ESAB | Mig 510 Origo™ | Instruction manual | ESAB Mig 510 Origo™ Kasutusjuhend

ESAB Mig 510 Origo™ Kasutusjuhend
FI
Origo™
Mig 410
Mig 510
Käyttöohjeet
0463 275 001 FI 20120823
Valid for serial no. 627-xxx-xxxx, 122-xxx-xxxx
-2-
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Varustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 TEKNISET TIEDOT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 ASENNUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
Sijoitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osien asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vastapainon asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sähkökytkentä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Syöttöjännite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
10
11
11
5 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Liitännät ja hallintalaitteet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Käynnistys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ylikuumenemissuojaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäähdytysnesteliitäntä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Virtausvahti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tyhjäkäyntitila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Induktanssi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
14
14
14
14
14
6 HUOLTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6.1
6.2
Tarkastus ja puhdistus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jäähdytysnesteen lisääminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
7 VIANETSINTÄ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JOHDOTUSKAAVIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KYTKENTÄOHJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILAUSNUMEROT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISÄVARUSTEET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
18
26
27
28
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
TOCx
-3-
FI
1
TURVALLISUUS
ESAB-laitteiston käyttäjä vastaa viime kädessä itse niistä varotoimenpiteistä, jotka koskevat
järjestelmää käyttävää tai sen lähellä oleskelevaa henkilökuntaa. Turvallisuustoimenpiteiden
on täytettävä tämäntyyppiselle laitteistolle asetettavat vaatimukset. Tätä suositusta voidaan
pitää lisäyksenä työpaikan yleisiin sääntöihin.
Laitteistoa saavat käyttää vain sen toimintaan hyvin perehtyneet koulutetut henkilöt ja käy­
tössä on noudatettava annettuja ohjeita. Virheellinen käyttö voi aiheuttaa epänormaalin ti­
lanteen, jossa niin käyttäjä kuin laitteistokin voivat vahingoittua.
1.
Kaikkien hitsauslaitteistoa käyttävien on oltava hyvin perillä:
S laitteen käytöstä
S hätäpysäytyskatkaisimen sijainnista
S laitteen toiminnasta
S voimassa olevista turvamääräyksistä
S hitsauksesta ja leikkaamisesta
2.
Käyttäjän on ennen käynnistämistä huolehdittava:
S ettei laitteiston työalueella ole asiaankuulumattomia.
S ettei yksikään henkilö ole suojaamattomana, kun valokaari sytytetään
3.
Työpaikan on:
S oltava tarkoitukseen sopiva
S oltava vedoton
4.
Henkilökohtainen suojavarustus
S Käytä aina määrättyjä henkilökohtaisia suojavarusteita, kuten suojalaseja, tulenkestäviä
vaatteita ja suojakäsineitä.
S Älä käytä löysiä vaatteita tai vöitä, rannekkeita, sormuksia ym., jotka saattavat
takertua tai aiheuttaa palovammoja.
5.
Muuta
S Tarkasta, että vaaditut maadoituskaapelit on liitetty kunnolla.
S Sähkölaitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu sähköasentaja.
S Tarvittavien palonsammutusvarusteiden on oltava hyvin saatavilla selvästi merkityssä pai­
kassa.
S Laitteistoa ei saa voidella eikä huoltaa käytön aikana.
VAROITUS!
Viralähdettä ei saa kayttää jäätyneiden putkien sulattamiseen.
-4ba52dx
© ESAB AB 2011
FI
VAROITUS
Hitsaus ja leikkaus voivat olla vaarallisia sekä itsellesi että muille. Ole varovainen hitsatessasi ja
leikatessasi. Noudata työnantajasi turvaohjeita, joiden tulee perustua laitteen valmistajan varoi­
tustekstiin.
SÄHKÖISKU - Voi surmata
S
Asenna ja maadoita laitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU - Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa savusta.
S
Poista savu ja -kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI - Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU - Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA - Ota yhteys asentajaan.
Lue ja ymmärrä käyttöohjett ennen asennusta ja käyttöä.
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
HUOMAA!
Class A-laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi asunnoissa, joiden
virransyöttö tapahtuu yleisestä pienjänniteverkosta. ”Class A”-laitteen
sähkömagneettista yhteensopivuutta voi olla vaikea varmistaa
sellaisissa asunnoissa sekä johtojen että ilman kautta kulkeutuvien
häiriöiden takia.
HUOMAA!
Lue ja ymmärrä käyttöohjeet ennen asennusta ja
käyttöä.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan kaarihitsaukseen.
-5ba52dx
© ESAB AB 2011
FI
Vie elektroniikkalaitteet keräyspisteeseen!
Sähkö- ja elektroniikkaromua (SER) koskevan direktiivin 2002/96/EY ja kansallisen
lainsäädännön mukaan hävitettävät laitteet tulee viedä keräyspisteeseen.
Laitteesta vastaavana henkilönä olet lain mukaan velvollinen selvittämään
hyväksytyt keräyspisteet.
Lisätietoja saat ESAB-edustajaltasi.
ESAB:lta on saatavana tarvittavat hitsaussuojat ja muut tarvikkeet.
2
JOHDANTO
Mig 410 ja Mig 510 ovat askelohjattuja hitsausvirtalähteitä, jotka on tarkoitettu
MIG/MAG-hitsaukseen yhdessä langansyöttöyksiköiden Feed 302, 304, 484 ja
YardFeed 200 kanssa.
Virtalähteet on varustettu jäähdytyspuhaltimella ja ylikuumenemissuojalla.
Koneet voidaan varustaa näytöllä, jossa näytetään hitsausjännite ja -virta. Näytössä
on pitotoiminto ja se voidaan kalibroida.
Mig 410 ja Mig 510 -virtalähteitä on saatavana sisäänrakennetulla jäähdytysyksiköllä
nestejäähdytteisiä polttimia varten. Nämä yksiköt voidaan varustaa virtausvahdilla
(lisävaruste).
Virtalähteestä on saatava erilaisia versioita, katso sivu .27
ESAB-tarvikkeet tuotetta varten on kuvattu sivulla 28.
2.1
Varustus
Virtalähteen mukana toimitetaan:
S
5 m maadoituskaapeli pihdeillä
S
Hylly kaasupullolle
S
Ohjaintappi langansyöttöyksikölle
S
Käyttöohje
-6ba52dx
© ESAB AB 2011
FI
3
TEKNISET TIEDOT
Jännite
Mig 410
400-415V, 3∼50/60 Hz
Sallittu kuormitus
100 % kuormitusaikasuhteella
60 % kuormitusaikasuhteella
50 % kuormitusaikasuhteella
Säätöalue (DC)
Tyhjäkäyntijännite
Tyhjäkäyntiteho
jäähdytyslaitteen kanssa
280 A / 28 V
365 A / 32 V
400 A / 34 V
50A/16.5V-400A/34V
17-45 V
360 W
600 W
280 A / 28 V
365 A / 32 V
400 A / 34 V
50A/16.5V-400A/34V
17-45 V
360 W
600 W
Hyötysuhde maksimivirralla
Tehokerroin maksimivirralla
Ohjausjännite
Mitat PxLxK
Paino
jäähdytyslaitteen kanssa
71%
0.98
42 V, 50/60 Hz
812 x 552 x 925
144 kg
158 kg
71%
0.98
42 V, 50/60 Hz
812 x 552 x 925
145 kg
158 kg
Käyttölämpötila
-10 ... +40°C
-10 ... +40°C
Kuljetuslämpötila
-20 ... +55°C
-20 ... +55°C
Kotelointiluokka
IP 23
IP 23
230/400-415/500V 3∼50 Hz
230/440-460 3∼60Hz
Käyttöluokka
Jännite
Mig 510
400-415V, 3~50/60 Hz
Sallittu kuormitus
100 % kuormitusaikasuhteella
60 % kuormitusaikasuhteella
Säätöalue (DC)
Tyhjäkäyntijännite
Tyhjäkäyntiteho
jäähdytyslaitteen kanssa
390 A/33,5 V
500 A / 39 V
50A/16,5V-500A/39V
17-50 V.
440 W
620 W
390 A/33,5 V
500 A / 39 V
50A/16,5V-500A/39V
17-50 V
440 W
620 W
Hyötysuhde maksimivirralla
Tehokerroin maksimivirralla
Ohjausjännite
Mitat PxLxK
Paino
jäähdytyslaitteen kanssa
82%
0.92
42 V, 50/60 Hz
812 x 552 x 925
214 kg
228 kg
82%
0.92
42 V, 50/60 Hz
812 x 552 x 925
215 kg
229 kg
Käyttölämpötila
-10 ... +40oC
-10 ... +40oC
Kuljetuslämpötila
-20 ... +55°C
-20 ... +55°C
Kotelointiluokka
IP 23
IP 23
230/400-415/500V 3~50 Hz
230/440-460 3~60Hz
Käyttöluokka
-7ba52dx
© ESAB AB 2011
FI
Jäähdytyslaite (100 % kuormitusaikasuhde)
P1l/min
1200 W / 25° C
Pmax
3.5 bar
Jäähdytysneste
ESABin valmis jäähdytysnesteseos
Jäähdytysnesteen määrä
5.5 l
Kuormitusaikasuhde
Kuormitusaikasuhde ilmaisee prosentteina 10 minuutin jaksosta ajan, joka voidaan hitsata tai leikata
tietyllä kuormituksella. Kuormitusaikasuhde on määritetty 40 _C asteen lämpötilassa.
Suojausluokka
IP-koodi ilmoittaa kotelointiluokan, ts. sen suojausasteen, jolla laite on suojattu kiinteiden esineiden
ja veden pääsyä vastaan itse koteloon. Koodilla IP 23 merkitty laite on tarkoitettu sisä- ja ulkokäyt­
töön.
Käyttöluokka
Symboli
merkitsee, että hitsausvirtalähde on suunniteltu käytettäväksi tiloissa, joissa on tavallista
suurempi sähköiskuvaara.
4
ASENNUS
Asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja.
Huom!
Kytke virtalähde verkkoon, jonka impedanssi on korkeintaan 0.230W (Mig 410w) tai 0.155W (Mig
510w). Jos verkon impedanssi on suurempi, valot saattavat vilkkua.
HUOMAA!
Tämä tuote on tarkoitettu teollisuuskäyttöön. Kotikäytössä tämä tuote voi aiheuttaa
radiohäiriöitä. Huolehdi tarvittavista varotoimenpiteistä.
VAROITUS!
Virtalähdettä on nostettava
nostokorvakkeesta. Kahva on tarkoitettu
ainoastaan virtalähteen vetämiseen.
4.1
Sijoitus
Sijoita hitsausvirtalähde niin, ettei mitään ole ilman tulo- ja poistoaukkojen edessä.
-8ba52dx
© ESAB AB 2011
FI
4.2
Osien asennus
VAROITUS
Kuljetuksen aikana virtalähteen takapyörät ovat etumaisessa asennossa. Siirrä
pyörät takimmaiseen asentoon ennen käyttöä.
-9ba52dx
© ESAB AB 2011
FI
4.3
Vastapainon asennus
Asenna vakaaja + CB KIT, jos virtalähteeseen asennetaan vastapaino. Vakaaja + CB
KIT on lisävaruste. Tilausnumero löytyy fsivulta 28.
Huom! Vastapainon käyttäminen ilman vakaajaa voi aiheuttaa virtalähteen
kaatumisen.
- 10 ba52dx
© ESAB AB 2011
FI
4.4
Sähkökytkentä
4.5
Syöttöjännite
Varmista, että laite kytketään oikeaan syöttöjännitteeseen ja
että virtapiiri on suojattu oikean kokoisella varokkeella. Laite
pitää maadoittaa määräysten mukaisesti.
Tyyppikilpi kytkentätietoineen
- 11 ba52dx
© ESAB AB 2011
FI
Suositellut varokekoot ja pienin johdinala
Mig 410
Jännite V
Virta A
100% kuormitusaikasuhteella
60% kuormitusaikasuhteella
50% kuormitusaikasuhteella
Johdinala mm2
Varoke, hidas A
3∼ 50 Hz
230
3∼50/60 Hz
400/415
3∼ 50 Hz
500
3∼ 60 Hz
230
3∼ 60 Hz
440/460
28
42
45
4x6
25
16
24
28
4 x 2.5
20
13
19
20
4 x 2.5
20
28
41
45
4x6
25
14
21
22
4 x 2.5
20
Mig 510
Jännite V
Virta A
100% kuormitusaikasuhteella
60% kuormitusaikasuhteella
Johdinala mm2
Varoke, hidas A
3∼ 50 Hz
230
3∼50/60 Hz
400/415
3∼ 50 Hz
500
3∼ 60 Hz
230
3∼ 60 Hz
440/460
43
68
4 x 16
63
25
39
4x6
35
20
31
4x6
35
43
68
4 x 16
63
23
35
4x6
25
HUOM: Yllä mainitut johdinalat ja varokekoot ovat Ruotsin määräysten mukaisia. Ne eivät ehkä päde
muissa maissa: varmista, että johdinala ja varokekoot täyttävät asianmukaiset kansalliset määräykset.
5
KÄYTTÖ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 4. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta!
VAROITUS!
Kiinnitä laite paikalleen erityisesti silloin, kun
alusta on epätasainen tai viettävä.
- 12 ba52dx
© ESAB AB 2011
FI
5.1
Liitännät ja hallintalaitteet
1
Virtakytkin
9
2
ELP**--jäähdytyslaitteen katkaisin
10
3
4
Säädin, hienosäätö
Säädin, karkea säätö
11
12
5
6
Merkkivalo, virransyöttö päällä
Oranssi merkkivalo, ylikuumeneminen ja
jäähdytysnestevuoto*
Digitaalinäyttö V/A
13
14
7
8
15
Maadoituskaapelin (-) liitäntä, keskisuuri
induktanssi (Mig 510)
Maadoituskaapelin (-) liitäntä, pieni
induktanssi
Hitsauskaapelin (+) liitäntä
Liitäntä langansyöttölaitteen
ohjauskaapelille
MCB
PUNAINEN liitäntä langansyöttölaitteesta
tulevalle jäähdytysnesteelle
SININEN liitäntä langansyöttölaitteeseen
menevälle jäähdytysnesteelle
Maadoituskaapelin (-) liitäntä, suuri
induktanssi
HUOM! Jäähdytysnesteliitännät ovat vain tietyissä malleissa.
* ilmaisee jäähdytysnestevuodon vain, jos virtausvahti on asennettu, katso kohta 5.5
**ELP = ESAB Logic Pump, katso kohta 5.4
5.2
Käynnistys
Kun virtalähde kytketään päälle, merkkivalojen toiminta tarkastetaan 2 sekunnin
ajan. Normaalisti, jos virtalähde ei ole ylikuumentunut, sen tulisi käynnistyä
tyhjäkäyntitilaan, mikä ilmaistaan vilkkuvalla virran merkkivalolla. Puhallin ja
jäähdytysnestepumppu eivät käy.
Puhallin käynnistyy, kun hitsaus aloitetaan. Jäähdytysnestepumppu käynnistyy
samaan aikaan, jos se kytketään päälle langansyöttölaitteen ELP-kytkimellä
tai virtalähteessä olevalla pumpun katkaisimella.
- 13 ba52dx
© ESAB AB 2011
FI
5.3
Ylikuumenemissuojaus
Virtalähde on varustettu 2-portaisella puhallinnopeuden säädöllä ja ylikuumenemis­
suojalla.
Kun lämpötila ylittää kynnysarvon, puhallin pyörii suuremmalla nopeudella. Jos
sisälämpötila nousee liian korkeaksi, hitsaus keskeytetään. Tämä ilmaistaan
etupaneelissa olevalla oranssilla merkkivalolla. Laite nollautuu automaattisesti, kun
lämpötila on laskenut kynnysarvon alapuolelle.
5.4
Jäähdytysnesteliitäntä
Langansyöttöyksikössä on ELP (ESAB Logic Pump)-anturi, joka tunnistaa onko
hitsauspistoolin jäähdytysnesteletkut liitetty. Kun vesijäähdytteinen hitsauspistooli on
liitetty, jäähdytysnestepumppu kytketään päälle. Jos langansyöttöyksikkö on
varustettu ELP-anturilla, virtalähteessä olevan pumpun virtakytkimen tulee olla
asennossa ”ELP/0”.
On suositeltavaa kytkeä virtalähde pois päältä pääkytkimellä ON/OFF ennen
jäähdytysnesteletkujen irrotusta/liittämistä langansyöttöyksikköön.
Kaikkien muiden langansyöttöyksikkötyyppien yhteydessä pumpun virtakytkimen
täytyy olla asennossa ”I” vesijäähdytteistä hitsauspistoolia käytettäessä. Kun
itsejäähtyvä hitsauspistooli on liitetty, pumpun virtakytkimen täytyy olla asennossa
ELP/0.
Jos pumppu ei ole käytössä vesijäähdytteistä hitsauspistoolia käytettäessä,
hitsauspistooli saattaa vaurioitua.
5.5
Virtausvahti
Virtausvahti keskeyttää hitsauksen, jos jäähdytysnestevirtaus on liian pieni. Tämä
ilmaistaan etupaneelissa olevalla vilkkuvalla oranssilla merkkivalolla. Jos
jäähdytysnestevirtaus on liian pieni, jäähdytysnestepumppu pysäytetään 1 min
kuluttua ja lukitaan tähän tilaan. Pumppu käynnistyy tästä tilasta, kun hitsaus
aloitetaan.
Virtausvahti on lisävaruste. Tilausnumero löytyy sivulta 28.
5.6
Tyhjäkäyntitila
Koneessa on tyhjäkäyntitila. Puhallin pysäytetään 5 minuutin kuluttua hitsauksen
päättymisestä tai kun se on käynyt 5 minuutin ajan alemmalla nopeudella ilman
hitsausta. Pumppu pysäytetään 3 minuutin kuluttua hitsauksen päättymisestä. Kun
puhallin ja pumppu on pysäytetty, etupaneelissa oleva virran merkkivalo vilkkuu.
5.7
Induktanssi
Suurempi induktanssi tuottaa suuremman hitsisulan ja vähemmän roiskeita. Pieni
induktanssi tuottaa voimakkaamman äänen ja tasaisen, tiiviin valokaaren.
- 14 ba52dx
© ESAB AB 2011
FI
6
HUOLTO
Säännöllinen kunnossapito takaa laitteen luotettavan ja turvallisen toiminnan.
HUOMAA!
Kaikki tavarantoimittajan myöntämät takuut lakkaavat olemasta voimassa, jos asiakas
yrittää itse korjata laitteeseen tulleita vikoja takuuaikana.
6.1
Tarkastus ja puhdistus
Virtalähde
Tarkasta säännöllisesti, että virtalähde on puhdas.
Virtalähde tulisi puhaltaa puhtaaksi paineilmalla säännöllisin väliajoin alennetulla
paineella, katso sivu 17. Puhdistus pitää toistaa useammin likaisissa ympäristöissä.
Muussa tapauksessa ilmanotto- ja poistoaukot saattavat tukkiintua ja aiheuttaa
laitteen ylikuumenemisen. Voit välttää tämän käyttämällä ilmansuodatinta.
Ilmansuodatin on lisävaruste. Tilausnumero löytyy sivulta 28.
Pistooli
S
Pistoolin kulutusosat pitää puhdistaa ja vaihtaa säännöllisin välein häiriöttömän
langansyötön varmistamiseksi. Puhalla langanohjain puhtaaksi ja puhdista
kosketussuutin.
6.2
Jäähdytysnesteen lisääminen
Suosittelemme ESAB-jäähdytysnesteseoksen
käyttöä. Katso lisävarusteet, sivu 28.
Huom! Lisää jäähdytysnestettä, jos polttimen letkut
ovat yli 5 metrin pituisia. Letkuja ei tarvitse irrottaa
jäähdytysnesteen lisäystä varten.
HUOMAA!
Jäähdytysnestettä pitää käsitellä ongelmajätteenä.
- 15 ba52dx
© ESAB AB 2011
FI
7
VIANETSINTÄ
Yritä korjata vika suositelluilla tarkastuksilla ennen kuin kutsut huoltoteknikon.
Vian tyyppi
Toimenpide
Ei kaarta
S
S
S
S
Varmista, että verkkovirran katkaisin on päällä.
Varmista, että virta- ja maadoituskaapelit on kytketty oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Tarkasta onko MCB lauennut.
Virransyöttö katkeaa
hitsauksen aikana.
S
Tarkasta onko lämpösuojaus lauennut (ilmaistaan etupaneelin
oranssilla merkkivalolla).
Tarkasta verkkovirran varokkeet.
S
Lämpösuojaus laukeaa usein
S
S
Tarkasta ovatko ilmansuodattimet tukossa.
Varmista, ettei virtalähteen nimellisarvoja ylitetä (ts. ettei
laitetta ylikuormiteta).
Huono hitsausteho
S
S
S
S
Varmista, että virta- ja maadoituskaapelit on kytketty oikein.
Varmista, että virta-asetus on oikea.
Varmista, että käytetään oikeaa lankaa.
Tarkasta verkkovirran varokkeet.
8
VARAOSIEN TILAAMINEN
Korjaus- ja sähkötyöt saa suorittaa vain ESABin valtuuttama huoltohenkilökunta.
Käytä vain alkuperäisiä ESAB varaosia ja kulutusosia.
Mig 410, Mig 510 on valmistettu ja testattu kansainvälisen ja eurooppalaisen standar­
din IEC/EN 60974-1 ja IEC/EN 60974-10 mukaisesti. Suoritetun huollon tai korjauksen
jälkeen on ne suorittaneen huoltoliikkeen tehtävänä varmistua siitä, ettei tuote poik­
kea yllä mainitusta standardista.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB-edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen vii­
meiseltä sivulta.
- 16 ba52dx
© ESAB AB 2011
Puhdistus
- 17 ba52clean
© ESAB AB 2011
Johdotuskaavio
Mig 410 (400-415V)
- 18 ba52e
© ESAB AB 2011
- 19 ba52e
© ESAB AB 2011
Mig 410 (230-500V)
- 20 ba52e
© ESAB AB 2011
- 21 ba52e
© ESAB AB 2011
Mig 510 (400-415V)
- 22 ba52e
© ESAB AB 2011
- 23 ba52e
© ESAB AB 2011
Mig 510 (230-500V)
- 24 ba52e
© ESAB AB 2011
- 25 ba52e
© ESAB AB 2011
Kytkentäohje
Mig 410
Mig 510
- 26 ba52c
© ESAB AB 2011
Mig 410, Mig 510
Tilausnumerot
Order no.
Type
Notes
0349 303 563 Origo™ Mig 410
400-415 V 3~50Hz with digital instrument
0349 312 610 Origo™ Mig 410
230/400-415/500V 3~50Hz; 230/440-460V 3~60Hz with digital instrument
0349 303 564 Origo™ Mig 410w
400-415 V 3~50Hz with water cooling and digital instrument
0349 312 620 Origo™ Mig 410w
230/400-415/500V 3~50Hz; 230/440-460V 3~60Hz with water cooling and
digital instrument
0349 303 565 Origo™ Mig 510
400-415 V 3~50Hz with digital instrument
0349 303 566 Origo™ Mig 510w
400-415 V 3~50Hz with water cooling and digital instrument
0349 300 066 Origo™ Mig 410,
Origo™ Mig 510
Spare parts list
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 27 ba52o
© ESAB AB 2011
Mig 410, Mig 510
Lisävarusteet
Feeder with capsulated bobbin, M11 panel
Feed 302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feed 302 with water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 116 781
0459 116 791
Feeder with capsulated bobbin, M12 panel
Feed 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feed 304 with water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Feed 484 . . . . . . . .
Feed 484 with water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 116 882
0459 116 892
0459 116 982
0459 116 992
Digital meter
for Mig 410 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
for Mig 510 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 451
0349 302 424
Transformer kit for CO2 heater . . . . . . . . . . .
0349 302 250
Water flow guard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 251
- 28 ba52a
© ESAB AB 2011
Mig 410, Mig 510
Coolant ready mixed (5 l) . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 483 296
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 302 423
Cable holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 303 362
Connection sets for 400A machines
Connection set 1.7m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 15m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 1.7m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 15m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection sets for 500A machines
Connection set 1.7m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 15m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 1.7m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 15m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 25m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 35m, water . . . . . . . . . . . . . . . .
0469 836 880
0469 836 881
0469 836 882
0469 836 883
0469 836 884
0469 836 885
0469 836 886
0469 836 887
0469 836 888
0469 836 889
0469 836 890
0469 836 891
0469 836 892
0469 836 893
0469 836 894
0469 836 895
0469 836 896
0469 836 897
0469 836 898
0469 836 899
- 29 ba52a
© ESAB AB 2011
Mig 410, Mig 510
Stabiliser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0349 303 474
CB KIT (cpl.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTAINS:
- KIT for Counter Balance (0349 309 748)
- Stabiliser (0349 303 474)
0349 305 812
- 30 ba52a
© ESAB AB 2011
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 31 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising