ESAB | Aristo 1000 AC/DC SAW | Instruction manual | ESAB Aristo 1000 AC/DC SAW Používateľská príručka

ESAB Aristo 1000 AC/DC SAW Používateľská príručka
SK
Aristo 1000
AC/DC SAW
Navod na pouitie
0462 985 001 SK 20120605
Valid for serial no. 145-xxx-xxxx, 221-xxx-xxxx
-2-
1
2
3
4
BEZPEČNOSŤ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INŠTALÁCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4
6
6
7
Pokyny na zdvíhanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Príklad zváracieho zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vedenie kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sieťové napájanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
9
10
11
5 PREVÁDZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
5.1
5.2
5.3
5.4
Pripojenie a ovládacie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pripojenie zváracieho a spätného kábla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ochrana proti prehrievaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
13
13
6 ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6.1
Zdroj zváracieho prúdu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7 VYHĽADÁVANIE PORÚCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DIAGRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MONTÁŽNE POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
22
23
NÁVOD NA PRIPOJENIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OBJEDNÁVACIE ČÍSLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ZOZNAM NÁHRADNÝCH DIELOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRÍSLUŠENSTVO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
26
27
Výrobca si vyhradzuje právo na uskutočnenie zmien bez upovedomenia.
TOCk
-3-
SK
1
BEZPEČNOSŤ
Používatelia zváracích zariadení ESAB majú konečnú zodpovednosť za dodržiavanie platných
bezpečnostných opatrení zo strany všetkých osôb, ktoré so zariadením pracujú alebo sa
nachádzajú v jeho blízkosti. Bezpečnostné opatrenia musia spĺňať požiadavky zodpovedajúce
tomuto typu zváracieho zariadenia. Odporúčame dodržiavať okrem predpisov a noriem platných pre
dané pracovisko aj ďalej uvedené odporúčania.
Všetky práce môžu vykonávať iba zaškolení pracovníci, dôkladne oboznámení s prevádzkou
zváracieho zariadenia. Nesprávna obsluha zariadenia môže viesť ku vzniku nebezpečných situácií,
následkom ktorých môže dôjsť k úrazu obsluhy alebo k poškodeniu zariadenia.
1.
Každý, kto používa zváracie zariadenie, musí byť oboznámený:
S
s jeho prevádzkou
S
umiestnením núdzových vypínačov
S
princípom jeho činnosti
S
platnými bezpečnostnými opatreniami
S
zváraním
2.
Obsluha musí zabezpečiť:
S
aby sa pri uvádzaní do činnosti v pracovnej zóne zariadenia nenachádzala žiadna
nepovolaná osoba.
S
aby sa pri zapálení oblúka každý chránil
3.
Pracovisko musí byť:
S
vhodné na daný účel
S
bez prievanov
4.
Osobné bezpečnostné pomôcky
S
Vždy používajte odporúčané osobné bezpečnostné pomôcky, ako sú ochranné okuliare,
nehorľavý odev, ochranné rukavice.
S
Nenoste voľné doplnky odevu, ako sú šály, náramky, prstene, atď., ktoré sa môžu zachytiť
alebo spôsobiť popáleniny.
5.
Základné bezpečnostné opatrenia
S
Dbajte na bezpečné pripojenie spätného kábla.
S
Práce na vysokonapäťových zariadeniach môže vykonávať iba kvalifikovaný elektrikár.
S
Vhodný hasiaci prístroj musí byť jasne označený a musí byť poruke.
VAROVANIE!
Nepoužívajte napájací zdroj na rozmrazovanie zamrznutých potrubí.
-4bb01dk
© ESAB AB 2012
SK
VAROVANIE!
Oblúkové zváranie a rezanie môže spôsobiť úraz vám i iným osobám. Pri zváraní a rezaní
dodržiavajte bezpečnostné opatrenia. Vyžiadajte si od svojho zamestnávateľa pravidlá bezpečnosti
pri práci založené na údajoch výrobcu o konkrétnych rizikách.
ÚDER ELEKTRICKÉHO PRÚDU - Dokáže zabíjať
S
Nainštalujte a uzemnite jednotku v súlade s platnými normami.
S
Nedotýkajte sa vodivých elektrických častí ani elektród nechránenou kožou, vlhkými rukavicami ani
vlhkým odevom.
S
Dbajte, aby ste boli izolovaný od uzemnenia aj od zváraného obrobku.
S
Dbajte na zaujatie bezpečnej pracovnej polohy.
DYM A PLYNY - Môžu byť zdraviu nebezpečné
S
Nevystavujte tvár i hlavu pôsobeniu dymu.
S
Dym a plyny odvádzajte z dýchacieho pásma a z pracovného priestoru vetraním, odsávaním od
oblúka alebo použitím oboch týchto možností.
ŽIARENIE OBLÚKA - Môže spôsobiť poškodenie zraku a popáleniny.
S
Chráňte si oči i telo. Používajte správny zvárací štít a filtračné sklo a noste ochranné odevy.
S
Okoloidúcich chráňte vhodnými štítmi alebo závesmi.
NEBEZPEČENSTVO POŽIARU
S
Iskry (odstrekujúci kov) môžu spôsobiť požiar. Preto vždy dbajte, aby sa v blízkosti nenachádzali
žiadne horťavé materiály.
HLUK - Nadmerný hluk môže poškodiť sluch
S
Chráňte si uši. Noste chrániče uší alebo iné prostriedky na ochranu sluchu.
S
Okoloidúcich upozornite na hroziace riziko.
CHYBNÁ FUNKCIA - V prípade chybnej funkcie sa obráťte o pomoc na odborníka.
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
CHRÁŇTE SEBA A INÝCH!
UPOZORNENIE!
Pred inštalovaním alebo uvádzaním do činnosti
si prečítajte návod na obsluhu a presvedčite sa,
že ste mu porozumeli.
UPOZORNENIE!
Tento výrobok je určený výhradne na oblúkové zváranie.
UPOZORNENIE!
Zariadenie Class A nie je určené na použitie na obytných územiach, kde
sa elektrická energia dodáva verejnou nízkonapäťovou rozvodnou
sieťou. V týchto miestach sú možné potenciálne problémy so
zabezpečením elektromagnetickej kompatibility zariadení Class A, s
ohľadom na rušenie šírené po vodičoch i vyžarované rušenie.
Spoločnosť ESAB je schopná dodať všetky potrebné zváracie ochranné
prostriedky a príslušenstvo.
-5bb01dk
© ESAB AB 2012
SK
Elektronické zariadenia likvidujte prostredníctvom recyklačných stredísk!
V súlade s európskou smernicou 2002/96/ES o odpade z elektrických a
elektronických zariadení a v súlade s jej vykonávacími predpismi podľa
vnútroštátneho zákonodarstva musí byť elektrické alebo elektronické zariadenie po
skončení životnosti zlikvidované prostredníctvom recyklačných stredísk.
Ako osoba zodpovedná za zariadenie ste zodpovedný za získanie informácií o
schválených zberniach tohto odpadu.
Bližšie informácie vám na požiadanie poskytne najbližší predajca ESAB.
2
ÚVOD
Aristo 1000 je zvárací zdroj určený na vysoko produktívne zváranie jednosmerným
prúdom (DC) alebo striedavým prúdom (AC) pod tavidlom. Tento zvárací zdroj má
množstvo možností nastavenia pre každého, kto by chcel optimalizovať zvárací
postup.
Zvárací zdroj sa používa spoločne s riadiacou jednotkou PEK a jeho
prostredníctvom sa regulujú parametre zvárania.
Napájací zdroj je súčasťou systému A2 ESAB / A6, čo znamená, že väčšina
komponentov tohto systému sa môže použiť s Aristo 1000.
Komponenty, ako sú:
S
Zváracie traktory
S
Stĺpik a výložník
S
Zváracie hlavy
S
Polohovacie zariadenie
S
Zariadenie na sledovanie spoja
S
Systémy na manipuláciu s tavivom.
Príslušenstvo výrobku značky ESAB nájdete na strane 27.
3
TECHNICKÉ ÚDAJE
Aristo 1000
Sieťové napätie
380 - 575 V, $10%, 3∼ 50/60 Hz
Sieťové napájanie
Ssc min 6.7 MVA
Primárny prúd
Imax 86 A
Rozsah nastavenia
14 - 50 V / 0 - 1000 A
Dovolené zaťaženie
100 % zaťažovací cyklus
1 000 A / 44 V
Účinník pri maximálnom prúde
0,93
Účinnosť pri maximálnom prúde
85 %
Napätie na svorkách s VRD U0 max
121Vjs.
Účinník pri maximálnom prúde
58,1 kVA
Účinník pri maximálnom prúde
52,0 kW
-6bb01dk
© ESAB AB 2012
SK
Aristo 1000
Príkon naprázdno
200 W
Prevádzková teplota
-10 až +40° C
Prepravná teplota
-20 až +55° C
Rozmery d x š x v
865 x 610 x 1320 mm
Hmotnosť
330 kg
Trieda izolácie
H
Stupeň krytia
IP 23S
Trieda použitia
Prevádzkové zaťaženie
Pod prevádzkovým zaťažením sa rozumie percentuálny podiel času z desaťminútového intervalu,
počas ktorého možno zvárať alebo rezať s určitým zaťažením bez preťaženia zariadenia.
Zaťažovací cyklus platí pre dobu 40° C.
Krytie
Kód IP indikuje stupeň krytia, tzn. stupeň ochrany proti preniknutiu pevných predmetov a vody.
Zariadenie označené ako IP 23S je skonštruované na použitie vo vnútornom a vonkajšom
pracovnom prostredí, nesmie však byť prevádzkované v podmienkach atmosférických zrážok.
Trieda použitia
Symbol
ukazuje, že napájací zdroj je navrhnutý na použitie v priestoroch so zvýšeným ne­
bezpečenstvom úrazu elektrickým prúdom.
Napájací zdroj, Ssc min.
Minimálny skratový výkon siete v súlade s normou IEC 61000-3-12
4
INŠTALÁCIA
Inštaláciu musí vykonať odborník.
Zvárací zdroj musí kalibrovať odborník.
VAROVANIE!
Inštalácia sa musí vykonávať do symetrického trojfázového systému vzhľadom na
bezpečnostné uzemnenie.
Určený na pevnú inštaláciu.
Poznámka!
Požiadavky na napájacie napätie
Silnoprúdové zariadenie môže mať s ohľadom na prúd odoberaný z elektrickej siete vplyv na
kvalitu elektriny v rozvodnej sieti. Z tohto dôvodu sa na určité druhy zariadení môžu vzťahovať
pripojovacie obmedzenia alebo požiadavky na maximálnu dovolenú sieťovú impedanciu, prípadne
požiadavky na minimálnu napájaciu kapacitu v mieste pripojenia do verejnej siete určitých druhov
zariadení (pozri technické údaje). V tomto prípade inštalatér alebo používateľ zariadenia
zodpovedá za zaručenie toho, v prípade potreby po dohode s prevádzkovateľom rozvodnej siete,
či zariadenie môže byť pripojené.
Poznámka!
Zvárací zdroj môže byť pripojený na napájanie z generátora. Bližšie informácie vám na požiadanie
poskytnú autorizovaní servisní pracovníci spoločnosti ESAB.
-7bb01dk
© ESAB AB 2012
SK
4.1
Pokyny na zdvíhanie
4.2
Poloha
VAROVANIE!
Upevnite zariadenie - predovšetkým na
nerovnom alebo šikmom podklade
Zvárací zdroj umiestnite tak, aby vstupné a
výstupné otvory na chladiaci vzduch neboli
upchané, pričom po celom obvode musí byť
ponechané voľné miesto najmenej 250 mm.
Rozmery pri inštalácii zváracieho zdroja na
podlahu sú uvedené na šablóne otvorov na
strane 23.
-8bb01dk
© ESAB AB 2012
SK
4.3
Príklad zváracieho zariadenia
1
Zváracia hlava
5
Spätný kábel
9
Merací kábel, rýchlosť
2
Riadiaca jednotka
6
Merací kábel, obrobok
10
Kábel motora
3
Kábel regulácie
7
Zvarenec
11
Merací kábel, zváracie
napätie
4
Zdroj zváracieho prúdu
8
Zvárací kábel
-9bb01dk
© ESAB AB 2012
SK
4.4
3
Vedenie kábla
Kábel regulácie
5
Spätný kábel
6
Merací kábel,
obrobok
8
Zvárací kábel
Ďalšie informácie o vedení kábla sa uvádzajú na strane 17 a nasledujúcich.
- 10 bb01dk
© ESAB AB 2012
SK
4.5
Sieťové napájanie
VAROVANIE
Zvárací zdroj je po dodaní nastavený na 400 V. Pri inom sieťovom napätí zdroj
pripojte k svorkovnici podľa pokynov na pripojenie na strane 24.
Zatiahnite skrutky A momentom 10 Nm. Skontrolujte, či je plastový ochranný prvok B
stále voľný.
Skontrolujte, či je zvárací zdroj pripojený k správnemu
sieťovému napájaciemu napätiu a či je chránený poistkou so
správnou menovitou hodnotou. Musí sa použiť ochranný
zemniaci vodič v súlade s požiadavkami predpisov.
Typový štítok s údajmi o napájacej prípojke
Odporúčané parametre poistiek
Aristo 1000
50/60 Hz pri jednosmernom zváraní
Sieťové napätie
Prúd fázy I1eff
Poistka proti prúdovým špičkám
380V
86A
100A
400V
82A
100A
415V
79A
80A
440V
74A
80A
460V
71A
80A
500V
66A
80A
550V
59A
63A
575V
57A
63A
Poznámka! Menovité hodnoty poistiek uvedené vyššie zodpovedajú švédskym predpisom. Zvárací
zdroj používajte v súlade s platnými vnútroštátnymi predpismi.
- 11 bb01dk
© ESAB AB 2012
SK
5
PREVÁDZKA
Základné bezpečnostné predpisy týkajúce sa zaobchádzania so zariadením
nájdete na strane 4. Pred používaním zariadenia si ich dôkladne
prečítajte!
5.1
Pripojenie a ovládacie zariadenia
1
Gombík ovládania nastavenia*
7
Prípojka čierna pre merací kábel, zvarenec
2
Kontrolka indikácie poruchy oranžová
8
Poistka
3
Tlačidlo biele ZAP
9
Prípojka červená pre merací kábel, zváracia
hlava
4
Tlačidlo čierne VYP
10
Prípojka pre spätný kábel
5
Prípojka ovládacej jednotky PEK
11
Prípojka pre kábel zváracieho prúdu k
zváracej hlave
6
Prípojka pre servisný nástroj
12
Prípojka pre sieťový kábel
13
Drážkovník na signálové káble
*) Gombík má tri polohy:
S
S
S
Polohu 1, ZAP / VYP sieťového napájania ovláda jednotka diaľkového ovládania
Poloha 2, ZAP / VYP blokovaný
Poloha 3, ZAP / VYP ovládaný tlačidlom 3 a 4
- 12 bb01dk
© ESAB AB 2012
SK
5.2
Pripojenie zváracieho a spätného kábla
Dbajte na správne pripojenie zváracieho a spätného kábla podľa ilustrácie.
5.3
Legenda
Zvárací zdroj ZAP
Zvárací zdroj VYP
Diaľkovo ovládané
spúšťanie
Miestne ovládanie zo
zváracieho zdroja
Indikácia poruchy
5.4
Ochrana proti prehrievaniu
Zvárací zdroj má ochranu proti prehrievaniu, ktorá sa aktivuje pri veľkom zvýšení
teploty. Ak sa tak stane, zvárací prúd sa preruší a rozsvieti sa žltá kontrolka. Na
paneli nastavení ovládacej jednotky (PEK) sa zobrazí chybový kód.
Aktivovanie ochrany proti prehriatiu sa automaticky zruší a zvárací postup môže byť
znova spustený, keď teplota klesne.
- 13 bb01dk
© ESAB AB 2012
SK
6
ÚDRŽBA
Pravidelná údržba je dôležitá pre bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.
Bezpečnostné panely môžu pri vykonávaní servisu, údržby alebo opravy zváracieho
zariadenia demontovať iba osoby s primeranou elektrotechnickou kvalifikáciou
(autorizovaní pracovníci).
UPOZORNENIE!
Všetky záručné záväzky dodávateľa strácajú platnosť, ak sa zákazník pokúsi svojpomocne
uskutočniť akékoľvek práce na zariadení počas záručnej doby v snahe odstrániť akékoľvek
prípadné poruchy.
6.1
Zdroj zváracieho prúdu
Pravidelne kontrolujte, či zvárací zdroj nie je upchaný nečistotami.
Interval čistenia a používané metódy závisia od:
S
zváracieho postupu
S
času prevádzky
S
umiestnenia
S okolitého prostredia
Zvárací zdroj sa musí pravidelne čistiť prefúkaním suchým stlačeným vzduchom so
zníženým tlakom, pozri na strane 21. V znečistenom prostredí sa to musí robiť
častejšie.
Upchané alebo zablokované prívody a vývody vzduchu by inak spôsobovali
prehrievanie. Objednávacie číslo prachového filtra sa uvádza na strane 26.
- 14 bb01dk
© ESAB AB 2012
SK
Výmena a čistenie prachového filtra
1. Uvoľnite prachový filter podľa obrázka.
2. Vyčistite filter stlačeným vzduchom (so zníženým tlakom).
3. Znova nasaďte filter.
Dbajte, aby sa k mriežke priložil filter s najjemnejšími otvormi.
Výmena a čistenie prachového filtra
1. Uvoľnite prachový filter podľa obrázka.
2. Filter vyčistite mydlom a vodou.
3. Znova nasaďte filter.
- 15 bb01dk
© ESAB AB 2012
SK
7
VYHĽADÁVANIE PORÚCH
Predtým, ako zavoláte technika autorizovaného servisu, skúste ešte vykonať
nasledujúce odporúčané kontroly a prehliadky.
Druh poruchy
Nápravné opatrenie
Nehorí oblúk.
S
S
S
S
Skontrolujte, či je sieťové napätie zapnuté.
Skontrolujte, či je správne pripojený zvárací a spätný kábel.
Skontrolujte, či je nastavená správna hodnota prúdu.
Skontrolujte poistky obvodu sieťového napájania.
Zvárací prúd sa preruší počas
zvárania.
S
Skontrolujte, či sa aktivovali tepelné ochrany/poistky (na
ovládacom paneli sa zobrazuje kód poruchy).
Skontrolujte poistky obvodu sieťového napájania.
S
Ochrana proti tepelnému
preťaženiu sa aktivuje príliš
často.
S
S
S
S
Neuspokojivý zvárací výkon.
S
S
S
8
Skontrolujte, či nie je upchaný prachový filter.
Presvedčite sa, či neboli prekročené menovité údaje pre
zvárací zdroj (t.j. či jednotka nie je preťažená).
Skontrolujte, či zvárací zdroj nie je upchaný nečistotami.
Skontrolujte okolitú teplotu.
Skontrolujte, či sa privádza zvárací prúd a či sú správne
pripojené spätné káble.
Skontrolujte, či je nastavená správna hodnota prúdu.
Skontrolujte, či sa používa správny prídavný materiál (drôt
alebo prášok).
OBJEDNÁVANIE NÁHRADNÝCH DIELOV
Opravy a práce na elektrickom zariadení musí vykonávať autorizovaný pracovník
servisu ESAB. Používajte iba originálne náhradné diely a diely podliehajúce
rýchlemu opotrebeniu značky ESAB.
Aristo 1000 bol navrhnutý a odskúšaný podľa medzinárodných a európskych noriem
IEC-/EN 60974-1 a normy IEC-/EN 60974-10 . Povinnosťou servisnej jednotky, ktorá
vykonala servisné práce alebo opravy, je presvedčiť sa, že výrobok aj naďalej zodpo­
vedá vyššie uvedenej norme.
Náhradné diely možno objednať prostredníctvom najbližšieho zástupcu spoločnosti
ESAB, pozri poslednú stranu tejto publikácie.
- 16 bb01dk
© ESAB AB 2012
- 17 bb01cable
© ESAB AB 2012
- 18 bb01cable
© ESAB AB 2012
- 19 bb01cable
© ESAB AB 2012
- 20 bb01cable
© ESAB AB 2012
- 21 bb01clean
© ESAB AB 2012
Diagram
- 22 bb01e
© ESAB AB 2012
Montážne pokyny
- 23 bb01as
© ESAB AB 2012
Návod na pripojenie
- 24 bb01c
© ESAB AB 2012
Aristo 1000 AC/DC SAW
Objednávacie číslo
Ordering no.
Denomination
Type
0462 100 880 Welding power source
Aristoâ 1000 AC/DC SAW
0740 800 205 Service manual
Aristoâ 1000 AC/DC SAW
0459 839 050 Spare parts list
Aristoâ 1000 AC/DC SAW
0740 801 030 Installation manual
For tandem and parallel connection of
Aristo 1000 AC/DC SAW
Technical documentation is available on the Internet at www.esab.com
- 25 bb01o
© ESAB AB 2012
Aristo 1000 AC/DC SAW
Zoznam náhradných dielov
Qty
Ordering no.
3
0458 398 003
Filter
1
0441 828 003
Airfilter
bb01s
Denomination
- 26 -
© ESAB AB 2012
Aristo 1000 AC/DC SAW
Príslušenstvo
Control unit PEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0460 504 880
Joint tracking unit GMH . . . . . . . . . . . .
0460 503 881
Control unit for motorised slides PAV 0460 502 881
bb01a
Welding automat A6 Mastertrac . . . . .
0461 235 880
Welding head A6 SF F1 SAW . . . . . . . .
0449 270 900
- 27 -
© ESAB AB 2012
Aristo 1000 AC/DC SAW
Flux recovery unit . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0148 140 880
For more information regarding components for the A2 / A6 system see separate
brochures.
bb01a
- 28 -
© ESAB AB 2012
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 29 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 30 notes
NOTES
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- 31 notes
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 745 11 28
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.zo.o.
Katowice
Tel: +48 32 351 11 00
Fax: +48 32 351 11 20
BULGARIA
ESAB Kft Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 8 310 960
Fax: +351 1 859 1277
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Vamberk
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
ROMANIA
ESAB Romania Trading SRL
Bucharest
Tel: +40 316 900 600
Fax: +40 316 900 601
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Herlev
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
RUSSIA
LLC ESAB
Moscow
Tel: +7 (495) 663 20 08
Fax: +7 (495) 663 20 09
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcalá de Henares (MADRID)
Tel: +34 91 878 3600
Fax: +34 91 802 3461
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 218
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB international AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
UKRAINE
ESAB Ukraine LLC
Kiev
Tel: +38 (044) 501 23 24
Fax: +38 (044) 575 21 88
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Bareggio (Mi)
Tel: +39 02 97 96 8.1
Fax: +39 02 97 96 87 01
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel: +55 31 2191 4333
Fax: +55 31 2191 4440
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 57 48
Asia/Pacific
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyungnam
Tel: +82 55 269 8170
Fax: +82 55 289 8864
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East FZE
Dubai
Tel: +971 4 887 21 11
Fax: +971 4 887 22 63
Africa
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
SOUTH AFRICA
ESAB Africa Welding & Cutting Ltd
Durbanvill 7570 - Cape Town
Tel: +27 (0)21 975 8924
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
AUSTRALIA
ESAB South Pacific
Archerfield BC QLD 4108
Tel: +61 1300 372 228
Fax: +61 7 3711 2328
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 2326 3000
Fax: +86 21 6566 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. ESABindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 0188
Fax: +62 21 461 2929
JAPAN
ESAB Japan
Tokyo
Tel: +81 45 670 7073
Fax: +81 45 670 7001
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
USJ
Tel: +603 8023 7835
Fax: +603 8023 0225
SINGAPORE
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 6861 43 22
Fax: +65 6861 31 95
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Amersfoort
Tel: +31 33 422 35 55
Fax: +31 33 422 35 44
www.esab.com
© ESAB AB
110915
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising