ESAB | PT 38 | Instruction manual | ESAB PT 38 Vartotojo vadovas

ESAB PT 38 Vartotojo vadovas
LT
PT-38
Naudojimo instrukcija
0463 334 001 LT 20120618
-2-
1
2
3
4
SAUGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ĮŽANGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNINIAI DUOMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NAUDOJIMAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4
5
6
6
Pjovimas naudojant PT-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Neutralizavimo kreiptuvas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pjovimas velkant 40 Amp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Išpjovimas naudojant PT-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eksploatacinių medžiagų įdėjimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pjovimo duomenys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Maitinimo šaltinio eksploatavimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
8
9
9
10
10
5 TECHNINĖ PRIEŽIŪRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 UŽSAKYMO NUMERIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LAIDO MATMENYS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
10
10
UŽSAKYMO NUMERIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KEIČIAMIEJI KOMPONENTAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRIEDAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
15
17
Įmonė pasilieka teisę keisti specifikacijas be įspėjimo.
TOCq
-3-
LT
1
SAUGA
ESAB įrenginio naudotojų pagrindinė pareiga - užtikrinti, kad bet kuris asmuo, dirbantis su įrenginiu
ar šalia jo, laikytųsi visų būtinų saugos priemonių. Saugos priemonės turi atitikti reikalavimus, taiko­
mus šio tipo įrenginiams. Reikėtų atkreipti dėmesį į toliau pateiktas rekomendacijas, taikomas greta
įprastų nurodymų dėl darbo vietos.
Visą darbą turi atlikti kvalifikuotas personalas, išsamiai susipažinęs su įrenginio veikimo principais.
Netinkamai naudojamas įrenginys gali sukelti pavojingą situaciją - gali susižaloti juo besinaudojantis
asmuo ir sugesti pats įrenginys.
1.
Asmuo, naudojantis suvirinimo įrenginį, turi išmanyti šiuos dalykus:
S kaip valdyti įrenginį
S kur yra avariniai stabdžiai
S kaip jis veikia
S kokios yra būtinos saugos priemonės
S kaip suvirinama ir pjaustoma
2.
Operatorius turi užtikrinti:
S kad įjungiant įrenginį darbo vietoje nebūtų pašalinių asmenų
S kad visi žmonės bűtų apsaugoti įjungus elektros lanką
3.
Darbo vieta:
S turi būti pritaikyta darbui
S joje negali būti skersvėjo
4.
Asmeninės saugos priemonės
S Visuomet naudokite rekomenduojamas asmens apsaugos priemones, pvz., apsauginius
akinius, ugniai atsparius drabužius, apsaugines pirštines.
S Nedėvėkite laisvų aksesuarų, pavyzdžiui, šaliko, apyrankių, žiedų ir pan., kurie gali užkliűti ar
užsidegti.
5.
Bendrosios atsargumo priemonės
S Įsitikinkite, ar grįžtamasis kabelis saugiai prijungtas.
S Su aukštos įtampos įranga dirbti gali tik kvalifikuotas elektrikas.
S Tinkama gaisro gesinimo įranga turi bűti aiškiai pažymėta ir lengvai pasiekiama.
S Darbo metu negalima tepti įrenginio ar atlikti jo techninio patikrinimo.
ĮSPĖJIMAS!
Virindami ir pjaudami plazma galite susižaloti patys ir sužaloti kitus. Virindami arba
pjaudami imkitės atsargumo priemonių. Pasiteiraukite savo darbdavio dėl saugos praktikos,
kuri turi būti pagrįsta gamintojo pavojingumo duomenimis.
-4bg21q
© ESAB AB 2012
LT
ĮSPĖJIMAS
Virindami ir pjaustydami elektros lanku galite susižaloti pats ir sužeisti kitus. Suvirinimo ir pjaustymo
metu laiky-kitės atsargumo priemonių paprašykite savo darbdavio, kad jis supažindintų jus su sau­
gos tai-syklėmis, pagrįstomis gamintojo informacija apie galimą riziką.
ELEKTROS SMŪGIS - galite žūti.
S
Instaliuokite ir įžeminkite įrenginį laikydamiesi galiojančių normų.
S
Nelieskite veikiančių elektros sistemos dalių ar elektrodų plika oda, šlapiomis pirštinėmis ar drabužiais.
S
Pasirūpinkite izoliacija nuo žemės ir apdorojamo objekto.
S
Įsitikinkite, ar tvirtai ir saugiai stovite.
DŪMAI IR DUJOS gali pakenkti sveikatai.
S
Patraukite galvą iš dūmų juostos.
S
Naudokite ventiliatorių, elektros lanko ilgintuvą arba ir viena, ir kita - taip dūmai ir dujos nepateks į jūsų
kvėpavimo takus ir nepasklis po visą teritoriją.
LEKTROS LANKO SPINDULIAI - gali pažeisti regą ir nudeginti odą.
S
Saugokite savo akis ir kūną. Naudokite tinkamą suvirintojo kaukę ir filtruojamąjį lęšį bei dėvėkite apsauginius drabužius.
S
Apsaugokite šalia stovinčius žmones tinkamomis kaukėmis arba užuolaida.
GAISRO PAVOJUS
S
Kibirkštys (purslai) gali sukelti gaisrą. Todėl patikrinkite, ar šalia nėra degių medžiagų.
TRIUKŠMAS - per didelis triukšmas gali pakenkti klausai.
S
Saugokite savo ausis. Naudokite ausines ar kitas klausos apsaugos priemones.
S
Įspėkite šalia stovinčius žmones apie galimą pavojų.
GEDIMAS - kreipkitės į ekspertą pagalbos įvykio vietoje.
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti, perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir
įsidėmėkite pateiktus nurodymus.
SAUGOKITE SAVE IR KITUS!
DĖMESIO!
Prieš pradėdami instaliuoti įrenginį ir su juo dirbti,
perskaitykite šią naudojimo instrukciją ir įsidėmėkite
pateiktus nurodymus.
DĖMESIO!
Šis gaminys skirtas tik virinimui naudojant plazmą.
ESAB gali pateikti jums visas reikalingas suvirinimo apsaugas ir priedus.
2
ĮŽANGA
PT-38 yra rankinis degiklis su 90° galvute, skirtas naudoti su įvairiais pjovimo
plazmos lanku paketais naudojant švarų, sausą orą, pvz., plazmos dujas. Su PT-38
degikliu galimos aptarnauti linijos ilgis yra 7,6 m ir 15,2 m. PT-38 degiklis yra skirtas
veikti naudojant ne daugiau kaip 90 amperų esant 100 % darbo ciklo.
Šis vadovas yra skirtas pateikti operatoriui visą informaciją, kurios reikia norint
surinkti, eksploatuoti ir sutaisyti „PT-38“ pjovimo plazmos lanku degiklį. Dėl
papildomų saugos įspėjimo, apdorojimo instrukcijų ir sistemos trikčių sprendimo žr.
atitinkamą pjovimo plazmos lanku paketo instrukcijų vadovą.
-5bg21q
© ESAB AB 2012
LT
Gaminiui skirtą ESAB papildomą įrangą rasite puslapyje 17.
S
S
S
S
Puiki pjovimo galia – pjauna 38 mm; perskiria 45 mm
Naudoja darbinį orą arba orą iš balionų, kai reikia didesnio universalumo
Bandomojo lanko pradžia – įsijungia net per dažus
Galim pasirinkti 7,6 m arba 15,2 m ilgio liniją
3
TECHNINIAI DUOMENYS
PT-38
Pjauna
38 mm; perskiria 45 mm
Srovės galia
90 amp esant 100 % darbo ciklo
Vardinis srauto greitis
189 l/min. esant 5,5 bar
Aptarnaujamos linijos ilgis
7,6 m arba 15,2 m
Matmenys
Bendras ilgis
Galvutės ilgis
208 mm
76 mm
Darbo ciklas
Darbo ciklas - tai laikas, kurį sudaro dešimties minučių intervalas, per kurį jūs galite virinti arba pjauti
su tam tikra apkrova. Našumo ciklas nurodytas esant 40° C.
Degikliai ir degiklio korpuso mazgai tiekiami be dujų slopintuvo, elektrodo, antgalio ir
fiksuojamojo / apsauginio manžeto. Dėl viso atsarginių dalių komplekto arba atskirų
komponentų užsakymo žr. atsarginių dalių sąrašą.
4
NAUDOJIMAS
Bendruosius nurodymus dėl saugos dirbant su įrenginiu rasite puslapyje 4.
Įdėmiai perskaitykite juos prieš pradėdami naudoti įrenginį!
4.1
Pjovimas naudojant PT-38
Norėdami pjauti PT-38 degikliu atlikite toliau nurodytus veiksmus.
1. Įsitikinkite, kad sieninis srovės tiekimas yra įjungtas. Įjunkite srovę pjovimo
maitinimo šaltinio konsolėje.
2. Nustatykite slėgio reguliatorių ties 5,5 bar.
3. „Powercut 1600“: laikykite degiklio antgalį maždaug 3,2–6,4 mm atstumu virš
dirbamos detalės ir pakreipę maždaug 5–15° kampu. Taip sumažinama tikimybė,
kad purslai pateks ant antgalio. Jei naudojamas PT 38's 90A neutralizavimo
kreiptuvas, atstumas tarp antgalio ir apdirbamos detalės bus maždaug 6,4 mm.
„Powercut 900“: laikykite degiklio antgalį maždaug 3,2–4,8 mm atstumu virš
dirbamos detalės ir pakreipę maždaug 5–15° kampu. Taip sumažinama tikimybė,
kad purslai pateks ant antgalio. Jei naudojamas PT 38's 60A neutralizavimo
kreiptuvas, atstumas tarp antgalio ir apdirbamos detalės bus maždaug 3.2 mm.
4. Nuspauskite degiklio jungiklį. Oras turi tekėti iš degiklio antgalio.
5. Praėjus dviems sekundėms nuo degiklio jungiklio paspaudimo, turi įsijungti
bandomasis lankas. Po jo turi iš karto sekti pagrindinis lankas, leidžiantis pradėti
pjovimą. Jei naudojamas paleidimo FIKSAVIMO režimas, sukūrus pjovimo lanką
degiklio jungiklis gali būti atleistas.
-6bg21q
© ESAB AB 2012
LT
6. Pradėjus pjovimą degiklis turi būti laikomas 5–15° kampu palenktas į priekį.
Kampas yra itin naudingas padedant sukurti „lašo“ pjovimą. Kai neutralizavimo
kreiptuvas nenaudojamas, antgalis turi būti laikomas maždaug tokiu atstumu:
PC-1300/1600 – 3,2–6,4 mm, PC-900 – 3,2–4,8 mm iki apdirbamos detalės.
PC 900, PC 1600
PC 1600
PC 900
Tinkamas degiklio kampas
Neutralizavimas ir srovės išvadas
ĮSPĖJIMAS!
Lanko spinduliai gali nudeginti akis ir odą; triukšmas gali pažeisti klausą.
- Mūvėkite suvirinimo šalmą su 6 arba 7 nr. tamsintu stiklu.
- Naudokite akių, ausų ir kūno apsaugas.
Pradūrimo ir pjovimo technika naudojant PT-38.
-7bg21q
© ESAB AB 2012
LT
4.2
Neutralizavimo kreiptuvas
A: Kreiptuvas ties tiesiu kraštu arba laisvu rankiniu pjovimu.
Naudojamas siekiant palaikyti nuolatinį neutralizavimo atstumą. Pritvirtinkite
papildomą neutralizavimo kreiptuvo mazgą nuimdami laikomąjį / apsauginį manžetą
(B) ir uždėdami neutralizavimo kreiptuvo mazgą (C).
Neutralizavimo kreiptuvo montavimas ir naudojimas
4.3
Pjovimas velkant 40 Amp
Pjaudami ploną medžiagą iki 9 mm storio, įstatykite silpnos srovės dujų slopintuvą,
elektrodą, 40 amp vilkimo antgalį ir standartinį laikomąjį / apsauginį manžetą.
Nustatykite srovės lygį ties 40 amp ir pradėkite pjauti.
A: dujų slopintuvas (30–70 Amp)
C: 40 Amp vilkimo antgalis
B: elektrodas
D: laikomasis / apsauginis manžetas.
-8bg21q
© ESAB AB 2012
LT
4.4
Išpjovimas naudojant PT-38
„Powercut 1600“: įstatykite stiprios srovės dujų slopintuvą, elektrodą, 90 amp
išpjovimo antgalį ir 90 amp išpjovimo šilumos ekrano mazgą. Naudojimo parametrai
yra 4,1–5,5 bar ir 70 –90 amp. Oro slėgis ir srovė gali skirtis šiame intervale ir
užtikrinti pageidaujamą metalo šalinimo greitį ir griovelio profilį.
„Powercut 900“: įstatykite standartinį dujų slopintuvą, elektrodą, 60 amp išpjovimo
antgalį ir 60 amp išpjovimo šilumos ekrano mazgą. Naudojimo parametrai yra
4,1–5,5 bar ir 40 – 60 amp. Oro slėgis ir srovė gali skirtis šiame intervale ir užtikrinti
pageidaujamą metalo šalinimo greitį ir griovelio profilį.
A: dujų slopintuvas 90 Amp – PC 1600
D: išpjovimo šilumos ekrano mazgas
90 Amp – PC 1600, 60 Amp – PC 900
B: elektrodas
E: dujų slopintuvas 60 Amp – PC 900.
C: išpjovimo antgalis 90 Amp – PC 1600,
60 Amp – PC 900
4.5
Eksploatacinių medžiagų įdėjimas
Atlikus bandymus buvo nustatyta, kad tinkamai naudojant degiklį nustatytomis
eksploatavimo sąlygomis (ypač dėl lanko srovės ir dujų srauto stiprumo), tvirtai
įdėtos eksploatacinės medžiagos neatsilaisvina. Atsilaisvinusios dalys gali pažeisti
degiklį ir sukelti perkaitimą.
1. Iki galo priveržkite elektrodą ir laikomąjį / apsauginį manžetą kiekvieną kartą
keisdami eksploatacinę medžiagą arba atlikdami patikrą.
2. Patikrinkite eksploatacinės medžiagos priveržimą prieš kiekvieno darbo
laikotarpio pradžią, net jei pastarojo laikotarpio pabaigoje viskas veikė normaliai.
Pastaba: įsitikinkite, kad elektrodo / degiklio korpuso lizdas ir stūmoklis yra švarūs ir
ant jų nėra dulkių arba nešvarumų. Nešvarumai gali sukliudyti užtikrinti tvirtą
besiliečiančių paviršių kontaktą.
Pastaba: pakanka tvirtai prisukti elektrodą ranka; naudoti įrankių, pvz., atsuktuvų
arba replių, nebūtina arba nerekomenduojama.
Pastaba: atsilaisvinusios dalys gali pažeisti degiklį ir sukelti perkaitimą. lanko
nukrypimas nurodo, kad yra atsilaisvinusių dalių. Įsitikinkite, kad laikomasis
manžetas yra prisuktas iki galo. Lanko pažeistos dalys labiau sugadins degiklį ir turi
būti pakeistos.
-9bg21q
© ESAB AB 2012
LT
A: purkštukas
E: stūmoklis
B: laikomasis / apsauginis manžetas
F: Elektrodo / degiklio korpuso lizdas
C: elektrodas
G: degiklio korpuso mazgas
D: dujų slopintuvas (90A)
H: dujų slopintuvas (30–70 A)
Dėl informacijos apie susidėvinčias dalis žr. 15 psl.
4.6
Pjovimo duomenys
Dėl informacijos apie pjovimo duomenis žr. „vielos matmenys“ 11 psl.
4.7
Maitinimo šaltinio eksploatavimas
Dėl maitinimo šaltinio eksploatavimo žr. „Powercut 900“, „Powercut 1600“ maitinimo
šaltinio instrukcijų vadovą.
5
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA
Nuolatinė techninė priežiūra būtina siekiant, kad įrenginys dirbtų saugiai ir patikimai.
SVARBU! Valydami degiklį išjunkite maitinimo šaltinį.
DĖMESIO!
Jei klientas garantiniu laikotarpiu pats bando taisyti gaminio gedimus, tiekėjo suteikta
garantija netaikoma.
6
UŽSAKYMO NUMERIS
Remontuoti ir prižiūrėti elektros sistemą turi įgaliotas ESAB techninės priežiūros
specialistas.Naudokite tik originalias atsargines ir keičiamąsias ESAB detales.
PT-38 is designed and tested in accordance with the international and European stan­
dards EN 60974-7, . It is the obligation of the service unit which has carried out the
service or repair work to make sure that the product still conforms to the said stan­
dard.
Atsargines detales galite užsakyti iš savo artimiausio ESAB platintojo, žr. šios
publikacijos paskutinį puslapį.
- 10 bg21q
© ESAB AB 2012
PT-38
Laido matmenys
PT-38, Powercut 1600, Plasma system process data
Description
Ordering number
Electrode
0558 005 220
Nozzle
0558 007 682
Gas baffle
0558 004 870
Retaining/ shield cup
0558 008 094
40 Amperes, carbon steel
Material
thickness
mm
1.5
3.2
6.4
12.7
Stand-off
Initial height
mm
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
9.1
4.8
1.5
0.4
40 Amperes, aluminium
Material
thickness
mm
1.5
3.2
6.4
12.7
Stand-off
Initial height
mm
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
9.5
3.8
1.2
0.4
40 Amperes, stainless steel
Material
thickness
mm
1.5
3.2
6.4
12.7
Stand-off
Initial height
mm
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
8.9
3.3
0.6
0.2
- 11 bg21wi
© ESAB AB 2012
PT-38
PT-38, Powercut 900, Plasma system process data
Description
Ordering number
Electrode
0558 005 220
Nozzle
0558 008 417
Gas baffle
0558 005 217
Retaining/ shield cup
0558 008 094
60 Amperes, carbon steel
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
Stand-off
Initial height
mm
3.2
3.2
3.2
3.2
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
2.9
0.8
0.4
0.2
60 Amperes, aluminium
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
Stand-off
Initial height
mm
4.78
4.78
4.78
4.78
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
2.6
1.1
0.4
0.3
60 Amperes, stainless steel
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
Stand-off
Initial height
mm
4.78
4.78
4.78
4.78
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
2.0
0.6
0.3
0.1
- 12 bg21wi
© ESAB AB 2012
PT-38
PT-38, Powercut 1600, Plasma system process data
Description
Ordering number
Electrode
0558 005 220
Nozzle
0558 007 680
Gas baffle
0558 004 870
Retaining/ shield cup
0558 008 094
90 Amperes, carbon steel
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
38.1
Stand-off
Initial height
mm
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
Air
pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel
speed
m/min
4.0
1.5
0.7
0.4
0.2
90 Amperes, aluminium
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
38.1
Stand-off
Initial height
mm
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
Air
pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel
speed
m/min
4.7
1.9
1.3
0.6
0.3
90 Amperes, stainless steel
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
38.1
Stand-off
Initial height
mm
3.8
3.8
6.4
6.4
6.4
Air
pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel
speed
m/min
3.2
1.2
0.7
0.3
0.2
- 13 bg21wi
© ESAB AB 2012
PT-38
Užsakymo numeris
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0558 006 786 PT-38 torch
7.6m (25')
0558 006 787 PT-38 torch
15.2m (50')
0449 551 001 Instruction manual
0449 549 001 Instruction manual
Powercut™ 1300/1600 CE
Powercut™ 900 CE
0558 007 235 Power source for manual
plasma cutting incl torch
Powercut™ 1600 CE +
PT-38
400 V
0558 007 234 Power source for manual
plasma cutting
Powercut™ 1600 CE
400 V
0558 008 123 Power source for plasma
cutting
Powercut™ 900 CE
230 V
0558 008 124 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut™ 900 CE+
PT-38
230 V
0558 008 135 Power source for plasma
cutting
Powercut™ 900 CE
400 V
0558 008 136 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut™ 900 CE+
PT-38
400 V
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 14 bg21o
© ESAB AB 2012
PT-38
Keičiamieji komponentai
Consumables breakdown PC1600
Consumables breakdown PC900
- 15 bg21we
© ESAB AB 2012
PT-38
Wear parts kits
0558 007 640 0558 008 419
90 Amp
60 Amp
PC 1600
PC 900
Ordering number
Denomination
3
3
0558 005 220
Electrode
1
1
0558 005 217
Gas baffle 30-70A
1
-
0558 004 870
Gas baffle 90/100A
-
3
0558 008 417
Nozzle 60 Amp
-
-
0558 005 219
Nozzle 70 Amp
4
-
0558 007 680
Nozzle 90 Amp
1
-
0558 007 682
Nozzle drag 40 Amp
1
1
0558 008 094
Retaining/ shield cup long
3
3
0558 101 101
O-ring .301ID .070W Nitrile
1
1
0558 004 443
Grease silicon dow DC-111 (1/4 oz)
1
1
0558 001 379
Fuse midget slo-blo 2A 600V
- 16 bg21we
© ESAB AB 2012
PT-38
Priedai
Gas flow measuring kit
0558 000 739
Valuable troubleshooting tool
allows measurement of the
actual air flow through the torch.
Torch guide kit
This complete kit, in a rugged
plastic carrying case, includes
attachments for circle and
straight line cutting on ferrous
and non-ferrous metals.
Deluxe, 44.5mm- 106cm radius
Basic, 44.5mm- 71cm radius
0558 003 258
0558 002 675
Extra bushing for guide kits
0558 003 257
Leather sheath protection
7.6 m
0558 002 921
Leather sheath protection
15 m
0558 002 922
Powercut 1600
Stand-off guide assembly 90
Amp
Use to maintain constant
stand-off distance.
0558 006 614
O-ring for blue body
0558 000 734
Gouging 90 Amp
-Gouging nozzle 90 Amp
-Gouging heat shield assembly
90 Amp
-*Note: Must use 90/100 Amp
gas baffle.
0558 007 681
0558 008 186
0558 004 870
- 17 bg21a
© ESAB AB 2012
PT-38
Wear parts kit PT-38, 90 Amp
0558 007 640
Powercut 1300
Wear parts kit PT-38, 70 Amp
0558 007 642
Powercut 900
Stand- off guide assembly
60 Amp
Use to maintain constant
stand-off distance.
0558 008 592
O-ring for blue body
0558 000 734
Gouging 60 Amp
-Gouging nozzle 60 Amp
-Gouging heat shield assembly
60 Amp
0558 008 588
0558 008 591
Wear parts kit PT-38, 60 Amp
0558 008 419
- 18 bg21a
© ESAB AB 2012
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising