ESAB | Caddy 250 Arc 251i | Instruction manual | ESAB Caddy 250 Arc 251i Brugermanual

ESAB Caddy 250 Arc 251i Brugermanual
NO
Caddy
Arc 251i
Bruksanvisning
0460 324 001 NO 20120731
Valid for serial no. 810-xxx-xxxx
- 42 -
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INTRODUKSJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Innstillingspanel A32, A34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1 Plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Nettforsyning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Strømtilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1
Anbefalt sikringsstørrelse og min. kabeltverrsnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
5.2
5.3
5.4
Tilkoplinger og kontrollorgan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tilkopling av sveise- og jordingskabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIG-sveising . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Overopphetingsvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
10
6 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1
6.2
Strømkilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brenner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
7 FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
14
15
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
- 43 -
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB utstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de an­
satte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt. Sik­
kerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen utstyr. Denne anbefalin­
gen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i utstyrets funksjon. Feil
bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med utstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising og brenning
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid og brenning
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid forskriftsmessig personlig beskyttelsesutstyr som vernebriller,
flammesikre klær og beskyttelseshansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av utstyret må ikke gjøres under drift.
- 44 bh34d1na
© ESAB AB 2007
NO
ADVARSEL
Buesveising og brenning kan medføre fare for skade på deg selv og andre. Vær derfor forsiktig
under sveising og brenning. Følg sikkerhetsforskriftene fra arbeidsgiveren, som skal være basert
på produsentens advarsler.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
S
Utstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra røyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av røyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY - Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL - Ta kontakt med fagmann.
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og brukes
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ADVARSEL!
Strømkilden må ikke brukes til å tine frosne rør
OBS!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres
og brukes.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
OBS!
Utstyr av “Class A” er ikke beregnet til bruk i boliger med strømforsyning
fra det alminnelige lavspenningsnettet. Det kan være problematisk å
sikre elektromagnetisk kompatibilitet for utstyr av “Class A” i slike lokaler
på grunn av ledningsbundne og luftbårne forstyrrelser.
- 45 bh34d1na
© ESAB AB 2007
NO
Elektronisk utstyr skal leveres til gjenvinningsanlegg!
I henhold til nasjonal lovgivning og direktiv 2002/96/EF, om håndtering av kasserte
elektriske og elektroniske produkter, skal slike produkter leveres til gjenvinningsanlegg.
Som ansvarlig for utstyret har du i henhold til loven plikt til å innhente informasjon om
godkjente innsamlingsstasjoner.
Kontakt din nærmeste ESAB-representant for mer informasjon.
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
2
INTRODUKSJON
Arc 152i er en sveisestrømkilde beregnet på sveising med dekkede elektroder
(MMA-sveising) og TIG-sveising.
ESAB's tilbehør for produktet finner du på side 55.
2.1
Utstyr
Strømkilden leveres med:
S
Bruksanvisning for sveisestrømkilde
S
Bruksanvisning for innstillingspanel
S
Jordingskabel 3 m
S Sveisekabel 3 m
Bruksanvisninger på andre språk kan lastes ned fra www.esab.com.
2.2
Innstillingspanel A32, A34
Sveiseprosessens parametrer reguleres via innstillingspanelet.
Du finner en utførlig beskrivelse av innstillingspanelene i en egen bruksanvisning.
- 46 bh34d1na
© ESAB AB 2007
NO
3
TEKNISKE DATA
Arc 251i
Nettspenning
Nettforsyning
Primærstrøm
Imaks. MMA
Imaks. TIG
Tomgangseffekt i energisparemodus 6,5 min
etter sveising
Innstillingsområde
MMA
TIG
Tillatt belastning ved MMA
30 % intermittens
60 % intermittens
100 % intermittens
Tillatt belastning ved TIG
30 % intermittens
60 % intermittens
100 % intermittens
Ytelsesfaktorved maks. strøm
MMA
TIG
Virkningsgrad ved maks. strøm
MMA
TIG
Tomgangsspenning
uten VRD
med VRD
Driftstemperatur
Transporttemperatur
Kontinuerlig lydtrykk i tomgang
Mål lxbxh
Vekt
Isolasjonsklasse transformator
Beskyttelsesklasse
Anvendelsesklasse
400 V, $15%, 3∼ 50/60 Hz
Ssc min3,3 MVA
14 A
10 A
30 W
4 - 250 A
3 - 250 A
250 A / 30 V
190 A / 27,6 V
150 A / 26 V
250 A / 20 V
190 A / 17,6 V
150 A / 16 V
0,94
0,93
83 %
79 %
65 V
< 35 V
-10 til +40 ° C
-20 til +55 ° C
<70 dB (A)
418 x 188 x 208 mm
10,5 kg
H
IP 23
Nettforsyning, Ssc min.
Minste tillatte kortslutningseffekt på nettet i henhold til IEC 61000-3-12.
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
eller skjære med en viss belastning. Intermittensfaktoren gjelder ved 40_C.
Beskyttelseklasse
IP-koden angir beskyttelsesklasse, d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste gjenstan­
der og vann. Apparater merket med IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
Bruksklasse
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er større
elektrisk fare.
- 47 bh34d1na
© ESAB AB 2007
NO
4
INSTALLASJON
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
4.1
Plassering
Plasser sveisestrømkilden slik at kjøleluften har fritt inn- og utløp.
4.2
Nettforsyning
Merk!
Krav til el-nettet
Utstyr med høy effekt kan, som følge av den høye strømmen den drar fra nettet, påvirke
nettspenningen på en ugunstig måte. For enkelte utstyrstyper kan det derfor være
tilkoblingsbegrensninger eller krav om maksimalt tillatt nettimpedans eller minste nødvendige
uttakbare effekt ved tilkoblingspunktet til det alminnelige el-nettet (se tekniske data). I slike tilfeller
er det brukeren av utstyret sitt ansvar å kontrollere, hvis det er nødvendig, ved å konsultere
el-nettoperatøren for å finne ut om det gjeldende utstyret kan kobles til.
4.3
Strømtilkobling
Kontroller at strømkilden koples til riktig nettspenning samt at det benyttes riktig
størrelse på sikringene. Jording skal skje i henhold til gjeldende
forskrifter.
Merkeplate med tilkoplingsdata
4.3.1
Anbefalt sikringsstørrelse og min. kabeltverrsnitt
Arc 251i
Nettspenning
Nettkabeltverrsnitt
400V
mm2
4 G 1,5
Fasestrøm I1 eff
8A
Sikring
treg type
automatsikring type C
10 A
10 A
OBS!
Kabeltverrsnittene og sikringsstørrelsene ovenfor er ifølge svenske forskrifter. Kople til strømkilden i
henhold til gjeldende lokale forskrifter.
- 48 bh34d1na
© ESAB AB 2007
NO
5
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på si­
de 44. Les disse før utstyret tas i bruk.
5.1
Tilkoplinger og kontrollorgan
1
Strømbryter for nettspenning
4
Tilkopling for fjernregulator
2
Tilkopling (+)
TIG: jordingskabel
MMA: sveisekabel eller jordingskabel
5
Innstillingspanel,
se egen bruksanvisning
3
Tilkopling (-)
TIG: brenner
MMA: jordingskabel eller sveisekabel
5.2
Tilkopling av sveise- og jordingskabel
Sveisestrømkilden har to uttak, en plusspol (+) og en minuspol (-) for tilkopling av
sveise- og jordingskabler. Hvilket uttak sveisekabelen skal koples til, avhenger av
hvilken sveisemetode eller elektrodetype som benyttes. Tilkoplingspolaritet angis på
elektrodeemballasjen.
Kople jordingskabelen til det andre uttaket på sveisestrømkilden. Fest
jordingskabelens kontaktklemme i arbeidsstykket og sørg for å opprettholde god
kontakt mellom arbeidsstykket og uttaket for jordingskabelen på sveisestrømkilden.
5.3
TIG-sveising
Ved TIG-sveising kompletteres strømkilden med:
For å kunne utføre TIG-sveising må strømkilden utstyres med:
S
TIG-brenner med gassventil
S
argongassbeholder
S
argongassregulator
S
volframelektrode
- 49 bh34d1na
© ESAB AB 2007
NO
5.4
Overopphetingsvern
Strømkilden er utstyrt med et overopphetingsvern som utløses når temperaturen blir
for høy. Når dette skjer, brytes sveisestrømmen og en feilkode vises i
innstillingspanelet.
Når temperaturen synker, tilbakestilles overopphetingsvernet automatisk.
6
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
Kun personer med relevante elkunnskaper (autorisert) kan fjerne beskyttelsesplater.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
6.1
Strømkilde
Kontroller regelmessig at sveisestrømkilden ikke er tilsmusset.
Hvor ofte og hvordan rengjøringen skal utføres, er avhengig av:
S
sveiseprosess
S
buetid
S
oppstilling
S
miljøet rundt
Det er vanligvis nok å blåse strømkilden ren med tørr trykkluft (redusert trykk) én
gang i året.
Tett eller blokkert inn- og utløp av luft vil ellers føre til overoppheting.
6.2
Brenner
Rengjøring og utskifting av slitedeler bør gjøres med jevne mellomrom for å sikre
problemfri sveising.
- 50 bh34d1na
© ESAB AB 2007
NO
7
FEILSØKING
Nedenfor følger noen kontrolltiltak du bør utføre før du tilkaller servicepersonell.
Type feil
Løsning
Sveisestrømkilden gir ingen
lysbue.
S
S
S
S
Kontroller at strømbryteren er slått på.
Kontroller om sveise- og jordingskablene er riktig tilkoplet.
Kontroller at strømstyrken er riktig innstilt.
Kontroller sikringene.
Sveisestrømmen blir brutt mens
sveising pågår.
S
Kontroller om termovaktene er utløst (det vises en feilkode i
innstillingspanelet).
Kontroller sikringene.
S
Termovakten utløses ofte.
Dårlig sveiseresultat.
8
S
S
Undersøk om strømkildens merkedata er overskredet
(overbelastning av strømkilden).
Kontroller at strømkilden ikke er tilsmusset.
S
S
S
Kontroller om sveise- og jordingskablene er riktig tilkoplet.
Kontroller at strømstyrken er riktig innstilt.
Kontroller at det ikke benyttes feil type elektroder.
RESERVEDELSBESTILLING
Reparasjon og elektrisk arbeid skal utføres av ESAB-autorisert servicepersonale.
Bruk kun originale ESAB reservedeler og slitedeler.
Arc 251i er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og europeisk standard EN
60974-1 og EN 60974-10. Etter utført service eller reparasjon er det utførende ser­
viceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i denne
publikasjonen.
- 51 bh34d1na
© ESAB AB 2007
Skjema
- 52 bh34e
© ESAB AB 2007
- 53 bh34e
© ESAB AB 2007
Arc 251i
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
0460 300 880 Welding power source
Caddyâ Arc 251i, A32
0460 300 881 Welding power source
Caddyâ Arc 251i, A34
0459 839 021 Spare parts list
Arc 251i
0460 449
Control panel Caddyâ A32, A34
Instruction manual
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 54 bh34o
© ESAB AB 2007
Arc 251i
Tilbehør
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: setting of current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Foot pedal FS002 with 5 m cable . . . . . . . . . . 0349 090 886
Remote cable 12 pole - 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Welding cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 902
Return cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 903
Cable holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
- 55 bh34a11a
© ESAB AB 2007
Arc 251i
Tig
Tig
Tig
Tig
torch TXH 150 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . .
torch TXH 150 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
torch TXH 200 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . .
torch TXH 200 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 011 843
0460 011 883
0460 012 841
0460 012 881
Trolley . . . . . .
for 5-10 litre gascylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Trolley
for 20-50 litre gascylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 886
Trolley
for 20-50 litre gascylinder . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 330 880
- 56 bh34a11a
© ESAB AB 2007
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 57 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 58 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 59 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising