ESAB | Tig 2200i AC/DC - Caddy Tig 2200i AC/DC | Instruction manual | ESAB Tig 2200i AC/DC - Caddy Tig 2200i AC/DC Kasutusjuhend

ESAB Tig 2200i AC/DC - Caddy Tig 2200i AC/DC Kasutusjuhend
EE
Caddy â
Tig 2200i AC/DC
Kasutusjuhend
0460 225 101 EE 20120731
Valid for serial no. 803-xxx-xxxx, 843-xxx-xxxx
- 162 -
1 OHUTUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SISSEJUHATUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
4
6
Varustus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Juhtpaneelid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3 TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 PAIGALDAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
4.1
4.2
4.3
Tõstmisjuhised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Asukoht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vooluvõrk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
5 KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
5.2
5.3
5.4
Ühendused ja juhtimisseadmed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sümbolite selgitus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jahutusseadme ühendus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toiteallika sisselülitamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
10
6 HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1
Kontrollimine ja puhastamine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
7 VEAOTSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 VARUOSADE TELLIMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 DEMONTEERIMINE JA LAMMUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KOOSTEJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
11
13
SKEEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TELLIMISNUMBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LISASEADMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
16
17
Jätame endale ōiguse taha muudatusi ilma ette teatamata.
TOCm
- 163 -
EE
1
OHUTUS
ESAB seadmete kasutajad on kohustatud tagama, et igaüks, kes töötab seadmetega või nende
läheduses, järgiks kõiki asjakohaseid ohutusreegleid, mis peavad vastama konkreetsele varustusele
kehtestatud nõuetele. Lisaks tavapärastele töökohale kehtestatud eeskirjadele tuleb järgida allpool
esitatud soovitusi.
Kõiki töid peavad teostama hea väljaõppe saanud ja seadmete tööga hästi kursis olevad töötajad.
Seadmete ebaõige kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi, mille tagajärjel võib viga saada
operaator või seade.
1.
Kõik, kes kasutavad keevitusseadmeid, peavad olema kursis:
S selle töö
S hädaseiskamislülitite asukoha
S selle talitluse
S asjakohaste ohutusnõuete
S keevitamise ja lõikamisega
2.
Operaator peab tagama, et:
S seadme käivitamisel ei oleks selle tööala piires ühtki kõrvalist isikut,
S kaare käivitamisel poleks keegi kaitsevahendita.
3.
Töökoht peab:
S vastama otstarbele
S seal ei tohi olla tuuletõmmet
4.
Individuaalsed kaitsevahendid
S Soovitame teil alati kanda isikukaitsevahendeid, nagu kaitseprillid, leegikindlad riided,
kaitsekindad.
S Ärge kandke kergesti haakuvaid esemeid, nagu sallid, käeketid, sõrmused jms, mis võivad
kinni kiiluda või põletushaavu tekitada.
5.
Üldised ohutusnõuded
S Veenduge, et maanduskaabel on turvaliselt ühendatud.
S Kõrgepingeseadmetega seotud töid võib teostada ainult väljaõppinud elektrik.
S Sobivad tulekustutusvahendid peavad olema tähistatud selgelt ja paigutatud käepäraselt.
S Seadmete määrimist ja hooldust ei tohi viia läbi nende töötamise ajal.
ETTEVAATUST!
See toode on ettenähtud ainult kaarkeevituseks.
- 164 bt33d1ma
© ESAB AB 2007
EE
HOIATUS
Kaarkeevitus ja kaarlõikamine võib vigastada teid ennast ja teisi. Võtke keevitamisel ja lõikamisel
tarvitusele ettevaatusabinõud. Küsige tööandjalt ohutuspraktika kohta, mis peab põhinema tootja
ohuandmetel.
ELEKTRILÖÖK - Võib tappa
S
Seadme paigaldus ja maandus peavad vastama kehtivatele normidele.
S
Ärge puutuge pingestatud elektrilisi osi või elektroode paljakäsi, märgade kinnaste ega rõivastega.
S
Isoleerige ennast maast ja töödeldavast detailist.
S
Tagage endale ohutu tööasend.
AEROSOOLID JA GAASID - Võivad olla tervisele ohtlikud
S
Hoidke pead aerosoolidest kaugel.
S
Kasutage ventilatsiooni, väljatõmmet kaare kohal või mõlemat, selleks et juhtida aerosoolid ja gaasid
sissehingamistsoonist ja lähiümbrusest kõrvale.
KEEVITUSKIIRED - Võivad vigastada silmi ja tekitada põletushaavu.
S
Kaitske oma silmi ja keha! Kasutage õiget keevitusmaski ja filterklaasi ning kandke kaitserõivaid.
S
Kaitske juuresviibijad sobivate varjete või kardinatega.
TULEOHT
S
Sädemed (keevituspritsmed) võivad põhjustada tulekahju. Seepärast veenduge, et läheduses ei oleks
kergestisüttivaid materjale.
MÜRA - Liigne müra võib kahjustada kuulmist
S
Kaitske oma kõrvu. Kasutage kõrvaklappe või muid kaitsevahendeid.
S
Hoiatage juuresviibijaid ohu eest.
TALITLUSHÄIRE - Talitlushäirete korral kutsuge spetsialist appi.
Enne paigaldamist või tööle hakkamist peate lugema ja mõistma kasutusjuhendit.
KAITSKE ENNAST JA TEISI!
HOIATUS!
Ärge kasutage energiaallikat külmunud torude sulatamiseks.
ETTEVAATUST!
Enne paigaldamist või tööle hakkamist peate
lugema ja mõistma kasutusjuhendit.
ETTEVAATUST!
Class A seadmed ei ole mõeldud kasutamiseks elumajades, kus
elektrivoolu saadakse avalikust madalpingevõrgust. Neis kohtades võib
esineda raskusi Class A seadmete elektromagnetilise ühilduvuse
tagamisel juhtivuslike või kiirguslike häiringute tõttu.
ESAB varustab teid kõigi keevitamisel vajalike kaitsevahendite ja tarvikutega.
- 165 bt33d1ma
© ESAB AB 2007
EE
2
SISSEJUHATUS
Tig 2200i AC/DC on TIG'i keevitusvooluallikas, mida saab kasutada ka MMA
keevitusel. Seda võib kasutada vahelduvvoolu (AC) või alalisvooluga (DC).
Selle ESAB toote tarvikud leiate leheküljelt 177.
2.1
Varustus
Vooluallikas on varustatud 5 m maanduskaabli, 3 m peakaabli, kanderihma,
kaablihoidiku, võllirihma, vooluallika kasutusjuhendi ja juhtpaneeliga.
2.2
S
Juhtpaneelid
S
TA33 AC/DC
TA34 AC/DC
Juhtpaneeli detailse kirjelduse saamiseks vaadake eraldi kasutusjuhendit.
Teistes keeltes kasutusjuhendeid saab alla laadida koduleheküljelt www.esab.com.
3
TEHNILISED ANDMED
Tig 2200i AC/DC
Toitepinge
230V, $10%, 1∼ 50/60 Hz
Toiteallikas
Zmax 0,28 oomi
Primaarvool
Imax TIG
Imax MMA
27 A
25 A
Koormuseta vool
Koormuseta voolu nõue, kui töötatakse
energiatsäästval režiimil, 6,5 min peale
keevitamist
40 W
Seadistusvahemik
TIG AC*/DC
MMA
3 A -220 A
4 A -160 A
TIGi lubatud koormus
20% koormatavuse juures
60% koormatavuse juures
100% koormatavuse juures
220 A / 18,8 V
150 A / 16,0 V
140 A / 15,6 V
MMA lubatud koormus
30% koormatavuse juures
60% koormatavuse juures
100% koormatavuse juures
160 A / 26,4 V
120 A / 24,8 V
110 A / 24,4 V
- 166 bt33d1ma
© ESAB AB 2007
EE
Tig 2200i AC/DC
Süütepinge (Upk)
11,5 kV
Võimsustegur maksimaalvoolu korral
TIG
MMA
0,99
0,99
Efektiivsus maksimaalvoolu korral
TIG
MMA
66 %
74 %
Avatud vooluring TIG
55-60 V
Avatud vooluring MMA
koos VRD-ga
55-60 V
< 35 V
Töötemperatuur
-10 kuni +40° C
Transportimise temperatuur
-20 kuni +55° C
Püsiv helirõhk avatud vooluringis
< 70 dB(A)
Mõõtmed (pikkus x laius x kõrgus)
418 x 188 x 345 mm
Kaal
15,7 kg
Kaitsegaas
max rõhk
Kõik TIG keevitamise jaoks mõeldud tüübid
5 baari
Isolatsiooni klassi transformaator
H
Kesta klass
Rakendusklass
IP 23
*) Minimaalne vool vahelduvvoolu keevitusel sõltub sulamist, mida kasutatakse alumiiniumist plaatide
ja nende pinna puhastuseks.
Koormatavus
Koormatavus tähistab aega protsendina kümneminutilisest perioodist, mille jooksul saate teatud
koormusega keevitada või lõigata ilma ülekoormamise ohuta. Koormatavus kehtib 40° C juures.
Kesta klass
IP kood tähistab kesta klassi, st kaitse astet tahkiste ja vee sissetungi vastu. Tähistusega IP23
seadmed on mõeldud kasutamiseks nii sees kui väljas.
Rakendusklass
Sümbol
tähistab, et vooluallikas on projekteeritud suurenenud elektriohuga piirkondades
kasutamiseks.
Toiteallikas, Zmax
Maksimaalne lubatud liin võrgu impedantsil kooskõlas IEC 61000-3-11-ga.
- 167 bt33d1ma
© ESAB AB 2007
EE
4
PAIGALDAMINE
Paigaldamise peab teostama spetsialist.
ETTEVAATUST!
See toode on mõeldud tööstuslikuks kasutamiseks. Kodudes kasutamisel võib toode
põhjustada raadiohäireid. Kohaste ettevaatusabinõude rakendamise vastutus lasub
kasutajal.
4.1
Tõstmisjuhised
Paigaldage kanderihm nii nagu
näidatud ja tõstke toiteallikas
rihmapidi üles.
4.2
Asukoht
Asetage keevitusvooluallikas nii, et selle jahutavate õhuvoolude sisse- ja
väljalaskeavad ei oleks takistatud.
4.3
Vooluvõrk
Kontrollige, et keevitusvooluallikas oleks ühendatud
õige vooluvõrgupingega ja et see oleks kaitstud õige
suurusega kaitsmega.
Kaitsev maandusühendus peab olema vastavuses
määrustega.
Andmesilt koos toiteühenduse andmetega
Soovitatavad kaitsme suurused ja minimaalne kaabliala
Tig 2200i AC/DC
Võrgupinge
Vooluvõrgu sagedus
Peakaabliala mm2
Faasivool I RMS
Kaitse
liigpingetakisti
tüüp C MCB
TIG
MMA
230 V 10%, 1
50 Hz
3G2,5
14 A
230 V 10%, 1
50 Hz
3G2,5
15 A
16 A
16 A
16 A
16 A
NB!Ülalpool näidatud peakaablialad ja kaitsme suurused on vastavuses Rootsi määrustega. Kasutage
keevitusvooluallikat asjakohaste riiklike eeskirjade kohaselt.
- 168 bt33d1ma
© ESAB AB 2007
EE
5
KASUTAMINE
Seadmete käsitsemist puudutavad üldised ohutusnõuded leiate lk 164 .
Lugege need enne seadmete kasutuselevõttu läbi!
5.1
1
2
3
4
5
Ühendused ja juhtimisseadmed
Kaugjuhtimisseadme ühendus
Juhtpaneel (vt eraldi kasutusjuhendit)
Keevitustõrviku ühendus
Gaasi ühendus tõrvikusse
Keevituskaabli või keevitustõrviku ühendus
5.2
6
7
8
9
Maanduskaabli ühendus
Voolulüliti
Peakaabel
Kaitsegaasi ühendus
Sümbolite selgitus
MMA
TIG
Maandusklamber
- 169 bt33d1ma
© ESAB AB 2007
EE
5.3
Jahutusseadme ühendus
Ainult need, kellel on vastavad elektrialased teadmised (volitatud personal), võivad
kaitseplaate eemaldada, kas keevitusseadme ühendamiseks või teenindus-,
hooldus- või remonditööde läbiviimiseks.
Vt paigaldusjuhiseid lk 173.
5.4
Toiteallika sisselülitamine
Lülitage toiteallikas sisse, keerates voolulüliti asendisse "1".
Lülitage seade välja, keerates lüliti asendisse "0".
Olenemata sellest, kas toimub vooluvõrgu katkestus või toiteallikas lülitatakse välja
tavapärasel moel, salvestatakse keevitusandmed, mis on saadaval seadme
järgneval käivitamisel.
6
HOOLDUS
Regulaarne hooldus tagab turvalise ja usaldusväärse töö.
Ainult need, kellel on vastavad elektrialased teadmised (volitatud personal), võivad
kaitseplaate eemaldada, kas keevitusseadme ühendamiseks või teenindus-,
hooldus- või remonditööde läbiviimiseks.
ETTEVAATUST!
Kõik tarnijapoolsed garantiikohustused kaotavad kehtivuse, kui klient on püüdnud toote
garantiiperioodi ajal mõnd riket iseseisvalt parandada.
6.1
Kontrollimine ja puhastamine
Toiteallikas
Kontrollige regulaarselt, et keevitusvooluallikas ei oleks mustusega ummistunud.
Puhastamismeetodite liik ja kasutamise sagedus sõltub: keevitusprotsessist, kaare
ajast, paigaldamisest ja ümbritsevast keskkonnast. Tavaliselt piisab, kui puhastate
vooluallikat suruõhuga (vähendatud rõhu all) kord aastas.
Vastasel korral võivad õhu ummistunud või tõkestatud sisse- ja väljavooluavad
tekitada ülekuumenemise.
Keevitustõrvik
Probleemideta keevituse tagamiseks tuleks keevitustõrviku kuluvaid otsi puhastada
ja asendada korrapäraselt.
- 170 bt33d1ma
© ESAB AB 2007
EE
7
VEAOTSING
Enne volitatud teenindustehniku kutsumist, proovige neid soovitatud kontrolli- ja
jälgimismeetodeid.
Rikke tüüp
Parandusmeetmed
S
S
Kaart pole
S
S
Kontrollige, et peatoitelüliti oleks sisse lülitatud.
Kontrollige, et keevitustoitevõrk ja maanduskaabel oleksid
korralikult ühendatud.
Kontrollige, et oleks sisestatud õige vooluväärtus.
Kontrollige vooluvõrku.
Keevitusvool on keevitamise
ajal katkenud.
S
S
Kontrollige, ega kuumuskaitse poleks välja lülitunud.
Kontrollige vooluvõrgu kaitsmeid.
Kuumuskaitse lülitub sagedasti
välja.
S
Veenduge, et te ei ületa keevitusvooluallika
kindlaksmääratud andmeid (nt moodul ei ole ülekoormatud).
Halb keevitustulemus.
S
Kontrollige, et keevitustoitevõrk ja maanduskaabel oleksid
korralikult ühendatud.
Kontrollige, et oleks sisestatud õige vooluväärtus.
Kontrollige, et kasutataks õigeid elektroode.
Kontrollige gaasivoolu.
S
S
S
8
VARUOSADE TELLIMINE
Remondi- ja ehitustöid peab teostama ESAB'i volitatud teenindustöötaja.
Kasutage ainult ESAB'i originaalvaru- ja kuluvaid osi.
Tig 2200i AC/DC on projekteeritud ja testitud vastavalt rahvusvahelistele ja Euroopa
standarditele IEC/EN 60974-1, 60974-3 ja IEC/EN 60974-10 . Teenindus- või
remonditöid teostanud tehnohooldeosakond peab tagama, et toode jätkuvalt vastaks
ülaltoodud standarditele.
Varuosi saate tellida lähima ESAB'i toodete edasimüüja juurest. Tutvuge käesoleva
trükise viimase leheküljega.
9
DEMONTEERIMINE JA LAMMUTAMINE
Keevitusseadmed koosnevad peamiselt terasest, plastmassist ja mitteraudmetallist
ning neid tuleb käsitseda vastavalt kohalikele keskkonnanormidele.
Jahutusvedelikku tuleb samuti käsitseda vastavalt kohalikele keskkonnanormidele.
Kõrvaldage elektroonikaseadmed ringlussevõturajatises!
Järgides Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ja
selle rakendamist siseriikliku õiguse kohaselt, tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrija/või elektroonikaseadmed kõrvaldada ringlussevõturajatises.
Seadmete eest vastutava isikuna on Teie kohustuseks hankida teavet volitatud
kogumisjaamade kohta.
Lisateabe saamiseks pöörduge lähima ESAB'i toodete edasimüüja poole.
- 171 bt33d1ma
© ESAB AB 2007
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 172 notes
Koostejuhised
173
- 173 bt33m11a
© ESAB AB 2007
Skeem
- 174 bt33e
© ESAB AB 2007
- 175 bt33e
© ESAB AB 2007
Tig 2200i AC/DC
Tellimisnumber
Ordering no.
Denomination
Type
0460 150 881 Welding power source
Caddyâ Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC
0460 150 880 Welding power source
Caddyâ Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC
0460 150 882 Welding power source
Caddyâ Tig 2200i, AC/DC, TA33 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH200 4 m
0460 150 883 Welding power source
Caddyâ Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH200 4 m
0460 150 884 Welding power source
Caddyâ Tig 2200i, AC/DC, TA34 AC/DC, MMA cable
kit complete and Tig torch TXH250 4 m, Water cooler
CoolMini, 2-wheel trolley
Filename
Denomination
0459 839 013 Spare parts list
Product
Welding power source, Tig 2200i AC/DC
0460 226
Instruction manual
Control panel, Caddyâ TA33 AC/DC
0460 227
Instruction manual
Control panel, Caddyâ TA34 AC/DC
Instruction manuals and the spare parts list are available on the Internet at www.esab.com
- 176 bt33o
© ESAB AB 2007
Tig 2200i AC/DC
Lisaseadmed
Remote control adapter RA12 12 pole . . . . 0459 491 910
For analogue remote controls to CAN based
equipment.
Remote control unit MTA1 CAN . . . . . . . . . . 0459 491 880
MIG/MAG: wire feed speed and voltage
MMA: current and arc force
TIG: current, pulse and background current
Remote control unit M1 10Prog CAN . . . . . . 0459 491 882
Choice of on of 10 programs
MIG/MAG: voltage deviation
TIG and MMA: current deviation
Remote control unit AT1 CAN . . . . . . . . . . . . 0459 491 883
MMA and TIG: current
Remote control unit AT1 CF CAN . . . . . . . . . 0459 491 884
MMA and TIG: rough and fine setting of
current.
Welding cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 884
Return cable kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0700 006 885
Remote cable CAN 4 pole - 12 pole
5m .....................................
10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0.25 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0459 544 880
0459 554 881
0459 554 882
0459 554 883
0459 554 884
- 177 bt33a11a
© ESAB AB 2007
Tig 2200i AC/DC
Strap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 001
Cable holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 002
Shoulder holder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 265 003
Trolley . . . . . .
for 5-10 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 885
Trolley
for 20-50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 366 887
Trolley
for 20-50 litre gasbottle . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 330 880
Tig torch TXH 200 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 012 840
- 178 bt33a11a
© ESAB AB 2007
Tig 2200i AC/DC
Foot pedal TI Foot CAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 315 880
Cooling unit CoolMini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0460 144 880
- 179 bt33a11a
© ESAB AB 2007
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising