cored
Cored
Cored
Cored
1.2
1.2-2.0
1.6
2.4
1.2
1.2
1.6
2.4
1.2
1.4-1.6
1.6
not used
1.2
2.0
1.6
not used
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
.045
3
1/16
4
0366 966 885
0366 966 899
Feed Roller
Feed Roller
Al
Al
1.2
1.0-1.6
1.2
1.0
1.2
1.2
1.2
1.6
U
U
U2
U4
Item
Ordering no.
Denomination
HK3
0156 707 001
Distance washer
HK4
0156 707 002
Adjustment spacer
Notes
HK5
Screw
M5x20
HK6
Screw
M5x16
HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
HK7
0366 902 880
0366 902 902
0366 902 900
0366 902 881
0366 902 894
0366 902 901
0366 902 903
0366 902 882
0366 902 883
0366 902 904
0366 902 899
0366 902 886
Item
Ordering no.
HK8
0366 944 001
Washer
HK9
0156 603 001
0156 603 002
0332 322 001
0332 322 002
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
Item
Ordering no.
HK10
0215 702 708
HK11
Denomination
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Bogey (HD)
Denomination
Wire type
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Fe, Ss & cored
Cored
Cored
Cored
Cored
Al
Al
Wire type
Fe, Ss & Al
Fe, Ss & Al
Cored
Cored
Denomination
Wire dimensions
Ø 0.6 - 1.2 mm
Ø 0.9 mm
Ø 0.9 - 1.6 mm
Ø 1.4 - 2.4 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.6 mm
Ø 1.2 mm
Ø 1.2 - 2.0 mm
Ø 2.4 mm
Ø 1.6 mm
Ø 1.0 - 1.6 mm
Ø 1.2 mm x 3
Groove
typ
Roller /
Bogey
markings
V
V
V
V
V
V
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
V-Knurled
U
U
1
.035
6
2
.045 / 7
1/16
.045
3
4
1/16
U4
-
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0-2.4 mm
Ø 2.4 mm copper for 1.2-2.0 mm
Ø 4 mm copper for 2.4 mm
Note
Locking washer
Nut
HK12
0458 748 002
Insulating washer
HK13
0458 748 001
Insulating bushing
M10
- 22 bm50whk1
© ESAB AB 2009
Feed 4804
Item
Ordering no.
HK14
0156 602 001
0156 602 002
0332 318 001
0332 318 002
Denomination
Inlet nozzle
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Inlet nozzle (HD)
Wire type
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss, Al & Cored
Fe, Ss & Cored
Fe, Ss & Cored
Wire dimensions
Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
Ø 4 mm plastic for 2.0-2.4 mm
Ø 2.4 mm steel for 1.2-2.0 mm
Ø 4 mm steel for 2.4 mm
- 23 bm50whk1
© ESAB AB 2009
Feed 3004, Feed 4804
Príslušenstvo
1
Bobbin cover, plastic 18 kg Ø 300mm . . . . . . 0458 674 880
1
Bobbin cover, metal 18 kg Ø 300mm . . . . . . . 0459 431 880
1
2
Bobbin holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 704 880
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
Adapter for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 233 880
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Quick connector MarathonPac . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
- 24 bm50a
© ESAB AB 2009
Feed 3004, Feed 4804
1
Wheel kit for feed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Counter balance device
(includes mast and counter balance)
for 300 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
for 440 mm bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 882
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage MMA:
current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote cable CAN 4 pole - 10 pole
5m ......................................
5 m HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
only for empty panels together with U8
5m ......................................
5 m HD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 960 880
0459 960 980
0459 554 880
0459 554 980
Remote adapter kit
For Miggytrac / Railtrac . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 681 880
For MXH 300wPP / MXH 400wPP / PSF RS3 . 0459 681 881
- 25 bm50a
© ESAB AB 2009
Feed 3004, Feed 4804
Connection kit
For MXH 300wPP / MXH 400wPP . . . . . . . . . . . 0459 020 883
Connection set, 70 mm2
10 pole cable plug - 10 pole cable socket
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 780
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 781
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 528 782
0459 528 783
0459 528 784
0459 528 785
Connection set water, 70 mm2
10 pole cable plug - 10 pole cable socket
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 790
5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 791
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 528 792
0459 528 793
0459 528 794
0459 528 795
Connection set, 95 mm2
10 pole cable plug - 10 pole cable socket
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 980
Connection set water, 95 mm2
10 pole cable plug - 10 pole cable socket
1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 528 990
Welding gun MXH 300 PP
only for Feed 3004
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 017
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 018
10.0 m 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 020
Welding gun MXH 400w PP
only for Feed 3004
6.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 015
10.0 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 016
10.0 m 45° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 200 019
Miggytrac 1001, Miggytrac 2000
More inforEquipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
- 26 bm50a
© ESAB AB 2009
Feed 3004, Feed 4804
Railtrac 1000
More inforEquipment for mechanized welding . . . . . . . . . . mation at the
nearest
ESAB agency
Control panel U82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 820 880
Control panel U82 Plus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 820 881
Extension cable for U82 (connectors
included)
7.5 m, 12 poles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 877 891
Information on Miggytrack and PSF welding guns can be found in separate brochures.
- 27 bm50a
© ESAB AB 2009
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising