ESAB | Tig 2200i | Instruction manual | ESAB Tig 2200i Navodila za uporabo

ESAB Tig 2200i Navodila za uporabo
SL
Caddy â
Tig 1500i
Tig 2200i
Priročnik z navodili
0460 443 101 SI 20120731
Valid for serial no. 803-xxx-xxxx to 927-xxx-xxxx
-2-
-3-
1 VARNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 UVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
5
7
Oprema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Komandne plošče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
3 TEHNIČNI PODATKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 NAMESTITEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
9
4.1
4.2
Mesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Omrežni priključek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
5 DELOVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
Priključki in krmilne naprave . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legenda simbolov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključek za vodo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varjenje TIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varjenje MMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zaščita pred pregrevanjem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Priključek na hladilno enoto
(velja samo za Caddyt Tig 2200i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vklop transformatorja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
11
11
11
11
6 VZDRŽEVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.8
6.1
11
12
Pregledovanje in čiščenje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
7 UGOTAVLJANJE NAPAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 NAROČANJE REZERVNIH DELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 RAZSTAVLJANJE IN RAVNANJE OB IZTEKU ŽIVLJENJSKE DOBE . . . .
VEZALNA SHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ŠTEVILKA ZA NAROČANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIBOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13
13
13
14
20
21
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCv
-4-
SI
1
VARNOST
Osebe, ki delajo z opremo ESAB ali okoli nje, morajo upoštevati vse ustrezne varnostne ukrepe.
Varnostni ukrepi morajo ustrezati zahtevam, ki veljajo za ta tip opreme. Poleg standardnih predpisov
za varnost na delovnem mestu je treba upoštevati še naslednja priporočila.
Vsa dela mora opravljati usposobljeno osebje, ki je temeljito seznanjeno z delovanjem opreme.
Nepravilno upravljanje opreme lahko povzroči nevarnost ter kot posledico telesne poškodbe delavca
in škodo na opremi.
1.
Vsak, ki uporablja varilno opremo, mora biti seznanjen z:
S njenim upravljanjem;
S namestitvijo varnostnih stikal;
S njihovim delovanjem;
S ustreznimi varnostnimi ukrepi;
S varilnim in rezalnim postopkom;
2.
Operater mora zagotoviti, da:
S ob zagonu opreme na njenem delovnem območju ni nobene nepooblaščene osebe;
S ob vzpostavitvi obloka nihče od navzočih ni nezaščiten;
3.
Delovno mesto mora biti:
S ustrezno za dela, za katera je predvideno;
S zaščiteno pred prepihom;
4.
Osebna zaščitna oprema
S Vedno nosite priporočeno osebno zaščitno opremo, v katero spadajo zaščitna očala,
ognjevzdržna obleka in zaščitne rokavice.
S Ne nosite ohlapnih oblačil ali predmetov, kakršni so šali, verižice, prstani ipd., saj jih lahko
oprema zagrabi ali pa povzročijo opekline.
5.
Splošna varnostna opozorila
S Prepričajte se, da ima kabel mase trden stik.
S Dela na visokonapetostni opremi sme opravljati le usposobljen električar.
S Pri roki mora biti pripravljena jasno označena gasilna oprema.
S Oprema se ne sme mazati ali vzdrževati med delovanjem.
POZOR!
Ta izdelek je namenjen izključno za obločnemu varjenju.
-5bt34d1va
© ESAB AB 2007
SI
OPOZORILO
Obločno varjenje in rezanje je lahko nevarno za vas in vašo okolico. Bodite previdni pri varjenju in
rezanju. Upoštevajte varnostne ukrepe na podlagi navodil proizvajalca.
UDAREC ELEKTRIČNEGA TOKA - Lahko je smrtno nevaren.
S
Varilni aparat namestite in ozemljite v skladu z ustreznimi standardi.
S
Delov pod električno napetostjo ali elektrod se ne dotikajte z golo kožo, mokrimi rokavicami ali mokrimi
oblačili.
S
Izolirajte se od mase in obdelovanca.
S
Poskrbite za primerne delovne pogoje.
DIM IN PLINI - Lahko so škodljivi za zdravje
S
Držite glavo zunaj dosega hlapov.
S
Prezračujte, odvajajte pline in dim z delovnega območja.
SEVANJE IZ OBLOKA - Lahko poškoduje oči in povzroči opekline.
S
Zaščitite si oči in telo. Uporabljajte ustrezno varilno masko z zaščitnim steklom in nosite zaščitno
obleko.
S
Osebe v okolici zaščitite z ustreznimi zasloni ali zavesami.
NEVARNOST POŽARA
S
Iskre (brizgajoča talina) lahko povzročijo požar. Zato poskrbite, da v bližini ni nikakršnih vnetljivih snovi.
HRUP - Premočan hrup lahko poškoduje sluh.
S
Zaščitite si ušesa. Uporabljajte glušnike ali drugo zaščito slušnih organov.
S
Osebe v okolici opozorite na nevarnost.
NEPRAVILNO DELOVANJE APARATA - Ob morebitnem nepravilnem delovanju pokličite na pomoč
strokovnjaka.
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite in preučite priročnik z navodili.
ZAŠČITITE SEBE IN OKOLICO!
ESAB vam ponuja vsa potrebna zaščitna sredstva in pribor za varjenje.
OPOZORILO!
Vrteči se deli vas lahko poškodujejo; bodite zelo pazljivi.
POZOR!
Pred namestitvijo oziroma uporabo preberite
in preučite priročnik z navodili.
POZOR!
Oprema "Class A" ni namenjena uporabi v stanovanjskih prostorih, kjer
električno energijo zagotavlja javno nizkonapetostno omrežje. V takih
prostorih lahko pride do težav pri zagotavljanju elektromagnetne
združljivosti opreme "Class A" zaradi prevodnih in sevalnih motenj.
-6bt34d1va
© ESAB AB 2007
SI
2
UVOD
Tig 1500i/2200i je varilni transformator za varjenje TIG, primeren tudi za varjenje
MMA. Lahko se uporabi z istosmernim tokom (DC).
ESAB-ov pribor za ta izdelek je opisan na strani 21.
2.1
Oprema
Varilni transformator je opremljen s trimetrskim varilnim kablom z gorilnikom TIG,
trimetrskim povratnim kablom, trimetrskim omrežnim kablom, priročnikom z navodili
za transformator in komandno ploščo; glejte Navodila za naročanje na strani 20.
Priročnike za uporabo v drugih jezikih si lahko pretečite s spletne strani
www.esab.com.
2.2
S
Komandne plošče
S
TA33
TA34
Podrobnejši opis komandnih plošč najdete v posebnem priročniku z navodili.
3
TEHNIČNI PODATKI
Tig 1500i
Tig 2200i/2200iw
Omrežna napetost
230 V, $10 %, 1∼ 50/60 Hz
230 V, $10 %, 1∼ 50/60 Hz
Omrežni priključek
Zmaks 0,35 ohm
Zmaks 0,31 ohm
Primarni tok
Imaks. TIG
Imaks. MMA
14 A
22 A
24 A
25 A
30 W
30 W
Območje nastavitev
TIG
MMA
3 -150 A
4 -150 A
3 - 220 A
4 -170 A
Napetost vžiga (Upk)
11,5 kV
11,5 kV
Dovoljena obremenitev pri TIG
20-odstotni obratovalni cikel
25-odstotni obratovalni cikel
60-odstotni obratovalni cikel
100-odstotni obratovalni cikel
150 A/16,0 V
120 A/14,8 V
110 A/14,4 V
Poraba v prostem teku
Poraba v režimu varčevanja z
energijo, 6,5 minut po koncu varjenja
220 A/18,8 V
150 A/16,0 V
140 A/15,6 V
-7bt34d1va
© ESAB AB 2007
SI
Tig 1500i
Tig 2200i/2200iw
Dovoljena obremenitev pri MMA
25-odstotni obratovalni cikel
60-odstotni obratovalni cikel
100-odstotni obratovalni cikel
150 A/26,0 V
100 A/24,0 V
90 A/23,6 V
170 A/26,8 V
130 A/25,2 V
110 A/24,4 V
Faktor moči pri maksimalnem toku
TIG
MMA
0.98
0.99
0.99
0.99
Izkoristek pri maksimalnem toku
TIG
MMA
77 %
80 %
75 %
81 %
Napetost odprtega tokokroga
z VRD
od serijske številke 843 & 927
55 - 60 V
<35 V
55 - 60 V
<35 V
Napetost odprtega tokokroga
od serijske številke 803
72 V
72 V
Obratovalna temperatura
- 10 do + 40° C
- 10 do + 40° C
Temperatura pri transportu
- 20 do + 55° C
- 20 do + 55° C
Konstantna raven zvočnega tlaka
pri odprtem tokokrogu
< 70 dB (A)
< 70 dB (A)
Mere (d x š x v)
Vključno s hladilno enoto
418 x 188 x 208 mm
-
418 x 188 x 208 mm
418 x 188 x 345 mm
Masa
9,2 kg
9,4 kg
Zaščitni plin
največji tlak
Vse vrste, namenjene
varjenju TIG
5 bar
Vse vrste, namenjene
varjenju TIG
5 bar
Izolacijski razred transformatorja
H
H
Razred zaščite
Razred uporabe
IP 23
IP 23
Obratovalni cikel
Obratovalni cikel pomeni čas, izražen kot odstotek desetminutnega intervala, v katerem smete variti
ali rezati z določeno obremenitvijo, ne da bi pregreli opremo. Razmerje vklopa velja pri temperaturi
40° C.
Razred zaščite ohišja
Razred zaščite ohišja oziroma njegovo zaščito pred vodo in trdnimi delci označuje koda IP. Oprema
z oznako IP23 je namenjena delom v zaprtih in odprtih prostorih.
Razred uporabe
Znak
pomeni, da je varilni transformator projektiran za uporabo na območjih z večjimi
tveganji v zvezi z električnim tokom.
Omrežni priključek, Zmax
Največja dovoljena impedanca vodnika omrežja v skladu z IEC 61000-3-11.
-8bt34d1va
© ESAB AB 2007
SI
4
NAMESTITEV
Namestiti ga sme samo strokovnjak.
Opomba!
Zahteve glede omrežnega priključka
Močnostna električna oprema lahko zaradi primarnega toka, ki ga odjema iz omrežnega priključka,
vpliva na kakovost električne energije v omrežju. Zato lahko za nekatere vrste opreme veljajo
priključne omejitve glede največje dovoljene omrežne impedance ali zahtevane najmanjše
zmogljivosti na priključni točki na javno omrežje (glejte tehnične podatke). V takih primerih mora
montažer oziroma uporabnik opreme, po potrebi ob posvetovanju z operaterjem distribucijskega
omrežja, preveriti, ali je opremo mogoče priključiti.
4.1
Mesto
Varilni transformator postavite tako, da nič ne ovira vhodnih in izhodnih rež za
hladilni zrak.
4.2
Omrežni priključek
Prepričajte se, da je varilni transformator priključen
na pravilno napajalno napetost in zaščiten z ustrezno
varovalko.
Zaščitna ozemljitvena povezava mora biti narejena
skladno s predpisi.
Napisna ploščica s podatki o omrežnem priključku
Priporočene velikosti varovalk in najmanjši prerezi kablov
Tig 1500i
Omrežna napetost
Omrežna frekvenca
Prerez omrežnega
kabla mm2
Fazni tok I1eff
Varovalka
zaščita pred
napetostnimi udari
tip C MCB
Tig 2200i/2200iw
TIG
MMA
TIG
MMA
230 V 10 %,
1
50/60 Hz
3G2,5
230 V 10 %,
1
50/60 Hz
3G2,5
230 V 10 %,
1
50/60 Hz
3G2,5
230 V 10 %,
1
50/60 Hz
3G2,5
9A
11 A
11 A
14 A
16 A
13 A
16 A
13 A
16 A
16 A
16 A
16 A
OPOMBA! Navedeni prerezi in velikosti varovalk so skladni s švedskimi predpisi. Varilni transformator
uporabljajte v skladu z ustreznimi državnimi predpisi.
-9bt34d1va
© ESAB AB 2007
SI
5
DELOVANJE
Splošni predpisi za ravnanje z opremo so navedeni na strani 5. Preberite jih,
preden začnete uporabljati opremo!
5.1
1
Priključki in krmilne naprave
7
Glavno stikalo
8
Omrežni kabel
9
Priključek za zaščitni plin
4
Priključek (+) za povratni kabel za TIG.
MMA: za povratni kabel ali varilni kabel.
Priključek za enoto za daljinsko
upravljanje, velja samo za TA34
Komandna plošča (glejte posebni priročnik
z navodili)
Priključek za gorilnik TIG
10
5
Priključek za plin za gorilnik TIG
11
6
Priključek (-) za gorilnik TIG
MMA: povratni kabel ali varilni kabel
12
MODRI priključek z ELP* za hladilno vodo
iz hladilne enote
RDEČI priključek za hladilno vodo v
hladilno enoto
Dolivanje hladilne vode
2
3
* ESAB Logic Pump, glejte točko 5.3.
- 10 bt34d1va
© ESAB AB 2007
SI
5.2
Legenda simbolov
MMA
5.3
TIG
Priključek za vodo
Hladilna enota je opremljena z detektorskim sistemom ELP (ESAB Logic Pump), ki
preverja, ali so cevi za vodo priključene. Ko priključite vodno hlajeni gorilnik TIG,
začne hlajenje delovati.
5.4
Varjenje TIG
Pred uporabo transformatorja Tig 1500i/2200i za varjenje TIG mora biti zagotovljena
naslednja oprema:
S
S
S
S
S
gorilnik TIG,
jeklenka s primernim varilnim plinom,
regulator varilnega plina (primeren regulator plina),
tungstenove elektrode,
primeren polnilni material, če je potreben.
5.5
Varjenje MMA
Priključitev varilnega kabla in povratnega kabla
Varilni transformator ima dve priključni sponki, pozitivno in negativno, za priključitev
varilnega kabla in povratnega kabla. Varilni kabel priključite na sponko (pol), navedeno
na škatli elektrod, ki jih nameravate uporabljati.
Povratni kabel priključite na drugo sponko. Pritrdite ozemljitveno spono kabla za maso
na varjenec, pri čemer morate med varjencem in priključno sponko za povratni kabel
na varilnem transformatorju zagotoviti dober električni stik.
5.6
Zaščita pred pregrevanjem
Varilni transformator je opremljen z dvema toplotnima zaščitnima stikaloma, ki se
sprožita, če notranja temperatura preveč naraste. Na zaslonu se prikaže koda
napake. Zaščita se samodejno izklopi, ko temperatura pade.
5.7
Priključek na hladilno enoto
(velja samo za Caddyt Tig 2200i)
Varovalne plošče smejo za priključitev, servisiranje,
vzdrževanje ali popravila odstranjevati samo z
ustreznim znanjem s področja elektrike (pooblaščene
osebe).
Glejte navodila za namestitev v priročniku z navodili
za hladilno enoto.
- 11 bt34d1va
© ESAB AB 2007
SI
5.8
Vklop transformatorja
Omrežno napetost vklopite z zasukom glavnega stikala v položaj "1".
Enoto izklopite z zasukom glavnega stikala v položaj "0".
Ne glede na to, ali enoto ugasnete na običajen način ali ta ugasne zaradi izpada
omrežne napetosti, se varilni podatki shranijo in so na voljo ob naslednjem vklopu
enote.
6
VZDRŽEVANJE
Za varno in zanesljivo delovanje je pomembno redno vzdrževanje.
Varovalne plošče smejo za priključitev, servisiranje, vzdrževanje ali popravila
odstranjevati samo z ustreznim znanjem s področja elektrike (pooblaščene osebe).
POZOR!
Vsak kupčev poskus odpravljanja napak s posegi v izdelek med garancijsko dobo izniči
vse dobaviteljeve garancijske obveznosti.
6.1
Pregledovanje in čiščenje
Transformator
Redno preverjajte, da varilni transformator ni zamašen z umazanijo.
Potrebna pogostnost in način čiščenja sta odvisna od varilnega procesa, časov
obloka, mesta in okolja uporabe. Navadno zadošča, če varilni transformator očistite s
suhim komprimiranim zrakom (pod znižanim tlakom) enkrat na leto.
Če so reže za zrak zamašene, se lahko enota pregreva.
Varilni gorilnik
Za varjenje brez težav sta potrebna redno čiščenje in menjava izrabljenih delov
varilnega gorilnika.
- 12 bt34d1va
© ESAB AB 2007
SI
7
UGOTAVLJANJE NAPAK
Preden pokličete pooblaščenega serviserja, sami opravite naslednje priporočene
preizkuse in preglede.
Tip napake
Ukrep
Ni obloka.
S
S
S
S
Preverite, ali je glavno stikalo transformatorja vključeno.
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite omrežno napajanje.
Varilni tok se med varjenjem
prekine.
S
S
Preverite, ali se je sprožila toplotna zaščita.
Preverite omrežne varovalke za transformator.
Toplotna zaščita se sproža
pogosto.
S
S
Prepričajte se, da ne presegate nazivnih podatkov varilnega
transformatorja (tj. da ne preobremenjujete enote).
Prepričajte se, da je varilni transformator čist.
S
S
S
S
Preverite, ali sta varilni in povratni kabel pravilno povezana.
Preverite, ali je nastavljena pravilna vrednost toka.
Preverite, ali uporabljate pravo elektrodo.
Preverite pretok plina.
Slabo varjenje.
8
NAROČANJE REZERVNIH DELOV
Popravila in električna dela naj opravlja pooblaščeni ESAB-ov serviser.
Uporabljajte izključno originalne ESAB-ove nadomestne in obrabne dele.
Tig 1500i, Tig 2200i je projektiran in preizkušen v skladu z mednarodnimi in
evropskimi standardi IEC/EN 60974-1, IEC/EN 60974-3 in IEC/EN 60974-10. Servisna
delavnica, ki je opravila servis ali popravilo, mora preveriti in zagotoviti, da je izdelek
še vedno skladen z navedenim standardom.
Nadomestne dele lahko naročite pri najbližjem predstavniku proizvajalca ESAB glejte zadnjo stran tega priročnika.
9
RAZSTAVLJANJE IN RAVNANJE OB IZTEKU
ŽIVLJENJSKE DOBE
Varilna oprema je izdelana predvsem iz jekla, plastične mase in neželeznih kovin. Z njo
ravnajte v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju okolja.
Tudi s hladilom ravnajte v skladu z veljavnimi predpisi o varovanju okolja.
Elektronsko opremo zavrzite v ustanovi za recikliranje!
Evropska Direktiva 2002/96/ES o odpadni električni in elektronski opremi ter njeni
uvedbi v nacionalno zakonodajo predpisuje ob koncu življenjske dobe obvezno
predelavo električne in/ali elektronske opreme v ustanovi za recikliranje.
Kot odgovorna oseba za opremo ste odgovorni, da pridobite informacije o odobrenih
zbiralnih mestih.
Za več informacij se obrnite na najbližjega prodajalca ESAB.
- 13 bt34d1va
© ESAB AB 2007
Vezalna shema
Tig 1500i TA34
- 14 bt34e
© ESAB AB 2007
- 15 bt34e
© ESAB AB 2007
Tig 1500i TA33
- 16 bt34e
© ESAB AB 2007
- 17 bt34e
© ESAB AB 2007
Tig 2200i TA33/TA34
- 18 bt34e
© ESAB AB 2007
- 19 bt34e
© ESAB AB 2007
Tig 1500i, Tig 2200i
Številka za naročanje
Ordering no.
Product
0460 450 880 Caddyâ Tig 1500i, TA33 incl. 3 m MMA cable kit complete and Tig torch TXH 150, 4 m
0460 450 881 Caddyâ Tig 2200i, TA33 incl. 3 MMA cable kit complete and Tig torch TXH 200, 4 m
0460 450 882 Caddyâ Tig 1500i, TA34 incl. 3 m MMA cable kit complete and Tig torch TXH 150, 4 m
0460 450 883 Caddyâ Tig 2200i, TA34 incl. 3 m MMA cable kit complete and Tig torch TXH 200, 4 m
0460 450 884 Caddyâ Tig 2200iw, TA33 incl. water cooler CoolMini, 3 m MMA cable kit complete and
Tig torch TXH 250w, 4 m
0460 450 885 Caddyâ Tig 2200iw, TA34 incl. water cooler CoolMini, 3 m MMA cable kit complete and
Tig torch TXH 250w, 4 m
0460 450 890 Caddyâ Tig 1500i, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 891 Caddyâ Tig 2200i, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 892 Caddyâ Tig 1500i, TA34 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 893 Caddyâ Tig 2200i, TA34 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 894 Caddyâ Tig 2200iw, TA33 incl. 3 return cable with clamp
0460 450 895 Caddyâ Tig 2200iw, TA34 incl. 3 return cable with clamp
Filename
Type
Product
0460 447 074 Instruction manual
Control panel, Caddyâ TA33, TA34
0459 839 025 Spare parts list
Welding power source, Tig 1500i, Tig 2200i, Tig 2200iw
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 20 bt34o
© ESAB AB 2007
Tig 1500i, Tig 2200i
Pribor
Strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 001
Cable holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
Trolley . . . . . .
for 5-10 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Trolley
for 20-50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 887
Trolley
for 20-50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 330 880
- 21 bt34a11a
© ESAB AB 2007
Tig 1500i, Tig 2200i
Tig torch
TXH 150 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TXH 150 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TXH 200 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TXH 200 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TXH 250w 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TXH 250w 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 011 842
0460 011 882
0460 012 840
0460 012 880
0460 013 840
0460 013 880
Tig torch
TXH 150r 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TXH 150r 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TXH 200r 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TXH 200r 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TXH 250wr 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TXH 250wr 8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0462 011 842
0462 011 882
0462 012 840
0462 012 880
0462 013 840
0462 013 880
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Only with panel TA34
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Only with panel TA34
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Only with panel TA34
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Only with panel TA34
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Only with panel TA34
- 22 bt34a11a
© ESAB AB 2007
Tig 1500i, Tig 2200i
Welding cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 884
Return cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 885
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Only with panel TA34
0459 544 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
Foot pedal TI Foot CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 315 880
Only with panel TA34
Cooling unit CoolMini
Assembly kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Only for Tig 2200i
0460 144 880
0460 509 880
- 23 bt34a11a
© ESAB AB 2007
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising