ESAB | PT 38 | Instruction manual | ESAB PT 38 Brugermanual

ESAB PT 38 Brugermanual
NO
PT-38
Bruksanvisning
0463 334 001 NO 20120618
-2-
1
2
3
4
SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BRUK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4
5
6
6
Slik skjærer du med PT-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avstandsguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Slepeskjæring 40 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Fugebrenning med PT-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av forbruksdeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skjæredata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bruk av strømkilde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
8
9
9
10
10
5 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRÅDDIMENSJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTILLINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLITEDELER
.......................................................
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
14
15
17
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
TOCn
-3-
NO
1
SIKKERHET
Brukeren av ESAB utstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de an­
satte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt. Sik­
kerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen utstyr. Denne anbefalin­
gen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i utstyrets funksjon. Feil
bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med utstyret må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising og brenning
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor utstyrets arbeidsområde før det startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid og brenning
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid forskriftsmessig personlig beskyttelsesutstyr som vernebriller,
flammesikre klær og beskyttelseshansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av utstyret må ikke gjøres under drift.
ADVARSEL
Sveising og plasmaskjæring kan være farlig for deg selv og andre. Ta forholdsregler ved
sveising og skjæring. Spør arbeidsgiveren om sikkerhetsrutiner, som skal bygge på
produsentens risikodata.
-4bg21n
© ESAB AB 2012
NO
ADVARSEL
Buesveising og brenning kan medføre fare for skade på deg selv og andre. Vær derfor forsiktig
under sveising og brenning. Følg sikkerhetsforskriftene fra arbeidsgiveren, som skal være basert
på produsentens advarsler.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
S
Utstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra røyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av røyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY - Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL - Ta kontakt med fagmann.
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres og brukes
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
OBS!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret installeres
og brukes.
OBS!
Dette produkt er kun beregnet for plasmabrenning.
ESAB kan skaffe nødvendig sveisebeskyttelse og annet tilbehør.
2
INNLEDNING
PT-38 er en manuell brenner med et 90° hode, beregnet på bruk med flere typer
plasmaskjæreenheter som benytter ren og tørr luft som plasmagass. PT-38 kan
leveres med ledninger på 7,6 m og 15,2 m. Brenneren PT-38 er godkjent for drift
med maks. 90 ampere ved 100 % intermittensfaktor.
Formålet med denne bruksanvisningen er å gi operatøren alle nødvendige
opplysninger når det gjelder montering, drift og reparasjon av
plasmaskjærebrenneren PT-38. Når det gjelder ytterligere sikkerhetsforanstaltninger,
prosessanvisninger og feilsøking, henvises det til bruksanvisningen til den aktuelle
plasmaskjæreenheten.
ESAB's tilbehør for produktet finner du på side 17.
-5bg21n
© ESAB AB 2012
NO
S
Glimrende skjærekapasitet - Skjærer 38 mm; deler over 45 mm
S
Bruker arbeidsluft eller sylinderluft for overlegen allsidighet
S
Start av pilotbue - starter også gjennom maling
S
Velg mellom 7,6 m og 15,2 m lang ledning
3
TEKNISKE DATA
PT-38
Skjærer
38 mm; deler over 45 mm
Strømkapasitet
90 amp. ved 100 % intermittensfaktor
Nominell strømningsmengde
189 l/min ved 5,5 bar
Lengde på ledninger
7,6 m eller 15,2 m
Mål
Lengde totalt
Lengde på hode
208 mm
76 mm
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en timinuttersperiode som man kan sveise
eller skjære med en viss belastning. Intermittensfaktoren gjelder ved 40_C.
Brennere og brenneraggragater leveres uten gasspjeld, elektrode, dyse og
holde-/skjermhette. Se reservedelslisten for bestilling av komplette
reservedelspakker eller individuelle komponenter.
4
BRUK
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på
side 4. Les disse før utstyret tas i bruk.
4.1
Slik skjærer du med PT-38
Følg fremgangsmåtene nedenfor ved skjæring med brenneren PT-38.
1. Kontroller at strømbryteren til veggkontakten er slått på. Slå på strømmen til
skjærestrømkilden.
2. Still trykkregulatoren på 5,5 bar.
3. Powercut 1600: Hold brennerdysen cirka 3,2 mm - 6,4 mm over arbeidsstykket
og i cirka 5 - 15° vinkel. Da er det mindre sjanse for at det kommer sprut inn i
dysen. Ved bruk av PT 38s avstandsguide 90A blir avstanden mellom dysen og
arbeidsstykket cirka 6,4 mm.
Powercut 900: Hold brennerdysen cirka 3,2 mm - 4,8 mm over arbeidsstykket
og i cirka 5 - 15° vinkel. Da er det mindre sjanse for at det kommer sprut inn i
dysen. Ved bruk av PT 38s avstandsguide 60A blir avstanden mellom dysen og
arbeidsstykket cirka 3,2 mm.
4. Trykk inn bryteren på brenneren. Det skal nå strømme luft fra brennerdysen.
5. To sekunder etter at du har trykket på bryteren, skal pilotbuen starte. Hovedbuen
skal følge umiddelbart etterpå, slik at skjæringen kan starte. Ved bruk av
avtrekkerens låsemekanisme kan bryteren på brenneren slippes etter at
skjærebuen er etablert.
-6bg21n
© ESAB AB 2012
NO
6. Når skjæringen har startet, skal brenneren holdes i 5 - 15° vinkel forover. Denne
vinkelen er særlig nyttig når det gjelder å lage et gjennomgående snitt. Når
avstandsguiden ikke brukes, skal dysen holdes cirka, PC-1300/1600: 3,2 mm 6,4 mm, PC-900: 3,2 mm - 4,8 mm fra arbeidsstykket.
PC 900, PC 1600
PC 1600
PC 900
Riktig vinkel på brenneren
Avstand kontra strømutgang
ADVARSEL
Stråler fra lysbuen kan gi brannskader i øyne og hud, støy kan skade hørselen.
-Bruk sveisehjelm med skjermfilter nr. 6 eller 7.
-Bruk vernebriller, hørselsvern og verneklær.
Gjennomhullings- og skjæreteknikker med PT-38.
-7bg21n
© ESAB AB 2012
NO
4.2
Avstandsguide
A: Guide mot rett kant eller frihåndssnitt.
Brukes til å opprettholde konstant avstand. Monter avstandsguide (ekstrautstyr) ved
å ta av holde-/skjermhetten (B) og montere avstandsguiden (C).
Montering og bruk av avstandsguide
4.3
Slepeskjæring 40 A
Ved skjæring av tynne materialer, under 9 mm, monteres lavstrøms-gasspjeld,
elektrode, 40 A slepedyse og standard holde-/skjermhette. Still strømstyrken til 40 A
og begynn å skjære.
A: Gasspjeld (30-70 A)
C: 40 A slepedyse
B: Elektrode
D: Holde-/skjermhette.
-8bg21n
© ESAB AB 2012
NO
4.4
Fugebrenning med PT-38
Powercut 1600: Monter høystrøms-gasspjeld, elektrode, 90 A fugebrennerdyse og
90 A varmeskjold til fugebrenning. Driftsparametrer er 4,1 - 5,5 bar og 70 - 90 A.
Lufttrykk og strøm kan varieres innenfor disse områdene alt etter ønsket
metallfjerningsgrad og fugeprofil.
Powercut 900: Monter standard gasspjeld, elektrode, 60 A fugebrennerdyse og 60
A varmeskjold til fugebrenning. Driftsparametrer er 4,1 - 5,5 bar og 40 - 60 A.
Lufttrykk og strøm kan varieres innenfor disse områdene alt etter ønsket
metallfjerningsgrad og fugeprofil.
A: Gasspjeld 90 A- PC 1600
D: Varmeskjold til fugebrenning
90 A- PC 1600, 60 A- PC 900
B: Elektrode
E: Gasspjeld 60 A- PC 900
C: Fugebrennerdyse 90 A- PC 1600,
60 A- PC 900
4.5
Montering av forbruksdeler
Tester har vist at forbruksdeler ikke løsner hvis de er forsvarlig montert og brenneren
brukes på riktig måte innenfor angitte bruksforhold (særlig lysbuestrøm og
strømningsmengde av gass). Løse deler kan forårsake skade på brenneren og
overoppheting.
1. Stram elektroden og holde-/skjermhetten forsvarlig hver gang du bytter eller
kontrollerer forbruksdeler.
2. Kontroller om forbruksdelene er stramme før hver gang arbeidet påbegynnes,
selv om alt fungerte normalt sist gang arbeidet ble avsluttet.
Merk: Kontroller at elektroden/brennersetet og stempelet er rene og frie for støv eller
smuss. Rusk kan hindre ordentlig kontakt med tilstøtende flater.
Merk: Det er tilstrekkelig å stramme elektroden godt for hånd. Bruk av verktøy som
skrunøkkel eller tang er ikke nødvendig og anbefales ikke.
Merk: Løse deler kan forårsake skade på brenneren og overoppheting.
Lysbuesporing er tegn på løse deler. Sørg for å stramme holdehetten helt. Deler
som skades på grunn av gnistdannelse, forsårsaker større skader på brenneren og
må skiftes ut.
-9bg21n
© ESAB AB 2012
NO
A: Dyse
E: Stempel
B: Holde-/skjermhette
F: Elektrode/brennersete
C: Elektrode
G: Brenner
D: Gasspjeld (90 A)
H: Gasspjeld (30-70 A)
Du finner opplysninger om slitedeler på side 15.
4.6
Skjæredata
Du finner opplysninger om skjæredata under "tråddimensjoner" på side 11.
4.7
Bruk av strømkilde
Du finner opplysninger om bruk av strømkilden i bruksanvisningen til Powercut
900/Powercut 1600.
5
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
VIKTIG! Slå av strømkilden ved rengjøring av brenneren.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
6
BESTILLINGSNUMMER
Reparasjon og elektrisk arbeid skal utføres av ESAB-autorisert servicepersonale.
Bruk kun originale ESAB reservedeler og slitedeler.
PT-38 is designed and tested in accordance with the international and European stan­
dards EN 60974-7, . It is the obligation of the service unit which has carried out the
service or repair work to make sure that the product still conforms to the said stan­
dard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i denne
publikasjonen.
- 10 bg21n
© ESAB AB 2012
PT-38
Tråddimensjon
PT-38, Powercut 1600, Plasma system process data
Description
Ordering number
Electrode
0558 005 220
Nozzle
0558 007 682
Gas baffle
0558 004 870
Retaining/ shield cup
0558 008 094
40 Amperes, carbon steel
Material
thickness
mm
1.5
3.2
6.4
12.7
Stand-off
Initial height
mm
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
9.1
4.8
1.5
0.4
40 Amperes, aluminium
Material
thickness
mm
1.5
3.2
6.4
12.7
Stand-off
Initial height
mm
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
9.5
3.8
1.2
0.4
40 Amperes, stainless steel
Material
thickness
mm
1.5
3.2
6.4
12.7
Stand-off
Initial height
mm
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
8.9
3.3
0.6
0.2
- 11 bg21wi
© ESAB AB 2012
PT-38
PT-38, Powercut 900, Plasma system process data
Description
Ordering number
Electrode
0558 005 220
Nozzle
0558 008 417
Gas baffle
0558 005 217
Retaining/ shield cup
0558 008 094
60 Amperes, carbon steel
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
Stand-off
Initial height
mm
3.2
3.2
3.2
3.2
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
2.9
0.8
0.4
0.2
60 Amperes, aluminium
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
Stand-off
Initial height
mm
4.78
4.78
4.78
4.78
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
2.6
1.1
0.4
0.3
60 Amperes, stainless steel
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
Stand-off
Initial height
mm
4.78
4.78
4.78
4.78
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
2.0
0.6
0.3
0.1
- 12 bg21wi
© ESAB AB 2012
PT-38
PT-38, Powercut 1600, Plasma system process data
Description
Ordering number
Electrode
0558 005 220
Nozzle
0558 007 680
Gas baffle
0558 004 870
Retaining/ shield cup
0558 008 094
90 Amperes, carbon steel
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
38.1
Stand-off
Initial height
mm
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
Air
pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel
speed
m/min
4.0
1.5
0.7
0.4
0.2
90 Amperes, aluminium
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
38.1
Stand-off
Initial height
mm
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
Air
pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel
speed
m/min
4.7
1.9
1.3
0.6
0.3
90 Amperes, stainless steel
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
38.1
Stand-off
Initial height
mm
3.8
3.8
6.4
6.4
6.4
Air
pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel
speed
m/min
3.2
1.2
0.7
0.3
0.2
- 13 bg21wi
© ESAB AB 2012
PT-38
Bestillingsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0558 006 786 PT-38 torch
7.6m (25')
0558 006 787 PT-38 torch
15.2m (50')
0449 551 001 Instruction manual
0449 549 001 Instruction manual
Powercut™ 1300/1600 CE
Powercut™ 900 CE
0558 007 235 Power source for manual
plasma cutting incl torch
Powercut™ 1600 CE +
PT-38
400 V
0558 007 234 Power source for manual
plasma cutting
Powercut™ 1600 CE
400 V
0558 008 123 Power source for plasma
cutting
Powercut™ 900 CE
230 V
0558 008 124 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut™ 900 CE+
PT-38
230 V
0558 008 135 Power source for plasma
cutting
Powercut™ 900 CE
400 V
0558 008 136 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut™ 900 CE+
PT-38
400 V
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 14 bg21o
© ESAB AB 2012
PT-38
Slitedeler
Consumables breakdown PC1600
Consumables breakdown PC900
- 15 bg21we
© ESAB AB 2012
PT-38
Wear parts kits
0558 007 640 0558 008 419
90 Amp
60 Amp
PC 1600
PC 900
Ordering number
Denomination
3
3
0558 005 220
Electrode
1
1
0558 005 217
Gas baffle 30-70A
1
-
0558 004 870
Gas baffle 90/100A
-
3
0558 008 417
Nozzle 60 Amp
-
-
0558 005 219
Nozzle 70 Amp
4
-
0558 007 680
Nozzle 90 Amp
1
-
0558 007 682
Nozzle drag 40 Amp
1
1
0558 008 094
Retaining/ shield cup long
3
3
0558 101 101
O-ring .301ID .070W Nitrile
1
1
0558 004 443
Grease silicon dow DC-111 (1/4 oz)
1
1
0558 001 379
Fuse midget slo-blo 2A 600V
- 16 bg21we
© ESAB AB 2012
PT-38
Tilbehør
Gas flow measuring kit
0558 000 739
Valuable troubleshooting tool
allows measurement of the
actual air flow through the torch.
Torch guide kit
This complete kit, in a rugged
plastic carrying case, includes
attachments for circle and
straight line cutting on ferrous
and non-ferrous metals.
Deluxe, 44.5mm- 106cm radius
Basic, 44.5mm- 71cm radius
0558 003 258
0558 002 675
Extra bushing for guide kits
0558 003 257
Leather sheath protection
7.6 m
0558 002 921
Leather sheath protection
15 m
0558 002 922
Powercut 1600
Stand-off guide assembly 90
Amp
Use to maintain constant
stand-off distance.
0558 006 614
O-ring for blue body
0558 000 734
Gouging 90 Amp
-Gouging nozzle 90 Amp
-Gouging heat shield assembly
90 Amp
-*Note: Must use 90/100 Amp
gas baffle.
0558 007 681
0558 008 186
0558 004 870
- 17 bg21a
© ESAB AB 2012
PT-38
Wear parts kit PT-38, 90 Amp
0558 007 640
Powercut 1300
Wear parts kit PT-38, 70 Amp
0558 007 642
Powercut 900
Stand- off guide assembly
60 Amp
Use to maintain constant
stand-off distance.
0558 008 592
O-ring for blue body
0558 000 734
Gouging 60 Amp
-Gouging nozzle 60 Amp
-Gouging heat shield assembly
60 Amp
0558 008 588
0558 008 591
Wear parts kit PT-38, 60 Amp
0558 008 419
- 18 bg21a
© ESAB AB 2012
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising