ESAB | PT 38 | Instruction manual | ESAB PT 38 Användarmanual

ESAB PT 38 Användarmanual
SE
PT-38
Bruksanvisning
0463 334 001 SE 20120618
-2-
1
2
3
4
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4
5
6
6
Skärning med PT-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Brännarstöd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Släpskärning 40 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mejsling med PT-38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av slitdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skärdata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Drift och handhavande av strömkälla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
8
8
9
9
10
10
5 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TRÅDDIMENSION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
BESTÄLLNINGSNUMMER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SLITDELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
14
15
17
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
TOCs
-3-
SE
1
SÄKERHET
Användaren av en ESAB utrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som berör
personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som
ställs på denna typ av utrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till
de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i utrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med utrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning och skärning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom utrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av utrustningen får ej utföras under drift.
VARNING
Svetsning och plasmaskärning kan medföra personskada. Vidta lämpliga
försiktighetsåtgärder vid svetsning och skärning. Ta reda på vilka säkerhetsrutiner din
arbetsgivare tillämpar. Dessa säkerhetsrutiner ska vara baserade på tillverkarens
riskinformation.
-4bg21s
© ESAB AB 2012
SE
VARNING
Bågsvets och skärning kan vara skadlig för dig själv och andra var därför försiktig när du svetsar
och skär. Följ din arbetsgivares säkerhetsföreskrifter som skall vara baserade på tillverkarens
varningstext.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
S
Installera och jorda utrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera dig själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att din arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för din hälsa
S
Håll ansiktet borta från röken.
S
Ventilera och sug ut rök och gas från ditt och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplat­
sens närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL - Kontakta fackman
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och användning.
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
OBSERVERA!
Läs och förstå bruksanvisningen före installation och
användning.
OBSERVERA!
Denna produkt är endast avsedd för plasmaskärning.
ESAB kan tillhandahålla nödvändiga svetsskydd och övriga tillbehör.
2
INLEDNING
PT-38 är en manuell brännare med 90° huvud, avsedd för flera typer av
plasmaskärsystem med ren, torr luft som plasmagas. Brännarledningen till PT-38
finns i längd 7,6 m respektive 15,2 m. PT-38-brännaren är godkänd för upp till 90 A
vid intermittensfaktor 100 %.
I den här handboken har vi sammanställt all information du behöver för att montera,
använda och reparera plasmabågskärbrännare PT-38. Ytterligare information om
säkerhetsåtgärder, processinställningar och drift samt felsökning finns i handboken
för den aktuella enheten i plasmaskärsystemet.
ESABs tillbehör för produkten hittar du på sidan 17.
-5bg21s
© ESAB AB 2012
SE
S
Utomordentlig skärkapacitet – skär 38 mm, kapar 45 mm.
S
Verkstadsluft eller flaskluft används som plasmagas, vilket ger överlägsen
mångsidighet.
S
Pilotbågstart – tänder även genom färgskikt.
S
Brännarledning i längd 7,6 m eller 15,2 m.
3
TEKNISKA DATA
PT-38
Skärkapacitet
38 mm, kapar 45 mm
Maximiström
90 A vid intermittensfaktor 100 %
Nominellt gasflöde
189 l/min vid 5,5 bar
Brännarledningslängd
7,6 m eller 15,2 m
Dimension
Total längd
Huvudets längd
208 mm
76 mm
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa eller skära
med en viss belastning. Intermittensfaktorn gäller vid 40_C omgivningstemperatur.
Brännare och brännarkropp levereras utan gaskåpa, elektrod, munstycke och
hållarkåpa. Reservdelar kan beställas som kompletta satser eller styckvis, se
reservdelsförteckningen.
4
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
4.1
Skärning med PT-38
Följ anvisningarna nedan för att skära med PT-38.
1. Kontrollera att strömbrytaren vid vägguttaget är tillslagen. Slå till strömförsörj­
ningen till skärströmkällan.
2. Ställ in tryckregulatorn till 5,5 bar.
3. Powercut 1600: Håll brännarmunstycket ungefär 3,2–6,4 mm ovanför
arbetsstycket, vinklad ungefär 5–15° relativt arbetsstycket. Denna position
minimerar risken att smält- och slaggdroppar ska stänka in i munstycket. Om 90
A-brännarstödet till PT 38 används, blir avståndet mellan munstycket och
arbetsstycket ungefär 6,4 mm.
Powercut 900: Håll brännarmunstycket ungefär 3,2–4,8 mm ovanför
arbetsstycket, vinklad ungefär 5–15° relativt arbetsstycket. Denna position
minimerar risken att smält- och slaggdroppar ska stänka in i munstycket. Om 60
A-brännarstödet till PT 38 används, blir avståndet mellan munstycket och
arbetsstycket ungefär 3,2 mm.
4. Tryck in brännarknappen. Luft ska strömma ut ur brännarmunstycket.
-6bg21s
© ESAB AB 2012
SE
5. Två sekunder efter att brännarknappen tryckts in ska pilotbågen tända.
Huvudbågen ska tända omedelbart efter pilotbågen, varefter skärningen kan
påbörjas. Om avtryckarlås används, kan du släppa brännarknappen när
skärbågen tänt.
6. Under skärning ska brännaren hållas vinklad 5–15° framåt. Denna framåtvinkling
är särskilt fördelaktig vid snitt som medför att någon del av arbetsstycket skärs
loss och faller. Om brännarstödet inte används, ska PC-1300/1600-brännare
hållas med munstycket 3,2–6,4 mm från arbetsstycket, PC-900-brännare ska
hållas med munstycket 3,2–4,8 mm från arbetsstycket.
PC 900, PC 1600
PC 1600
PC 900
Korrekt brännarvinkel
Brännaravstånd i relation till uteffekt
VARNING
Ljusbågar kan ge brännskador i ögon och på hud. Buller kan orsaka hörselskador.
-Använd svetshjälm med glas av filtergrad 6 eller 7.
-Använd skyddsglasögon, hörselskydd och skyddskläder.
Håltagnings- och skärteknik med PT-38.
-7bg21s
© ESAB AB 2012
SE
4.2
Brännarstöd
A: Styr mot en rak kant eller gör ett frihandssnitt.
Brännarstödet är ett tillval och används för hålla konstant avstånd mellan brännare
och arbetsstycke. Montera brännarstödet genom att ta bort hållarkåpan (B) och i
stället montera brännarstödet (C).
Montering och användning av brännarstöd
4.3
Släpskärning 40 A
För skärning i gods tunnare än 9 mm, sätt i lågströmsgaskåpa, elektrod, 40 A
släpmunstycke samt standardhållarkåpa. Ställ in strömmen till 40 A och börja skära.
A: Gaskåpa (30–70 A)
C: Släpmunstycke 40 A
B: Elektrod
D: Hållarkåpa
-8bg21s
© ESAB AB 2012
SE
4.4
Mejsling med PT-38
Powercut 1600: Sätt i högströmsgaskåpa, elektrod, 90 A mejslingsmunstycke och
90 A värmesköldsats för mejsling. Driftparametrarna är 4,1–5,5 bar och 70 –90 A.
Lufttryck och ström kan justeras inom dess gränser för att ge önskad
metallavverkning och rätt snittform.
Powercut 900: Sätt i högströmsgaskåpa, elektrod, 60 A mejslingsmunstycke och 60
A värmesköldsats för mejsling. Driftparametrarna är 4,1–5,5 bar och 40–60 A.
Lufttryck och ström kan justeras inom dess gränser för att ge önskad
metallavverkning och rätt snittform.
A: Gaskåpa 90 A, PC 1600
D: Värmesköldsats för mejsling
90 A PC 1600, 60 A PC 900
B: Elektrod
E: Gaskåpa 60 A, PC 900
C: Mejslingsmunstycke 90 A PC 1600,
60 A PC 900
4.5
Montering av slitdelar
Tester har visat att korrekt monterade slitdelar inte lossnar när brännaren används
korrekt och inom sina märkdata (viktigast är ström och gasflöde). Lösa delar kan
orsaka skador på och överhettning av brännaren.
1. Dra åt elektroden och hållarkåpan ordentligt varje gång du byter slitdelar eller
inspekterar brännaren.
2. Kontrollera för varje arbetspass att slitdelarna sitter fast, även om de satt fast när
föregående arbetspass avslutades.
Obs! Se till att sätet för elektrod/brännarkropp samt kolven är rena och fria från
damm och föroreningar. Föroreningar kan förhindra god kontakt mellan motgående
ytor.
Obs! Elektroden behöver bara dras för hand, men hårt. Inga verktyg, till exempel
skruvnyckel eller tång, behövs eller bör användas.
Obs! Lösa delar kan orsaka skador på och överhettning av brännaren. Bågvandring
är ett tecken på lösa delar. Kontrollera att hållarkåpan är ordentligt åtdragen. Delar
som skadats av bågöverslag kommer att ge följdskador på brännaren och måste
bytas ut.
-9bg21s
© ESAB AB 2012
SE
A: Munstycke
E: Kolv
B: Hållarkåpa
F: Säte för elektrod/brännarkropp
C: Elektrod
G: Brännarkropp
D: Gaskåpa (90 A)
H: Gaskåpa (30–70 A)
Information om slitdelar se sid. 15.
4.6
Skärdata
Information om skärdata, se avsnittet om trådmått på sid. 11.
4.7
Drift och handhavande av strömkälla
För information om drift och handhavande av strömkällan, se handboken för
strömkälla Powercut 900 respektive Powercut 1600.
5
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
VIKTIGT! Slå från strömkällan innan du rengör brännaren.
OBSERVERA!
Samtliga garantiåtaganden från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i produkten för att åtgärda eventuella fel.
6
BESTÄLLNINGSNUMMER
Reparations- och elektriska arbeten ska utföras av ESAB auktoriserad
servicepersonal. Använd endast ESAB original reservdelar och slitdelar.
PT-38 is designed and tested in accordance with the international and European stan­
dards EN 60974-7, . It is the obligation of the service unit which has carried out the
service or repair work to make sure that the product still conforms to the said stan­
dard.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan i denna
publikation.
- 10 bg21s
© ESAB AB 2012
PT-38
Tråddimension
PT-38, Powercut 1600, Plasma system process data
Description
Ordering number
Electrode
0558 005 220
Nozzle
0558 007 682
Gas baffle
0558 004 870
Retaining/ shield cup
0558 008 094
40 Amperes, carbon steel
Material
thickness
mm
1.5
3.2
6.4
12.7
Stand-off
Initial height
mm
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
9.1
4.8
1.5
0.4
40 Amperes, aluminium
Material
thickness
mm
1.5
3.2
6.4
12.7
Stand-off
Initial height
mm
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
9.5
3.8
1.2
0.4
40 Amperes, stainless steel
Material
thickness
mm
1.5
3.2
6.4
12.7
Stand-off
Initial height
mm
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
1.5- 3.2
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
8.9
3.3
0.6
0.2
- 11 bg21wi
© ESAB AB 2012
PT-38
PT-38, Powercut 900, Plasma system process data
Description
Ordering number
Electrode
0558 005 220
Nozzle
0558 008 417
Gas baffle
0558 005 217
Retaining/ shield cup
0558 008 094
60 Amperes, carbon steel
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
Stand-off
Initial height
mm
3.2
3.2
3.2
3.2
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
2.9
0.8
0.4
0.2
60 Amperes, aluminium
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
Stand-off
Initial height
mm
4.78
4.78
4.78
4.78
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
2.6
1.1
0.4
0.3
60 Amperes, stainless steel
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
Stand-off
Initial height
mm
4.78
4.78
4.78
4.78
Air pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel speed
m/min
2.0
0.6
0.3
0.1
- 12 bg21wi
© ESAB AB 2012
PT-38
PT-38, Powercut 1600, Plasma system process data
Description
Ordering number
Electrode
0558 005 220
Nozzle
0558 007 680
Gas baffle
0558 004 870
Retaining/ shield cup
0558 008 094
90 Amperes, carbon steel
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
38.1
Stand-off
Initial height
mm
3.8
3.8
3.8
3.8
3.8
Air
pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel
speed
m/min
4.0
1.5
0.7
0.4
0.2
90 Amperes, aluminium
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
38.1
Stand-off
Initial height
mm
6.4
6.4
6.4
6.4
6.4
Air
pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel
speed
m/min
4.7
1.9
1.3
0.6
0.3
90 Amperes, stainless steel
Material
thickness
mm
6.4
12.7
19.1
25.4
38.1
Stand-off
Initial height
mm
3.8
3.8
6.4
6.4
6.4
Air
pressure
Bar
5.5
5.5
5.5
5.5
5.5
Travel
speed
m/min
3.2
1.2
0.7
0.3
0.2
- 13 bg21wi
© ESAB AB 2012
PT-38
Beställningsnummer
Ordering no.
Denomination
Type
Notes
0558 006 786 PT-38 torch
7.6m (25')
0558 006 787 PT-38 torch
15.2m (50')
0449 551 001 Instruction manual
0449 549 001 Instruction manual
Powercut™ 1300/1600 CE
Powercut™ 900 CE
0558 007 235 Power source for manual
plasma cutting incl torch
Powercut™ 1600 CE +
PT-38
400 V
0558 007 234 Power source for manual
plasma cutting
Powercut™ 1600 CE
400 V
0558 008 123 Power source for plasma
cutting
Powercut™ 900 CE
230 V
0558 008 124 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut™ 900 CE+
PT-38
230 V
0558 008 135 Power source for plasma
cutting
Powercut™ 900 CE
400 V
0558 008 136 Power source for plasma
cutting and torch
Powercut™ 900 CE+
PT-38
400 V
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 14 bg21o
© ESAB AB 2012
PT-38
Slitdelar
Consumables breakdown PC1600
Consumables breakdown PC900
- 15 bg21we
© ESAB AB 2012
PT-38
Wear parts kits
0558 007 640 0558 008 419
90 Amp
60 Amp
PC 1600
PC 900
Ordering number
Denomination
3
3
0558 005 220
Electrode
1
1
0558 005 217
Gas baffle 30-70A
1
-
0558 004 870
Gas baffle 90/100A
-
3
0558 008 417
Nozzle 60 Amp
-
-
0558 005 219
Nozzle 70 Amp
4
-
0558 007 680
Nozzle 90 Amp
1
-
0558 007 682
Nozzle drag 40 Amp
1
1
0558 008 094
Retaining/ shield cup long
3
3
0558 101 101
O-ring .301ID .070W Nitrile
1
1
0558 004 443
Grease silicon dow DC-111 (1/4 oz)
1
1
0558 001 379
Fuse midget slo-blo 2A 600V
- 16 bg21we
© ESAB AB 2012
PT-38
Tillbehör
Gas flow measuring kit
0558 000 739
Valuable troubleshooting tool
allows measurement of the
actual air flow through the torch.
Torch guide kit
This complete kit, in a rugged
plastic carrying case, includes
attachments for circle and
straight line cutting on ferrous
and non-ferrous metals.
Deluxe, 44.5mm- 106cm radius
Basic, 44.5mm- 71cm radius
0558 003 258
0558 002 675
Extra bushing for guide kits
0558 003 257
Leather sheath protection
7.6 m
0558 002 921
Leather sheath protection
15 m
0558 002 922
Powercut 1600
Stand-off guide assembly 90
Amp
Use to maintain constant
stand-off distance.
0558 006 614
O-ring for blue body
0558 000 734
Gouging 90 Amp
-Gouging nozzle 90 Amp
-Gouging heat shield assembly
90 Amp
-*Note: Must use 90/100 Amp
gas baffle.
0558 007 681
0558 008 186
0558 004 870
- 17 bg21a
© ESAB AB 2012
PT-38
Wear parts kit PT-38, 90 Amp
0558 007 640
Powercut 1300
Wear parts kit PT-38, 70 Amp
0558 007 642
Powercut 900
Stand- off guide assembly
60 Amp
Use to maintain constant
stand-off distance.
0558 008 592
O-ring for blue body
0558 000 734
Gouging 60 Amp
-Gouging nozzle 60 Amp
-Gouging heat shield assembly
60 Amp
0558 008 588
0558 008 591
Wear parts kit PT-38, 60 Amp
0558 008 419
- 18 bg21a
© ESAB AB 2012
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 19 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising