ESAB | Feed L304 M09 | Instruction manual | ESAB Feed L304 M09 Instrukcja obsługi

ESAB Feed L304 M09 Instrukcja obsługi
PL
Origo™ M08, Origo™ M09
Feed L302
Feed L304
Instrukcja obsługi
0459 508 101 PL 20120621
Valid for serial no. 620-xxx-xxxx
-2-
1 BEZPIECZEŃSTWO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 WSTĘP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
4
6
Wyposażenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
3 DANE TECHNICZNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 INSTALACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
4.1
Instrukcja podnoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
5 DZIAŁANIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Przyłšcza i elementy nastawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Objaśnienie funkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dociskanie podawanego drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana i wkładanie drutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana rolki podajšcej Feed L302 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Wymiana rolki podajšcej Feed L304 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
11
13
13
14
14
6 KONSERWACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6.1
Kontrola i czyszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7 ZAMAWIANIE CZĘśCI ZAMIENNYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NUMER ZAMÓWIENIOWY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CZĘŚCI EKSPLOATACYJNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
WYPOSAŻENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
17
20
21
25
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
TOCo
-3-
PL
1
BEZPIECZEŃSTWO
Użytkownicy sprzętu firmy ESAB są odpowiedzialni za przestrzeganie odpowiednich przepisów
bezpieczeństwa przez osoby pracujące z lub przy tym sprzęcie. Zasady bezpieczeństwa muszą
być zgodne z wymaganiami stawianymi tego rodzaju sprzętowi. Poza standardowymi przepisami
dotyczącymi miejsca pracy należy przestrzegać przedstawionych zaleceń.
Wszelkie prace muszą być wykonywane przez przeszkolony personel, dobrze znający zasady
działania sprzętu. Niewłaściwe działanie sprzętu może prowadzić do sytuacji niebezpiecznych, a w
rezultacie do obrażeń operatora oraz uszkodzenia sprzętu.
1.
Każdy, kto używa sprzętu spawalniczego, musi znać się na:
S jego obsłudze
S lokalizacji wyłacznika awaryjnego zatrzymania
S jego działaniu
S Przestrzeganiu odpowiednich środków ostrożności i przepisów BHP
S spawaniu i cięciu
2.
Operator musi upewnić się, że:
S w momencie uruchomienia sprzętu w miejscu pracy nie znajduje się żadna nieupoważniona
osoba
S w chwili zajarzenia łuku wszystkie osoby są odpowiednio zabezpieczone
3.
Miejsce pracy musi być:
S Zabezpieczone przed zagrożeniem wypadkiem, pożarem, wybuchem i promieniowaniem
łuku na zewnątrz
S Dobrze wentylowane, ale wolne od przeciągów
4.
Sprzęt ochrony osobistej
S Należy zawsze stosować zalecany sprzęt ochrony osobistej, taki jak okulary ochronne,
odzież ognioodporna, rękawice ochronne.
S Nie należy nosić żadnych luźnych przedmiotów, takich jak szaliki, bransolety, pierścionki,
itp., które mogłyby się o coś zahaczyć lub spowodować poparzenie.
5.
Ogólne środki ostrożności
S Należy upewnić się czy przewód powrotny został prawidłowo podłączony.
S Praca na sprzęcie zasilanym energią elektryczną powinna być wykonywana wyłącznie
przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji takich
urządzeń.
S Odpowiedni sprzęt gaśniczy powinien być wyraźnie oznaczony i znajdować się w pobliżu.
S Smarowania i konserwacji sprzętu nie wolno przeprowadzać podczas jego pracy.
bm38d1oa
-4-
© ESAB AB 2004
PL
OSTRZEŻENIE
Spawanie i cięcie łukowe może zagrażać bezpieczeństwu operatora i pozostałych osób
przebywających w pobliżu. Dlatego podczas spawania i cięcia należy zachować szczególne
środki ostrożności. Przed przystąpieniem do spawania zapoznaj się z przepisami bezpieczeństwa
i higieny pracy obowiązującymi na twoim stanowisku pracy.
PORAŻENIE ELEKTRYCZNE - może być przyczyną śmierci.
S
Urządzenie należy zainstalować zgodnie z obowiązującymi normami.
S
Unikaj kontaktu części znajdujących się pod napięciem lub elektrod z gołą skórą, mokrymi
rękawicami lub mokrą odzieżą.
S
Odizoluj się od ziemi i przedmiotu obrabianego.
S
Upewnij się czy Twoje stanowisko pracy jest bezpieczne.
WYZIEWY I GAZY - mogą być szkodliwe dla zdrowia.
S
Trzymaj głowę z dala od wyziewów.
S
W celu uniknięcia wdychania wyziewów i gazów należy korzystać z wentylacji wyciągów.
ŁUK ELEKTRYCZNY -może spowodować uszkodzenie oczu i poparzenie skóry.
S
Chroń oczy i ciało. Stosuj odpowiednią osłonę spawalniczą, ochronę oczu i odzież ochronną.
S
Chroń osoby przebywające w pobliżu Twojego stanowiska pracy przy pomocy odpowiednich
osłon lub ekranów.
NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU.
S
Iskry powstające podczas spawania mogą spowodować pożar. Upewnij się, że w pobliżu Twojego
stanowiska pracy nie ma materiałów łatwopalnych.
HAŁAS -głośne dźwięki mogą uszkodzić słuch.
S
Chroń słuch. Stosuj zatyczki do uszu lub inne środki ochrony przed hałasem.
S
Ostrzeż o niebezpieczeństwie osoby znajdujące się w pobliżu.
WADLIWE DZIAŁANIE - W przypadku wadliwego działania urządzenia wezwij odpowiednio
przeszkolony personel
Przed instalacją i rozruchem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją
CHROŃ SIEBIE I INNYCH!
ESAB posiada w ofercie najważniejsze akcesoria służące do zabezpieczenia
pracy na stanowisku wykonywania prac spawalniczych.
OSTRZEŻENIE!
Nie wolno używać źródła prądu do rozmrażania zamarzniętych rur i
innych celów niź prace spawalnicze.
OSTROŻNIE!
Produkt przeznaczony jest wyłącznie do spawania łukiem spawalniczym.
OSTROŻNIE!
Urządzenia Class A nie są przeznaczone do użytku w budynkach, gdzie
zasilanie elektryczne pochodzi z publicznego niskonapięciowego układu
zasilania. Ze względu na przewodzone i emitowane zakłócenia, w takich
lokalizacjach mogą występować potencjalne trudności w zapewnieniu
kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń Class A.
bm38d1oa
-5-
© ESAB AB 2004
PL
UWAGA!
Przed instalacją i rozruchem urządzenia
należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.
Zużyty sprzęt elektroniczny należy przekazać do zakładu utylizacji odpadów!
Zgodnie z dyrektywą europejską 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego (WEEE) oraz jej zastosowaniem w świetle prawa
krajowego, wyeksploatowane urządzenia elektryczne i/lub elektroniczne należy
przekazywać do zakładu utylizacji odpadów.
Jako osoba odpowiedzialna za sprzęt, masz obowiązek uzyskać informacje o
odpowiednich punktach zbiórki odpadów.
Dodatkowych informacji udzieli lokalny dealer firmy ESAB.
2
WSTĘP
Podajniki drutu Feed L302 i Feed L304 sš przeznaczone do spawania MIG/MAG ze
źródłem pršdu Mig L405.
Podajniki te występujš w różnych wariantach - patrz strona 20.
Można w nich stosować drut na MarathonPact firmy ESAB lub na szpuli Ř 300 mm.
Podajniki drutu można instalować przy źródle pršdu, zawieszone nad miejscem
pracy, na wysięgniku lub na podłożu, z kołami lub bez.
Akcesoria firmy ESAB do tego produktu można znaleźć na stronie 25.
2.1
Wyposażenie
Podajniki drutu sš dostarczane z instrukcjš obsługi i naklejkami.
3
DANE TECHNICZNE
Feed L302
Feed L304
Zasilacz
42 V 50-60 Hz
42 V 50-60 Hz
Zapotrzebowanie mocy
150 VA
150 VA
Pršd silnikowy Imaks
3,5 A
3,5 A
Ustawienia
Prędkość podawania drutu 1,5-22,0 m/min.
Czas wygaszania łuku
0-0,7 s
Czas spawania
punktowego
1,5-22,0 m/min.
0-0,7 s
0,2-5 s
Przyłšcze uchwytu
EURO
EURO
Maks. Ĺrednica szpuli drutu
300 mm
300 mm
Średnica drutu
Fe
Ss
Al
Drut rdzeniowy
0,6-1,2
0,6-1,2
1,0-1,2
0,8-1,2
0,6-1,6
0,6-1,2
1,0-1,6
0,8-1,6
Masa
12,6 kg
bm38d1oa
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
13,2 kg
-6-
© ESAB AB 2004
PL
Feed L302
Feed L304
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
569 x 259 x 355 mm
569 x 259 x 355 mm
Temperatura pracy
-10 do +40° C
-10 do +40° C
Gaz osłonowy
ciśnienie maks.
Gazy do spawania MIG/MAG
5 bar
Gazy do spawania MIG/MAG
5 bar
Ciecz chłodząca
ciśnienie maks.
-
50% woda / 50% glikol
5 bar
Maksymalne dopuszczalne
obcišżenie przy
60% cyklu pracy
100% cyklu pracy
365 A
280 A
365 A
280 A
IP2X
IP23
IP2X
IP23
IP23
IP23
Stopień ochrony
wersja podstawowa
ze szczelnie zamkniętym
uchwytem szpuli* z
MarathonPact
* Akcesoria, patrz strona 25.
Klasa szczelności.
Kod IP oznacza klasę szczelności, to znaczy określa, w jakim stopniu urządzenie jest odporne na
przedostawanie się do wewnątrz zanieczyszczeń stałych i wody. Urządzenie z oznaczeniem IP 2X
jest przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach.
Stopień ochrony
IP określa w jakim stopniu urządzenie jest odporne na przedostawanie sie do wewnątrz
zanieczyszczeń stałych i wodnych. IP23 oznacza, że urządzenie jest przystosowane do pracy w
pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz.
Cykl pracy
Cykl pracy to wyrażony w procentach okres dziesięciu minut, w trakcie którego można spawać lub
ciąć przy określonym obciążeniu nie powodując przeciążenia. Cykl pracy obowiązuje dla 40°C.
4
INSTALACJA
Instalacji może dokonać jedynie osoba posiadająca uprawnienia w zakresie
eksploatacji elektrycznego sprzętu spawalniczego udokumentowane ważnymi
zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.
OSTROŻNIE!
Produkt przeznaczony jest do użytku przemysłowego. W warunkach domowych może
spowodować zakłócenia odbioru radiowego. Za przedsięwzięcie należytych środków
zapobiegawczych odpowiedzialny jest użytkownik.
bm38d1oa
-7-
© ESAB AB 2004
PL
OSTRZEŻENIE!
Podczas spawania w środowisku o podwyższonym zagrożeniu
porażeniem prądem należy stosować wyłącznie źródła zasilania
przeznaczone do takiego środowiska. Te źródła zasilania zostały
oznaczone symbolem
.
4.1
Instrukcja podnoszenia
Numer zamówieniowy uchwytu do podnoszenia znajduje się na stronie 25.
Uwaga! W razie korzystania z innego urzšdzenia do montażu, należy odizolować je
od podajnika drutu.
bm38d1oa
-8-
© ESAB AB 2004
PL
5
DZIAŁANIE
AH 0935
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dotyczące obchodzenia się z niniejszym
sprzętem znajdują się na stronie 4. Należy zapoznać się z nimi przed
przystąpieniem do jego użytkowania.
OSTRZEŻENIE!
W trakcie pracy maszyny panele boczne powinny bya zamkniete.
OSTRZEŻENIE!
Aby uniknąć opadania szpuli z drutem spawalniczym
należy przekręcić czerwone pokrętło znajdujące się w
korpusie hamulca zgodnie z rysunkiem umieszczonym
na podstawie
OSTRZEŻENIE!
Elementy obrotowe - niebezpieczeństwo wypadku! Zachowaj jak
największą ostrożność!
bm38d1oa
-9-
© ESAB AB 2004
PL
OSTRZEŻENIE!
Jeśli komora podajnika drutu zostanie wyposażona w ramię przeciwwagi, zachodzi
niebezpieczeństwo wywrócenia. Urządzenie należy umocować szczególnie wtedy,
gdy podłoże jest nierówne lub pochyłe.
UWAGA! Przesuwając sprzęt należy korzystać z odpowiedniego uchwytu. Nigdy nie
należy ciągnąć za uchwyt spawalniczy.
5.1
Przyłšcza i elementy nastawcze
Podłšczanie kabla sterowania
Podłšczajšc kabel sterowania należy
pamiętać, aby zabezpieczyć go
pierścieniem odcišżajšcym.
Należy dopilnować, aby pokrywa została
prawidłowo dokręcona.
Feed L302
1
2
3
Pokrętło do regulacji prędkości podawania
drutu
Pokrętło ustawiania czasu wygaszania
łuku
Przełšcznik Wł. / Wył. (OFF / ON) startu
pełzajšcego
4
Przyłšcze uchwytu spawalniczego
5
Przyłšcze pršdu spawania ze źródła pršdu,
(OKC)
Przyłšcze gazu osłonowego
6
7
bm38d1oa
- 10 -
Przyłšcze kabla sterowania ze źródła
pršdu
© ESAB AB 2004
PL
Feed L304
1
Pokrętło do regulacji prędkości
podawania drutu
7
Czerwone przyłącze do podłączenia
cieczy chłodzącej uchwyt spawalniczy
2
Przełšcznik uruchamiania 2/4 taktu,
spawania punktowego, podawania drutu
zimnego lub testu gazu
8
Niebieskie przyłącze z ELP* do
podłączenia cieczy chłodzącej uchwyt
spawalniczy
3
Pokrętło ustawiania czasu spawania
punktowego
9
Przyłšcze pršdu spawania ze źródła pršdu,
(OKC)
4
Pokrętło ustawiania czasu wygaszania
łuku
10
Przyłšcze gazu osłonowego
5
Przełšcznik Wł. / Wył. (OFF / ON) startu
pełzajšcego
11
Przyłšcze kabla sterowania ze źródła
pršdu
6
Przyłšcze uchwytu spawalniczego
UWAGA! Złącza wody chłodzącej są dostępne tylko w niektórych modelach.
10
5.2
Objaśnienie funkcji
Prędkość podawania drutu
Służy do ustawiania wymaganej prędkości podawania drutu spawalniczego w
metrach na minutę.
2-takt
Przy spawaniu 2-taktem, po naciśnięciu spustu uchwytu rozpoczyna się przepływ
gazu i podawanie drutu. Po zwolnieniu spustu uchwytu proces spawania zostaje
zakończony, podajnik drutu zatrzymuje się, a gaz przestaje płynšć.
4-takt
Przy spawaniu 4-taktem, po naciĹnięciu spustu uchwytu rozpoczyna się przepływ
gazu, a po jego zwolnieniu rozpoczyna się podawanie drutu. Proces spawania trwa
do momentu kolejnego naciĹnięcia spustu, zatrzymania podawania drutu oraz kiedy
po zwolnieniu spustu następuje zatrzymanie przepływu gazu.
bm38d1oa
- 11 -
© ESAB AB 2004
PL
Spawanie punktowe
Spawanie punktowe jest stosowane do spawania przez krótki, wstępnie ustawiony
czas.
Po naciśnięciu spustu uchwytu, rozpoczyna się przepływ gazu przez okres czasu
sterowany przez płytkę drukowanš. Następnie rozpoczyna się proces spawania,
który trwa przez określony czas. Po zakończeniu procesu spawania, przepływ gazu
zatrzymuje się.
Podawanie drutu zimnego
Podawanie drutu zimnego jest stosowane do podawania drutu bez napięcia
spawania i przepływu gazu.
Aktywacja podawania drutu zimnego: podawanie rozpocznie się po wcśnięciu spustu
uchwytu.
Test gazu
Test gazu jest stosowany do pomiaru przepływu gazu lub płukania węży gazowych
w celu ich oczyszczenia z powietrza i wilgoci przed rozpoczęciem spawania. Test
gazu jest przeprowadzany przy wyłšczonym napięciu i podawaniu drutu.
Aktywacja testu gazu: test gazu rozpocznie się po wciśnięciu spustu uchwytu.
Czas wygaszania łuku
Czas wygaszania łuku to opóźnienie między czasem hamowania drutu, a czasem
wyłšczenia napięcia spawania przez źródło pršdu. Zbyt krótki czas wygaszania łuku
sprawia, że po zakończeniu spawania pozostaje długi odcinek drutu do spawania, co
grozi dostaniem się drutu do jeziorka spawalniczego. Zbyt długi czas wygaszania
łuku sprawia, że końcówka drutu do spawania jest krótsza, co grozi ponownym
zajarzeniem przez drut końcówki kontaktowej.
Start pełzajšcy
Start pełzajšcy oznacza, że drut jest podawany z prędkościš o 50% niższš, aż
dojdzie do jego kontaktu elektrycznego z przedmiotem obrabianym, kiedy to
prędkość wzrasta do wartości zadanej.
bm38d1oa
- 12 -
© ESAB AB 2004
PL
5.3
Dociskanie podawanego drutu
Należy upewnić się, że drut nie napotyka na opór podczas przesuwania się we
wkładzie uchwytu. Następnie należy ustawić docisk rolek dociskowych. Ważne jest
aby docisk nie był zbyt duży.
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
ÏÏ
Rysunek 1
Rysunek 2
W celu sprawdzenia czy nacisk podawania jest prawidłowo ustawiony, można
wysuwać drut przytykając go do jakiegoś izolowanego przedmiotu, np. do
drewnianego klocka .
Trzymając uchwyt w odległości ok. 5 mm od klocka drewnianego, (rysunek 1) rolki
podajnika powinny ślizgać się.
Trzymając uchwyt w odległości ok. 50 mm od drewnianego klocka, drut powinien
wysuwać się i zaginać (rysunek 2).
5.4
Wymiana i wkładanie drutu
OSTRZEŻENIE!
Ryzyko zmiażdżenia podczas wymiany szpuli z drutem!
Nie używać rękawic ochronnych podczas wkładania drutu spawalniczego
między rolki podające.
S
Otworzyć panel boczny.
S
Odłšczyć czujnik nacisku, odchylajšc go w tył - ramię dociskowe jest uniesione.
S
Wyprostować 10-20 cm nowego drutu. Spiłować zadziory i ostre krawędzie
końcówki drutu przed umieszczeniem go w podajniku.
S
Sprawdzić, czy drut prawidłowo przechodzi przez rolki prowadzšce podajnika do
dyszy wylotowej lub prowadnicy drutu.
S
OpuĹcić ramię dociskowe i przymocować je do czujnika nacisku.
S
Zamknšć panel boczny.
bm38d1oa
- 13 -
© ESAB AB 2004
PL
5.5
Wymiana rolki podajšcej Feed L302
S Otworzyć panel boczny.
S Odłšczyć czujnik nacisku (1), odchylajšc go w tył.
S Wykręcić śrubę imbusowš (2) i wyjšć podkładkę.
S Wycišgnšć rolkę podajšcš (3).
W trakcie instalacji należy powtórzyć powyższe
czynności w odwrotnej kolejności.
Wybór ścieżki w rolce podajšcej
Obrócić rolkę podajšcš znakiem wymiarowym
wymaganej Ĺcieżki do siebie.
5.6
Wymiana rolki podajšcej Feed L304
S
S
S
Otworzyć panel boczny.
Odłšczyć czujnik nacisku (1), odchylajšc go w tył.
Odłšczyć rolki podajšce (2), odkręcajšc nakrętki (3)
i wyjmujšc rolki.
W trakcie instalacji należy powtórzyć powyższe
czynności w odwrotnej kolejności.
Wybór ścieżki w rolce podajšcej
Obrócić rolkę podajšcš znakiem wymiarowym wymaganej
ścieżki do siebie.
6
KONSERWACJA
Regularna konserwacja jest ważna celem zapewnienia bezpieczeństwa i
niezawodności.
OSTROŻNIE!
Jakiekolwiek czynności naprawcze podejmowane przez użytkownika w okresie
gwarancyjnym powodują całkowitą utratę gwarancji.
6.1
Kontrola i czyszczenie
Podajnik drutu
Należy regularnie sprawdzać, czy podajnik drutu nie jest zapchany brudem.
S
Czyszczenie i wymianę zużytych części mechanizmu podajnika drutu należy
przeprowadzać w regularnych odstępach czasu, co zapewni bezproblemowe
podawanie drutu. Należy pamiętać, że przy zbyt mocnym dociskaniu drutu
może dojść do szybszego zużycia rolek dociskowych, rolek podających i
prowadnicy drutu.
bm38d1oa
- 14 -
© ESAB AB 2004
PL
Piasta hamulca
Piasta jest regulowana przy dostawie, jeśli
wymagana jest ponowna regulacja, wówczas
należy postępować według następujących
instrukcji. Wyregulować piastę hamulca tak, aby
drut był lekko poluzowany, gdy podajnik zostanie
zatrzymany.
S
Regulacja momentu obrotu:
S
Obrócić czerwony uchwyt w celu włączenia blokady.
S
Włozyć śrubokręt do sprężyny piasty.
Obracać sprężynę w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, żeby
zredukować moment obrotu
Obracać sprężynę w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara, by
zwiększyć moment obrotu. NB: Obrócić obie śruby o taką samą wartość.
Uchmyt spawalniczy
S
Aby zapewnić bezproblemowe podawanie drutu należy regularnie
przeprowadzać czyszczenie i wymianę zużytych elementów uchwytu. Należy
regularnie przedmuchiwać prowadnicę drutu i czyścić końcówkę stykową.
7
ZAMAWIANIE CZĘśCI ZAMIENNYCH
Naprawy i prace związane z z obwodomi elektrycznymi powinny być
przeprowadzane przez upoważnionego serwisanta ESAB.
Należy stosować tylko oryginalne części zamienne i zużywające się ESAB.
Feed L302 / Feed L304 są skonstruowane i przetestowane zgodnie z
międzynarodową i europejską normą IEC/EN 60974-5 i IEC/EN 60974-10 .
Obowiązkiem jednostki serwisowej dokonującej serwisu lub naprawy, aby upewnić
się, że produkt w dalszym ciągu odpowiada wymienionym normom.
Części zamienne można zamawiać u najbliższego przedstawiciela handlowego firmy
ESAB (patrz ostatnia strona tej publikacji).
bm38d1oa
- 15 -
© ESAB AB 2004
Schemat
Feed L302
bm38e11a
- 17 -
© ESAB AB 2004
Feed L304
bm38e11a
- 18 -
© ESAB AB 2004
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 19 -
Feed L302, Feed L304
Numer zamówieniowy
Ordering no.
Denomination
Type
0459 495 782 Wire feed unit
Origot Feed L302, M08
0459 495 882 Wire feed unit
Origot Feed L304, M09
0459 495 892 Wire feed unit
Origot Feed L304, M09 with water
cooling
0459 508 990 Spare parts list
bm38o11a
- 20 -
© ESAB AB 2004
Feed L302
Części eksploatacyjne
Item
Ordering no.
HM1
0455 889 001*
0455 894 001*
Insert tube
Insert tube
For Fe, Ss & cored wire
For Al wire
HM2
0455 886 001*
0455 885 001*
Outlet nozzle
Outlet nozzle
For Fe, Ss & cored wire
For Al wire
HM3
0455 898 001
0215 201 202
Screw
O-ring
(M5x12)
HM4
0455 881 001
Cover plate
HM5
Denomination
Notes
Screw
M4x12
HM6
0193 104 002
Washer
Ø16/5x1
HM7
0367 556 001
0367 556 002
0367 556 003
0367 556 004
Feed roller
Feed roller
Feed roller
Feed roller
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.6 - 0.8 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.8 - 1.0 mm, V groove
For Fe, SS & cored wire Ø 1.0 - 1.2 mm, V groove
For Al wire, Ø 1.0 - 1.2 mm, U groove
HM8
0466 074 001
Insert tube
HM9
0455 906 001
Spacer sleeve
Included in item HM100
HM10
0455 907 001
Pressure roller
Flat, Included in item HM100
Nut
M8, Included in item HM100
HM11
HM12
0469 835 001
Pressure arm
Included in item HM100
HM13
0456 088 001
Shaft
Included in item HM100
HM14
0455 896 001
Spring
HM15
Nut
M10
HM16
0458 748 002
Insulating washer
HM17
0458 748 001
Insulating bushing
HM18
0156 602 001
0332 318 001
Inlet nozzle
Inlet nozzle
HM19
0191 496 114
Woodruff wedge
For Fe, Ss, Al & Cored wire, Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
For Fe, Ss & Cored wire, Ø 2.4 mm steel for 1.2-2.0 mm
* Insert tube 0455 889 001 and outlet nozzle 0455 886 001 must be used together.
Insert tube 0455 894 001 and outlet nozzle 0455 885 001 must be used together.
PARTS SET
Item
Ordering no.
Denomination
HM100
0367 529 001
Pressure arm compl.
Notes
Includes item HM9, HM10, HM11, HM12 and HM13
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm38whm1
- 21 -
© ESAB AB 2004
Feed L302
bm38whm1
- 22 -
© ESAB AB 2004
Feed L304
HD = Heavy Duty
Item
Ordering no.
Denomination
Notes
HN1
0455 072 002
0456 615 001
Intermediate nozzle
Intermediate nozzle
For Fe, Ss & cored wire
For Al Wire
HN2
0469 837 880
0469 837 881
Outlet nozzle
Outlet nozzle
For Fe, Ss & cored wire, Ø 2.0 mm steel for 0.6-1.6 mm
For Al wire, Ø 2.0 mm plastic for 0.8-1.6 mm
HN3
0191 496 114
Woodruff wedge
HN4
0459 440 001
Motor gear euro
HN5
Washer
Ø 16/5x1
HN6
Screw
M4x12
HN7
Screw
M6x12
HN8
Washer
Ø 12/6.4x1.5
HN9
0469 838 001
Cover
HN10
0458 722 880
Axle and Nut
HN11
0369 557 001
0369 557 002
0369 557 003
Feed roller
Feed roller
Feed roller
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.6 & 0.8 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 0.8 & 1.0 mm, V groove
For Fe, Ss & cored wire, Ø 1.0 & 1.2 mm, V groove
0369 557 004
0369 557 013
0369 557 011
0369 557 006
Feed roller
Feed roller
Feed roller
Feed roller
For Cored wire, Ø 1.0 & 1.2 mm, V-Knurled groove
For Cored wire, Ø 1.4 & 1.6 mm, V-Knurled groove
For Al wire, Ø 0.8 & 0.9 mm, U groove
For Al wire, Ø 1.0 & 1.2 mm, U groove
HN12
0459 441 880
Gear adapter
HN13
0455 049 001
Inlet nozzle
HN14
0455 906 001
Spacer sleeve
HN15
0455 907 001
Pressure roller
HN16
0215 702 708
Locking washer
HN17
0459 518 001
Axel pressure roll
HN18
Nut
HN19
0458 748 002
Insulating washer
HN20
0458 748 001
Insulating bushing
HN21
0156 602 001
0332 318 001
Inlet nozzle
Inlet nozzle (HD)
Flat
M10
For Fe, Ss, Al & Cored wire, Ø 2 mm plastic for 0.6-1.6 mm
For Fe, Ss & Cored wire, Ø 2.4 mm steel for 1.2-2.0 mm
Welding with aluminium wire
In order to weld with aluminium wire, proper rollers, nozzles and liners for aluminium wire MUST be
used, It is recommended to use 3 m long welding gun for aluminium wire, equipped with appropriate
wear parts.
bm38whn1
- 23 -
© ESAB AB 2004
Feed L304
bm38whn1
- 24 -
© ESAB AB 2004
Feed L302, Feed L304
Wyposażenie
bm38a11a
WYPOSAŻENIE
1
Bobbin cover, plastic Ø 300mm . . . . . . . . . . . 0458 674 880
1
Adapter for 5 kg bobbin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0455 410 001
1
2
Lifting eye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 706 880
Brake hub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0146 967 881
1
2
Turning piece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 703 880
Quick connector MarathonPact . . . . . . . . . . . F102 440 880
1
Wheel kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 707 880
- 25 -
© ESAB AB 2004
Feed L302, Feed L304
1
Strain relief for welding gun . . . . . . . . . . . . . . 0457 341 881
Strain relief bracket for connection set . . . . 0459 234 880
Counter balance device . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0458 705 880
(includes mast and counter balance)
Water kit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0459 564 880
Connection set
Connection set 1.7 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 5 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Connection set 10 m, water . . . . . . . . . . . . . . . . .
bm38a11a
- 26 -
0459 532 880
0459 532 881
0459 532 882
0459 532 892
© ESAB AB 2004
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 27 -
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
notes
- 28 -
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising