ESAB | Caddy 250 Arc 251i | Instruction manual | ESAB Caddy 250 Arc 251i Používateľská príručka

ESAB Caddy 250 Arc 251i Používateľská príručka
SK
Caddy
Arc 251i
Navod na pouitie
0460 324 001 SK 20120731
Valid for serial no. 810-xxx-xxxx
- 78 -
1 BEZPEČNOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ovládací panel A32, A34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
4.1 Umiestnenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Sieové napájacie napätie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Sieové napájanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3.1
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla . . . . . . . . . . . .
8
8
8
8
5 PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
5.2
5.3
5.4
Pripojenie a ovládacie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie zváracieho a spätného kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zváranie TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti prehrievaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
9
10
6 ÚDRBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1
6.2
Zvárací zdroj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zvárací horák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
7 VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
14
15
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCk
- 79 -
SK
1
BEZPEČNOS
Používatelia zariadení ESAB majú konečnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
bezpečnostných opatrení zo strany všetkých osôb, ktoré so zariadením pracujú alebo sa
nachádzajú v jeho blízkosti. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce
tomuto typu zariadenia. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre dané
pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce môžu vykonávať iba zaškolení pracovníci, dôkladne oboznámení s prevádzkou
zváracieho zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
Každý, kto používa zváracie zariadenie, musí byť oboznámený:
S
s jeho prevádzkou
S
umiestnením núdzových vypínačov
S
princípom jeho činnosti
S
platnými bezpečnostnými opatreniami
S
zváraním a rezaním
2.
Obsluha musí zabezpečiť:
S
aby sa pri uvádzaní do činnosti v pracovnej zóne zariadenia nenachádzala žiadna
nepovolaná osoba.
S
aby sa pri zapálení oblúka každý chránil
3.
Pracovisko musí byť:
S
vhodné na daný účel
S
bez prievanov
4.
Osobné bezpečnostné pomôcky
S
Vždy používajte odporúčané osobné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare,
nehorľavý odev, ochranné rukavice.
S
Nenoste voľné doplnky odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď., ktoré sa môžu zachytiť
alebo spôsobiť popáleniny.
5.
Základné bezpečnostné opatrenia
S
Dbajte na bezpečné pripojenie spätného kábla.
S
Práce na vysokonapäťových zariadeniach môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
S
Vhodný hasiaci prístroj musí byť jasne označený a musí byť poruke.
S
Počas prevádzky sa zariadenie nesmie premazávať a počas prevádzky je zakázané
uskutočňovať údržbu.
- 80 bh34d1ka
© ESAB AB 2007
SK
VAROVANIE!
Oblúkové zváranie a rezanie môže spôsobiť úraz vám i iným osobám. Pri zváraní a rezaní
dodržiavajte bezpečnostné opatrenia. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa pravidlá bezpečnosti
pri práci založené na údajoch výrobcu o konkrétnych rizikách.
ÚDER ELEKTRICKÉHO PRÚDU - Dokáže zabíjať
S
Nainštalujte a uzemnite jednotku v súlade s platnými normami.
S
Nedotýkajte sa vodivých elektrických častí ani elektród nechránenou kožou, vlhkými rukavicami ani
vlhkým odevom.
S
Dbajte, aby ste boli izolovaný od uzemnenia aj od zváraného obrobku.
S
Dbajte na zaujatie bezpečnej pracovnej polohy.
DYM A PLYNY - Môžu byť zdraviu nebezpečné
S
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
S
Dym a plyny odvádzajte z dýchacieho pásma a z pracovného priestoru vetraním, odsávaním od
oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
ŽIARENIE OBLÚKA - Môže spôsobiť poškodenie zraku a popáleniny.
S
Chráňte si oči i telo. Používajte správny zvárací štít a filtračné sklo a noste ochranné odevy.
S
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
S
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby sa v blízkosti nenachádzali
žiadne horťavé materiály.
HLUK - Nadmerný hluk môže poškodiť sluch
S
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
S
Okoloidúcich upozornite na hroziace riziko.
CHYBNÁ FUNKCIA - V prípade chybnej funkcie sa obráťte o pomoc na odborníka.
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
VAROVANIE!
Nepoužívajte napájací zdroj na rozmrazovanie zamrznutých potrubí.
UPOZORNENIE!
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti
si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na oblúkové zváranie.
UPOZORNENIE!
Zariadenie Class A nie je určené na použitie na obytných územiach, kde
sa elektrická energia dodáva verejnou nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. V týchto miestach sú možné potenciálne problémy so
zabezpečením elektromagnetickej kompatibility zariadení Class A, s
ohľadom na rušenie šírené po vodičoch i vyžarované rušenie.
- 81 bh34d1ka
© ESAB AB 2007
SK
Elektronické zariadenia likvidujte prostredníctvom recyklačných stredísk!
V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a
elektronických zariadení a v súlade s jej vykonávacími predpismi podľa
vnútroštátneho zákonodarstva musí byť elektrické alebo elektronické zariadenie po
skončení životnosti zlikvidované prostredníctvom recyklačných stredísk.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie ste zodpovedný za získanie informácií o
schválených zberniach tohto odpadu.
Bližšie informácie vám na požiadanie poskytne najbližší predajca ESAB.
Spoločnosť ESAB je schopná dodať všetky potrebné zváracie ochranné
prostriedky a príslušenstvo.
2
ÚVOD
Arc 251i je zdroj zváracieho prúdu určený na pouitie s obaľovanými elektródami
(zváranie MMA) a na zváranie TIG.
Príslušenstvo výrobku značky ESAB nájdete na strane 91.
2.1
Zariadenie
Napájací zdroj sa dodáva s:
S
Návod na obsluhu zváracieho zdroja
S
Návod na obsluhu ovládacieho panelu
S
3 m spätný kábel
S 3 m zvárací kábel
Návody na obsluhu v iných jazykoch si možno prevziať z internetovej lokality na
www.esab.com.
2.2
Ovládací panel A32, A34
Parametre zváracieho postupu sa ovládajú ovládacím panelom.
Pozri samostatný návod na obsluhu s podrobným popisom ovládacích panelov.
- 82 bh34d1ka
© ESAB AB 2007
SK
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Arc 251i
Sieové napätie
Sieové napájacie napätie
Primárny prúd
Imax MMA
Imax TIG
Príkon naprázdno v energeticky úspornom
reime, 6,5 min po zváraní
Rozsah nastavenia
MMA
TIG
Dovolené zaaenie pri MMA
30 % zaaovací cyklus
60 % zaaovací cyklus
100 % zaaovací cyklus
Dovolené zaaenie pri TIG
30 % zaaovací cyklus
60 % zaaovací cyklus
100 % zaaovací cyklus
Účinník pri maximálnom prúde
MMA
TIG
Účinnos pri maximálnom prúde
MMA
TIG
Napätie na svorkách
bez VRD
s VRD
Prevádzková teplota
Prepravná teplota
Kontantný akustický tlak naprázdno
Rozmery d x x v
Hmotnos
Trieda izolácie transformátora
Stupeň krytia
Trieda pouitia
400 V $15%, 3∼ 50/60 Hz
Ssc min. 3,3 MVA
14 A
10 A
30 W
4 - 250 A
3 - 250 A
250 A / 30 V
190 A / 27,6 V
150 A / 26 V
250 A / 20 V
190 A / 17,6 V
150 A / 16 V
0,94
0,93
83 %
79 %
65 V
< 35 V
-10 a +40° C
-20 a + 55° C
< 70 dB (A)
418 x 188 x 208 mm
10,5 kg
H
IP 23
Napájací zdroj, Ssc min.
Minimálny skratový výkon siete v súlade s normou IEC 61000-3-12
Prevádzkové zaťaženie
Pod prevádzkovým zaťažením sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového intervalu,
počas ktorého možno zvárať alebo rezať s určitým zaťažením bez preťaženia zariadenia.
Zaťažovací cyklus platí pre dobu 40° C.
Krytie
Kód IP indikuje krytie, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov alebo vody.
Zariadenie označené IP23 je skonštruované na použitie vo vnútornom a vonkajšom pracovnom pro­
stredí.
Trieda použitia
Symbol
ukazuje, že napájací zdroj je navrhnutý na použitie v priestoroch so zvýšeným ne­
bezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
- 83 bh34d1ka
© ESAB AB 2007
SK
4
INTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať odborník.
4.1
Umiestnenie
Napájací zdroj umiestnite tak, aby vstupné a výstupné otvory na chladiaci vzduch
neboli upchané.
4.2
Sieové napájacie napätie
Poznámka!
Požiadavky na napájacie napätie
Silnoprúdové zariadenie môže mať s ohľadom na prúd odoberaný z elektrickej siete vplyv na
kvalitu elektriny v rozvodnej sieti. Z tohto dôvodu sa na určité druhy zariadení môžu vzťahovať
pripojovacie obmedzenia alebo požiadavky na maximálnu dovolenú sieťovú impedanciu, prípadne
požiadavky na minimálnu napájaciu kapacitu v mieste pripojenia do verejnej siete určitých druhov
zariadení (pozri technické údaje). V tomto prípade inštalatér alebo používateľ zariadenia
zodpovedá za zaručenie toho, v prípade potreby po dohode s prevádzkovateľom rozvodnej siete,
či zariadenie môže byť pripojené.
4.3
Sieové napájanie
Presvedčite sa, e zvárací zdroj je pripojený k správnemu napájaciemu napätiu a je
chránený poistkou so správnou menovitou hodnotou. Musí sa poui ochranný
zemniaci vodič v súlade s poiadavkami predpisov.
Typový títok s údajmi o napájacej prípojke
4.3.1
Odporúčané menovité hodnoty poistky a minimálny prierez kábla
Arc 251i
Sieové napájacie napätie
Prierez sieového kábla
400 V
mm2
4 G 1,5
Prúd fázy I1ef
8A
Poistka
proti prúdovým pičkám
10 A
typ C MCB
10 A
POZNÁMKA!
Hore uvedený prierez kábla a menovitý prúd poistky zodpovedajú védskym predpisom. Zvárací zdroj
pouívajte v súlade s platnými vnútrotátnymi predpismi.
- 84 bh34d1ka
© ESAB AB 2007
SK
5
PREVÁDZKA
Základné bezpečnostné predpisy týkajúce sa zaobchádzania so zariadením
nájdete na strane 80. Pred používaním zariadenia si ich dôkladne
prečítajte!
5.1
Pripojenie a ovládacie zariadenia
1
Prepínač sieového napájacieho napätia
4
Pripojenie jednotky diaľkového ovládania
2
Pripojenie (+)
TIG: spätný kábel
MMA: zvárací kábel alebo spätný kábel
5
Ovládací panel,
pozri samostatný návod na obsluhu
3
Pripojenie (-)
TIG: horák
MMA: spätný kábel alebo zvárací kábel
5.2
Pripojenie zváracieho a spätného kábla
Napájací zdroj má dva výstupy, kladnú svorku (+) a zápornú svorku (-), určené na
pripojenie zváracieho a spätného kábla. To, ku ktorému výstupu sa pripojí zvárací
kábel, závisí od typu pouitej elektródy. Polarita pripojenia sa uvádza na obale
elektród.
Spätný kábel pripojte k druhému výstupu na napájacom zdroji. Pripevnite kontaktnú
príchytku spätného kábla k zvarencu a zaručte spoľahlivý kontakt medzi zvarencom
a výstupom pre spätný kábel na zváracom zdroji.
5.3
Zváranie TIG
Pri zváraní TIG napájací zdroj doplňte:
S
S
S
S
o horák TIG s plynovým ventilom
o fľau s argónom
regulátor argónu
volfrámovú elektródu
- 85 bh34d1ka
© ESAB AB 2007
SK
5.4
Ochrana proti prehrievaniu
Zvárací zdroj má ochranu proti prehrievaniu, ktorá sa aktivuje pri nadmernom zvýení
teploty. Ak sa tak stane, prívod zváracieho prúdu sa preruí a na ovládacom paneli sa
zobrazí kód poruchy.
Po poklese teploty sa ochrana proti prehrievaniu automaticky znova vynuluje.
6
ÚDRBA
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Bezpečnostné panely môžu demontovať iba osoby s primeranou elektrotechnickou
kvalifikáciou (autorizovaní pracovníci).
UPOZORNENIE!
Všetky záručné záväzky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník pokúsi svojpomocne
uskutočniť akékoľvek práce na zariadení počas záručnej doby v snahe odstrániť akékoľvek
prípadné poruchy.
6.1
Zvárací zdroj
Pravidelne kontrolujte, či zvárací zdroj nie je upchaný nečistotami.
Frekvencia a metódy pouívané pri čistení závisia od:
S
zváracieho postupu
S
času horenia oblúka
S
miesta
S
okolitého prostredia.
Spravidla postačí vyfúka napájací zdroj raz za rok suchým stlačeným vzduchom (so
zníeným tlakom).
Upchané alebo zablokované prívody a vývody vzduchu by inak spôsobovali
prehrievanie.
6.2
Zvárací horák
Dielce podliehajúce rýchlejiemu opotrebeniu sa musia v pravidelných intervaloch
vyčisti a vymeni, aby bolo zaručené bezproblémové zváranie.
- 86 bh34d1ka
© ESAB AB 2007
SK
7
VYHĽADÁVANIE PRÍČIN PORÚCH
Predtým, ako zavoláte autorizovaného servisného technika, skúste vykona aj tieto
odporúčané kontroly a prehliadky.
Druh poruchy
Nehorí oblúk.
Spôsob odstránenia
S
S
S
S
Zvárací prúd sa preruí počas
zvárania.
S
S
Ochrana proti tepelnému
preaeniu sa aktivuje príli často.
S
S
Neuspokojivý zvárací výkon.
S
S
S
8
Skontrolujte, či je zapnutý hlavný sieový vypínač.
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd a či sú správne
pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna aktuálna hodnota.
Skontrolujte poistky sieového napájacieho prívodu.
Skontrolujte, či sa aktivovali tepelné ochrany/poistky (na
ovládacom paneli sa zobrazuje kód poruchy).
Skontrolujte poistky sieového napájacieho prívodu.
Presvedčite sa, či neboli prekročené menovité údaje pre
zvárací zdroj (t.j. či jednotka nie je preaená).
Skontrolujte, či zvárací zdroj nie je upchaný nečistotami.
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd a či sú správne
pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna aktuálna hodnota.
Skontrolujte, či sa pouívajú správne elektródy.
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELCOV
Arc 251i bol navrhnutý a odskúšaný podľa medzinárodných a európskych noriem EN
60974-1 a normy EN 60974-10 . Povinnosťou servisnej jednotky, ktorá vykonala ser­
visné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj naďalej zodpovedá vyššie
uvedenej norme.
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
- 87 bh34d1ka
© ESAB AB 2007
Diagram
- 88 bh34e
© ESAB AB 2007
- 89 bh34e
© ESAB AB 2007
Arc 251i
Objednávacie číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0460 300 880 Welding power source
Caddyâ Arc 251i, A32
0460 300 881 Welding power source
Caddyâ Arc 251i, A34
0459 839 021 Spare parts list
Arc 251i
0460 449
Control panel Caddyâ A32, A34
Instruction manual
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 90 bh34o
© ESAB AB 2007
Arc 251i
Príslušenstvo
Remote control unit AT1 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 491 896
MMA and TIG: setting of current
Remote control unit AT1 CF . . . . . . . . . . . . . 0459 491 897
MMA and TIG: rough and fine setting of
current
Foot pedal FS002 with 5 m cable . . . . . . . . . . 0349 090 886
Remote cable 12 pole - 8 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 552 880
0459 552 881
0459 552 882
0459 552 883
Welding cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 902
Return cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 903
Cable holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
- 91 bh34a11a
© ESAB AB 2007
Arc 251i
Tig
Tig
Tig
Tig
torch TXH 150 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . .
torch TXH 150 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
torch TXH 200 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . .
torch TXH 200 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 011 843
0460 011 883
0460 012 841
0460 012 881
Trolley . . . . . .
for 5-10 litre gascylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Trolley
for 20-50 litre gascylinder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 886
Trolley
for 20-50 litre gascylinder . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 330 880
- 92 bh34a11a
© ESAB AB 2007
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 93 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 94 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 95 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising